ZIELEŃ W POZNANIU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

terze parków leśnych i ludowych, a to w celu wytworzenia jaknajwiększych przestrzeni, stosunkowo niewielkim kosztem. Dotychczasowy kierunek dekoracyjny naszych parków powinien być odsunięty na plan dalszy. Parki ludowe powinny być planowo rozmieszczone w poszczególnych częściach miast, ażeby dostęp mieszkańców każdej dzielnicy był do nich jaknajbardziej ułatwiony. W parkach tych powinny znaleść miejsce urządzenia dla gier i zabaw, traktowanych nie jako sport zawodowy, ale jako czynnik zdrowia. N astępnie kierunek rozwoju winien uwzględnić w bardzo szerokich rozmiarach, ze względu na interes zdrowia naszego młodego pokolenia, stworzenie licznych planowo i celowo rozmieszczonych ogródków, przeznaczonych wyłącznie dla małych dzieci. W ogródkach tych powinny być przewidziane wszystkie urządzenia higjeniczne, umożliwiające dzieciom jaknajdłuższe przebywanie na powietrzu. W zakończeniu niech mi będzie wolno podkreślić jaknajmocniej, że czas już zerwać z pojęciem ogrodnictwa miejskiego jako dekoracji uważanych przez wielu za luksus. Dzisiejsze zachodnie ogrodnictwo miejskie ma na celu w pierwszym rzędzie kierunki higjeniczno-socjalne ludności miejskiej i pod tym kątem widzenia jest oddawna prowadzone. Tak pojęty dział tej" gospodarki miejskiej jest takim samym czynnikiem użyteczności publicznej jak szpitale, ochronki, poradnie, wodociągi, czystość ulic itp. To rozwiązanie w niczem nie zmniejsza dekoracyjnych wartości miasta, bo zieleń sama przez się, bez kosztownych dodatków, rolę tę w całej pełni odgrywa.

Dr. A. W o d z i c z k o.

C). ZIELEŃ W OKOLICY POZNANIA.

Poza obrębem m i a s t a zaczyna się w i e ś. Różnicę warunków higienicznych miasta i wsi ilustrowały nam w czaSIe Powszechnej Wystawy Krajowej (na zachodnich terenach) 01

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry