KRONIKA MIASTA POZNANIArów ozd. na 6 h a - razem brakować będzie 487 ha. Szereg przykładów z miast niemieckich i amerykańskich świadczy o tem, że normy te nie tylko zostały osiągnięte, ale i przewyższone: W D u s s e l d o r fi e w r. 1906 na jednego mieszkańca przypadało 4,9 m. kw., a już w r. 1910 norma ta zwiększyła się na 17 m. kw. W M a g d e b u r g u w roku 1910 na jednego mieszkańca przypadało 22,3 m. kw. W B o n n w tym samym roku przypadało 16 m. kw.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

W Elberfeldzie przypadało 14,5 m. kw.

W B o s t o n i e w r. 1901 na jednego mieszkańca przypadało 18,3 m. kw., a w r. 1911 norma wzrosła do 38,2 m. kw. W Was z y n g t o n i e już w r. 1901 norma wynosiła 42,3 m. kw. na jednego mieszkańca. Dokonane w roku 1928 zestawienie miast niemieckich z oznaczeniem powierzchni parków leśnych w obrębie miasta przedstawia się wprost imponująco: a) Frankfurt nad Menem, Darmstadt, HeideAerg i Stettin posiadają około 3000 ba parków leśnych w obrębie miasta, b) Stuttgart i Muhlheim posiadają 2000 ha, c) Akwizgran, Manheim, Liibeck, Hanower 1000 ha, d) Monachjum, Lepsk, Erfurt, Niirnberg, Duisburg, Karlsruhe, Essen i Augsburg posiadają powyżej 500 ha parków leśnych, e) Dusseldorf, Chemnitz, Kolonja, Elberfeld i Munster posiadają powyżej 300 ha parków leśnych. Jaką wagę przywiązują N iemcy do istnienia lasów i parków leśnych w obrębie miasta, świadczą o tem sumy, przeznaczone na zalesienie i utrzymanie lasów w okresie kilkoletnim około roku 1909: w Kolonji wydano % miljona marek niem., w Kielu wydano y 2 miljona marek niem., w Dusseldorfie 1jr, imTona marek niem., w Essen 2 milj. mk. niem., w Elberfeldzie 3 milj. mk. nIem.

Zestawienia te dotyczą tylko parków leśnych i nie obejmują innych działów plantacyj miejskich. Z poprzednich przykładów wysuwa się dalszy plan rozwoju zieleni w Poznaniu, który winien iść w kierunku tworzenia wielkich przestrzeni zazielenionych i zadrzewionych o charak

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry