KRONIKA MIASTA POZNANIAna place sportowe. .1,6 mtr. 2 na parki i ogrody spacerowe . 2,0, , na promenady i skwery ozdobne 0,5" Motywuje przewagę terenów zalesionych i łąk nietylko względami zdrowotnemi, lecz także linansowemi. Według tej normy należałoby przeznaczyć dla 237.000 mieszkańców Poznania 462 ha. terenów zalesionych I zazielenionych, a jest ich tylko 150, to znaczy na mieszkańca 6,33 mtr 2 , czyli że wykazują się następujące braki: lasów i parków leśnych .. .. 219 ha. placów do zabaw i sportowych 78" parków i ogrodów spacerowych 13" promenad i skwerów ozdobnych 2" czyli razem 312 ha. Prelegent przytacza pewną ilość przykładów z miast niemieckich i amerykańskich, gdzie na tem polu nietylko osiągnięto faktyczną normę lecz przekroczono w szeregu przypadków. P. S trauss rozwija następnie dalszy plan rozwoju zieleni w Poznaniu, stawiając na czele tworzenie wielkich przestrzeni zazielenionych i zadrzewionych o charakterze parków leśnych a odrzucając na czas późniejszy pracę w zakresie ogrodnictwa dekoracyjnego, które w Poznaniu jest dobrze zastąpione. W trzeciem przemówieniu "Zieleń w Poznaniu" omówił p.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

radca inż. Cybichowski historję naszych ogrodów, parków i plant, ich powstanie i rozbudowę. Prelegent zestawił następnie wszystkie obszary zazielenione jak następuje: placów i promenad ozdobnych . 15 ha. lasów. .89 boisk i placów zabawowych . 19,5" parków i ogrodów. .29 " Ogród Botaniczny i Zoologiczny 8" razem 160,5 ha., które stanowią 2.35% ogólnego obszaru miasta. Potem wylicza szereg prac wykonanych już za czasów polskich, a z najważniejszych wymienia: Zalesienie Dębiny na obszarze stumorgowym, założenie ogrodu Szkolno- Botanicznego wielkości 3,5 ha, założenie szkółek dizewnych w N aramowicach na obszarze 50 ha, zalesienie

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry