ZIELEŃ W POZNANIU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

tacyj, ogrodów i zieleńcy i wywarcie wpływu na władze i społeczeństwo w tym kierunku. N astępnie przedstawia troskę o zieleń w licznych miastach Zachodu. Niektóre z tych miast przedstawiają się wprost imponująco, na przykład Londyn, gdzie samorzutnie "Tow. Miłośników Zieleni" w krótkiem czasie, bo w ciągu 25 lat, pobudowało i oddało do publicznego użytku 500 skwerów. W końcu nadmienia p. prof. Gantkowski, że podobna akcja jest u nas także możliwa, i ma pełną nadzieję, że na przyszłość wytyczne plany dadzą się urzeczywistnić przy pomocy podobnej prywatnej inicjatywy oraz ojców miasta. Drugie przemówienie wygłosił w zastępstwie p. dyr. Zembala, p. prof. E. Strauss przedstawiając "N ormy zieleni w miastach Zachodu i metody jakiemi posługują się miasta Zachodu w planach zazielenienia swoich obszarów celem zapewnienia jaknajszerszym warstwom mieszkańców wypoczynku i wolnych ćwiczeń fizycznych w możliwie dobrych warunkach zdrowotnych. Program zieleni obejmuje co następuje:

l. wykorzystanie okolicznych lasów wzgl. zakładanie nowych zalesień lub parków leśnych. 2. umożliwienie wykonywania cWIczeń fizycznych przez budowę boisk i placów do zabaw oraz sportu wolnego, w znaczeniu wychowania fizycznego. 3. rozmieszczenie w poszczególnych dzielnicach miasta największej ilości małych ogródków dla dzieci. 4. utworzenie parków i ogrodów spacerowych.

5. przeprowadzenie promenad i ulic zadrzewionych, które łączyłyby śródmieście i parki z odległemi terenami sportowemi i zalesionemi, każda z dzielnic miasta powinna posiadać na swym obszarze lub w bliskości odpowiednie tereny o powierzchni odpowiadającej zaludnieniu. Prelegent, przedstawia następnie normy przyjęte według inż, Wagnera. Według nich powinno przypaść na mieszkańca 19,5 rntr terenów zazielenionych I zadrzewionych, i to w następującym podziale: na lasy i parki leśne. na place do zabaw.

.13 mtr. 2

.2,4

, ,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry