KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

"z początku stulecia (szesnastego) jest jeszcze jakieś niedowierzanie, obawa czy też wietrzenie nadciągającego niebezpieczeństwa herezji, wdzierającej się z osobliwym alfabetem i piśmiennictwem greckiem. W Kra k o w i e na tem tle przychodzi do nieporozumień i właśnie w chwili wprowadzenia greczyzny w niemieckich uniwersytetach u nas powstaje konflikt, copirawda niedługi, ale przecież ważny w następstwa. Jednak p o z n a ń , zawsze prędko orjentujący się w najnowszych prądach oświatowych, nie uznaje tych ceremonij, aLubrański, typowy humanista i dobry uczeń wielkiego Argyropula, głuchy jest na lęk Krakowian, co więcej, zdając sobie sprawę z chwilowej niełaski krakowskiej starszyzny uniwersyteckiej dla greczyzny, bierze ten język w obronę i z swego L u b r a n s c i an u m stwarza w samą porę prawdziwe a s y l u m dla prześladowanej nauki. Godzi się przypomnieć, że ten szczęśliwy krok, po rychłej śmierci Lubrańskiego, nie poszedł na marne, bo za pierwszego jego następcy Poznań się stał pięknym ośrodkiem nauk humanistycznych. Największa praca około greczyzny wre w połowie wieku XVI-go".

Opierając się na znanych i często cytowanych wynikach badań ks. doc. dr. Karola Mazurkiewicza, proboszcza św. Jana w Poznaniu, dr. N adoiski podaje w dalszym ciągu krótkie cha rakterystyki profesorów-hellenistów, którzy wykładali wakademji poznańskiej (str. 22-23), pisząc co następuje: "Najbardziej zdecydowany kierunek humanistyczny znajdujemy w P o z n a n i u . Jest to zasługą L u b rań s k i e g o i jego następcy L a t a l s k i e g o . Pierwszy w poszukiwaniu dobrego filologa sprowadził aż z Francji A n t o n i n a F e l ik s a G a II a . Lataiski zaś postarał się o Antoniego Nigra i Hegendorfera. N i g e r był dobrym hellenistą, znano go z Demostenesowych przekładów, poświęconych polskim propagatorom greczyzny, a w Poznaniu uczył łaciny oraz greki, bo w matrykule uniwersytetu wiedeńskiego i w kodeksie dyplomatycznym śląskim zachowano wiadomość, ż e P o s n a n i a e g r a e - c a s e t l a t i n a s l i t t e r a s p r o f e s s u s e s t. O jego Wartości jako hellenisty świadczy też Melanchton, który gotów

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry