KRONIKA MIASTA POZNANIAjednak opowiedział się za pozostaniem na mIeJscu i w słowach pełnych godności, pomimo, iż ostateczną decyzję zostawił Kosińskiemu, pisał "jeden nas duch od początku ożywiał, ten szczególniej teraz niech nas wiąże, gdy idzie o interes kraju i honor osobisty nas każdego" . Wobec tego postanowiono pozostać w Poznaniu. Jednakże do starcia nie doszło, gdyż uwaga wroga w inną skierowana została stronę.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

III. A k c j a D ą b r o w s k i e g o i o s w o b o d z e n i e Poznania.

Uwagę Gatterburga od Poznania odwróciła akcja gen. Dąbrowskiego. On to bowiem mianowany komendantem siły zbrojnej na lewym brzegu Wisł y 32), energicznie zabrał się do

32) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka XVII, nr. 125. Ks. Józef Poniatowski do Dąbrowskiego z Wiązowni 6jV. 1809. "Nadaję niniejszym listem moim JW. generałowi dywizji Dąbrowskiemu najwyższą komendę w części Księstwa Warszawskiego leżącą (!) po lewym brzegu Wisły, tak do organizowania siły zbrojnej w tej części, jako też do kierowania czynnościami wojennemi podług rozkazów jakie odemnie odbierać będzie. U macniam go niniejszem do wybrania z depozytów jazdy po prawym brzegu Wisły stojących zdatnych do wojny i użycia ich w swoim korpusie. Wszystkie władze cywilne w departamentach lewego brzegu mają pod własną odpowiedzialnością posłusznemi być rozkazom i wezwaniom JW. gen. Dąbrowskiego we wszystkim co się tyczyć będzie wojska i czynności wojennych". "Instrukcja dla JW. gen. dyw. Dąbrowskiego, naczelnie komenderującego w części Księstwa Warszawskiego po lewym brzegu Wisły Uw. nr. 126). JW. gen. dyw. Dąbrowski wybrawszy z depozytów jazdy po prawym brzegu Wisły stojących zdatnych do wojny ma udać się natychmiast na lewy brzeg Wisły i założyć kwaterę swoją główną w Kole, skąd organizować będzie korpus jaknajmocniejszy z którym działać ma na linji operacji nieprzyjaciela starając się ile możności oczyścić i zabezpieczyć całą tę część i utrzymywać komunikację z twierdzami śląskiemi zajętemi przez nasze wojska, a szkodzić nieprzyjacielowi. W komendzie tej będzie zależał bezpośrednio odemnie samego i ciągle równie jak spiesznie uwiadamiać mnie tak o wszystkich zdarzeniach w tej części, jako też o sile, pozycji, dyspozycjach i wszystkich w tym względzie czynnościach swoich starać się ma zbliżyć się do Częstochowy z której użyć będzie mógł dział lekkich w niej znajdujących się. Jego talentom, gorliwości, doświadczeniu

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry