KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

nisterstwa wyznań religijnych i oświecenia publicznego, liczącego się z wolą króla, jednak niezawsze spotykało się ze zgodą i współpracą władz miejscowych. Kontynuatorem polityki Flottwella, wrogiej Kościołowi i szkole polskiej był w Poznaniu nietyle naczelny prezes Beurmann, ile zastępca jego, wice-prezydent Kries. On to w oficjalnem piśmie wysłane m do ministerstwa wyłuszczał powody, dla których szkolnictwo miało być wyjęte z pod dozoru i wpływów duchowieństwa katolickiego. Ministerstwo zbijało projekty protestantyzacji szkolnictwa, a w roku 1846 przesyła minister Eichhorn Beurmannowi kopję odpowiedzi danej Kriesowi na jego raport uczyniony prawdopodobnie podczas nieobecności Beurmanna " bez jego współudziału. Eichhorn nie godzi się na tendencje protestantyzacji szkolnictwa ni na usunięcie wpływów Kościoła na szkoły. Eichhorn godzi się na zaprowadzenie szkół symultannych tylko wówczas, gdy ludność prowincji tego sobie życzy, w przeciwnym razie poleca tworzenie szkół wyznaniowych, protestanckich i katolickich. N adzór szkół w prowincji poznańskiej winien pozostać w ręku duchowieństwa i należy uwzględniać specjalne warunki i stosunki w W. Ks. Poznańskiem, czego Kries . .254 ) nIe czynI . Również i w odniesieniu do Szkoły Ludwiki zajmuje mInIsterstwo stanowisko identyczne. W lutym r. 1845 minister Eichhorn donosi Prowincjonalnemu Kolegjum Szkolnemu o tem, że król ofiaruje na seminarjum nauczycielskie przy Szkole Ludwiki roczną dokładkę 500 tal., zapewnioną na 5 lat, ale z tem zastrzeżeniem, by przy powoływaniu nauczycieli uwzględniano cel zakładu i zaufanie, jakie miał wzbudzić u obu wyznań chrześcijańskich **'). J ak w praktyce wyglądało rozporządzenie ministerialne, o tem świadczy statystyka 'z r. 1847-1848, która stwierdza, że na 15 uczących w Szkole Ludwiki było 9 ewangelików, 5 katolików i l żyd, udzielający od niedawnego czasu lekcyj religji uczenicom wyznania mojżeszowego 2f,0)s t) A. P. P. Nacz. Prez. XXIV. A. 6. " 5 j A. K. Akta Szk. Ludw. nr. 12.

IM) A. K. Akta Szkoły Ludw. nr. 55.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry