DZIR.IK FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Wiek kandydatek przyjmowanych do zakładu był obojętny, ale przygotowanie miało być takie, jakie w I. ('t. j. najwyższej) klasie Szkoły Ludwiki. U czenice, które ukończyły Szkołę Ludwiki, wstępowały do seminarjum bez egzaminu. Kandydatki z innych szkół składały egzamin pisemny i ustny. Obowiązane były przytem przynieść świadectwo moralności od spowiednika, lub świadectwo konfirmacji, pozatem świadectwo odejścia ze szkoły, świadectwo lekarskie i własnoręcznie napisany życiorys. Kandydatki, które w egzaminie okazały się słabe, mogły być przyjęte na 3 miesiące próby. Przedmiotami nauczania w Zakładzie naukowym dla wychowawczyń i nauczycielek były: język francuski, polski i niemiecki, przyczem największą ilość 6 lekcyj w tygodniu przeznaczono językowi francuskiemu, 4 godziny w tygodniu przeznaczone były na język polski, a 2 do 3 godzin na język niemiecki. Jako nadobowiązkowy przedmiot nauczania przewidywany był również język angielski z 2 lekcjami tygodniowo. Stosunkowo małą liczbę godzin l do 2 przeznaczono na inne przedmioty nauczania, religję, rachunki, nauki przyrodnicze, geograf ję i historję. W pewnej sprzeczności z celem zakładu była mała liczba przeznaczona na pedagogikę (1 godz. w tygodniu) i mało co większa liczba godzin (2 do 3), przeznaczona na dydaktykę. Nadobowiązkowemi przedmiotami były niektóre przedmioty techniczne: nauka gry na fortepianie, śpiew i teorja muzyki, rysunki; obowiązkowemi stały się jednak później śpiew i rysunki wraz z robotami ręcznemi i kaligraf ją; specjalnie opłacanemi i z natury rzeczy nadobowiązkowemi przedmiotami była krawiecczyzna i nauka wyrabiania kwiatów. Prócz tych lekcyj teoretycznych przewidywane były jeszcze lekcje pokazowe i próbne demonstrowane w Szkole Ludwiki, później w szkole ćwiczeń. Część lekcyj, religję, rachunki, kaligrafję i roboty pobierały seminarzystki początkowo z uczenicami wyższych klas Szkoły Ludwiki, Kurs nauki był dwuletni, podzielony na półrocza. Ilość lekcyj tygodniowych wynosiła w pierwszem półroczu 28 godzin, w drugiem 27. Lata następne przyniosły szereg zmIan, zasa

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry