DZIEJE EUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

wysłał Barth w porozumieniu z zarządem Szkoły Ludwiki, a paragraf pierwszy statutu orzekał wyraźnie, że nowy zakład poląizony jest z Szkołą Ludwiki. Połączenie to można było rozumieć rozmaicie i interpretować dowolnie, interpretacje te jednak rozbijały się o stan faktyczny prawny. Szkoła Ludwiki, mimo nowego statutu i zmian w nim zawartych, nie przestawała być fundacją, a budżet jej, sizczupły zresztą w owym czasie, pozostawał pod kontrolą zarządu i dlatego przy realizowaniu swych planów, t. j. przy założeniu seminarjum nauczycielskiego, dyrektor liczyć się musiał z opinją publiczną i z pomocą czynników społecznych. Tymczasem przedsięwzięcie dyrektora w dalszej swej fazie spotkało się, wbrew pierwotnemu życzliwemu stanowisku, z niechęcią zarządu Szkoły Ludwiki i nieufnością społeczeństwa, zwłaszcza społeczeństwa polskieg0 211 ). To też aż do roku 1840 napróżno usiłował dyrektor pozyskać dla swego projektu czynniki komunalne, to znów usiłował związać zaczątek seminarjum nauczycielskiego z zakładem dla sierot, utworzonym przez J acoba, celem dostarczenia kandydatkom do stanu nauczycielskiego odpowiedniej szkółki ćwiczeń. Ostatecznie statut zatwierdzony przez Ministerstwo pozostał na papierze, a przedsiębiorczość dyrektora Bartha ograniczyć się musiała do szeregu wykładów naukowych, przeznaczonych dla panien dorosłych, chcących uzupełnić swe wykształcenie. Kursy te, początkowo bezpłatne, potem częściowo płatne, cieszyły się dość dużem powodzeniem wśród sfer wysokiej biurokracji niemieckiej, niemniej trudno było zespołowi temu nadać kierunek wybitnie zawodowy 212), Zmianę zasadniczą do społeczeństwa polskiego wniósł rok 1840, wstąpienie na tron pruski Fryderyka Wilhelma IV. i związane z nowym władcą nadzieje. Rozpoczynał się okres tolerancji żywiołu polskiego. Odwołanie Flottwella było zapowie

2 1 1) Wspomina o tern Barth w swe ni promemoria z r. 1872. A.

U. D. Uebernahme d. Luisenschule durch den Staa1. 1871-74.

212) A. U. D. Einrichtung der Bildungsanstalt f. Erzieherinnen 1836--45.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry