NOC Z 1 NA 2 STYCZNIA 1843 R

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.09.30 R.1 Nr9/10

Czas czytania: ok. 3 min.

Jest to oczywiście skutek . .nieoświecenia starszych, umysłowego lenistwa, nieprzygotowania do dzieł podobnych młodzieży, niep< jmowaniii potrzeb czasu, a nadewfszystko skutek odwiecznej anarchji wyobrażeń. '" Brak przygotowania fachowego daje się uezuwać przedewszystkie m w dziedzinie politycznej. Szlachta polska uważa się Za urodzonych polityków, nie potrzebujących specjalnie kształcić się w tym zawodzie: ..nikomu nie przychodzi na myśl sprawy polityczne naukowo traktować." Dlatego w Wielkopolsce niema właściwych partyj politycznych, są tylko koterje ..religijne, familijne, okolic", hołdujące "teoretycznym marzeniom politycznym-', ..bez zasad pewnych, stałych bez organów żadnych tl . Sejm poznański, który po ustaniu sejmów warszawskich, jest jedynym wyohrazieielem polskich tradycyj parlamentarnych, który powinien być zbiornikiem łudzi .. Arawdziwip politycznych i mężów stanu", jest ..niesłusznie poniżany w opinji publicznej, a fałszywe pojmowanie równości obywatelskiej nie pozwala upatrywać w marszałku powagi wyższej. tl Nie dziw. że wobec takiego lekceważenia sejmów poznańskich udział przy wyborach do nich ze strony polskiej jest bardzo slaby. Toteż na 4(i deputowanych połowa składa się z Niemców. Błędem było wybranie na sejm r. 1841 żołnierzy z r. 1830/31.

którym w r. 1840. z okazji wstąpienia na tron Fryderyka Wilhelma IV. udzielono amnestji. ..Mylnie, mówię, bo odwaga wojskowa nie pociąga za sobą koniecznie męstwa obywatelskiego, a tern mniej politycznego uksztaicenia. bo innej trzeba wymowy z polskimi żołnierzami, a innej z urzędnikami niemieckimi, bo można szablą i dzidą dzielnie wywijać, a piórem nie umieć władać. Zasługi należy wynagradzać, ale nie z uszczerbkiem sprawy publicznej. " Wobec braku wszelkiego wykształcenia politycznego deputowanych, nie dziw. że sejmy obradują obszernie nad rzeczami błahemi. a ważne zbywają krótko. Mają one wogóle cechy . . nieporządku, niezgody, nieumiejętności, braku wszelkich zasad pewnych... "słowem jest to ten sam chaos, w którym żywioł polski się trawi, a niemiecki rozszerza." J ak z wykształceniem politycznem dorosłych, tak się też rzecz ma z wykształceniem ogólnem młodzieży. "Gimnazjum pobko- kalolickie w Poznaniu, gdzie się kształci młodzież z najpierwszych tutejszych domów, było dotąd niezawodnie najgorszym w Europie zakładem pod względem fizycznym, naukowym

KRONIKA MIASTA POZNANIA

i moralnym. Jest ono umieszczone w starym, cIemnym wilgotnym i brudnym budynku, raczej podobnym - nie powiem do więzienia, bo te już w zachodniej Europie odznaczają się ochędóstwem i zdrowem położeniem - ale do jakiegoś składu najpodlej szych towarów, i to w samym środku miasta, znanego i z nieczystości i z mniej zdrowego klimatu." Uczniowie żywią niechęć do nauczycieli, podniecaną ..ze względu na narodowość" przez rodziców. A ponieważ rządowi chodzi o niemczeuie, a nie o nauczanie, dlatego w roku 1842 żaden abiturjent nie zdał egzaminu dojrzałości.

Kształcenie dziewcząt znajduje się w stanie jeszcze opłakańszym. "Ten stan oświaty Wielkopolanek daleko na niższym, jak w innych częściach Polski stopniu, trafia bardzo w myśl Prusaków* są one bowiem w stanie wpoić w dzieci swe dziką i instynktowną nienawiść dla Niemców, a tej się oni mniej obawiają." Jest wprawdzie kilka niewiast poświęcenia, lecz te rue wystarczają, bo dziś "w makach zbawienie", a .. odrodzenie Polski wymaga spokojnego i ciągle wyrozumowanego matek i żon działania: na młodzież w dziecinnym wielku. na porządek domowy." Wyższe wykształcenie miały popularyzować słynne dziś wykłady poznańskie. Byłyby te wykłady dobre, gdyby słuchacze przychodzili na nie z szczerą chęcią uczenia się. Tak atoli nie było. "Nowość, opozycja niemczyżnie, gromadziły zrazu różno rodnych słuchaczy, najwięcej na kurs najmniej tu potrzebny: estetyki, lekko i wymownie [przez Karola Libelta] wykładany, mniej już na kurs historji. gruntownie i naukowo [przez Jędrzeja MOraczewskiegol czytany, mniej jeszcze na tak wielce użyteczną chemję [wykładaną przez Teofila Małeckiego, lekarza, żonatego z siostrą żony Libelta] i na tak potrzebny kurs prawa [prowadzony prsez adwokata Jakóba Krauthofera-Krotowskiegoj, a na najużytecznicjszy podobno dla. tutejszej publiczności kurs rolniczy w początku mało. ai w końcu nikt nie przybywał." Tyle o Wielkopolsce w rozmowie Orła Białego z Mieczysławem i Bolesławem. Reszta dotyczy innych dzielnic polskich, z których naj czarniej wychodzi - Galicja. Jaka rada na te wszystkie bolączki? Oto jedyna: ..uczyć się.

upłynął wiek złoty". Uczyć się należy nawet od Niemców i szukaćkontaktu z liberalnym ich odłamem, przy czem trzeba odróżniać Niemców prawdziwych od przybyszów pruskich." Wątpliwą jednak rzeczą, czy szlachta wielkopolska zdobędzie się na to roz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.09.30 R.1 Nr9/10 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry