KRONIKA MIASTA POZNANIAnik Rozporządzeń stoi. król. miasta Krakowa (1880-1929)". Jan Krzyżanowski "Rudżet miasta Krakowa z przed pięćdziesięciu lat". Tadeusz Kannenberg ,.Oświata, kultura i sztuka w drugiem dziesięcioleciu samorządu m. Krakowa" . Jarosław Doliński i Mieczysław Seifert "Początki krakowskich przedsiębiorstw miejskich o charakterze użyteczności publicznej II . Marciu Chmkj "Działalność samorządu gmin. w Krakowie w zakresie porządkowania m. w latach 1866-1880". R. J. P "Kronika krakowska z r. 1880". T. P. "Miscellanea" . Część urzędowa.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Część nieurzę dowa.

"Roczniki Historyczne".

Organ Towarzystwa Miłośników Historji w Poznaniu. Poznań 1929. R. V. Zeszyt 2. 8° Str.

105-276.

"Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu".

1929. T. VIII. Nr. 3 i Ł Str.

97-156+27 tablic.

"R z e c z y P i ę kneli. Organ Miejskiego Muzeum Przemysłowego w Krakowie. R. VIII. 1929. Nr. 7-9. Str. 141-190 z ilustracjami.

Zeszyt poświęcony "Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu" 1929 r. "P r z e g 1 ą d (i r a f i c z n y, Wydawniczy i Papierniczy" . Poznań 1929. R. X. nr. 48-51 i 1930. R. XI. nr. 1-10. Zawiera m. in.

1929 Nr. 50 " Uroczystość dziesięciolecia Polskiego Towarzystwa Graficznego w Poznaniu" . Nr. 51 "Wystawa poglądowo - graficzna w Poznaniu" . Prof. Dr. Fr. 11 e s i ć. "Osvrt na veliku poljsku izlozbu u Poznaniu, J ugosloyenski Lloyd God. XXI. Br. 264 z 15. XI. 1929, str. 3.

F e l i k s P o h o r e c k i, Poznań.

Co nowego w historjografji ziem zachodnich. Kurjer Poznański R. XXIV. Nr. 602 z 30. XII. 1929 r., str. 8. Dział Kultury i Sztuki. J. E. S k i w s k i. Poznań w Balladzie dot. Jana Sztandyngera, Ballady Poznańskie. Poznań 1930 r. Kurjer Poznański Ii.

XXV. nr. 10 z 8. I. 1930 r. str. 8.

Dział Kultury i Sztuki.

Stanisław M ag n usze wi cz N owe przyczynki do biografji Emilji Sczanieckiej. Kurjer Poznański R. XXV. Nr. 16 z 11. I. 1930 r., str. 11.

J a n u s z S t a s z e w s ki." Wielkopolanie i Mazury". Kurjer Poznański R. XXV. Nr. 34 z 22. I. 1930 r" str. 8. Dział Kultury i Sztuki.

Jur l. e żeń s k i, Poznań, Dawno ciekawostki "J acyśmy wtedy byli II . Kurjer Poznański R. XXV. Nr. 54 z 3. II. 1930 r. str. 8. Dział Kultury i Sztuki.

J. M. Mamy w Poznaniu Muzeum Miejskie. Kurjer Poznański R.

XXV. Nr. 74 z 14. II. 1930 r. str.

8. Dział Kultury i Sztuki.

ł a n M i ś k o w i a k. Pruski policjant o "wywrotowym" Poznaniu. (Ze wspomnień regionalnych). Kurjer Poznański R. XXV. Nr. 108 z 6. III. 1930 r., str.

8. Dział Kultury i Sztuki.

A d a m P i o t r o w s ki. Legiony a powstanie wielkopolskie. Orędownik Wielkopolski R. Nr. 9 z 12. I. 1930 r" str. 3.

P o m n i k B a b t. Y s t Y O u a d r o, budowniczego ratusza. Dziennik Poznański R. LXXII. Nr. 3 z i. I. 1930 r., str. 7.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry