Z KUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

szawskiego", "W sprawie odebrania prezydentom miast funkcyj administracji policji". Nr. 51/52 "Dyplom zasługi P. W. K.

dla Związku Miast Polskich", Dr. A. Grossa "Program budownictwa mieszkaniowego na rok 1930" oraz "Tezy w sprawie planowego rozwinięcia budownictwa mieszkaniowego na szereg lat", "Opinja Zarządu Kola Miast Wielkopolskich w sprawie mieszkaniowej", "Z działalności miast śląskich", Zygmunta Zaleskiego "Muzeum miejskie w Poznaniu" .

Wiadomości Samorządo" we". Dwutygodnik, organ samorządów powiatowych i miejskich Ziem Zachodnich. 1929. R III. Nr. 23-24 i 1930. R. IV. Nr.

1-5. Treść: Nr. 23 zawiera m. i.

Inż. Rucińskiego z Poznania " Uruchomienie budownictwa, mieszkaniowego w Polsce", Kompetencje miejscowych władz bezpieczeństwa i porządku pub!. na terenie b. dz. pr. o postępowaniu karno - administracyjnem" . Nr. 24. W. Gaertnera "W sprawie szkół dokształcających". Nr. 1/1930. U eona Barciszewskie - go, prez. m. Gniezna "O kamieniołomy samorządowe". Nr. 2 W. D. "Zadania samorządu wobec walki z alkoholizmem" , W. Gaertner "Pojęcie "fabryki" ze stanowiska orzecznictwa sądów niemieckich". Nr. 3/4 Wacława Gajewskiego "Co rozumieć należy przez naturalny okręg gminny", Dra Wład. Dalbora "Gmina zbiorowa według wzorów b. dz. ros. jest na Ziemiach Zachodni! h niedopuszczalna". Nr. 5 W.

D. "Biuro Samorządowe w roku 1929" .

Kro n i k a War s z a w y". War " szawa 1929. R. V. Nr. 9-12. Nr. 9 zawiera m. in. Jana Gadomskiego "Organizacja miejscowych władz administracyjnych i ich stosunek do samorządu m. Warszawy" , Stanisława Różańskiego "Uwagi w sprawie budowy warszawskiego węzła kolejowego", "Nowe wydawnictwa Wydziału Statystycznego Magistratu m. st. Warszawy" . Nr. 10 Dr. Jana Żabińskiego, "Miejski Ogród Zoologiczny", "Szklarnie miejskie i zakład hodowli roślin na Rakowcu ", A. P. Szkolnictwo P owszechne i re" alizacja nauczania powszechnego w Warszawie w roku szkolnym 1928-29", Inż. U. Fuksa "Uruchomienie linji tramwajowej "Z". Nr. 11/12. Inż. J. Lenartowicza "Pospieszna komunikacja tramwajowa (w granicach miasta) na torowisku wydzielonem z jezdni ulicznej II , Stanisława Szteynera "Izba rzemieślnicza w Warszawie" , Dr. Władysława Kłyszewskiego "Zbiory rapperswilskie w Warszawie II . Dziennik Rozporządzęń " sto), król. miasta Krakow a", Kraków 31 grudnia 1929. Rocznik L, Nr. 12. Str. 455-551.

Treść: Karol Rolle ,,1880-1930" Adam Chmiel "Dr. Mikołaj Zyblikiewicz jako prezydent miasta Krakowa" . Tadeusz Przeorski "Samorząd miasta Krakowa w latach 80-tych ubiegłego stulecia" . Adam Chmiel "Dawne Dzienniki Urzędowe Krakowa" , Marjan Friedberg "Dzień

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry