KROMKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

11ust.rowauy Kalendarz Ku rj e ra Poznańskiego na r. 1930. Nakładem Spki Akc. Drukarni Polskiej w Poznaniu.

Str. 64. Zawiera między innenii "Rzut oka na rok 1929". Wart tym jest krótki opis P. W'. K. A p o lon j u s z 13 a s i ń s k i. Pielgrzymka Poznańczyka do państwowości polskiej. Bydgoszcz 1930. N akładem autora. 12-ka.

S tr. 58.

i; n i w e r s y t e 1 P o z n a ń s k i. Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1929/30. Poznań 1930. XI 8« S tr. 84.

S p r a wo z d a n ie B a n ku Po 1ś k i e g o za rok 1929. Warszawa 1930. 4° Str. 48+ 10 załączników.

11ón1sch Giirlon1)au-Ka1 e n d e r 1930. N iedersedlitz 1930. Str. 384 z ilustracjami. Zawiera opis palmiarni poznańskiej. J e d n o d n i ó w k a na dziesięciolecie niepodległości W i e l e n i a 1920-1930. Zebrał prof. Rozwadowicz. N akładem Komitetu Obchodu dziesięciolecia w Wieleniu. Str. 12 z ilustracjami. Jednodniówka Ociemniałego Żołnierza 1919-1929. Wydana przez Związek Ociemniałych Wojaków na Wielkopolskę, Pomorze i Górny Śląsk T. z. w Bydgoszczy. Str. 36 z ilustracjami.

CZASOPISMA.

" S a m o r z ą d M i e j s ki' . Miesięcznik poświęcony polityce komunalnej. Nakładem Związku Miast Polskich. R. 1929. T. IX.

Zeszyt 12 i R. 1930. T. X. Zeszyty

1-3. Treść: Nr. 12/1929 zawiera m. i. Franciszka Piltza "Komunalna organizacja kredytowali, Dr. Kazimierza Windakiewicza "Zagadnienie organizacji stołecznej", Ksawerego Tokarskiego "Reforma ewidencji ruchu ludności", Dr. Gustawa Załęckiego "Problem mieszkaniowy Warszawy, a polityka budowlana w pasie podmiejskim" , Leona Władysława Biegeleisena "Wyszkolenie ogólne i fachowe państwowych i komunalnych urzędników angielskich", Marcelego Poznańskiego "Wzory bibliotekarstwa miejskiego Łodzi". Nr. 1;2 1930. M. Browińskiego "Projektowane ulgi w podatku przemysłowym a finanse kom unaln e II , "Zadania mi as t w świetle ustawy budowlanej ", Stanisława Podwińskiego "Ustawy o ustroju samorządu w Sejmieli. Nr. 3/1930. Inż. Zygmunta Słonimskiego "O krytykę objektywną prac samorządu" , Stefana, Pachnowskiego "Zadania miast w świetle ustawy budowlanej II , Ludomira Starzyńskiego "Zagadnienie zmiany przepisów budżetowych dla związków komunalnych" .

,P r z e g 1 ą d S a m o r z ą d o w y".

Organ Związku Miast Polskich.

Warszawa 1929. Ił. II. nr. 47-52.

Treść: Ni-. 47/48 zawiera m. i.

"Czy miasta wydzielone mają prawo pobierać opłaty drogowe?", "O podwyższenie poziomu gazownictwa w gospodarce miejskiej II . Nr. 49/50 "Z działalności Zarządu Związku Miast Polskich", "Zjazd prezydentów i burmistrzów miast woj ew. war

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry