KRONIKA WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃmiasto na wystawę r. 1911, p. t. "Die Residenzstadt Po sen und ihre Verwaltung". Dr. Frankę dał do niej jeden przyczynek: "Stadtgebiet und Bev6lkecung", pracę częściowo retrospektywną. O przyczynkach statystycznych Dr. Mosta i Dr, Frankęgo, drukowanych w "Statistiscbes J ahrbuch Deutscher Stadte", mówiliśmy wyżej. Urząd Statystyczny 1914 - 192 O. Według starego przysłowia "inter arma silent M usae" zamilkła z wybuchem wojny - statystyka. Miesięczne sprawozdania statystyczne wyszły tylko za pierwsze półrocze 1914 r. Dr, Frankę objął niebawem pożyteczniejszy posterunek: mniejwięcej całą gospodarkę wojenną, a specjalnie aprowizację. Działalność jego w tej dziedzinie nie interesuje nas na tern miejscu. W urzędzie statystycznym pracował sekretarz, który zestawiał krótkie tablice demograficzne do sprawozdania rocznego zarządu miasta. W efekcie zabawiano się podczas wojny statystyką miejską mniej niż o całe pokolenie wcześniej, gdy urzędu statystycznego nie było. W zestawieniach retrospektywnych jesteśmy dzisiaj zniewoleni prawie zawsze opuszczać lata wojenne, zwłaszcza 1916-1918, Niewyzyskany też pozostał spis ludności z r. 1917, Po ukończeniu wojny wycofał się Dr. Frankę, faktycznie od 1 lutego 1919 (wyjechał do Berlina), formalnie w grudniu 1919 r. Urząd statystyczny pozostał w stadjum "wojennem" jeszcze do jesieni 1920 r, Z dniem 1 grudnia 1920 r, objął stanowisko dyrektora urzędu statystycznego autor szkicu niniejszego. Od czasu owego zaczynają się inne dzieje urzędu, o których tutaj pisać nie zamIerzamy.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

KRONIKA WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

8, stycznia 1930 r. Pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady miejskiej. Przewodniczącym wybrany ponownIe p. radny

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry