KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

mieszkań, statystyka upadłości (1908), statystyka zapowiedzi w urzędzie stanu cywilnego (1908, 1909). budżety rodzimie (1909). Tyle o sprawozdaniach statystycznych miesięcznych.

Uzupełnieniem ich były "Sprawozdania Zarządu Miasta Poznania" (Jahresberichte der Stadt Posen). Zawierają one dużo materjału statystycznego, traktujemy je przeto również jako wydawnictwo o charakterze chociażby połowicznie statystycznym. Urząd statystyczny miał wpływ na ich układ, ponieważ naczelnym ich redaktorem był jego dyrektor. Urząd sam zamieszczał tutaj zestawienia demograficzne i niekiedy najważniejsze wyniki aktualnych spisów powszechnych. "Sprawozdanie Zarządu miasta Poznania" było w statystyce namiastkiem rocznika statystycznego, ale zastąpić go żadną miarą nie mogło. Ponieważ zaś rocznik statystyczny powinien być głównem wydawnictwem statystycznem, w którem można objąć statystyką wiele dziedzin życia miejskiego bieżąco niedostępnych statystykowi miejskiemu, przeto brak takiego wydawnictwa był dotkliwy, nie było jednak próby stworzenia rocznika.

Na osobną uwagę zasługują wydawnictwa nieperjodyczne, plT<;ez urząd statystyczny miasta Poznania wykonane. Druków ściśle statystycznych znamy cztery, a mianowicie: 1) Dr. Otto Most: Ergebnisse 4cr Wohmmgszahlung 1905 und der Wolmungsuntersuchung 1905/06. Posen 1907. Wydano jako dodatek do Sprawozdania Zarządu miasta Poznania.

2) Dr. Bernhard Frankę: Beruiliehe und geworbliche Tatigkeit der Bevólkerung Posens. Odbitka z "Statistische Monatsberichte II jako ni'. 1 cyklu "Beitrage zur Statistik der Stadt Posen". Posen 1910. (Wyniki spisu zawodowego z r. 1907). 3) Dr. Bernhard Frankę: Die Wohnugsverhaltnisse in Po sen Ende 1910. "Beitrage zur Statistik der Residenzstadt Posen Nr. 2". Posen 1912.

4) Dr. Bernhard Frankę: Die hypothekarische Belastung des Ilausbesitzes in der Stadt Posen. Druk tajny, wydany jako rękopis w początku r. 1914. Prace te oświetliły dokładnie i dobrze stosunki mieszkaniowe w mieście Poznaniu.

Największą pracą urzędu statystycznego była redagowana przez Dr. Frankego Księga jubileuszowa, wydana przez

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry