Z PRZESZŁOŚCI LRZĘDU STATYSTYCZNEGO MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

2) Jahresbericht der Stadt Posen, 3) Wydawnictwa specjalne statystyczne miasta Poznania.

"Statistische Monatsberichte" zawierały zestawienia z tych działów statystyki, któremi według wykazu naszego urząd statystyczny miasta Poznania zajmował się od r. 1905. Znaczna większość zestawień ogłaszana była w terminach miesięcznych, część ich w terminach kwartalnych albo też rocznych (strejki i lokauty, konkursy). Co kwartał dołączano krótką analizę przejawów stwierdzonych. Co rok zestawiano najważniejsze daty miesiącami ogłoszone w całość roczną jako uzupełnienie ostatniego numeru miesięcznika w roku. Pod względem technicznym wydawnictwo to utrzymane było ze względów finansowych skromnie, jedynie w samych początkach dodawano pewne wykresy graficzne. Poza temi normalne mi materjałami drukowano przyczynki specjalne. Przyczynki te były początkowo dość liczne: w roczniku 1905/06 było ich 8, w roczniku 1906/7: 8, 1907/8: 5, 1908/9: 9, 1909,'10: 5; poczem system ten upadł, w r. 1910/11 były jeszcze 2 przyczynki, ale jeden dotyczył wyników spisów ludności, w r. 1912,113 dodano wyniki spisu inwentarza żywego, w r. 1913/14 wyniki spisu bydła i drzew owocowych oraz spisu chorych na choroby weneryczne.

Przyczynki te niezawsze dotyczyły miasta Poznania. Tak np.

ogłoszono w r. 1905 rzecz o fabrykach w rcjoncji poznańskiej (także 1906), pracę o zakupie i sprzedaży nieruchomości gminnych w 24 miastach niemieckich, o regulaminach rzeźni w Prusiech, o inwentarzu w rejencji poznańskiej, o cenach żywności w większych miastach pruskich; w r. 1906 spis miejscowości o zaludnieniu ponad 20.000 dusz w Rzeszy Niemieckiej, artykuł o kontroli mieszkań w wielkich miastach niemieckich; w r. 1908 w sprawie nowej regulacji dodatków mieszkaniowych, o wędrówkach na zachód, w kwestji ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, w latach 1909 i 1910 wykaz dodatków do bezpośrednich podatków państwowych w 357 gminach pruskich. 11 przyczynków podaje najważniejsze wyniki aktualnych spisów. Na przyczynki statystyczne o samym Poznaniu nie pozostaje więc wiele: wykroczenia celne i podatkowo w poznańskim okręgu sądowym (1905 i 1906), dowóz mleka w Ponaniu (1905), ludność miasta Poznania od r. 1816, ceny mieszkań i żywności w Poznaniu, statystyka szkół miejskich, wybór zawodu w szkołach powszechnych miasta Poznania (1906), o cenach chleba i mięsa (1907 i 1908), o poznańskiej statystyce mieszkaniowej, o statystyce rynku mieszkaniowego (1907), w sprawie inspekcji

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry