KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

przez urząd miejski w Poznaniu jest zbędne. To jedynie zaznaczyć należy, że przy spisach ludności przeprowadzało miasto Poznań (podobnie jak inne miasta) własny spis mieszkań, tak w r. 1905 jak w r. 1910, i uzyskało cenne materjały w tym zakresie. Dodatkowo podjęto w początku roku 1906 próbę ścisłego zbadania mieszkań ubogich miejskich, przeprowadzoną przy pomocy radców ubogich (opiekunów społecznych). Od samego początku jego istnienia poruczono urzędowi statystycznemu naczelną redakcję i wydawanie "Sprawozdań Zarządu miasta Poznania". Była to jedyna stała praca niestatystyczna (zresztą blizko spokrewniona), ciążąca na urzędzie. Dorywczo jednak wykorzystywano siły i umiejętności dyrektorów wcale obficie. Tak był np. Dr. Mast autorem m. i, projektu podatkowego od przyrostu wartości (1907), Dr. Frankę zaś opracował kilka ważniejszych memorjałów, był w r. 1911 redaktorem wielkiej księgi "Die Residenzstadt Posen und ihre Verwaltung", a w r. 1913 zajmował się zakupem importowanego przez miasto mięsa skopowego z Australji. Dr. Most i Dr. Frankę brali udział w konferencjach rocznych niemieckich statystyków miejskich. Dr. Most był współredaktorem "Statistisches J ahrbuch Deutscher Stadte" już od rocznika 15 (wydanego w r. 1908 za lata 1904-1906) i pozostał nim później jako radca miejski Dusseldorfu (1912). W rocznikach tych opracowywał działy "pośrednictwo pracy i opieka nad bezrobotnymi", statystykę długów miejskich, a w roczniku 18 (1912) także statystykę finansową miast niemieckich. Dr.

Frankę wstąpił do redakcji tychże roczników późno, występuje bowiem dopiero w r. 1913 (rocznik 19) z artykułem p. t. "Ortsiibliche Tagelóhne". Przegląd wydawnictw statystycznych urzędu poznańskiego i prac ich dyrektorów opartych na materjałach tegoż urzędu, jest o tyle utrudniony, że nie znamy niektórych przyczynków rozrzuconych po czasopismach. Sądzimy jednak, iż można je uważać tylko jako artykuły i spokojnie pominąć. Źródłami statystyki miejskiej w latach 1905 do 1914 są: 1) Stalistische Monatsberichte der Stadt Posen,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry