Z PRZESZŁOŚCI URZĘDU STATYSTYCZNEGO MIASTA POZNANIAłeczne), 5) statystykę cen i aprowizacji mięsnej, 6) wykazy oderwane: dostrzeżenia meteorologiczne, stan wody, pożarnictwo, aresztowania, sądy kupiecki i przemysłowy. Bardzo trudnem jest dla statystyka miejskiego gromadzenie materjałów z zakresu statystyki gospodarczej. Nic też dziwnego, że dział ten w pracy bieżącej był bardzo słabo uwzględniony, i tak trwało przez cały czas przedwojenny. Statystyka bieżąca miejska uwzględniała stosunki gospodarcze jedynie na małych odcinkach (kasa oszczędności, konkursy, statystyka pracy), starano się jednak dorywczemi przyczynkami rzucać pewne światło na przejawy gospodarcze. Schemat prac bieżących wprowadzony w r. 1905 utrzymał się z małemi tylko przesunięciami i zmianami aż do wojny. Jest to rzeczą dobrą, bo materjał całego okresu jest mniejwięcej równy, lepszą zaś jest statystyka nIerozległa a równa, niż ruchliwa a zmienna. Obaj niemieccy dyrektorzy urzędu statystycznego byli specjalistami w zakresie statystyki socjalnej, z tą tylko różnicą, że Dr. Most interesował się najwięcej statystyką pracy, a Dr.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Frankę zwracał szczególną uwagę na statystykę aprowizacji I cen. Zikres specjalnych zainteresowań obu kierowników statystyki miasta Poznania za czasów niemieckich pozostawił swe ślady w dość szerokiem uwzględnieniu zagadnień socjalnych, do których należy m. i. sprawa mieszkaniowa, dobrze w Poznaniu statystycznie w tym czasie opracowana. Ponieważ statystyka niepublikowana jest prawie bezwartościowa, musi każda ważniejsza placówka posiadać własne organy publikacyjne. Już za kwiecień 1905 roku ukazał się pierwszy zeszyt wydawnictw urzędu statystycznego miasta PoznanIa. Zapoczątkował on czasopismo miesięczne p. t. "Statistische Monatsberichte der Stadt Posen", które do wybuchu wojny międzynarodowej urząd wydawał. Równocześnie podjęto wymianę wydawnictw w szerokim zakresie, tak z urzędami niemieckiemi jak zagraniczne mi. N adzwyczajnych robót statystycznych miał miejski urząd statystyczny co rok zwykle kilka. Są to spisy ludności, spisy zawodowe, spisy inwentarza gospodarskiego, spisy rolne i rozmaite spisy specjalne. Wyliczanie spisów przeprowadzonych

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry