KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

pewien czas słabiej opiekują się statystyką. W 9. dziesięcioleciu 19. wieku ustala się w ogólnych zarysach schemat sprawozdań miejskich o charakterze w wielkiej mierze statystycznym. Była to oczywiście praca surowa, metodycznie niekontrolowana, ale na ogół wcale pożyteczna.

Pierwszy ślad zainteresowania się czynników miejskich kwest ją samodzielnego urzędu statystycznego znajdujemy w aktach miejskich z r. 1893. W roku tym odbyła się 8. konferencja niemieckich statystyków miejskich w Lubece, która m. i. obradowała o sprawie zakładania urzędów statystycznych w miastach. Konferencja ta opracowała obszerny memorjał w tej kwestji i rozesłała go większym miastom w Niemczech. Oto ogólna treść memorjału: Gdy 25 lat temu poczęły miasta zakładać urzędy statystyczne, uważano to za zbytek. Z biegiem czasu przekonano się, że racjonalny podział pracy w administracji miejskiej jest naturalną koniecznością i że każdy dział prowadzić należy umiejętnie i celowo, oraz stwierdzono, że zadań i zajęcia mają urzędy statystyczne dużo. Jeżeli jeszcze teraz (w r. 1893) tu i owdzie odzywa się opozycja, to powinna zwazyc, że gminy przeCIez muszą przeprowadzać państwowe dochodzenia statystyczne a nadto mają w nowoczesnych warunkach pracy komunalnej rozległe własne potrzeby statystyczne. W okolicznościach takich należy rozstrzygnąć tylko pytanie: czy skoncentrować agendy statystyczne w oddzielnym urzędzie czy też pozostawić je rozproszone po innych wydziałach. W miastach wielkich jest urząd oddzielny rzeczą nieodzowną. Statystyk miejski musi znać teorję, metodę i praktykę statystyczną, pOWInIen mIec wykształcenie ekonomiczne (wykształcenie prawnicze nie jest wystarczające) . Urzędy statystyczne winny znajdować się w każdem mieście powyżej 40.000 mieszkańców. W miastach średnich można powierzyć statystykowi miejskiemu niektóre prace dodatkowe, jednakże tylko takie, które zbliżają się do zasadniczego jego zajęcia. Ogół miast ma duże korzyści, jeżeli ze wszystkich miast większych można zebrać materjał statystyczny - metodycznie dobrze opracowany i nadający się do porównań. Dla każdego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry