PRZEG LĄD WYDARZEŃmaj-lipiec 2002

Kronika Miasta Poznania 2002 Nr3 ; Wśród zwierząt i roślin

Czas czytania: ok. 26 min.

!RADA MIASTA

W 211. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miasta. W trakcie obrad mówiono o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, a także o stereotypach Polaka w świecie. (3.05)

Początek LXXXVII sesji Rady Miasta Poznania zdominowało rozpatrywanie protestów wniesionych do projektów zagospodarowania terenów: Jeżyce 3A, Za Fortem oraz okolic ul. Gnieźnieńskiej. Kolejna uchwała dotyczyła planu zagospodarowania rejonu ul. św. Wawrzyńca. W dalszej części obrad radni dyskutowali nad wysokością dofinansowania samorządów pomocniczych w mieście. Ostatecznie uchwalono, że w 2003 roku na jednego mieszkańca zostanie przeznaczona kwota 7,50 zł (w roku bieżącym - 6 zł). Następnie podjęto uchwały o lokalizacji salonu gier losowych przy ul. Głogowskiej, powołaniu zastępcy kierownika U rzędu Stanu Cywilnego, nadaniu statutu Gimnazjum nr 43 oraz utworzeniu Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3.

Ostatnia w tym dniu uchwała dotyczyła rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i była to tysięczna uchwała podjęta przez Radę Miasta Poznania w tej kadencji. (14.05)

Pierwsza uchwała podjęta na sesji LXXXVIII dotyczyła restrukturyzacji Poznańskich Wodociągów i Kanalizacji. Po analizie stanu firmy okazało się, że nie ma konieczności angażowania do jej rozwoju inwestora strategicznego. Radni postanowili również podzielić obszar N aramowice - ul. Czarnucha na dwa tereny, dla których opracowane zostaną plany zagospodarowania przestrzennego. Politechnice Poznańskiej udzielono bonifikaty z tytułu użytkowania wieczystego działki budowlanej, na której powstanie centrum wykładowe U czelni wraz z biblioteką. W dalszej części obrad przyjęto uchwałę dotyczącą przy

spieszenia budowy (z inicjatywą taką wyszła poznańska "Gazeta Wyborcza") trasy tramwajowej z pi. Wiosny Ludów na Rataje. Następnie, zgodnie z uchwałą Rady Miasta podjętą w roku ubiegłym o przyjęciu jednej rodziny repatriantów z Kazachstanu rocznie, radni wyrazili zgodę na osiedlenie się w mieście pani Ludmiły Kosiak, gwarantując jej mieszkanie, pracę i pomoc materialną. Ostatnie trzy uchwały dotyczyły poznańskich szkół. Zlikwidowano Szkołę Podstawową nr 67, w budynku której mieścić się będzie Gimnazjum nr 12, nadano imię Lotnictwa Polskiego Gimnazjum nr 50 oraz przyznano statut Gimnazjum nr 42. (28.05.)

Sesja LXXXIX rozpoczęła się od dyskusji nad planem zagospodarowania przestrzennego centrum miasta. Analizę w tej sprawie ma przeprowadzić pięcioosobowy zespół radnych, a jej wyniki przedstawione zostaną na jednej z najbliższych sesji. Radni podjęli również uchwałę o sporządzeniu planu zagospodarowania dużego terenu na Zegrzu, gdzie powstać ma Poznańskie Centrum Logistyczne. Kolejna uchwała dotyczyła wystąpienia do trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie przepisów dotyczących ustawy o ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a następna mówiła o konieczności utworzenia w Poznaniu Centrum Kształcenia Ustawicznego, w skład którego wejdą szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące. Powołano dwa zespoły szkół: Zespół nr 2, czyli Szkoła Podstawowa nr 22 i Gimnazjum nr 68, oraz Zespół nr 4, w skład którego wejdą Szkoła Podstawowa nr 83 "Łejery" i Gimnazjum nr 15. Obrady zamknięto przyjęciem sprawozdań finansowych ZOZ-ów Poznań-Stare Miasto i PoznańN owe Miasto, Ośrodka Specjalistycznego U sług Medycznych i będącego w likwidacji Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych. W czasie tej sesji wycofano wnioski o przyznanie tytułu

Przegląd wydarzeń maj-lipiec 2002

Zasłużony dla Miasta Poznania. Po raz pierwszy od II lat tytuł ten nie zostanie nadany za sprawą sporu dotyczącego kandydatury Andrzeja Wituskiego. (11.06)

Młodzieżowa Rada Miasta Poznania obradowała nad problemami budownictwa miejskiego oraz akcjami wakacyjnymi organizowanymi przez organizacje młodzieżowe. (19.06)

Obrady sesji XC wypełniła w znacznej CZęSCl dyskusja na temat finansowania przez miasto inwestycji sportowych. Jeśli kandydatura naszego miasta zostanie przyjęta, to w 2007 roku będziemy organizatorami Uniwersjady, ale aby sprostać temu zadaniu, konieczne byłoby zbudowanie czwartej trybuny oraz zadaszenie widowni na stadionie "Lecha", budowa hali AWF, modernizacja stadionu przy ul. Warmińskiej, budowa wielofunkcyjnej hali dla PO SiR-u, modernizacja toru regatowego Malta oraz hali Arena. Po kilkugodzinnej dyskusji radni ustalili, że miasto może inwestować w modernizację lub budowę powyższych obiektów nie więcej niż w 50%. Ponadto przyjęto uchwały w sprawie uchylenia planu zagospodarowania obszaru Za Fortem, powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli zatrudnionych w Pogotowiu Opiekuńczym chcących awansować na stopień nauczyciela mianowanego oraz zlecenia Komisji Rewizyjnej sprawdzenia, czy działania Zarządu Miasta w sprawach towarzystw budownictwa społecznego są prawidłowe. Przedłożono także projekt uchwały o zmianach w budżecie miasta. Pod koniec sesji prezydent Ryszard Grobelny poinformował zebranych, iż Rząd RP poparł organizację Uniwersjady w Poznaniu. Dokończenie sesji ma nastąpić na początku lipca. (25.06)

Ha XCI sesji nadzwyczajnej radni wrócili do zmian budżetowych. Dyskutowano nad wieloma propozycjami wydatkowania miejskich pieniędzy. Ostatecznie zdecydowano się na sfinansowanie projektu nowej szkoły podstawowej w Strzeszynie, przyznanie pieniędzy na wymianę okien w szkołach i zwiększenie ilości zajęć pozalekcyjnych oraz zgodzono się na modernizację stadionu miejskiego. Druga uchwała dotyczyła ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na usługi POSiR Stawkę taką uchwalono także dla poznańskiej Izby Wytrzeźwień, nie zaakceptowano jednak projektu komputeryzacji Izby, a nawet podważono sens jej istnienia. (27.06)

W dniu imienin miasta w Sali Renesansowej Ratusza odbyła się uroczysta, XCII sesja Rady Mia

sta. Przewodniczący Dariusz Lipiński poinformował, że jest to ostatnia tak uroczysta sesja w tej kadencji samorządowej i podsumował pracę Rady w tym okresie. Następnie głos zabrał prezydent Ryszard Grobelny, mówiąc o wewnętrznym i zewnętrznym postrzeganiu miasta. Tradycyjnie wręczono przyznane przez miasto nagrody. Nagrodę naukową otrzymał prof. Jacek Wiesiołowski - twórca nowego oblicza "Kroniki Miasta Poznania", nagrodę artystyczną poeta Wincenty Różański, nagrodę sportową kajakarze klubu "Posnania" Paweł Baraszkiewicz i Daniel Jędraszko, medaliści olimpijscy i mistrzostw świata. Przyznano też stypendia młodym naukowcom (Ryszardowi Formuszewskiemu, Michałowi Haake, Robertowi Janowskiemu, Karolowi Kacprzakowi, Monice Kamińskiej, Grzegorzowi Michałeki, Ewie Rajewskiej, Arkadiuszowi Wagnerowi), artystom (Maciejowi Adamczykowi, Dianie Fidler, Aleksandrowi Grefowi, Annie Juchniewicz, Lidii Książkiewicz, Łukaszowi Wrońskiemu, Adamowi Ziajskiemu, Joannie Bozackiej i Piotrowi Sudakowi) oraz sportowcom (tenisistom AZS, hokeistom na trawie "Warty", juniorom rugby "Posnanii", piłkarzom ręcznym Międzyszkolnego Klubu Sportowego, lekkoatletom i pływakom ze Stowarzyszenia "Start"). Po zakończeniu obrad sesji na stopniach Ratusza prezydent Ryszard Grobelny odebrał z rąk Zygfryda Boehma, honorowego członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Plakietę Europy. To drugie, po przyznanej dwa lata temu Fladze Europy, honorowe odznaczenie przekazane Poznaniowi przez Radę. Z tej okazji gratulacje na ręce prezydenta miasta złożyli m.in. Mick Warner, lider Hrabstwa Nottingham, i zastępca mera Charkowa Olexandr N echyporenko; odczytano też list przesłany przez minister Krystynę Łybacką. (29.06)

W pierwszy wtorek lipca kontynuowano sesję XC. Radni podjęli uchwałę o utworzeniu piątego w Poznaniu Rodzinnego Domu Dziecka. Następnie uchwalono, że poza przetargiem można zostać najemcą lokalu jedynie wówczas, gdy przejmie się dług poprzedniego dzierżawcy. Zmniejszono tez z 90 do 25% bonifikatę przy zakupie mieszkania komunalnego znajdującego się w budynku willowym. Powołano trzy nowe zespoły szkół: Zespół nr l (Szkoła Podstawowa nr 57 i Gimnazjum nr 66), Zespół nr 3 (Szkoła Podstawowa nr 27 i Gimnazjum nr 64) i Zespół nr 5 (Szkoła Podstawowa nr 42 i Gimnazjum nr 40). Nadano również statut Gimnazjum nr 44 i imię Arkadego Fiedlera Szkole Podstawowej nr 79. Zmieniono uchwałę z ubiegłego roku w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Ostatnia uchwała podjęta tego dnia dotyczyła pożyczki, która ma być zaciągnięta przez miasto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na doczyszczanie Cybiny, biologiczną odnowę Bogdanki i odbudowę stawów w Dębinie oraz zakup pojemników na segregowane surowce wtórne. (2.07)

Dokończenie sesji XC nastąpiło tydzień później, kiedy to wyrażono zgodę na udzielenie Akademii Ekonomicznej bonifikaty od pierwszej opłaty i opłaty całorocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej przy ul. Towarowej 55, zmieniono uchwałę w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Zmian w Statucie Miasta oraz uchwałę z 2000 roku o wynajmie przez gminę lokali przeznaczonych na podnajem przez rodziny i osoby do tego uprawnione.

Po zamknięciu tej: sesji rozpoczęły się obrady sesji XCIII, w trakcie której zajęto się określeniem zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Rozpatrzono zarzuty wniesione do planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Inowrocławskiej i Słupeckiej. Podjęto uchwałę o podziale miasta na okręgi wyborcze przed jesiennymi wyborami do Rady Miasta Poznania (dotąd było ich dziewięć, w tym roku - siedem), ustalono ich granice i liczbę radnych wybieranych w każdym z nich (jeden okręg z siedmioma mandatami i ponad 100 tys. wyborców oraz sześć okręgów pięciomandatowych po ok. 74 tys. wyborców). N astępnie radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania terenu Obszar Staromiejski w Poznaniu i uchwałę o ochronie historycznych murów miejskich. (9.07)

W czasie XCIV sesji nadzwyczajnej podjęto jedną uchwałę o okręgach wyborczych w szpitalach, zakładach opieki społecznej i areszcie śledczym. Po jej zamknięciu wznowiono obrady sesji XCIII, przerwane tydzień wcześniej. Zdominowała je dyskusja o cenach, warunkach sprzedaży i przeznaczeniu gruntów na Morasku, Radojewie i Umultowie. Dotychczas działki na tym obszarze sprzedawano stosunkowo tanio (miał on stanowić tzw. teren przyrodniczy), obecnie planuje się w tym miejscu zabudowę rezydencjonalną. Następnie radni przyjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania obszarów Smochowice l i Dolina Krzyżanki oraz trzy uchwały nadające statuty Gimnazjom nr II, 22 i 24. Wyrażono zgodę na utworzenie Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży przy ul. Działyńskich 45 oraz zatwierdzono projekt zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (taką uchwałę przyjęto również w odniesieniu do Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Ostatnią uchwałę podjęto w sprawie zmian wynagrodzenia prezydenta miasta Poznania. Radni przyjęli również stanowisko dotyczące zachowania celowych funduszy ochrony środowiska. (16.07) POZNAN IP@ILIITYON¥

Przedstawiciele lewicy złożyli kwiaty pod tablicą na pi. Bernardyńskim upamiętniającą wiec robotniczy z 1891 roku. W tym samym czasie młodzi ludzie z ugrupowań alternatywnych zorganizowali happening ośmieszający poczynania lewicowego rządu. (1.05)

Józef Oleksy, szef sejmowej Komisji Europejskiej, mówił w czasie poznańskiej konferencji prasowej o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. (28.05)

XII Walne Zebranie Delegatów Regionu NSZZ "Solidarność" wybrało ponownie na swojego przewodniczącego Bogdana Klepasa, jedynego kandydata w tych wyborach. (11.06)

W rocznicę Czerwca 1956 roku ok. 500 pracowników HCP przeszło w marszu protestacyjnym sprzed bramy zakładów pod Poznańskie Krzyże. Tu złożono kwiaty oraz przekazano władzom wojewódzkim petycję dotyczącą zwolnień pracowników H CP. Przyczyną kryzysu w Cegielskim jest m.in. dług Stoczni Szczecińskiej w wysokości 100 min zł. Obecnie wielu pracowników HCP przebywa na urlopach rotacyjnych. (28.06)

Poznańscy politycy z Ligi Polskich Rodzin i Unii Polityki Realnej podpisali porozumienie w sprawie wystawienia wspólnego kandydata na stanowisko nowego prezydenta Poznania oraz kandydatów do rad gmin powiatu poznańskiego. (4.07)

N a nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu poznański powiat ziemski podzielono na siedem okręgów wyborczych. Każdy z nich liczy ok. 30 tys. mieszkańców. (9.07)

Przegląd wydarzeń maj-lipiec 2002

W sali NOT -u z licznymi mieszkańcami Poznania spotkał się przewodniczący "Samoobrony" Andrzej Lepper , który skrytykował działalność wszystkich polskich partii. (11.07)

W Zakładach H. Cegielskiego przedstawiono, uzgodnione z większością organizacji związkowych, warunki zwolnienia pod koniec roku 328 pracowników. (22.07)

Około 40 osób protestowało przed Urzędem Wojewódzkim przeciwko zwolnieniom robotników w polskich stoczniach i zakładach, z którymi współpracują. (23.07)

SIPIRAWY POTIUONIE

45 lat temu Ośrodek Telewizji Poznań wyemitował swój pierwszy program. (1.05)

Zgodnie z długoletnią tradycją w Poznaniu odbyła się trzydniowa "Majówka z książką". Nowości edytorskie i fonograficzne prezentowano na stoiskach wokół Areny. Imprezie z udziałem m.in. Krystyny Feldman, Joanny Chmielewskiej i Zygmunta Kałużyńskiego towarzyszyły występy zespołów folklorystycznych, estradowych i liczne konkursy. (1-3.05)

W tych samych dniach w Ogrodzie Botanicznym miał miejsce festyn zorganizowany przez "Hospicjum Domowe", nad którym patronat objęli prezydent Poznania i rektor UAM.

Po mszy św. w kościele farnym przez centrum miasta przeszła świąteczna parada (młodzież, organizacje społeczne i kombatanckie) nawiązująca do tradycji międzywojennych parad uświetniających dzień 3 maja. (3.05)

Pokazy walk wschodnich, wystawa kaligrafii japońskiej i origami, pokaz filmów i prezentacja samochodów japońskich złożyły się na trwające dziewięć dni (z przerwami) XI Dni Kultury Japońskiej w Poznaniu.(4.05-13.06)

Rektorem Akademii Sztuk Pięknych zosta! prof.

Wojciech Mueller, pełniący już tę funkcję w latach 1990-96. (6.05)

N a terenach MTP odbywały się jednocześnie cztery imprezy: "Meble" Targi Mebli i Wyposażenia Wnętrz, "Kuchnia" Targi Mebli Kuchennych i Wyposażenia Kuchni, "Drema" Międzynarodowy Salon Maszyn i Narzędzi do Obróbki

Drewna oraz" Domexpo " Targi Artykułów Gospodarstwa Domowego. Pawilony targowe odwiedzać można było od godziny 9 do 17, a bilet, w zależności od dnia, kosztował 25 i 20 zł. Targom towarzyszyła wystawa "Klimat życia - klimat designu". (7-10.05)

Przed letnimi wakacjami na pi. Wolności odbyła się XII Wielkopolska Giełda Turystyki i Agroturystyki. (8-9.05)

W 57. rocznicę zakończenia II wojny światowej przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich złożyli wiązanki kwiatów na poznańskiej Cytadeli. (8.05)

Poznański Zarząd Dróg Miejskich wyróżniono w Kielcach nagrodą w przeglądzie "Polskie drogi - XXI wiek". (8.05)

Trwały studenckie Juwenalia. Impreza, podobnie jak w roku ubiegłym, nie zainteresowała pozostałych mieszkańców miasta. (12-15.05)

Ogłoszono listy dzieci przyjętych do poznańskich przedszkoli. W bieżącym roku zgłoszeń było mniej niż w latach ubiegłych. Przyjęto 13 tys. 40 dzieci, a wolnych zostało 456 miejsc. (15.05)

W obecności Juliusza Sienkiewicza, wnuka pisarza, i prezydenta miasta w Muzeum Sienkiewicza odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Ignacemu Mosiowi, zmarłemu niedawno założycielowi Muzeum. (17.05)

Konkursy, prezentacje osiągnięć, występy muzyczne i finałowy recital Zbigniewa W odeckiego uświetniły kolejny Dzień Jeżyc. (19.05)

N a warszawskich 47. Międzynarodowych Targach Książki Polskie Towarzystwo Wydawców Książek wyróżniło książkę Witolda Gałki O architekturze dawnego Poznania do końca epoki baroku wydaną nakładem Wydawnictwa Miejskiego. (19.05)

Rozpoczęły się XVII Franciszkańskie Dni Maryjne, którym towarzyszyły III Festiwal Muzyczny oraz konferencja poświęcona polskim pielgrzymkom papieża Jana Pawła II. (19-26.05)

N a Świerczewie przeprowadzono referendum w sprawie nazw ulic. Za pozostawieniem starych patronów (rodem z ruchu robotniczego) opowiedziało się 786 osób, za nowymi nazwami - 262. Uprawnionych do głosowania było 1656 mieszkańców z 15 ulic. (20-24.05)

"Poznań Motor Show" podzielono w tym roku na dwie imprezy: "Salon" (23-29.05) i "Technika" (23-27.05). Zaprezentowano niewiele nowych samochodów, dominowały firmy prezentujące wyposażenie warsztatów, narzędzia, smary, paliwa, oleje, ogumienie i lakiery, a także fachowe wydawnictwa. (23-29.05).

Po generalnym remoncie otwarto założony w XVII wieku park Chopina usytuowany za obecnym budynkiem U rzędu Miasta. Park jest strzeżony, obowiązuje w nim także zakaz wprowadzania psów. (21.05)

Puchar Świata Seniorów w Kajakarstwie rozgrywano na Jeziorze Maltańskim. (24-26.05)

I etap tegorocznego Turnieju Dzielnic odbywającego się pod hasłem "Pomyśl o środowisku" zainaugurowały zawody sportowe na jeżyckim stadionie" Olimpii". (25.05)

Wchodzący w skład zabudowań CK "Zamek" zapomniany Dziedziniec Różany został oficjalnie otwarty po generalnym remoncie. Umieszczono na nim ogródek kawiarniany, będzie również służył kameralnym spotkaniom teatralnym. (26.05)

Abp Stanisław Gądecki wyświęcił w Katedrze 19 alumnów z poznańskiego seminarium. (26.05)

W godzinach przedpołudniowych z kościoła Bożego Ciała do Katedry przeszła centralna procesja Bożego Ciała. Uroczystości w parafiach miały miejsce po południu. (30.05)

Bp G. Balcerek poświęcił nowo wybudowaną kapliczkę Pana Jezusa Miłosiernego przy ul. Fortecznej. (2.06)

W parku im. Pastora G. Mantiusa (przy skrzyżowaniu ulic Przybyszewskiego i Grunwaldzkiej) odsłonięto obelisk upamiętniający patrona. (2.06)

"Niebiescy dzieciom", pod takim hasłem na stadionie "Lecha" odbył się festyn zorganizowany przez poznańskich policjantów. (2.06)

Stare Miasto było organizatorem drugiego etapu Turnieju Dzielnic. Impreza odbyła się na obiektach sportowych przy ul. Słowiańskiej. (2.06)

Robert Kwiatkowski, prezes Telewizji Polskie}, przyjechał do Poznania z okazji 45-lecia pracy Ośrodka Poznańskiego TVP. W obchodach, zakończonych koncertem Orkiestry "Amadeus"

Agnieszki Duczmal w Auli UAM, wziął również udział prezydent R. Grobelny. (3.06)

N a terenie MTP otwarto Międzynarodowe Targi Artykułów dla Dzieci "Świat Dziecka". Targom towarzyszyła konferencja Wychowanie, nauczanie, zdrowie dziecka w wieku przedszkolnym. (4-7.06)

XII Dni Łazarza rozpoczęto imprezą muzyczną w Klubie "Krąg". Konkursy artystyczne, krasomówcze, sportowe, pokazy, warsztaty i zajęcia na świeżym powietrzu odbywały się w różnych miejscach dzielnicy przez prawie dwa tygodnie. (5-17.06).

W 12. ogólnopolskim konkursie "Budowa roku wyróżniono dwa poznańskie obiekty: osiedle Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Folwarcznej i terminal pasażerski na lotnisku Ławica (ADS Studio). (5.06)

75 jeźdźców i aż 190 koni brało udział w 49. Międzynarodowych Zawodach w Skokach CSIO 2002 . Impreza już po raz siódmy odbyła się na poznańskiej Woli. (6-9.06)

O godzinie 12 w CK "Zamek" otwarto Poznańskie Spotkania Targowe "Książka dla dzieci i młodzieży". Przyjechało na nie kilkudziesięciu wydawców z całego kraju. (6-8.06)

W obecności żony Prezydenta RP Jolanty Kwaśniewskiej otwarto w Arenie VII Ogólnopolskie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. N a poznańskich stadionach, w parkach i na torze regatowym rozegrano II konkurencji sportowych. Około tysiącowi zawodników towarzyszyło 400 trenerów i opiekunów oraz 500 wolontariuszy. (6-9.06)

Z Jeżyc pod pomnik Czerwca 1956 roku przeszła kilkusetosobowa procesja ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zakończono ją nabożeństwem odprawionym przez abpa S. Gądeckiego. (7.06)

W CK "Zamek" otwarto Muzeum Czerwca 1956 roku. Jego kustoszem został Włodzimierz Grajewski. W muzeum znalazło się wiele eksponatów będących przez dziesiątki lat w posiadaniu Służby Bezpieczeństwa. (10.06)

Podobnie jak w roku ubiegłym, do ponad 210 tys. poznaniaków wysłano broszurę, w której przedstawiono założenia budżetowe przyjęte przez miasto na rok 2002.

Przegląd wydarzeń maj-lipiec 2002

W Sali Białej poznańskiego Urzędu Miasta odbyły się obrady Unii Metropolii Polskich. (12.06)

30 znanych Wielkopolan zainaugurowało w Pałacu Działyńskich pracę Wielkopolskiej Rady Integracji Europejskiej, której zadaniem będzie upowszechnianie wiedzy o Unii. (13.06)

Szkolę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ukończyło 70 młodszych aspirantów pożarnictwa, w tym cztery kobiety. (14.06)

Dwa miliony złotych przeznaczył Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu na program pomocy osobom bezrobotnym oraz absolwentom wyższych uczelni. (14.06)

XV Ogólnopolską Konferencję Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów otwarto w Auli Uniwersyteckiej. (14.06)

Po trwającym 13 lat remoncie zdjęto rusztowania zasłaniające budynek hotelu Bazar. Gmach wieńczą dwie malowane alegorie: rolnictwa i przemysłu. Prace wewnątrz jeszcze trwają. (15.06)

Z udziałem Prezydenta RP Aleksandra Kwaf!< niewskiego odbyło się otwarcie 74. Targów Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych. Tegoroczna impreza składała się z 10 salonów tematycznych, m.in. Salonu Automatyki, Salonu Robotyki i Metrologii, Salonu Technologii i Obróbki Powierzchni, Salonu Obrabiarek i N arzędzi. Imprezie towarzyszyło Międzynarodowe Forum Gospodarcze. Ponad 1000 wystawców z 23 krajów pokazywało swoją ofertę na 18 tys. m 2 . Jak co roku podczas uroczystego koncertu w Auli UAM Prezydent A. Kwaśniewski wręczył najlepszym polskim firmom Nagrody Gospodarcze. (17.06)

O godzinie 18 rozpoczął się XXVII Jarmark Świętojański. N a płycie Starego Rynku i w pobliskich uliczkach rozlokowali się rzemieślnicy, obecni byli także liczni miłośnicy staroci. Muzyczną część Jarmarku otworzył Zbigniew Łowżył, a o godzinie 20 na estradzie ustawionej przy Odwachu wystąpili Anna Maria Jopek i zespół Voo Voo. (18-23.06)

Prezydent miasta R. Grobelny nagrodził 66 nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Dziewiętnastu z nich odebrało nagrodę I stopnia, 47 - nagrodę II stopnia. (18.06)

XII Konwent Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich poprowadził Dariusz Lipiński, przewodniczący Rady Miasta Poznania. (20-22.06)

Przez dwa weekendowe dni w parku nad Wartą odbywały się imprezy z okazji Dni Rataj. Były zawody sportowe, występy ratajskich przedszkolaków, koncert Eleni i puszczanie wianków na Warcie. (22-23.06)

W Wyższej Szkole Oficerskiej dokonano promocji 85 podchorążych na stopień oficerski oraz 120 kadetów na stopień chorążego. Gościem uroczystości był gen. M. C. Meigs, dowódca wojsk amerykańskich w Europie. (22.06)

Po raz 50 obradował Sejmik Województwa Wielkopolskiego. (24.06)

Mszą św. w kaplicy Szpitala im. Raszei rozpoczęto obchody rocznicy Wydarzeń Czerwcowych 1956 roku. Pod Poznańskimi Krzyżami i wszystkimi tablicami upamiętniającymi tamte wydarzenia złożono kwiaty i zaciągnięto warty honorowe. W Collegium Historicum miała miejsce sesja naukowa z udziałem pracowników Instytutu Pamięci Narodowej na temat stanu badań nad Czerwcem 1956 roku. W uroczystościach w kościołach i przed miejscami pamięci udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich, organizacji kombatanckich, związkowych i mieszkańcy miasta. (27-28.06)

Przy ul. Rolnej 45A otwarto nową siedzibę poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci N arodowej, w uroczystości wziął udział prezes IPN prof. Leon Kieres. (28.06)

Poznań jest jedynym w Polsce, a dwunastym w Europie miastem wyróżnionym Honorową Plakietą Rady Europy za propagowanie idei integracyjnych. (29.06)

Przy ul. Niedziałkowskiego 30 otwarto pierwszy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Kryzysowej czynny całą dobę. (1.07)

W parku przy Muzeum Etnograficznym wmurowano kamień węgielny pod budowę Muzeum Bamberskiego. (6.07)

Sprzed poznańskiej Katedry po raz 68. wyruszyła Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Trzy tysiące pielgrzymów pobłogosławił bp Zdzisław Fortuniak. (8.07)

Z udziałem prezydenta Ryszarda Grobelnego otwarto wyremontowany Rynek Łazarski. Koszt podniesienia standardu rynku wyniósł 500 tys. zł. (10.07)

Przez cztery dni, dopóki nie wynegocjowano warunków spłaty długu, niektóre budynki PKP (Dworzec Główny, dworce dzielnicowe, dyrekcja, dwie kamienice mieszkalne) nie miały "wody. Zadłużenie PKP w Wodociągach wynosiło 700 tys. zł. (15-18.07)

ISIa Jeziorze Maltańskim odbywały się Mistrzostwa Europy Łodzi Smoczych. Piąte z kolei, a pierwsze w Polsce zawody zgromadziły ponad 500 zawodników startujących na trzech dystansach: 250, 500 i 1000 m. (19-21.07)

Zakończył się rozpoczęty 21 stycznia okres przyjmowania wniosków o umorzenie przez miasto części długów czynszowych. N a około 2,5 tys. dłużników (zaległości powyżej trzech miesięcy) wnioski złożyło 730 osób. Urząd Miasta umorzył prawie 3 min zł długu, zyskując 440 tys. zł. (21.01)

W dniu odpustu w kościele farnym po mszy sw.

o godzinie 12.30 po raz czwarty odbył się Festyn Famy "Warkocz Magdaleny". Na dziedzińcu U rzędu Miasta zorganizowano konkursy, loterie, występy muzyczne, licytację piszczałek organowych i... pomiary długości warkoczy. Najdłuższy mierzył 1,25 m. (21.07)

N a stadionie "OBmpE** odbyło się kilkutysięczne zgromadzenie okręgowe świadków Jehowy pod hasłem "Gorliwi głosiciele Królestwa". (26.07)

F@ZNANH.A<CY

Czesław Szymaniak został nowym dyrektorem Izby Celnej w Poznaniu. (1.05)

Uroczyste posiedzenie Senatu UAM uświetniło obchody 95. rocznicy urodzin wybitnego poznańskiego historyka, prof. Janusza Pajewskiego. (6.05)

W Auli Uniwersyteckiej wojewoda Andrzej N 0wakowski wręczył 801 kombatantom dyplompatent "Weteran walk o wolność i niepodległość Ojczyzny". (8.05)

Komendantem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. S.

Czarnieckiego został płk Stefan Filary, zastępując gen. Krzysztofa Pajewskiego. (17.05)

W U rzędzie Miasta zakończyła się VIII edycja konkursu dla aktywnej społecznie młodzieży "Ośmiu wspaniałych". W tym roku wyróżnienia otrzymali: M. Guzy, M. Skowrońska, J. Strojna, A. Szepielak, J. Smihaj, A. Trzebińska, J. Urbaniak i J. Walkowiak. Dodatkowo przyznano osiem wyróżnień. (17.05)

Witold Kundzewicz, uczeń VII Liceum Ogólnokształcącego, zwyciężył w II edycji konkursu na najciekawszą stronę internetową o Poznaniu. (29.05)

Andrzej Wituski został ponownie wybrany prezesem Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego. (17.05)

Poznańska skrzypaczka Łucja Madziar zdobyła III nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henri Marteau w niemieckim Lichtenbergu. (2.06)

N a czele poznańskiej Prokuratury Okręgowej stanął Krzysztof Grześkowiak. (7.06)

Prof. Stefan Stuligrosz otrzymał wyróżnienie "Ecce Homo" za "łagodzenie obyczajów" i "bezinteresowną służbę dzieciom i młodzieży". Uroczystość miała miejsce w Tomaszowie Mazowieckim. (16.06)

Poznańskim Strażakiem Roku został młodszy aspirant Włodzimierz Święcicki, zaś Strażakiem Roku Powiatu Poznańskiego wybrano ogniomistrza Romana Drewsa. (14.06)

Prezydent RP A. Kwaśniewski wręczył nominacje profesorskie kolejnym poznańskim naukowcom: Jackowi Kaputowi, Ludwikowi Wnukowi, Lilianie Sikorskiej z UAM, Krystynie Czyżewskiej z Akademii Medycznej, Lechowi N owakowi z Politechniki Poznańskiej oraz Andrzejowi Komosie z Akademii Rolniczej. Liliana Sikorska, anglistka, jest najmłodszym w Polsce profesorem (ma 36 lat). (28.06)

W dniu imienin Poznania uhonorowano jak zwykle dwóch losowo wybranych imienników patronów naszego miasta. W tym roku liczne upominki od różnych poznańskich instytucji otrzymali Piotr Kostrzewski i Paweł Grosz. (29.06)

Tego samego dnia ogłoszono wyniki III edycji plebiscytu czytelników "Głosu Wielkopolskiego" - "Superradny 2000". W tym roku został nim Stefan Antkowiak.

Przegląd wydarzeń maj-lipiec 2002

Już po raz siódmy redakcja poznańskiej "Gazety Wyborczej" przyznała Pyry Roku. Białą Pyrę otrzymał Bogusław Baniak, trener piłkarzy "Lecha", Czarną Pyrę - szef spółki Konsol Ryszard Legenza. (29.07)

N agrodą im. Jana Baptysty Quadro za najlepszą realizację architektoniczną roku w Poznaniu wyróżniono ADS Studio za projekt terminalu na lotnisku Ławica. (1.07)

W Belwederze nominacje profesorskie z rąk prezydenta Kwaśniewskiego odebrali: Małgorzata Klimko, Witold Pazdrowski i Lesław Łabudzki z Akademii Rolniczej, Adam Boratyński z Polskiej Akademii Nauk, Jan Jasiczak i Jadwiga Majchrzak z Akademii Ekonomicznej , Jacek Łuczak i Przemysław Majewski z Akademii Medycznej oraz Wojciech Nawrocik i Przemysław Czapliński z UAM. (3.07)

Ppłk Janusz Wyszkowski stanął na czele poznańskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dotąd stanowisko to (w strukturze U rzędu Ochrony Państwa) pełnił Maciej Urbański. (4.07)

N ajlepszym poznańskim dzielnicowym został policjant ze Starego Zegrza Michał Leśniewski. (25.07)

WYMŁABlf FKILBKCJH S FOTlKANllA

Po raz pierwszy w Poznaniu, a dziesiąty w historii odbył się Zlot Szkół Sienkiewiczowskich. Do miasta przyjechało ok. 300 uczestników, przedstawicieli 70 szkół z całej Polski. (6.05)

Wykład Pawia Leszkowieza NiebezPieczne związki z męskim ciałem rozpoczął się o godzinie 18 w Arsenale w cyklu spotkań "Kciuk Cesara" . (6.05)o godzinie 18 w Pałacu Działyńskich miłośnicy literatury zebrali się na kolejnym "Czwartku Literackim", którego bohaterem byl Marcin Świetlicki. (9.05)

Jacek Kuroń odebrał w Teatrze Polskim nagrodę "Amicus Hominis et Veritatis" przyznaną mu przez Wyższą Szkołę N a uk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Spotkaniu towarzyszył recital Ewy Błaszczyk. (10.05)

Tir 1T

T *'

,i i . i

W Urzędzie Miasta odbyła się konferenqa poświęcona samorządom pomocniczym, które istniejąjuż od 10 lat. W Poznaniu jest ich 65. (15.05)

Stu dyrektorów ogrodów zoologicznych z Czech, Słowacji i Polski dyskutowało w Poznaniu o przystosowaniu placówek zoologicznych do wymogów Unii Europejskiej. (16.05)

Spotkanie z książką o sztuce w Arsenale dotyczyło pracy Renaty Rogozińskiej (ASP) W stronę Golgoty. Inspiracje pasyjne w sztuce polskiej w latach 1970-1999. (20.05)

W czasie spotkania "Verba sacra - wielka klasyka" w Auli Uniwersyteckiej Henryk Machalica czytał fragmenty Don Kichota Cervantesa. U twory kompozytorów hiszpańskich grał na gitarze Przemysław Hałuszczak. (21.05)

W cyklu "Historia pod prąd" w siedzibie Teatru Ósmego Dnia miało miejsce spotkanie pt. Palestyna - bez prawa do wolności? (6.06)

N a Dziedzińcu Różanym CK "Zamek" miał miejsce finał Ogólnopolskiej akcji "Tydzień czytania dzieciom", w czasie którego uświadamiano dorosłym, dlaczego dzieciom warto głośno czytać. (8.06)

W sali wykładowej im. Rydygiera Samodzielnego Szpitala Publicznego nr 2 przy ul. Przybyszewskiego odbyła się uroczystość odnowienia dyplomu lekarskiego 84 osobom, które 50 lat temu rozpoczęły pracę w służbie zdrowia. (8.06)

W 19. rocznicę pierwszego pobytu Papieża w Poznaniu pod krzyżem papieskim w parku im. Jana Pawła II odbyło się spotkanie modlitewne "Poznać Chrystusa". (20.06)

W poznańskiej Katedrze w cyklu "Verba sacra - modlitwy katedr polskich" fragmenty Księgi Tobiasza czytał Piotr Adamczyk. Komentarz filologiczny przygotowała prof. Bożena Chrząstowska, biblijny - ks. prof. Bogdan Poniży. Na harfie grała Cecylia Matysik. (23.06)

Minister nauki prof. Michał Któber spotkał się z poznańskimi naukowcami. Rozmowy zdominował temat finansowania działalności naukowej przy obecnym złym stanie finansów państwa. (5.07)

W Auli Uniwersyteckiej otwarto obrady kongresu fizyków AMPER. 300 naukowców z całegoświata dyskutowało o zastosowaniu rezonansu jądrowego. (15-19.07)

Ma terenie Cytadeli już po raz trzeci odbywały się zajęcia artystyczne dla dzieci do lat 16 pozostających w okresie wakacji w mieście pod hasłem "Letnie Pogotowie Sztuki". Bezpłatne warsztaty trwały od poniedziałku do piątku w godzinach 10-13. (15.07-23.08)

WYSTAWY

Vi r i . - ł t V i - t . t.

W rankingu najlepszych polskich galem sztuki tygodnika "Polityka" (nr 18) poznańska Galeria Miejska "Arsenał" zajęła trzecie miejsce po Zachęcie i Centrum Sztuki Współczesnej z Warszawy. Wśród galerii prywatnych na drugim miejscu znalazła się, po krakowskiej Starmach Gallery , poznańska ABC Gallery. (4.05) W sali Marmurowej i Holu Wielkim CK "Zamek" otwarto wystawę fotografii 18 artystów czeskich z Instytutu Fotografii Twórczej Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. (6.05)

W pierwszych dniach maja Galeria Zewnętrzna AMS zaprezentowała na kilkunastu poznańskich billboardach pracę Elżbiety Jabłońskiej Gry domowe, ironiczny komentarz do statusu kobiet w naszym kraju. (7.05)

W kilka tygodni po światowej premierze wystawę fotografii prasowej World Press Photo można było oglądać w poznańskim Zamku. Nagrodzone prace prezentowano w 18 kategoriach codziennie od godziny 12 do 20. (8.05)

W Galerii "r" otwarto wystawę Nowych prac Leszka Knaflewskiego. (8.05)

W cieniu Andów to tytuł wystawy fotografii Andrzeja Wasilewskiego ukazujących ludzi i ich otoczenie w Andach boliwijskich i peruwiań - skich. Ekspozycję otwarto w Muzeum Etnograficznym. (12.05)

W cyklu "Gdzie są ludzie z tamtych lat" w Galerii "U Jezuitów" prezentowano prace Aleksandra Wojciechowskiego w związku z 80. urodzinami artysty. (16.05)

Bogdan Borusewicz i Zygmunt Chojecki, działacze opozycyjni niosący w 1976 roku pomoc radomskim robotnikom, uczestniczyli w otwarciu wystawy Czerwiec 1976 -lekcja "demokracjisocjalistycznej". Ekspozycję w Odwachu przygotował poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Wielkopolskim Muzeum Walk Niepodległościowych. (16.05)

Poznańska Galeria N owa wystawiała rysunki Barbary Gawdzik-Brzozowskiej i Tadeusza Brzozowskiego. (16.05)

N a ścianie Galerii Miejskiej "Arsenał" swoją pracę Układ krwionośny zrealizowała Marlena Kudlicka. (17.05)

Wystawę Pocztówki artystyczne Z widokami Poznania w latach 1919-1939 otwarto w Muzeum Historii Miasta Poznania. (17.05)

Tego samego dnia o godzinie 18 rozpoczął się wernisaż czterech wystaw w salach Arsenału: Krzysztofa Gliszczyńskiego Residuum, Marka Janickiego Obiekty foto, Witolda Przymuszały "... wspomnień ciąg dalszy", Leonarda Pyszkowskiego Barwy soli. (17.05)

Moja Ameryka to tytuł wystawy fotografii Wojciecha Zawadzkiego otwartej w Galerii "pf'. (20.05)

o godzinie 18 w Sali Marmurowej Zamku rozpoczął się wernisaż wystawy Bibie Art. Ilustracje biblijne. Pokazano na niej prace pięciu światowej sławy artystów: Marka Chagalla, Salwadora Dali, Otto Dixa, Gustawa Dore i Gottfrieda Engelmanna. 155 dzieł pochodzi ze zbiorów Heinza Essa. (22.05)

W Sali Balowej remontowanego Bazaru otwarto wystawę Andrzeja Okińczyca Reliefy. (26.05)

Artyści debiutujący w latach 90. pokazali swoje prace w Centrum Sztuki Współczesnej Inner Sp aces Multimedia. Wystawa towarzyszyła sympozjum Kondycja polskiej sztuki współczesnej Z uwzględnieniem rynku czasopism o sztuce. (28.05)

W Galerii "Garbary 48" otwarto wystawę rysunków Waldemara Idzikowskiego Emocje. (5.06)

Wystawę nieznanych rysunków Andrzeja Wróblewskiego przygotowaną przez Galerię "in spe" z Warszawy przeniesiono do Galerii Miejskiej "Arsenał". (6.06)

Siedmiu artystów włoskich i siedmiu polskich pokazało swoje prace w Centrum Sztuki Współczesnej Inner Space na wystawie Obserwując Europę. (15.06)

Przegląd wydarzeń maj-lipiec 2002

Węgieł, drewno, papier i metal posłużyły Piotrowi Cieciurze do wykonania biżuterii i obiektów artystycznych pokazanych w Galerii "Y es". (21.06)

W Galerii Miejskiej "Arsenał" otwarto wystawę Leszek Mą dzik: w mroku prezentującą fotografie jednego z naj oryginalniej szych twórców teatralnych w Polsce. (28.06)

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe przygotowało ekspozycję czasową ze zbiorów własnych Polskie wojska lotnicze. (30.06)

W ramach "Letniej Prezentacji Zbiorów Muzeum Narodowego" pokazano plakaty niemieckiego artysty Guenthera Kiesera (1.07) oraz dzieła Mistrzów światowego designu. (16.07)

Małgorzata Maćkowiak prezentowała swoje obrazy w Galerii "Profil" na wystawie Orientacja, podróże... (3.07)

W ramach "Letniej Gałerii Artystycznej" w Arsenale pokazywano malarstwo Romana Trociuka i Olgi Masłowskiej z Białorusi. (5.07)o godzinie 19.30 rozpoczął się w Poznańskiej Galerii N owej wernisaż wystawy obrazów Anny Drejas. (11.07)

W Muzeum Historii Miasta Poznania otwarto kolejną wystawę z cyklu" Ulice i zaułki dawnego Poznania" poświęconą tym razem Głównej i Zawadom. (12.07)

Obrazy artystów polskich z kolekcji Amerykani - na polskiego pochodzenia Toma Podia zaprezentowano na wystawie Kolory tOŻ5amości otwartej w CK "Zamek". W Sali Marmurowej i Kameralnej pokazano 157 dzieł. (14.07)

TIATI MHJ2YKA Wf/M

Wystawie World Press Photo towarzyszył przegląd filmowy "Zawód reporter" ukazujący 16 obrazów wybitnych operatorów filmowych. (6-19.05)

Siedem poznańskich chórów wystąpiło w Auli Uniwersyteckiej z okazji 83. rocznicy powstania Uniwersytetu Poznańskiego. (8.05)

Światowej sławy saksofonista Kenny Garrett koncertował ze swoim trio w klubie Blue N ote. (8.05)

Poznańscy filharmonicy uczcili 70-lecie urodzin Wojciecha Kilara koncertem utworów przede wszystkim autorstwa Jubilata. (10.05)

Na Starym Rynku, w Szkole Muzycznej i kościołach Poznania obchodzono Święto Pieśni Polskiej w 110. rocznicę utworzenia Związku Kół Śpiewackich Polskich. (11.05)

Zdzisław Szostak poprowadził, tak jak przed 40 laty, poznańskich filharmoników, powtarzając nawet repertuar z 5 stycznia 1962 r. W tym czasie odbyło się 339. koncertów poznańskich. (18.05)

Maciej Prus opracował tekst Romana J aworskiego z początku XIX wieku i wyreżyserował Hamleta wtórego na scenie Teatru Polskiego. Scenografię przygotował Paweł Wodziński. (18.05)

Tego samego dnia na Scenie N owej Teatru N owego wystawiono Oleannę Davida Mameta. Sztukę wyreżyserował i opracował scenografię Kazimierz Braun. (18.05)

Teatr Animacji zaprosił dzieci na premierę sztuki Bajka o szczęściu Izabeli Degórskiej w reżyserii Janusza Ryl- Krystianowskiego ze scenografią Jacka Zagajewskiego. (19.05)

W czasie wieczoru perskiego w Galerii" U Jezuitów" wystąpili muzycy z zespołu Jahier Group. (22.05)

W Galerii "Arsenal" w cyklu "Kino awangardowe" pokazano filmy eksperymentalne Matthiasa Mullera. (23.05)

W siedzibie Teatru Ósmego Dnia miała miejsce premiera sztuki Test Teatru Porywcze Ciał, autorskie przedstawienie Katarzyny Pawłowskiej i Macieja Adamczyka. (24.05)

W cyklu "Muzyka dawna - persona grata" Reinhard Goebel poprowadził Orkiestrę Arte Dei Suonatori wykonującą niemiecką muzykę smyczkową XVII i XVIII wieku. Koncertowano w kościele 00. Franciszkanów na Górze Przemyśla. (24.05)

Z okazji 45-iecia Ośrodka Telewizji Poznań nad Maltą wystąpili Maryla Rodowicz i zespół Lombrad. (24.05)

W Teatrze N owym miała miejsce premiera Sędziów Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Krzysztofa Babickiego. (25.05)

Utwory wykonywane w czasie 64, K Świętomarcińskiego w kościele św. Marcina dedykowano matkom w dniu ich święta. (26.05)

Około 3 tys. fanów zapełniło Arenę w czasie trzygodzinnego koncertu Pat Metheny Group. (28.05)

Sześć koncertów w Poznaniu i kościołach innych miast Wielkopolski złożyło się na VIII Festiwal Polskich Słowików. (2-12.06)

W parku Wilsona rozpoczęły się letnie koncerty plenerowe adresowane przede wszystkim do dzieci i połączone z tematycznymi konkursami. (2, 23, 30.06)lacek Jaroszyk powołał do życia kabaret "Oxy and Moron" . Premierowy spektakl Cztery żywioły w tym jeden goły miał miejsce w "Scenie na Piętrze". (3.06)

Dwadzieścia dwa przedszkola przygotowały 27 spektakli pokazanych w Centrum Sztuki Dziecka w czasie II Przeglądu Małych Form Teatralnych "Teatralka 2002". (3.06)

Na Dziedzińcu CK "Zamek" gościli bluesmani i fani tego gatunku muzyki zebrani w Poznaniu na IX Festiwalu "Zaczarowany Świat Harmonijki". (7-9.06)

W Auli UAM wykonano poznańską premierę Missa pro pace Wojciecha Kilara. Na widowni obecny był kompozytor. (7.06)o godzinie 18 w Teatrze Wielkim rozpoczął się premierowy spektakl biograficzny Barbary Wachowicz Vivat pan Moniuszko. (8.06)

Otwarto XX jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza "Ale kino!". Pokazano na nim 100 filmów z 20 krajów, w tym 15 polskich. Po raz pierwszy na festiwalu wręczono nagrodę Poznańskich Platynowych Koziołków. Za całokształt twórczości otrzymała ją reżyserka (m.in. Awantury o Basię) Maria Kaniewska. Grand Prix zdobył Roland Suso Richter za obraz Garsc traw. (10.06)

W CK "Zamek" zaprezentowano przegląd filmów Herberta Achternbuscha. Pokazano sześć filmów fabularnych tego kontrowersyjnego artysty. (14.06)

Występ argentyńskiego pianisty Nelsona Goernera zakończył sezon artystyczny Filharmonii

Poznańskiej. Artysta zagrał na nowym fortepianie. (14.06)

N a deskach Teatru Wielkiego po raz kolejny wystąpił Teatr Baletu Borisa Ejfmana z Sankt Petersburga. W czasie pierwszego wieczoru zaprezentowano Czajkowskiego, w czasie drugiego - Moją Jerozolimę z muzyką Mozarta. (13,14.06)

Świat dziecięcych marzeń był inspiracją dla twórców nowego spektaklu Polskiego Teatru Tańca Baletu Poznańskiego Basia? Przedstawienie z choreografią Andrzeja Adamczyka pokazano na Dziedzińcu Różanym CK "Zamek". (14.06)

Z okazji lO-lecia Chóru Kameralnego UAM w Auli Uniwersyteckiej odbył się koncert w wykonaniu byłych i obecnych członków zespołu pod dyrekcją Krzysztofa Szydzisza. (15.06)

Na tydzień przed oficjalnym otwarciem Festiwalu "Malta" 2002 w wielkim namiocie nad jeziorem wystąpił francuski zespół "Les Arts Sauts" ze spektaklem Kayasine. (18.06)

VII Tumie} Tenorów Polskich zorganizowany w 100. rocznicę urodzin Jana Kiepury zgromadził w Teatrze Wielkim najlepszych polskich śpiewaków. Jednym z przybyłych gości był premier Leszek Miller. (23.06)

N a scenie pontonowej na stawie przed Gospodą "Młyńskie koło" miał miejsce spektakl oparty na Jeziorze łabędzim Piotra Czajkowskiego w wykonaniu artystów Teatru Bolszoj z Moskwy. (24.06)

Po raz 12. rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Malta". Wszelkie działania teatralno-muzyczne toczyły się tradycyjnie w trzech kategoriach: Program Główny, Malta Off i Poznań na Malcie. Spektakle odbywały się przede wszystkim pod namiotami i w kilku salach, rzadziej na ulicach i placach miasta. Gościem imprezy był obchodzący 80. urodziny Józef Szajna. Występom teatralnym towarzyszyły pokazy filmów oraz wystawy. Festiwal zamknięto występem nad Jeziorem Maltańskim tureckiej piosenkarki Azizy z zespołem Orientation. W czasie jednego z pierwszych przedstawień doszło do tragicznego wypadku, w czasie którego śmierć poniosła 29-letnia niemiecka aktorka Suzanne Gondolf, przygnieciona dekoracjami. (25-29.06)

Teatr Polski z Poznania i Teatr im. W. Horzycy z Torunia przygotowały premierę Hełmucika In

Przegląd wydarzeń maj-lipiec 2002gmara Villquista. Sztukę napisaną dla Teatru Polskiego wyreżyserował Paweł Łysak. (25.06)

Trzecim spektaklem zaprezentowanym przez Teatr Wielki w Starym Browarze był Rigoletto Giuseppe Verdiego. Przedstawienie wyreżyserował Krzysztof Jasiński, scenografię stworzyła Zofia de Ines. (29.06)

Seanse Kina Letniego na Dziedzińcu Zam towym rozpoczynały się o godzinie 22 we wszystkie środy i czwartki lipca.

W lipcowe wtorki o godzinie 20 także na Dziedzińcu miały miejsce koncerty letniego cyklu "Jazz - okolice yassu". (2, 9, 16, 23, 30.07), zaś w dwie środy muzykowano w cyklu "Folk - nowa tradycja". (7, 28.07)

W kościele famyrn w każdy czwartek lipca o godzinie 19.45 rozpoczynał się koncert z cyklu "Staromiejskie Koncerty Organowe i Kameralne". (4,11,18,25.07)

W lipcowe sobotnie wieczory o godzinie 20 przed Muzeum Instrumentów Muzycznych odbywały się "Staromiejskie Koncerty Jazzowe". (6,13,20, 27.07)

Na kwadrans przed 12 w każdą niedzielę wakacji przed Ratuszem koncertowały poznańskie i wielkopolskie orkiestry dęte w cyklu "Koncertów Promenadowych". Powtarzano je w parku Wilsona o godzinie 16.30. (7,14, 21, 28.07)

W tym samym miejscu w każdą letnią niedzielę o godzinie 15 można było posłuchać poznańskich artystów w czasie cyklicznych koncertów "Plenerowe Spotkania z Muzyką Klasyczną".

(7,14, 21, 28.07)

W Sali Wielkiej CK "Zamek" odbywały się letnie warsztaty muzyczne "Muzyka świata". Od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych poznawano m.in. "Muzykę Wschodu", był "Tydzień latynoski", a także "Budzono w sobie artystę". Wiek zainteresowanych był nie ograni - czony, a uczestnictwo bezpłatne. (8-13.07)

W każdą środę lipca w Sali Renesansowej Ratusza odbywały się "Letnie Koncerty Ratuszowe": "Muzyka komnatowa", "W duecie", "Słowa i dźwięki", "Słuchając wiolonczeli". (10,17, 24, 31.07)

Seans filmu Cinema Pamdiso wyświetlony o godzinie 17 zakończył działalność kina Bałtyk istniejącego od początku lipca 1929 roku. Budynek przy Kaponierze, w którym mieściło się kino, zostanie wkrótce rozebrany. (19.07)

Ma Starym Rynku zebrali się kataryniarze, by zaprezentować swoje, niekiedy ponad stuletnie instrumenty. (26.07)

VAMA

Kilkadziesiąt odmian tulipanów pokazano w Palmiarni na szóstej wystawie tych wiosennych kwiatów. (8.05)

N a pi Mickiewicza wszyscy chętni mogli złożyć swój podpis na laurce urodzinowej dla papieża Jana Pawła II. Jedwabna, dwustumetrowa wstęga trafi wraz z innymi prezentami do Rzymu 5 czerwca. (9.05)

70% poznaniaków zapytanych o to, czy są za wejściem Polski do Unii Europejskiej, odpowiedziało twierdząco. Głosy zbierano w czterech punktach w centrum miasta. (10.05)

Po raz pierwszy w historii uczniowie ostatnich klas gimnazj ów pisali test do liceów. Maksymalna ilość punktów z obu części: humanistycznej i matematyczno-biologicznej, wynosiła 100, średnia poznańska to 56,3 punktu. (14-15.05)

W poznańskich tramwajach i autobusach kontroli biletów dokonywać będą mogli jedynie pracownicy MPK. Zrezygnowano z usług innych spółek. Ulotki informacyjne o tej zmianie kilka dni wcześniej znalazły się w pojazdach i na przystankach.

W początkach czerwca MPK wydało zakaz naklejania czegokolwiek na wiatach przystankowych, słupkach i innych urządzeniach należących do firmy bez jej zgody. Kara za łamanie tego rozporządzenia może wynieść nawet 1000 zl. (1.06)

W rankingu tygodnika "N ewsweek" Ginekologiczno- Położniczy Szpital Kliniczny Akademii Medycznej przy ul. Polnej uznany został za najlepszy oddział ginekologiczny w Polsce.

Przeciętnie w ciągu jednego miesiąca każdy mieszkaniec Poznania zużywa ok. 209 l wody.

Od l czerwca na Starym Rynku grany jest codziennie w południe hejnał miasta Poznania.

Po wielu latach wymieniono fortepian w Poznańskiej Filharmonii. Nowy instrument firmy Steinway and Sons kupiono dzięki pomocy samorządu wojewódzkiego. Po raz pierwszy publicznie zaprezentowano jego walory w czasie koncertu Nelsona Goernera. (14.06)

Otwarcie nowego, 36-metrowegc* pomost« nad Rusałką oficjalnie zainaugurowało sezon letni na tym kąpielisku. Panujące obecnie upały (do 31°C) prowokują do korzystania z wodnych przyjemności. (19.06)

Senat Wolnego Miasta Hamburga przekazał do zbiorów Muzeum Narodowego etruskie lustro będące kiedyś eksponatem w muzeum gołuchowskim. (19.06)

U ruchomiono wyremontowaną fontannę w parku Mickiewicza przed Teatrem Wielkim. Wodotrysk działa w godzinach 10-24, wieczorem oświetlają go reflektory. (22.06)

Piknikiem uczczono 30. "urodziny" Kole, wej "Maltanka" , popularnej Maltanki, kolejki jeżdżącej wzdłuż Jeziora Maltańskiego. Długość trasy przejazdu wynosi 3 tys. 500 m, a cena biletu normalnego 4,20 zł. Rocznie kolejką przejeżdża ponad 100 tys. osób. (22.06)

MPK wprowadziło letni rozkład jazdy. Autobusy kursowały co 15, a tramwaje co 12 minut. (24.06)

Liczne poznańskie kasztanowce zaatakował szrotówek kasztanowcowiaczek, szkodnik powodujący brązowienie i schnięcie liści. Drzewa w środku lata wyglądają tak, jak pod koniec je

Spędzająea wakacje w Wielkopolsce młodzież z Rosji, Niemiec i Polski przez kilka dni porządkowała cmentarz wojskowy na Cytadeli. (17.07) 61- 728 Poznań tel. (0-61 )94-31 ,851-96-45 fax 856-04-54

CENTRUM INFORMACJI MIEJSKIEJ

- Kompleksowa Informacja o Poznaniu. Służymy pomocą osobom przyjeżdżającym do Poznania w celach biznesowych i turystycznych, organizatorom wycieczek, zjazdów, konferencji, uczestnikom zorganizowanych grup turystycznych, a także mieszkańcom naszego miasta. W CIM-ie dysponujemy petną informacją o gospodarce, usługach dla biznesu, instytucjach naukowych, a także bazą danych o turystyce, kulturze, sporcie, komunikacji i wiadomościach ogólnomiejskich. Wszystkich informacji udzielamy w siedmiu językach: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, hiszpańskim i włoskim. Rezerwacja pokoi hotelowych, miejsc w restauracjach.

Współpraca z Kotem Przewodników PTTK.

· Sprzedaż: wydawnictw miejskich (IKS, Kronika Miasta Poznania, Biuletyn Miejski), wydawnictwo Poznaniu (plany miasta, przewodniki, albumy), bilety na imprezy i do wybranych kin, teatrów i muzeów.

Centrum Informacji Miejskiej czynne jest codziennie od 10.00 do 19.00, a w soboty i niedziele od 10.00 do 17.00 e-mail: cim@man.poznan.pl, www.cim.poznan.pl

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 2002 Nr3 ; Wśród zwierząt i roślin dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry