LITERATURA

Kronika Miasta Poznania 2002 Nr3 ; Wśród zwierząt i roślin

Czas czytania: ok. 39 min.

Adamski W. 1828. Rośliny zbierane w różnych okolicach Wielkiego Księstwa Poznańskiego z przytoczeniem miejsc szczególnych gdzie rosną, "Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego", 40. Anders P., Łęcki W., Maluśkiewicz P. (red.) 1992. Słownik krajoznawczy Wielkopolski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań, ss. 336.

Andrzejewski R, Babińska- Werka }., Gliwicz J., Goszczyński J. 1978. Synurbization process in an urban population of Apodemus agrarius. L Characteristics of population in urbanization gradient. Acta Theriologica, T. 23, s. 341- 358. Andrzejewski W., Sobczyński T. 1993. Ichtiofauna stawów parku Sołackiego w Poznaniu, "Przegląd Rybacki", 16, 5, s. 34-38. Anonim 1993. Europejska Czerwona Lista Zwierząt i Roślin Zagrożonych Wyginięciem w Skali Światowej. Bajwolski T. 1998. Dynamika pojawów nietoperzy (Chiroptera, Vespertilionidae) w zimowiskach na terenie Poznania. Praca magisterska, Zakład Zoologii Systematycznej DAM w Poznaniu, maszynopis. Balcerkiewicz S., Rusińska A. 1984. Interesujące gatunki mchów w śródmieściu Poznania, Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Seria B - Botanika, 35, s. 157-161. Balcerkiewicz S., Rusińska A. 1987. Expansion ofbryophytes on areas treated wit h herbicides, Symposia Biologica Hungarica, 35, s. 285-293. Bartkowski T. 1977. Fizjografia Poznania, (w:) Błaszczyk W. (red.). Początki i rozwój starego miasta w Poznaniu w świetle badań archeologicznych i urbanistyczno-architektonicznych, Bibl. Fontes Archeolog. Posnaniensis, 3, s. 19-35. Bartkowski T., Krygowski B. 1959. Próba kartograficznego ujęcia geomorfologii najbliższej okolicy Poznania, Zesz. Nauk. DAM, 2, s. 87-94. Bazyluk W. 1948. Przyczynek do fauny prostoskrzydłych (Orthoptera) i skorków (Dermaptera) woj. Poznańskiego, Bad. Fizj. Pol. Zach., 1, s. 154-159. Bazyluk W. 1957. N owe dla Polski lub rzadsze gatunki z rzędów Blattodea, Mantodea, Orthoptera i Dermaptera, Frag. Faun., Warszawa, 7,10, s. 263-282.

Bazyluk W. 1976. Karaczany i modliszki, Blattodea et Mantodea, Katalog Fauny Polski, nr 26, 31 pp. Bazyluk W. 1977. Blattodea et Mantodea - karaczany i modliszki (Insecta), Fauna Polski, Warszawa, 6, s. 1-173.

Literatura

Bazyluk W., Liana, A. 2000. Prostoskrzydłe Orthoptera, Katalog Fauny Polski, nr 58,156 pp. Bąkowski M. 1992. Przezierniki (Lep idop tera, Sesiidae) miasta Poznania i okolic, Wiad.

Entomol., 11,3, s. 169-173.

Bąkowski M. 1996. Motyle dzienne (Lepidoptera, Rhopalocera) rezerwatu "Meteoryt Morasko". Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. "Salamandra", s. 175-180. Bąkowski M. 1998a. Uwagi o biologii i rozmieszczeniu Chamaesphecia leucopsiformis (Esper,1800) (Lep idop tera, Sesiidae) w Polsce, Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Seria C, 45, s. 41-44.

Bąkowski M. 1998b. Uwagi o biologii i rozmieszczeniu Synanłhedon jlaviventris (Staudinger, 1883) (Lep idop tera, Sesiidae) w Polsce, "Przegląd Lubuski", IX, 3, s. 11-14. Bednorz J. 1970. Awifauna Maltańskiego Klina Zieleni w Poznaniu, Prace Komisji Matematyczno- Przyrodniczej PTPN, 33, 4, s. 1"'49. Bednorz J., Kupczyk M, Kuźniak S., Winiecki A. 2000. Ptaki Wielkopolski. Monografia faunistyczna, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 1-640. Behr M. 1991. Ważki (Odonata) miasta Poznania. Praca magisterska, Zakład Zoologii Ogólnej UAM w Poznaniu, maszynopis.

Bellmann H. 1998. Pająki, MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 1-96.

Bereszyński A. 1974. Rozmieszczenie i liczebność kolonii lęgowych gawrona (Corvus frugilegus L.) w Poznaniu, Łodzi i Lublinie w latach 1970-1971, Roczniki AR w Poznaniu, T. 65, Ornitologia Stosowana, z. 6, s. 3-19.

Bereszyński A. 1975. Rozmieszczenie i gęstość zasiedlenia par lęgowych gawronów (Corvus frugilegus L.) w Poznaniu w latach 1961-1975, Roczniki AR w Poznaniu, T. 87, Ornitologia Stosowana, z. 8/9/10, s. 3-11. Bereszyński A. 1987. Synantropijna populacja lęgowa gawrona, Corvus frugilegus L., w Poznaniu w latach 1961-1983, Roczniki AR w Poznaniu, T. 178, Ornitologia Stosowana, z. 13, s. 3-18. Bereszyński A., Sikorska M. 1980. Gawron (Corvus frugilegus L.) w różnych biotopach miasta Poznania w latach 1976-1978, Roczniki AR w Poznaniu, T. 122, Ornitologia Stosowana, z. 11, s. 61-67. Bereszyński, A., Mizera, T. 1990. Zmiany fauny Wielkopolski w ostatnich dziesiątkach lat, "Kronika Wielkopolski", 3, 52, s. 57 -8I. Berger L. 2000. Płazy i gady Polski, Warszawa-Poznań, PWN, ss. 146.

Bernard R. 1994. An unusual emergence site for Aeshna cyanea (Mil.) (Anisoptera: Aeshnidae). N otulae odonatologicae, Bilthoven, 4 (4), s. 66. Bernard R. 1996. Ważki (Odonata) rezerwatu "Meteoryt Morasko" w Poznaniu, Rocznik N aukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody" Salamandra", Poznań, 1, s. 157-166.

Bernard R. 1997. An extremely late record of Sympetrumfonscolombei (SI.) in Poland (Anisoptera: Libellulidae), N otulae odonatologicae, Bilthoven, 4 (10), s. 159-160.

Bernard R, Buczyński P., Łabędzki A., Tończyk G., w druku. Ważki Odonata, (w:) Z. Glowaciński (red.), Czerwona lista zwierząt Polski 2002. Bernard R., Jurczyszyn M. 1994. Dekady Spisu Nietoperzy (1988-1992) w Poznaniu, (w:) B. W. Wołoszyn (red.), Zimowe spisy nietoperzy w Polsce: 1988-1992. Wyniki i ocena skuteczności. Publikacje Centrum Informacji Chiropterologicznej ISEZ PAN, Kraków, s. 41-50. Bernard R., Musiał J. 1995. Observations of an abundant occurrence of Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) in western Poland in 1995 (Odonata: Aeshnidae), Opuscula zoologica fluminensia, Flums, 138, s. 1-9. Bezzel E., Geierberger L 1993. Bestandsentwicklung des Graureihers (Ardea cinerea) in Mitteleuropa: Erfolge und Probleme aus der Sicht des Artenschutzes. Z. kologie u. Naturschutz, T. 2, s. 145-155. Biesiadka E., Kasprzak K. 1977. Badania nad makrofauną rzeki Warty w obrębie miasta Poznania, Acta hydrobiologica, Kraków, 19 (2), s. 109-122. Bogdanowicz W. 1983. Community Structure and Interspecific Interactions in Bats Hibernating in Poznań, Acta theriol., vol. 28 (23), s. 357-370.

Bogdanowicz W., Urbańczyk Z. 1983. Some Ecological Aspect of Bats Hibernating in City of Poznań, Acta theriol, 28 (24), s. 371-385.

Bogucki Z., Sikora S. 1967. Kolonie lęgowe gawrona (Corvus Jrugilegus L.) w Poznaniu w łatach 1961-1964, Przyroda Polski Zachodniej, T. 8, z. 1-4, s. 75 - 81. Bombicki K. 1960. Badania nad fauną nietoperzy (Chiropłera) województwa poznańskiego. Praca magisterska, Zakład Zoologii Systematycznej UAM Poznań, maszynopis. Borys 1.1995. Fitoplankton poeksploatacyjnych zbiorników wodnych na terenie przyszłego zalewu Junikowskiego. Praca magisterska, Zakład Hydrobiologii UAM w Poznaniu. Borysiak J. 2001. Zasoby i walory przyrody ożywionej użytku ekologicznego "Strumień Junikowski" na terenie miasta Poznania. Ekspertyza na zlecenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, maszynopis.

Bryant D. M. 1975. Breeding biology ofHouse Martin Delichon urbicain relation to aerial insect abundance, Ibis, T. 117, z. 1, s. 180-216. Brylińska M. 2000. Ryby słodkowodne Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 521. Brzezińska, G. 1981. Drobne ssaki miasta Poznania. Praca magisterska, Zakład Zoologii Systematycznej UAM w Poznaniu, maszynopis. Buchholz. L. 1996. Przyczynek do poznania chrząszczy sprężykowatych (Coleoptera: Elateridae) Góry Moraskiej w Poznaniu, Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. "Salamandra", 1, s. 167-173.

Budna E., Dobrzyńska K., Domańska W., Dziel D., Kida-Kowalczyk}., Kobiałka K., Sieradzki Z., Wardak K. 1997. Ochrona środowiska 1997, GUS, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa, ss. 518. Budna E., Domańska W., Dziejowski S., Dziel D., Gołębiowska E., Kida- Kowalczyk }., Kobiałka K., Pawłowska T., Sieradzki Z., Skrzyp A., Wardak K. 1996. Ochrona środowiska 1996, GUS, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa, ss. 514.

Bugajna B. 1996. Wstępne badania nad nietoperzami (Chiropłera) rezerwatu "Meteoryt Morasko", Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. "Salamandra", 1, s. 217-218.

Bunaiski M. (1998) 1999. Dane o występowaniu i bionomii Aphodius (Liothorax) plagiatus (Linnaeus, 1767) (Coleoptera: Scarabaeoidea) w zachodniej Polsce, Wiad. EntomoL, 17, 3-4, s. 195-196. Bunaiski M. 1990. Interesujące stanowiska niektórych gatunków Aphodius 111. z podrodzaju Chilothorax Motch. (Coleoptera, Scarabaeidae) w Polsce, Wiad. EntomoL, 9, s. 3-4. Bunaiski M. 1995. Rodzaj Hoplia Illiger, 1803 (Co leop tera, Melolonthidae) w Polsce, Wiad.

EntomoL, 14,1, s. 31-37.

Burchardt L., Szeląg- Wasielewska E. 1995. Ocena hydrobiologiczna glinianek w dolinie Strumienia Junikowskiego, (w:) Kaniecki A. (red.). Dorzecze Strumienia Junikowskiego. Stan obecny i perspektywy, T. 3, s. 63-70. Buszko J. 1997. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce 1986-95, Turpress. Toruń, ss. 170. Buszko]., Nowacki J. 2000. The Lepidoptera ofPoland - A Distributional Checklist, Polish Entomological Monographs 1, Poznań- Toruń, ss. 178. Celka D. 2000a. Volvariella surrecta - a new species in the mycoflora of Poland, Acta Mycologica, 35 (2), s. 153-156. Celka D. 2000b. Morchella esculenta Pers ex. St. Amans na grodzisku w Gieczu (pow.

średzki), Studia Lednickie, 6, s. 373-374. Celka D., Lisiewska M. 1996. Wstępne rozpoznanie miko flory rezerwatu "Meteoryt Morasko" w Poznaniu, Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. "Salamandra", 1, s. 25-"'5.

Cholewa B. 1987. Badania nad fauną nietoperzy (Chiroptera) zimujących w Poznaniu, Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Seria C, 36, s. 5-26.

Chruściel T. 1968. Płazy i gady miasta Poznania. Praca magisterska, Zakład Zoologii Instytutu Biologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, maszynopis. Ciachera- Raduła J. 2002. Zbiorowiska glonów i sinic w dwóch różnych troficznie jeziorach Wielkopolski. Praca magisterska, Zakład Ochrony Wód UAM w Poznaniu.

Literatura

Cieśliński S., Czyżewska K., Fabiszewski J. 1992. Czerwona lista porostów zagrożonych w Polsce, (w:) Zarzycki K, Wojewoda W., Heinrich Z. (red.). Lista roślin zagrożonych w Polsce, wyd. 2, IB PAN im. W. Szafera, s. 57-74. Czarnecki W. 1933. Zieleń w przyszłym Poznaniu, Wydawnictwo Okręgowego Komitetu Ochrony Przyrody na Wielkopolskę i Pomorze, T. 4, s. 45-50. Czarnecki W. 1961. Planowanie miast i osiedli, T. III: Tereny zielone, PWN, Warszawa.

Czarnecki W. 1968. Planowanie miast i osiedli, cz. III, Poznań Czarnecki W. Wspomnienia, "Kronika Miasta Poznania", 3-4/93.

Czarnecki W. 1932. Zasady projektu zieleni w planie ogólnym miasta Poznania, Wydawnictwo Okręgowego Komitetu Ochrony Przyrody na Wielkopolskę i Pomorze, T. 3. s. 14-16. Czarnecki W. 1972. Ewolucja systemu zieleni Poznania. Miasto, 6, s. 24-28.

Czubiński Z. 1947. Wyniszczenie szaty leśnej Wielkopolski, (w:) Wodziczko A. (red.).

Wielkopolska stepowieje. PTPN, Prace Kom. Matem.-Przyr., 10 (4), s. 153-166.

Dabert J. 1987. Breeding ecology of the feral pigeon Colutnba liviaf. domestica in Poznań, Poland, Acta Ornithologica, T. 23, z. 2, s. 177-195.

Danielewicz W. 2001. Przegląd ważniejszych zbiorowisk roślinnych, (w:) Wrońska-Pilarek D., Danielewicz W., Gałązka S., Gornowicz R, Mizera T., Maciorowski G. 2001. Badania florystyczno-faunistyczne oraz ocena naukowa walorów przyrodniczych użytku ekologicznego "Dębina". Praca wykonana w ramach przedsięwzięcia: Interdyscyplinarne badania naukowe na stanem, zagrożeniami oraz ochroną obiektów cennych pod względem przyrodniczym na terenie miasta Poznania. Dąmbska L 1952. Ramienice okolic Poznania, Acta Soc. Bot. Pol.. Vol. XXI, Nr 3, Warszawa, s. 335-368. Dąmbska L 1966. Zbiorowiska ramienic w Polsce, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Biologicznej, T. XXXI, z. 3, PWN, Poznań, s. 1-76.

Degen G., Otto W. 1988. Atlas der Brutvgel von Berlin. N aturschutzarbeit in Berlin und Brandenburg, T. 8, s. 1-56.

Denisiuk Z. 1990. Ochrona rezerwatowa w Polsce. Stan aktualny i kierunki rozwoju, Studia Naturae, Seria A, T. 35, s. 1-169.

Detmers E. 1912. Ein Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung einiger jagdlich wichtiger Brutv6gel in Deutschland. Ver6ffen. d. Institut f. Jagdk., T. 1, z. 5, s. 65-164.

Dezor Ł. 1998. Częstość przerywania snu zimowego u mopków Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (Chiropłera, Vespertilionidae) zimujących w Forcie I w Poznaniu. Praca magisterska, Zakład Zoologii Systematycznej UAM w Poznaniu, maszynopis. Dombrowski A., Chmielewski S. 1996. Kulon (Burhinus oedicnemus) - naj silniej zagrożony wyginięciem przedstawiciel krajowej i mazowieckiej awifauny. Kulon, T. 1, z. 1-2, s. 3-9. Dombrowski A., Kot H., Zyska P. 1993. Liczebność ptaków wodnych zimujących w Polsce w latach 1988-1990. Program "Zimowanie ptaków wodnych", praca nr 3, Notatki Ornitologiczne, T. 34, z. 1-2, s. 5-21. Dombrowski A., Rzępała M. 1993. Uwagi dotyczące badań liczebności lęgowej populacji lelka Caprimulgus europaeus. Remiz, T. 2, z. 1, s. 23-28. Domka A. 1993. Zmienność składu fitoplanktonu Zbiornika Maltańskiego w Poznaniu.

Praca magisterska, Zakład Hydrobiologii UAM w Poznaniu.

Dusoge K, Simm A. 1990. Wpływ napowietrzania hypolimnionu na ekosystem jezior, (w:) Funkcjonowanie ekosystemów wodnych ich ochrona i rekultywacja, cz. II: Ekologia jezior, ich ochrona i rekultywacja. Eksperymenty na ekosystemach, red. Z. Kajak, Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa, s. 92-104. Dyduch-Falniowska A., HoBy M. 1996. Ostoje bezkręgowców w bazie danych CORINE biotopes, (w:) Dyduch-Falniowska A., Zając K. CORINE biotop es w integracji danych przyrodniczych w Polsce, Wydawnictwo Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 42-50.

Dyduch-Falniowska A., Zając K. 1996. CORINE biotopes w integracji danych przyrodniczych w Polsce, Wydawnictwo Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 1-136. Dyrcz A. 1989. Tereny ważne dla ornitologii i ochrony ptaków w Polsce, "Przegląd Zoologiczny", T. 33, z. 3, s. 417-437.

Dyrdowska M. 1928. Ślimaki lądowe skorupowe w Poznańskim i właściwości ich rozmieszczenia, PTPN, Prz. Kom. Biol., s. 1-91. Dziabaszewski A. 1976. Studium ekologiczno-faunistyczne nad pajęczakami (Araneae, Op ilion es, Pseudoscorpionidea) koron drzew, Seria Zoologia, 4, Poznań, s. 1-218.

Dziabaszewski A. 1978. Z badań nad pająkami (Arami) Niziny Wielkopolskiej, IV, Bad.

Fizjogr. Pol. Zach., Seria C, 30, s. 75-84.

Dziabaszewski A. 1989. Uwagi faunistyczne o rzadszych gatunkach pająków (Aranei) z Poznania (z listą 302 stwierdzonych gatunków), Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Seria C, s. 5-2I. Dziabaszewski A. 1991. N owe gatunki pająków (Aranei) dla miasta Poznania, III, Prace Kom. Mat.- Przyr. PTPN, 73, s. 27-34. Dziabaszewski A. 1991. Badania nad fauną pająków (Aranei) w Polsce, PTPN, Prace Komisji Biologicznej, T. 73, s. 1-57.

Dziabaszewski B. 1962. Porosty okolic Poznania na tle porostów Wielkopolski, PTPN, Prace Komisji Biologicznej, 22 (4), ss. 160.

Dziabaszewski B. 1967. Ślimak austriacki (Cepaea vindobonensis Fer.) w Poznaniu, Przyr.

Pol. Zach., 8, nr 1/4, s. 101-102.

Dzieje Poznania, T. I, pod red. J. Topolskiego, PWN, Warszawa- Poznań 1988.

Dzieje Poznania, T. II, pod red. L Topolskiego i L. Trzeciakowskiego, PWN, Warszawa- Poznań 1988. Dzięciołowski R. 1997. Nietoperze wiosną czyli... wracamy do życia! Biuletyn PTOP "Salamandra", 6, s. 7-9.

Dzięciołowski, R., Kepel, A. 1996. Projekt PTO P "Salamandra" dotyczący ochrony nietoperzy zimujących w poznańskich fortyfikacjach, (w:) Ochrona zimowisk nietoperzy w fortyfikacjach poznańskich, materiały z seminarium z 7 marca 1996 r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Urzędzie Miejskim w Poznaniu. Materiały informacyjne PTOP "Salamandra", z. 1, s. 26-33.

Dzięczkowski A. 1974. Badania nad strukturą zespołu ślimaków (Gastropoda) lasu gradowego (Galio-Carpinetum) w Morasku pod Poznaniem, Bad. Fizjogr. Pol. Zach., 27, s. 25-5I. Dzięczkowski A., Korpikiewicz H. 1979. Zagadka meteorytu Morasko, KAW, Poznań.

Dzięczkowski A., Pniewski Z. 1971. Projekt rezerwatu geologiczno-florystycznego na Górze Moraskiej pod Poznaniem, Przyr. Polski Zach., 9, s. 32-47.

Fałtynowicz W. 1998. Wykaz gatunków porostów chronionych w Polsce, Chrońmy Przyrodę Ojczystą 54 (1), s. 96-107.

Fałtynowicz W., Izydorek I, Budzbon E. 1991. The liehen flora as bioindicator ofair pollution of Gdańsk, Sopot and Gdynia, Monogr. Bot. 73, ss. 52. Fudali E. (w druku). Mszaki miejskich parków i cmentarzy Poznania, Bad. Fizjogr. Pol.

Zach , Seria B - Botanika, 5I.

Gajdus A. 1998. Struktura jakościowa i ilościowa w zbiorowiskach glonów planktonowych wypływających z jeziora Rusałka i zasilających stawy Sołackie. Praca magisterska, Zakład Hydrobiologii UAM w Poznaniu.

Galemba, M. 1990. Drobne ssaki Kiekrza koło Poznania. Praca magisterska, Zakład Zoologii Systematycznej UAM w Poznaniu, maszynopis.

Gałązka S., Gornowicz R. 2001, (w:) Wrońska Pilarek D., Danielewicz W., Gałązka S., Gornowicz R, Mizera T., Maciorowski G. 2001. Badania florystyczno-faunistyczne oraz ocena naukowa walorów przyrodniczych użytku ekologicznego "Dębina". Praca wykonana w ramach przedsięwzięcia: Interdyscyplinarne badania naukowe na stanem, zagrożeniami oraz ochroną obiektów cennych pod względem przyrodniczym na terenie miasta Poznania.

Literatura

Gałecki T., Wejchert L. 2001. Dlaczego Rataje?, "Kronika Miasta Poznania", 3/2001, s. 252-263. Gawlak A. 1995. Stwierdzenie borowiaczka Nyctalus leisleri (Kuhl) w Poznaniu, Biuletyn C. L C, 1995 (1/2), s. 21. Gawlak A. 1996. Stanowisko nocka łydkowłosego Myołis dasycneme (Boie, 1825) w Poznaniu, Przegląd Przyrodniczy, 1/1996, VII, s. 96-97. Gazecka, B. 1982. Micromammalia Cytadeli Poznańskiej. Praca magisterska, Zakład Zoologii Systematycznej UAM w Poznaniu, maszynopis.

Głowaciński Z. 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce, PWRiL, Warszawa.

Gogołek A., Kaniecki A., Ziętkowiak Z. 1995. Ocena jakości wód powierzchniowych, (w:) Kaniecki A. (red.). Dorzecze Strumienia Junikowskiego. Stan obecny i perspektywy, T. 3, s. 44-53.

Gołdyn R. 1996. Próby poprawy stanu czystości wody Zbiornika Maltańskiego metodą biomanipulacji, (w:) Mastyński (red.). Zbiornik Malta w Poznaniu. Funkcja sportoworekreacyjna a rybactwo, Wydawnictwo - Drukarnia "Prodruk" , Poznań, s. 13-32. Gołdyn R. 2000. Zmiany biologicznych i fizyczno-chemicznych cech jakości wody rzecznej pod wpływem jej piętrzenia we wstępnych, nizinnych zbiornikach zaporowych, UAM w Poznaniu, Seria Biologia, nr 65, Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 185.

Gołdyn R, Jankowska B., Kowalczyk P., Pułyk M., Tybiszewska E., Wiśniewski J. 1996.

Wody powierzchniowe Poznania, (w:) Środowisko naturalne miasta Poznania, cz. I, Urząd Miejski w Poznaniu, Wydział Ochrony Środowiska, s. 45-67.

Gołdyn R, Kozak A., Kostka K. 1994. Causes of changes in the water quality ofthe restored Maltański Reservoir in Poznań. In: Protection ofthe water ofthe catchment area of the river Cybina. (ed. Gołdyn R.), PTPN, Prace Komisji Biologicznej, T. LXXIV, s. 33-58. Gołdyn R, Kozak A., Romanowicz W., Grześkowiak K, Starczewska-Porada B. 1997.

Phytoplankton-zooplanktoon interaction in the newly-restored Maltański Reservoir. Verh.

Internat Verein. LimnoL, 26, s. 483"'486.

Gołdyn R., Szeląg- Wasielewska E., Węgrzak 1.1999. Autotroficzny pikoplankton i bakterioplankton zbiorników zaporowych na Cybinie, (w:) Biologiczne aspekty funkcjonowania zbiorników zaporowych, Lublin, s. 55-57. Graczyk R. 1952. Ptaki w parku Sołackim w Poznaniu, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, T. 8, z. 4, s. 26-33.

Graczyk R. 1979. Restytucja bobra (Castor fiber L.) na terenie Puszczy Notecko-Warciańskiej, Sylwan, 9, s. 53-"'64. Graf R. 1995. Zmiany stosunków wodnych w dorzeczu Strumienia Junikowskiego związane z kopalnictwem, (w:) Kaniecki A. (red.). Dorzecze Strumienia Junikowskiego. Stan obecny i perspektywy, T. 3, s. 14-21.

Grobelny Ś. 1975. Badania nad karaczanami (Blattodea), prostoskrzydłymi (Orthoptera) i skorkami (Derm ap tera) nadleśnictwa Baszków w pow. krotoszyńskim, Bad. Fizj. Pol. Zach. Poznań, Seria C, 28, s. 124-140.

Grobelny S. 1987. Fenologia i dynamika liczebności skorka Chelidurella acanthopygia (Gene) w lesie gradowym, Streszczenia referatów XIV Zjazd PTZool., Szczecin, s. 84.

Grobelny S., Naskręcki P. 1989. Leptophyes punctatissima (Bose d'Antic 1792) (Orthoptera, Tettigonidae) w Polsce, Bad. Fizj. Pol. Zach., Seria C, 38, s. 137-140. Grochowski W. 1979. Zmiany w składzie fitoplanktonu rzeki Warty i stawu infiltracyjnego nr 12 na terenie ujęcia wody Poznań-Dębiec (1976-1977). Praca magisterska, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UAM w Poznaniu.

Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce, OTOP, Gdańsk.

Grzywiński W., Polowy K, Wieczorek M. 2001. Dynamika liczebności nietoperzy hibernujących w Forcie Via w Poznaniu, materiały konferencyjne XV OKCh, Gdańsk-Sobieszewo, 9-11 listopada 2001 r., s. 35.

Hammling J. 1913. Ornithologische Beobachtungen und Mitteilungen aus der Provinz Posen. Zeitschrift der N aturwisschaftlichen. Abteilung, (des N aturwissenschaftlichen. Vereins), T. 20, z. 1-6, s. 1-97. Hammling J. 1918. N euer Beitrag zur Kenntnis der Vogelwelt der Provinz Posen. Journal fr Ornithologie, T. 66, z. 1, s. 1-42. Hammling J. 1929. Ornithologische Beobachtungen und Mitteilungen aus dem Posener Lande. Deutsche Wissenschaftliche Zeitschrift fr Polen, T. 17, s. 27-122. Hammling J. 1933. Zur Vogelwelt des Posener Landes. Deutsche Wissenschaftliche Zeitschrift fr Polen, T. 26, s. 27-122.

Hammling]., Schulz K. 1911. Beobachtungen aus der Umgegend von Posen. Journal fr Ornithologie, t. 59, z. 3, s. 384-433.

Hammling J., Schulz K. 1911a. Beobachtungen aus der Umgegend von Posen. Journal fr Ornithologie, T. 59, z. 4, s. 529-591. Hawksworth D. L., Rose F. 1970. Qualitative scalę for estimating sulphur dioxide air pollution in England and Wales using epiphytic lichens, Naturę, 227, s. 145-148. Heimer S., Nentwig W. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Verlag Paul Parey. Berlin, Hamburg, 244 Tafeln, s. 1-543. Hładyłowicz K. J. 1932. Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku, Lwów.

Hoffman M. 1998. Struktura jakościowa i ilościowa glonów stawu Sołackiego oraz wód zasilających potok Bogdanka. Praca magisterska, Zakład Hydrobiologii UAM w Poznaniu. Hoffmann B., Kaławiński M., Lisiecka M., Ludwiczak L, Raczkowska E. 1996. Zieleń, (w:) May J., Stelmasiak S., Kurek L., Ludwiczak L, Niezborała M. (red.). Środowisko naturalne miasta Poznania - część I, Wydz. Ochr. Śród. UM w Poznaniu, s. 123-139. Hoppówna L 1925. Plankton rzeki Warty pod Poznaniem, PTPN, Prace Komisji MatPrzyr., T. III, s. 41.

Instytut Ochrony Środowiska. Konwencje Międzynarodowe i U chwały Organizacji Międzynarodowych, z. 2.

Izydorek 1.1998. Stan badań lichenologicznych w miastach Polski, (w:) Miądlikowska J.

(red.). Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu PTB - Gdańsk 1998, ss. 191.

Jackowiak B. 1990. Antropologiczne przemiany flory roślin naczyniowych Poznania, Wyd. Nauk. UAM, Seria Biologiczna 42, ss. 232.

Jackowiak B. 1993. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Poznaniu, Prace Zakładu Tasonomii Roślin UAM , z. 2, s. 1-409. Jackowiak B. 1995. Wstępna charakterystyka szaty roślinnej doliny Strumienia Junikowskiego, (w:) Kaniecki A. (red.). Dorzecze Strumienia Junikowskiego. Stan obecny i perspektywy, T. 3, s. 71-76. Jackowiak B. 1995. Uwagi o zagrożeniu flory naczyniowej Poznania, (w:) Żukowski W., Jackowiak B., (red.). Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski, Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM, 3, s. 137-141. Jackowiak B. 1998. Struktura przestrzenna flory dużego miasta. Studium metodycznoproblemowe, Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM, 8, s. 1-228. J ackowiak B., Ptaszyk J. 1992. Wyznaczenie na obszarze miasta Poznania terenów szczególnie wartościowych pod względem przyrodniczym. Ekspertyza na zlecenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, maszynopis. Janiak H. 1952. Porosty lewobrzeżnego Poznania. Praca magisterska, Zakład Geografii i Systematyki Roślin UAM, manuskrypt, ss. 65. Janyszek S., Kepel A., Pawłowski A. 1996a. Plan ochrony i zagospodarowania dydaktyczno-turystycznego użytku ekologicznego "Głuszynka". Opracowania PTOP "Salamandra", 4-a, ss. 47. Janyszek S., Kepel A., Pawłowski A. 1996b. Plan ochrony i zagospodarowania dydaktyczno-turystycznego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Morasko". Opracowania PTOP "Salamandra", 3-a, ss. 80.

Literatura

Janyszek S., Pawłowski A., Jagielska-Pawłowska A., Kepel A. 2000. Rezerwat Meteoryt Morasko. Przewodnik Turystyczny, Wydawnictwo PTOP "Salamandra", Poznań.

Janyszek S., Pawłowski A., Jagielska- Pawłowska A., Kepel A. 2000. Rezerwat "Meteoryt Morasko" - przyrodnicza perła Poznania, Poznań.

Jańczak]., Sziwa R. 1995. Charakterystyka morfometryczno-hydrologiczna jezior i zbiorników wodnych Poznania, (w:) Kaniecki A., Rotnicka J. (red.). Wody powierzchniowe Poznania. Problemy wodne obszarów miejskich, Wyd. Sorus Poznań, T. 2, s. 344-355. Jaskowski J. 1969. Wpływ biocenozy na działanie stawów infiltracyjnych na przykładzie wodociągów w Poznaniu, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Poznań. Jaśkowiak F., Łęcki W. 1983. Poznań i okolice, Wydawnictwo SiT, Warszawa, ss. 302.

Joniak T. 2000. Wpływ zaporowego Zbiornika Maltańskiego w Poznaniu na liczebność i dynamikę dominujących gatunków fitoplanktonu w dolnym biegu Cybiny, Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., Seria B, Botanika, T. 49, s. 195-205. Joniak T.1998. Jakość wód Zbiornika Maltańskiego i rzeki Cybiny w sezonie wegetacyjnym 1997. Praca magisterska, Zakład Ochrony Wód UAM w Poznaniu. Jurczyszyn M. 1995. Ekologia zimowania nietoperzy (Chiroptera) z rodzaju Myotis (Kaup.) w Forcie 1 w Poznaniu. Praca doktorska, Zakład Zoologii Systematycznej UAM, maszynopis. Jurgońska M. 2002. Struktura zbiorowisk fitoplanktonu w trzech stawach Sołackich w Poznaniu. Praca magisterska, Zakład Hydrobiologii UAM w Poznaniu. Jurgońska M., Messyasz B. 2001. Sezonowe zmiany w strukturze fitoplanktonu w stawach Sołackich, 52. Zjazd PTB, Poznań, ss. 92. Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe, cz. 1 i 2, Warszawa, PWN, ss. 272 + 431 + 240.

Kaczmarek L. 1996. Cechy rzeźby w rezerwacie "Meteoryt Morasko" na tle geomorfologii obszaru, Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. "Salamandra", 1, s. 7-18. Kaliciuk J. (red.) 2001. Regulacje prawne dotyczące ochrony przyrody obowiązujące w Unii Europejskiej, Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne, Szczecin. Kałuża, T., Ziomek, J. 1996. Ssaki (Mammalia) rezerwatu "Meteoryt Morasko", Rocz.

Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. "Salamandra", 1, s. 207-212.

Kamieniarz R, Panek M. 1997. Występowanie śródpolnych nieużytków i odłogów, a efekty rozrodu i zagęszczenie kuropatw Perdix perdix w Polsce, Przegląd Przyrodniczy, T. 8, z. 1-2, s. 99-109.

Kamińska A. 1999. Jakość wód Zbiornika Maltańskiego. Praca magisterska, Zakład Ochrony Wód UAM w Poznaniu.

Kaniecki A. 1993. Poznań - dzieje miasta wodą pisane, Aquarius, Poznań.

Kaniecki A. 1995. Wstęp, (w:) Kaniecki A. (red.). Dorzecze Strumienia Junikowskiego.

Stan obecny i perspektywy, t. 3, s. 5-9.

Kaniecki A., Burchardt L., Kasprzak K, Ptaszyk J. 1995. Podsumowanie interdyscyplinarnych badań w zlewni Strumienia Junikowskiego, jw., s. 94-98. Kaniecki A., Graf R, Jackowiak B., Ludwiczak L, Ptaszyk J., Ziętkowiak Z. 1993. Problem zagospodarowania Strumienia Junikowskiego, "Kronika Miasta Poznania", 3-4/93, s. 436"'54. Kaniecki A., Graf R., Jackowiak B., PtaszykJ. 1998. Przyrodnicze uwarunkowania możliwości budowy zbiornika retencyjnego na obszarze Lasku Marcelińskiego w górnym biegu Strumienia Junikowskiego. Ekspertyza na zlecenie Lasów Komunalnych miasta Poznania, maszynopis. Kaniecki A., Jackowiak B., Ludwiczak L, Ptaszyk J. 1996. Program ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego w dorzeczu Strumienia Junikowskiego. Ekspertyza na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska UM w Poznaniu, maszynopis. Kaniecki A., Kubiś W. 1992. Zmiany warunków fizjograficznych Poznania na potrzeby rozwoju miasta w ujęciu historycznym do XX w., (w:) Pawuła-Piwowarczyk R. (red.). Gospodarka przestrzenią miast i gmin regionu Wielkopolski, Politechnika Poznańska. Karolczak W. 1994. Tereny zielone Poznania dawniej i dziś, (w:) Wielka Księga miasta Poznania, Koziołki Poznańskie, Poznań, s. 365-378

Kasprzak K. 1995. Zagrożenia związane ze składowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych w dolnej części doliny Strumienia Junikowskiego, (w:) Kaniecki A. (red.). Dorzecze Strumienia Junikowskiego. Stan obecny i perspektywy, T. 3, s. 54-62.

Kepel A. (red.) 2000a. Walory przyrodnicze i plan ochrony użytku ekologicznego "Fort I - Starołęka" . Opracowania Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra", z. 13, s. 1-56. Kepel A. (red.) 2000b. Walory przyrodnicze i plan ochrony użytku ekologicznego "Fort lIIA - Miłostowo". Opracowania Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra", z. 12, s. 1-42. Kepel A. 1996a. Porosty (L ich en es) rezerwatu Meteoryt Morasko, Rocz. Nauk. Pol. Tow.

Ochr. Przyr. "Salamandra", 1, s. 47-56.

Kepel A. 1999. Porosty Poznania jako wskaźniki zanieczyszczenia atmosfery. Praca doktorska, Zakład Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, manuskrypt, ss. 237. Kepel A., Dzięciołowski R. 1998. Nietoperze Poznania - liczebność, zagrożenia i działania ochronne, (w:) Bartczak T., Indykiewicz P. (red.). Fauna miast - Urban fauna, Wyd. ATR Bydgoszcz, s. 251-259.

Kepel A., Śliwa P. (red.) 2001. Walory przyrodnicze Cytadeli Poznańskiej. Opracowania Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody" Salamandra", z. 16, s. 1-52. Kiszka J. 1977. Wpływ emisji miejskich i przemysłowych na florę porostów (Lich en es) Krakowa i Puszczy Niepołomickiej, Prace Monogr. WSP w Krakowie, 19, ss. 132.

Kiszka J. 1998. Porosty miasta Przemyśla, (w:) Miądlikowska J. (red.). Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu PTB - Gdańsk 1998, ss. 214. Kiszka J., Kościelniak R. 1995. Porosty miasta Krakowa, (w:) Mirek Z., Wójcicki J. J.

(red.). Szata roślinna Polski w procesie przemian. Materiały konferencji i sympozjów 50.

Zjazdu PTB, Kraków 1995, ss. 174.

Klejnotowski Z. 1974. Urbanizacja sroki Pica pica (L.) w Polsce. Roczniki AR w Poznaniu 70., Ornitologia Stosowana, z. 7, s. 77-88. Klichowska M. 1966. Ślady roślinne na neolitycznej ceramice z Lasku koło Poznania, Bibl. Fontes Archeolog. Posnaniensis, 17, ss. 36.

Klichowska M. 1972. Rośliny naczyniowe w znaleziskach kulturowych Polski Północno-Zachodniej. PTPN, Wydz. Matem.-Przyr., Prace Kom. Biol., 35 (2), s. 1-74. Klimaszyk P. 1996. Wstępne rozpoznanie trofii oraz ichtiofauny zbiorników wodnych rezerwatu "Meteoryt Morasko", Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. "Salamandra", 1, s. 181-186. Klonowski J. 1975. Materiały do fauny motyli większych Wielkopolski, Bad. fizjogr.

Pol. Zach, Seria C, 73, s. 141-161.

Kluza M., Maciejewska L 1998. N owe stanowiska Listera ovata (L.) R. Br. i Dactylorhiza incarnata (L.) Soó w Poznaniu, Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody" Salamandra", z. 2, s. 135-137. Kłos-Połaj dowieź M. 1988. Fauna drobnych ssaków Naramowic - dzielnicy Poznania w latach 1986 i 1987. Praca magisterska, Zakład Zoologii Systematycznej UAM w Poznaniu, maszynopis. Kniat)., Kołaczkowski S. 1963. Stan sanitarny rzeki Warty na terenie miasta Poznania, PTPN, Prace Komisji Nauk Podstawowych i Stosowanych, T. I, z. 4, ss. 54.

Koczorowska B. 1985. Badania algologiczne dwóch zbiorników wodnych na terenie rezerwatu Żurawiniec w Poznaniu, Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., T. XXXVI, Seria B, Botanika, s. 65-74. Kołaczkowski S., Preis B. 1962. Zmienność składu fizykochemicznego, biologicznego i bakteriologicznego wody rzeki Warty w Poznaniu, Instytut Gospodarki Komunalnej, Poznań, maszynopis. Komorowska M. 1992. Szata roślinna torowisk tramwajowych w Poznaniu w obrębie wybranych tras. Praca magisterska, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UAM w Poznaniu, manuskrypt.

Literatura

Kondracki J. 1994. Geografia Polski - mezoregiony fizyczno-geograficzne, PWN Warszawa. Koralewska- Batura E. 1992. Mięczaki (Molusca) Wielkopolski, Wyd. DAM, Seria Zoologia, 18, s. 1-41. Koralewska- Batura E., Dziabaszewski A. 2000. New localities of Cepaea uindobonensis (Frussac, 1821) (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae) in Wielkopolska (W Poland), Folia Malacologica, 8, s. 229-231. Kostka K. 1993. Zmiany jakości wody dolnego biegu Cybiny ze szczególnym uwzględnieniem fitoplanktonu. Praca magisterska, Zakład Ochrony Wód DAM w Poznaniu. Kot H., Zyska P., Dombrowski A. 1987. Liczebność i rozmieszczenie ptaków wodnych w Polsce w styczniu 1985 roku. Program "Zimowanie ptaków wodnych". Praca nr 1, N 0tatki Ornitologiczne, T. 28, z. \-A, s. 17-48. Kotlińska E. 1971. Fitoplankton jeziora Rusałka. Praca magisterska, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska DAM w Poznaniu.

Kotlińska E. 1976. Fitoplankton jeziora Rusałka, (w:) Fitoplankton sztucznych jezior położonych na terenie Poznania, red. L Dąmbska, PTPN, Prace Komisji Biologicznej, T. XLII, s. 3-54.

Kowalczyk J. 1958. Badania nad poznaniem flory, właściwości fizyko-chemicznych sztucznego jeziora Rusałka w Poznaniu. Praca magisterska, Zakład Systematyki i Geografii Roślin DAM w Poznaniu. Kowalczyk J. 1961. Materiały do poznania stosunków fizyczno-chemicznych i florystycznychjeziora Rusałka w Poznaniu, Zesz. Nauk. DAM, Biologia, z. 3, s. 97-113. Kowalska K, Rembiszewski J.M., Rolik H. 2000. Leksykon zoologiczny. Ryby.

Kowalski M., Lesiński G. 2000. Poznajemy nietoperze. ABC wiedzy o nietoperzach, ich badaniu i ochronie, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, Warszawa, s. 1-140. Kowalski, K, Ruprecht, A. L. 1984. Rząd: Nietoperze - Chiroptera, (w:) Z. Pucek (red.).

Klucz do oznaczania ssaków Polski, PWN Warszawa.

Kozak A. 1999. Zmiany fitoplanktonu Zbiornika Maltańskiego poddanego zabiegom biomanipulacyjnym. Praca doktorska, DAM w Poznaniu. Kozak A., Gołdyn R. (w druku). Zooplankton versus phy to- and bacterioplankton in the Maltański Reservoir (Poland) during an extensive biomanipulation experiment. Kozarski S. 1986. Skale czasu a rytm zdarzeń geomorfologicznych Vistulianu na Niżu Polskim, Czas. geogr., 57, s. 247-270.

Kozłowska M. 1958. Zanieczyszczenie Jeziora Maltańskiego w świetle badań biologicznych i fizyko-chemicznych. Praca magisterska, Zakład Systematyki i Geografii Roślin DAM w Poznaniu.

Kozłowska M. 1961. Zanieczyszczenie Jeziora Maltańskiego w świetle badań biologicznych i fizykochemicznych, Zesz. Nauk. DAM, Biologia, III, s. 115-133. Kraska M., Szyszka T. 1985. Roślinność makrofitowa i fitoplankton Jeziora Dmultowskiego położonego na terenie planowanej rozbudowy D niwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Badania Fizjogr. nad Polską Zach., T. XXXVI, Seria B - Botanika, s. 51-55. Krawiec F. 1938. Flora epilityczna głazów narzutowych zachodniej Polski, Prace Kom.

Mat. - Przyr. PTPN, 10 (2), ss. 257.

Krawiecowa A. 1951. Analiza geograficzna flory synantropijnej miasta Poznania, PTPN, Prace Kom. Biol, 13 (1), s. 1-131.

Kręcigłowa A. 1994. Zmiany fitoplanktonu Cybiny pod wpływem zbiorników zaporowych na tle fizyczno-chemicznych cech jakości wody. Praca magisterska, Zakład Ochrony Wód DAM w Poznaniu. Krygowski B. 1961. Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej, cz. I: Geomorfologia, PTPN, Wydział Matematyczno- Przyrodniczy, Komitet Fizjograficzny, Poznań.

Krzyśkowiak A., Dobrowolski K. 1976. Zimowanie ptaków wodnych w Polsce w rokii 1974/75 (V), Notatki Ornitologiczne, T. 17, z. 1-2, s. 45-17.

Krzyśkowiak A., Dobrowolski K. 1977. Zimowanie ptaków wodnych w Polsce w roku 1975/76 (VI), Notatki Ornitologiczne, T. 18, z. 1-2, s. 65-67.

Krzyśkowiak A., Dobrowolski K. 1981. Zimowanie ptaków wodnych w Polsce w latach 1976/77 i 1977/78 (VII, VIII), Notatki Ornitologiczne, T. 22, z. 3-4, s. 81-84.

Krzyśkowiak A., Nowak E. 1971. Zimowanie ptaków wodnych w Polsce w roku 1970/71, Notatki Ornitologiczne, T. 12, z. 1-2, s. 27-30.

Krzyśkowiak A., N owak E. 1973. Zimowanie ptaków wodnych w Polsce w roku 1971/1972 (II), Notatki Ornitologiczne, T. 14, z. 3-4, s. 78-79.

Krzyśkowiak A., N owak E. 1974. Zimowanie ptaków wodnych w Polsce w roku 1972/73 (III), Notatki Ornitologiczne, T. 15, z.1-2, s. 51-53.

Krzyśkowiak A., Nowak E. 1975. Zimowanie ptaków wodnych w Polsce w roku 1973/74, Notatki Ornitologiczne, T. 16, z. 1-4, s. 39-40.

Krzywonos A. 1998. Fitoplankton południowego basenu Jeziora Kierskiego 1995/1996.

Praca magisterska, Zakład Hydrobiologii UAM w Poznaniu.

Kupczyk M. 2000. Aythya Juligula (L., 1758) - czernica, (w:) Bednorz J. i inni. Ptaki Wielkopolski. Monografia faunistyczna, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 113-117. Kurek L. 1997. Środowisko naturalne miasta Poznania - część III, Wydz. Ochr. Śród.

UM w Poznaniu, ss. 151.

Laskowska K. 2000. Szpitalik dla nietoperzy - ocena skuteczności pierwszego roku działania. Materiały Konferencyjne XIV Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, Rogów, 10-12 listopada 2000 r.

Lewartowski Z., Winiecki A. 1991. Zimowanie ptaków wodnych i drapieżnych na Warcie między Kołem a Kostrzynem nad Odrą w latach 1972-1974, Notatki Ornitologiczne, t. 32, z. 1-2, s. 91-103. Lipnicki L., Wójciak H. 1995. Porosty. Klucz-atlas do oznaczania najpospolitszych gatunków, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa. Liro A. (red.) 1995. Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET - POLSKA. Fundacja IUCN Poland, Warszawa. Lisiak B. 1947. Las w mieście, Przegląd Leśniczy, 4, s. 8.

Lisiewska M., Celka D. 1995. Macromycetes parków wschodniej części Golęcińskiego Klina Zieleni w Poznaniu, Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., Seria B - Botanika, 44, s. 7-50.

Lisiewska M., Malinger M. 2001. Macromycetes w różnych postaciach grądu środkowoeuropejskiego na terenie uroczyska Marcelin w Poznaniu, Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., Seria B - Botanika, 50, s. 7-40.

Lisiewska M., Mikołajczak M. 1998. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako środowisko przyrodnicze grzybów wielkoowocnikowych, Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., Seria B - Botanika, 47, s. 7-44.

Lisiewska M., Ratyńska H. 1984. Macromycetes na tle zbiorowisk leśnych parku w Radojewie koło Poznania, Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., Seria B - Botanika, 35, s. 5-23. Lisowski L. 1957b. Zielnik Mchów Polski (Bryotheca Polonica), Mchy Wielkopolski, Fasc. XVIII, nr 476-500, ss. 9, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Lisowski S. 1954. Zielnik Mchów Polski (Bryotheca Polonica), Seria B, nr 1-50. Mchy północno-zachodniej Polski, Fragm. Flor. Geobot. 1(1). Supplementum, s. 1-12. Lisowski S. 1957a. Notatki bryologiczne z Polski północno-zachodniej, Spraw. PTPN za III i IV kwartał 1955,45, s. 293-298. Ludwiczak 1.1995. Ochrona wód w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania miasta Poznania (uchwalonym w 1994 r.), (w:) Kaniecki A., Rotnicka J. (red.). Wody powierzchniowe Poznania. Problemy wodne obszarów miejskich, T. 2, s. 513-528. Ludwiczak L 1995a. Zlewnia Strumienia Junikowskiego w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego miasta Poznania, (w:) Kaniecki A. (red.). Dorzecze Strumienia Junikowskiego. Stan obecny i perspektywy, T. 3, s. 99-105. Ludwiczak L 1997. Ochrona środowiska przyrodniczego w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego m. Poznania, (w:) Środowisko naturalne miasta Poznania, T. 2, s. 125-138.

Literatura

Luniak M. 1990. Awifauna miasta - jej skład, zróżnicowanie oraz udział w procesach ekologicznych, (w:) Zimny H., Funkcjonowanie układów ekologicznych w warunkach zurbanizowanych, Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa, s. 209-229. Luniak M. 1998. Synurbizacja - dostosowanie się zwierząt do urbanizacji, (w:) Barczak T., Indykiewicz P. (red.). Fauna miast - Urban fauna, Wydawnictwo ATR, Bydgoszcz, s. 13-19. Luniak M., Kozłowski P., Nowicki W., Plit J. 2001. Ptaki Warszawy 1962-2000, Wydawnictwo IG i PZ PAN, Warszawa. Łabędzki A. 1982. Badania nad rozproszeniem w terenie i długością życia niektórych gatunków ważek (Odonata), Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 140, s. 77-90. Łakoma E. 1977. Badania populacji ssaków żyjących na swobodzie na terenach Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Praca magisterska, Zakład Zoologii Systematycznej UAM w Poznaniu, maszynopis. Łęcki W., Jaśkowiak F. 1989. Wielkopolska. Przewodnik, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa, s. 1-667. Łochyński M., Szubert A. 1999. Dynamika liczebności nietoperzy w Forcie Va podczas hibernacji w sezonie 1998/99. Materiały Konferencyjne XIII Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, Błażejewko, 5-7 XI1999 r., PTOP "Salamandra", Poznań, 30.

Łuczak D. 1990. Badania nad zmiennością polimorfizmu gołębi miejskich Columba livia f domestica w Poznaniu. Praca magisterska, Zakład Biologii i Ekologii Ptaków UAM w Poznaniu, maszynopis. Łukasiewicz A. 1982. Kryteria prawidłowego rozwoju terenów zieleni w aglomeracjach miejskich na przykładzie miasta Poznania, Wydawnictwo Naukowe UAM , Seria - Biologia, nr 21, s. 1-62.

Mangelsdorff P. 1904. Der Fang am Licht in der Stadt Posen. Z. Naturwiss. Abt. Naturwiss. Ver. Prov. Posen, 11, s. 21-32. Mangelsdorff P. 1905. Der Fang am Licht in der Stadt Posen. Z. Naturwiss. Abt. Naturwiss. Ver. Prov. Posen, 12, s. 43-A9. Marciniak L. 1986. Fauna drobnych ssaków - dzielnicy Poznania. Praca magisterska, Zakład Zoologii Systematycznej UAM w Poznaniu, maszynopis.

Mastyński J. 1992. Ichtiofauna środkowego biegu Warty i jej zmiany wywołane zanieczyszczeniami w latach 1960-1990. Problemy zanieczyszczeń i ochrony wód powierzchniowych - dziś i jutro, UAM, Seria - Biologia 49, s. 209-219. Mastyński J. 1995. Ichtiofauna wód miasta Poznania. Wody powierzchniowe Poznania.

Mastyński }., Andrzejewski W. 1992. Tajemnice wód województwa poznańskiego, przewodnik wędkarski, Ekorol. Poznań, ss. 198. Mastyński J., Andrzejewski W., Iwaszkiewicz M. 1991. Zmiany ichtiofauny wywołane antropopresją w jeziorze Kiekrz Wielki pod Poznaniem, Rocz. AR Poznań, CCXXIX, s. 71-84. Mazur W. 1989. Polimorfizm gołębia miejskiego (Columba livia f domestica) w Poznaniu.

Praca magisterska, Zakład Biologii i Ekologii Ptaków UAM w Poznaniu, maszynopis.

Mendat T. 1996. Rys historyczny Poznania, (w:) May}., Stelmasiak S., Kurek L., Ludwiczak L, Niezborała M. (red.). Środowisko naturalne miasta Poznania - część I, Wydz. Ochr. Śród. UM w Poznaniu, s. 9-10.

Messyasz B. 1996. Fitoplankton zbiorników wodnych położonych na terenie rezerwatu przyrody "Meteoryt Morasko", Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. "Salamandra", Poznań, 1, s. 19-23.

Mierzejewska L. 2001. Tereny zielone w strukturze przestrzennej Poznania, Wydawnictwo PTPN, Wydz. Matematyczno- Przyrodniczy Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej, 29, ss. 143. Miller H. 1894. Standorte seltenerer Moose in der Provinz Posen. N aturwiss. Ver. Prov.

Posen, Zeirtschr. Bot. Abt. 1,25-27.

Miszczuk A. 1985. Fitoplankton głównych dopływów i odpływów Jeziora Kierskiego Wielkiego: Samicy i Krzyżanki. Praca magisterska, Zakład Hydrobiologii UAM w Poznaniu.

Mizera T. 1996. Świat zwierząt Poznania, (w:) Środowisko naturalne miasta Poznania, cz. I, Urząd Miejski w Poznaniu, s. 141-148. Mizera T., Maciorowski G. 2001. Fauna, (w:) Wrońska-Pilarek D., Danielewicz W., Gałązka S., Gornowicz R, Mizera T., Maciorowski G. 2001. Badania florystyczno-faunistyczne oraz ocena naukowa walorów przyrodniczych użytku ekologicznego "Dębina". Praca wykonana w ramach przedsięwzięcia: Interdyscyplinarne badania naukowe na stanem, zagrożeniami oraz ochroną obiektów cennych pod względem przyrodniczym na terenie miasta Poznania. Mizera T., Maciorowski G., Śliwa P. 1998. Wstępne wyniki inwentaryzacji lęgowych ptaków drapieżnych w Poznaniu w latach 1992-1997, (w:) Bartczak T., Indykiewicz P. (red.). Fauna miast - Urban fauna, Wyd. ATR Bydgoszcz, s. 141-146.

Moszyński, A., Urbański, J. 1932. Etude sur la faunę des serres de Poznan (Pologne).

BulLbiol., Paris, 66,1, s. 45-76.

Mott y J. 1836. Leitfaden der Botanik, Poznań.

Mroczkiewicz D. 1962. Ekologia ptaków występujących w stanie dzikim na terenie Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, Przegląd Zoologiczny, T. 6, z. 4, s. 290-302.

Namysłowski B. 1921. O dyluwjalnych okrzemkach z pod Poznania, Kosmos, T. 46, Lwów, s. 607-611.

Nowacki J. 1991. Sówkowate (Lepidoptera, Noctuidae) rezerwatu "Meteoryt" w Morasku k. Poznania, Wiad. entomol., 10, s. 89-99. Nowosad A. 1974. Nycteribia kolenatii Theodor et Moscona i Penicillidia monoceros Speiser (Nycteribiidae, Diptera) w Polsce, Pol. Pismo ent., 44, s. 559-569. Nowosad A. 1987. Materiały do znajomości Nycteribiidae (Diptera, Pupipara) Polski północnej i północno-zachodniej, Pol. Pismo ent., 57, s. 263-276. OAB (Ornithologische Arbeitsgruppe Berlin) 1984. Brutvogelatlas Berlin (West). Ornithologische Bericht fr Berlin (West), T. 9, Sonderheft, s. 1-384. Ochyra R. 1992. Czerwona lista mchów zagrożonych w Polsce, (w:) K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Heinrich (red.). Lista roślin zagrożonych w Polsce, Instytut Botaniki im.

W. Szafera , PAN, Kraków, wyd. 2, s. 79-85.

Olejniczak K. 1976. Fitoplankton zbiorników wodnych na terenie przyszłego zalewu Junikowskiego. Praca magisterska, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UAM w Poznaniu. Olejniczak K, Szeląg E. 1980. Fitoplankton zbiorników wodnych na terenie przyszłego zalewu Kotowskiego i Junikowskiego, (w:) Dąbska L (red.). Stan biologiczny zbiorników wodnych w okolicy Poznania. PTPN, Prace Komisji Biologicznej, T. 53, s. 35-81. Olszewski M., Ziółek J. 1974. Park-Pomnik Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Poznaniu, Wydawnictwo Poznańskie, s. 1-19. Panek M. 1987. Życie kuropatw i przyczyny spadku ich liczebności, Łowiec Polski, z. 10, s. 6-8. Panek M., Kamieniarz R. 2000. Habitat use by the Patridge Perdix perdix during the breeding season in the diversified agricultural landscape of western Poland. Acta Ornithologica, T. 35, z. 2, s. 183-189. Panek M.. 1999. Zmiany liczebności kuropatw w Polsce w latach 1987-1997 oraz ich przyczyny. Materiały z konferencji: Zwierzyna drobna jako element bioróżnorodności środowiska przyrodniczego, Włocławek 25-27 września 1997 r., s. 167-178. Pawłowski A. 1993. Płazy miasta Poznania. Praca magisterska, Zakład Zoologii Ogólnej UAM w Poznaniu, maszynopis. Pawłowski A. 1996a. Herpetofauna rezerwatu "Meteoryt Morasko" w Poznaniu, Rocz.

Nauk. Polsko Tow. Ochr. Przyr. "Salamandra", I, s. 187-196.

Pawłowski A. 1996b. Stanowisko ropuchy paskówki "Bufo całamita (Laur.) na wysypisku odpadów komunalnych miasta Poznania, Rocz. Nauk. Polsko Tow. Ochr. Przyr. "Salamandra", I, s. 213-215. Pfuhl F. 1896. Die bisher in der Provinz Posen nachgewiesenen GeHiBpflanzen. Zeitschr. Botan. Abteil. Naturwissen. Verein., 3 (1), s. 1-70.

Literatura

Pfuhl F. 1911. Der interglaziale Tortbeim Schilling. Zeitschr. d. N aturwiss. Abt., Posen 18, s. 30-50.

Podolski G. 1982. Fitoplankton południowej części Jeziora Kierskiego Wielkiego. Praca magisterska, Zakład Hydrobiologii UAM w Poznaniu. Podolski G. 1989. Fitoplankton południowej części Jeziora Kierskiego Wielkiego, Bad.

Fizjogr. nad Polską Zach., T. XXXIX, Seria B - Botanika, s. 133-142.

Polak B. (red.) 1988. Poznańskie fortyfikacje, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 1-303. Prokopowicz T. 1981. Fitoplankton północnej części Jeziora Kierskiego Wielkiego (okres wegetacyjny). Praca magisterska, Zakład Hydrobiologii UAM w Poznaniu.

Prószyński J., Staręga W. 1997. Araneae, (w:) J. Razowski. Wykaz Zwierząt Polski, IV, s. 175-189. Przybył A. 1976. Występowanie jesiotra zachodniego Acipenser sturio w dorzeczu Warty, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, XXXII, 5, s. 5-12.

Ptaszyk (w druku). Ptaki Poznania - stan jakościowy i ilościowy oraz jego zmiany w latach 1850-2000, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. Ptaszyk J. 1986. Urbanization of Magpie, Hooded Crow, Jay, and Fieldfare in Poland, (w:) XIX Congressus Internationalis Ornithologicus. Abstracts, s. 804.

PtaszykJ. 1989. Ptaki terenów zieleni Poznania w okresie lęgowym. I-II. Praca doktorska, Zakład Zoologii Ogólnej UAM w Poznaniu, zdeponowana w Zakładzie Biologii i Ekologii Ptaków UAM w Poznaniu, maszynopis. Ptaszyk J. 1990. Liczebność populacji ptaków krukowatych w Poznaniu. Mat. sesji: Ornitologia polska w setną rocznicę śmierci Władysława Taczanowskiego, Łódź, 21-23. 09. 1990 r., s. 42-45. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Ptaszyk J. 1991. Gnieżdżenie się kwiczoła Turdus pilaris L. na terenie Poznania, Przegląd Zoologiczny, T. XXXV, z. 3-4, s. 369-378. Ptaszyk J. 1992. Urbanizacja sójki (Garrulus glandarius) w Poznaniu, Notatki Ornitologiczne, T. XXXIII, z. 3-4, s. 241-250. Ptaszyk J. 1993. Występowanie lęgowych wron (Corvus corone cornix) w Poznaniu, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C, T. XXXIX, s. 65-76. Ptaszyk J. 1994. Wybrani przedstawiciele fauny miasta Poznania, (w:) Matusiak K.

(red.). Wielka Księga Miasta Poznania, Wydawnictwo Koziołki Poznańskie, s. 355-364.

Ptaszyk J. 1995. Awifauna doliny Strumienia Junikowskiego w granicach miasta Poznania, (w:) Kaniecki A. (red.). Dorzecze Strumienia Junikowskiego. Stan obecny i perspektywy, T. III, s. 77-90. Ptaszyk J.2002. Lęgowa populacja sroki (Pica -pica) w Poznaniu w latach 1978-1997, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C, T. 49. Pułyk M., Tybiszewska E. 1995. Stan czystości zbiorników wodnych badanych w roku 1994, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska WIOŚ w Poznaniu, ss. 80.

Rachwald A., Szkudlarek R. 2001. Stwierdzenie występowania typów echolokacyjnych ,,45 kHz" i ,,55 kHz" karlika malutkiego Pipistrellus pipistrellus ("gatunki ukryte" P. pipistrellus i P. pygmaeuś) na terenie Polski, Nietoperze, 2, s. 19-22. Rafaiski J, Urbański J. 1932. Rezultaty wycieczek florystycznych po Wielkopolsce, Wydawnictwo Okręgowego Komitetu Ochrony Przyrody na Wielkopolskę i Pomorze, T. III, s. 46-49. Reichholf Josef. 1999. Żyją wśród nas. Fauna i flora osiedli ludzkich. Leksykon Przyrodniczy, Świat Książki, Warszawa, ss. 222. Reiter S. 1998. Zależność między koncentracją azotu i fosforu a strukturą i ilością planktonu roślinnego w dwóch stawach Dębińskich. Praca magisterska, Zakład Hydrobiologii UAM w Poznaniu. Ritschl G. 1850. Flora des GroBherzogthums Posen, Berlin, ss. 291.

RMŚ 2001. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów. Dz. U. 01.106, poz. 1167 - tekst pierwotny. RMŚ 200 la. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów. Dz. U. 130, poz. 1456,10232-10244. Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra", z. 1,1996 (poświęcony w całości badaniom naukowym w rezerwacie Meteoryt Morasko).

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 11 września 2001. Dziennik Ustaw, nr 106, poz. 1176 z dnia 29 września 2001 r., Urząd Rady Ministrów, Warszawa.

Rudawski W., Kusiak P. 1994. Avifauna poznańskich glinianek w latach 1968-77, Przegląd Przyrodniczy, T. 5, z. 2, s. 57-65. Rzepka D. 1996. Zbiorowiska mszaków w rezerwacie przyrody "Meteoryt Morasko", Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. "Salamandra", 1, s. 71-94.

Rzóska J. 1933. Charakterystyka limnologiczna jeziora Kierskiego, PTPN, Prace Komisji Mat.- Przyr., Seria B., T. VI, Poznań, ss. 20. Sandak A. 1999. Kwiczoł (Turdus pilaris) w Poznaniu w latach 1997-1998. Praca magisterska, Zakład Biologii i Ekologii Ptaków UAM w Poznaniu, maszynopis. Schulz C. 1887. Verzeichniss der bis jetz in Posen und Umgegend gefangenen Lepidopteren. Festschr. fnfzigjhr Jubilum Naturwiss. Ver. Prov. Posen, 1837-1887, Poznań, s. 33-76. Schulz C. 1911. Studien ber Posener Wirbeltierfauna. Festschr. 51 Versammlung Deutsche Philologische Schulmnner, Posen, s. 55-8I. Schulz C. 1911. Studien iiber die Posener Wirbeltierfauna, s. 55-81. Betrifft Studien iiber die Posener Wirbetierfauna. Schumann 1902. Die in der Provinz Posen beobachteten Grossschmetterlinge. Zt. naturw. Abt. dtsch. Ges. Posen, 9, 2-3, s. 33-109. Schuster W. 1918. Materialen zur "Ornis Posens". Zeitschrift der Naturwissenschaftlichen. Abteilung (des Naturwissenschaftlichen Vereins), T. XXIV, z. 4, s. 2-22. Seaward M. R. D. 1987. Effects of quantitative and qualitative changes in air pollution on the ecological and geographical performance oflichens, (w:) Hutchinson T., Meema K. M. (red.). The Effects of Atmospheric Pollutants on Forests, Wetlands and Agricultural Ecosystems. Springer- Verlag, Berlin, s. 439-450. Sernander R. 1912. Studier 6fver lafvarnes biologi L Nitroflora lafvar. Sv. Bot. Tidskr.

6, s. 803-883.

Sernander R. 1926. Stockholn's Naturę. Almqvist and Wiksells. Uppsala.

Siemińska J. 1992. Czerwona lista glonów zagrożonych w Polsce, (w:) Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z. (red.). Lista roślin zagrożonych w Polsce, PAN Kraków, s. 7-19. Siepak L, Staniewska-Zątek W. 1994. Degradacja roślinności w rezerwacie "Żurawiniec" w Poznaniu, jako efekt antropopresji, UAM Poznań. Siepak J., Staniewska-Zątek W., Sobczyński T., Barałkiewicz D. 1995. Degradacja roślinności w rezerwacie Żurawinie c w Poznaniu jako efekt antropopresji, (w:) Kaniecki A., Rotnicka L (red.). Wody powierzchniowe Poznania. Problemy wodne obszarów miejskich. Poznań, Wyd. Sorus, s. 389-397. Smektała-Kręgielska L. 1976. Glony peryfitonowe porastające Chara hispida L. i Chara contraria Kiitz. Praca magisterska, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UAM w Poznaniu. Smolarkiewicz M. 1980. Glony w wodzie i osadach dennych wybranych stawów infiltracyjnych w Dębinie pod Poznaniem. Praca magisterska, Zakład Hydrobiologii UAM w Poznaniu. Sobczyński T. 1993. Warta w okolicach Poznania, Wiadomości Wędkarskie, 9, s. 54-55.

Sokołowski L 1962. Zmiany awifauny na terenie województwa poznańskiego w ostatnich dziesiątkach lat, Przyroda Polski Zachodniej, T. VI, z. 19-22, s. 15-30. Sokołowski J. 1969. Zięba, Nasza Księgarnia, Warszawa.

Literatura

Sokołowski J. 1925. Contribution a l'etude de la faunę des Orthoptares de la Grande Pologne. Buli. Soc. Amis Sei. Poznan, Poznań, B, 1, s. 11-13.

Sokołowski, J. 1928. Fauna owadów prostoskrzydlych (Orthoptera) województwa poznańskiego, prace. Kom. Mat.-Przyr.PTPN, Poznań, B, 4, s. 97-167. Sosiński J., Śliwa W. 1998. N owe stanowiska rzadkich gatunków motyli (Lepidoptera) w Wielkopolsce, Wiad. entomol., 16, 3-4, s. 235-236. Starczewska- Porada B. 1995. Fitoplankton Zbiornika Maltańskiego w roku 1992 i 1993.

Praca magisterska, Zakład Ochrony Wód UAM w Poznaniu.

Stefko B. 1971. Fitoplankton Jeziora Maltańskiego. Praca magisterska, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UAM w Poznaniu.

Stefko B., 1976. Fitoplankton Jeziora Maltańskiego, (w:) Fitoplankton sztucznych jezior położonych na terenie Poznania, red. Dąmbska I, PTPN, Prace Komisji Biologicznej, T. XLII, s. 55-117.

Stempniak, B. 1981. Drobne ssaki miasta Poznania. Praca magisterska, Zakład Zoologii Systematycznej UAM w Poznaniu, maszynopis.

Stypa W. 1952. Porosty prawobrzeżnego Poznania. Praca magisterska, Zakład Geografii i Systematyki Roślin UAM w Poznaniu, manuskrypt. Sudnik- Wójcikowska B. 1987. Flora miasta Warszawy i jej przemiany w ciągu XIX i XX wieku, cz. I,. 242 pp, Wydawnictwo UW. Sukopp H. (red.) 1982. Liste der wildwachsenden Farn- und Bliitenpflanzen von Berlin (West) mit Angaben zur Gefahrdung der Sippen und Angaben iiber den Zeitpunkt der Einwanderung in das Gebiet von Berlin (West). Landschaftsentw. u. Umweltforsch., 11, s. 19-58. Sypniewski F. 1860. Okrzemki (Diatomaceae) okolic Poznania, wraz z krótką charakterystyką wszystkich rodzajów okrzemek w wodach słodkich żyjących, według analitycznej metody, Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, T. I, Poznań, s. 495-583. Szafarkiewicz J. 1871. Rośliny jawnokwiatowe dziko rosnące w Księstwie Poznańskim, (w:) Historia naturalna. Kurs II, Poznań.

Szafran H. 1929. Malta, Wyd. Państw. Rady Ochr. Przyr., 21.

Szafran H. 1935. O szkolny rezerwat przyrodniczy na Malcie pod Poznaniem, Wyd.

Okr. Kom. Ochr. Przyr. na Wielkopolskę i Pomorze, 5, s. 139-140.

Szafran H. 1957. Żurawiniec, rezerwat dydaktyczny Poznania, Przyr. Polski Zach., 1/1 (2), s. 100-104.

Szafran H. 1959. Miasto Poznań i okolica, (w:) Wielkopolska w oczach przyrodników, Wyd. Popularnonaukowe PTPN, 3, s. 1-378.

Szeląg E., 1976. Fitoplankton zbiorników wodnych na terenie przyszłego zalewu Kotowskiego. Praca magisterska, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UAM w Poznaniu. Szeląg E., Jankowski W. 1979. Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód zlewni rz. Bogdanki, manuskrypt. Szeląg-Wasielewska E. 1998. Pico-, Nano- and Microphytoplankton in Pelagial ofSmali Artificial Reservoirs in Spring. Internat. Rev. Hydrobiol., T. 83, s. 509-514.

Szeląg- Wasielewska E. 1986. Dynamika zbiorowisk glonów w planktonie Jeziora Strzeszyńskiego i zbiornika zaporowego Rusałka. Praca doktorska, UAM w Poznaniu. Szeląg- Wasielewska E. 1991. Le phytoplancton d'un lac et d'reservoir d'aecumulation situes dans le cours d'une męme riviare. Verh. Internat. Verein. LimnoL, 24, s. 1340-1343. Szeląg- Wasielewska E. 1999. Fluktuacje sezonowe fitoplanktonu jako wyraz zmian zachodzących w pelagialu jezior, (w:) Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior. Materiały pod red. A. Choińskiego i J. Jańczaka, Konferencja limnologiczna, ImiGW. Szeląg- Wasielewska E. 1999a. Fitoplankton a elementy abiotyczne w pelagialu zbiornika zaporowego Rusałka, (w:) Biologiczne aspekty funkcjonowania zbiorników zaporowych, Lublin, s. 27-32.

Szeląg- Wasielewska E. 1999b. Fluktuacje sezonowe fitoplanktonu jako wyraz zmian zachodzących w pelagialu jezior, (w:) Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior, red. ChoińskiA, Jańczak}., IMiGW, Warszawa, s. 245-254.

Szeląg- Wasielewska E. 2001. Abundance and ferquency of dividing cells of the picoplanktonic cyanobacteria in a eutotrophic lake. 2 nd Symposium for European Fershwater Sciencc.Toulouse (France). Abstract Book, ss. 153.

Szeląg- Wasielewska E., Ziętkowiak Z. 1997. Fitoplankton na tle jakości wód w zbiornikach poeksploatacyjnych doliny Strumienia Junikowskiego. Materiały XVII Zjazdu Hydrobiologów Polskich, s. 112, Poznań. Szeląg- Wasielewska E., Ziętkowiak Z. 1995. Stan czystości wód rzeki Bogdanki, (w:) KanieckiA, RotnickaJ. (red.). Wody powierzchniowe Poznania. Problemy wodne obszarów miejskich, Wyd. Sorus Poznań, T. II, s. 289-303. Szeląg-Wasielewska E., Ziętkowiak Z. 2000. Phytoplankton versus physico-chemical parameters ofwater quality in flooded clay pits ofthe Junikowski Stream Valley. In: (ed.) Gurgal H. - Physycochemical problems ofnatural water ecology. Wyd. Nauk. Uniwersytet Szczeciński, Vol. II, s. 119-128. Szulczewski J. W. 1924. Ciekawsze zjawiska fauny okolicy Poznania. Ziemia, Warszawa,9 (4-5-6), s. 76-79. Szulczewski J. W. 1926. Materiały do fauny szarańczaków (Orthoptera) Wielkopolski, Pol. Pismo Ent., Lwów, 5,1-2, s. 87-89.

Szweykowska A, Szweykowski J. 1993. Botanika. Systematyka, wyd. I, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, ss. 637. Szulczewski J. W. 1931. Przybysze i przybłędy w roślinności Poznania, Prace Kom. Matem.-Przyr. PTPN, Seria B - Nauki Biologiczne, 5, s. 59-74. Szulczewski J. W. 1951. Wykaz roślin naczyniowych w Wielkopolsce dotąd stwierdzonych, PTPN, Wydze Mat.-Przyr., Prace Kom. Biol., 12 (6), s. 1-128. Szulczewski J. W. 1930. Przyczynek do zimowej mykoflory Poznania i okolicy, Kosmos, 55 (1-2), Seria A. Rozprawy, s. 233-248. Szyper H., Gołdyn R. 2000. Wpływ organizmów wodnych najakość ujmowanej wody, (w:) Nawrocki}., Bilozor S. (red). Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne, Wydawnictwo PWN, s. 375-438.

Śliwa P. 1998, Zimowanie ptaków wodnych na miejskim odcinku Warty w Poznaniu, Przegląd Przyrodniczy, T. IX, z. 3.

Śmiełowski}. 1989. Smali mammaI communities at Academy of Agricultural Dendrological Garden in Poznań. Abstracts ofPapers and Posters, 5th Intern. Theriol. Congr. Romę, 22-29 Aug. 1989, s. 719. Śmiełowski J. 1990. Struktura zespołu drobnych ssaków w środowisku zurbanizowanym. Funkcjonowanie populacji ssaków a heterogenność środowiska, raport końcowy 31, s. 65-72, SGGW Warszawa. Śmiełowski}. 1995. Ogród Zoologiczny w Poznaniu w Europejskich Programach Zachowania Gatunków (EEP), Przegląd Zoologiczny, XXXIX, 1-2, s. 129-137. Świergiel 0.1987. Drobne ssaki i ptaki w pokarmie puszczyka (Strix aluco L.) z Ogrodu Dendrologicznego Akademii Rolniczej w Poznaniu w latach 1982-1986. Praca magisterska, Katedra Zoologii AR w Poznaniu, maszynopis. Teodorowicz F. 1937. Trichaster melanocephalum (Czerń.) na ziemiach polskich, Wyd.

Okr. Kom. Ochro Przyr. na Wielkopolskę i Pomorze, 7, s. 179-181.

Teodorowicz F. 1939. Nowe dla flory polskiej podrzędy, rodziny, rodzaje i gatunki wnętrzniaków (Gasteromycetes), Kosmos, SeriaA. Rozprawy, 64 (1), s. 83-107. Tomiałojć L. 1976. The Urban Population ofthe Woodpigeon Columba palumbus Linnaeus, 1758, in Europę - its Origin, Increase and Distribution. Acta Zoologica Cracoviensa, T. 21, z. 18, s. 585-631.

Tomiałojć L. 1990. Ptaki Polski rozmieszczenie i liczebność, PWN Warszawa.

Tomiałojć L. 2001. Ochrona różnorodności biologicznej - najpilniejsze zadanie biologu 21. Wieku, Przegląd Przyr., XII, 3-4, s. 3-18.

Literatura

Torka V. 1908. Diatomeen der Warthe bei Posen. Z. naturw. Abt., (Geologie) Posen, 15, ss. 137. Torka V. 1909. Diatomeen einiger Seen der Provinz Posen. Z. naturw. Abt., (Geologie) Posen, 16, s. 124-134.

Torka V. 1928. Diatomeen-Studien. Verh. des Bot. Ver. der Prov. Brandenb. Berlin, 70, s. 1-16. Trajnerowicz A. 1996: Drobne ssaki (Micromammalia) doliny Cybiny w Poznaniu. Praca magisterska, Zakład Zoologii Systematycznej UAM w Poznaniu, maszynopis. Urbański J. 1930. Rezultaty wycieczek florystycznych po Wielkopolsce. Wydawnictwo Okręgowego Komitetu Ochrony Przyrody na Wielkopolskę i Pomorze, T. 1, s. 37-46.

Urbański, J. 1931. Materjały do fauny owadów prostoskrzydłych Województwa Poznańskiego, Pol. Pismo Ent., Lwów 10,1, s. 49-59 Urbański J. 1933a. Beitrge zur Moluskenfauna der Wojewodschaft Poznań. Fragm.

faun. Mus. zool. pol., 2 (7), s. 63-95. Urbański J. 1933b. Godne ochrony gatunki i zespoły mięczaków województwa poznańskiego, Ochr. Prz. 12, s. 1-8. Urbański J. 1935. Dwa ciekawe gatunki ślimaków w Wielkopolsce, Wyd. Okr. Kom.

Ochr. Przyr. Wlkp. 5, s. 108-114.

Urbański J. 1938. Beitrge zur Kenntnis der Moluscenfauna der Wojewodschaft Poznań.

II. Fragm. faun. Mus. zool. Pol., 3 (22), s. 439-467.

Urbański J. 1948. Reliktowe mięczaki ziem polskich i niektórych krajów przyległych.

Ochr. Przyr. Kraków, 18, s. 66-95.

Urbański J. 1955. Iva xanthifolia Nutt. (Compositae) w Poznaniu. Sprawozdanie PTPN za III i IV kwartał 1955, 45, s. 332.

Urbański, J. 1956. Fauna jako wskaźnik stepowienia Wielkopolski. Zeszyty Problemowe PNR, Warszawa, 7, s. 65-78. Urbański J. 1957 (1955). Niektóre godne uwagi ważki (Odonata) Wielkopolski. Sprawozdania PTPN 19(2), s. 323-327. Urbański J. 1958. Materiały do flory synantropijnej miasta Poznania, Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., 4, s. 245-251.

Urbański J. 1959. Szczaw omszony (Rumex confertus Willd.) składnikiem flory Wielkopolskiej, Przyr. Polski Zach., 3, s. 3-4. Urbański P. 1996. Mchy (Musci) rezerwatu przyrody "Meteoryt Morasko" w Poznaniu, Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. "Salamandra", 1, s. 57-70.

Urbański P. 1999. Mchy, (w:) Wrońska-Pilarek D., Danielewicz W., Gałązka S., Mzera T., Maciorowski G. Badania florystyczno-faunistyczne oraz ocena naukowa walorów przyrodniczych użytku ekologicznego "Bogdanka". Praca wykonana w ramach przedsięwzięcia: Interdyscyplinarne badania naukowe nad stanem, zagrożeniami oraz ochrona obiektów cennych pod względem przyrodniczym na terenie miasta Poznania. Praca wykonana na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania (mskr.) Urbański P. 2000. Mchy, (w:) Wrońska-Pilarek D., Danielewicz W., Gałązka S., Mizera T., Maciorowski G. Badania florystyczno-faunistyczne oraz ocena naukowa walorów przyrodniczych użytku ekologicznego "Strzeszyn" . Praca wykonana w ramach przedsięwzięcia: Interdyscyplinarne badania naukowe nad stanem, zagrożeniami oraz ochrona obiektów cennych pod względem przyrodniczym na terenie miasta Poznania. Praca wykonana na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania (mskr.) Urbański P. 2001. Mchy, (w:) Wrońska-Pilarek D., Danielewicz W., Gałązka S., Mizera T., Maciorowski G. Badania florystyczno-faunistyczne oraz ocena naukowa walorów przyrodniczych użytku ekologicznego "Dębina". Praca wykonana w ramach przedsięwzięcia: Interdyscyplinarne badania naukowe nad stanem, zagrożeniami oraz ochrona obiektów cennych pod względem przyrodniczym na terenie miasta Poznania. Praca wykonana na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania (mskr.)

Walczak U. 1999. Poligon wojskowy w Biedrusku - refugium różnorodności gatunkowej motyli dziennych. Materiały konferencyjne: Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unia Europejską, Kraków 23-24 IX 1999 r. Streszczenie posteru, s. 31-32. Wendzonka J. 2000. N owe stanowiska niektórych rzadkich w środkowej i wschodniej Polsce gatunków ważek (Odonała), Wiadomości entomologiczne, Poznań, 19 (2), ss. 124.

Węgrzak L 1997. Pikoplankton i bakterioplankton w wodzie rzeki Cybiny. Praca magisterska, Zakład Ochrony Wód UAM w Poznaniu. Wiesiołowski J. 2001. Rataje i Zegrze w okresie średniowiecznym i staropolskim (do 1745 roku), "Kronika Miasta Poznania", 3/2001, s. 7 :t 7.

Winiecki A. 1974. Ptaki jeziora Maltańskiego w Poznaniu, Notatki Przyrodnicze, 7,10, s. 54-62. Winiecki A. 2000. Burhinus oedicnemus (L., 1758) - kulon, (w:) Bednorz J. i inni. Ptaki Wielkopolski. Mongrafia faunistyczna, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 205-206. Winiecki A. 2000. The wintering strategy of Rooks Corvus Jrugilegus Linnaeus, 1758, in Poznań, west Poland. Acta Zoologica. Cracoviensa, T. 43, z. 1-2, s. 135-164. Włosik-Bieńczak E. 1992. Małże z rodzin Sphaeriidae i Pisidiidae (Molusca, Bivalvia) w północno-zachodniej Polsce, Lubuski Przegląd Przyrodniczy, Świebodzin, 3,1, s. 3-51. Włosik-Bieńczak E. 1994. Mięczaki (Mollusca) wybranych zbiorników wodnych Maltańskiego Klina Zieleni w Poznaniu (I etap badań), Przegląd Przyrodniczy 5, 2, s. 21-32. Włosik-Bieńczak E. 1996. Mięczaki Mollusca rzeki Bogdanki w Poznaniu i zbiorników wodnych znajdujących się w jej biegu, jw., 7,1, s. 53-64. Włosik-Bieńczak E. 1997. Mięczaki (Mollusca) rzeki Cybiny i sztucznych zbiorników wodnych utworzonych w jej biegu w granicach miasta Poznania w latach 1992-1994, Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Seria C - Zoologia 44, s. 19-40 Włosik-Bieńczak E. 1997. Mięczaki (Mollusca) Strumienia Junikowskiego w Poznaniu i glinianek w jego dolinie. Materiały XIII Krajowego Seminarium Malakologicznego, Świnoujście 23-25 kwietnia 1997 r. BIG, s. 81-98. Włosik-Bieńczak E. 1999. Mięczaki (Mollusca) odsłoniętego dna Jeziora Maltańskiego po spuszczeniu wody w drugim (1992) i szóstym (1996) roku od zakończenia prac renowacyjnych, Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Seria C - Zoologia 46, s. 23-28. Włosik-Bieńczak E. 2000a. Mięczaki (Mollusca) jeziora Rusałka w Poznaniu w latach 1994-1998, Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Seria C - Zoologia, 47, s. 7-14.

Włosik-Bieńczak E. 2000a. Zmiany w faunie mięczaków Mollusca zbiorników powyrobiskowych w dolinie Strumienia Junikowskiego w Poznaniu w łatach 1996-99, Przegląd Przyrodniczy, T. 11, z. 4, s. 53-63.

Włosik-Bieńczak E. 2000b. Fauna mięczaków (Mollusca) strumienia Junikowskiego w Poznaniu w latach 1996-1999, Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Seria C - Zoologia, 47, s. 15-27. Włosik-Bieńczak E. 2001. Malakofauna rzeki Bogdanki w Poznaniu w latach 1994-1998, Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Seria C - Zoologia, 48, s. 7-19.

Wodziczko A. 1927. Ochrona przyrody w najbliższej okolicy Poznania, Ochr. Przyr., 7, s. 56-59. Wodziczko A. 1930a. Zieleń miast z punktu widzenia ochrony przyrody, Ochr. Przyr., 10, s. 34-"'5.

Wodziczko A. 1930c. Ginąca Dębina w Poznaniu, Ochr. Przyr., 10, s. 270.

Wodziczko A. 1930d. Niszczenie zadrzewień Cytadeli w Poznaniu, jw.

Wodziczko A. 1931. Rezerwaty zieleni w rozbudowie naszych miast ze szczególnym uwzględnieniem Poznania, Ochr. Przyr., 11, s. 93 -1 07. Wodziczko A. 1932. Dolina Bogdanki w rozbudowie Poznania, Wyd. Okr. Kom. Ochr.

Przyr. na Wielkopolskę i Pomorze, 3, s. 9-14.

Wojewoda W., Ławrynowicz M. 1992. Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych zagrożonych w Polsce, (w:) Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z. (red.). Lista roślin zagrożonych w Polsce (wyd. 2). Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN Kraków, s. 27-56.

Literatura

Wołoszyn B., W. 2001a. Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817), (w:) Polska Czerwona Księga Zwierząt, red. Z. Glowaciński, PWRiL, Warszawa, s. 49-51.

Wołoszyn B. W. 2001b, Myotis dasycneme (Boie, 1825), jw., s. 51-52.

Wołoszyn B. W., 2001c: Vespertilio murinus Linne, 1758, jw., s. 55-56.

Wroniak H. 1978. Fitoplankton dołów potorfowych i rzeki Samicy powyżej Jeziora Małego Kierskiego w okolicach Poznania. Praca magisterska, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UAM w Poznaniu. Wrońska-Pilarek D., Danielewicz W., Gałązka S., Gornowicz R, Mizera T., Maciorowski G. 2001. Badania florystyczno-faunistyczne oraz ocena naukowa walorów przyrodniczych użytku ekologicznego "Dębina" . Praca wykonana w ramach przedsięwzięcia: Interdyscyplinarne badania naukowe na stanem, zagrożeniami oraz ochroną obiektów cennych pod względem przyrodniczym na terenie miasta Poznania. Wrońska-Pilarek D., Stasik L. 2001. Dendroflora, (w:) Wrońska Pilarek D., Danielewicz W., Gałązka S., Gornowicz R, Mizera T., Maciorowski G. 2001, jw.

Zajchowska S. 1977. Rozwój sieci osadniczej Poznania i najbliższego zaplecza w średniowieczu, (w:) Blaszczyk W. (red.). Początki i rozwój starego miasta w Poznaniu w świetle badań archeologicznych i urbanistyczno-architektonicznych. Bibl. Fontes Archeolog. Posnaniensis 3, s. 37-65.

Zierhoffer Z., Zierhoffer K. 1987. Nazwy miast Wielkopolski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, ss. 186. Zyska P., Dombrowski A., Kot H., Rzępała M. 1990. Akcja zimowego liczenia ptaków wodnych 1985-1987. Program "Zimowanie ptaków wodnych w Polsce ". Praca nr 2, Notatki Ornitologiczne, T. 31, z. 1-4, s. 113-131. Żukowski W. 1959. N owe i rzadkie gatunki synantropijne dla flory miasta Poznania, Przyr. Polski Zach., 3, s. 151-153.

Żukowski W. 1960a. N owe stanowiska roślin synantropijnych ze szczególnym uwzględnieniem Polski północno-zachodniej. Fragm., Flor. et Geobot., 6 (4), s. 481-488. Żukowski W. 1960b. Kilka interesujących gatunków synantropijnych z Poznania, Przyr. Polski Zach., 4, s. 141-145.

Żukowski W. 1971. Zmiany we florze synantropijnej miasta Poznania w latach 1950-1970, Mater. Zakł. Fitos. Stosów. UW, 27, s. 115-132 Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM, 4, s. 1-231. Żynda S. 1996. Rzeźba terenu, geomorfologia, (w:) May]., Stelmasiak S., Kurek L., Ludwiczak L, Niezborała M. (red.). Środowisko naturalne miasta Poznania - część I, Wydz. Ochr. Śród. UM w Poznaniu, s. 15-22.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 2002 Nr3 ; Wśród zwierząt i roślin dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry