PRZEGLĄD WYDARZEŃlistopad 200 l-styczeń 2002

Kronika Miasta Poznania 2002 Nr1 ; Górczyn

Czas czytania: ok. 22 min.

!RADA MIljJSKA

Dokończenie sesji LXXII, zapoczątkowanej 30 października, poświęcono zmianom w tegorocznym budżecie miasta. Barbara S aj naj , skarbnik miasta, przedstawiła radnym plan zmian budżetowych z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek, które pozwoliły zmniejszyć deficyt o ponad 20 min zł. Zredukowano między innymi wydatki na remonty komunalne, budowę Kopca Wolności i budowę trasy komunikacyjnej, tzw.

N owych Zawad. Część płatności budżetowych zostanie przesunięta na rok następny. Projekt uchwały poparło w głosowaniu 20 osób, jedna osoba była przeciwna, aż 29 radnych wstrzymało się od głosu. (6.11)

N a sesji LXXIII Rady Miejskiej radni przyjęli tylko trzy uchwały. Dotyczyły one planów zagospodarowania przestrzennego miasta. W pierwszej uchwale zaakceptowano plan dla terenu "Jeżyce 3", druga wznowioła sporządzania planu dla kilku części "Jeżyc 3", które to części wyłączono z planu ogólnego po złożonej do N aczeInego Sądu Administracyjnego skardze, trzecia wiązała się z terenem "Marcelin" i korektą fragmentu linii zabudowy miejskiej. Długą dyskusję wywołał projekt planu zagospodarowania przestrzennego zespołu przyrodniczo- krajobrazowego "Morasko". Rozmawiano o prawach własności, infrastrukturze tego miejsca, problemach z wykupem ziemi. Ostatecznie radni odroczyli podjęcie uchwały w tej sprawie o miesiąc. O tyle samo przesunięto podjęcie uchwały w sprawie terenu "Śródmieście Poznania-Centrum 2", gdzie największe zastrzeżenia budzi budowa wjazdów i wyjazdów podziemnymi tunelami spod planowanego parkingu pod pi. Wolności. (20.11)

Drugą część powyższej sesji zdominowały podatki miejskie. Radni podjęli uchwały dotyczące zwolnień z podatku od nieruchomości: publicz

ne zakłady opieki zdrowotnej, budynki cmentarne, ogrody zoologiczne, ogrody botaniczne, łaźnie i szalety miejskie. O połowę obniżono stawkę "podatku od powierzchni użytkowej wolnostojących budynków gospodarczych związanych z zaspakajaniem potrzeb mieszkaniowych podatnika i będące własnością osób fizycznych". Zmieniono też stawkę podatku od środków transportu, która od dnia l stycznia 2002 r. uzależniona będzie nie jak dotąd od ładowności, ale od masy całkowitej pojazdu. Podatek od psów będzie wynosił w przyszłym roku 37 zł. Obrady zamknięto tego dnia uchwałami w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej nr l w Poznaniu 99% bonifikaty od opłat rocznych wynikających z trwałego zarządzania nieruchomością przy ul Konopnickiej oraz umożliwienia zawieszania i odraczania czynszu za mieszkania komunalne. Miasto ma ich obecnie w swojej gestii 21 tys. 734.

Zalegającym z płatnościami za czynsz proponowane będą trzy rodzaje pomocy w ich spłaceniu. O warunkach tej pomocy poinformowani zostaną administratorzy domów oraz zadłużeni lokatorzy. W ten sposób miasto ma nadzieję na odzyskanie choć części kwoty długu. (27.11)

W kolejnym, trzecim dniu obrad sesji LXXIII jako pierwszą podjęto uchwalę zatwierdzającą statuty Zakładów Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto, Poznań-Nowe Miasto, Poznań-Jeżyce i Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Mogileńskiej. Druga uchwała dotyczyła zakazu wprowadzania psów do parku im. F. Chopina, w którym zakończono prace rewaloryzacyjne przywracające temu miejscu jego charakter zgodny z pierwotnymi założeniami. Dalsze dwie uchwały dotyczyły nadania statutów gimnazjom nr 58 i 67. Kolejna wyrażała zgodę na nadanie imienia Mikołaja Kopernika Szkole Podstawowej nr 74 i Adama Mickiewicza Gimnazjum nr 7. Ostatnia uchwała umożliwiła Zarządowi Miasta

Przegląd wydarzeń listopad 200 l-styczeń 2002

wynajęcie bądź kupno 2 tys. 800 m 2 powierzchni biurowych w budynku przy ul. Gronowej 22 dla potrzeb Urzędu Miasta. Sesja zakończyła się przedstawieniem informacji Ryszarda U rbańskiego z Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej dotyczącej koordynacji służb ratowniczych powołanych do ochrony przed kataklizmami.

Po zakończeniu tej sesji rozpoczęło się posiedzenie nadzwyczajnej sesji LXXIV. Dyskutowano o cenach biletów komunikacji miejskiej w Poznaniu. Rozpatrzono kilka różnych propozycji podwyżek biletów jednorazowych i długoterminowych, jednak stosowna uchwała nie została w tej sprawie podjęta. Jedyna uchwała przyjęta w czasie obrad tej sesji dotyczyła Statutu Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego U sług Medycznych przy ul. Serbskiej 6. (4.12)

Aż 17 uchwał przyjęli radni Rady Miasta Poznania na sesji LXXV. Pierwszą, dotyczącą zmian w obecnym budżecie miasta, przyjęto po wysłuchaniu informacji skarbnika miasta Barbary Sajnaj. Owe zmiany wiążą się m.in. z korektami dotacji celowych realizowanych z budżetu państwa. Następnie radni przyjęli dwie uchwały o nowych stawkach czynszu regulowanego w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego i Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Wielkopolska". Radni postanowili, że miasto pozbędzie się akcji spółki "Budimex". Przyjęto też, po wcześniejszych korektach, darowiznę w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Zawady, na której stoi obecnie przedszkole. Po uwzględnieniu poprawek zaakceptowano plan zagospodarowania przestrzennego dla "Marcelina" . Rada skorygowała plan zagospodarowania dla terenu "Za Fortem". Zdecydowano o rozpoczęciu sporządzania planów zagospodarowania zachodniego i wschodniego połączenia komunikacyjnego obszaru uniwersyteckiego na Morasku. Radni zgodzili się na stworzenie Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr l, który powstanie z połączenia Podstawowej Szkoły Sportowej nr 29 i Gimnazjum nr 5. Imię Arkadego Fidlera nadano Szkole Podstawowej nr 10, zaś Szkole Podstawowej nr 40 dodano oddziały integracyjne. Obrady sesji zamknięto uchwałami o utworzeniu osiedli Kosmonautów i Komandoria- Podwale oraz korektami w Statucie Miasta Poznania. (18.12)

Po jednodniowej przerwie radni spotkali się na obradach LXXVI sesji, którą zdominowała dyskusja na temat budżetu miasta na rok 2002. Obrady rozpoczęło wystąpienie prezydenta Ryszar

da Grobelnego, który przedstawił ogólne założenia przyszłorocznego budżetu, porównując jednocześnie sytuację Poznania z innymi dużymi miastami w Polsce. Po tym wystąpieniu głos zabrała Barbara Sajnaj, która zapowiedziała wzrost dochodów budżetu w przyszłym roku o 3,6%, a wydatków o 6,3%. Dalej glos zabrali przedstawiciele Komisji Rady oraz Klubów Politycznych. Po tych wystąpieniach i zgłoszeniu poprawek większość radnych opowiedziała się w głosowaniu za przerwaniem omawiania budżetu.

Obrady zakończono trzema uchwałami: o dotacji przedmiotowej dla Wysypiska Odpadów Komunalnych, o takiej dotacji dla Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dla Izby Wytrzeźwień. (20.12)

Sesję LXXVII otworzyła uchwała o planie pracy Rady Miasta w roku 2002, który przewiduje 24 sesje i około 100 spraw do rozpatrzenia, oraz o planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady. Większość czasu poświęcono dyskusji o dwóch problemach: uchwalenia planu zaopatrzenia miasta w energię cieplną, elektryczną i gaz oraz o zatwierdzeniu wyboru inwestora strategicznego dla Poznańskiej Energetyki Cieplnej S.A Zarówno w jednym, jak i w drugim wypadku radni postanowili odesłać projekty uchwał do stosownych komisji w celu dokładnego przeanalizowania powstałych w czasie dyskusji wątpliwości. Przegłosowano dwie uchwały: o zmianie uchwały z roku 1998 o ustalaniu składów stałych komisji Rady Miasta i o sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego doliny Strumień Junikowski od ul. Bukowskiej do ul. Grunwaldzkiej. Sesja została zamknięta przyjęciem stanowiska akceptującego podjęcie przez Zarząd Miasta kroków w celu zorganizowania w Poznaniu w 2007 roku Letniej Uniwersjady. (15.01)

N a LXXVIII sesji nadzwyczajnej radni omawiali program polityki oświatowej, którą powinno realizować miasto, nie podjęto jednak w tej sprawie uchwały. Przyjęto natomiast projekt uchwały o sieci szkół ponadgimnazjalnych. Tego dnia zaakceptowano również projekt uchwały o zmianach w składach osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej. (24.01)

IP02NAŃ POLITYCZNY

Tematem rozmów władz miasta i województwa z wicepremierem Markiem Polem była budowa i rozwój autostrad w naszym regionie. (19.11)

Po raz kolejny na czele poznańskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej stanęła w wyniku wyborów Alina Bittner. (29.12)

Obradujący w Pałacu Działyńskich członkowie poznańskiej Unii Wolności wybrali na swojego przewodniczącego Marka Zielińskiego. (12.01)

Tego samego dnia Zjednoczenie Chrześctjańsko- Narodowe na swoich poznańskich obradach postanowiło, że na jego czele stanie Andrzej Krzyżański. (12.01)

Obradujący w Poznaniu krajowy komitet Unii Polityki Realnej po raz kolejny wybrał Janusza Korwina- Mikke na prezesa. (12.01)

TX ł n 1t Al "TAT i

. r< v i

Klub Kadnych Akqi Wyborczej Solidarność zmienił nazwę na Klub Radnych Prawicy. (16.01) Prezydent Rosji Władimir Putin w czasie jednodniowej wizyty w Poznaniu, oprócz uczestnictwa w Forum Gospodarczym, zwiedził Stary Rynek i złożył kwiaty pod pomnikiem Czerwca 1956 roku.

Organizacje chcące legalnie protestować przeciwko polityce prezydenta Rosji nie otrzymały zgody od władz miasta. Policja zatrzymała 40 osób, które mimo to manifestowały swoje poglądy polityczne. (17.01)

SIPIRA W¥ PUBLICZNIE

Przedstawiciele władz miejskich, wojewódzkich i kościelnych złożyli kwiaty na mogiłach zasłużonych poznaniaków na Poznańskiej Skałce (Cmentarz Zasłużonych na Wzgórzu Św. Wojciecha). Złożono je także pod pomnikiem Ofiar Sybiru i Katynia. Na cmentarzu miłostowskim i junikowskim kwestowali w dniu Wszystkich Świętych znani poznańscy politycy, artyści, dziennikarze, prosząc o pieniądze na renowację cmentarza na wileńskiej Rossie. Zebrano przeszło 25 tys. zł. (1.11)

*«,

1 t. f *i

- ri - i

W przededniu oficjalnego otwarcia bardzo wielu poznaniaków obejrzało nowy terminal pasażerski w Porcie Lotniczym na Ławicy. W ciągu godziny może on obsłużyć 900 pasażerów, w ciągu roku 1,2 min. Oficjalnego otwarcia dokonał prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. (3, 4.11)

Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wyróżnił doktoratem honoris causa literaturoznawcę, prof. Michała Głowińskiego. Uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się zgodnie z tradycją w Auli Uniwersyteckiej. (5.11)

W CK "Zamek" rozpoczęło się Xiii Biennale Sztuki Dziecka zorganizowane przez Centrum Sztuki Dziecka. Tegoroczną edycję zdominowały różnorodne formy edukacji teatralnej Pokazom i prezentacjom towarzyszyły dyskusje i warsztaty tematyczne. (5-7.11)

Działalność rozpoczęło Pogotowie Czystości.

W ciągu pierwszego tygodnia funkcjonowania wyjechało 92 razy, by usunąć 2,5 tony różnego rodzaju nieczystości. (6.11)

Rozstrzygnięto VIII edycję konkursu "Zielony Poznań". Do IV kategorii zgłoszono 1883 obiekty ze wszystkich dzielnic Poznania. Jury przyznało następujące nagrody: I. Zieleńce, kwietniki. Nagroda pierwsza - Hotel MAT"S, nagroda druga - Dom Pomocy Społecznej na Grunwaldzie, nagroda trzecia - Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowo- Lokatorska "Jeżyce"; II. Balkony, Loggie, okna. Nagroda pierwsza - Wiesław Stępień, nagroda druga - Elżbieta, Krzysztof Wilscy, nagroda trzecia - Mariola Kaufmann; III. Ogrody przydomowe. Nagroda pierwsza - Stefan Stuligrosz, nagroda druga - Anna Majewska, nagroda trzecia - Bogumił Nierychlewski; IV. Działka na terenie Pracowniczych Ogródków Działkowych. Nagroda pierwsza - Zbigniew Grzybowski, POD im. K. Marcinkowskiego, nagroda druga - Maria Łukaszewska, POD Złotowska II, nagroda trzecia - Eugenia Bulczyńska, PO D Kolejarz. (9.11)

Po raz trzeci z inicjatywy poznańskiej "Gazety Wyborczej" i Szpitala im. Strusia odbyła się "Niedziela Judymów". Lekarze sześciu specjalności w godzinach od l O do 17 przyjęli darmowo 350 pacjentów. (9.12)

Jak co roku w czasie Dni Świętomareińskich prezydent miasta przekazał symboliczne klucze do jego bram św. Marcinowi. Obchody imienin ulicy Św. Marcin rozpoczęły się w sobotnie popołudnie w CK "Zamek". Przez dwa dni w jego salach i na placu przed nim posłuchać można było wykładów o historii ulicy, koncertu chóru "Arion" oraz zespołów rockowych. Odbył się kiermasz świętomarciński i kiermasz staroci. Instytucje charytatywne zbierały datki przeznaczone na pomoc najuboższym. W centrum miasta jeździł (od godz. 13. do zmroku) tramwaj konny. (10-11.11)

Przegląd wydarzeń listopad 200 l-styczeń 2002

Święto odzyskania przez Polskę niepodległości uczczono w Poznaniu mszą św. w kościele farnym, okolicznościowym przemówieniem wojewody Andrzeja Nowakowskiego na pi. Wolności i zmianą wart przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, pod którym kwiaty złożyli przedstawiciele władz miejskich, wojewódzkich, parlamentarzyści i kombatanci. (11.11)

o godz. 20. po raz pierwszy oficjalnie zabrzmiały wyremontowane organy Ladegasta w poznańskiej Farze. Zagrał na nich prof. Wolfgang Zerer z Hamburga. Przez 9 lat starań zebrano na ich renowację kwotę l min 300 tys. zł. (13.11)

Dom Bretanii zapraszał miłośników kultury celtyckiej na VIII Dni Bretanii. Dni wypełniła muzyka, spotkania z plastyką, warsztaty tańca bretońskiego, prezentacja wydawnictw i degustacja... Baujolais nouveau.(15.11-2.12)

N a Starym Rynku miało miejsce "Betlejem Poznańskie 2001". O godz. 12. ratuszowe koziołki wystąpiły w strojach świętych Mikołajów, potem ruszył korowód przebierańców, były jasełka franciszkańskie, prezentacja hiszpańskich i angielskich tradycji świątecznych, a także ich poznańskich odpowiedników. Drugiego dnia odbyły się konkursy betlejemskie, wystąpił zespół Łejery i chór katedralny, życzenia świąteczne złożył poznaniakom prezydent Grobelmy. (15-16.11)

"Brit fest", czyli Dni Wielkiej Brytami rozpoczęły się w salach CK "Zamek". (15.11)

Zainaugurowano Dni Kultury Duńskiej "Dania na Zamku" prezentujące duńską muzykę, fotografię i sztukę użytkową. (18.11)

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęły się ostatnie w tym roku imprezy: Międzynarodowe Targi Ekologiczne "Poleko" oraz Targi Inwestycyjne Miast Polskich "Investcity". Pierwszym towarzyszył Salon Czystej Energii. (20-23.11)

Trzy dni trwały obrady I Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej. Reaktywowana przed trzema laty Akcja rozpoczęła swój kongres mszą św. w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, a zakończyła pochodem przez centrum miasta (z pi. A. Mickiewicza do Fary) z relikwiami św. Wojciecha i mszą św. w kościele farnym koncelebrowaną przez Prymasa Polski Józefa Glempa. Obrady plenarne i w zespołach odbywały się w Auli UAM. (23-25.11)

Michael Kirby, konsul generalny Stanów Zjednoczonych w Polsce, był gościem Urzędu Miejskiego w Poznaniu, gdzie spotkał się z prezydentem Ryszardem Grobelnym. (26.11)

W nowym skrzydle Muzeum Narodowego otwarto Galerię Malarstwa Polskiego prezentującą obrazy i rzeźby od epoki Oświecenia do czasów najnowszych. Jest to jedna z trzech największych, obok Warszawy i Krakowa, galerii tego typu w Polsce. (2.12)

Poznański Szpital Grunwaldzki przy ul. Orzeszkowej obchodził 80-lecie powstania. (5.12)

W Auli Uniwersyteckiej odbyły się obchody 80-lecia Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.

(10.12)

Dzień Galerii Miejskiej "Arsenał" rozpoczął się o godz. 11. kiermaszem wydawnictwo sztuce, sprzedawanych po wyjątkowo niskich cenach. N astępnie pokazano filmy o artystach poznańskich, przeprowadzono aukcję dziel sztuki, odbyło się także spotkanie wszystkich "krewnych i znajomych" Galerii. (12.12)

Bardzo zła sytuacja finansowa uczelni spowodowała przymusową przerwę w nauce studentów Akademii Sztuk Pięknych (do 3 stycznia) i Akademii Muzycznej (do 7 stycznia). (17.12)

W budynku Odwachu otwarto Muzeum Powstania Wielkopolskiego. (18.12)

Podjęto ostateczną decyzję o rozwiązaniu Wyższej Szkoły Oficerskiej im. S. Czarnieckiego. Uczelnia ma zostać przekształcona w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. (18.12)

Po raz 10. pod Rondem odbyła się Wigilia dla osób samotnych, bezdomnych, opuszczonych. Inicjatorem świątecznego spotkania jest od początku pastor Robert D. GambIe. Spotkanie wigilijne odbyło się także w Galerii Miejskiej "Arsenał" z inicjatywy Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka". (24.12)

Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, obchodziło 90-lecie istnienia. Zalążkiem Muzeum były zbiory Heleny iWiesławy Cichowiczówien. (28.12)

Profesor Jerzy Janik, fizyk jądrowy z Krakowa, otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. (7.01)

System monitoringu wizyjnego Dworca Głównego PKP został włączony do systemu monitoringu miasta. (10.01)

Minęło 145 łat od powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. (12.01)

Poznański sztab 10. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka zainstalował się w Zamku. Licytacje i zbiórki pieniędzy przyniosły ponad 460 tys. zł przeznaczonych na zakup sprzętu medycznego ratującego życie małym dzieciom. (13.01)

N a terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto "Budmę 2002" - Międzynarodowe Targi Budownictwa. N a największej tego typu imprezie w kraju prezentowano najnowsze materiały budowlane i technologie. Wystawiało 1330 wystawców z 32 krajów, prezentując swoją ofertę na 51 tys. m 2 . Targi połączono z II Forum Gospodarczym Polska-Rosja, w którym uczestniczyli prezydenci Polski, Aleksander Kwaśniewski, i Rosji, Władimir Putin. Spotkaniom handlowym towarzyszyło kilkadziesiąt konferencji i spotkań branżowych. (14-18.01)

Konstantin Żygatow, ambasador Kazachstanu w Polsce, był gościem wojewody wielkopolskiego A. Nowakowskiego i prezydenta miasta R. Grobelnego. (14.01)

Profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Andrzej J. Szujecki otrzymał doktorat honoris causa Akademii Rolniczej. (16.01)

W czasie dwutygodniowych ferii uczniów szkół podstawowych i średnich poznańskie domy kultury, niektóre kina i parafie przygotowały program edukacyjno-rozrywkowy dla tych, którzy zimową przerwę w nauce spędzali w mieście. Zarząd Miasta przekazał na ten cel ponad 170 tys. zł. (21.01-3.02)

Rektor Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina prof. Edmundas Zavadskas został wyróżniony tytułem doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej. (23.01)

POZNANIACY

Krzysztof Pawłowski, prezes zarządu Poznańskiego Portu Lotniczego, został odznaczony za zasługi dla rozwoju transportu lotniczego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. (4.11)

Zmarła prof. Brygida Kurbis, mediewistka, długoletni pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. (5.11)

Po raz kolejny poznańska "Gazeta Wyborcza" przyznała nagrodę za wielkopolski styl pracy. Statuetkę" Giganta" odebrał z rąk redaktora naczelnego Wojciecha Bartkowiaka mistrz olimpijski i mistrz świata w rzucie młotem Szymon Ziółkowski. Uroczystość odbyła się w kinie "Wilda" przed premierowym pokazem filmu "Wiedźmin". (8.11)

W Auli UAM miały miejsce obchody 90. urodzin dr Wandy Błeńskiej. Uroczystość poprzedziła msza św. w kościele 00. Dominikanów. Jubilatkę wyróżniono medalem "Tym, którzy czynią dobro" oraz medalem honorowym Oddziału Chorób Zawodowych i Toksykologii Szpitala im. F. Raszei. Odczytano list Ojca Świętego. Uroczystościom towarzyszyły wystawy: "Misje w oczach dzieci" i "Matka trędowatych - doktor Błeńska". Śpiewały "Poznańskie Słowiki" pod dyrekcją prof. S. Stuligrosza. Prezydent R. Grobelny, wiceprezydent B. Kleoka i przewodniczący Rady D. Lipiński spotkali się z Jubilatką w Urzędzie Miejskim. (8, 15.11)

Po raz trzeci przyznano Nagrodę im. ks. Piotra Wawrzyniaka. Do plebiscytu zgłoszono 38 kandydatur. W Teatrze Polskim wyróżnienia wręczono w pięciu kategoriach: "Obywatela Wielkopolski" otrzymał Włodzimierz Łęcki, "Gospodarza Wielkopolski" - Roman Marciniak, "Promotora Wielkopolski" - o. Jan Góra, "Serce Wielkopolski" - Jacek Łuczak, a "Nadzieją Wielkopolski" został Jarosław Nadrzycki. (18.11)

N owym komendantem policji miejskiej w Poznaniu został nadkomisarz Zdzisław Stachowiak. (26.11)

Konserwator Generalny odwołał ze stanowiska wojewódzkiego konserwatora zabytków Marię Strzałko. (28.11)

Jan Stefanek został nowym prezesem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. (30.11)

N ową poznańską Nagrodę im. Starego Marycha otrzymali prof. Jacek Wiesiołowski w dziedzinie "kultura i wszelkie sztuki", Jan Kulczyk - "gos

Przegląd wydarzeń listopad 2001-styczeń 2002podarność" i o. Joachim Badeni - "wielkie serce". Uroczystość odbyła się w Teatrze Polskim. (3.12)

Marek Weiss-Grzesiński zrezygnował ze stanowiska dyrektora artystycznego Teatru Wielkiego w Poznaniu. (5.12)

Ewa Rataj czak, mieszkanka os. Piastowskiego, obchodziła 100. rocznicę urodzin. (10.12)

Zmarł Ignacy Moś, założyciel i honorowy kustosz Muzeum Literatury Henryka Sienkiewicza, kolekcjoner, fundator tablic pamiątkowych poświęconych wielkim Polakom, uhonorowany tytułem Zasłużony dla Miasta Poznania. Pogrzeb odbył się na cmentarzu w Ostrzeszowie. (14.12)

Prof. Stefan J urga, rektor UAM, otrzymał N agrodę Arcybiskupa Poznańskiego za wkład w rozwój kultury chrześcijańskiej. (16.12)

Prof, Lech Trzeciakowski, historyk UAM, został laureatem Nagrody Herdera, przyznawanej przez Uniwersytet Wiedeński w uznaniu zasług na polu pogłębiania porozumienia między narodami, w tym wypadku między Niemcami i Polakami.

29 najzdolniejszych uczniów licealnych i gimnazjalnych otrzymało od władz miasta listy gratulacyjne i nagrody pieniężne. (19.12)

Odznaczenie "Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego" otrzymali w tym roku dr Wanda Błeńska, prof. Bogdan Gruchman, prof.

Stefan Jurga, Włodzimierz Łęcki, prof. Stefan Stuligrosz. Uroczystość miała miejsce w Auli UAM w czasie spotkania samorządowców wielkopolskich. (5.01)

N ajlepszym piłkarzem wielkopolskim został wybrany w plebiscycie "Głosu Wielkopolskiego"

Norbert Tyrajski, a najlepszym trenerem Bogusław Baniak, obaj z "Lecha" Poznań. (10.01)

Inspektor Tadeusz Pawlaczyk, komendant wojewódzki Policji, złożył rezygnację z pełnionej funkcji. (15.01)

Zmarł Wojciech Skowroński, muzyk, kompozytor, piosenkarz. (18.01)

Biskup Marek Jędraszewski z Wydziału Teologicznego UAM, odebrał z rąk prezydenta A. Kwaśniewskiego nominację profesorską. (22.01)

WYUOlADY IaiUKOI SPOTKANIA

W ramach cyklu "Verba sacra" odbył się w Poznaniu I Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa.

Fragmenty Boskiej Komedii czytał w Auli UAM Tadeusz Malak, w części muzycznej wystąpił Chór Kameralny UAM. (4.11) Także w Auli uniwersyteckiej odbył się finał konkursu na interpretację tekstu biblijnego oraz klasycznego polskiego i obcego. Nagrodę Grand Prix przyznano Marcie Krół z Krakowa, a nagrodę im. Romana Brandstaettera poznaniakowi Mariuszowi Sabiniewiczowi. Wielkiej Gali Sztuki Słowa towarzyszył spektakl Modlitwa nad Modlitwami z udziałem znanych artystów polskich, m.in. Anny Seniuk, Mai Komorowskiej i Jerzego Zelnika. (4-5.11)

"śladami 7 cudów świata: Ogrody Semiramidy" to tytuł wykładu z cyklu "Pro Arte" poprowadzonego przez Ewę Siejkowską-Askutję w MNP. (10.11)

Pod patronatem minister edukacji narodowej Krystyny Łybackiej rozpoczął się Międzynarodowy Listopad Poetycki. W Poznaniu i kilku innych miastach Wielkopolski odbywały się wieczory poetyckie z udziałem 80 poetów. (14.11)

Gościem listopadowego" Czwartku Literackiego" był poznański poeta Wincenty Różański. (15.11)

W Auli UAM odbyła się uroczystość dyplomatoryjna Wydziału Lekarskiego I Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, podczas której odnowiono dyplom lekarza po 50. latach pracy 123 osobom. (17.11)

Marek Kondrat czytał fragmenty" Wyznań" św.

Augustyna w cyklu spotkań "Verba Sacra".

(18.11)

"Niedzielny wykład" w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym poprowadził w związku z wystawą "Brać się do pałasza..." jej kurator Tadeusz Jeziorowski. (18.11)

Na wystawie "Moda w 20-leciu międzywojennym" w nowym gmachu MNP o biżuterii lat 20. XX wieku mówiła Renata Jaskulska-Sobczak.

(18.11)

O "Grecji w czasach Achajów" mówiła w cyklu spotkań "Pro Arte" w MNP Ewa SiejkowskaAskutja. (24.11)

Spotkanie z Marią Teresą Michałowską-Barłóg, kuratorem wystawy "Moda w 20-leciu międzywojennym", odbyło się w niedzielę o godz.12. w nowym budynku MNP. (25.11)

W cyklu "Kciuk Cesara" w Galerii Miejskiej "Arsenał" Andrzej Kostolowski wygłosił wykład "Uwagi o procesie w sztuce". (26.11)

W czasie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych rozmawiano przede wszystkim o sytuacji uczelni w aspekcie nowej ustawy o przetargach. (1.12)o godz.19. w Auli UAM rozpoczął się kolejny wieczór w cyklu "Verba sacra" - "Wielka klasyka". Tym razem Teresa Budzisz-Krzyżanowska czytała fragmenty Promethidiona Cypriana Kamila Norwida. Utwory Fryderyka Chopina grał w czasie spotkania Maciej Pabich, a komentarz filologiczny przygotowała prof. Zofia Trojanowiczowa. (3.12)

Prezydent Ryszard Grobelny zaprosił do Zamku na spotkanie noworoczne przedstawicieli poznańskiej kultury, przedsiębiorców, polityków, dziennikarzy. (4.01)

Ewa Siejkowska-Askutja przygotowała w Muzeum Narodowym spotkanie "Pro Arte" poświęcone Artemizjonowi w Efezie, jednemu z 7 cudów świata. (8.12)

Galerię Malarstwa Polskiego w nowym gmachu M uzeum Narodowego prezentowała wszystkim zainteresowanym Maria Gołąb. (9.12)

Grudniowy" Czwartek Literacki", przypadający dokładnie w 20. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego, nosił tytuł "Wrona orła nie pokona. Stan wojenny w literaturze drugiego obiegu". (13.12)

Prezydent miasta Ryszard Grobelny spotkał się w Urzędzie Miejskim z grupą około 60 poznaniaków internowanych w czasie stanu wojennego. Prezydent wręczył im medal okolicznościowy "Bene meritus - Poznań internowanym w stanie wojennym". (13.12)

Wszyscy zainteresowani historią skrzypiec i lutnictwa spotkali się w Muzeum Instrumentów Muzycznych z Januszem Jaskulskim, komisarzem wystawy "Genius Stradivari...". (16.12)

W Bazylice Archikatedralnej w cyklu "Verba sacra - modlitwy katedr polskich" Jerzy Trela czy

tał fragmenty Księgi Izajasza. Utwory Jana Sebastiana Bacha grała Lidia Książkiewicz i Krzysztof Wilkus. Komentarz filologiczny przygotowany został przez prof. Bogdana Walczaka, zaś teologiczny - przez ks. prof. Jana Pytla. (17.12)

Spotkanie opłatkowe abpa Juliusza Paetza z członkami Zarządu Miasta odbyło się w siedzibie biskupiej na Ostrowie Tumskim. (2.01)

W Galem Miejskiej "Arsenał odbyła się sesja poświęcona wybranym problemom sztuki współczesnej "Sztuka dzisiaj". (10-11.01)

Władze miasta spotkały się w Sali Białej U rzędu Miejskiego z laureatami Nagrody Artystycznej i Naukowej Miasta Poznania z lat 1991-2001. (17.01)

"Spotkanie z książką o sztuce" w "Arsenale" poświęcone było Społeczeństwu informacyjnemu Ryszarda Kluszczyńskiego. (21.01)

W Pałacu Działyńskich o godz. 18. rozpoczął się wieczór autorski krakowskiej poetki Ewy Lipskiej w cyklu "Czwartków Literackich". (31.01)

WYSTAWY

W związku z 20-leciem działalności Galerii Pole'" ny swoje prace pokazali: Jarosław Łukasik- malarstwo, Krzysztof Markowski - malarstwo, Zbigniew Taszycki - instalacje, Jacek Strzódka - malarstwo. Wszystkie wernisaże połączone były ze spotkaniami z artystami. (2,9,16,23.11)

67 obrazów artystów malujących ustami i nogami pokazano na wystawie w Pałacu Górków. (10.11)

Zamkowa Galeria "Debiut" prezentowała prace Danuty Urbańczyk. (12.11)

W sali ABC Gallery przy ul. Wronieckiej o godz.

19. rozpoczął się wernisaż wystawy obrazów Izabeli Rudzkiej "Luna melancholijna". (13.11)

W ramach Dni Wielkiej Brytanii w Zamku otwarto wystawy: "Z wewnątrz na zewnątrz: bielizna i styl w Wielkiej Brytanii", "Czas na herbatę", "Madame Y evonde: oryginalność albo śmierć". (15.11)

Przy ul. Masztalarskiej otwarto nową Galerię Sztuki, w której kuratorki, Aleksandra Dąbrów

Przegląd wydarzeń listopad 2001-styczeń 2002ska i Aleksandra Sobocińska, prezentować będą prace artystów rzeźbiarzy. (15.11)

Lidia Madejewska-Suchanek pokazała swoje pastele w Galerii "Profil". (16.11)

"Bestia spada na ziemię", to tytuł wystawy obrazów zmarłego przed dwoma laty Jrzego Piotrowicza. Ostatnie prace artysty wystawiono w Galerii "U Jezuitów". (17.11)

W holu pawilonu nr 25 Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto wystawę towarzyszącą targom "Poleko" - "Ekoart 2001". Prezentowano obrazy Tadeusza Sobkowiaka, rzeźby Jerzego Sobocińskiego oraz prace z wikliny Jędrzeja Stępaka. (20-23.11)

Wystawę "Piotr Kurka - Pastełs and company" otwarto w Galerii "r". (20.11)

Prace fotograficzne Leszka Szurkowskiego prezentowała Galeria "pf'. (20.11)

,,2 x obraz" to tytuł wystawy Wojdecha Łazarczyka i Mikołaja Smoczyńskiego otwartej w "Arsenale". (23.11)

Czarno-białe fotografie czeskiego artysty Viadimira Birgusa z lat 1976-96 znalazły się w Galerii "pf'. (27.11)o godz. 19.30 rozpoczął się wernisaż wystawy rzeźb Dominiki Greisgraber w Poznańskiej Galerii Nowej. (29.11)

N owo powstała Galeria Teatru Polskiego ma łączyć działalność teatralną z działalnością plastyczną. (10.11)

W Muzeum Etnograficznym otwarto wystawę "Magiczny świat wigilijnej choinki", na której pokazano ozdoby choinkowe z papieru, szkła, wydmuszek, bibułek, słomy i opłatka. Przy suficie zawisły podłaziki i pająki, w rogach sal ekspozycyjnych stanęły snopki z niemłóconym zbożem. (2.12)

Wystawę różnorakich przedstawień aniołów przygotowano w Galerii" Garb ary 48". (3.12)

W budynku Odwachu otwarto wystawę "Stan wojenny - spojrzenie po 20 latach". (4.12)

Galeria N owa przygotowała w Pałacu Górków wystawę malarstwa Jacka Sienickiego. (5.12)

Rzeźby Rafała Boettnera-Łubowskiego prezentowała Galeria "Profil". (5.12)

Artystka z Gdańska, Paulina J agustyn, przywiozła do Galerii "Y es" srebrną biżuterię artystyczną na wystawę "Pozytyw-negatyw, czyli czarne na białym i z powrotem". W aranżacji wystawy wykorzystano zdjęda Agnieszki Serbińskiej. (7.12)

W "Arsenale" odbył się pokaz "Galeria Polony - dwudziestolecie obecności 1981-2001". Było to już kolejne tej jesieni działanie związane z rocznicą zasłużonej dla miasta i środowiska Galerii. (11.12)o godz. 19. rozpoczął się wernisaż wystawy prac Jana Bokiewicza z lat 80. (z tzw. drugiego obiegu) i naj nowszych. Ekspozycja ta rozpoczyna nowy cykl wystaw zatytułowany "Gdzie są ludzie z tamtych lat..." (13.12)

Absolwent poznańskiej ASP Wojdech Duda prezentował swoją akcję artystyczną "Porozmawiajmy o muzyce poważnie" w Galerii ON. (13.12)

W Galerii Polony pokazano prace artystów afrykańskich na wystawie "Magia sztuki afrykański ej" . Znaczną część obiektów przywieźli do Poznania dwaj etnografowie: Jacek Łapott i Lucjan Buchalik. (14.12)

Drugą wystawą otwartą w Galerii Rzeźby była ekspozycja "Konteksty - paryskie spotkania z grafiką i rysunkiem". (14.12)

Dziewięciu artystów z Francji, Niemiec, Finlandii, Holandii i Polski wzięło udział w wystawie "Kocham Cię z daleka" w "Arsenale". (17.12)

W Sali Marmurowej Zamku odbył się coroczny "Opłatek wileński" dla wszystkich kresowiaków i sympatyków Wilna i ziemi wileńskiej. (4.01)

Pejzaże poznańskiej artystki Haliny Bajońskiej pokazano w Galerii "Profil". (8.01)

W ABC Gałłery zaprezentowano kilkadziesiąt naj nowszych prac Kiejstuta Bereźnickiego na wystawie "Obrazy i rysunki z lat 1997-2001". (8.01)

"Shoe Box", wystawę brytyjskiego wzornictwa obuwniczego, otwarto w CK "Zamek". (8.01)

Polska i niemiecka sztuka ze zbiorów firmy Hoermann pokazana została w Sali Marmurowej

Zamku. Autorami prac (instalacje, obrazy, fotografie, rzeźby) jest czterech artystów niemieckich i czterech polskich. (16.01)

Prace Wojciecha Ledera z lat 1994-2000 pokazano w Galerii" U Jezuitów" i w Galerii "r". (18.01)

W salach Muzeum Historii Miasta Poznania w Ratuszu otwarto wystawę "Rzeka Warta w Poznaniu od X wieku do współczesności". (20.01)

Niemiecka artystka fotografik Susanne Schmidt pokazała swoje prace "Spojrzenie kameleona" w zamkowej Galerii "pf'. (21.01)

Na 10 dni przed oficjalnym otwarciem w Poznaniu "Festiwalu Leniców" w Galerii "Arsenał" przygotowano retrospektywną wystawę Alfreda Lenicy. (22.01)

Obiekty o unikalnej wartości, zarówno historycznej, jak i artystycznej, zaprezentowano na wystawie "Vitrea splendida: kolekcja szkieł dawnych ze zbiorów Muzeum Sztuk U żytkowych". (27.01)

T I A» MUZYKA W/ŁM

Jak co roku w początkach listopada w Mnie "Pałacowym" trwały kilkudniowe "Zaduszki filmowe" poświęcone zmarłym w ciągu roku ludziom kina. (8-14.11)

Teatr Polski pokazał Martwą królewnę Nikołaja Kolady w reżyserii Pawła Szkotaka. (10.11)

Bardzo wielu młodych, ale także w średnim wieku fanów przyszło do "Areny" na koncert zespołu "Budka Suflera". (11.11)

Po raz piąty rozpoczął się w Poznaniu Międzynarodowy Festiwal Teatralny Maski. Pokazano 7 przedstawień premierowych. Zespoły teatralne przyjechały do Poznania z Wielkiej Brytanii, Czech, Rosji, prezentując swoje spektakle w Zamku, hali nr 21 MTP, Starym Browarze, Teatrze Ósmego Dnia, Teatrze Polskim. Festiwalowi towarzyszyło sympozjum "Teatr: energia i entropia" oraz wykłady i prezentacje filmowe. (13-17.11)

Cztery dni trwał w Zamku V Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Off Cinema". Zaprezentowano na nim 48 filmów spoza obiegu komercyjnego nakręconych w 9 krajach. (15-18.11)

31 młodych pianistów w wieku od 8 do 12 lat wzięło udział w III Konkursie Pianistycznym im. Tadeusza Szeligowskiego. Zwyciężyli, ex equo, N atalia Czekała z Poznania i Łukasz Wilga z Bytomia. (16-17.11)

333. Koncert Poznanski wypełniła muzyka Astora Piazzolli w wykonaniu poznańskich filharmoników i solistów. (16.11)

Osiem zespołów chóralnych z całej Polski wystąpiło na 12. Ogólnopolskich Spotkaniach Chórów Męskich w auli Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej. (17.11)

W hali Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się polska premiera spektaklu Ajednak się kręci... Teatru Ósmego Dnia. Inną wersję tej sztuki zaprezentowano wcześniej na hannowerskiej wystawie EXPO 2000. (17.11)

W Sali Wielkiej Zamku o godz. 11. rozpoczął się 126. Poznański Poranek Muzyczny, w czasie którego koncertowała Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych. (18.11)

Homma g e a Paderewski" - to koncert w Auli " UAM w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Poznańskiej i pianisty Krzysztofa Jabłońskiego. (23.11)

Drugą premierą listopadową w Teatrze Polskim była sztuka Tomasza Mana Historia pewnej miłości. (25.11)

W ramach prezentacji Studia Teatralnego M w "Scenie na Piętrze" wystąpił Jerzy Zelnik z programem Dokąd idę. (26-28.11)

Anna Augustynowicz wyreżyserowała w Teatrze Polskim sztukę Pasożyty Mariusa von Mayenburga. (30.11)

W Teatrze Wielkim miał miejsce "Benefis Jacka Wójcickiego", obok którego wystąpili artyści krakowscy z "Piwnicy pod Baranami". (1.12)

O godz. 17. w Teatrze Animacji rozpoczęła się premiera sztuki Śnieżka wg baśni braci Grimm. Reżyserem spektaklu i autorem inscenizacji jest Janusz Ryl-Krystianowski. (2.12)

W nocy z 4 na 5 grudnia o godz. 23. w kościele 00. Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła odprawiono mszę św. za duszę Wolfganga Amadeusa Mozarta, a po niej wykonano Requiem. W ten

Przegląd wydarz eń listopad 200 l-styczeń 2002nietypowy sposób artyści Teatru Wielkiego i Chór U niwersytetu im. A. Mickiewicza, a także poznańscy melomani, uczcili 210. rocznicę śmierci kompozytora. Kościół nie pomieścił wszystkich chcących uczestniczyć w tym artystycznym przedsięwzięciu. (4.12)

Wojciech Krupa wyreżyserował w Teatrze Muzycznym Koziołka Matołka wg Kornela Makuszyńskiego. (7.12)

Sankt- Petersburski Teatr Baletu Borysa Ejfmana przyjechał do Teatru Wielkiego z baletem Don GiovanniiAfolie (11-12.12)

N a deski sceny Teatru Polskiego wszedł spektakl wg sztuki Leona Kruczkowskiego Pierwszy dzień wolności pod tytułem Freiheit- Wolność. Sztukę graną w języku polskim i niemieckim wyreżyserował Paweł Łysak. (14.12)

Po generalnym remoncie otwarto Scenę Nową Teatru Nowego. Na widowni zasiąść może 150 widzów (dotąd 90), scena zyskała nowoczesny sprzęt sceniczny. Premierową sztuką był dramat irlandzkiego pisarza Martina McDonagha Samotny Zachód w reżyserii Eugeniusza Korina. (5.01)

Sztukę kontrowersyjnej dramatopisarki brytyjskiej Sarah Kane Ocryszczeni w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego wystawił Teatr Polski we współpracy z warszawskim Teatrem Rozmaitości i wrocławskim Teatrem Współczesnym. (9.01)

Surowe i "skromne" pieśni ukraińskie wykonał w kościele św. Wojciecha i w Galerii "U Jezuitów" kijowski zespół "Drewo". (9-10.01)

Od stycznia 1962 roku, a więc od 40 lat, odbywają się w Poznaniu "Koncerty Poznańskie". Kolejny, 335. koncert zatytułowany był "Muzyka prawie poważna". Wystąpili poznańscy filharmonicy pod dyrekcją Bernarda Chmielarza i pianista Waldemar Malicki. (12.01)

W Katedrze poznańskiej w cyklu koncertów "Musica sacra" śpiewały chóry: "Aksios" , "Skowronki", "Hasło" i "Polihymnia". (13.01)

N a deskach Teatru Polskiego gościnnie wystąpiła Warszawska Opera Kameralna z ROzPustnikiem ukaranym, cryli Don Giovannim W. A. Mozarta w reż. Ryszarda Peryta. (13.01)

Rozpoczęło się XI Ogólnopolskie Forum Teatrów Szkolnych. Spektakle dziecięcych "trupteatralnych" oglądano w Teatrze Animacji i MDK nr 2. (20-25.01)

Polski Teatr Tańca - Balet Poznański zaprezentował swoją kolejną premierę w starym budynku Muzeum Narodowego. Autorką inscenizacji i choreografii spektaklu Walka karnawału zpostem jest Ewa Wycichowska. Muzykę napisał Zbigniew Łowżył, scenografię zaprojektował Bohdan Cieślak, a kostiumy - Ewa Łowżył. (25.01)

Niebanalny koncert "After Mozart" zachwycił poznańską publiczność. W wypełnionej Auli UAM grał światowej sławy skrzypek Gidon Kremer ze swoją bardzo młodą orkiestrą (muzycy z krajów nadbałtyckich) "Kremerata Baltika". (26.01)

V ARIA

Dwa dni na terenie MTP odbywała się 36. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych. W sześciu halach targowych na kilkunastu wybiegach oceniano ponad 4 tys. zwierząt z 10 krajów prezentujących 224 rasy. Wystawie towarzyszyły jak zawsze stoiska z psimi akcesoriami, pożywieniem i kosmetykami. W czasie wystawy nie można było dokonywać sprzedaży czworonogów. (10-11.11)

W witrynach niektórych sklepów, a także w wielkich holach supermarketów, pojawiły się pierwsze Gwiazdory, sanie, worki z upominkami, choinki ze światełkami mające już teraz, pod koniec listopada zachęcić nas do zakupów bożonarodzeniowych.

Rozebrano rusztowania przy jednej ze ścian odnawianej wieży zamkowej. Oczyszczona, żółtobeżowa elewacja bardzo różni się od pozostałych ścian zamkowych. Tego samego dnia uruchomiono zakupioną za 400 tys. zł iluminację Zamku. (21.11)

Rozpoczął się sezon łyżwiarski na sztucznym lodowisku nad Maltą. N ad taflą wybudowano dach, pod którym ślizgać się można od godz. 8.00 do 22.00, a w weekendy do północy, płacąc 7 zł za godzinę jazdy. (23.11)

Od godz. 10. do 17. w hali nr 2 MTP odbywała się XVII Międzynarodowa Wystawa Kotów. 280 zwierząt żyjących na co dzień w Czechach, Holandii, Niemczech, Rosji i Polsce reprezentowało 24 kocie rasy. (24-25.11)

Kościół farny, jako kolejny poznański zabytek, otrzymał iluminację odkrywającą piękno architektury po zmierzchu. (23.11)

11 dni sprzed domów zbierano i wywożono nieodpłatnie śmieci wielkogabarytowe. (26.11-7.12)

Ukazał się setny numer "Kroniki Wielkopolski", którego promocja miała miejsce w pałacu w Dobrzycy. Pierwszą "Kronikę" wydano pod koniec 1973 roku. (5.12)

W pierwszej dekadzie grudnia w centrum miasta rozpoczęto montaż świetlnych ozdób świątecznych związanych ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem. Ulice w centrum i mosty: Teatralny, Rocha i Dworcowy błyszczały aż setką tysięcy mniejszych i większych żarówek. Najwyższą "choinką" w tym roku będzie bardzo barwnie oświetlona wieża targowa.

W każdej dzielnicy Poznania sprzedawano choinki. Ceny drzewek byty różne, w zależności od gatunku, wysokości, gęstości i tego, czy drzewko było w donicy czy też nie. Jeden metr jodły, sosny lub świerku wahał się od 10 do nawet 40 zł.

Na dwa dni przed Wigilią spadło w Poznaniu około 5 cm śniegu, który utrzymał się, po raz pierwszy od kilku lat, przez okres świąt.

Około półgodzinna wizyta Gwiazdora {najczęściej studenta) w naszym domu kosztowała około 80 zł.

Ze względów finansowych władze Poznania nie organizowały ogólnie dostępnej zabawy sylwestrowej na wolnym powietrzu. Koszt nocnych szaleństw w pubach, restauracjach czy klubach był zróżnicowany i wahał się od 20 do 500 zł od osoby. (31.12)

W rankingu dziennika "Rzeczpospolita" na najlepsze licea w Polsce najwyższą spośród szkół poznańskich, 13. lokatę uzyskało I LO im. K. Marcinkowskiego.

W połowie miesiąca w wielu poznańskich sklepach rozpoczęła się posezonowa sprzedaż odzieży i obuwia zimowego. Handlowcy obniżali ceny swych towarów od kilku do 70%.

Około godz. 14. nad Poznaniem przeszła krótka, kilkudziesięciominutowa, ale potężna nawałnica. Wiatr powalił kilkadziesiąt drzew, uszkodzone zostały linie energetyczne, dachy, obejścia domów, samochody. Kilka osób doznało obrażeń, nikt jednak w samym mieście nie zginął. (31.01)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 2002 Nr1 ; Górczyn dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry