PRZEG LĄD WYDARZEŃmaj-lipiec 2001

Kronika Miasta Poznania 2001 Nr3 ; Rataje i Żegrze

Czas czytania: ok. 26 min.

IRAOA MIEJSKA

Obrady sesji LVIII Rady Miasta Poznania rozpoczęto od spraw związanych z planami zagospodarowania obszaru "Marcelin" oraz "SypniewoBaraki". Następnie wprowadzono korekty do uchwały dotyczącej gimnazjów publicznych. Kolejny punkt obrad dotyczył wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w domach pomocy społecznej. Podjęto również uchwałę stwarzającą możliwości dofinansowania prac modernizacyjnych Toru Regatowego na Malcie. Zebrani radni przyjęli uchwały o wyróżnieniach przyznawanych corocznie w czerwcu przez Miasto Poznań. Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania przyznano dr med. Wandzie Błeńskiej.

Odznaczenie "Zasłużony dla Miasta Poznania" otrzymają w tym roku: Akademia Ekonomiczna w 75-lecie swego istnienia, dominikanin ojciec Jan Góra, sir Denis Pettitt z zaprzyjaźnionego z Poznaniem hrabstwa N ottingham, Ignacy Moś, m.in. fundator Muzeum Henryka Sienkiewicza, oraz aktorka Krystyna Feldman. (15.05)

Młodzieżowa Rada Mista Poznania działa już drugą kadencję. N a pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji młodym radnym zaprezentowano założenia Programu Strategicznego Rozwoju Miasta Poznania. (1.06)

N a nadzwyczajnej sesji LIX radni zajmowali się projektami uchwał dotyczących skarg i protestów wniesionych do projektów planów zagospodarowania przestrzennego poszczególnych części Poznania. W kwestiach tych przyjęto aż 15 uchwał dotyczących terenów: "Ulica N owa N aramowicka-część południowa", "Obszar Staromiejski" i "Malta". Tego dnia obrady zamknięto uchwalą powołującą dziesięć komisji egzaminacyjnych, które przesłuchają nauczycieli kontrak - towych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (5.06)

Druga część obrad sesji LIX rozpoczęła się od wyrażenia aprobaty dla projektu wydzierżawienia KKS Lech Poznań - Sportowa Spółka Akcyjna nieruchomości przy zbiegu ulic Bułgarskiej i Ptasiej. Druga uchwała dotyczyła przystąpienia Miasta do KKS Lech Poznań - Sportowa Spółka Akcyjna. Trzecia i ostatnia podjęta tego dnia uchwała zaakceptowała zmiany w tegorocznym budżecie Miasta. Po zamknięciu sesji radni rozpoczęli obrady nadzwyczajnej sesji LX, w czasie której powołano kolejne komisje egzaminacyjne dla nauczycieli chcących zostać nauczycielami mianowanymi. (12.06)

W trakcie sesji XLI powołano kolejnych 168 nauczycielskich komisji egzaminacyjnych. Otwarto sesję XLII. Pierwsza uchwała przyznanała zmarłemu miejskiemu konserwatorowi zabytków Witoldowi Gałce tytuł "Zasłużony dla Miasta Poznania". Kolejna uchwała dotyczyła zgody na przyjęcie od wojewody 20 tys. zł na remont trybuny przy pływalni na Chwiałkowskiego, następna - stawki dotacji przedmiotowej dla Wysypiska Odpadów Komunalnych. Dalej radni dyskutowali o wysokości dopłaty dla samorządów osiedlowych. Ostatecznie przyjęto, że w tym roku dopłata ta wyniesie 6 zl na jednego mieszkańca. Z pełną aprobatą spotkał się projekt uchwały mówiący o programie dostosowania komunikacji miejskiej dla potrzeb osób niepełnosprawnych (nie tylko ruchowo). Ostatnia przyjęta w tym dniu uchwała mówiła o wprowadzenia nowego biletu MPK dla rodzin wielodzietnych. Roczny, ulgowy bilet rodzinny będą mogły kupić rodziny z pięciorgiem dzieci. (19.06)

W drugiej część obrad sesji XLII przyjęto, że jedynie psy uznawane za groźne muszą nosić kagańce oraz że nie należy zwalczać ptaków mieszkających na strychach i poddaszach oraz kotów w piwnicach. Wprowadzono też przepis, by

Przegląd wydarzeń maj-lipiec 2001w ścisłym centrum Poznania raz w tygodniu myto chodniki przed posesjami. Po ożywionej dyskusji radni odstąpili od projektu uchwały o przejęciu przez Miasto Ratusza, obecnie siedziby Muzeum Historii Miasta Poznania - oddziału Muzeum Narodowego. Następne uchwały dotyczyły poznańskich szkół i likwidacji przedszkola nr 136. Radni określili też godziny otwarcia poznańskich aptek, tak by nie było przerw między pracą placówek z dyżurami nocnymi i pracującymi w ciągu dnia. (26.06)

W czasie nadzwyczajnej sesji LXIII radni powołali kolejnych III komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli. (26.06)

W dniu imienin Piotra i Pawła w Sali Renesansowej Ratusza odbyła się uroczysta sesja LXIV Rady Miasta Poznania, poprzedzona mszą św.

w Katedrze. Sesję otworzył przewodniczący Rady Dariusz Lipiński. W związku z 60. rocznicą śmierci Jana Ignacego Paderewskiego wystąpił zespół " Wieniawski Kwartet", a okolicznościowy wykład o związku kompozytora i dyplomaty z naszym miastem wygłosił prof. Lech Trzeciakowski. Prezydent Poznania Ryszard Grobelny mówił między innymi o wysokiej lokacie naszego miasta w różnych ogólnopolskich rankingach. Po przemówieniach wręczono odznaczenia "Honorowy Obywatel Miasta Poznania" i "Zasłużony dla Miasta Poznania" (zob. sesja z 15.05). N agrodę Naukową Miasta Poznania otrzymał prof. Maciej Kurpisz z zespołem za prace nad molekularnymi mechanizmami rozrodu człowieka. N agrodę Artystyczną otrzymał rzeźbiarz, prof.

Józef Kopczyński, a Nagrodę Sportową odebrała żona mistrza olimpijskiego w rzucie młotem Szymona Ziółkowskiego. N a zakończenie uroczystej sesji spośród kilkuset zgłoszeń wylosowano jednego Piotra (Kaprala) i jednego Pawia (Matysiaka), którzy przez rok będą honorowani przez różne miejskie instytucje jako imiennicy patronów Miasta, np. nie będą musieli płacić za przejazdy komunikacją miejską. (29.06)

Dwie pierwsze uchwały nadzwyczajnej sesji LXV dotyczyły powołania kolejnych komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli mianowanych. Trzecia wyrażała zgodę na zaciągnięcie pożyczki na budowę sali gimnastycznej, basenu i boiska przy ul. Newtona 6, kolejna mówiła o zmianach w składzie komisji konkursowych wyłaniających dyrektorów szkół artystycznych, a piąta powołała doraźną komisję ds. zmian w Statucie Miasta, by ten był zgodny z aktami prawnymi wyższego rzędu. (3.07)

W godzinach popołudniowych rozpoczęła się sesja LXVI, w czasie której powołano kolejne komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Dalej powołano komisję konkursową dla wyłonienia dyrektora Zespołu Szkół Chemicznych przy ul. Starołęckiej. Sesję zakończono uchwałą w sprawie procedury uchwalania zmian w Statucie Miasta Poznania. (10.07)

W czasie obrad XLVII sesji Rady Miejskiej postanowiono przeznaczyć 300 tys. zł. na pomoc powodzianom w Gdańsku. Poznańskie wsparcie dla mieszkańców tego miasta odbywa się w ramach skoordynowanej akcji Unii Metropolii Polskich. Następnie rozpoczęto debatę nad usytuowaniem w okolicach ul. Darzyborskiej obiektów przeznaczonych dla osób w bardzo złej sytuacji społecznej. Podział głosów w dyskusji sprawił, że decyzję o podjęciu właściwej uchwały odłożono. Radni zaakceptowali natomiast uchwalę dotyczącą przekazania działki przy stadionie KKS "Lech", należącej do miasta, w długoletnią dzierżawę. Decyzja ta wiąże się z planem zagospodarowania kwadratu ulic: Miczurina- Rumuńska- Ptasia- Bułgarska. Ostatnia z podjętych tego dnia uchwal dotyczyła sprzedaży alkoholu w kawiarnich, pubach i restauracjach. Liczba lokali prowadzących wyszynk napojów alkoholowych zwiększono do 660 (Zarząd Miasta proponował 600), przy ilości mieszkańców Poznania przekraczającej 570 tys. (17.07)

IPOZNAŃ IPOIUTYONY

Aleksander Smolar, członek Rady Politycznej Unii Wolności, na poznańskiej konferencji prasowej mówił między innymi o odzyskaniu zaufania wyborców do jego partii, której poparcie zmalało w ostatnim czasie w sposób znaczący. (8.05)

Poznański radny Marcin Paetz przeszedł z Klubu AWS do Platformy Obywatelskiej, tym samym rządząca w Poznaniu koalicja A WS- UW ma mniejszą liczbę radnych niż SLD i PO. (17.05)

Około 100 osób uczestniczyło w VIII Kongresie Federacji Młodych Unii Pracy, na którym dyskutowano przede wszystkim o jesiennych wyborach i ewentualnych koalicjach partyjnych, które zawiązać może Unia. (19-20.05)

O pieniądzach przeznaczanych przez rząd na rozwój sieci dróg i autostrad rozmawiano z go

szczącym w Poznaniu ministrem transportu Jerzym Widzykiem. (24.05)

W Domu Techniki odbyło się spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim dotyczące jego nowej inicjatywy politycznej Prawo i Sprawiedliwość. (28.05)

Przebywający w Poznaniu minister sprawiedliwości Lech Kaczyński spotkał się z prezesami sądów apelacyjnych. (31.05)

Z udziałem Jarosława Kalinowskiego, lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego, odbyły się w Poznaniu centralne obchody Zielonych Świątek. Przybyli do Poznania członkowie partii wzięli udział w uroczystej mszy Św., złożyli kwiaty na grobie Stanisława Mikołajczyka oraz uczestniczyli w wiecu na Starym Rynku. (3.06)

Prezydent miasta Ryszard Grobelny został przewodniczącym poznańskiej Unii Wolności. (21.06)

N a wniosek ministra obrony narodowej Bronisława Komorowskiego odtajniono akta związane z udziałem oddziałów Wojska Polskiego w wydarzeniach Poznańskiego Czerwca 1956 roku. (29.06)

Oficjalną kampanię wyborczą rozpoczęła w Poznaniu koalicja SLD-UP. W czasie wyborczego festynu na pi. Wolności głos zabrał między innymi lider Sojuszu Leszek Miller. (13.07)

W ruchliwych punktach w centrum Poznania stanęły stoliki, przy których poznaniacy, podpisując listy, mogą deklarować poparcie dla partii, które przedstawią swych kandydatów we wrześniowych wyborach. Agitacja słowna poparta jest najczęściej ulotkami.

SlPIRAWY IPUULHCZNB

Z okazji święta l Maja pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 kwiaty złożył prezydent miasta Ryszard Grobelny, przewodniczący Rady Miasta Dariusz Lipiński, wojewoda wielkopolski Stanislaw Tamm i przewodniczący wielkopolskiej "Solidarności" Bogdan Klepas. N a pi. Bernardyńskim natomiast doszło do konfrontacji działaczy OPZZ, SLD i Unii Pracy z młodymi członkami organizacji antylewicowych. (1.05)

Przez trzy pierwsze dni maja wokół "Areny" odbywała się "Majówka z książką". Sprzedawano nowości edytorskie i fonograficzne oraz zorganizowano spotkania z publicystami i pisarzami,m.in. Zygmuntem Kałużyńskim, Tomaszem Raczkiem i Lechem Konopińskim. Miłośnikom książek oprócz słonecznej pogody towarzyszyły występy estradowe ponad 20 zespołów muzycznych. (1-3.05)

Po mszy św. w kościele farnym w dniu 210. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zebrani przeszli na Stary Rynek, gdzie odegrano hejnał miejski, a prezydent Ryszard Grobelny wygłosił okolicznościowe przemówienie. Wiązanki kwiatów złożono pod popiersiem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Ratuszu. Wieczorem w "Arenie" miał miejsce spektakl o charakterze patriotyczno-religijnym A to Polska właśnie. (3.05)

Z inicjatywy Rady Osiedla J eżyce przy kościele Podwyższenia Krzyża Pańskiego odsłonięto popiersie księdza Augustyna Szamarzewskiego w 110. rocznicę jego śmierci. (3.06)

Tereny na obrzeżach Poznania (Naramowice, Wilczy Młyn, Umultowo) uznano za zagrożone wścieklizną (lisy). Przez miesiąc zalecono wzmożoną ostrożność w tych częściach miasta. Stosowne tablice informacyjne ustawiono przy wjazdach do dzielnic. (4.05)

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo zorganizowało na placu Wolności III Festyn Integracyjny pod hasłem "Otwórzmy przed nimi życie". (5.05)

N a Jeziorze Maltańskim odbyły się Centralne Regaty Wioślarskie otwierające kolejny sezon sportów wodnych. (5-6.05)

W poznańskich szkołach średnich rozpoczęły się egzaminy maturalne. Pierwszego dnia uczniowie pisali prace z języka polskiego. (8.05)

Przedstawiciele władz miejskich Poznania złożyli kwiaty pod pomnikiem cytadelowców, żołnieży radzieckich i alianckich na stokach Cytadeli z okazji 56. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie. (8.05)

Przez 5 dni na terenach targowych odbywał się Międzynarodowy Salon Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna "Drema 200 l" oraz Targi Mebli i Wyposażenia Wnętrz "Meble 2001". Salon na powierzchni 29 tys. m 2 zgromadził ofertę wystawców z 19 krajów, Targi na II tys. m 2 gościły frrmy z 15 krajów. Dwie trzecie gości to producenci mebli i wyposażenia domów i mieszkań, pozostali reprezentowali firmy handlowe związa

Przegląd wydarzeń maj-lipiec 2001

ne z szeroko rozumianym meblarstwem. Imprezom towrzyszyła sesja "Aranżacje pomieszczeń biurowych". (8-12.05)

Około 700 sportowców wystartowało na stadionie "Posnanii" w XIV Wielkopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych obejmujących pięć dyscyplin sportowych. (11.05)

Starostwo Powiatowe Chodzieży oraz CK "Zamek" byli organizatorami koncertów, spotkań promocyjnych i spektakli w ramach imprezy "Powiat chodzieski zaprasza". (11-13.05)

Jak każdej wiosny od kilku lat, U rząd Miasta był organizatorem kiermaszu sprzętu ogrodniczego i roślin ozdobnych na pi. Wolności. (12-13.05)

Prezydent Warszawy Pawel Piskorski był gościem w poznańskim Urzędzie Miasta. Rozmowy z prezydentem Grobelnym dotyczyły m.in. finansów samorządowych oraz możliwości utworzenia w stolicy oficjalnego przedstawicielstwa Wielkopolski. (15.05)

Studenckie "Juwenalia" spotkały się z umiarkowanym zainteresowaniem młodzieży akademickiej naszego miasta. (16-18.05)

W Teatrze Wielkim miały miejsce uroczyste obchody 50-lecia Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Obecni byli m.in.: komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Zbigniew Meres, minister w kancelarii Prezydenta RP Marek Siwiec, przedstawiciele miasta i województwa. Strażakom nadano wyróżnienia, wręczono nagrody, a następnego dnia na stopień aspiranta wypromowano 160 absolwentów Szkoły. (17.05)

Już po raz dziesiąty Towarzystwo Polsko-Japońskie zorganizowało w Poznaniu Dni Kultury Japońskiej. W tym roku otwarto wystawy poświęcone kuchni japońskiej, origami i bonsai, przygotowano pokaz ubierania kimona Kitsuke oraz pokazy walk. Imprezy w ramach Dni odbywały się w również w Międzychodzie i Lesznie. (17-25.05)

Owa poznańskie muzea otrzymały wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie muzealniczym "Sybilla 2000". W kategorii "Wystaw przygotowanych ze zbiorów zagranicznych" - Muzeum Instrumentów Muzycznych (Oddział MNP) za ekspozycję "Dźwięki z przeszłości: archeologiczne instrumenty muzyczne na przestrzeni wieków". W kategorii "Wystaw archeologicznych" - poznańskie Muzeum Archeologiczne za prezentację "Rok 1000 - Archeologia Traktu Cesarskiego". (18.05)

Lekarze kardiolodzy, urolodzy, diabetycy, seksuolodzy przyjmowali (bez skierowań i bezpłatnie) mężczyzn w wybranych gabinetach w ramach ogólnopolskiej akcji " Tydzień Zdrowia Mężczyzny". (21-26.05)

Na terenie MTP otwarto 10 edycję imprezy motoryzacyjnej "Poznań Motor Show 200 l", na której zaprezentowano samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, zabytkowe i prototypowe. Były też motocykle, części zamienne i wszelkie akcesoria samochodowe. Do Poznania przyjechało ponad 800 wystawców z 23 krajów, którzy swoją ofertę prezentowali na powierzchni 52 tys. m 2 . Przez pierwsze trzy dni bilet wejściowy kosztował 15 zł, w kolejne 10 zł. (24-30.05)

Tegoroczne obchody Dnia Jeżyc odbyły się na boisku I Liceum Ogólnokształcącego (koncerty) oraz przed stadionem "Olimpii" (zawody i konkursy sportowe). Tego dnia zainaugurowano Międzydzielnicowe Igrzyska o Puchar Prezydenta Miasta Poznania w ramach akcji "Bezpieczne Miasto". W Szkole Podstawowej nr 36 otwarto wystawę fotografii, natomiast w pubie "Problem" miał miejsce pokaz unikalnego filmu nakręconego w 1942 roku, Wieczornica ludowa, po którym odbyło się spotkanie z żyjącymi "aktorami", ówczesnymi mieszkańcami Jeżyc. (26.05)

Po raz XII obchodzono Dni Łazarza. W klubie "Krąg" miały miejsce spotkania i konkursy, zawody sportowe, zabawy rekreacyjne oraz koncerty przygotowano na boiskach VIII LO i Szkoły Podstawowej nr 26. (1-7.06)

W podpoznańskich Koziegłowach odbyło się, z udziałem władz miejskich, wojewódzkich, i centralnych, oficjalne otwarcie Centralnej Oczyszczalni Ścieków. (5.06)

Tabace z brązu z nazwiskami 49 ofiar Poznańskiego Czerwca 1956 roku skradziono z obelisku u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Kochanowskiego. Haniebny czyn miał miejsce w przededniu obchodów 45. rocznicy tych wydarzeń. (6.06)

W Parku Kasprowicza odbyły się kolejne zawody o Puchar Prezydenta Poznania ("Bezpieczny Poznań"), których gospodarzem była tym razem dzielnica Grunwald. (10.06)

Centralna procesja Bożego Ciała wyruszyła o godz. 10 z kościoła Bożego Ciała przy ul. Krakowskiej. Przeszła ulicami Garbary , Wielką, Chwaliszewo, Wyszyńskiego na plac przed Katedrą. Tutaj abp Juliusz Paetz udzielił uczestnikom uroczystości błogosławieństwa. Procesje w poznańskich parafiach rozpoczynały się najczęściej po południu, o godz. 16 lub 17. (14.06)

Na terenach MTP otwarto 73. Targi Technologa Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych, które w tym roku składały się z 12 specjalistycznych prezentacji, m.in. "Mach- Tool" - Salon Obrabiarek i Narzędzi, "Surfex" - Salon Technologii i Obróbki Powierzchni i "Metalforum" - Salon Metalurgii, Hutnictwa i Odlewnictwa. 1500 wystawców przyjechało do Poznania z 35 krajów. Pierwsze dwa dni Targów zarezerwowano dla profesjonalistów. W otwarciu imprezy wziął udział między innymi Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski oraz wicepremier Janusz Steinhoff. W godzinach wieczornych w Auli DAM prezydent wręczył nagrody gospodarcze 23 najlepszym polskim przedsiębiorstwom. (18-21.06)

Przekazaniem kluczy do bram miasta przez prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego oraz korowodem wszelkiej maści kuglarzy rozpoczął się przed Ratuszem XXVI Jarmark Świętojański. W tym roku na Starym Rynku stanęły dwie estrady koncertowe, mniej było gastronomii, a więcej staroci i rzemiosła. Stragany ustawiono również na płycie pi. Wolności. (19-24.06)

Związana z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi "Gazeta Targowa" obchodziła 30-lecie swojego istnienia. (20.06)

Prezydent Poznania Ryszard Grobelny wręczył w Urzędzie Miasta nagrody nauczycielom z miejskich placówek oświatowych. Nagrodę I stopnia (2700 zł) otrzymało sześć osób, II stopnia (1600 zł) - 31 osób, 62 osoby wyróżniono (1100 zł). (21.06)

Sejm III RP przyjął uchwałę oddającą hołd uczestnikom Poznańskiego Czerwca 1956 roku. (22.06)

W amfiteatrze nad Wartą na Ratajach odbyła się trzecia część Międzydzielnicowych Igrzysk "Bezpieczne Miasto", którą przygotowało N owe Miasto. (23.06)

Sześć z dziewięciu ukradzinych tablic z nazwiskami ofiar Czerwca 1956 (zob. 6.06) wróciło na swoje miejsce dzięki ofiarności sponsora. (27.06)

W godzinach porannych w miejscach związanych z Poznańskim Czerwcem 1956 składano wiązanki kwiatów w związku z 45. rocznicą wydarzeń. W południe przed bramę główną Zakładów H. Cegielskiego przybyły liczne delegacje, a także premier Jerzy Buzek, minister Janusz Pałubicki i Jan Nowak-Jeziorański. Uroczystości centralne rozpoczęły się na pi. Mickiewicza o godz. 18. We mszy św. koncelebrowanej przez Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa uczestniczyło kilka tysięcy osób. Uroczystości zamknął Apel Poległych pod Poznańskimi Krzyżami.

(28.06)

II zakładów pracy chronionej zaprezentowało 50 ofert pracy w czasie XIV Giełdy Pracy dla Osób Niepełnosprawnych zorganizowanej w Urzędzie Wojewódzkim. (29.06)

W czasie uroczystej mszy św. arcybiskup Juliusz Paetz poświęcił nowe, 53-głosowe organy w Katedrze poznańskiej. (29.06)

Kolejny etap zmagań o puchar Prezydenta Miasta (organizatorem była dzielnica Stare Miasto) w ramach akcji "Bezpieczny Poznań" miał miejsce na boisku Szkoły Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego. (30.06)

Z początkiem lipca ruszył w Poznaniu program dla rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego. Dzieci kierowane do tych rodzin (na okres nie dłuższy niż rok) będą oczekiwały w dobrych, rodzinnych warunkach na uregulowanie ich złej sytuacji życiowej; nie będą musiały przebywać w domach dziecka.

Z jednodniową wizytą gościł w Pozaniu ambasador Japonii w Polsce Hideaki U eda. (2.07)

Odrestaurowano zabytkowy budynek przepompowni wody przy ul. Garbary. Bardzo efektowna architektura mieści obecnie nowoczesne urządzenia wodociągowe. (5.07)

Na pi. Wolności i przed Odwachem stanęły skrzynki, do których można wrzucać swoje propozycje dotyczące obchodów 750-lecia lokacji Poznania, które odbędą się w 2003 roku. Najciekawsze pomysły zostaną przez władze miasta nagrodzone. (5.07)

W dniu 225. rocznicy ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych w Poznaniu gościł ambasador USA w Polsce Christopher Hill, który spotkał się z przedstawicielami władz wo

Przegląd wydarzeń maj-lipiec 2001jewództwa, miasta oraz kręgów gospodarczych. (7.07)

Po mszy św. sprzed Katedry ruszyła 67. Poznańska Pielgrzymka na Jasną Górę. Około 3 tys. pielgrzymów przeszło drogę do Częstochowy w 10 dni pod hasłem "Soli Deo - samemu Bogu". (6.07)

Komisja Europejska przyznała Poznaniowi do* tację z Funduszu ISPA Unii Europejskiej w wysokości 59 milionów euro. Pieniądze przeznaczone zostaną na inwestycje systemu wodociągowo- kanalizacyjnego. (16.07)

Rektor UAM Stefan Jurga i prezydent Ryszard Grobelny podpisali umowę o realizacji programu badań gromadzących i analizujących opinie poznaniaków o ich stosunku do różnorodnych aspektów życia w mieście. (20.07)

Siedem tysięcy świadków Jehowy przybyło na stadion Olimpii na swoje doroczne spotkanie przygotowane pod hasłem "Nauczyciele Słowa Bożego". (21-22.07)

Poznańskie media, sklepy, banki, parafie, instytucje państwowe i przedsiębiorstwa prywatne, a także szerokie rzesze mieszkańców miasta organizują akcję pomocy dla powodzian z Polski północnej i południowej. Zbierane są pieniądze, odzież, sprzęt gospodarczy, środki czystości. Fachową pomoc niosą na zalanych terenach także poznańscy strażacy ze specjalistycznym sprzętem. (22.07)

Na stadionie "Grunwaldu" otwarto VE Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach Letnich "Wielkopolska 2001". Ponad 5 tys. młodych sportowców rywalizowało w 27 dyscyplinach. (27.07-19.08)

P@2NAOTA<CY

Akademia Muzyczna przynała po raz pierwszy swój tytuł "Honorowego Senatora". Otrzymał go marszałek woj ewództwa wielkopolskiego Stefan Mikołajczak. (16.05)

Prezydent Aleksander Kwaśniewski wręczył w Warszawie nominacje profesorskie polskim naukowcom. Z Poznania otrzymali je: Urszula Kaczmarek, Anna Legeżyńska, Christoph Schatte, Andrzej Wojtowicz, Stefan Żynda z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Maria Kornackaz Akademii Medycznej, Henryk Tritt z Akademii Muzycznej. (18.05)

W wieku 48 lat zmarł Witold Gałka, historyk sztuki, miejski konserwator zabytków w Poznaniu. (26.05)

Sławomir J ezierski wybrany został w plebiscycie "Głosu Wielkopolskiego" najlepszym radnym poznańskiej Rady Miasta. (29.06)

Urszula Płewka z Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej zdobyła nagrodę na X międzynarodowym Triennale Tkaniny w Łodzi za pracę "Czas życia, czas śmierci. Wspomnienia z podróży". ( 1. 06)

Kapituła Nagrody Artystycznej Miasta Poznania oprócz nagrody głównej przyznała 10 stypendiów dla młodych poznańskich twórców. W tym roku otrzymali je: Paulina Cysewska z Polskiego Teatru Tańca, Marcin Liber z Teatru Usta Usta, malarz Mikołaj Poliński, grafik Maciej Kurak, fotograf Ireneusz Zjeżdżalka, architekci wnętrz Piotr Tetlak i Wojciech Barański, skrzypek Jakub Haufa, skrzypaczka Anna M. Staśkiewicz. Kapituła zwróciła uwagę na osiągnięcia wystawiennicze i edytorskie Katarzyny J ankowiak (ABC Gallery i Forum Poznańskie), jednak ze względów formalnych (nie ma kategorii animator kultury) nie mogła uhonorować jej pracy. (1.06)

Kapituła Nagrody Naukowej wytypowała 10 młodych naukowców, którym miasto ufundowało stypendia. W tym roku przyznano je: Krystianowi Eitnerowi i Błażejowi Gierczykowi z Wydziału Chemi UAM, Maciejowi Foryckiemu z Instytutu Historii UAM, Maciejowi Gąsiorowskiemu i Adamowi Soćce z Instytut Historii Sztuki UAM, Annie Jasińskiej z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, Elizie Kwiatkowskiej z Wielkopolskiego Centrum Onkologicznego, Agnieszce Olejnik z Zakładu Wirusologii Molekularnej UAM, Jeremiemu Rychlewskiemu z Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej oraz Maciejowi Skorackiemu z Instytut Biologii Środowiska UAM.

Stypendia przyznane przez Kapitułę Nagrody Sportowej Miasta Poznania otrzymali: Aleksandra Uścińska - taekwondo, Anita Garlińska - wioślarstwo, Paweł Bauman i Bartosz Stachowiak - kajakarstwo, Karolina Szulc - judo, Sebastian Rzadkiewicz - boks, Urszula Wybieraiska - hokej, Bartosz Ratajczak - lekkoatletyka, Mariusz Adamski - tenis, Michał Andrzejewski - pływa

nie, Tomasz Skupio i Agata Kantorska - szermierka, Piotr Pijanowski - pływanie oraz Tomasz Sobota i Krystian Kuta - piłka ręczna. Dodatkowo sześć drużyn sportowych otrzymało stypendia jednorazowe. (1.06)

Emerytowany profesor Politechniki Poznańskiej Bolesław Wojciechowicz wyróżniony został tytułem doktora honoris causa swojej macierzystej uczelni. (6.06)

Marian Kareński- Tschurl został konsulem honorowym Republiki Federalnej Niemiec w Poznaniu. (19.06)

Uczeń 4 klasy szkoły podstawowej Kazimierz Liberski w nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce otrzymał od władz miejskich komputer. (27.06)

Jak co roku pod koniec czerwca. Wielkopolska "Gazeta Wyborcza" przyznała swoje specjalne wzróżnienia - "Pyry Roku". "Białą Pyrą" nagrodzono złotego medalistę olimpijskiego w rzucie młotem Szymona Ziółkowskiego, "Czarną Pyrę" przyznano Grzegorzowi Florczykowi odpowiedzialnemu za kłopoty związane z remontem ul. Podgórnej. (28.06)

Prezes poznańskiej Izby Rzemieślniczej Jerzy Bartnik został wybrany prezesem Związku Rzemiosła Polskiego. (3.07)

Ewa i Stanisław Sipińscy otrzymali tegoroczną nagrodę Zarządu Miasta im. Jana Baptisty Quadro za projekt Poznańskiego Centrum Finansowego przy pi. Andersa. (5.07)

70. rocznicę urodzin obchodził poznański animator życia muzycznego, krytyk i publicysta Tadeusz Szantruczek. (7.07)

Maciej Szuba zrezygnował ze stanowiska Komendanta Miejskiego Policji. (15.07)

WYKŁADY, lPKIH1 LHKQI, SIPOTlKANlIA

W ramach cyklu "Historia pod prąd" w siedzibie Teatru Ósmego Dnia odbyło się spotkanie z jednym z przywódców amerykańskiego ruchu Indian Jamesem Robideau poświęcone łamaniu praw Indian w Stanach Zjednoczonych. (11.05)

Beata Rymkiewicz przygotowała w maju dwa wykłady w cyklu "Pro Arte": Duane Hanson i hiperrealiści oraz Christo. Oba rozpoczynały się o godz. 12 w Muzeum Narodowym. (12 i 26.05)

W cyklu "Spotkań z książką o sztuce" w Galerii "Arsenał" dyskutowano o książce Jerzego Ł. Kaczmarka Joseph Beuys - od sztuki do społecznej utopii. (14.05)

Akademia Muzyczna przygotowała ogólnopolską sesję z okazji 60. rocznicy śmierci I. J. Paderewskiego, "Ignacy Jan Paderewski w perspektywie kultury XIX i XX wieku". Sesji towarzyszył koncert muzyki Mistrza. (14-15.05)

W Instytucie Zachodnim miała miejsce dyskusja panelowa o "obcym i innym". Z perspektywy etyki chrześcijańskiej dyskutowali świeccy i duchowni z całego kraju. (17.05)

Jarosław Łuczak, kurator wystawy "Hej bracia Ślązacy...", poprowadził "Niedzielne spotkanie" w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym. (20.05)

W Teatrze Ósmego Dnia na spotkaniu "Piętno Holocaustu" gościła Roma Ligocka, autorka książki Dziewcrynka w czerwonym płaszczu. (21.05)

Redakcja "Czasu Kultury" zorganizowała sesję naukową "Czas folkloru, czas folku, czas odnawiania tradycji" poświęconą wiejskiej kulturze muzycznej i jej współczesnym przemianom. (25-26.05)

Maria Kosko przybliżyła wszystkim zainteresowanym "Mityczny świat J akutów" na spotkaniu w Muzeum Etnograficznym przy okazji wystawy "W kraju Jakutów". (27.05)

Ewa Szykuiska i Marek Siudym byli bohaterami kolejnego spotkania w Scenie na Piętrze z cyklu "Super Tandem, czyli para doskonała". (29.05)

W Bibliotece Raczyńskich zorganizowano wieczór wspomnień związany z 20. rocznicą śmierci Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego. (31.05)

Co dać dziecku do czytania ?to tytuł wykładu Joanny Papuzińskiej prezentowanego w czasie majowego "Czwartku Literackiego" w Pałacu Działyńskich. (31.05)

W sali" Grunwald" odbył się finał VIII Festiwalu Osób Niepełnosprawnych. Nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy występujący w 16 kategoriach teatralno-muzycznych. (2.06)

Przegląd wydarzeń maj-lipiec 2001

Przy amfiteatrze na Cytadeli odbywały sie przez kilka dni zajęcia w ramach IV warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, które w tym roku nosiły tytuł "Vademecum - Bajka 2001". Około 200 osób spotykało się na zajęciach prowadzonych przez pedagogów, artystów i studentów szkół artystycznych z Polski, Niemiec i Finlandii. (4-7.06)

Teatr Ósmego Dnia w ramach cyklu "Historia pod prąd" zorganizował spotkanie z legendarnym przywódcą powstania w gettcie warszawskim Markiem Edelmanem, zatytułowane "Niezłomność według Marka Edelmana". Wieczór rozpoczął się od wyświetlenia filmu dokumen - talnego Kronika powstania w gettcie warszawskim wedlug Marka Edelmana. (7.06)

W sali Teatru Animacji odbyła się dwudniowa ogólnopolska sesja naukowa "Sztuka witrażowa w Polsce". (8-9.06)

W CK "Zamek" obradował XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego pod hasłem "Genetyka w służbie człowieka". (1-3.06)

"Niedzielne spotkanie" z Jarosławem Mulczyńskim, komisarzem wystawy "Pocztówki artystyczne z widokami Poznania w latach 1893-1918" rozpoczęło się o godz. 12 w Muzeum Historii Miasta Poznania w Ratuszu. (17.06)

6 godz. 20.45 w parku im. Jana Pawła II (Łęgi Dębińskie) miało miejsce VI spotkanie modlitewne w 18. rocznicę pierwszej wizyty Ojca Świętego w Poznaniu. (20.06)

Poznański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej był organizatorem konferencji naukowej "Czerwiec 1956 w najnowszych dziejach Polski" będącej częścią obchodów 45. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. (26.06)y¥ salach "Zamku" przygotowano cykl spotkań dla dzieci i młodzieży poświęcony sztuce. We wtorki i czwartki miały miejsce zajęcia związane z plastyką, literaturą, kinem. (3.07)

N a dziedzińcu Urzędu Miasta odbył się po raz trzeci festyn "Warkocz Magdaleny". Oprócz zwiedzania Fary z przewodnikiem, zabaw i konkursów przeprowadzono licytację starych piszczałek z farnych organów. (22.07)

WYSTAWY

Malarstwo Jarosława Łukasika (4.05) i Mikołaja Obrackiego wystawiała Galeria "Polony". (18.05)

Karolina Komasa, Marianna Michałowska, Beata Rzeźnikiewicz i Grażyna Strykowska, artystki związane z poznańską ASP, wystawiały swoje prace w Galerii "Miejskiej "Arsenał" w trzeciej edycji wystawy N.O.M.E.N.O.M.E.N. Tego samego dnia odbyło się w Galerii otwarcie wystawy Leszka Przyjemskiego "M useum of Hysterics 2013-2023". (7.05)

Bibliotece Raczyńskich odbyło się otwarae wystawy ,,80 lat Związku Literatów Polskich w Poznaniu" pod honorowym patronatem marszałka województwa Stefana Mikołajczaka. Pokazano na niej część dorobku literackiego poznańskich pisarzy i poetów. (8.05)

Aleksander Chekurierdew, fotograf z Kijowa, prezentował w Galerii "pf' swoje prace z czterech cykli: "Ukraiński paszport", "Pascha", "Niedzielne dzieci", "Portrety". (8.05)

Wystawę rzeźb Józefa M. Murtewskiego otwarto w Galerii "Pod Psem". Artysta obchodził 90. urodziny oraz 70-lecie pracy twórczej. (9.05)

W CK "Zamek" prezydent Ryszard Grobelny otworzył wystawę fotografii prasowej "World Press Photo 2000" zorganizowaną przez" Gazetę Wielkopolską". Ekspozycję uzupełniała wystawa Clausa Bjorna Larsena, laureata głównej nagrody tej edycji konkursu. (10.05)

W Galeria "Yes" odbył się wernisaż wystawy biżuterii unikatowej "Trzy spojrzenia". Pokazano prace Klementyny Pielaszkiewicz, Krzysztofa Piotrowskiego i Krzysztofa Roszkiewicza. (11.05)

W Muzeum Etnograficznym przygotowano wy* stawę "W kraju J akutów" przedstawiającą życie codzienne i świąteczne mieszkańców tajgi. (13.05)

W Galerii ON swoje prace - przedmioty wystawił amerykański artysta Cherlie Citron. (17.05)

W Muzeum Archidiecezjalnym otwarto wystawę witraży o tematyce świeckiej i religijnej z okazji 65-lecia powstania w Poznaniu pracowni rodziny Powalisz ów . (23.05)

W Urzędzie Miasta otwarto wystawę laureatów IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

i Literackiego Osób Niepełnosprawnych i Seniorów. (24.05)

Edyta Draus prezentowała w Poznańskiej Galerii N owej swoje rysunki i ilustracje. (24.05)

Prace związanej z Grupą Krakowską malarki Erny Rosenstein wystawiała Galeria "Ego". (25.05)

Galeria" U Jezuitów" gościła artystów - członków grupy "Nona": Marcina Berdyszaka, Andrzeja Bobrowskiego, Anetę Fijołek, Adama Garnka, Jerzego Hejnowicza, Danutę Krupską, Sławomira Sobczaka, Joannę Hoffmann i Annę Tyczyńską.

(25.05)

W holu Urzędu Wojewódzkiego otwarto wystawę "Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia. Jego Osoba i dzieło" w 20-lecie śmierci kapłana. (27.05)

W Galera ON absolwent poznańskiej ASP Wojciech Duda prezentował instalację "Porozmawiajmy o sztuce poważnie". (31.05)

W Galerii "Arsenał" otwarto trzy wystawy: obrazów abstrakcyjnych Eugeniusza Gramatyki, akwareli Witolda Adamczyka oraz obiektów i rzeźb Jarosława Dzięcielewskiego. (1.06)

O godz. 18 rozpoczął się wernisaż wystawy rysunków Jarosława Borejki w Galerii "Garbary 48". (5.06)

Malarstwo Edmunda Łubowskiego pokazała Galeria "Profil". Wernisażowi towarzyszyła prezentacja książki poświęconej artyście. (6.06)

O godz. 19 rozpoczął się w Poznańskiej Galerii Nowej wernisaż wystawy obrazów Jarosława Miklasiewicza. (7.06)

ABC Gallery i Art and Business Club przygotowały wystawę z cyklu "Mistrzowie Polskiego Malarstwa Współczesnego" poświęconą twórczości Jerzego Tchorzewskiego. Wernisaż odbył się w Forum Poznańskim. W ABC Gallery znalazły się prace na papierze powstałe w latach 50., w Art And Business Club obejrzeć mogliśmy cykle rysunków artysty z różnych okresów. Wystawę objął honorowym patronatem minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz M. Ujazdowski. (7.06)

Wystawy "Paul Klee - od szkfcownika do obrazu" oraz "Hommage a Paul Klee. Artyści polscy

xx wieku wobec teorii i praktyki P. Klee" otwarto w salach nowego gmachu Muzeum Narodowego. Ekspozycja prezentuje ponad 100 prac, przede wszystkim ze szwajcarskiej Fundacji Paula Klee, jednego z największych artystów minionego wieku. W polskiej części wystawa ukazuje dzieła inspirowane twórczością Klee. (10.06)

W Galerii "pf' otwarto wystawę "Fotografia - obraz ziemi". (12.06)

W Wielkopolskim Muzeum Wojskowym o godz.

12 rozpoczął się wernisaż wystawy modeli sprzętu wojskowego "Miniaturowe arsenały". (17.06)

Galeria "Arsenał" przygotowała pokaz prac graficznych artysty amerykańskiego Beauvaisa Lyonsa. (18.06)

Meble z blachy Mirka Maksimika prezentowała Galeria "Garbary 48". (19.06)

Eksponaty z Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej "Autoportret" w Legnicy pokazano w Galeri "Y es". (22.06)

W "Zamku" otwarto wystawę "Powłoki" Jana Berdyszaka połączoną z otwarciem MFT "Malta 200 l". Druga część ekspozycji prezentowana była w Galerii" U Jezuitów". (26.06)

W przededniu 45. rocznicy Czerwca 1956 w CK "Zamek" otwarto wystawę fotografii "Poznański Czerwiec 1956". (27.06)

Związek Artystów Rzeźbiarzy zapraszał na otwarcie wystawy w Muzeum Sztuk Użytkowych "Mistrzowie rzeźby. Nestorzy środowiska Poznańskiego". (28.06)

Z okazji 75. rocznicy urodzin i 50-lecia działalności twórczej w Galerii "Arsenał" otwarto wystawę retrospektywną malarstwa Karola J óźwiaka. (29.06)

W Galerii "Arsenał" zaprezentowano prace z III Ogólnopolskiego Biennale Pasteli w N owym Sączu, min. zdobywcy Grand Prix Adama Widełki. (29.06)

W lipcu Galeria Zewnętrzna AMS umieściła na kilkunastu billboardach pracę Marka Sobczyka "Co? Powtórzenie ("Solidarność")". Obraz artysty nawiązuje do narodzin ruchu związkowego

Przegląd wydarzeń maj-lipiec 2001

w latach 80., a jednocześnie stawia pytania o aktualność ówczesnych wartości i postaw. (1.07)

W Muzeum Historii Miasta Poznania otwarto ekspozycję "Stefan Czesław Sonnewend 1885-1939". (1.07)

Wystawę z cyklu "Rodziny artystyczne" przygotowano w Galerii "Profil". Anna Olczak-Kocikowa pokazała swoje tkaniny, Jan Kocik rysunki, Wojciech Kocik grafiki. (4.07)

Prace nadesłane przez studentów szkół artystycznych na Światowy Konkurs Linorytu wystawiła Poznańska Galeria N owa. (5.07)

W CK "Zamek" otwarto wystawę przedmiotów codziennego użytku z ostatnich 100 lat. Do oglądania "Rzeczy pospolitych. Polskich wyrobów z lat 1899-1999" zachęcał stojący przed "Zamkiem" "kultowy" samochód marki Syrena. (18.07)

T lA TF 1, MVZlfKAt W/ŁM

Siedmioro tancerzy polskich i duńskich {Polski Teatr Tańca - Balet Poznański i MBT Danseteater z Aarhus) wystąpiło w Teatrze Wielkim (premiera duńska 24.03) w Othellu z muzyką Heinricha M uncha, wykorzystano utwory Henryka Mikołaja Góreckiego i pieśni Miriam Makeby z choreografią Marie Brolin- Tani. (5.05)

W Parku Wilsona rozpoczęto cykl" Plenerowych spotkań z muzyką klasyczną". Gościem pierwszego spotkania był kwintet "Art Brass Ensamble", drugie dedykowane było dzieciom, a trzecie wypełniła klasyczna muzyka gitarowa. Niedzielne koncerty rozpoczynały się o godz. 16. (6.05)

Filmy Kusturicy, von Triera i innych pokazano w czasie S-dniowego przeglądu "Kino europejskie" w kinie "Pałacowym". (7-11.05)

Wielkie powodzenie koncertu dedykowanego Janowi Pawłowi II (26.04), z udziałem Orkiestry "Amadeus" i chórów uniwersyteckich, spowodowało, że powtórzono go w Auli UAM. Wstęp na koncert, podobnie jak za pierwszym razem, był darmowy. (9.05)

W Galerii "Arsenał" w cyklu "Kino awangardowe" zaprezentowano wybór filmów Hansa Richtera. (9.05)

Znany francuski pianista jazzowy, interpretator muzyki klasycznej Jacques Loussier wystąpił ze swoim triem w Auli UAM na jednym z trzech polskich koncertów. (11.05)

"Z nich zaś miłość" to spektakl tańca współczesnego "Joe Alter Dance Group" prezentowany w Teatrze Polskim z muzyką Aleksandra Kościowa graną na żywo. (11.05)

Fragmenty opery George Bizeta "Carmen" wykonali soliści i Orkiestra Symfoniczna FP w ramach 332. "Koncertu Poznańskiego". (12.05)

"Fatimskie dziękczynienie" to tytuł 56. Koncertu świętomarcińskiego dedykowanego Ojcu Świętemu w kościele św. Marcina. (13.05)

Rozpoczął się XIX Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza "Ale kino". Seanse w czterech poznańskich kinach: "Apollo", "Muza", "Olimpia" i "Rialto", rozpoczynały się już o godz. 9. Bilet kosztowałjedynie 2 zł. "Złote Koziołki", główną nagrodę Festiwalu, zdobył film w reżyserii Johna Hay Wyjątkowy Jimmy Grimble, wyprzedzając 57 innych obrazów filmowych. (14-19.05)

Wystawie "World Press Photo" towarzyszył cykl filmów "Łowcy obrazów" wyświetlanych w sali Kameralnej "Zamku". (15-20.05)

W auli Akademii Ekonomicznej miał miejsce uroczysty koncert z okazji jubileuszu 30-lecia Chóru Żeńskiego "Sonantes" Akademii Ekonomicznej. (16.05)

Dyrygent "Polskich Słowików" Wojciech A. Krolopp odebrał w Brukseli tytuł nadany zespołowi - " Chór Unii Europejskiej". (18.05)

Skrzypek J ewgienij Buszkow grał z Orkiestrą FP w czasie kolejnego koncertu z cyklu "Przed Wieniawskim". (18.05)

Marek Weiss-Grzesiński wyreżyserował w Teatrze Wielkim Aide Giuseppe Verdiego. Wydarzeniem stała się scenografia spektaklu i kostiumy autorstwa francuskiego malarza Jeana Antoina Hierro. (20.05)

Dzieła literatury światowej czytane będą w kontynuacji cyklu "Verba sacra", "Verba Sacra - Wielka Klasyka". W Auli UAM (dotąd teksty religijne prezentowano w Katedrze) fragmenty Odysei Homera czytał Jan Peszek, oprawę muzyczną zapewnili skrzypek Bartosz Bryla i pianista Andrzej Tatarski, komentarz filologiczny prof. S. Dworecki. Tak jak poprzednio wstęp byl bezpłatny. (21.05)

Tłumy fanów w bardzo różnym wieku, od kilkunastu do kilkudziesięciu lat, zjawiły się na Dziedzińcu Zamkowym, by posłuchać koncertu zespołu "Dżem". (23.05)

W związku z sesją "Czas folkloru..." w Malarni Teatru Polskiego, w kościele św. Wojciecha i na Dziedzińcu CK "Zamek" wystąpiły zespoły wykonujące "czystą" muzykę ludową i folkową, czyli inspirowaną formami ludowymi: "Rauch", "Bractwo Ubogich", "Kwartet Jorgi", "Trebunię Tutki", "The Ukrainians", "Muzykanci", "De Press". (24-27.05)

Gorzowska Orkiestra Dęta grała w CK "Zamek" w czasie 124. Poranka Muzycznego. (27.05)

Jacek Kaczmarski, bard "Solidarności", wystąpił przy pełnej sali w klubie "Eskulap". (29.05)

Ostatni w tym sezonie koncert z cyklu "Przed Wieniawskim" wypełniła muzyka kompozytorów rosyjskich w wykonaniu poznańskich filharmoników i skrzypka Juliana Rachlina. (1.06)

We wszystkie poniedziałki i środy do końca lata na Dziedzińcu Zamkowym odbywały się w ramach "Kina letniego" pokazy filmów. (4.06)

Dwa koncerty zamknęły poznański sezon artystyczny. W czasie pierwszego wystąpili artyści Filharmonii Poznańskiej oraz chór Filharmonii Łódzkiej, wykonując utwory Małeckiego, Szeligowskiego i Rachmaninowa, w drugim zabrzmiała Msza c-moll W. A. Mozarta w wykonaniu "Poznańskich Słowików". (8, 13.06)

VII Festiwal "Polskich Słowików" zainaugurował koncert w Auli Uniwersyteckiej, a zakończył występ w Katedrze gnieźnieńskiej. (10-17.06)

Po raz szósty w Teatrze Wielkim odbył się Turniej Tenorów Polskich. W tym roku w Poznaniu zaśpiewało 14 artystów, uznanych, ale także tych rozpoczynających śpiewaczą karierę. (16.06)

Dwadzieścioro ośmioro utalentowanych dzieci wystąpiło na scenie Teatru Muzycznego w trakcie VI Wojewódzkiego Finału Konkursu Piosenki Przedszkolaków. (18.06)

W cyklu "Muzyka dawna - persona grata" w kościele Franciszkanów na Górze Przemyśla wraz z zespołem "Arte dei Suonatori" wystąpiła brytyjska skrzypaczka Rachel Podger, grając koncerty skrzypcowe z cyklu "La Stravaganza" Antonio Vivaldiego. (21-22.06)

Sztukę napisaną dla poznańskiego Teatru Polskiego przez Ingmara Villqista "Entartete Kunst", w jego reżyserii, wystawiono ze scenografią Pawła Wodzińskiego. (23.06)

W Starym Browarze miała miejsce kolejna premiera muzyczna - Krzysztof Jasiński wyreżyserował Makbeta Giuseppe Verdiego. Scenografię stworzył Jan Sobański, kostiumy zaprojektował Ryszard Kaja. (24.06)

Jak co roku od 10 lat, wraz z początkiem lata rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta. Obok programu głównego obejrzeć można było spektakle w ramach "Poznania na Malcie" oraz "Malty olf'. Pokazom teatralnym towarzyszyły projekty muzyczne. Każdego dnia nad Maltą, w poznańskich teatrach i na dziedzińcach CK "Zamek" prezentowano ok. 10 spektakli.

W czasie sześciu festiwalowych dni i nocy zaprezentowano ok. 100 spektakli 60 grup teatralnych m.in. z Austrii, Francjii, Włoch, Anglii, Macedonii, Stanów Zjednoczonych. Widowiska i koncerty obejrzało ponad 100 tys. widzów. Festiwalowi towarzyszył IV Zjazd Dyplomacji Kulturalnej RP gromadzący attache kulturalnych i dyrektorów Polskich Instytutów Kultury z całego świata. Gościem Festiwalu był między innymi minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski. (26-30.06)

Oratorium "San Giovanni Battista" Alesandra Stradellego z udziałem śpiewaków z Niemiec, Czech i Argentyny wykonał zespół "Arte dei Suonatori" w cyklu koncertów "Muzyka dawna - persona grata" w kościele 00. Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła. (28.06)

Imieniny Miasta uświetnił koncert zespołów dziecięcych: "Arki Noego" z Polski i "Picolo Coro deli Antoniono " z Włoch. Licznie zgromadzonym przed "Areną" poznaniakom występy bardzo się podobały. (29.06)

Przed Gospodą "Młyńskie koło", a także w jej wnętrzu, odbyło się plenerowe przedstawienie Wesela Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Adama Hanuszkiewicza w wykonaniu Teatru z Częstochowy. (29.06)

Przegląd wydarzeń maj-lipiec 2001

Tak jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku, na tarasie hotelu "Meridian" zaprezentowano cykl "Koncertów solackich". (1.07)

o godz. 11.45 przed Ratuszem w każdą niedzielę lipca koncertowały orkiestry. Orkiestry dęte grały w muszli koncertowej w Parku Wilsona od godziny 17.15. (1.07)

W każdą środę lipca o godz. 17 rozpoczynały się w sali Renesansowej Letnie Koncerty Ratuszowe, w czasie których występowali studenci i pedagodzy Akademii Muzycznej. (4.07)

W ramach Staromiejskich Koncertów Organowych i Kameralnych w każdy lipcowy czwartek o godz. 19 w kościele Karmelitów Bosych na Wzgórzu św. Wojciecha można było usłyszeć recitale organowe oraz koncerty kameralne. (5.07)

JKmepołis", największy kompleks kinowy w Europie, otwarto we Franowie. Dwadzieścia sal projekcyjnych może pomieścić 7338 widzów, a w największej sali film oglądać może 750 widzów. Każdego dnia wyświetla się tutaj kilkanaście tytułów na kilkudziesięciu seansach. Bilety można kupić w 16 kasach. Przed kinem przygotowano parking, na którym jest miejsce dla 1,5 tys. samochodów. (6.07)

Do "Zamku" przyjechały młode zespoły rockowe z całego kraju na imprezę "Rock front". (6.07)

We wszystkie soboty lipca między godz. 18 i 20 pod pręgierzem odbywały się "Koncerty plenerowe muzyki klasycznej" w wykonaniu Kwartetu Smyczkowego pod batutą Janusza Purzyckiego.

(7.07)

Przez sześć tygodni trwały w Poznaniu koncerty i warsztaty muzyczne "Muzyka świata". Każdy tydzień poświęcony był innej muzyce - Dalekiego Wschodu, słowiańskiej, latynoskiej, celtyckiej, afrykańskiej. Każdy cykl kończył się koncertem finałowym na Dziedzińcu Zamkowym z udziałem artystów i uczestników warsztatów. (10.07-20.08)

VAMA

Z początkiem maja rozpoczął się sezon żeglugowy po Warcie stateczeku spacerowego "Jagienka". Może on "zamustrować" na swoje dwa pokłady prawie 100 pasażerów. Wysoki stan wody w rzece uniemożliwił jednak przejście podróżnych z wysokiego brzegu (naprzeciw Katedry, gdzie cumuje jednostka) do trapu. Woda opadła dopiero po 20 dniach.

Właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani zostali do wyłożenia w piwnicach trutki przeciw gryzoniom. Deratyzacją zajmuje się w Poznaniu 12 wyspecjalizowanych firm. (1.05)

Wystawę impresjonistów i postimpresjonistów "Od Maneta do Gauguina" odwiedziło w Muzeum Narodowym w ciągu 6 tygodni jej trwania nieco ponad 100 tys. osób, w tym 40 tys. w grupach zorganizowanych z Poznania i innych regionów Polski, przede wszystkim północno-zachodniej. Dwie muzealne księgarnie sprzedały w tym czasie m.in. 50 tysięcy reprodukcji obrazów znajdujących się na ekspozycji. Kolejka przed wejściem sięgała niekiedy ul. Paderewskiego. (13.05)

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wy* dało "Plan połączeń MPK", który oprócz rozrysowanych linii autobusowych i tramwajowych podaje ceny biletów oraz adresy punktów sprzedaży. (21.05)

Przy ul. Wronieckiej, naprzeciw wejścia do pływalni, odsłonięto fragmenty średniowiecznych murów miejskich. Podjęto decyzję o ich częściowej rekonstrukcji. (21.05)

O godz. 10.15 rozpoczął się w Radiu "Merkury*? pierwszy odcinek nowego cyklu bardzo w Poznaniu popularnych opowieści gwarowych "Blubry Starego Marycha" . Śmierć Mariana Pogaszą spowodowała przerwę w nadawaniu audycji. Autorem, tym razem "Blubrów Heli przy niedzieli", jest Juliusz Kubeł, głosu bohaterce użyczyła Daniela Popławska. (27.05)

Z datą l czerwca ukazał się 200. numer "Biuletynu Miejskiego".

Od początku miesiąca zaczęto na przystankach tramwajowych i autobusowych montaż nowych koszy na śmieci, które zastąpią łatwo palne kosze pomarańczowe. 200 nowych, ciemnozielonych, metalowych koszy z daszkiem, popielniczką i logo MPK stanie do końca tego roku. 540 metalowych koszy ustawi w różnych punktach miasta Zarząd Dróg Miejskich. Wydaje się, że jedne i drugie będą odporniejsze na chuligańskie wybrykiozpoczęto sprzedaż pierwszej multimedialnej mapy Poznania. N a płycie CD umieszczono m.in. stare i nowe plany miasta, 700 zdjęć, opis ciekawych miejsc w Wielkopolsce. (1.06)

W N owym Zoo otwarto pierwszy w kraju pawilon z motylami, w którym panuje stała temperatura +25°C i 60% wilgotność. W otwarciu "świata motyli" wziął udział między innymi prezydent Ryszard Grobelny. (3.06)

N a podwórku kamienicy przy ul. Dąbrowskiego 25 odsłonięto pierwszy w Poznaniu pomnik psa. N a cokole wypisano imiona wszystkich zachowanych w pamięci i przekazach psów mieszkających w tej kamienicy od prawie 100 lat. Fundatorką pomnika jest właścicielka kamienicy Alina Kasprowicz. (16.06)

Czytelnicy wielkopolskiej "Gazety Wyborczej" wybrali miejsca magiczne Poznania. W plebiscycie wygrał bezapelacyjnie Stary Rynek, drugie miejsce zajął Solacz ze swoim parkiem, trzecie - Cytadela, czwarte - kościół famy, piąte - Ogród Botaniczny, szóste - Ostrów Tumski, siódme - Góra Przemyśla i widok roztaczający się z tego miejsca, ósme - Dworzec Główny PKP, dziewiąte - brama główna Zakładów im. Hipolita Cegielskiego, dziesiąte - Palmiarnia. Poza pierwszą dziesiątką poznaniacy wyróżnili jeszcze kilkadziesiąt innych budynków, uliczek, skwerów, zakątków, które wzruszają ich swą niezwykłością. (29.06)

Wraz z początkiem mIeSIąca Hotel "Merkury" wszedł w skład światowej sieci hotelowej "Mercure", zmieniając też nieco swą nazwę.

Hotel "Poznań" zmienił nazwę na "N ovotel", a dotychczasowy "Novotel" to obecnie "Novotel Malta". (1.07)

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu umorzyła śledztwo w sprawie kradzieży z Muzeum N arodowego (19.09.2000 r.) obrazu impresjonisty C Moneta Plaża w Pourville. (11.07)

Mistrzostwa Polski w grillowaniu odbywające się w Szklarskiej Porębie wygrali kucharze z Gospody "Pod Koziołkami" B. Jasiński i R. Ratajczak, wyprzedzając smakiem przygotowanych przez siebie potraw 19 innych drużyn. (15.07)

Rozpoczęto naprawianie źie położonej w ubiegłym roku kostki na Al. Marcinkowskiego. (23.07)

Zakończono sprzedaż kart postojowych obowiązujących dotąd w Strefie Postoju. Ostatnie stracą ważność z końcem bieżącego roku, od kiedy to obowiązywać będą wyłącznie "bilety" z parkomatów. (31.07)

1 i 1

. .

-. ,

; .. % . . - i ;

;").' ('.*';iAs» . .. , fOFfe*!

. ' mj3*'

Studio Poligraficzne Wydawnictwa Miejskiego ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań, tel. 851 96 85,fax 856 04 56 <£ e-mail stud_iks@um.poznan.pl

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 2001 Nr3 ; Rataje i Żegrze dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry