PRZEG LĄD WYDARZEŃlistopad 2000-styczeń 2001

Kronika Miasta Poznania 2001 Nr1 ; Lekarze

Czas czytania: ok. 28 min.

1RA1D\ MJIJSIKAo godz. 17 rozpoczęła się pierwsza z dwóch nadzwyczajnych sesji Rady Miasta Poznania. W czasie obrad pierwszej z nich (XLVI) radni przyjęli uchwałę o postępowaniu w sprawach przyznawania podmiotom nie należącym do grupy finansowanej z pieniędzy publicznych dotacji, które umożliwią realizację zadań publicznych. U chwalono też (w ramach tej samej uchwały) priorytetowe kierunki wydatków miasta w formie dotacji. W czasie obrad drugiej z nadzwyczajnych sesji (XLVII), zwołanej na prośbę Klubu Radnych SLD, przyjęto projekt uchwały dotyczącej zmian wysokości wcześniej uchwalonych dodatków i innych świadczeń dla nauczycieli z poznańskich placówek oświatowych. Radni SLD proponowali, aby od 1.12 br. dodatek motywacyjny oraz za opiekę nad stażystami wzrósł z 10 do 50 zł. Po dyskusji przyjęto, że: dodatek motywacyjny wyniesie 50 zł od 1.01.2001 r., dodatek za opiekę nad stażystami wzrośnie do 30 zł także od początku przyszłego roku, zaś dodatek za prowadzenie lekcji w języku obcym wynosić będzie również od początku roku 2001 nie jak dotąd 30 zł, lecz 15 zł. Na zakończenie obrad radni przyjęli stanowisko w sprawie braku funduszy na wypłaty dla nauczycieli po zmianie wysokości ich uposażeń, które to pieniądze powinno zabezpieczyć państwo. Rada Miasta zobowiązała Zarząd do podjęcia wszelkich działań z prawnymi włącznie, gdyby do Poznania fundusze nie dotarły. (7.11)

Pierwsza z uchwał podjętych na dwudniowej, XLVIII sesji Rady Miasta dotyczyła przejęcia od firmy Beiersdorf- Lechia darowizny w postaci wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. Zawady 26. Druga uchwała dotyczyła także darowizny w wysokości 12 tys. 200 zł, przeznaczonej na wydanie multimedialnej płyty "Po

znań inaczej", przekazanej przez poznański Oddział Banku Handlowego SA w Warszawie. Kolejne uchwały dotyczyły zmian w Planie zagospodarowania przestrzennego miasta. Dalej zajęto się zmianami nazw ulic na Swierczewie, nie podejmując jednak na razie żadnej uchwały. N astępnie radni zaakceptowali zmiany w składach osobowych Komisji Rady Miasta oraz zatwierdzili zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury w naszym mieście. Po wystąpieniu skarbnika miasta Barbary Sajnaj przyjęto uchwałę zawierającą poprawki do tegorocznego budżetu Poznania. Radni zajmowali się także opłatami za usługi komunalne, dotacją do wysypiska odpadów komunalnych i Izby Wytrzeźwień. Ostatnia uchwała dotyczyła zróżnicowania opłat za parkowanie pojazdów w zależności od sektora. Ceny kart postojowych wzrosną od 1.01.2001 r., a od 1.04.2001 Strefa Parkowania podzielona zostanie na trzy sektory o różnych opłatach. Cena półgodzinnego postoju w centrum - 2 zł, pierwsze 2 godz. - 4 zł, każda następna - 5 zł. Abonament miesięczny wyniesie 1000 zł. Ceny w strefie II - 1,50 zł za 1;2 godz., pierwsze 2godz. po 3 zł, każda następna 3,50 zł, abonament miesięczny - 300 zł. Ceny w strefie III (peryferyjnej) - l zł za 1;2 godz. i 2 zł za każdą godzinę. Abonament miesięczny wyniesie 200 zł. (21.11)

Kolejny dzień obrad otwarto podjęciem uchwały o przystąpieniu Poznania do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Następnie dyskutowano o przetargu na nieruchomości komunalne i o wysokości stawek czynszowych regulowanych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Od początku roku 2001 będą one wynosiły - 7,60 zł za m 2 w lokalu kategorii I, 7,21 zł w lokalu II kategorii i 6,65 w lokalach kategorii III. Kolejna uchwała dotyczyła statutu Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. N adano też statuty sześciu gimnazjom nr 50, 55, 61,

Przegląd wydarzeń listopad 2000-styczeń 200 l

62, 63,64. Dalej radni zgodzili się, by lasy w granicach Poznania (od strony gminy Czerwonak) uznać za lasy ochronne. Po burzliwej dyskusji przejęto uchwałę o zmianie nazw 15 ulic na Swierczewie. (28.11)

Przedstawiciele samorządów studenckich i uczniowskich zebrali się na kolejnej, VI sesji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Młodzi ludzie poparli zainicjonowaną przez "Gazetę Wielkopolską" akcję przeciwdziałania terrorowi (wymuszanie pieniędzy, kradzieże, pobicia w szkołach i na ulicach) w stosunku do dzieci i młodzieży. (18.12)

Sesja XLIX Rady Miasta Poznania trwała także dwa dni. Rozpoczęto ją od wysłuchania sprawozdania z pracy doraźnej Komisji, która sprawdzała prawidłowość postępowania miasta w procesach własnościowych dotyczących mienia komunalnego i podjęcia uchwały o przedłużeniu jej pracy do końca roku 2001. Następnie przyjęto uchwałę o podatku od samochodów ciężarowych, ciągników, przyczep, naczep i autobusów oraz od nieruchomości i psów. Wszystkie te podatki wzrosną w nadchodzącym roku średnio o 10,4%. Od l lutego droższe będą także opłaty za przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Kolejne uchwały dotyczyły m.in. dotacji do Izby Wytrzeźwień, przekształcenia Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową, Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W kolejnym punkcie obrad zebrani radni przyjęli stanowisko w sprawie szkodliwego dla Portu Lotniczego na Ławicy działania PP "Porty Lotnicze" w Warszawie. Pod koniec pierwszego dnia obrad podjęto uchwały dotyczące zmian w budżecie miasta w roku 2000, gromadzenia i wydatkowania pieniędzy w formie tzw. środków specjalnych oraz zmiany w Regulaminie organizacyjnym U rzędu Miasta Poznania. (19.12) W drugim dniu przyjęto 12 uchwał, decydując m.in. o likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych nr l przy ul. 28 Czerwca 1956 i Gimnazjum nr 28 na ul. Starołęckiej, tworząc w to miejsce Gimnazjum nr 32. Radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie pływalni i przylegającego do niej terenu w parku Kasprowicza, oraz części terenu przylegającego do toru regatowego Malta. Powołano też trzy nowe samorządowe osiedla: Starówka, Targowe i Fabianowo- Kotowo. Na zakończenie zaakceptowano powstanie Fundacji Pomocy Socjalnej "Pomost". (21.12)

tego samego dnia odbyła się sesja L, będąca sesją budżetową. Prezydent Poznania Ryszard Grobelny przedstawił sytuację finansową, wskazując, że przyszłoroczny budżet będzie nastawiony na wydatki bieżące kosztem inwestycyjnych. Jest to konsekwencją z jednej strony narzucenia dużego tempa rozwoju w latach poprzednich, z drugiej - przerzucenia przez państwo licznych kosztów publicznych na konto gmin. Budżet na rok 2001 obciążony będzie deficytem w wysokości 138 min zł. Najwięcej pieniędzy przyznano w przyszłorocznym budżecie poznańskiej oświacie i gospodarce komunalnej. Istotne są w nim również wydatki na bezpieczeństwo publiczne. Zagrożeniem dla realizacji budżetu jest, zdaniem Prezydenta Grobelnego, niewywiązywanie się ze zobowiązań finansowych państwa. Po wystąpieniach radnych ze wszystkich klubów, po wysłuchaniu wszelkich "za" i "przeciw", zebrani na sesji radni przyjęli budżet w kształcie proponowanym przez Zarząd Miasta. Zaraz potem radny Antoni Szczuciński (SLD) złożył wniosek o odwołanie prezydenta i Zarządu Miasta, motywując go, mówiąc najogólniej "wątpliwą polityką miasta". Druga podjęta tego dnia uchwała dotyczyła Wieloletniego programu inwestycyjnego miasta Poznania w latach 2001-2005. (21.12)ij3t przerwie sesji budżetowej radni zgromadzili się na spotkaniu opłatkowym, na którym obecny był także abp Juliusz Paetz. Z inicjatywy Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej zwołano nadzwyczajną, LI sesję Rady Miasta Poznania. Radni Sojuszu postulowali szczegółowe omówienie (na oddzielnej sesji) dochodów miasta pochodzących z prywatyzacji oraz polityki oświatowej. O kwestiach dotyczących prywatyzacji instytucji miejskich i spółek z udziałem miasta poinformował zebranych szczegółowo członek Zarządu Przemysław Smulski.

Wszyscy radni zgodzili się, by program polityki oświatowej przygotowała specjalna komisja powołana przez prezydenta Grobelnego do dnia 20.01 bI. Obrady sesji zamknięto podjęciem uchwał o utworzeniu os. Dębina, os. Zielone Rataje i os. Komandoria- Pomet. (9.01)

radnych w roku 2001 w samej Radzie i w jej Komisji Rewizyjnej. W dalszej części obrad Klub Radnych SLD odstąpił, z przyczyn formalnych od złożonych 21 grudnia wniosków o odwołanie prezydenta i Zarządu Miasta. Odpowiedzią napowyższe była prośba prezydenta R. Grobelnego, by w głosowaniu tajnym przyjąć następujące stanowisko: "Rada Miasta Poznania po zapoznaniu się z zarzutami przedstawionymi przez Klub Radnych SLD we wniosku z dnia 21 grudnia 2000 roku w sprawie odwołania prezydenta i Zarządu Miasta Poznania uważa te zarzuty za bezpodstawne i udziela wotum zaufania dla Prezydenta i Zarządu Miasta Poznania". Po dyskusji nad oświadczeniem za przyjęciem takiego stanowiska głosowało 32 radnych, przeciw 28, wstrzymała się l osoba, 2 głosy były nieważne. N astępnie radni podjęli uchwały dotyczące przystąpienia miasta do Zachodniego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz wzniesienia pomników Przemysła I i Przemysła II. Kolejne uchwały regulowały m.in. zasady gospodarowania lokalami użytkowymi, będącymi w gestii Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych, wydawania środków specjalnych przez Domy Pomocy Społecznej przy ul. Dolne Chyby i Konarskiego.

Bardzo dużo emocji wzbudziła w zebranych informacja o nagrodach, które prezydent Grobelny przyznał członkom Zarządu Miasta w roku 2000 w kwotach od ok. 9 do 26 tys. zł. (16.01)

IPOZNAŃ POLITYCZNY

Deklarację współpracy podpisali w Poznaniu liderzy wielkopolskiej PPChD oraz Chrześcijańskiej Demokracji III RP. Partie powołały Wielkopolską Komisję Koordynacyjną Partii Chrześcijańsko- Demokratycznych. (24.11)

w szpitalu MSWiA w proteście przeciwko bardzo niskim pensjom. Pielęgniarki domagają się 250 zł podwyżki do obecnej pensji, która po kilkunastoletniej pracy w zawodzie oscyluje wokół 700 zł. Protest poznańskich pielęgniarek jest częścią protestu ogólnopolskiego. (1.12)

Jan Maria Rokita, prezes SKL, byl uczes walnego zebrania Młodych Konserwatystów, w czasie którego na stanowisko prezesa wybrano Andrzeja Polaszka. N a konferencji prasowej J. M. Rokita mówił m.in. o kontaktachjego partii z A WS i Marianem Krzaklewskim. (3.12)

5W:JA rozpoczęło głodówkę protestacyjną. (5.12)

N a czele poznańskiego oddziału Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów stanął radny Andrzej N owotny, wybrany na I Kongresie Wielkopolskim PPChD. Członkami Zarządu zostali: Paweł Leszek Klepka - wiceprezydent Poznania, Stanisław Mikołajczak i Wojciech Kręglewski - poznańscy radni. (9.12)

patronatem ministra Macieja Musiała i wojewody Stanisława Tamma) lO-lecia Unii Wielkopolan. (15.12)kowały ruch na rondzie Kaponiera - to kolejna próba wywalczenia podwyżek płac. (19.12)nych formach) akcje protestacyjne pielęgniarek. Przez godzinę, między 14 a 15 ok. 300 z nich utrudniało ruch samochodowy na ulicach: Grunwaldzkiej, Garb ary , Estkowskiego, Lechickiej i Grochowskiej. Ze względu na rozmowy Krajowego Komitetu Strajkowego Pielęgniarek i Położnych z rządem RP do 24.01 postanowiono zawiesić akcje protestacyjne. Nie zawiesił ich w Poznaniu zdesperowany personel pielęgniarski w Szpitalu im. J. Strusia. (5.01)

Poznański senator z Unii Wolności Wojciech Kruk poparł tzw. Platformę Obywatelską Tuska, Olechowskiego i Płażyńskiego, występując jednocześnie z UW. (22.01)

SIPIRA WY P U B L I C Z N Iz przedstawicielami władz miejskich złożył w dniu Wszystkich Świętych wiązanki kwiatów na mogiłach zasłużonych Wielkopolan na cmentarzu na Poznańskiej skałce (Wzgórze św. Wojciecha). (1.11)

Przed bramami poznańskich cmentarzy kwestarze zbierali datki na rzecz remontu i utrzymania polskiego cmentarza na Rossie w Wilnie. (1.11)

Przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych przybyli do Katedry, by wziąć udział we mszy św. koncelebrowanej przez abpa Juliusza Paetza w intencji dobrego rządzenia naszym państwem. (5.11)

dzielę zbiórkę cukru, mąki, ryżu, konserw, makaronu, słodyczy pod hasłem "Kilogram dla bezdomnych". (5.11)

Przegląd wydarzeń listopad 2000-sryczeń 200 l

Uniwersytet im, A. Mickiewicza przyznał doktorat honoris causa chemikowi z U niversity of Florida, profesorowi Williamowi R. Dolbierowi (w roku 1999 profesorowi przyznano medal za zasługi dla Uniwersytetu). (6.11)

Rozpocgęły się VII Dni Bretanii w Poznaniu, w czasie których miały miejsce warsztaty tańca bretońskiego, projekcje filmów, koncerty zespołów muzycznych, wykłady dotyczące Bretanii, otwarto też wystawę akwarel P. Drozdowicza inspirowaną bretońskim pejzażem. (6-16.11)

Przez dwa dni trwały w centrum miasta Dni Świętomarcińskie. Po raz siódmy ul. Święty Marcin przeszedł historyczny korowód spod kościoła św. Marcina pod Zamek. Symboliczne klucze do bram miasta przekazał Świętemu Marcinowi prezydent R. Grobelny. Przed Zamkiem na licznych kramach sprzedawano "różności", z których dochód zasilił fundusze organizacji Barka. W salach zamkowych odbył się koncert pieśni patriotycznych (chór "Arion") oraz prezentacja obrazu Krzysztofa Boguszewskiego Wjazd św. Marcina do Arnims z poznańskiej Katedry (B. Wrońska, S. Zborowski). Wystąpiła też z recitalem Elżbieta Wojnowska i zespół Elektryczne Gitary. (10-11.11)

Msza św. odprawiona w Farze rozpoczęła obchody Święta Niepodległości. Uroczystości odbywały się jak zawsze na pi. Wolności i przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. W tym świątecznym dniu "odsłonięto" pomnik 15. Pułku Ułanów Poznańskich po jego konserwacji i generalnej modernizacji terenu wokół niego. Władze wojewódzkie złożyły kwiaty pod płytą poświęconą marszałkowi Piłsudskiemu. Uroczystości zamknięto okolicznościowym koncertem w Teatrze Wielkim. (11.11)

W Szpitalu im. Strusia w czasie "Niedzieli Judymów" lekarze kilku specjalności przyjmowali pacjentów za darmo. Z konsultacji medycznych i badań USG skorzystało aż 298 pacjentów. (12.11)

uczestników XXIII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. (15-18.11)

Rozstrzygnięto siódmą edycję konkursu "Zielony Poznań". W Sali Białej Urzędu Miejskiego w obecności prezydenta R. Grobelnego, nagrody otrzymali: w kategorii Zieleńce - kwietniki Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka" za kwietnik na ul. św. Rocha; w kategorii Loggie,balkony, okna - Krystyna Marciniak z Wildy; w kategorii Ogrody przydomowe - Anna Majewska z N owego Miasta; w kategorii "Działka na terenie POD" Ryszard Szklarz z Jeżyc. Do konkursu zgłoszono 1488 miejsc zielonych, najwięcej ze Starego i N owego Miasta. Ogółem nagrodami pieniężnymi, rzeczowymi i, wyróżnieniami nagrodzono 12 osób i instytucji. (16.11)

Wykład prof. S. Kaszyckiego "Wstęp do historii aforyzmu austriackiego" zainaugurował obchody lO-lecia powstania Ośrodka Kultury Austriackiej w Poznaniu. (17.11)

Uroczysty koncert w Auli Uniwersyteckiej zwieńczył obchody 50-lecia Podstawowej Szkoły Muzycznej nr l im. H. Wieniawskiego. (19.11)

W kościele ewangelickim przy ul. Ogrodowej odbyły się uroczystości związane z 80. rocznicą reaktywowania w Poznaniu parafii ewangelicko-augsburskiej z udziałem biskupa Jana Szarka oraz przedstawicieli władz miasta. (19.11)

Ma terenach targowych otwarta dwie ostatnie w tym roku imprezy: IX Targi Inwestycyjne Miast Polskich Investcity 2000 i Międzynarodowe Targi Ekologiczne Poleko 2000. N a pierwszej samorządy lokalne prezentowały szeroko rozumiane inwestycje miejskie. Swoje stoiska miały też banki, instytucja finansowe i komunalne. Towarzyszył jej InfoFestiwal - VIII Targi Zastosowań Teleinformatyki. Druga, otwarta pod hasłem "Edukacja przyrodniczo-leśna" przyciągnęła do Poznania ponad 600 wystawców , którzy swoją ofertę prezentowali na 13 tys. 600 m 2 . Przy okazji wystawy rozstrzygnięto konkurs ekologiczny o Nagrodę Ministra Środowiska oraz konkurs "Innowacje w miastach - miasto 2000". (21-24.11)

24 tony zywnosa zebrano w poznańskich sklepach w ciągu czterech dni. Podarowane przez poznaniaków produkty trafią w okresie świątecznym do rodzin najuboższych. Akcja objęła swym zasięgiem także podpoznańskie gminy. (23-26.11)

Poznańskie Archiwum Archidiecezjalne obchodziło 75-lecie istnienia. (23.11)znawaną co roku przez "Gazetę Wielkopolską", otrzymał profesor Stefan Stuligrosz. Częścią artystyczną uroczystości wręczenia nagrody w Teatrze Wielkim były "Wesołe kumoszki z Windsoru" W. Szekspira w reżyserii Jerzego Stuhra. (25.11)

Około 60 obcokrajowców m.in. z Bułgarii i Rumunii zatrzymano w czasie weekendu w Wielkopolsce, wszyscy przebywali w Polsce nielegalnie. Odesłano ich do krajów, z których pochodzą. (26-27.11)

Tłumy poznaniaków przybyły przed poznańską Katedrę na uroczystość odsłonięcia pomnika Jana Pawła II przez abpa Juliusza Paetza. Autorami "kroczącego Papieża" są Krystyna FałdygaSolska i Bogusław Solski. Projekt nie brał udziału we wcześniejszym konkursie. (26.11)

W szkołach, a nawet przedszkolach prowadzono zbiórkę zabawek, słodyczy, książek, które przekazane zostaną dzieciom z domów dziecka, z domów pomocy społecznej, trafią do rodzin mieszkających we wsiach popegeerowskich przed świętami Bożego Narodzenia. (27.11-8.12)

Czterdzieści osób związanych z Fundacją Pomocy Wzajemnej "Barka" pojechało autokarem do Watykanu na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II. (27.11)

Stadion Lecha z przylegającym doń terenem został przekazany przez władze wojewódzkie miastu bezpłatnie w wieczyste użytkowanie. (30.11)

Beata Tyszkiewicz przecięła wstęgę w rozpoczynającej działalność Wytwórni Filmów Trawiński Cinema. (30.11)

W pierwszym tygodniu grudnia rozpoczęto świąteczne strojenie ulic w centrum miasta. Jak co roku choinki stanęły na pi. Wolności, na Kaponierze i dużych skwerach. Największą jest jednak widoczna z wielu punktów miasta oświetlona setkami lampek wieża targowa. Choinkowe ozdoby można było kupić na straganach ustawionych m.in. przed Zamkiem i na ul. 27 Lutego. Większość sklepów, szczególnie w centrum miasta, zadbała o efektowne wystroje swoich witryn, przed kilkoma Gwiazdor zachęcał do robienia w nich zakupów.

Przez trzy dni przeprowadzano w Poznaniu darmowe testy na nosicielstwo wirusa HIV z okazji Światowego Dnia AIDS. (l, 4, 5.12)

Minął rok od chwili rozpoczęcia pracy przez wolontariuszy (6-8 osób) tzw. streetworkerów. Każdego dnia przez dwie popołudniowe godziny na Al. Marcinkowskiego ludzie ci wymieniają narkomanom zużyte igły i strzykawki.

Przez dwa dni trwały w jednej z hal targowych VIII Halowe Jeździeckie Mistrzostwa Polski.

W 10 konkurencjach wystąpiło 125 jeźdźców z 11 państw. (5-6.12)

Wieczór artystyczno-towarzyski z udziałem Jacka Kaczmarskiego odbył się w Zamku w związku z upływającą 10. rocznicą działalności Galerii "Profil". (5.12)

Liczące obecnie 300 członków zwyczajnych i 6 wspierających, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Poznaniu obchodziło 25-lecie istnienia. (10.12)

Po raz drugi z rzędu poznański program telewizyjny "Teleskop" zdobył główną nagrodę w kategorii programów informacyjnych na Przeglądzie Twórczości Dziennikarskiej. (10.12)

Od godz. 13 trwał w Arsenale Dzień Galerii.

Rozpoczął go kiermasz galeryjnych wydawnictw sprzedawanych po wyjątkowo okazyjnych cenach. Następnie odbyła się promocja książki "Izabella Gustowska", po niej Gwiazdkowa Aukcja Dzieł Sztuki. Był też spektakl muzyczno-baletowy i przedwigilijne spotkanie artystów, krytyków i miłośników galerii. (11.12)

Świąteczny kiermasz dzieł sztuki, a także wydawnictw dotyczących Poznania i Wielkopolski trwał przez tydzień w zamkowej Galerii "Profil". (11-17.12)

Pod tablicami upamiętniającymi ofiary stanu wojennego złożono wiązanki kwiatów w 19. rocznicę jego wprowadzenia. (13.12)

Akademia Medyczna przyznała doktorat honoris causa specjaliście od walki z głuchotą, profesorowi Ernestowi Lehnhardtowi. (14.12)

W Sali Białej U rzędu Miejskiego odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień przyznawanych przez miasto za szczególne osiągnięcia uczniom poznańskich szkół w roku 1999/2000. Dwóm osobom wręczono nagrody I stopnia, 7 uczniom nagrody II stopnia, 5 osobom III stopnia, 19 uczniom wręczono wyróżnienia. (15.12)

Przed Ratuszem stanęła szopka z żywymi zwierzętami. Władze miasta przygotowały wokół niej imprezę "Poznańskie Betlejem 2000", zakłóconą przez bardzo brzydką pogodę. (17.12)

Przegląd wydarzeń listopad 2000-styczeń 2001o godz. 17 rozpoczęła się wieczerza wigilijna pod auspicjami Fundacji "Barka" z udziałem ok. 600 osób w Galerii Miejskiej przy Starym Rynku.

Po niej, już po raz dziewiąty pod rondem Kaponiera miało miejsce spotkanie wigilijne z udziałem wielu poznaniaków, na którym m.in. śpiewano kolędy w kilku językach. (24.12)

Minister Madej Musiał, władze wojewódzkie i miejskie wysłuchali apelu poległych pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w 82. rocznicę jego wybuchu. Uroczystość uświetniła salwa z armatki poznańskiego Bractwa Kurkowego. (27.12)

Do ośmiu poznańskich schronisk i noclegowni najwięcej osób przychodziło w okresie świąt Bożego Narodzenia. N a co dzień mieszka w nich ponad 500 osób, pochodzących nie tylko z Poznania i Wielkopolski.

Kilka tysięcy osób przyszło w sylwestrową noc na pi. Wolności, by wspólnie żegnać rok 2000. Część artystyczną gwarantował zespół O.N.A.

ze skandalizującą wokalistką A. Chylińską, której zachowanie oburzyło wielu poznaniaków. Życzenia milenijne złożył zebranym prezydent Ryszard Grobelny, były sztuczne ognie i tylko półgodzinna dyskoteka, w związku z czym ok. l plac opustoszał. (31.12)

Wzrosty ceny postoju w Strefie Parkowania. Za jedną godzinę trzeba zapłacić 3,20 zł, dotąd opłata wynosiła 2,80 zł. Kara za brak opłaconego postoju wynosi 36 zł, tj. dziesięciokrotność stawki godzinowej i koszty urzędowe. (1.01)

o godz. 18 ksiądz abp Juliusz Paetz rozpoczął odprawiać w poznańskiej Katedrze mszę Św. na zakończenie obchodów Jubileuszu Roku 2000. (5.01)

Tegoroczne centrum Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zlokalizowano w hali Arena. Koncerty, licytacje gadżetów, zbiórki datków do puszek w Poznaniu i okolicach przyniosły ok. 600 tys. zł, które przeznaczone będą na sprzęt medyczny dla dzieci. (7.01)

Ze względów ekonomicznych postanowiono zlikwidować pracujące od 21 lat Poznańskie Studio Filmów Animowanych. (9.01)

Po wielu trudnych negocjacjach Wielkopolska Kasa Chorych podpisała z dyrektorami poznańskich szpitali kontrakty na rok 2001. (15.01)

Po raz pierwszy Politechnika Poznańska promowała na doktorów jednocześnie aż 80 swoich doktorantów. (17.01.)

Poznańskie Domy Kultury rozpoczęły kolejną "akcję zima", mającą wypełnić wiele wolnego czasu dzieciom i młodzieży w czasie zimowych ferii. Organizowano m.in. wyjścia do poznańskich kin, muzeów, kręgielni, przygotowano cykle warsztatów plastycznych, muzycznych, tanecznych i recytatorskich. Każdego dnia dzieci pozostające w mieście miały zajętych kilka godzin pod opieką dorosłych opiekunów. (22.01 2.02)

Pierwsza w nowym sezonie wystawienniczym impreza otwarta na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich to Budma 2001 - Międzynarodowe Targi Budowlane. Odbywała się po raz dziesiąty z udziałem 1462 wystawców z 26 krajów. Na 58 tys. m 2 oferowano bardzo różnorodną ofertę materiałów budowlanych, a także usługi i nowe technologie. (23-26.01)

11 arabskich lekarzy mieszkających w Poznaniu zbadało bezpłatnie dzieci z domów Fundacji "Barka". (27-28.01)

POZNANIACY

Zmarł rektor Arcybiskupiego Seminarium Du chownego w latach 1971-79, ks. prof. Ludwik Wciórka. (1.11)

W U rzędzie Miejskim miało miejsce spotkanie przedstawicieli władz miasta i województwa ze sportowcami - medalistami Paraolimpiady w Sydney: sprinterką Anną Szymul, biegaczem Andrzejem Wróblem i pływakiem Maciejem Sucharskim. (7.11)

Międzynarodowy Konkurs Młodych Cukierników w Lizbonie wygrała poznanianka Marlena Szymaś, piekąc w Portugalii piernik staropolski.

(11.11)

Profesor Stefan Stuligrosz odznaczony został medalem Polonia Mater N ostra Est nadanym przez Społeczną Fundację Pamięci Narodu Polskiego za szczególne zasługi dla narodu polskiego. Uroczystość odbyła się w Warszawie. (11.11)

Wielkopolski Instytut im. Piotra Wawrzyniaka przyznał swoje wyróżnienia. Obywatelem Wielkopolski został profesor Stefan Stuligrosz, Promotorem Wielkopolski - ambasador Polskiw Niemczech Andrzej Byrt, Serce Wielkopolski to dr Wanda Błeńska, Gospodarzem Wielkopolski został wójt Tarnowa Podgórnego Waldy Dzikowski, Nadzieją Wielkopolski wybrano skrzypaczkę Annę Reszniak. Uroczystość odbyła się w małej auli UAM. (19.11). Zmarł były, długoletni dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu prof. Stanisław Nawrocki. (21.11)

Chór Akademicki UAM pod dyr. Jacka SykuIskiego zdobył złoty medal na Międzynarodowym Konkursie im. Giovaniego Pierluigi da Palestrina w Rzymie. (22.11)

Lekarz wojewódzki Tomasz Grottel został mianowany pierwszym wiceministrem zdrowia. (23.11)

Historyk sztuki, profesor UAM dr hab. Wojciech Suchocki objął stanowisko dyrektora Muzeum N arodowego w Poznaniu. (1.12)

W wieku 95 lat zmarła długoletnia solistka Opery poznańskiej Jadwiga Musielewska. (1.12)

Michał Grudziński, jeden znajpopularniejszych poznańskich aktorów świętował w Teatrze N owym 30-lecie swej pracy artystycznej. (2.12)

Po raz piąty wręczono statuetki Dobosza - honorowe wyróżnienie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-19. W tym roku otrzymali je: Zdzisław Kościański, Marian Król, Ryszard Skupin i Szkoła Podstawowa w Pakości. (4.12)

Zofii Grześkowiak przyznano (w I edycji konkursu) tytuł Wolontariusza Roku 2000. Jest ona założycielką poradni pomocy doraźnej dla rodzin przy Stowarzyszeniu "Civitas Christiana" (5.12)

Maria Blimeli Wanda Wasilewska z Radia Merkury odebrały w Warszawie Złote Mikrofony. (7.12)

Profesor Stefan Stuligrosz został wyróżniony doktoratem honoris causa Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej w Watykanie. Stosowna uroczystość odbędzie się w drugiej połowie stycznia. (10.12)

Ostatnia poznanianka urodzona w XX wieku to Ania Kalinowska, pierwszą małą obywatelką Poznania była Aleksandra Stachowiak, urodzona w pierwszych minutach 2001 roku. (31.12)

Zmarł ceniony artysta, wieloletni rektor ASP, prof. Antoni Zydroń. (8.01)

Mariusz Tomaszewski, prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, złożył na ręce ministra sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego rezygnację z pełnionej funkcji. (15.01)

Sześciu poznańskich naukowców odebrało z rąk prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego tytuły profesorskie. Są to: Zyta Płotkowiak, Michał Grzegorzewski, Tomasz Siminiak z Akademii Medycznej, Tadeusz Adamski z Polskiej Akademii Nauk oraz Urszula Rychlewska i Maria Wojciechowska z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. (23.01)

Po raz trzeci wybrano Marcina Libickiego na wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Europy. (23.01)

Aleksandra Przybylska otrzymała nagrodę marszałka województwa wielkopolskiego za dziennikarstwo poruszające problemy samorządów Poznania i Wielkopolski. Nagrody W. Dolaty otrzymali Piotr Bojarski i Bartosz Borowski. Wyróżniono też pracujące dla telewizji - Jolantę Hajdasz i Agatę Ławniczak. (30.01)

SIPOTlKANUA, P E I Ł I K C p , WYKŁADY

W Muzeum Narodowym miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu "Pro arte" , w czasie którego Beata Rymkiewicz mówiła o pracach Marcela Duchampa. (4.11)

Prelekcję z cyklu "Lektura dzieła", także w MNP przygotowała Beata Salamon, poświęcając ją obrazowi Pietera Schoubrecka "Powrót z Golgoty". (5.11)

Książkę Jana Kurowickiego "Fotografia jako zjawisko estetyczne" omawiano w Arsenale na kolejnym "Spotkaniu z książką o sztuce". (6.11)

Dyskusję na temat Biennale Sztuki w Wenecji poprowadziła w MNP Joanna BryI. (8.11)

środowiska twórcze naszego miasta przygotowały cykl imprez "Piękno zbawia świat" - Dzień Środowisk Twórczych. Wykłady dotyczące różnych aspektów sztuki miały miejsce w Seminarium Duchownym i Bibliotece Raczyńskich, koncerty i wystawy odbywały się w poznańskich kościołach, kiermasze wydawnictw w kilku księgarniach i krużgankach kościoła 00. Dominikanów. Wielki Finał Dnia, czyli Festiwal Ty

Przegląd wydarzeń listopad 2000-styczeń 2001siąca i Jednego Epizodu z Krystyną Feldman, Tadeuszem Żukowskim i aktorami Teatru N owego rozpoczął się w Sali Kameralnej Zamku o gódz. 19. (12.11)

W Scenie na Piętrze Romuald Grząślewicz poprowadził kolejne spotkanie "Tandem, czyli para doskonała", której bohaterami byli Magdalena Zawadzka i Gustaw Holoubek. (13.11)

Piotr Michałowski poprowadził w MNP "Spotkanie z obrazem", poświęcone "Głowie Cyrusa pokazywanej królowej Tomyris" Petera Paula Rubensa. Prelekcji towarzyszył jak zawsze koncert muzyki klasycznej. (14.11)

Piet Mondrian był bohaterem spotkania (w MNP) z cyklu "Pro arte" , poprowadzonego przez Beatę Rymkiewicz. (18.11)

W Muzeum Etnograficznym miało miejsce spotkanie z autorami wystawy "Salon rodziny Cichowiczów" - Aleksandrą Pudelską- Wójcik i Witoldem Przewoźnym. (19.11)

Lech Karwowski przygotował w cyklu "Kciuk Cesara" (Galeria Miejska "Arsenał") wykład "Figuracja i abstrakcja w polskiej rzeźbie współczesnej". (20.11)

N a terenie Targów odbyło się Pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie Prezydentów Miast Targowych. Do Poznania przyjechali przedstawiciele Katowic, Gdańska, Szczecina, Torunia, Kielc i Olsztyna. (21.11)

"Prezydenci Rzeczypospolitej" byli tematem pierwszego w tym roku akademickim cyklu "Wykładów otwartych" przygotowanego przez pracowników naukowych D niwersytetu im. Adama Mickiewicza. (24.11)

Dziesięciu wielkopolskich laureatów Orderu D śmiechu spotkało się w Poznaniu, by założyć Klub Kawalerów Orderu D śmiechu, którego celem jest wspieranie działań na rzecz dzieci żyjących w ubóstwie. (25.11)

W Auli DAM odbyło się spotkanie pokoleń - Zjazd Absolwentów VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki z okazji 170. rocznicy istnienia szkoły. (25.11)

W cyklu "Lektura dzieła" w Muzeum Narodowym o "Zaślubinach Panny Marii", obrazie autorstwa J. F. Overbecka mówiła J. BryI. (26.11)

Listopadowy "Czwartek literacki" w Pałacu Działyńskich był spotkaniem z redaktorami, współpracownikami i gośćmi periodyku "Arkusz". (30.11)

Grudniowe wykłady "Pro arte", poprowadzone przez Beatę Rymkiewicz w MNP, poświęcone były Maksowi Ernstowi (2.12) i Constantinowi Brancusiemu. (16.12)

Klub Art Forum, działający także w MNP, zajmował się "Sztuką interwencyjną Hansa Haacke" (6.12) i "Sztuką interwencyjną Jenny H6lzer i Barbary Kruger". (20.12) Oba spotkania przygotowała Joanna BryI.

Andrzej Gulczyński wygłosił w Sali Kominkowej Zamku wykład "Zamek jako siedziba ministerstwa byłej dzielnicy pruskiej" w ramach cyklu "Ostatni taki zamek". (10.12)

Monika Bakke przygotowała wykład "Namiętność i inne przypadki", który zaprezentowała w Arsenale w cyklu wykładów "Kciuk Cesara" . (11.12)

Zarząd Miasta Poznania spotkał się w D rzędzie Miejskim z poznańskim korpusem konsularnym. (11.12)

Grudniowy" Tandem, czyH para doskonała" był spotkaniem poznańskiej publiczność z Małgorzatą Pritulak i Zdzisławem Wardejnem w Scenie na Piętrze. (11.12)

Biskup Zdzisław Fortuniak odwiedził i łamał się opłatkiem z osobami osadzonymi w poznańskim areszcie. (14.12)

W Wielkopolskim Muzeum Wojskowym "Nie-; dzielne spotkanie" poprowadziła Alina Sokołowska, komisarz wystawy "Sen o Polsce niepodległej..." (17.12) Powtórzono je 28.01.

O obrazie Joosa van Cleve mówiła w cyklu spotkań "Lektura dzieła" (MNP) Beata Rymkiewicz (17.12)

Członkowie Zarządu Miasta, Prezydium Rady Miasta, przewodniczący klubów radnych przybyli do D rzędu Miejskiego na opłatkowe spotkanie z poznańskimi parlamentarzystami. (18.12)

Arcybiskup Juliusz Paetz spotkał się z przedstawicielami poznańskich mediów, by pod koniec roku podzielić się z nimi tradycyjnym opłatkiem. (30.12)

Bardzo wiele osób przyszło do Sali Marmurowej Zamku na "Opłatek wileński", zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Było to już trzecie takie spotkanie organizowane w Zamku dla licznej i wyróżniającej się w Poznaniu aktywnością grupy kresowiaków. (3.01)

Styczniowe spotkania w MNP w cyklu "Pro arte" prowadziła B. Rymkiewicz, mówiąc o Le Corbusierze i klasykach rzeźby XX-wiecznej. (6, 20.01)

"Etyczna zachłanność sztuki" to kolejny wykład w cyklu "Kciuk Cesara" , przygotowany przez profesora Romana Kubickiego. (8.01)

W Galerii "Arsenał" odbyło się spotkanie z Józefem Robakowskim, laureatem nagrody magazynu ARTeon. (10.01)

W sobotę o godz. 12 rozpoczęło się w Muzeum N arodowym spotkanie Klubu Dyskusyjnego Art Forum, poprowadzone przez Joannę BryI, a poświęcone sztuce feministycznej (13.01)

Reżyser Wojciech Marczewski spotkał się z poznańskimi kinomanami w kinie Muza przed projekcją swojego nowego filmu pod tytułem "Weiser". (17.01)

Związany z Krakowem publicysta i felietonista Jerzy Pilch był gościem "Czwartku literackiego" w Pałacu Działyńskich, którego Sala Czerwona nie pomieściła wszystkich zainteresowanych twórczością, a także życiem gościa. (18.01)

Członkowie rodziny Cichowiczów spotkali się z poznaniakami na wystawie w Muzeum Etnograficznym "Salon rodziny Cichowiczów". (18.01)

O godz. 11 w Arsenale rozpoczęła się dyskusja panelowa z udziałem artystów i kuratorów z Polski i Szwecji, poświęcona problemom sztuki współczesnej. (20.01)

Po obejrzeniu filmu w reżyserii Bogusława Lindy "Sezon na leszcza" poznańscy miłośnicy polskiej produkcji filmowej spotkali się z reżyserem oraz aktorami grającymi w filmie: Anną Przybylską i Gabrielem Fleszarem w sali kina Wilda. (22.01)

Andrzej Turowski przyjechał do Galerii Miejskiej "Arsenał" na "Spotkanie z książką o sztuce", w czasie którego dyskutowano o jego ostat

niej publikacji "Budowniczowie świata: z dziejów radykalnego modernizmu w Polsce". (26.01)

Kolejne spotkania "Lektura dzieła" w MNP przygotowała J. BryI. Pierwsze to "Uczta monarsza" Alfonso Sancheza Coelo (14.01), drugie to "Sztuka wideo". (27.01)

Przez cały styczeń trwały w mieście spotkania noworoczne. W salach dużych i mniejszych, w gronach szerokich i bardziej kameralnych spotykali się mieszkańcy Poznania, by życzyć sobie nawzajem jak najlepszego rozpoczynającego się roku.

WYSTAWY

O godz. 12 w Sali Hiszpańskiej Muzeum Narodowego odbyło się "odsłonięcie" przywiezionego do Poznania z Antwerpii obrazu pochodzącego z warsztatu Rubensa "Prezentacja głowy Cyrusa królowej Tomyris". Zainteresowanie obrazem w czasie jego 3-tygodniowego pobytu w muzeum było bardzo duże. (5-26.11)

Wystawa "Abstrakcja, abstrakcja" otwarta w Galerii R prezentowała ten rodzaj twórczości artystycznej na przykładzie malarstwa polskiego od 2 pol. XX w. do dzisiaj. (6.11)

Galeria "Yes" przygotowała wystawę "Współczesna biżuteria srebrna ze zbiorów Muzeum w Turnovie". (10.11)

"W świecie samurajów: sztuka Dalekiego Wschodu ze zbiorów Muzeum Sztuk Użytkowych" - to ekspozycja czasowa przygotowana w Muzeum Sztuk Użytkowych na Górze Przemyśla. (12.11)

W zamkowej Galerii "Debiut" swoje prace wystawiała Anna Antoniewicz. (13.11)

Instalacje Macieja Kuraka można było oglądać w Galerii "Garbary 48". (14.11)

Malarstwo Grzegorza Ratajczyka prezentowano w Galerii "Profil". (15.11)

W Holu Wielkim Zamku Galeria "pf' przygotowała wystawę "Fotografia Bauhausu". (16.11)

"Kobieta na tle krajobrazu z rzeką" to wystawa Magdaleny Hoffman w Poznańskiej Galerii N owej. (16.11)

Przegląd wydarzeń listopad 2000-styczeń 2001

Drzeworyty austriackiej artystki Lisy Huber wystawiono w Galerii "Profil". (20.11)

W hola parterowym Zamka otwarto wystawę "Ratusz - symbol miasta i samorządności".

(21.11)

Tego samego dnia w "ABC Galerl' miał miejsce wernisaż wystawy obrazów Grażyny Kielińskiej, absolwentki poznańskiej PWSSP z roku 1992. (21.11)

W CK "Zamek" otwarto wystawę wzornictwa przemysłowego "Design z Danii", na której pokazano meble, naczynia, zabawki, sprzęt audio zaprojektowane przez duńskich projektantów. (23.11)

Obrazy Roberta Maciejuka prezentowano na ścianach Galerii R. (29.11)

O godz. 18 rozpoczął się wernisaż wystawy prac Joanny Imielskiej "Linia" w Galerii "Arsenał".

(1.12)

Przez cały grudzień na kilkunastu billboardach znalazła się praca Moniki Zielińskiej "Genealogia/Ginealogia", prezentowana przez Galerię Zewnętrzną AMS.

"Czas Kultury" był organizatorem wystawy prac osób niepełnosprawnych w Galerii "U Jezuitów". Wernisaż rozpoczął się o godz. 17.30, a o 19 aukcja prezentowanych prac. (1.12)

O godz. 18 zaś w Poznańskiej Galerii N owej rozpoczął się wernisaż najnowszych obrazów Jerzego Oleksiaka. (1.12)

W Muzeum Etnograficznym otwarto jak co rot e w początkach grudnia ekspozycję dotyczącą świąt: "W świątecznym nastroju: tradycje ludowe związane z okresem świąt Bożego N arodzenia". (3.12)

Galeria Polony wystawiała obrazy i grafiki Zygmunta Gromadzińskiego. (4.12)

Ośmiu młodych artystów prezentowało Performances objęte wspólnym tytułem "Na zimno i na gorąco" w Galerii ÓN. (4-7.12)

Wystawę aż 19 wybitnych współczesnych grafików i malarzy polskich przygotowała w salach M uzeum Archeologicznego Poznańska Galeria Nowa. (8.12)

"Wybór 2000" to wystawa otwarta w Galerii "Yes", prezentująca ok. 60 prac polskich artystów, "którzy biorą czynny udział w poszukiwaniu nowego wyrazu w dziedzinie złotnictwa". (8.12)

W Galerii "Arsenał" otwarto wystawę prac Izabelli Gustowskiej "Względne cechy podobieństwa II, l 'amour passion" . (8.12)

O godz. 19 rozpoczął się w Galerii" U Jezuitów" wernisaż wystawy prac malarskich Jana Rylkego "Rok 2000 po narodzeniu Chrystusa". (15.12)

W Galerii" Schron" przy uL Żydowskiej prezere* towano skandynawskie pejzaże na fotografiach Krystiana Zoszczuka i Dariusza Śliwińskiego.

(15.12)

JSIK: Gallery zapraszała na wystawę w Forum Poznańskim - Odwachu obrazów Andrzeja Bednarczyka "Alchemia porządku". (14.12)

W pierwszą rocznicę śmierci Jana Dasewicza w Galerii "Profil" wystawiono przede wszystkim pejzaże artysty. (18.12)

O godz. 18 w Galerii "Arsenał" rozpoczął się wernisaż wystawy grafik, rysunku i malarstwa Franciszka Burkiewicza w 90. rocznicę urodzin artysty i 65-lecie pracy twórczej. (18.12)

Galeria Zewnętrzna AMS rozwiesiła w styczniu na kilkunastu billboardach pracę Moniki Zielińskiej "Blizna po matce", mającą prowokować do refleksji m.in. na temat sposobów prezentacji ciała w reklamie.

Kilkadziesiąt czarno-białych grafik wykonanych techniką komputerową na podstawie wcześniejszych rysunków Andrzeja Wieigosza pokazano na wystawie "Słownik znaków rysunkowych" w Arsenale. (8.01)

Jean-Franois Joiy prezentował swoje prace fotograficzne pt. "Rozbitkowie" w Galerii "pf'. (9.01)

Instytut Pamięci Narodowej i Forum Poznańskie (Odwach) przygotowało wystawę "Grudzień 70", ukazującą tragiczne wydarzenia na Wybrzeżu sprzed 30 lat. (10.01)

Galeria R prezentowała prace kinetyczne Piotra Lutyńskiego i Leszka Lewandowskiego. (12.01)

Włodzimierz Bludnik wystawiał obrazy i grafiki w Galerii "Garbary 48". (14.01)

W Sali Wielkiej CK "Zamek" otwarto wystawę prac profesora Wojciecha Milera z poznańskiej ASP. (15.01)

W Arsenale otwarto ekspozycję prac młodych szwedzkich artystów ,,17 UP Młoda Sztuka ze Szwecji". (19.01)

W holu CK "Zamek otwarto wystawę i aukqę prac plastycznych polskich architektów "Podróże w czasie i przestrzeni. Pastele, akwarele, rysunki". (24.01)

T EA», MUZYKA, EHILM

Jak każdego roku o tej porze w kinie Pałacowym przygotowano przegląd filmów poświęcony zmarłym w ubiegłym roku ludziom kina. W ramach "Zaduszek filmowych" wyświetlono osiem filmów polskich i zagranicznych. (2-09.11)

Młodzi muzycy z Poznania i Wrocławia zagrali w auli UAM "Requiem" G. Faurgo w czasie koncertu" N on omnis moriar", poświęconego zmarłym artystom obu miast. (4.11)

Edyta Geppert śpiewała dla poznańskiej publiczności w hali Arena. (6.11)

Skrzypek Philippe GrafBrt zainaugurował w auli UAM cykl koncertów "Przed Wieniawskim". Artyście towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Poznańskiej. (10.11)

48. Koncert Świętomareinski poświecony był rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystąpiły chóry: "Hasło", "Sonantes" i "Świętomareinski" oraz recytatorzy tekstów patriotycznych. (11.11)

Koncert 49. odbyt się następnego dnia, a śpiewał w nim dawną i nową muzyk cerkiewną Chór Kameralny "Aksios". (12.11)

Kapela Zamku Rydzyńskiego zagrała w auli Akademii Muzycznej. Koncert wiązał się z l5-leciem pracy artystycznej zespołu. (15.11)

Prjej, cztery dni odbywał się w Poznaniu IV Międzynarodowy Festiwal Filmowy Off Cinema. Pokazano 44 filmy tzw. twórców niezależnych z 15 państw. (16-19.11)

Otwarto IV Festiwal Teatralny "Maski", w czasie którego obejrzano 12 spektakli oraz filmy poświęcone teatrowi, miała także miejsce 3-dniowa sesja zatytułowana "Teatr - wspomnienie i wyobraźnia". (15-19.11)

Akademia Muzyczna rozpoczęła nowy cykl koncertów "In memoriam", poświęcony twórczości zmarłych ludzi związanych z muzyką w Poznaniu. Pierwszy koncert dedykowany pamięci prof. Dezyderiusza Danczowskiego rozpoczął się w Auli UAM o godz. 19. (23.11)

Kino awangardowe z Finlandii prezentowano od godz. 19 w Galerii "Arsenał". (23.11)

W ramach akcji "Familijny Poznań" w wypełnionej do ostatniego miejsca Arenie koncertował zespół Arka Noego. (24.11)

Oratorium Jana Kaniego Pawluśkiewicza "Droga, Zycie, Miłość. O Męce i zmartwychwstaniu Pana" zabrzmiało w kościele pw. Nawiedzenia NMP. W koncercie wystąpili m.in. Grzegorz Turnau, Justyna Steczkowska, Chór i Orkiestra Filharmonii Śląskiej, Orkiestra Miasta Poznania przy MPK. (25.11)

Utwory George'a Gershwina grali poznańscy filharmonicy pod dyrekcją J. M. Florncio Juniora w trakcie 327. Koncertu Poznańskiego. (25.11)

Teresa Budzisz-Krzyżanowska czytała fragmenty Apokalipsy św. Jana w cyklu spotkań "Verba sacra - modlitwy katedr polskich". W części muzycznej śpiewał Chór Akademii Muzycznej w Poznaniu. (25.11)

Sztukę niemieckiej, współczesnej pisarki Theresii Walser "Córki King Konga" wystawiono na Scenie w Malarni Teatru Polskiego. Reżyserem dramatu był Rafał Sabara, scenografię zaprojektowała Beata Nyczaj. (25.11)

Orkiestra Reprezentacyjna Poznańskich Kolejarzy im. Karola Kurpińskiego uświetniła 80-lecie swojej działalności artystycznej koncertem w ramach 118. Poznańskiego Poranka Muzycznego, który rozpoczął się o godz. 11 w Sali Wielkiej Zamku. (26.11)

W Auli UAM zabrzmiało najnowsze dzieło Henryka Mikołaja Góreckiego: Kantata na cześć św. Wojciecha "Salve sidus Polonorum" na chór mieszany, zespół instrumentów perkusyjnych, dwa fortepiany i organy. (27.11)

Przegląd wydarzeń listopad 2000-sryczeń 200 l

"Biesy" w reżyserii Andrzeja Wajdy otworzyły cykl filmowy "Wielka literatura rosyjska na ekranie" w kinie Pałacowym. (1-07.12)

Zespół Walk Away świętował l5-lecie swoJeJ pracy artystycznej, dając koncert w klubie Blue Note. (1.12)

Przez trzy wieczory na scenie Teatru Wielkiego grała Krystyna J and a w sztukach "Marlene" , "Shirley V alentine", "Maria Callas - lekcja śpiewu". Spektakle prezentowano w cyklu artystycznych prezentacji "Sto twarzy Krystyny Jandy". (1.12)

Filmy awangardowe oglądano w Arsenale na pokazach "Derek Jarman: Anielska rozmowa" oraz "Dara Birnbaum, Kaji Kajlo, Seba Serie". (6,13.12)

Chór Męski "Arion" oraz soliści Bertigna Jaskólska i Andrzej Ogórkiewicz wystąpili w koncercie z cyklu "Muzyka o zmierzchu". Muzykę chóralną od średniowiecza do współczesności wykonywano w Sali Renesansowej Ratusza. (9.12)

328. Koncert Poznański wypełniła muzyka J. S. Bacha w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej FP i solistów pod batutą Marcina Sompolińskiego. (9.12)

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Huty Szkła "Warta" SA z Sierakowa koncertowała w czasie 119. Poznańskiego Poranka Muzycznego w Zamku.

(10.12)

Teatr Animacji wystawił "Dzikie łabędzie" wg baśni J. Ch. Andersena. Reżyserem spektaklu do tekstu opracowanego przez Kazimierę Jeżewską jest Janusz Ryl-Krystianowski. (17.12)

Jerzy Zelnik czytał fragmenty Ewangelii wg Św. Jana w ramach spotkań "Verba sacra - modlitwy katedr polskich". Wstęp teologiczny przygotował ks. prof. M. Walniewicz, filologiczny - prof. B. Walczak. Utwory Mozarta wykonywał zespół Tutti e Solo. Cały roczny cykl tych słowno-muzycznych spotkań w naszej archikatedrze cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, był też częścią poznańskich obchodów Roku Jubileuszowego. Reżyserem całego przedsięwzięcia był Przemysław Basiński. (17.12)

Tradycyjnie w okresie Bożego Narodzenia w Auli Uniwersyteckiej kolędy polskie i innych narodów śpiewały "Poznańskie Słowiki" pod

dyrekcją Stefana Stuligrosza. "Słowicze kolędowanie" wypełnia od lat Aulę do ostatniego miejsca. (27, 28.12)

Grudniową premierą w Teatrze Wielkim była "Halka" Stanisława Moniuszki w reżyserii Marka Weiss-Grzesińskiego, ze scenografią B. F. Kudlicka i kostiumami zaprojektowanymi przez Marię Balcerek. Zamiarem reżysera było "odkurzenie" opery z wieloletnich, różnorodnych naleciałości interpretacyjnych. (30.12)

W Auli Uniwersyteckiej w ostatni wieczór mijającego roku odbył się Wielki Koncert Sylwestrowy, w programie którego znalazły się najbardziej znane arie operowe z dzieł m.in. Mozarta, Verdiego, Czajkowskiego i Straussa. (31.12)

N a Scenie N owej Teatru N owego wystąpili Henryk, Piotr i Aleksander Machalicowie w sztuce Arthura Millera" Cena" w reżyserii Eugeniusza Korina. (6.01)

We wszystkie soboty stycznia, tak jak w większość pozostałych sobót w ciągu roku, o godz. 12.15 w kościele farnym rozpoczynały się Farne Koncerty Organowe, z których dochód przeznaczony jest na renowację zabytkowych organów F. Ladegasta.

O godz. 17 rozpoczął się w poznańskie) Katedrze 162. koncert w cyklu "Musica sacra", w którym śpiewały Chór Katedralny pod dyrekcją ks. Szymona Daszkiewicza, Chór Nauczycieli Miasta Poznania pod dyrekcją Eligiusza Szczep aniaka, Chór Zespołu Szkół Muzycznych "Akord" pod batutą Henryka Górskiego i Chór "Skowronki" kierowany przez Alicję Szelugę. (7.01)

W Auli UAM kolędy i pastorałki śpiewał Poznański Chór Chłopięcy "Polskie Słowiki" pod dyrekcją Wojciecha A. Kroloppa. (7.01)

Wybrane prace wideo z Festiwalu w Karlsruhe pokazano w Galerii "Arsenał" w cyklu "Kino awangardowe". (10.01)

W 50. już Koncercie świętomarcińskim wystąpiły, śpiewając kolędy, chóry "Canorus" z Akademii Muzycznej i "Sonantes" z Akademii Ekonomicznej. (11.01)

Przed Ratuszem zagrały kapele dudziarzy z Podhala i Wielkopolski w związku z 55-leciem powstania (z inicjatywy braci Wawrzyniaków) Kapeli Dudziarzy Wielkopolskich. Ciąg dalszymuzykowania miał miejsce w Sali Kameralnej Zamku. (13.01)

W Sali Groblicza Muzeum Instrumentów Muzycznych kolędy polskie, bałkańskie i indiańskie wykonywała Kapela CK Galicja Tomasza Skupnia i Nova Gaudia Jacka Sykuiskiego. (14.01)

"Księcia niezłomnego" Calderona de la Barca w tłumaczeniu Juliusza Słowackiego wystawił Teatr Polski. Współczesną wersję romantycznego dramatu wyreżyserował Paweł Łysak. (18.01)

N a scenie Teatru N owego Janusz Wiśniewski wyreżyserował "Wesele "Stanisława Wyspiańskiego z kostiumami Ireny Biegańskiej i muzyką Jerzego Satanowskiego. (19.01)

Fragmenty min. "Zemsty nietoperza" i "Batona cygańskiego" znalazły się w programie 329. Koncertu Poznańskiego, który rozpoczął się o godz. 18 w Auli Uniwersyteckiej. (20.01)

Orkiestra Miasta Poznania przy MPKpod batutą Mariana Frankowskiego wraz z solistami A. Bajerską- Witczak, K. Bochańskim i M. Anders wystąpili w auli Liceum Muzycznego w 120. Poranku Muzycznym. (21.01)

W "Kinie sztuki" w Arsenale pokazano film zrealizowany dla TVP przez Grażynę Banaszkiewicz "Spotkanie: Fluxus". (22.01)

Martyna Jakubowicz śpiewała na scenie Teatru N owego w ramach koncertowego cyklu "Muzyczna kolekcja w Teatrze N owym". (22.01)

Krakowscy piosenkarze Grzegorz Turnau i Andrzej Sikorowski wystąpili z recitalem w poznańskim Teatrze Wielkim. (22.01)

19 młodych zespołów teatralnych przyjechało do Poznania na X Forum Teatrów Szkolnych, zainaugurowane korowodem uczestników, który przeszedł z pi. Wolności do budynku teatru. Złotą Maskę - nagrodę główną Forum przyznano jednogłośnie grupie teatralnej T -art z Pawłowic Śląskich. (22-28.01)

Zdzisław Wardejn w Scenie na Piętrze prezentował spektakl Andrzeja M. Trzosy "Zycie z widokiem na Manhattan". (26-28.01)

Bartłomiej Nizioł i Piotr Plawner grałi w Auli UAM utwory Wieniawskiego w drugim koncercie z cyklu "Przed Wieniawskim". (26.01)

W ramach koncertów Ery Jazzu w Auli U niwersyteckiej wystąpił kwartet wokalny z USA The N ew York Voices. (28.01)

VAMA

Przez 1,5 roku zdewastowano większość z plastikowych pomarańczowych koszy na śmieci zakupionych przez miasto. Teraz zamontowane zostaną kosze metalowe, bardziej odporne na chuligańskie działania.

Kilka dni trwały na pi Wolności odwierty mające na celu zbadanie gruntu pod placem. Specjaliści z Politechniki Poznańskiej ustalą, czy można pod nim budować kilkupoziomowy parking. (7.11 )

Przy rondzie Rataje stanęła pierwsza tegoroczna szopka bożonarodzeniowa z żywymi zwierzętami wypożyczonymi z poznańskiego ZOO. (15.11)

N agrodę za wskazanie złodzieja obrazu C. Moneta "Plaża w Pourville" z poznańskiego Muzeum N arodowego zwiększono do kwoty 100 tys. zł; 40 tys. zł zaoferował wcześniej minister kultury i dziedzictwa narodowego, 60 tys. dodała firma Polkomtel. (17.11)

W targowej hal nr 2 przez dwa dni odbywała się Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych, na której swoje wdzięki prezentowało ok. 300 kotów z całej Europy. (25-26.11)

Obok Księgarni św. Wojciecha przy pi. Wolności otwarto na miejscu dawnego baru mlecznego tani bar Caritasu. (24.11)

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta na Świerczewie zmieniono nazwy 15 ulic. Obok starej tabliczki z nazwiskiem patrona, np. Róży Luksemburg zawieszono nową z Eugeniuszem Kwiatkowskim. Część mieszkańców osiedla oburzyła się z powodu czerwonej farby, którą przekreślono stare" nazwiska. Stosowne służb y zamalowały " kolor czerwony farbą białą!

36-osobowy wagon "menedżerski" dołączono do składu pociągu InterCity "Lech", jeżdżącego do Warszawy. Jest klimatyzowany, posiada szafki na odzież, podłączenia dla urządzeń elektronicznych, a także żaluzje. Podróż do stolicy kosztuje w nim 160 zł. (3.12)

Przegląd wydarzeń listopad 2000-styczeń 2001

Mieszkańcy os. Kwiatowego i Sołacza otrzymali sondażowo po dwa 60-litrowe worki na makulaturę, która odbierana będzie w wyznaczone dni. Coraz więcej osiedli domków jednorodzinnych zaopatrzonych jest przez miasto w pojemniki na butelki plastikowe.

Biuro Strefy Parkowania przeniesiono z Al. Marcinkowskiego na ul. Pułaskiego 9 . Jest tam więcej miejsca i dla pracowników, i dla interesantów. (4.12)

Przedstawiciele Zarządu Miasta spotkali się z okazji Świętego Mikołaja w Sali Białej U rzędu Miasta z liczną grupą naj młodszych poznaniaków, uczęszczających aktualnie do przedszkoli. (6.12)

Po 10 grudnia przez kilka dni temperatura w Poznaniu wahała się od 10 do aż + 14°C. Niektóre rośliny zakwitły w poznańskich ogrodach po raz drugi w tym roku.

N a przystankach tramwajowych i autobusowych stoi w całym mieście ok. 400 oszklonych wiat, z których każdego miesiąca kilkanaście ulega dewastacji. Naprawa jednej kosztuje od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Po 50-lemiej przerwie na przyporze budynku na narożniku ulic Wodnej i Klasztornej stanęła figura Matki Boskiej. Jest trzecią figurą (po J. B. Quadro na St. Rynku i Madonnie z rogu St. Rynku i Żydowskiej) w rejonie Starego Miasta, która wróciła na swoje historyczne miejsce. (18.12)

W pomieszczeniach "od zawsze" istniejącej wbudynku PTPN Księgarni Naukowej ORPAN, otwarto nową księgarnię o tym samym profilu - Kapitałkę. (19.12)

Przez trzy tygodnie grudnia w autobusach i tramwajach rozlepiono kilka tysięcy małych plakatów " Uwaga, kieszonkowcy", informujących o tym, jak sami możemy utrudnić "pracę" złodziejom okradającym nas w środkach komunikacji miejskiej.

Poznańska Księga Tysiąclecia wyłożona 7 kwietnia 1998 wypełniła się wpisami poznaniaków, zarówno tych urodzonych w naszym mieście, jak i tych, którzy są nimi z wyboru lub konieczności. Księga wystawiana była przy różnych publicznych okazjach, a wpisało się do niej ok. 33 tys. osób. Jej zamknięcie nastąpiło w godzinach popołudniowych w Ratuszu, tam też będzie ona przechowywana dla potomności. (31.12)

W noc sylwestrową do poznańskich lekarzy zgłosiło się 30 osób poranionych petardami. (1.01)

W ubiegłym roku poznańska straż miejska ukarała 37 tys. 788 osób mandatami, założyła 15 tys. 738 blokad kół na źle zaparkowane samochody, 3 tys. 368 razy strażnicy miejscy wychodzili na patrole wraz z policjantami.

Przez dwanaście pierwszych dni stycznia rozdano w Poznaniu ok. 25 tys. ulotek, nalepek i plakatów, propagujących życie bez nikotyny.

Rozpoczęto rozbiórkę wiaduktu na uł. Obornickiej, którego stan techniczny zaczynał zagrażać bezpieczeństwu. (15.01)

N a rondzie Rataje otwarto pierwszy z pięciu kiosków przystosowany do obsługi przez osoby niepełnosprawne. (17.01)

W szkołach średnich rozpoczęły się pierwsze zabawy na sto dni przed tegorocznymi maturami. Studniówki organizowane są w samych szkołach, salach w domach kultury, ale także w salach bankietowych hoteli. (20.01)

Po raz pierwszy od wielu łat zdarzył się w Poznaniu przypadek kłusownictwa. N ad Maltą znaleziono sarnę uwięzioną we wnykach sporządzonych ze stalowej linki. (21.01)

Także nad Maltą rozpoczęto montaż sztucznego lodowiska o powierzchni 600 m 2 . (26.01)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 2001 Nr1 ; Lekarze dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry