DZIEJE FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

W r. 1540 wolno było luteranom zbierać się w pałacu Górków i pałac służył za zbór innowiercom. Dość wcześnie gościł pałac Górków Eustachego Trepkę, Jana z Koźmina, Egendorfina, Kuchlerusa. Jako duchowny działał tam prawdopodobnie Jan Seklucjan 0").

Polityczne znaczenie miał przyjazd innych gości. W r. 1543 przyjmował Andrzej Górka w swym wspaniałym pałacu księcia Alberta pruskiego i księcia Fryderyka lignickiego wraz z jego młodszym synem. Goście bawili przez ośm dni w pałacu Górków, podejmowani wspaniale. W kronice pisarzy miasta Poznania zachował się opis owych przyjęć, przyczem zyskujemy obraz samego pałacu, budowanego z kamienia, jak opiewa dokument. Ściany sal pokryte były złotemi i srebrnemi obiciami, całe wnętrze zbytkownie urządzone !lł), Taż sama kronika daje również opis pogrzebu Andrzeja Górki, zmarłego w r. 1551, w pięć lat po śmierci żony, Barbary z Kurozwęk si ). Pogrzeb poprzedziły uroczyste nabożeństwa żałobne w katedrze poznańskiej. Andrzej Górka umierając pogodził się bowiem z Kościołem ""). W kondukcie żałobnym wzięli udział wszyscy duchowni i zakonnicy i szkoły. Trzystu ubogich, przybranych w czarne szaty, szło w pochodzie żałobnym. Niesiono przed zmarłym zbroję jego i miecz, a rycerz, z twarzy i postaci podobny zmarłemu, jechał przybrany w kosztowne jego szaty i klejnoty. Sześć koni kirem okrytych wiozły ciało zmarłego. Za trumną postępowali trzej Mi synowie, dygnitarze krajowi i szlachta, a następnie dwie córki i szereg niewiast.

90) B o n i e c ki: l. o. War s c h a u er: Chronik der Siadtschreiber. dok. 39, 42, 46, 48, 54, 56, 60, 66. Łuk a s z e w i c z J ó z e f: Obraz historyczny-statystyczny miasta Poznania w najdawno czasach. Poznań. 1838. t. II. 52. l72-l T a d e u s z G r a b o w s ki: Humanizm i reformacja w Wielkopoisce. Wielkopolska w przeszłości. Poznań. 1926. 91) Warszchauer: ]. c. dok. 65a, b.

»2) ib. dok. 72, 84.

'. III) W Kronice dodano, że wyparł się doktryny heietyckiej, ale tekst ten przekreślono. ,Jj Na początku tekstu kronika mylnie podaje dwóch synów.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry