PRZEGLĄD WYDARZEŃsierpień - październik 2000

Kronika Miasta Poznania 2000 Nr4 ; Na frasunek

Czas czytania: ok. 24 min.

IRAOA MIBJSKA

Po wakacyjnej przerwie Rada Miejska zebrała się na kolejną, XLI sesję, w czasie której podjęto 19 uchwał. Zajęto się planami zagospodarowania przestrzennego terenu "SzczepankowoSpławie część A", "Starołęka Mała - A", "Podolany Zachód", zmieniono projekt zagospodarowania rejonu "Jeżyce 3". Następnie radni polecili Komisji Rewizyjnej zbadanie procedur związanych z wydzierżawieniem przez miasto budynku Odwachu. Rada zaakceptowała udzielenie bonifikat związanych z opłatami za użytkowanie gruntów Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka" . Ustalono też, że wieczyste użytkowanie tychże wyniesie 40, a nie 99 lat. W głosowaniu tajnym wybrano ławników Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Kolejne propozycje uchwał dotyczyły przyszłych pomników, które mają stanąć w mieście. Po dyskusji wyrażono zgodę na wzniesienie pomników Cyryla Ratajskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Adolfa Bnińskiego.

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów radni określili wysokość zarobków prezydenta miasta Poznania, która wynosić będzie 10 tys. 35 zł brutto (mniej niż dotychczas o ok. 6 tys. zł). Wiceprezydent będzie zarabiał 9,5 tys. zł brutto, członek Zarządu Miasta 7,8 tys. zł brutto. N astępna uchwała dotyczyła nowych stawek opłat targowych, które wejdą w życie z dniem l października i wzrosną o ponad 6%. W części obrad po przerwie podjęto uchwały dotyczące m.in. nadania imienia Henryka Sienkiewicza Gimnazjum nr 42 przy ul. św. Jerzego oraz wysokości dodatków dla nauczycieli. Radni poparli w głosowaniu dodatek motywacyjny w wysokości 10 zł brutto miesięcznie!! Pod koniec obrad podjęto uchwałę w sprawie nadania Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 22 imienia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.

Ostatnia uchwała dotyczyła przeprowadzenia plebiscytu na temat podziału osiedli samorządowych. (29.08.)

Kolejna, XLII sesja Rady była sesją uroczystą, zwołaną z okazji 20. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Gośćmi Rady byli poznańscy parlamentarzyści, wojewoda Stanisław Tamm, starosta powiatu poznańskiego Ryszard Pomiń, przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego Marek Nowakowski, rektor U niwersytetu Stefan Jurga, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Bogdan Klepas, Zdzisław Rozwalak, pierwszy przewodniczący "Solidarności" Wielkopoiskiej, obecny przewodniczący Związku w Cegielskim Marek Lenartowski, przedstawiciele Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, policji, U O P. Okolicznościowe przemówienia wygłosili Dariusz Lipiński - przewodniczący Rady Miasta, mówiący m.in. o upadku komunizmu w naszym kraju i państwach sąsiednich. Prezydent Ryszard Grobelny podkreślił udział w sierpniowym ruchu wielu anonimowych ludzi, którym zawdzięczamy wolność. Profesor Marek Ziółkowski wygłosił wykład "Polski Sierpień po 20 latach", po którym rozpoczęła się dyskusja dotycząca historii, przebiegu oraz wielorakich skutków solidarnościowej rewolucji. (31.08.)

Jako pierwszy rozpatrywano na sesji XLIII projekt uchwały dotyczącej zakazu picia napojów alkoholowych w określonych częściach Poznania. W dyskusji przeważały opinie o braku kryteriów określających "prohibicyjne" miejsca oraz ograniczenia możliwości egzekwowania zakazu. Uchwały nie zatwierdzono.

Barbara Sajna, skarbnik miasta, przedstawiła radnym konieczne do wprowadzenia zmiany w tegorocznym budżecie, które zostały zaakceptowane stosowną uchwałą.

Przegląd wydarzeń sierpień-październik 2000

Dalej radni uchwalili, iż Fort VIII zostanie przekazany Agencji Mienia Wojskowego w zamian za Fort VII. Przyjęto roczne sprawozdania finansowe z działalności Zakładów Opieki Zdrowotnej na Jeżycach, N owym i Starym Mieście, Grunwaldzie i Wildzie, ZOZ dla Szkół Wyższych oraz Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego U sług Medycznych.

Obrady zakończono przyjęciem uchwał dotyczących nadania statutu gimnazjom nr l, 5, 6 i 7 oraz Przedszkolu nr 184. (5.09.)

Dziewięć uchwał podjęli radni na XL WsespAady Miasta, rozpoczynając od przyjęcia rezygnacji z pełnionej funkcji (po aktualnym wygaśnięciu mandatu) radnego Andrzeja Rybarczyka (Klub Radnych Unii Wolności). Następnie przyjęto zmiany personalne w składach Komisji Rady. Trzecia uchwała dotyczyła zmiany nazwy poznańskiego parku Zwycięstwa u zbiegu ul. Grunwaldzkiej i al. Reymonta na park im. Gustawa Manitiusa. Miejsce to było kiedyś cmentarzem parafii ewangelickiej, której zasłużonym proboszczem był G. Manitius. Dyskusję wywołał temat dopłat miasta do działalności samorządów osiedlowych. Ostatecznie podjęto uchwałę, iż każdy z mieszkańców osiedla "otrzyma" z kasy miejskiej 5 zł. U stalono też nowe stawki odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach. Rodzice otrzymujący zasiłek rodzinny zapłacą od l października 121,54 zł plus koszty wyżywienia, ustalane oddzielnie przez każdy żłobek. Osoby nie pobierające zasiłku będą musiały wydać 243 zł. W dalszej części obrad stwierdzono, że nie ma konieczności zachowywania podziału miasta na strefy przy ustalaniu stawek czynszowych za wynajem komunalnych lokali użytkowych. Radni w kolejnej uchwale przychylili się do projektu zakupu koszy siatkowych, do których wrzucane mają być plastikowe opakowania. N astęp nie rozpoczęto omawianie problematyki mieszkaniowej w naszym mieście. Jej wielorakość i złożoność sprawia, że dyskusja kontynuowana będzie na kolejnej sesji. Obrady zamknięto uchwałą w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulic: Jana Baptysty Quadro, Kurza Noga, Różany Targ, Ratuszowej i Starego Rynku. Ta zabytkowa część centrum Poznania może być od teraz traktowana inaczej niż wszystkie pozostałe ulice. (19.09.)

Zmiany personalne w składach komisji sWych Rady Miejskiej oraz przyznanie mandatu radnego Piotrowi Szlingiertowi otworzyły dwudniową, XLV sesję Rady Miasta. Kolejna uchwała mówiła o wysokości diet radnych. Od l listopada dieta przewodniczącego Rady wyniesie 2 tys. 235 zł (dotąd 4 tys. 300 zł), dieta radnego to kwota 745 zł. Udział w jednej komisji to 1043 zł, w dwóch - 1341 zł. Nowością są ryczałty przeznaczone na pokrycie wydatków ponoszonych przez radnych w związku z ich pracą (np. telefony, korespondencja). Ryczałt wyniesie 200 zł i będzie wzrastał wraz z pełnioną funkcją do 700 zł. W głosowaniu 43 radnych opowiedziało się za jego przyznaniem, jeden był przeciw, trzech wstrzymało się od głosu. Jedną z kolejnych uchwał było przyjęcie programu polityki mieszkaniowej miasta, w którym określono cele i sposoby jej realizacji. N astępna uchwała ustalała nowe stawki czynszu, które od 1.12 bI. wyniosą 4,72 zł za m 2 (dotychczas 3,71 zł) w wypadku czynszu regulowanego. Pięć uchwał dotyczyło zmian w statutach poznańskich ZOZ-ów. Radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie zobowiązań na poczet przyszłorocznego budżetu w celu realizacji modernizacji toru regatowego Malta, oraz przyjęli uchwalę o powołaniu komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorskie placówek oświatowych. Ostatnie z podjętych tego dnia uchwał dotyczyły planów zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Meteorytowej oraz terenów UAM na Morasku. (17.10.)iir · · · · · · W drugim dniu obrad zajęto się zmianami we wcześniej podjętej uchwale dotyczącej problemów alkoholowych. U chylono zakaz sprzedaży alkoholu w odległości mniej niż 100 m od placówek oświatowych w stosunku do szkół wyższych. Ustalono diety komisji wyborczych w wyborach do rad poznańskich osiedli. Radni polecili też zbadanie zasadności wysokości dzierżawy pobieranej za budynek Odwachu. (24.10.)

POZNAŃ POLITYCZNY

Sondaż przedwyborczy wykazał, że na poczaflan sierpnia mieszkańcy Poznania wybraliby na prezydenta III RP Aleksandra Kwaśniewskiego - 58,3%, drugie miejsce zajmował Andrzej Olechowski 9,7%, trzecie Marian Krzaklewski 5,3%. 9,7% ankietowanych nie chce pójść do wyborów wcale.

Jeden z 13 kandydatów na prezydenta 10 RP Andrzej Lepper odwiedził Poznań. N a spotkaniu z mieszkańcami miasta mówił m.in. o sytuacji policji, działaniach PSL, o prawie karnym. (5.08.)

Przedwyborcze spotkanie kolejnego kandydata Jana Łopuszańskiego odbyło się w sali PAN przy ul. Wieniawskiego. (16.08.)

Pierwszy wicewojewoda województwa wielkopolskiego Jerzy Stępień złożył (zgodnie z decyzją władz Unii Wolności) rezygnację ze stanowiska. (31.08.)

Obradowało XI Walne Zebranie Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" pod hasłem "Dwadzieścia lat dla Polski". Związek ma dzisiaj w Wielkopolsce ok. 70 tys. członków. (8.09.)

Spotkanie przedwyborcze Mariana Krzaklewskiego odbyło się w wypełnionym do ostatniego miejsca Teatrze Wielkim. Przemówienie kandydata na prezydenta dotyczyło w dużej części zawetowania przez prezydenta Kwaśniewskiego ustawy uwłaszczeniowej, a także integracji europejskiej i konieczności zjednoczenia polskiej prawicy. (13.09.)

Lider PPS Piotr Ikonowicz, kolejny kandydat do fotela prezydenckiego, przyjechał do Poznania, by przedstawić swój program wyborczy. Spotkanie skutecznie przerwali radykalni antykomuniści. (15.09.)

Aż trzech kandydatów prezentowało jednego dnia swoje programy w naszym mieście. Aleksander Kwaśniewski był gościem Wyższej Szkoły N a uk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Lech Wałęsa gościł na obchodach 20-lecia "Solidarności" w Zespole Elektrociepłowni Poznańskich, spotkał się też z mieszkańcami Poznania w auli AWF. Janusz Korwin-Mikke mówił przede wszystkim o kompromitujących, jego zdaniem, materiałach dotyczących prezydenta A. Kwaśniewskiego. (27.09.)

Kolejni dwaj kandydaci na prezydenta odwiedzili Poznań. Andrzej Olechowski i Dariusz Grabowski wyrazili przekonanie, że druga runda wyborów odbędzie się i w niej właśnie oni spotkają się z Aleksandrem Kwaśniewskim. (2.10.)

W Poznaniu powołano 285 komisji wyborczych, które obsługiwane były przez ponad 2 tys. osób. Centrum wyborcze mieściło się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Frekwencja wyniosła w Poznaniu 70,4%, przy średniej krajowej 62%. Uprawnionych do głosowania było 444 tys. 401 osób, wydano 308 tys. 807 kart do głosowania, oddano 308 tys. 467 głosów, z czego ważnych było 306 tys. 7, nieważnych 2 tys. 460.

Po raz pierwszy w I I R P w wyborach prezydenckich w Poznaniu wygrał kandydat partii lewicowej. A. Kwaśniewski otrzymał 158 tys. 135 głosów, A. Olechowski - 82 tys. 159 głosów, M. Krzaklewski - 46 tys. 237 głosów, J. Korwin- Mikke - 6 tys. 55 głosów, L. Wałęsa - 3 tys. 939 głosów, J. Kalinowski - 2 tys. 693 głosy, A. Lepper - 2 tys. 577 głosów, J. Łopuszański - 1867 głosów, D. Grabowski -1294 głosy, P. Ikonowicz - 544 głosy, T. Wilecki - 266 głosów, B. Pawłowski - 241 głosów (8.10.)

SIPKAWY PUBLI CZNI

N a Starym Rynku z udziałem prezydenta miasta R. Grobelnego i abpa J. Paetza obchodzono po raz piąty święto bamberskie, związane ze sprowadzeniem do Wielkopolski osadników niemieckich w pocz. XVIII wieku. (5.08.)

W Urzędzie Wojewódzkim oraz przed pomnikiem Armii Poznań odbywały się uroczystości związane z Dniem Wojska Polskiego, w których uczestniczyli przedstawiciele U rzędu Miejskiego, Urzędu Wojewódzkiego, organizacji społecznych, mieszkańcy miasta. (14.08.)

Grupa wiernych z poznańskiej parafii prawosławnej pojechała z pielgrzymką na górę Grabarkę, święte miejsce prawosławia. (18.08.)

Agencja Mienia Wojskowego doszła do porozumienia z władzami miasta w sprawie Fortu VII. Będzie on tak jak dotychczas miejscem pamięci narodowej, nad którym opiekę sprawować będzie miasto. (22.08.)

Kuria Arcybiskupia postanowiła, że pomnik papieża Jana Pawła II stanie przed poznańską Katedrą, a nie, jak pierwotnie planowano, na pi. Wolności. (24.08.)

Władze miasta poinformowały, że remont strategicznych dla Poznania ul. Podgórnej i Al. Marcinkowskiego (odcinek między Świętym Marcinem a Paderewskiego) nie skończy się planowo, lecz potrwa około dwóch miesięcy dłużej, tj. do końca października. Przyczyną opóźnienia jest konflikt miasta z wykonawcą robót o jakość kostki brukowej. (25.08.)

N a terenie Wielkopolskiej Giełdy Rolno-Ogrodniczej odbyły się tradycyjne o tej porze roku dożynki. (28.08.)

Przegląd wydarzeń sierpień-październik 2000policji zakwalifikowano 57 osób: 28 kobiet i 29 mężczyzn. Przed rozpoczęciem specjalistycznego szkolenia przyszli policjanci złożyli stosowne ślubowanie. (29.08.)

20-łecie tzw. Porozumień Sierpniowych władze Poznania uczciły wiązankami kwiatów złożonymi pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956. (31.08.)

Kwiaty złożono także pod pomnikiem Armii Poznań w związku z 61. rocznicą rozpoczęcia II wojny świat. (1.09.)

Wszystkie pracownie CK "Zamek" rozpoczęły zapisy na różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Młodzi ludzie mają do wyboru aż 20 pracowni, które przyjąć mogą około tysiąca osób. N ajdroższy karnet roczny (Pracownia Rzeźby i Ceramiki) kosztuje 150 zł. (1.09.)

N owy rok szkolny 2000/2001 zainaugurowała uroczystość w Liceum św. Marii Magdaleny, którą połączono z otwarciem nowej sali gimnastycznej, zbudowanej za pieniądze miasta. (1.09.)

Od godz, 11 do 18 funkcjonował Uuż po raz piąty) na pi. Wolności kiermasz podręczników i przyborów szkolnych. Przeciętnie komplet nowych książek kosztuje w tym roku od 300 do 500 zł. ( 4-9.09.)

Najnowszą ofertę przemysłu lekkiego zaprezentowano na terenach MTP na Poznańskim Tygodniu Mody. Swoją ofertę odzieżową, bieliźniarską, obuwniczą, futrzarską przedstawiło prawie 900 wystawców z 24 państw . Jak zawsze targom towarzyszyły liczne pokazy mody, z których największym była Gala Poznańska, prezentująca kolekcje najbardziej znanych polskich projektantów oraz młodych laureatów konkursów związanych z modą. Równolegle odbywały się Targi Sprzętu i Odzieży Sportowej oraz Targi Zabawek, Dekoracji Świątecznych i Art. Szkolno- Biurowych. (5-8.09.)

Płaskorzeźbę z wizerunkiem Fryderyka Chopina odsłonięto w ścianie U rzędu Miasta. Chorego fundatora Ignacego Mosia reprezentowała pani Maria Moś. (6.09.)

Poznański Ogród Botaniczny obchodzi! 75-łecie istnienia. Uroczystość z udziałem przedstawicieli polskich i zagranicznych ogrodów botanicznych odbyła się w Collegium Minus. (7.09.)dowlany. (9.09.)

Wzdłuż os. Piastowskiego, nad Wartą, miedzy mostem Królowej Jadwigi a wiaduktem Hetmańskim oddano do użytku kolejną w Poznaniu ścieżkę rowerową, długości ponad 3 km. (10.09.)

U zbiegu ulic Piotrowo i Berdychowo poświęceno i wmurowano kamień węgielny pod przyszłe Centrum Wykładowe i Bibliotekę Politechniki Poznańskiej. Następnego dnia na Piotrowie i Starym Rynku odbył się ogólnopolski zjazd absolwentów naszej Politechniki. (15-16.09.)

Do 15.10 można zgłaszać kandydatury do II edycji konkursu o nagrodę im. ks. Piotra Wawrzyniaka, przyznawaną w pięciu kategoriach: N adzieja Wielkopolski, Gospodarz Wielkopolski, Obywatel Wielkopolski, Promotor Wielkopolski i Serce Wielkopolski. (15.09.)

VIII Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego odbywały się w 44 krajach pod hasłem "Europa - wspólne dziedzictwo". W Poznaniu organizatorami Dni był Wielkopolski Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, Stowarzyszenie Historyków Sztuki oraz CK "Zamek". (15-17.09.)

Kilkuset oficerów przyjechało do Poznania na Zjazd Absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego. (16.09.)

Z poznańskiego Muzeum Narodowego skradziono jedyny w polskich zbiorach obraz Claude'a Moneta. Wartość "Plaży w Pourville", namalowanej w 1882 roku, szacowana jest na kwotę od l do 7 min dolarów, (ok. 17.09.)

Ź adziafem przedstawicieli Zarządu Miasta odbyły się przed pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru główne uroczystości związane z 61. rocznicą napaści Związku Radzieckiego na Polskę. (17.09.)

Na terenie MTP otwarto kolejne imprezy targe*we. 282 wystawców z 17 państw przyjechało do Poznania na Targi Artykułów Gospodarstwa Domowego i Elektroniki Konsumpcyjnej Domexpo 2000. Taropak to Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki, na którym wystawiało ponad 700 wystawców na powierzchni 19,5 tys. m 2 . Nośniki reklam, wydawnictwa, usługi, materiały i urządzenia potrzebne do produkcji reklam prezentowało 311 wystawców z kraju oraz 9 z zagranicy na Międzynarodowych

Targach Reklamy Reklama 2000. Po raz pierwszy otwarto Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO, w których uczestniczyło 309 wystawców z siedmiu państw. Bilety kosztowały, w zależności od dnia, od 15 do 30 zł. (19-22.09.)

Rzecznik praw obywatelskich Andrzej Zoll był gościem Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka". Jej wielokierunkowe działania są wzorcowe dla całego kraju, w związku z czym Wspólnota będzie przyjmowała "praktykantów" z innych ośrodków, którym wskaże metody skutecznego działania. (20.09.)

Przy ul. Bobrzańskiej na Ratajach otwarto nową strażnicę Państwowej Straży Pożarnej. (20.09.)

Władysław Szebiotko został konsulem honorowym Meksyku w konsulacie tego kraju, otwartym przy ul. Naramowickiej 140. (21.09.)

Poznań gościł 40 przedstawicieli misji dyplomatycznych działających w Polsce. Przyjazd do Wielkopolski miał im ukazać charakter regionu, jego możliwości, atrakcje, potencjał kulturalny i gospodarczy. (22.09.)

Wiceprezydent miasta Leszek Klepka spotkał się w U rzędzie Miejskim z ambasadorem RFN w Polsce Frankiem Elbe. (28.09.)

Wielkopolski Okręgowy Związek Bokserski w Poznaniu obchodził 75-lecie powstania. (30.09.)

Około 12 tys. studentów rozpoczęło naukę w ramach 100 specjalizacji na I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W czasie uroczystości inauguracyjnej prof. Gerard Labuda otrzymał Palmę Akademicką, odznaczenie dla najbardziej zasłużonych uczonych. (2.10.)inaugurację roku akademickiego w Akademn Medycznej połączono z wręczeniem amerykańskiemu kardiologowi prof. Donaldowi Kassebaumowi doktoratu honoris causa. (3.10.)

Wykład prof. Walentego Poczty o integracji Polski z Unią Europejską otworzył rok akademicki w Akademii Rolniczej. Rozpoczęto go także w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. (4.10.)

Po raz 15. otwarto Targi Polagra. Od bieżącego roku impreza została podzielona na dwie prezentacje: Polagra- Farm oraz Polagra- Food. Pier

wsza zajmuje się szeroko rozumianym rolnictwem, którego wielorakie aspekty prezentowało 500 wystawców na powierzchni 20 tys. m 2 . Towarzyszyły jej dwie wystawy specjalistyczne: Krajowa Wystawa Ogrodnicza oraz Wystawa Opakowań Szklanych. Polagra- Food była prezentacją artykułów rolno-spożywczych oraz urządzeń do ich produkcji, pokazywanych przez około tysiąca wystawców. Złote Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich przyznano w ramach obu wystaw. Ekspozycjom towarzyszyły profesjonalne seminaria i konferencje. (5-10.10.)

W U rzędzie Miejskim odbyło się spotkanie sportowców - uczestników Olimpiady w Sydney z władzami miasta i województwa. Olimpijczycy otrzymali upominki, a dwaj medaliści nagrody specjalne. (5.10.)

Rozpoczęcie roku akademickiego w Akademii Ekonomicznej było jednocześnie inauguracją obchodów 75-lecia istnienia uczelni, które potrwają aż do października przyszłego roku. (6.10.)

Gościem wiceprezydenta Poznania Tomasza Kaysera był ambasador USA w Polsce Robert Hill. (6.10.)

Kolejny rok akademicki otwarto w Akademii Sztuk Pięknych wykładem "Akademia wobec tradycji i wyzwań przyszłości", wygłoszonym przez Józefa Mrożka. (9.10.)

Dzieci przyznały swoje wyróżnienie - Order Uśmiechu lekarzowi leprologowi Wandzie Błeńskiej. (9.10.)

Otwarto dla ruchu samochodowego ul. Święty Marcin w kierunku pi. Wiosny Ludów i dalej pi. Bernardyńskiego. (9.10.)

Wykład prof. Wojciecha Lipońskiego o idei olimp izmu otworzył nowy rok akademicki w Akademii Wychowania Fizycznego. (10.10.)

IV Poznańskie Dni Książki Naukowej odbywały się przez cztery dni w CK "Zamek". Oferta edytorska kilkudziesięciu wydawnictw adresowana była przede wszystkim do szeroko rozumianego środowiska akademickiego. (11-14.10.)

Jako czwarty w Polsce otwarto w Poznaniu Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej. Konsulem został Andrzej Wojda. (13.10.)

Przegląd wydarzeń sierpień-październik 2000miasta Poznania. Fakt ten mieszkańcy dzielnicy świętowali w szkole przy ul. Bosej. (14.10.)

"godz. 8 trwał w Poznaniu bieg maratoński ulicami miasta ze startem nad Maltą. Zwyciężył Andrzej Krzyścin z Gniezna, który trasę przebiegł w czasie 2:17,22. Ostatni zawodnicy dobiegli do mety w cztery godziny po zwycięzcy. (15.10.)

W Galerii Miejskiej "Arsenał" o godz. 18 rozpoczęła się "Aukcja jesienna", na której licytowano m.in. prace Brunona Schulza, Alfreda Lenicy, Jana Cybisa, Jana Lebensteina. (16.10.)

Inauguracja roku akademickiego w Akademii Muzycznej odbyła się w Auli UAM. Uroczystość połączono z nadaniem doktoratu honoris causa dyrygentowi Janowi Krenzowi. Tego dnia oddano do użytku drugą część (2 tys. m 2 ) nowego skrzydła budynku Akademii. (16.10.)

Ponad 130 nauczycieli odebrało z rąk prezydenta Ryszarda Grobelnego nagrody finansowe w trzech grupach: I stopnia (2 tys. 700 zł), II stopnia (1600 zł), III stopnia (1100 zł). (16.10.)

grodę w wysokości 40 tys. zł za pomoc w odnalezieniu ukradzionego obrazu C. Moneta. (17.10.)

600 firm z 42 państw uczestniczyło w Międzynarodowym Salonie Turystycznym Tour Salon 2000. Agencje turystyczne prezentowały swoją bardzo szeroką ofertę tak krajową, jak i zagraniczną, pokazano także liczne programy komputerowe, mapy, plany i przewodniki związane z turystyką. W ramach targów dyskutowano o strategii rozwoju turystyki na szczeblu kraju i regionów. Imprezie towarzyszył III Międzynarodowy Przegląd Filmów Turystycznych i Turystyczno-Gospodarczych oraz IX Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczo-Turystycznej. Równocześnie odbywały się Międzynarodowe Targi Rowerowe Bicykl 2000, mniejsze i mniej efektowne niż w latach minionych. (19-22.10.)

Zakończono remont torowiska tramwajowego na ul. Grunwaldzkiej, między ulicami Matejki a Przybyszewskiego. Prace remontowe rozpoczęto w tym czasie na ul. Fredry. (20.10.)

Dziesięciolecie istnienia na poznańskiej antenie obchodziło Radio Afera. (21.10.)

Trzy .wieczory preze miały miejsce w CK "Zamek". W czasie "Studenckiej Jesieni" jeden wieczór poświęcono poezji, drugi teatrowi studenckiemu, trzeci studenckiej piosence. (23-25.10.)

N a ul. Podgórną i Al. Marcinkowskiego wrócił ruch samochodowy i pieszy. Oprócz nowych nawierzchni jezdni i chodników remontowane ulice zyskały ponad 40 drzew liściastych (o wysokości ok. 5 m), posadzonych najednym z chodników ul. Podgórnej i przystanku tramwajowym przy Al. Marcinkowskiego naprzeciw Hotelu Rzymskiego. (24.10.)

ły III Targi Pracy i Edukacji, którym towarzyszyły konferencje "Rynek pracy 2000" i "Edukacja 2000". (24-25.10.)

W Auli Uniwersyteckiej zainaugurowano 21. rok akademicki Uniwersytetu III Wieku. Wykład inauguracyjny "Szanse i ryzyka demokracji u progu XXI wieku" wygłosiła prof. Anna Wolff-Powęska. (25.10.)tpropejską Wystawę Psów otwarto na terenie Targów. To 35. z kolei wystawa, ale pierwsza "europejska". Ponad 8 tys. 500 psów reprezentowało w Poznaniu prawie 300 ras. (27-29.10.)

Dwa dni trwały w Poznaniu obchody 125-teda Teatru Polskiego. (28-29.10.)

grzęd dniem Wszystkich świętych przed poznańskimi cmentarzami pojawiło się wiele straganów z kwiatami i zniczami. Wybór jesiennych kwiatów był ogromny, cięte i doniczkowe kosztowały od kilku do kilkudziesięciu złotych. Nagrobne lampki, także w wielkim wyborze, kosztowały od 0,50 zł do 18 zł. Niestety na wszystkich cmentarzach zdarzają się kradzieże kwiatów. Kierownictwo nekropolii zaczęło zatrudniać firmy ochroniarskie, które mają zapobiegać okradaniu mogił i odwiedzających cmentarze. Jak podaje Urząd Statystyczny, średnia życia poznaniaka wynosi 69 lat, poznanianki TI. Kobiet jest w Poznaniu ciągle więcej niż mężczyzn -100:105,6.

lPOZNANHACY

Odznakę Złotej Bamberki, przyznaną po raz pierwszy przez Towarzystwo Bambrów Poznańskich, otrzymała Ewa Mielcarek. (5.08.)

Włodzimierz Wilkanowicz objął f go wicewojewody wielkopolskiego. (10.08.)

Dyrektorem nowo powstałego Departamentu Komunikacji Społecznej (przy Kancelarii Premiera RP) została Krystyna Laskowicz, założycielka Radia" S". (10.08.)

N a czele poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej stanął Ireneusz Adamski. (18.08.)

Osiemdziesiąte urodziny obchodził wybitny poznaniak i Polak, prof. Stefan Stuligrosz. (26.08.)

Zmarł prof. Edward Serwański, współzałożyciel i wieloletni pracownik Instytutu Zachodniego. (29.08.)

N owym dyrektorem Biblioteki Kórnickiej, po odchodzącym na emeryturę prof. Jerzym Wisłockim, został prof. Stanisław Sierpowski. (1.09.)

Profesor Konstanty Kalinowski przestał pełnić funkcję dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu. Dymisja nastąpiła w "przededniu" otwarcia nowego skrzydła muzeum, przewidzianego na drugą połowę listopada bI. (1.09.)

Zmarł Stanisław Stasiuk, znany aktor Teatru Nowego w Poznaniu. (2.09.)

N a cmentarzu Junikowskim pochowano wybitnego pedagoga i dyrygenta, prof. Renarda Czajkowskiego. (6.09.)

80-lecie urodzin obchodził profesor Akademii Rolniczej Antoni Rutkowski. Uroczystość połączono z sesją naukową. (14.09.)

N a Olimpiadzie w Sydney Szymon Ziółkowski, trenujący w poznańskim AZS, zdobył złoty medal w rzucie młotem wynikiem 80,02 m. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Lipiński przesłał medaliście list z gratulacjami. (24.09.)

Profesorowie Stefan Stuligrosz i Janusz Ziółkowski (pośmiertnie) zostali laureatami Nagrody Arcybiskupa Poznańskiego. W czasie uroczystości laudację na cześć obu Profesorów wygłosił biskup Marek Jędraszewski. (25.09.)

Poznans« kajakarz Grzegorz Kotowicz zdobył na Olimpiadzie brązowy medal w wyścigu czwórek na dystansie l km. (30.09.)

H i Przemysław Borkowicz otrzymali nagrodę Jana Baptysty Quadro za projekt pawilonu nr 8 na MTP. (30.09.)

70. rocznicę urodzin oraz 50. rocznicę pracy w dziedzinie tańca prof. Roderyka Langego uczczono sesją naukową "Taniec - choreologia - humanistyka". Honorowym patronem przedsięwzięcia był prezydent miasta R. Grobelny. (7.10.)

.s;'@';s:;śfs.'sv a poznańskich uczestników XIV Konkursu Chopinowskiego w Warszawie do II etapu przeszła N atalia Stawościanik. (10.10.)

Były prezydent Poznania (1990-98) Wojciech Szczęsny Kaczmarek odznaczony został Złotym Medalem Związku Miast Polskich. (12.10.)

Przyznano coroczne nagrody im. AndI.

W ojtkowskiego w zakresie bibliotekarstwa.

W tym roku otrzymali je: Janina Patysiak (Kalisz), Ewa Bartkowiak (Leszno), prof. Jerzy Wisłocki, do niedawna pracujący w Bibliotece Kórnickiej. (24.10.)

Prof. Jan Węglarz z Poitechniki Poznańskiej został laureatem Nagrody Fundacji na Rzecz N auki Polskiej za osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych. (24.10.)

Tytuły profesorskie nadano w Belwederze kolejnym poznańskim uczonym. Z rąk prezydenta A. Kwaśniewskiego odebrali je: Maria Babowicz, Lechosław Łomozik, Zenon Sarbak, Bogdan Bakuła, Józef Góski z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Roman Dobrucki i Andrzej Rajewski z Akademii Medycznej, Janusz Walczak, Bogdan Branowski z Politechniki, Janina Łęcka i Aleksander Sawicki z Akademii Rolniczej, Janusz Walczak z ASP. (27.10.)

SIPOTIKANIIA, p MlllSililV

W każdą środę sierpnia w CK "Zamek" odbywała się impreza dla dzieci "Lato pędzlem malowane". (2.08.)

Rozpoczęło się W Biennale Tańca Współczesnego i VII Warsztaty Taneczne, których pomysłodawczynią jest Ewa Wycichowska. W zajęciach uczestniczyło około 1500 osób w ponad 100 grupach. (16-24.08.)

Przegląd wydarzeń sierpień-październik 2000

Około 150 naukowców wzięło udział w Międzynarodowej Konferencji "Societas Linguistic Europaea 2000". (31.08-2.09.)

Koncert kapeli z Gostynia zainaugurował IV Wielkopolskie Spotkania Budowniczych Dud i Kozłów. (1-3.09.)

W kinie Muza przed premierą filmu "Życie jako choroba przenoszona drogą płciową" odbyło się spotkanie z jego reżyserem Krzysztofem Zanussim. (5.09.)

M uzeum Etnograficzne zapraszało na spotkanie z Krystyną Kierską, artystką z Francji, wykonującą tradycyjne pisanki wielkanocne. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu "Drogi Polaków". (7.09.)

Z okazji 75-lecia poznańskiego Ogrodu Botanicznego w Auli Uniwersyteckiej miała miejsce sesja "Rola ogrodów botanicznych we współczesnym świecie". (7-8.09.)

W salach Zamku obradowało kilkuset naukowców z Polski i zagranicy, zajmujących się terapią genową i inżynierią genetyczną. (11.09.)

LIII Poznańskie Warsztaty Operowe, prowadzone przez Sławomira Pietrasa, nosiły tytuł "Festiwale, festiwale..." i odbyły się, jak zawsze, w Teatrze Wielkim. (17.09.)

Wojciech Lipowicz, komisarz wystawy" Cudowna kraina Cathay", oprowadzał wszystkich zainteresowanych po ekspozycji w Muzeum Sztuk Użytkowych. (24.09.)

Gościem honorowym obchodów lO-lecia dzia łalności edytorskiej Domu Wydawniczego Rebis był bardzo popularny w Polsce pisarz amerykański Jonathan Carroll. Autor m.in. "Drewnianego morza" i "Zaślubin patyków" spotkał się w Poznaniu z liczną grupą swoich, przede wszystkim młodych, czytelników. (22.09.)

1500 immunologów przyjechało do Poznania na XIV Europejski Kongres Immunologiczny. Na Kongresie obecny był m.in. laureat Nagrody N 0bla prof. Rolf Zinkernagel. (26-28.09.)

W siedzibie World Trade Center (MTPj przedstawiono Światowy Raport Inwestycyjny, oceniający sytuację gospodarczą na świecie. Poza Poznaniem raport prezentowano w 110 miastach na kilku kontynentach. (3.10.)

Gościem spotkania w Scenie Verbum Teatru N owego był poznaniak, pisarz, poeta, dyplomata Konrad Sutarski. (6.10.)

Agnieszka Nowicka przygotowała w Muzeum Narodowym "Spotkanie z obrazem" na temat "Gry w szachy" Sofonisby Anguisol. (8.10.)

Kolejne Poznańskie Warsztaty Operowe były spotkaniem wspomnieniowym poświęconym Antoninie Kaweckiej. (8.10.)

O gódz. 18 rozpoczął się w Pałacu Działyńskich "Czwartek literacki", noszący tytuł "Obok postmodernizmu. Poeci Toposu o sprawach najważniejszych". (12.10.)

Cykl wykładów "Pro arte" w Muzeum Narodowym zainaugurowała po wakacyjnej przerwie Beata Rymkiewicz spotkaniem "Wprowadzenie do historii sztuki XX w." Drugi październikowy wykład dotyczył Pabla Picassa. (14,28.10.)

"Niedzielny wykład* Wojciecha Lipowicza w Muzeum Sztuk Użytkowych nosił tytuł "Chinosoires. Chińszczyzna. Naśladownictwo czy interpretacja?" (15.10.)

XXI Seminarium Mediewistyczne, zorganizowane przez PTPN i Instytut Historii Sztuki UAM, poświęcone było "Książce na pograniczu chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego". (12-14.10.)

Prof. Ryszard K. Przybylski przygotował wykład w ramach spotkań "Kciuk Cesara" w Galerii "Arsenał" pt. "N owe style komunikacji w świecie mediów". (23.10.)

"Świat kimona. Ceremoniał i wygoda" to temat "Wykładu niedzielnego" , przygotowanego w Muzeum Sztuk Użytkowych przez Marię Michałowską- Barłóg. (29.10.)

Pierwszy w tym sezonie wykład z cyklu "Ostatni taki zamek" wygłosił Janusz Pazder, mówiąc o Zamku jako o siedzibie Uniwersytetu Poznańskiego. (30.10.)

WYSTAWY

Obrazy Konstantego Gorbatowskiego wystawiła Galeria "Profil". (2.08.)

W Galerii Miejskiej "Arsenal" otwarto wystawę "Janusz Przybylski 1937-1998 - malarstwo, grafika, rysunek". (7.08.)

"Taka była Polska" to wystawa fotograficzna otwarta w Holu Wielkim CK "Zamek". (18.08.)

W Centrum Sztuki Współczesnej Inner Space Multimedia trwał VII Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wizualnych. Wszelkie przedsięwzięcia artystów z Europy i Stanów Zjednoczonych odbywały się pod hasłem "La dolce vi ta". 70 twórców prezentowało różnorodne gałęzie sztuki, prowokując skrajne o nich opinie. (21-31.08.)

W Galerii Miejskiej: "Arsenał" swoje "Prace na papierze" z lat 1998-2000 pokazała Alina Kulczyńska, Lech Frąckowiak prezentował rysunki, Antoni Walerych rzeźby, a artyści z Polski i Niemiec wystawiali prace na ekspozycji "Korrespondenz". (1.09.)

Obrazy nieżyjącego malarz Konstantego Gorbatowskiego wystawiła Galeria "Profil". (3.09.)

Kilkanaście prac na papierze zaprezentowała "galeria r" na wystawie "Tadeusz Kantor (1915-1990): w stronę informelu. Obrazy i prace na papierze 1956-1966". (12.09.)

Galeria "Y es" przygotowała wystawę biżuterii unikatowej i małych form rzeźbiarskich Anny Kamińskiej-Ogińskiej, Pawła Kędzi i Piotra Przesnyskiego. (15.09.)

"Cudowna kraina Cathay: chińska architektura ogrodowa" - to wystawa otwarta w Muzeum Sztuk Użytkowych, na której prezentowano ten typ budownictwa, realizowany w ogrodach polskich między XVIII a XIX wiekiem. (17.09.)

Obchodząca swoje 10-łecie Galeria "Profil" zaprosiła do siebie kaligrafa japońskiego Toshikazu Hashimoto. Artysta prezentujący swoje prace w Poznaniu jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Promocji Kaligrafii. (21.09.)

W cyklu "Artyści Poznania" w Galera «Arsenał" otwarto ekspozycję prac - rysunku i malarstwa Jana Bersza (1925-1985). W kolejnych salach galerii znalazły się obrazy Tomasza Psui i grafiki Mirosława Pawłowskiego. (25.09.)

Galeria" p f wystawiła 100 fotografii z lat 1922-70 amerykańskiego fotografika Cecila Beatona, portretującego osobistości ze świata sztuki. (2.10.)

Forum Poznańskie w związku ze 125-Ieciem Teatru Polskiego przygotowało wystawę "Plastyka w teatrze". N a ekspozycji pokazano m.in. projekty scenografii, rekwizyty, programy i plakaty teatralne. (4.10.)

Profesor poznańskie) ASP Bogdan Wojtasiak wystawiał swoje obrazy w Poznańskiej Galerii Nowej. (5.10.)

Nuty, książki, plakaty i grafiki związane z miejscami pobytu Jana Sebastiana Bacha prezentowano na wystawie w Bibliotece Uniwersyteckiej "Bach 2000". (5.10.)

Wystawę jubileuszową "My, noc, strachy polne i pies" w 70. rocznicę urodzin Józefa Kopczyńskiego otwarto w Galerii "U Jezuitów". (9.10.)

Kinga Gawrońska pokazała swoje prace w Gale rii "Debiut". (9.10.)

Obrazy, rysunki, filmy wideo, fotografie 30 artystów z Łodzi prezentowała "galeria r". (9.10.)

Jubileusz lO-lecia istnienia Galerii "Profil" uczczono dwoma wystawami: malarstwa Andrzeja Macieja Łubowskiego i rzeźb Antoniego Janusza Pastwy. (11,15.10.)

W Poznańskiej Galerii N owej otwarto wystawę obrazów Franciszka Maśluszczaka oraz ekspozycję "Malarstwo przełomu XIX i XX wieku". (19.10.)

Galeria "Y es" zapraszała na IV Ogólnopolską Wystawę Biżuterii Artystycznej "Silver Top 2000", odbywającą się w tym roku pod hasłem "Klimaty XXI wieku w biżuterii damskiej i męskiej". Prezentowane prace, oprócz klasycznych materiałów, złota, srebra i platyny, "uzupełniono" tytanem, porcelaną, blachą i papierem. (20.10.)

Próbę ukazania salonu towarzyskiego z początku XX wieku podjęto na wystawie "Salon rodziny Cichowiczów". Prezentację tej bardzo dla Poznania zasłużonej rodziny przygotowano w salach Muzeum Etnograficznego w 90. rocznicę powstania w Poznaniu Towarzystwa Ludoznawczego, którego Cichowiczowie byli współzałożycielami. (22.10.)

W. Arsenale otwarto XII Biennale Rzeźby. Ekspozycje tematyczne zatytułowano: "Architektura rzeźby", "Szkice rzeźbiarskie", "Małe formy rzeźbiarskie". Artyści z Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Polski prezentowali bardzo

Przegląd wydarzeń sierpień-październik 2000

różne style i kierunki. Część prac stanęła i zawisła przed budynkiem galerii. (27.10.)

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe przygotowało ekspozycję "Sen o Polsce Niepodległej..." - srebrne orły i czarne krzyżyki. Biżuteria patriotyczna w zbiorach WMW". (29.10.)

Dokumenty ł pamiątki, związane z działalnością Teatru Polskiego, pokazano na wystawie w Bibliotece Raczyńskich. Jubileusz Teatru Polskiego był okazją do promocji Księgi Jubileuszowej Teatru Polskiego" Twierdza i teatr". (29.10.)

TIATE, MUZYKA, WMM

W sierpniu kontynuowano środowe Letnie Koncerty Ratuszowe. W sali Renesansowej Ratusza rozbrzmiewała muzyka kameralna różnych epok. (2,9,16,23,30.08.)

GrMestry dęte z Poznania i Wielkopolski rozpoczynałyo godz. 12.15 sierpniowe niedziele Koncerty Promenadowe przed wejściem do Ratusza. (6,13,20,27.08.)

Staromiejskie Koncerty Organowe i Kameralne odbyły się w kościele 00. Karmelitów na Wzgórzu Św. Wojciecha. W każdy czwartek wykonywano tam muzykę organową i wokalną. (3, 10, 17, 24, 31.08.)

Koncerty Sałackie wypełniła muzyka w wykonaniu m.in. zespołów Open Folk i Classic Quartet na tarasie hotelu Meridian. (13,15,20,27.08.)

W każdą niedzielę w godzinach popołudniowych rozpoczynały się w parku Wilsona koncertyorkiestrdętych. (6,13,20,27.08.)

Pod honorowym patronatem prezydentów Niemiec Johannesa Raua i Polski Aleksandra Kwaśniewskiego w Teatrze Wielkim odbył się koncert "Polska i Niemcy - wspólnie w sercu Europy".

Utwory Pendereckiego, Ruzickiego, Brahmsa wykonała Bundesjugendorchestra i Europachorakademie pod dyrekcją Gerda Albrechta. (18.08.)

Henryk Talar recytował fragmenty "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza, Jolanta Majchrzak i Tadeusz Woźniak zapewnili część muzyczną wieczoru z cyklu "Spotkania z Mickiewiczem", odbywającego się przy kościele Św. Marcina. (20.08.)

W cyklu "Verba sacra" w poznańskiej Katedrze fragmenty starotestamentowej Księgi Psalmów recytował Krzysztof Globisz. Część muzyczną wypełnił śpiew kantora Symcha Kellera. Było to ósme spotkanie prezentowane w tym cyklu. N a wszystkie wstęp był bezpłatny. (17.08.)

80-łecie urodzin prof. Stefana Stuligrosza uświetniły dwa koncerty w Auli UAM. W pierwszym wystąpił chór "Poznańskie Słowiki", "Sinfonia Varsovia" i soliści. Drugi koncert był "słowiczym zlotem", gdyż do Poznania przyjechało ok. 600 wychowanków Profesora. Honorowy patronat nad koncertami objęli prymas J. Glemp, marszałek Senatu RP A. Grześkowiak i marszałek Sejmu RP M. Płażyński. (8,9.09.)

Obchody 750-lecia lokacji miasta Poznania zainaugurował koncert Andreasa Vollenweidera. Wraz z harfistą na dziedzińcu U rzędu Miejskiego zagrali poznańscy filharmonicy pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego i Andre Belmonta. (10.09.)

W związku z remontem (do maja 2001) Scenę N ową Teatru N owego przeniesiono do Domu Kultury "Dąbrówka". (15.09.)

Na V Spotkania Folklorystyczne przyjechało do Poznania 25 zespołów z Polski, Ukrainy, Węgier i Włoch. Uroczyste otwarcie miało miejsce w Ratuszu, a koncertowano na Starym Rynku i w Szkole Muzycznej przy ul. Solnej. (15-17.09.)

Finał Ogólnopolskiego Przeglądu Orkiestr Dętych odbył się nie, jak planowano, na wolnym powietrzu, lecz ze względu na złą pogodę w Sali Wielkiej Zamku. (17.09.)

Recital Grażyny Barszczewskiej "Rozdane pocałunki" otworzył sezon artystyczny w Scenie na Piętrze. (15.09.)

" Muzyka w Farze" to nowy cykl muzyczny, rozpoczęty występem wokalistki jazzowej Janice Harrington, śpiewającej wraz z polskim zespołem Jazz Band Bali. (20.09.)

Poznańska pianistka Małgorzata Sajna (uczestniczka październikowego XIV Konkursu Chopinowskiego w Warszawie) grała przed poznańską publicznością utwory Chopina w Sali Białej Urzędu Miejskiego. (21.09.)

Andrzej Seweryn i Teresa Kotlarczyk gościli w kinie Wilda na premierze filmu "Prymas - trzy lata z tysiąclecia". (22.09.)

W Auli uniwersyteckiej nastąpiło oficjalne otwarcie sezonu artystycznego 2000/2001. "Sceny z Fausta" R. Schumanna wykonała Orkiestra Symfoniczna FP, Chór Chłopięcy PPSM nr 2 im. T. Szeligowskiego oraz soliści. (23.09.)

O godz. 18 rozpoczęło się IX spotkanie "Verba sacra: modlitwy katedr polskich". Tym razem w poznańskiej Katedrze listy św. Pawła czytała Maja Komorowska. Komentarz przygotował ksiądz prof. T. Siuda, w części muzycznej wystąpił chór prawosławny z Wrocławia. (25.09.)

Pod honorowym patronatem ambasadora Mat*? dii w Polsce Patrica McCabe rozpoczął się w Poznaniu VI Międzynarodowy Festiwal Celtycki. Koncerty odbywały się na Starym Rynku oraz w poznańskich pubach. Najważniejszy z udziałem chóru "Anuna" miał miejsce w kościele farnym. Wykłady i warsztaty przygotowano w Domu Bretanii, a Tydzień Kuchni Celtyckiej w hotelu Poznań. W kinie Malta przez siedem dni trwał przegląd filmów zrealizowanych w krajach celtyckich lub ich dotyczących. (26.09-10.10.)

Po raz trzeci w ciągu ostatnich dwóch lat wykonywano w naszym mieście utwory znanego kompozytora estońskiego Arvo Parta. Cztery kompozycje zaprezentowały w kościele 00. Dominikanów chór i orkiestra z Wilna. (28.09.)

Koncert inauguracyjny IX Dni Muzyki i Teatru rozpoczął się o godz. 19 w Auli UAM. Kolejne miały miejsce w Pałacu Działyńskich ("Kolacja na 4 głosy"), w Teatrze N owym ("Maj i słowiki"), Sali Białej Urzędu Miejskiego (koncert muzyki kameralnej), by zakończyć Dni w auli koncertem "Wieczór z Janem Sebastianem" z udziałem Jadwigi Rappe. (29.09-4.10.)

W Scenie na Piętrze odbyła się premiera sztuki Edmunda Pietryka (Grand Prix Konkursu Tespis 2000) "Mokre widzenie" w reżyserii Romana Kordzińskiego, w wykonaniu Grażyny Barszczewskiej i Zdzisława Wardejna. (29.09.)

Kino Pałacowe przygotowało przegląd kinematografii australijskiej i nowozelandzkiej "Kino antypodów". (29.09-2.10.)

Kultowy zespół rockowy Kult wystąpił w klubie "Eskulap". (6.10.)

W kinie Mtiza rozpoczął się przegląd nlmow kontrowersyjnego i bardzo popularnego duńskiego reżysera Larsa von Triera. (8.10.)

Centrum Kultury "Zamek" było organizatorem 8. edycji Festiwalu "Zaczarowany świat harmonijki ustnej". Gwiazdą (jedyny koncert w Polsce) był znany muzyk Shuger Blue. (13.10.)

Chór Dziewczęcy" Skowronki" obchodził 50-lecie pracy artystycznej. Uroczysty koncert odbył się w Auli Uniwersyteckiej. (15.10.)

Lech Chojnacki wyreżyserował w Teatrze Animacji spektakl "Och, Emil", oparty na tekstach szwedzkiej pisarki Astrid Lingren. (15.10.)

o godz. 19 rozpoczął się w Auli UAM koncert orkiestry studenckiej Akademii Muzycznej. Muzykami dyrygował Jan Krenz, a koncert zamykał uroczystości obchodów 80-lecia uczelni. (16.10.)

W kinach Pałacowym i Gwieździe miały miejsce przeglądy dorobku filmowego zmarłego ostatnio mistrza kina polskiego Wojciecha Hasa. (16,17.10.)

Hanna Banaszak i Mirosław Czyżykiewicz wystąpili w spektaklu muzycznym Jerzego Satanowskiego "Zanim będziesz u brzegu". Utwory do tekstów m.in. Kochanowskiego, Leśmiana, Herberta wykonano w jednym z pomieszczeń adaptowanego na cele artystyczne budynku starego browaru przy ul. Kościuszki. (17.10.)

N a Scenie w Maiarni Teatru Polskiego wystawiono sztukę Ingmara Villgista "Noc Heivera". Był to debiut nowego duetu dyrektorskiego teatru Pawła Łysaka (reżyseria) i Pawła Wodzińskiego (scenografia). (19.10.)

W Sali Wielkiej Zamku o godz. 11 rozpoczął się 117. Poznański Poranek Muzyczny, w którym wystąpiła Grodziska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Stanisława Słowińskiego. (21.10.)

Pianista Krzysztof Jabłoński był solistą 326. Koncertu Poznańskiego. Artysta grał m.in. I Koncert fortepianowy P. Czajkowskiego. (21.10.)

W holu Dworca Głównego PKP zamontowano automatyczne skrytki na bagaże. (1.08.)

N a pływalni przy ul. Chwiaikowskiego oddano do użytku 56-metrową zjeżdżalnię. (2.08.)

Przegląd wydarzeń sierpień-październik 2000

Archeolodzy badający na Ostrowie Tumskim palatium Mieszka I odnaleźli grób ze szczątkami poznanianki, datowany na połowę XVII wieku. (4.08.)

Aktualnie w Strefie Parkowania jest 6 tys. 290 miejsc. W godzinach południowych w miejscach niedozwolonych parkuje w centrum ok. 800 kierowców.

Od połowy sierpnia łaźnia miejska przy ul. Słowackiego czynna będzie tylko przez 4 godz. dziennie. Kąpiel w wannie kosztuje aktualnie 4 zł, natrysk 3,20 zł.

Mika Hakkinen, mistrz samochodowej Formuły l, dał pokaz wyścigowej jazdy na zamkniętych dla ruchu fragmentach Kaponiery, Świętego Marcina, Roosevelta. (19.08.)

Alejami Marcinkowskiego i uł. Podgórną zaczęły jeździć tramwaje, remont jezdni i chodników wciąż trwa. (30.08.)

Na hanowerskiej wystawie Expo 2000 zaprezentowano osiągnięcia Poznania i Wielkopolski. (30.08.)

Cech poznańskich piekarzy był organizatorem Święta Chleba na Starym Rynku. Sprzedawano bułki, bagietki, chleby i chlebki w bardzo wielkim wyborze. (2.09.)

MPK wróciło do rozkładu jazdy sprzed okresu wakacyjnego. Autobusy i tramwaje jeżdżą znowu co 10 min. (4.09.)

Po 2-miesięcznym remoncie otwarto kryty basen na os. Piastowskim. (8.09.)

N ad Maltą odbyły się I Mistrzostwa w Przygotowywaniu Potraw z Ziemniaków "Kartofel Party" z udziałem 13 drużyn z różnych polskich restauracji. (10.09.)

Większość poznańskich spółdzielni mieszkaniowych podjęła decyzję o włączeniu ogrzewania w naszych mieszkaniach (20.09.)

Związek Miast Polskich uhonorował poznański samorząd za najlepiej opracowane materiały informacyjne i promocyjne dotyczące miasta. Koncepcję plastyczną wydawnictw i gadżetów opracował Tadeusz Piskorski. Nagrodę odebrał na konferencji Związku w Zakopanem wiceprezydent T. Kayser. (22.09.)

Ogłoszony, w cztery dni po ogólnoświatowym, Dzień bez Samochodu niezbyt zainteresował poznaniaków. Ruch na ulicach był taki sam, jak każdego "normalnego" dnia. (26.09.)

Pierwsze w Poznaniu pole do gry w golfa powstało przy ul. Wichrowej. (29.09.)

126 palaczy fajki wzięło udział w konkursie wolnego palenia 3 g tytoniu. Spośród międzynarodowej obsady najlepszym palaczem okazał się Węgier Tomas Horvath. (30.09.)

W połowie października mieliśmy w Poznaniu piękną pogodę. Po porannych mgłach termometr wskazywał nawet 22°C. Parki, skwery, lasy komunalne były licznie odwiedzane przez poznaniaków. Stosunkowo ciepłe dni trwały aż do początków listopada.

Także w połowie miesiąca na Starym Rynku zaczęto demontować letnie ogródki kawiarniane. Wokół Ratusza zrobiło się więcej miejsca i jest ciszej.

Bioenergoterapeuta Clive Harris po raz kolejny spotkał się z liczną grupą ludzi chorych w hali Arena. (3.10.)

Zaczęło się ukazywać nowe pismo informacyjne "Mapa". Jest kolportowane za darmo w klubach, kinach, pubach, dyskotekach. Zajmuje się tym, co w Poznaniu mile, niekonwencjonalne, co może nas rozbawić w ciągu dnia i w nocy. Drugim pismem rozdawanym w restauracjach, kinach i kawiarniach, głównie w centrum Poznania, jest "City". 24 strony informują o "wszystkim". Oba pisma adresowane są do młodzieży.

N a Ostrowie Tumskim rozpoczęto demontaż obelisku Jana Kochanowskiego. N a jego miejscu stanie pomnik Jana Pawła II. Obelisk przeniesiony zostanie na drugą stronę placu katedralnego. (9.10.)

W Arenie odbył się VIII Międzynarodowy Festiwal Mody Fryzjerskiej i Kosmetycznej. Po raz pierwszy prezentowano na nim pokazy malowania, niekiedy prawie całego ciała. (22.10.)

U ruchomiono nowe połączenie lotnicze z Poznania do Brukseli. Przelot trwa l godz. 40 min, bilet kosztuje od 1200 do 3 tys. zł, samolot wylatuje każdego dnia. (29.10.)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 2000 Nr4 ; Na frasunek dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry