KRONIKA MIASTA POZNANIAraz nIe odbiegamy od planu nakreślonego przez Konopkę w Jego "Historji Szkoły Ludwiki" SJ).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Rodzina Górków, herbu Łodzią, należy u schyłku średniowiecza do najmożniejszych rodzin w Wielkopolsce. Ród wybił się na czoło rodzin magnackich stosunkowo nagle S5). Wybitnym przedstawicielem rodu Górków w xv. wieku jest Łukasz Górka. W r. 1451 i 1454 wspomina go kronika pisarzy miasta Poznania i tytułuje starostą generalnym wielkopolskim. Później jest wojewodą poznańskim, jeździ w poselstwie do Amurata, sułtana tureckiego, i z poselstwem na dwór Kazimierza Jagiellończyka. Podczas wojny z Krzyżakami walczył w szeregach rycerstwa wielkopolskiego pod Chojnicami i brał udział w pokoju toruńskim. Umarł w r. 1475. Bronzowa płyta nagrobkowa Łukasza Górki znajduje się w katedrze poznańskiej. Przedstawia wojewodę Łukasza Górkę, zakutego w zbroję rycerską, z odchyloną przyłbicą, z rękoma złożonemi do modlitwy. Stopy oparte o lwa. W czterech narożnikach płyty znajdują się herby familijne: Łodzią, N ałęcz, Prawdzie i Denhoff. Między niemi widnieje napis opiewający cnoty zgasłego. Płyta, cenny okaz sztuki gotyckiej, pochodzi z N 0rymbergi, z pracowni Piotra Vischera starszego 80). Z synów Łukasza poważną historyczną osobistością był Urjel Górka, kanonik poznański i gnieźnieński, w r. 1473 mianowany kanclerzem wielkim koronnym, a w pięć lat później konsekrowany na biskupa poznańskiego. W Poznaniu rozwija działalność artystyczną, dba o odbudowę katedry, utrzymuje żywe stosunki artystyczne z N orymbergą, U marł w r. 1498. W testamencie zapisał Kórnik i Miejską Górkę bratankowi Łu

84) K o n o p k a: Geschichte der Kg!. Luisenstiftung zu Posen.

Rysunek na str. 20.

85) B o n i e c k i A d a m: Herbarz Polski, t. VI.

86) Boniecki: l. c.

War s c h a u er: Chronik der Stadtschreiber von Posen. Pozn.

1888. dok. 6 i 7 -my.

P a j z d e r s k i N. Poznań: N auka i Sztuka, t. XIV. str. 29.

X. D e t t lo ff S z c z ę s n y : Stosunki artystyczne biskupa pozn. Urjela Górki z Norymbergą. Poznań. 1919. str. 13-15.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry