POWSTANIE POZNAŃSKIE I80!) R.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

bronią * '} na dzielnych koniach i lud piękny, ale ani jednego od jazdy oficera nie mam 42 ), co mnie nieskończenie zatrudnia i sprawia bojaźń, żeby ten zawiązek pięknego pułku w samym początku nie wpadł w nieporządek. Na czele tej nowo-zbrojnej siły mam oddział piechoty z pułku 3" z Łęczycy mocny 45 głów *8» i oddział jazdy z pułku 3 44), mocny 20 koni na bardzo lichych koniach. Kazałem wyporządzić harmatę 4,) żelazną

+1) Stan pułku jazdy z 4. maja 1809, (Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu, rkps. 514a, f. 18). Organizator mjr. Krzycki. 1 konip.

Karola Tumy - 93 szeregowych, 2 komp. Karczewskiego - 51 szeregowych, 3 konip. Kalinowskiego - 14 szeregowych, prócz tego 21 szeregowych na patrolu z mjrem. Bielamowskim i 21 na placówkach. 6. maja liczba ta urasta (rksp. 514a, f. 28 - liczba koni podana w mianowniku) - oficerów jest 6/5, w czem 1 major, 1 ppłk., 3 kptn., 1 ppr., w kompanjach ludzi i koni 1 - 100/100, 2 - 82/82, 3 - 38/38, w Poznaniu jednak było tylko oficerów 4/3 i szeregowych 68/68, gdyż było odkomenderowanych z oddziałem płka. Wolniewicza kptn. 1/1 szeregowych 100/100, z mjrem. Biełamowskim szeregowych 21/21, z płkiem. Kaszyckim kptn. 1/1, szeregowych 31/31. *2) Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Korespondencja gen.

Dąbrowskiego, teka XVII, nr. 133. Kosiński do gen. Fiszera: "Oficerów tak wielki niedostatek, że Turno (Karol), brat pułkownika (Kazimierza), któren nigdy nie był żołnierzem sam jeden sto koni prowadzili. *') Kronika miasta Poznania 1928, str. 180, (Staszewski, Wybicki i prefektura poznańska wobec organizacji powstania 1809 r.). 44) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie, Korespondencja gen.

Dąbrowskiego, teka XVII, nr. 85. Kosiński do Dąbrowskiego. Poznań 28. kwietnia:. . . . .oddział z pułku 3 jazdy będący na kresach od granicy śląskiej mocny z jednego oficera i 20 koni chciał się przebrać na prawy brzeg Wisły i wczoraj przybył do Poznania, zatrzymałem go tu dla mojej pomocy. Podobnież oddział z pułku 3 piechoty przybył lu wczoraj eskortując amunicję z Łęczycy, z której 'zatrzymałem ładunki karabinowe, piędziesiąt naboi kartaczów do harmat (!) dwuch żelaznych znajdujących się w Poznaniu, resztę odesłałem do Bydgoszczy. Oddział piechoty mocny z głów 45 zatrzymując przy sobie do dalszych rozkazów" . 4f1) Archiwum Główne w Warszawie, Ministerjum Wojny X. W.

770, f. 314. Kosiński do gen. Hebdowskiego z 5. maja 1809: "Znalazłem tu ... 6-0 funtową armatę żelazną, którą zupełnie wyporządziłem, jak do kampanji i opatrzyłem się w kilkudziesiąt naboi kartaczowych, czy nie mógłbyś mi przysłać ze 20 naboi z kulami II . - O ekwipunek

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry