POWSTANIE POZNAŃSKIE 1809 Rny annji nadeszły rozkazy od gen. Zajączka nominowanego dowódcą lewobrzeżnych departamentów Wisły, aby wszelkie zorganizowane oddziały powstania odsyłać na prawy brzeg Wisły do obozu wojska regularnego, oraz aby przyspieszyć tam marsz. 5 p. p. i 4 p. j., które rzekomo dążyły do księstwa z Kistrzyna. Z tem wszystkim Zajączek polecał, aby Kosiński zajął się organizacją departamentu kaliskiego, bo naj starszy w nim wojskowy gen. Skórzewski nazbyt jest posunięty w wieku. Wprawdzie Kosiński nie zajął się tem, ale Zajączek dobrze sprawę przejrzał, gdyż Skórzewski był rozsadnikiem destrukcyjnym i stale tylko obserwował, kiedy z zakładowemi kompanjami wojska regularnego umknąć do śląskich fortec. Sprawa ta inny obrót przybrała, gdy oddziały regularne odebrano mu i oddano pod komendę płka Biernackiego ").

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

W pierwszych dniach maja ruszyła się organizacja powstania. 4 maja donosił o tem Wybicki; ') ,.Porzuciwszy projekt hordów kosynierskich, już się organizuje 1000 gwardystów z miast, dowodzą im Kaszycki i śliczny obywatel Bojanowski poseł. laD strzelców dowodzi im płk. Kurnatowski, 500 koni pcd komendą rotmistrza. JW. Kosiński, generał czynnie światłe wszystko organizuje". Stan tej organizacji obszernie opisywał gen. Kosiński dowódcy zachodnich departamentów gen. Zajączkowi pod datą także 4 maja: :S) "W departamencie poznańskim formują się dwa pułki piechoty i trzeci -jazdy. Pułk pieszy formuje się z gwardjów miejskich, biorąc ze stu głów gwardji miejscowej po 5 ludzi do tego pułku ruchomego, wy

"'.) Archiwum Główne w Warszawie, Ministerjum Wojny X. W.

526, f II.'!. Skórzewski do Poniatowskiego z 10. V. XW. 770, f 79. Skórzewski do pen. Hebdowskiego z 5. V. Bibljoleka Uniwersytecka w Warszawie, Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka XVII, nr. 175. Skórzewski do Dąbrowskiego z li. V. i ni'. 119, Kosiński do Zajączka z i. v. a7) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie, Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka XVII, ni'. 120.

'. '. ") Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie, Korespondencja gen.

Dąbrowskiego, teka XVII, nr. 119.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry