PRZEG LĄD WYDARZEŃluty-kwiecień 2000

Kronika Miasta Poznania 2000 Nr2 ; Jeżyce

Czas czytania: ok. 17 min.

!RADA MIASTA

Oświadczenie wiceprezydenta Miasta Andrzeja Grzybowskiego, dotyczące jego wypowiedzi telewizyjnej związanej z pomocą samotnym matkom, otworzyło obrady :xxx sesji Rady Miasta Poznania. Drugie oświadczenie, przewodniczącego Rady Dariusza Lipińskiego, poruszało sprawę absencji radnych na sesjach. Antoni Szczuciński negatywnie ocenił pracę Zarządu Miasta, stwierdzając, że niewykluczone jest rozważenie powołania nowej koalicji w Radzie Miasta.

Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa w Poznaniu, przedstawione przez Macieja Szubę, miejskiego komendanta policji. O ochronie i zagrożeniach pożarowych mówił Krzysztof Wiśniewski ze straży pożarnej. Sytuację sanitarną przedstawił radnym Lech Gogolewski, a o pracy straży miejskiej mówił Alojzy Łowicki, jej komendant. W dalszej części obrad radni podjęli dyskusję nad uposażeniem i wyposażeniem policji. Przyjęte w tej sprawie stanowisko skierowano do prezydenta, rządu, Sejmu i Senatu RP. W czasie popołudniowej części sesji podjęto 13 uchwał, dotyczących między innymi zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie budowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, likwidacji Gimnazjum nr 34, utworzenia samorządu pomocniczego "Osiedle Zwycięstwa" i zmian wcześniej podjętych uchwał dotyczących Dziennych Ośrodków Adaptacyjnych. (15.02.)

XXXI sesja Rady Miasta zwołana została w trybie nadzwyczajnym. Pierwsza z podjętych w tym dniu uchwał wiązała się ze zmianami w budżecie miasta w roku bieżącym. Kolejne dotyczyły przekształceń przedszkoli, oraz, co wzbudziło ożywioną dyskusję, woli likwidacji 11 z nich, umiejscowionych w pomieszczeniach mieszkal

nych na dużych poznańskich osiedlach mieszkaniowych. N astępne uchwały wyrażały zgodę na zbycie lub dzierżawienie przez ZOZ-y pewnych części ich majątku trwałego. Radni wystąpili także z wnioskiem o wszczęcie przez Urząd Ochrony Państwa postępowania sprawdzającego wobec prezydenta R. Grobelnego i wiceprezydenta T. Kaysera. Sprawdzenie takie jest koniecznym warunkiem, by wyżej wymienione osoby miały dostęp do tajnych informacji związanych z funkcjonowaniem miasta. (22.02.)

Obrady XXXII sesji rozpoczęto od uchwały w sprawie nadania 1 anowi Nowakowi -1 eziorańskiemu honorowego obywatelstwa miasta Poznania. Następnie wyrażono zgodę na powstanie samorządu "Osiedle Przyjaźni" oraz ustalono zasady wynagradzania pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Kolejne cztery podjęte tego dnia uchwały dotyczyły zmian personalnych w składach komisji Rady Miasta.

N astępna z uchwał przywróciła przedszkolom miejskim status zakładów budżetowych, a kolejna zlikwidowała 8-letnią Poznańską Szkołę Chóralną 1 erzego Kurczewskiego, zastępując ją szkołą 9-letnią. Dalsze uchwały edukacyjne mówiły o utworzeniu XXXII Liceum Ogólnokształcącego oraz Policealnej Szkoły Komunikacyjno- Informatycznej w budynku Technikum Kolejowego przy ul. Fredry 13. Szkoły te, wraz z Technikum Kolejowym, utworzą Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego. Radni ustanowili dwie nagrody, które przyznawane będą przez Radę Miasta: Poznański Strażak Roku i Najlepszy Dzielnicowy Miasta Poznania.

Obrady zakończono dyskusją nad sprawozdaniem z pracy Komisji Rewizyjnej Rady za okres 19.01.1999 do 19.01.2000 f. (14.03)

Przegląd wydarzeń luty-kwiecień 2000

Minutę ciszy na początku sesji XXXIII uczczono pamięć zmarłego plastyka miejskiego Włodzimierza Figana. Pierwsza z przyjętych uchwał dotyczyła zmian w budżecie Poznania, związanych z budżetowym deficytem. Następnie zajęto się wydatkami i przychodami Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W kolejnym punkcie obrad radni dyskutowali nad niezbędną restrukturyzacją poznańskiego MPK. Sesję zakończono uwagami nad projektem uchwały dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta. Jego pierwsze czytanie wzbudziło liczne wątpliwości, w związku z czym postanowiono dyskusję nad nim przenieść na kolejną sesję. (21.03)

Sesję XXXIV rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy zmarłego profesora Janusza Ziółkowskiego. W czasie obrad radni przyjęli stanowisko w sprawie przyszłości Fortu VII, pierwszego na terenie Polski obozu koncentracyjnego. W sprawie tej zwrócono się do ministra skarbu, nadzorującego obecnego właściciela Fortu Agencję Mienia Wojskowego. Miasto chciałoby przejąć obiekt na własność lub w wieczyste użytkowanie i zachować jego dotychczasowy charakter pomnika pamięci narodowej. Przez kilka godzin trwało drugie czytanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego UM. Zgłoszono ok. 80 poprawek i autopoprawek, które uwzględniono lub wycofano po wyjaśnieniach, po czym regulamin uchwalono. W dalszej części obrad podjęto uchwały dotyczące zmian budżetowych, zmiany nazwy Komisji Ekologicznej na Komisję Ochrony Środowiska oraz wydzielenia Oświaty z Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego.

Wyrażono też zgodę na lokalizację salonu gier przy ul. Głogowskiej 76. Radni podjęli dyskusję nad planami zagospodarowania Edwardowa i Podolan. Postanowiono również utworzyć w Zespole Szkół Handlowych przy ul. Śniadeckich Liceum Handlowe. (18.04)

Sesję XXXV, absolutoryjną, otworzyło sprawozdanie prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego z pracy Zarządu Miasta. Prezydent zaliczył rok 1999 do najlepszych dla miasta w ostatnim lO-leciu. O dochodach i wydatkach bardzo szczegółowo poinformowała zebranych Barbara Sajnaj, skarbnik miejski. Ubiegłoroczne dochody to kwota l mld 459 tys. 188 zł, wydatki zaś to l mld 90 min 514 tys. 798 zł.

Przedstawiciele opozycji stwierdzili, iż był to najgorszy rok dla Poznania od siedmiu lat. Po wypowiedziach członków Klubu A WS Dariusza Lipińskiego, SLD Antoniego Szczucińskiego i Unii Wolności Grzegorza Ganowicza przystąpiono do głosowania. 34 radnych opowiedziało się za udzieleniem Zarządowi absolutorium, 24 było przeciwko, tym samym Zarząd Miasta Poznania absolutorium otrzymał. Po zamknięciu sesji absolutoryjnej nastąpiło dokończenie obrad sesji XXXIV. Podjęto na niej uchwały dotyczące likwidacji Szkoły Podstawowej dla Pracujących przy ul. Głównej, Szkoły Podstawowej nr 32 i nr l, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Niesłyszących i Gimnazjum nr 34. Ostatnia z uchwał podjętych tego dnia dotyczyła dodatkowych opłat w MPK za przewóz zwierząt i dużych przedmiotów. (27.04.)

IP@2NAlt JPOLIITafCZNTf

Przewodniczący" Samoobrony" Andrzej Lepper przyjechał do Poznania na spotkanie, w czasie którego mówił o kolejnych blokadach dróg publicznych oraz możliwości innych form protestu, nie tylko organizacji rolniczych, w związku ze "złą polityką rządu". (2. 02)

Około 200 związkowców z NSZZ "Solidarność* spotkało się w auli AWF z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. (9.02)

Jerzy Wierchowicz, przewodniczący klubu par* lamentarnego Unii Wolności, na swojej konferencji prasowej mówił o aktualnej sytuacji politycznej, przyszłych wyborach prezydenckich, sojuszu AWS-UW. (11.02)

W czasie konferencji prasowej SLD w Poznaniu dyskutowano o służbach specjalnych. Obecny był m.in. Krzysztof Janik, sekretarz generalny partii. (9.03)

Działacze A WS na swojej konferencji krytykowali bardzo naganny, ich zdaniem, stosunek partii lewicowych do Rosji. (9.03)

Maria Smereczyńska, pełnomocnik rządu ds. rodziny, spotkała się w Poznaniu z prezydentem R. Grobelnym, przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz przedstawicielami mediów. (10.03)

Wielkopolski ZChM wybrał na swoim zjeździe 28 delegatów na zjazd krajowy partii. N owym przewodniczącym wybrano Tomasza Szyszko. (9.04)

Przed Urzędem Wojewódzkim zebrała się pikieta Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w związku ze złą sytuacją na krajowym rynku pracy. (11.04)

SIPIRAWY PUBLICZNI

Przy ul. Wincentego 6 Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka" otworzyła ambulatorium dla ludzi bezdomnych i innych nie ubezpieczonych. (1.02)

Przegląd filmów, wystawy fotografii i plakatu, wykłady i koncerty złożyły się na 2-tygodniową imprezę "Dania na Zamku". Jednocześnie w Zamku otwarto Duński Instytut Kultury. (2-18.02)

Prezydent Poznania Ryszard Grobelny spotkał się w U rzędzie Miejskim z ambasadorem Hiszpanii w Polsce Juanem Pablem de Laiglesia. (3.02)

Javier Solana, były sekretarz generalny NATO, obecnie wysoki urzędnik Unii Europejskiej, odebrał w Auli UAM doktorat honoris causa przyznany mu za całokształt osiągnięć przez senat Uniwersytetu. (12.02)

"Głos Wielkopolski" obchodzi! 55-lecie istnienia.

(16.02)

Rozpoczęły się Dni Kultury Żydowskiej i Izraelskiej w Wielkopolsce, na które złożyły się wykłady, wystawy, konkursy wiedzy, koncerty. (19.02-21.03)

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyło się pierwsze posiedzenie 28-osobowej Rady Strategii Rozwoju Województwa Poznańskiego z prof. Bogdanem Gruchmanem na czele. (21.02)

Przedstawiciele władz miasta, parlamentarzyści, duchowieństwo i mieszkańcy Poznania wzięli udział w uroczystościach związanych z 55. rocznicą zakończenia walk o Poznań w czasie II wojny światowej. (23.02)

Poznański Informator Kulturalny Sportowy i Turystyczny "IKS" obchodził lO-lecie istnienia. Uroczystość rocznicową połączono z wręczeniem Dziennikarskiej Nagrody IKS-a redaktor Annie Kochnowicz. (25.02)

Przez dwa dni trwały w CK "Zamek" IV Wielkopolskie Targi Edukacyjne. (26-27.02)

N a terenach targowych rozpoczęły się: Targi Sprzętu i Odzieży Sportowej, Targi Zabawek, Dekoracji Świątecznych i Artykułów Szkolno-Biurowych oraz Poznański Tydzień Mody.

(29.02.-3.03)

Po raz VII obchodzono w Poznaniu "Kaziuki" , święto kresowiaków. W czasie jarmarku na Starym Rynku można było kupić palmy wielkanocne, "kaziukowe serce" z piernika i posłuchać kapeli, w niedzielę zaś odprawiono mszę św. w kościele 00. Dominikanów. (4.03)

£ okazji 125. rocznicy śmierci prezydenta Cyryla Ratajskiego wiązanki kwiatów na jego grobie złożyli przedstawiciele władz miasta z prezydentem R. Grobelnym. (3.03)

t5-tecte pracy artystycznej obchodził chór Collegium Cantorum pod dyrekcją Małgorzaty Chmielewskiej. (5.03)

W Bibliotece Raczyńskich autorom książek związanych z Poznaniem wręczono nagrody im. Józefa Łukaszewicza. Otrzymali je: Jerzy Strzelczak za Bolesława Chrobrego oraz Eugeniusz Linette (pośmiertnie), Zofia Kurzawa i Andrzej Kusztelski za tom Katalogu zabytków sztuki w Polsce, poświęcony kościołom poznańskiego śródmieścia. Nagrodę za propagowanie sztuki współczesnej otrzymała Galeria "Arsenal" . (10.03)

Drugą rocznicę funkcjonowania w Poznaniu obchodziło Centrum Informacji Miejskiej. (10.03)

W Spotkanie Grup Feministycznych "Kobiety między kobietami" odbywało się w CK "Zamek". (11-12.03)

Także w Zamku rozpoczęła się V Dekada Kultury Belgii Frankojęzycznej. (20-30.03)

Otwarto trzy imprezy targowe: Salmed Międzynarodowy Salon Medyczny, Interherba Międzynarodowe Targi Zielarskie, Intermasz Międzynarodowy Salon Maszyn Włókienniczych, Odzieżowych i Obuwniczych. (21-24.03)

Przegląd wydarzeń luty-kwiecień 2000

Wiosenną Aukcję Dzieł Sztuki przygotowała Galeria "Arsenał". (27.03.)

W 41. rocznicę śmierci Zdzisława Szuka, założyciela Muzeum Instrumentów Muzycznych, odsłonięto tablicę pamiątkową w ścianie muzeum. (29.03)

Minęło 100 lat od przyłączenia do Poznania wsi Wilda, Łazarz i Jeżyce. Festyny zorganizowane z tej okazji przez" Gazetę Wielkopolską" na rynkach tych dzielnic cieszyły się wielkim zainteresowaniem. (1.04)

Rozpoczął się cykl imprez (wystawy, koncerty, wykłady) składających się na X Dni Kultury Francuskiej. (4.04)

Kwietniowe spotkania targowe to: Infosysteaj Międzynarodowe Targi Elektroniki, Telekomunikacji i Techniki Komputerowej, Multimedia Targi Technik Audiowizualnych i Wydawnictw M ultimedialnych, Poligrafia Międzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i U sług Poligraficznych. (11-14.04)

Obrazy, rysunki, grafikę i porcelanę oferowano w Galerii "Profil" na Świątecznym Kiermaszu Sztuki. (13-19.04)

Misterium Męki Pańskiej przygotowane na Cytadeli przez Duszpasterstwo Akademickie "Don Bosco" zgromadziło tłumy poznaniaków. (15.04)

Przedstawiciele władz miasta wzięli udział w uroczystościach pod pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru w 60. rocznicę zbrodni katyńskiej. (15.04)

W kilku punktach miasta odbywała się coroczna akcja "Wiosenne porządki Poznań 2000". (15.04)

Tworzenie programów, inicjowanie doałań i popieranie inicjatyw sprzyjających rozwojowi regionu ma być celem nowo powstałego Klubu Wielkopolan. Jego założycielami (27 osób) są przedstawiciele biznesu, polityki, oświaty, bankowości, mediów. (17.04)

W Auli Uniwersyteckiej odbyła się uroczystość wieńcząca obchody 120-leciem komunikacji miejskiej w naszym mieście. (27.04)

Zawody kawaleryjskie na Woli, przejazd konnych ulicami Poznania, apel poległych pod pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich złożyły się na tegoroczne Dni Ułana. (29-30.4)

POZNANIACY

Medale Młodej Sztuki, przyznawane przez "Głos Wielkopolski", otrzymali w tym roku: za osiągnięcia muzyczne zespół wokalny Nova Gaudia i Poznański Zespół Muzyki Dawnej "Arte Dei Suonatori", w dziedzinie literatury Adam Kaczanowski i Arkadiusz Pachoiski, w dziedzinie plastyki Agnieszka Balewska i Anna Tyczyńska.

Anna Stecka, założycielka Fundacji Pomocy Samotnej Matce, została uhonorowana tytułem Wielkopolanki Roku 1999. (18.02)

Były prezydent Poznania Wojciech Szczęsny Kaczmarek objął stanowisko konsula generalnego RP w Paryżu. (21.02)

N owym komendantem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu został brygadier Jerzy Bronowicz. (1.03)

Pierwszym laureatem Nagrody im. Jerzego Kurczewskiego został dyrygent chóru Schola Cantorum Gedanensis Jan Łukaszewicz. (3.03)

Pisarz, poeta i tłumacz Nikos Chadzinikolau zo* stał laureatem Orderu Uśmiechu. (17.03)

Papież Jan Paweł II przyznał kustoszowi honorowemu Muzeum Literackiego H. Sienkiewicza Ignacemu Mosiowi Wielki Krzyż z Gwiazdą św.

Sylwestra. Odznaczenie wręczył w Poznaniu abp Juliusz Paetz. (18.03)

Zmarł Włodzimierz Figan, plastyk miejski, dyrektor Wydz. Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Poznaniu. (20.03)

Zmarł prof. Janusz Ziółkowski, socjolog, senator RP, rektor UAM, szef Kancelarii Prezydenta L. Wałęsy, autorytet moralny (5.04). Pogrzeb odbył się na Cmentarzu Zasłużonych na Wzgórzu św. Wojciecha z udziałem przedstawicieli władz państwowych, miejskich, wojewódzkich, wielu organizacji oraz licznych mieszkańców Poznania. (10.04)

Małgorzata Ostrowska i Zenon Laskowik zostali uhonorowani nagrodą Polskiego Stowarzyszenia Estradowego Prometeusz '99. (9.04)

Z okazji 50-lecia Zrzeszenia Studentów Polskich prezydent RP Aleksander Kwaśniewski odznaczył Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski Alojzego Andrzeja Łuczaka. W obchodach wzięła udział 40-osobowa grupa poznańskich członków Klubu Seniora ,,63". (10.04)

Zmarł Antoni Mikołajczyk, profesor Akademii Sztuk Pięknych. (13.04)

Zakończył się plebiscyt "Gazety Wielkopolskiej" na Wielkopolanina XX wieku. Zwyciężył Cyryl Rataj ski, następne miejsca zajęli kolejno: prof. Wiktor Dega, prof. Stefan Stuligrosz, ks. Piotr Wawrzyniak, Edward hI. Raczyński, Stanisław Mikołajczyk, gen. Stanisław Taczak, prof. Heliodor Święcicki, Wisława Szymborska i gen. Tadeusz Kutrzeba. (14.04)

SIPOTIKANUA, F A B Ł I K O I , WYKŁADY

Redakqa i współpracownicy "Kuriera Czytelniczego" byli gośćmi kolejnego "Czwartku literackiego" w Pałacu Działyńskich. (3.02)

Wykład niedzielny w Muzeum Sztuk U żytkowych, związany z wystawą o myślistwie, "Strój myśliwego obojga pici przez wieki, moda czy wygoda?" wygłosiła Teresa Michałowska- Barłóg. (6.02)

W cyklu "Kciuk Cesara" w Galem Miejskiej »Arsenal" wykład "Sztuka w świecie ponowoczesnym" wygłosił Grzegorz Dziamski. (7.02)

Spotkanie z Elżbietą Ałeksinską i Stefanem Niewczykiem na wystawie poświęconej rodzinie Niewczyków odbyło się w Muzeum Instrumentów Muzycznych. (13.02)

Z konserwatorkami Muzeum Narodowego, Agnieszką Lewandowską, Bogną Wrońska i Anną Michnikowską, spotkali się wszyscy zainteresowani problemami konserwacji dzieł sztuki na wystawie "Serenissima". (13.02)

W Galerii "ArsenaF miało mIejSCe "Spotkanie z książką o sztuce". Z autorami Anną Zeidler-Janiszewską i Romanem Kubickim dyskutowano o ich pracy "Poszerzanie granic. Sztuka współczesna w perspektywie estetyczno- filozoficznej". (14.02)

Wybitny reportażysta Ryszard Kapuściński był gościem Instytutu Zachodniego. (16.02)

Beata Rymkiewicz poprowadziła spotkanie z cyklu "Pro arte" w Muzeum Narodowym pt. "Dyskusja o wieży Eifila. Moderniści i przeciwnicy". (18.02)

Niedzielny wykład w MNP "Tematy i motywy myśliwskie w malarstwie Juliusza Kossaka" przygotowała Paulina Szeląg. (20.02)

W Centrum Kultury "Zamek" odbyły się warsztaty recytatorskie "Jak mówić wiersze". (21, 25, 26.02)

"Portret rodziny Raczyńskich" Adolfa Henninga był "bohaterem" "Spotkania z obrazem", przygotowanego w MNP przez Beatę Rymkiewicz. (22.02)

Finał VIH Ogólnopolskiego Konkursu Wierszy o Laur Klemensa Janickiego odbył się w CK "Zamek". (26.02)

W Teatrze Wielkim wszyscy chętni spotkali się na kolejnych Poznańskich Warsztatach Operowych, które w lutym nosiły tytuł "Audycja, czyli start do kariery". (27.02)

W M uzeum Sztuk Użytkowych odbyło się spotkanie z Zygmuntem Dolczewskim, komisarzem wystawy "Myślistwo jako styl życia". (27.02)

Janusz Pazder wygłosił w Zamku wykład z cyklu "Ostatni taki Zamek". (28.02)

W Zamku odbyło się spotkanie poświęcone zmarłemu niedawno aktorowi Marianowi Pogaszowi. (28.02)

W cyklu" Tandem, czyli para doskonała" Scena na Piętrze gościła Beatę Tyszkiewicz i Karolinę Wajdę. Spotkanie przygotował i poprowadził, jak zawsze, Romuald Grząślewicz. (28.02)

Piotr Klafkowski prezentował w Muzeum Instrumentów Muzycznych skrzypce, dudy siesieńki. (3,10,17, 24, 31.03)w MNP w cyklu "Pro arte" Paulina Szeląg. (3.03)

"Lekturą dzieła" był obraz "Brzeg Słoweńców" Luca Carlewarijsa, o którym pogadankę przygotowała Agnieszka Nowicka. (5.03)

Przegląd wydarzeń luty-kwiecień 2000

N iedzielne spotkanie w Muzeum Sztuk U żytkowych odbyło się na ekspozycji czasowej "W cieniu synagogi", poprowadził je Zygmunt Dolczewski. (12.03)

Po wystawie "Serenissima" w Muzeum Narodowym oprowadzała wszystkich zainteresowanych malarstwem weneckim Beata Rymkiewicz. (12.03)

Gościem Teatru Ósmego Dnia był znany historyk brytyjski Timothy Garton Ash. (14.03)

N a zaproszenie samorząd« acznlowskiego H Liceum Ogólnokształcącego na spotkanie z uczniami tej szkoły przyjechał prezydent Lech Wałęsa. (16.03)

N a "Czwartek literacki*' zaproszono do Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich autorów "Przewodnika po Polsce stalinowskiej 1944-56". (16.03)

Młodzieżowe spotkanie "Pro arte" , przygotowane w MNP przez B. Rymkiewicz, nosiło tytuł "Od kubizmu do konceptualizmu. Twórcy awangardy o definicji dzieła sztuki". (17.03)

W teatrze Ósmego Dnia zainaugurowano cytd spotkań poświęconych współczesnej historii "Historia pod prąd". Pierwsze ze spotkań dotyczyło Kuby. (17.03)

CK "Zamek" gościło laureatów 45. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. (21.03)

Teresa Michałowska- Barfóg przygotowała wykład o stroju żydowskim i tkaninie synagogalnej w Muzeum Sztuk Użytkowych. (19.03)

Spotkanie z komisarzem wystawy "Polska bandera nad Bałtykiem" Jarosławem Łuczakiem odbyło się w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym. (19.03)

Maria Kosko, komisarz wystawy" Tajemne przestrzenie świętości" w Muzeum Etnograficznym, spotkała się ze wszystkimi zainteresowanymi tą ekspozycją. (19.03)

O obrazie Nicolo Renieri "Budzenie śpiącego za pomocą palącego się knota" mówiła w MNP w cyklu "Spotkań z obrazem" B. Rymkiewicz (21.03)

Bogna Wrońska rozmawiała z zainteresowanymi problemami konserwacji malarstwa w czasie "Niedzielnego spotkania" w MNP na wystawie "Serenissima". (2.04)

Festiwalowi Poznańska Wiosna Muzyczna towarzyszyła konferencja "Muzyka wobec sacrum". (5-6.04)

W ramach cyklu" Społeczeństwo alternatywne" w Teatrze Ósmego Dnia miały miejsce Dni Pogranicza, zorganizowane we współpracy z miasteczkiem Sejny. (6-08.4)

"Politycy wobec awangardy. Obrazoburstwo narodowosocj ali styczne " to tytuł kolejnego spotkania "Pro arte", poprowadzonego przez B. Rymkiewicz. (7.04)

M uzeum Etnograficzne przygotowało spotkanie z twórcami ludowymi, wykonującymi palmy wielkanocne i pisanki. (7-9.04)

W ramach X Dni Kultury Francuskiej wykład o rzeźbie Rodina "Myśliciel" wygłosiła Beata Rymkiewicz. Wykład odbył się w gmachu Muzeum Narodowego. (9.04)

"Ukrzyżowanie" anonimowego artysty z 2 poło XV w. było dziełem sztuki, o którym w ramach "Spotkań z obrazem" mówił Andrzej Woziński.

(11.04)

Monika Dzienisiewicz-Olbrychska i Andrzej Kopiczyński wzięli udział w kolejnym "Tandemie, czyli parze doskonałej" w Scenie na Piętrze. (13.04)

"Nieruchomy obraz w kulturze płynności, to tytuł seminarium, które odbyło się w ramach II Biennale Fotografii. (15.04)

Anna Szpakowska- Kujawska z Wrocławia była gościem "Czwartku literackiego" w Pałacu Działyńskich. (27.04)

Agnieszka Nowicka przygotowała kolejne spotkanie z cyklu "Pro arte" , tym razem dyskutowano o koloryzmie. (28.04)

Prawie trzy godziny trwała na Starym Rynku impreza "Dzień błazna, czyli historia ratuszowych koziołków". (28.04)

WYSTAWY

Przy ul. Woźnej 21 otwarto Oałertę Sztuki Współczesnej "Dwudziesty Wiek". Działalność Galerii zainicjowano wystawą rysunków, serigrafii i obrazów Jerzego Nowosielskiego z lat 1957-98. (1.02)

W Centrum Sztuki Współczesnej Inner Spaces Multimedia otwarto ekspozycję "Cztery postawy". (4.02)

Rzeźby Zofii Dymczyk-Bilińskiej prezentowała Galeria "Profil". (9.02)

Wystawę "Polska bandera nad Bałtykiem 80.

rocznica zaślubin Polski z morzem" przygotowano w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym. (10.02)o godz. 18 rozpoczął się w Galerii "pf' wernisaż prac fotograficznych "Opowieści" Pawła Żaka. (14.02)

Wojciech Zasadni prezentował swoje obiekty i instalacje w Galerii ON. (17.02)

Fotograficzną wystawę upamiętniającą polskich Żydów "I ciągle widzę ich twarze" otwarto w Galerii" U Jezuitów". (21.02)

W Galerii Miejskiej "Arsenał" otwarto wystawę prac zmarłej w ubiegłym roku Marii Pinińskiej- Bereś oraz rysunków i grafik Piotra Szurka.

(28.02)

Wystawę prac Adama Molendy "Lądowanie" przygotowała ABC Gallery. (29.02)

Dwadzieścia powojennych prac Henryka Stażewskiego pokazano w Galerii "r". (29.02)

W Galerii "Y es" otwarto wystawę prezentującą biżuterię z X Międzynarodowego Przeglądu Form Złotniczych" Srebro '99". (3.03)

Żabytki sztuki żydowskiej znalazły się na ekspozycji w Muzeum Sztuk Użytkowych "W cieniu synagogi". (5.03)

Okolicznościową wystawę w 60. rocznicę mordu katyńskiego otwarto w Wielkopolskim Muzeum Walk Niepodległościowych. (6.03)

Fotografie Robo Kocarta "Rysowanie światfeinf znalazły się na wystawie w Galerii "pf'. (6.03)

W Centrum Kultury "Zamek" otwarto Galerię "Debiut" zamkowej Pracowni Malarstwa i Rysunku. (6.03)

Obiekty malarskie Marleny Kudlickiej pokazała Galeria ON. (9.03)

M uzeum Historii Miasta Poznania przygotowało ekspozycję czasową "Pielęgnując tradycję. Z dziejów marki »Nivea« w Poznaniu". (12.03)

Mirosław Antoniewicz wystawiał swoje obrazy w Galerii "Garbary 48". (14.03)

35 prac na papierze Norbertta Skupniewicza można było oglądać w Galerii "Za Bramką". (15.03)

Ną wystawę "Kobieta nieubrana" w Galerii "Dwudziesty Wiek" złożyły się 22 prace artystów polskich. (17.03)

Wernisaż wystawy grafik Waldemara Szysza miał miejsce w Poznańskiej Galerii N owej. (17.03)

W Muzeum Literatury H. Sienkiewicza otwarto wystawę upamiętniającą 100. rocznicę I wydania "Krzyżaków". (20.03)

"Fotografia w plakacie japońskim" była tematem wystawy otwartej w Muzeum Sztuk Użytkowych. (26.03)

W gmachu Biblioteki Raczyńskich przy pi. Wolności przygotowano ekspozycję "Listowniki z XIX i XX wieku". (28.03)

"Co kryły walizki repatriantów" pokazano na wystawie w Muzeum Etnograficznym. (2.04)

Jednodniową tylko prezentację malarstwa, grafiki i obiektów "Kolekcja" pokazano w Galerii ON. (1.04)

16 artystów z Białorusi przywiozło do Galerii "Arsenał" swoje prace na Festiwal Sztuki Białoruskiej. (3-4.04.)

Tego samego dnia także w Arsenale zaprezentowano " Gabinet Jerzego Ficowskiego", przeniesione do Galerii wyposażenie prywatne gabinetu pisarza. (3-9.04)

Prace Agnieszki Tarasiuk-Stado pokazano na wystawie "Zaloty" w Galerii ON. (6.04)

Przegląd wydarzeń luty-kwiecień 2000

80 fotografii Henri Cartier- Bressona znalazło się na wystawie otwartej w Zamku w ramach Dni Kultury Francuskiej. (7.04)

W Galerii "Debiut" swoje prace wystawiała Dagmara Jankowska. (10.4)

Obrazy Zenona Kaczmarkiewicza wystawiła Galeria "Profil". (12.04)

"Rok 1000. Archeologia traktu cesarskiego" to tytuł kolejnej wystawy w Muzeum Archeologicznym. Otwarciu towarzyszyła konferencja" Trakt cesarski". (12.04)

Wystawę fotograficzną Grupy Boox przygotowała Galeria "pf'. (13.04)

Drugie Biennale Fotografii, połączone z wystawą ok. 300 prac 60 artystów, otwarto w Arsenale. (14.04)

W salach Ratusza {Muzeum Historii Miasta Poznania) miał miejsce wernisaż wystawy "Zatrzymani w spojrzeniu... Wielkopolan album rodzinny". N a ekspozycję składają się rodzinne zdjęcia mieszkańców naszego miasta i regionu, wykonane do roku 1919. (16.04)

"Święty Wojciech w polskiej kulturze ludowej" byl tematem wystawy przygotowanej w CK "Zamek". (18.04)

T I A «, MUzyJ(A, ULM

Paweł Wodziński został nowym dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Polskiego. (4.02)

W Arsenale w cyklu "Kino podziemne" prezentowano "Waiden" Jonasa Mekasa (9.02, cz. II 16.02)

Centrum Kultury "Zamek" gościł@ uczestników eliminacji XX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży. (11.02)

Eugeniusz Korin wyreżyserował w Teatrze N owym "Sny" wg "Zbrodni i kary" Dostojewskiego. (12.02)

"Nieobecny" Krystyny Chołonieckiej był lutową premierą w Teatrze Animacji. Sztukę reżyserował Jerzy Moszkowicz. (13.02)

W auli Akademii Muzycznej zainaugurowano cykl koncertów "Poniedziałek w Akademii", związany z obchodami 80-lecia uczelni. (14.02)

Orkiestra Dęta Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie koncertowała w Zamku w czasie 113. Poznańskiego Poranka Muzycznego. (20.02)

W kinie Pałacowym rozpoczął się S-dniowy przegląd filmów "Wielka literatura rosyjska na ekranie". (21-25.02)

190. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina uczczono dwoma koncertami w Sali Białej Urzędu Miejskiego. W czasie pierwszego wystąpiła Małgorzata Sajna, w czasie drugiego Piotr Żukowski. (22.02,1.03)

Koncert "Bacewicz in memoriam" miał miejsce w Auli Uniwersyteckiej. Grała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Jerzego Salwarowskiego z solistą Stefanem Kamasą na altówce. (25.02)

Wieczór drugi z cyklu "Verba sacrum" w poznańskiej Katedrze wypełnił tekst Księgi Mądrości, czytany przez Halinę Łabonarską, oraz koncert zespołu Nova Gaudia. (27.02)

Przez trzy dni w Muzeum Instrumentów Muzycznych odbywały się warsztaty poświęcone klawesynowemu wykonawstwu muzyki barokowej. (2-4.03)

42. Koncert Świętomarciński pOSWlęcony był muzyce niemieckiego baroku. (5.03)

Kino Pałacowe zaproponowało widzom przegląd filmów pod przewrotnym tytułem "Pooglądajmy o kobietach". (5-9.03)

Mischa Maisky, światowej sławy wiolonczelista A koncertował w Auli UAM wraz z poznańską orkiestrą "Amadeus", wykonując utwory Bacha, Haydna, Mozarta, Czajkowskiego. (6.03)

Chór Kameralny "Cantorus" śpiewał w czasie 43. Koncertu Swiętomarcińskiego, noszącego tytuł "Słowo w pieśniach pełnych Ducha". (9.03)

Festiwal reklamy i krótkich filmów Fundacji Młodych otwarto w kinie Pałacowym. (10-11.03)

W Teatrze Wielkim odbyła się premiera "Żydówki" Jacquesa F. Halevy'ego, w reżyserii Michała Znanieckiego. (11.03)

322. Koncert Poznański "Mozart" wypełniła muzyka w wykonaniu poznańskich filharmoników pod dyr. Jacka Rogali z Tomaszem Tomaszewskim na skrzypcach. (11.03)

Krzysztof Babicki wyreżyserował na Scenie N owej Teatru Nowego "Tango" Sławomira Mrożka. (11.03)

Z okazji przyznania Andrzejowi Wajdzie Oskara kino Pałacowe przygotowało przegląd jego filmów "Człowiek z Oskarem". (13.03)

Genialny skrzypek Nigel Kennedy dał w AuM Uniwersyteckiej recital oparty na utworach Jimm/ego Hendriksa. (14.03)

Scena Verbum Teatru Nowego gościła najubileuszowym, 50. wieczorze Antoniego Marianowicza. (15.03)

Dziesięć poznańskich chórów śpiewało w czasie II spotkań Akademickich Chórów Miasta Poznania. (19.02)

W AuM UAM miał mIejSCe VIII Ogólnopolski Konkurs Dyrygentury Chóralnej. (23-24.03)

114. Poznański Poranek Muzyczny w Sali Wielkiej Zamku wypełniła muzyka w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rostarzewa.

(26.03)

Poznański Chór Katedralny i Charkowski Chór Chłopięcy wystąpiły w 160. koncercie "Musica sacra". (26.03)

Lars Pało ze Szwecji zajął I miejsce w II Międzynarodowym Konkursie Organowym im. F. Nowowiejskiego. (27.03.-2.04)

Przy wypełnionej hali Arena dla poznańskie} publiczności śpiewał Joe Cocker. (28.03)

Konstanty Andrzej Kulka skrzypce i Waldemar Malicki fortepian grali z okazji 120. rocznicy śmierci Henryka Wieniawskiego w Sali Białej Urzędu Miejskiego. (31.03)

fragmenty min. z "Aidy", "Don Cariosa" i "Traviaty" w wykonaniu poznańskich filharmoników i śpiewaków wykonano w czasie 323. Koncertu Poznańskiego w Auli UAM. (1.04)

;vv

ŚV- Ti . u . ""T""i fi i

"Dawne i nowe kmo francuskie to cykl filmów zaprezentowany z okazji Dni Kultury Francuskiej w kinie Pałacowym. (1-14.04)

W auli Akademii Muzycznej iAuM Uniwersytetu trwały koncerty XXXVI Poznańskiej Wiosny Muzycznej. (3-7.04)

Dave Libman, Abbey Lincoln, Arche Sheep i wielu innych muzyków jazzowych wystąpiło w Poznaniu w II edycji Ery Jazzu. (5-10.04)

Orkiestra PKP i ZNTK pod dyrekcją Kazimierza Pokrzywińskiego grała w niedzielny poranek na Zamku w czasie 115. Poznańskiego Poranka Muzycznego. (9.04)

Hilliard Ensemble wykonał "Pasję" Arvo Parta w poznańskim kościele farnym, z udziałem Chóru Kameralnego UAM. (18.04)

Sześć dni trwał w kinie Pałacowym przegląd "Arcydzieła kina radzieckiego". (25-30.04)wało "Voccano Saga (26.04)te za wideo art" Joana Jonasa.

Utwory Haydna wypełniły 324. Koncert Poznański w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod dyr. Jarosława Lipkę. (29.04)

VAMA

Jeden z bardziej znanych w kraju budynków poznańskich - Okrąglak - skończył 45 lat. (3.02)

Mieszkańcy Poznania wybrali najładniejszy budynek ostatniej dekady. W plebiscycie "Gazety Wielkopolskiej" zwyciężył bezkonkurencyjnie nowy gmach Akademii Muzycznej.

Zakończono remont Odwachu na Starym Rynku.

Więźniowie z poznańskiego więzienia, podobnie jak w roku ubiegłym, zaczęli prace porządkowe na terenie miasta. Prace rozpoczęto od miejskiego wysypiska śmieci, następne sprzątano torowiska tramwajowe i ich otoczenie. (10.02)

Prezydent miasta Ryszard Grobelny wręczył rodzicom Justyny Bordo, pierwszej poznaniance urodzonej w roku 2000, polisę posagową. (16.02)

Przegląd wydarzeń luty-kwiecień 2000

Od początku marca w poznańskich szkołach średnich odbywały się tzw. dni otwarte.

Miss Dziurę 2000 poznańskich uHc wybrali czytelnicy "Gazety Wielkopolskiej". Laureatką została 7 -metrowa wyrwa przy ul. Promyk. (8.03)

Sekcja Rowerzystów Miejskich zorganizowała "Rowerowe powitanie wiosny". Grupa cyklistów przejechała spod Zamku nad Jezioro Maltańskie. (19.03)

Po Jeziorze Maltańskim zaczął pływać stateczek spacerowy "Anna Maria". W półgodzinne rejsyza 6 i 4 zł poznaniacy i goście mogą się wybrać między godz. 9.30 a 18.30. (2.04)

Sozpoczęto stawianie pierwszych ogródków kawiarnianych na płycie Starego Rynku. W tym roku będą one bardziej ukwiecone i mniej udziwnione niż w minionych latach. Czynne będą do 15 października. (20.04)

W całym mieście rozpoczęto obowiązkową dla wszystkich właścicieli nieruchomości akcję deratyzacyjną. (27.04)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 2000 Nr2 ; Jeżyce dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry