KRONIKA MIASTA POZNANIAi obostrzeniach odnośnie do straży granicznej. Na podstawie składanych raportów Wybicki tak opisywał nadgraniczne stosunki z ,,) ,,0 Wrocławiu pewne, że się sekretnie ochotnik zbiera, bom umyślnie z Rawicza tam tajemnie przyjaciela mego wysłał. Toż się ma dziać na całej linji Pomeranji i Prus... W Prusach wre niechęć, zapał i tajne, ale powszechne dzieją się przygotowania" . Widać więc, że położenie było ciężkie, bo departament pozbawiony wojska, otoczony był przez przyczajonego wroga, a od czoła zbliżał się nieprzyjaciel, przełamawszy pod stolicą wojsko regularne zdradzał wyraźną chęć okupacji. Zdając sobie z tego sprawę pisał Wybicki Dąbrowskiemu w odpowiedzi na. list obiecujący pomoc i chwalący organizację "obiecujesz mi 400 kawalerji - przysyłaj stu - ale jaknajprędzej i gdyby 50 żołnierzy z kilku oficerami, aby tym oddać nasze posp(!olite ruszenie?), te kilkudziesiąt żołnierza regularnego da ducha moim wieśniakom etc. Podobno w Bydgoszczy ma być coś kawalerji "''), ta niechby dostała ordynans jaknajprędszego sta

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

2!1) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie, Korespondencja gen.

Dąbrowskiego, teka XVII, nr. 86/87. Wybicki do Dąbrowskiego z 29. N.

30) Mogła to być mała komenda, jak to wynika z tabeli dyslokacji 111. legji z dnia 31. marca 1809 r. (Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie, Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka XVII, nr. 40, (przy wyliczaniu w liczniku są podani oficerowie, w mianowniku podoficerowie i szeregowcy): 9 p. p. (w lliszpanji) - depozyt w Poznaniu - 3/97.

10 p. p. - pik. Downarowicz.

I batalion - szef batalionu Zakrzewski - Gdańsk 1 1 4? 1274 Stralsund) "

II bataljcn - szef bataljonu Koszarski - Depozyt w Poznaniu - 9/110.

11 p. p. - płk. Mielżyński.

I bataljon - szef bataljonu Tysson II bataljon - szef bataljonu Straszewski Depozyt w Poznaniu C/149.

12 p. p. - pik. Weyssenhoff.

II b ta1ion - szef f bataljonu Oskierko ki uata1jOn - sze -bataljOnU MÓjaczews Detaszament w Warszawie i Poznaniu -.

Gdańsk - 54/1307.

6/31.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry