PRZEG LĄD WYDARZEŃsierpnień - październik 1999l&AIDA MIASTA

Kronika Miasta Poznania 1999 R.69 Nr4 ; Dawne domy i mieszkania

Czas czytania: ok. 17 min.

XIX, pierwsza po wakacyjnej przerwie sesja Rady Miasta Poznania rozpoczęła się od symbolicznej minuty ciszy, którą uczczono pamięć Teresy Nalali (radnej II kadencji), zmarłej w czasie wakacji. Bardzo ożywioną dyskusję wywołała sprawa odwołania ze stanowiska sekretarza miasta Wojciecha Kułaka. Propozycja takiej uchwały nie była oparta na przesłankach merytorycznych, lecz na porozumieniu koalicyjnym, które przypisuje to stanowisko przedstawicielowi Akcji Wyborczej Solidarność (Wojciech Kulak jest bezpartyjny). Aby uniknąć sporów i przetargów, sam zainteresowany złożył rezygnację ze stanowiska. Radni ją zaakceptowali, dziękując byłemu sekretarzowi za jego lO-letnią pracę. N owym sekretarzem Rady został Dariusz J ędraszak. Zebrani radni wyrazili zgodę na rozwiązanie stosunku pracy między Uniwersytetem a radnym A. Szczucińskim. Liczne polemiki wzbudziły projekty uchwał dotyczące wydania przez miasto 600 tys. zł na iluminację świąteczno-noworoczną i na dofinansowanie budowy sali sportowej przy prywatnej szkole Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. Ostatecznie obie uchwały przyjęto.

(21.09)

Dokończenie przerwanej przed tygodniem sesji rozpoczęto od uchwał dotyczących zmian w składach osobowych Komisji Rady. Następnie zajęto się problemem likwidacji poznańskich Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Radni wyrazili zgodę na to, by w budżecie na przyszły rok ująć wszechstronne badania poznańskiego ruchu drogowego. Mają się one rozpocząć jesienią tego roku i zakończyć latem przyszłego.

Bezdyskusyjnie uchwalono, aby miasto przeznaczyło 5 zł na każdego poznaniaka w roku 2000. Pieniądze zasilą kasy samorządów osiedlowych.

Dyskutowano także o spółkach z udziałem miasta, lokalizacji kasyn gry, dzierżawie terenów. Łącznie tego dnia podjęto 15 uchwał. (28.09)

Sesję XX Rady Miasta Poznania otwarto uchwałą o zaciągnięciu kredytu na wydatki, które nie mają pokrycia w dochodach miejskich. Kolejną rozpatrywaną kwestią były zasady odpłatności za przedszkola prowadzone przez miasto; przyjęto uchwałę dotyczącą warunków, które muszą zaistnieć, by móc skorzystać z ulg przy przedszkolnych opłatach. Radni wyrazili zgodę na przystąpienie miasta do spółki Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza MRS, jednocześnie przyjęto uchwałę o powiększeniu Komisji Rolnictwa RM o radną Jadwigę Rotnicką. Zdecydowano o likwidacji ośrodka dla bezdom - nych przy ul. Michałowo, powołując w to miejsce ośrodek dla bezdomnych nr l, będący odtąd jednostką budżetową. Taką samą uchwałę (wynikającą z ustawy o finansach) podjęto w przypadku Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego przy ul. Saperskiej. Kolejne uchwały dotyczyły finansowania domów opieki społecznej. N a zakończenie obrad Rada wybrała komisję, która zaopiniuje kandydatury przyszłych ławników Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego. (5.10)

Zebrani na XXI sesji radni rozpoczęli obrady od uczczenia symboliczną minutą ciszy zamordowanego 15 lat temu księdza Jerzego Popiełuszki. Pierwsze z podjętych tego dnia uchwał wiązały się z finansami, tj. sprostowaniem błędu rachunkowego w uchwale z września dotyczącej budżetu, oraz upoważnieniem Zarządu Miasta do zaciągania zobowiązań na rok 2000.

Przegląd wydarzeń sierpień - październik 1999

N astępnie wybrano ławników do Sądu Rejonowego, Okręgowego i Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym. Sześć kolejnych uchwał dotyczyło zmian statutów miejskich instytucji kulturalnych (Biblioteki Raczyńskich, Teatrów: Polskiego, Muzycznego, Animacji i Ósmego Dnia oraz Centrum Kultury "Zamek"). Nowy statut i nową nazwę otrzymał Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, który od teraz jest Centrum Sztuki Dziecka.

W dalszej części obrad radni dokonali zmian personalnych w kilku komisjach Rady Miasta. Zmieniono zapis w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwiększając jego dostępność dla osób bezrobotnych i bezdomnych. Zmianom uległ też statut ZOZ Nowe Miasto oraz Państwowego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych przy ul. Serbskiej.

Końcowe uchwały tej sesji dotyczyły przekwalifikowania dziennych domów pomocy społecznej z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe. (19.10)

W czasie obrad sesji II Młodzieżowej Rady Miasta postulowano przywrócenie rzecznika praw ucznia oraz dyskutowano nad wprowadzonym w Poznaniu programem "Uwaga, nieletni" . (28.10)

SIPIRA WYroiMCZNE

Premier polskiego rządu Jerzy Buzek gościł w Poznaniu, gdzie spotkał się z harcerzami uczestniczącymi w ogólnopolskim zlocie "Burmistrz '99", którego celem było wyjaśnienie i upowszechnienie idei samorządności. Patronat nad zlotem objął prezydent miasta Ryszard Grobelny. (6.08)

Na Starym Rynku odbyły się obchody 280-rocznicy przybycia do Poznania i Wielkopolski osadników z Bambergu. (7.08)

125 lat minęło od otwarcia poznańskiego Ogrodu Zoologicznego. (12.08)

Złożeniem wiązanek kwiatów pod poznańskimi pomnikami przez przedstawicieli organizacji kombatanckich, władz miasta i województwa uczczono święto Wojska Polskiego. (13.08)

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w życie weszły nowe przepisy dotyczące Strefy Parkowania

(dotąd Strefy Ograniczonego Postoju), poszerzonej o wiele ulic w centrum miasta. (16.08)

Ruszyła akcja "Uwaga, nieletni" . Między godz.

23 a 5 policja poznańska będzie szczególnie zwracała uwagę na młodzież błąkającą się po ulicach. (16.08)

Gościem Poznania był prezydent Słowacji Rudolf Schuster oraz grupa samorządowców i przemysłowców z tego kraju. (20.08)

W Poznaniu trwały IV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne. (20-22.08)

Anonimowi alkoholicy zorganizowali w naszym mieście Międzynarodowy Zlot Radości. (20.08)

Pod patronatem władz miejskich rozpoczęto akcję "Familijny Poznań", mającą ukazać problemy (oraz sposoby ich pokonywania), które dotykają współczesną poznańską rodzinę. (23.08)

N a budynku przy ul. Fredry 8 odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Wojciechowi Korfantemu, mieszkającemu przez kilka lat w Poznaniu. (28.08)

Na terenie Wielkopolskiej Giełdy Rolno-Ogrodniczej odbyły się miejskie dożynki, w których uczestniczył m.in. prezydent R. Grobelny. (29.08)

Mszą św. i złożeniem kwiatów pod pomnikiem Czerwca 1956 uczczono 19. rocznicę podpisania w Gdańsku tzw. porozumień sierpniowych. (31.08)

N a terenach targowych rozpoczęły się kolejne imprezy handlowe: Poznański Tydzień Mody, Targi Sprzętu i Odzieży Sportowej, Targi Zabawek, Dekoracji Świątecznych i Artykułów Szkolno-Biurowych oraz Asia in Poland. (31.08-3.09)

O godz. 18 w 60. rocznicę wybuchu II wojny światowej na Cytadeli pochowano szczątki 14 Polaków, które dotąd znajdowały się w Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu. (1.09)

Poznańska inauguracja nowego roku szkolnego miała miejsce w Gimnazjum nr 51 (dotąd Szkoła Podstawowa nr 97) przy ul. K. Potockiej. Szkoła była oflagowana na znak protestu przeciwko bardzo niskim nakładom finansowym na oświatę. (1.09)

Po gruntownym remoncie otwarto dla ruchu tramwajowego ul. Hetmańską i most Mieszka I. (1.09)

W poznańskim U rzędzie Miasta powstał Wydział Oświaty, Sportu i Rekreacji w miejsce Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Wydziału Oświaty. (1.09)

Poznański Aeroklub obchodził 80-lecie istnienia.

Świętowanie miało miejsce na lotnisku w Kobylnicy. (4.09)

Na stadionie Posnanii rozegrano wszystkie konkurencje III Polsko-Niemieckiej Spartakiady Inwalidów Upośledzonych Umysłowo. (6.09)

Po dwuletnim remoncie kaplicy w kościele 00. Franciszkanów na Górze Przemyśla wrócił do niej po konserwacji obraz Matki Bożej w Cudy Wielmożnej. (11.09)

Kolejne imprezy targowe to: Targi Artykułów Gospodarstwa Domowego i Elektroniki Konsumpcyjnej Domexpo, Międzynarodowe Targi Reklamy, Międzynarodowy Salon Technik Pakowania i Logistyki Taropak. (14-17.09)

Prezydent Poznania Ryszard Grobelny spotkał się z konsulem generalnym USA w Polsce Patricia Butenis. (16.09)

Ponad 100 osób głęboko upośledzonych wzięło udział w II Ogólnopolskim Treningu Aktywności Motorycznej, który odbył się w Arenie. (16.09)

W 60. rocznicę napaści radzieckiej na nasz kraj odprawiono Mszę św. w kościele 00. Franciszkanów, ulicami centrum przeszedł "Marsz pamięci", a na skwerze naprzeciwko Collegium Maius odsłonięto pomnik Ofiar Katynia i Sybiru dłuta Roberta Sobocińskiego. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, regionalnych i miejskich, kombatanci, harcerze i mieszkańcy miasta. (17.09)

W ścianie byłego Teatru Miejskiego umieszczono tablicę upamiętniającą koncertujące onegdaj w Poznaniu sławy muzyczne - Nicolo Paganiniego, Franciszka Liszta i Henryka Wieniawskiego. (18.09)

W Poznaniu gościła z trzydniową wizytą delegacja hrabstwa N ottinghamshire. (18.09)

W kwaterze żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu Miłostowskim odsłonięto i poświęcono pomnik Kombatantów. W uroczystości brał udział m.in. Jacek Taylor, kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. (20.09)

II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej obchodziło 80-lecie istnienia. Uroczystości zakończono koncertem z cyklu "Musica sacra" i spotkaniem w hotelu Poznań. (25.09)

110-lecie istnienia obchodziło Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta.

(25.09)

Rozpoczęły się XV Międzynarodowe Targi Rolno-spożywcze Polagra '99. W otwarciu imprezy uczestniczył marszałek Sejmu Maciej Płażyński. Jak zawsze wystawie towarzyszyły ogromne zainteresowanie i liczne utrudnienia, szczególnie komunikacyjne. (29.09)

W bieżącym roku do VI edycji konkursu "Zielony Poznań" stanęło 2 tys. 485 uczestników, zgłaszając 2 tys. 560 obiektów zielonych. Miejska Komisja Konkursowa wyróżniła następujące tereny zielone: l. W kategorii zieleniec-kwietnik: I Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka" , os. N a M urawie; II Telekomunikacja Polska SA, Centrum Linii Radiowych; III Poznańska Energetyka Cieplna SA; 2. W kategorii loggia, balkon: I Elżbieta i Krzysztof Wilscy; II Janina Leśniewska; III Sławomir Gruszka; 3. W kategorii ogród przydomowy: I Maria Kociałkowska; II Anna Majewska; III Irena Pakulska; 4. W kategorii działka na terenie POD: I Mieczysław Wyszatycki; II Renata Dałkowska; III Izabela Ławniczak; 5. Wyróżnienia dodatkowe przyznano Łucjanowi Rabskiemu, Elżbiecie i Jackowi Dąbrowskim, Wojciechowi Bukowskiemu.

Sergiej Razov, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Federacji Rosyjskiej, spotkał się w Poznaniu z prezydentem Ryszardem Grobelnym. (1.10)

Rozpoczęto, wyznaczając terminy dla poszczególnych dzielnic, akcję bezpłatnego wywozu śmieci wielkogabarytowych. Tylko przez dwa dni trwania akcji zebrano ponad 100 ton różnych sprzętów. (4.10)

Przegląd wydarzeń sierpień - październik 1999

Wykłady, wystawy, spotkania, pokazy, II l argi Pracy i Edukacji złożyły się na II Festiwal Nauki i Sztuki. (6-17.10)

W holu Zamku otwarto IQ Poznańskie Dni Książki Naukowej. (5.10)

99 pracownikom poznańskiej oświaty nagrody w Dniu Nauczyciela wręczył prezydent Ryszard Grobelny. (13.10)

Centralnymi ulicami miasta przeszedł kilkusetosobowy "Marsz ku chwale Boga Ojca", zorganizowany w 21. rocznicę wyboru kardynała Wojtyły na papieża. (16.10)

W Arenie odbył się VII Międzynarodowy Festiwal Mody Fryzjerskiej i Kosmetycznej. (17.10)

Światowy Dzień Przezwyciężania Nędzy zapoczątkował w Poznaniu zbiórkę (przez 9 dni) obuwia i odzieży dla podopiecznych Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka". 15 wystawionych w tym celu kontenerów zapełniono po brzegi. (17.10)

N a Jesiennej Aukcji Dziel Sztuki w Galerii Miejskiej "Arsenał" ponownie obok prac artystów polskich pojawiły się dzieła m.in. Salvadora Dali. (18.10)

Ambasador Republiki Węgier Ivan Baba był gościem Ryszarda Grobelnego. (20.10)

Centralne obchody Dnia Łącznościowca z udziałem ministra łączności Macieja Srebro miały miejsce w Auli Uniwersyteckiej. (20.10)

W Centrum Kultury "Zamek" otwarto Dni Kultury Niemieckiej, na które złożyły się koncerty (rockowy i muzyki poważnej), wystawy, pokazy filmów niemieckich, a dodatkowo w hotelu Polonez prezentacja kuchni niemieckiej. (24.10)

Po 20 latach odnowiono umowę o współpracy miedzy Poznaniem a Hanowerem. Ze strony polskiej podpisał ją prezydent Ryszard Grobelny, ze strony niemieckiej Herbert Schmalstieg. (28.10)

IP@ZNAMHACY

Zmarł ksiądz prałat Ludwik Biełerzewski, długoletni dyrektor Księgarni św. Wojciecha. (10.08)

Mariusz Stępień został nowym dyrektorem Wielkopolskiej Kasy Chorych. (2.09)

W wieku 72 lat zmarł światowej sławy poznański matematyk profesor Roman Taberski. (8.09)

Mszą św. i koncertem w wykonaniu "Polskich Słowików" uczczono 4. rocznicę śmierci prof. Jerzego Kurczewskiego. (9.09)

Wieczór jubileuszowy z okazji 50-lecia pracy artystycznej Ryszarda Daneckiego miał miejsce w salach Biblioteki Raczyńskich. (27.09)

Klemens Mikuła otrzymał statuetkę Jana Baptysty Quadro, przyznaną mu za projekt obiektów sportowo-rekreacyjnych nad Maltą. (1.10)

25- lecie pracy artystycznej świętował w Teatrze Muzycznym Daniel Kustosik. (2.10)

Stanisław Barańczak został uhonorowany tegoroczną nagrodą literacką Nike za tom poezji "Chirurgiczna precyzja". (3.10)

Prezydent miasta Ryszard Grobelny złożył gratulacje Michałowi Książkiewiczowi i Maciejowi Walczakowi, laureatom XI Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. (7.10)

Chór Męski "Arion" pod dyrekcją Andrzeja Niedziałkowskiego zdobył I nagrodę na III Festiwalu Pieśni Religijnej w Rzeszowie. (10.10)

Marek Raczak został dyrektorem Centrum Kultury "Zamek". (17.10)

N a pięć dni przed otwarciem swojej dużej wystawy monograficznej w wieku 56 lat zmarł znany poznański malarz Jerzy Piotrowicz. (30.10)

HJCZHLNU

W Wyższej Szkole Oficerskiej im. S. Czarnieckiego odbyło się spotkanie z udziałem kombatantów z Anglii i Polski, poświęcone bitwie nad Bzurą. (31.08)

W ramach obchodów 80-lecia Uniwersytetu im.

A. Mickiewicza w Collegium Novum zorganizowano VII Międzynarodową Konferencję "Rusycystyka europejska a współczesność". (16.09)

Inauguracja roku akademickiego w Poznaniu odbyła się w Auli Uniwersyteckiej w obecnościm.in. marszałka Sejmu Macieja Plażyńskiego, ministra sprawiedliwości Hanny Suchockiej, senatorów, posłów, władz miasta, województwa, samorządowców. (1.10)

Otwarto nowoczesną wypożyczalnię książek w Bibliotece Uniwersyteckiej. (5.10)

Prezes Narodowego Bartku Polskiego Hanna Gronkiewicz- Waltz była gościem na uroczystości inaugurującej nowy rok akademicki w Wyższej Szkole Bankowej. (6.10)

Otwarcie roku w Akademii Sztuk Pięknych połączono z obchodami 80-lecia uczelni. W budynku przy pi. Wielkopolskim otwarto wystawę prac dziewięciu nieżyjących wykładowców szkoły, a w kolejnym nowym budynku Akademii umieszczono Galerię AT, inaugurującą działalność ekspozycją prac Jarosława Kozłowskiego

Także w ramach obchodów rocznicowych Akademia przygotowała konferencję "Sztuka - uczelnie artystyczne - kultura wobec cywilizacji globalnej". (13-14.10)

Dla 90 słuchaczy rozpoczął się rok akademicki w Poznańskiej Szkole Aspirantów Pożarnictwa. (14.10)

SPOTKANIA, JPKBŁHKCJB, WYKŁADY

Na placyku przy kościele Św. Marcina miało miejsce "Spotkanie z Mickiewiczem". Warszawski aktor Maciej Kozłowski recytował wiersze wieszcza. (18.08)

Polski Teatr Tańca - Balet Poznański był organizatorem VI Warsztatów Tańca Współczesnego, w których uczestniczyło 1400 miłośników tańca. (18.08)

We wszystkie wtorki i czwartki sierpnia kontynuowano w Centrum Kultury "Zamek" cykl spotkań "Wakacje z Leonardem". Na Dziedzińcu lub w zamkowych salach (zależnie od pogody) miały też miejsce imprezy przygotowane z cyklu "Lato '99".

Joni Eareckson- Tada została w holu Zamku odznaczona przez polskie dzieci Orderem Uśmiechu. (21.08)

W Instytucie Zachodnim trwała konferencja "Polacy i Niemcy - 60 lat od wybuchu II wojny światowej - historia i przyszłość". (26-27.08)

O "Statusie prawnym sportowców" dyskutowano w czasie konferencji zorganizowanej w Centrum Regatowym "Malta". (3-4.09)

Między innymi w Poznaniu miały mIejSCe III Wielkopolskie Spotkania Budowniczych Dud i Kozłów. (3-5.09)

"Mój Słowacki" - pod takim tytułem odbyło się w Zamku spotkanie z Adamem Hanuszkiewiczem. (4.09)

Pokaz egzemplarza maszyny szyfrującej Enigma, promocja książki o niej, wykłady dotyczące kryptologii, projekcja filmu "Sekrety Enigmy" złożyły się na imprezę "Spotkanie z Enigmą", przygotowaną w Zamku. (12.09)

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się wieczór autorski księdza Jana Twardowskiego w Auli Uniwersyteckiej. (15.09)

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego wszyscy chętni mogli między godz. 11 a 17 w towarzystwie historyków sztuki zwiedzić barokowe kościoły Poznania. (18.09)

Ojcowie Dominikanie gościli przez dwa dni twórcę wspólnot niosących pomoc najbardziej potrzebującym - Jeana Vaniera. Spotkanie z nim nosiło tytuł "Słabi i biedni sercem Kościoła". (21-22.09)

W Collegium N ovum i Collegium Minus odbywała się Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna "Język, literatura i kultura Słowian dawniej i dziś". (23-25.09)

Wykład profesora Jana Skuratowicza o tzw.

dzielnicy zamkowej zainaugurował cykl spotkań (w każdy ostatni poniedziałek miesiąca), poświęcony historii dawnej rezydencji cesarskiej. (27.09)

O godz. 20 w Scenie na Piętrze poznaniacy spotkali się z Joanną Żółkowską i Paulina Holtz. To początek nowego cyklu pt. "Tandem". (27.09)

Problemy ludzi starszych u progu XXI w. były tematem konferencji w Ośrodku Sportu i Rekreacji nad Maltą. (29.09)

Przegląd wydarzeń sierpień - październik 1999

"Lektura dzieła" - spotkania w Muzeum Narodowym odbyły się w październiku dwa razy. W czasie pierwszego Beata Rymkiewicz mówiła o obrazie Zygmunta Waliszewskiego "Don Kichot na koniu", na drugim Włodzimierz N owaczyk omawiał motyw uczty w dziełach tego malarza. (3,17.10)

Magdalena Weber spotkała się ze wszystkimi zainteresowanymi na wystawie "Henryk Wilkowski i jego uczniowie" w Muzeum Sztuk Użytkowych. (10.10)

Kolejne spotkania z cyklu "Pro arte" w Muzeum N arodowym przygotowała Ewa Siejkowska-Askutja, poświęcając je kanonowi Polikleta i kanonowi Lizypa. (15.10)

Marszałek Sejmu RP Maciej Płażyński objął patronat nad odbywającą się przez dwa dni w Poznaniu konferencją "Integracja europejska w przezwyciężaniu nędzy". (15-16.10)

Wydział Teologiczny UAM zorganizował sesję "Świat Biblii Romana Brandstaettera". (20-22.10)

Pierwszy po wakacyjnej przerwie "Czwartek literacki" gościł Antoniego Liberę z prelekcją "Madame - serio czy buffo?" (21.10)

44. już Warsztaty Operowe nosiły tytuł "Moje 30-lecie", a poprowadził je Sławomir Pietras.

(24.10)

W czasie "Niedzielnego spotkania" w Muzeum N arodowym po wystawie prac Zygmunta Waliszewskiego oprowadzała Maria Gołąb. (24.10)

Galeria Miejska "Arsenał" zapraszała na kolejny wykład z cyklu "Kciuk Cesara". "NachtjRothko - o dwóch wystawach" mówił Włodzimierz N 0waczyk. (25.10)

W ramach Dni Kultury Niemieckiej oraz cyklu "Ostatni taki zamek..." o Franzu Schwechtenie mówił autor jego monografii Peer Zietz. (25.10)

W kolejnym" Tandemie" w Scenie na Piętrze pojawili się Dorota i Emil Kamińscy. (25.10)

Zakończeniem VII Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego była sesja dotycząca baroku wielkopolskiego, odbywająca się w PTPN. (26.10.)

"Zaślubiny Maryi Panny" Johna Friedricha Overbecka były tematem prelekcji Piotra Michałowskiego w Muzeum Narodowym. (26.10)

Także w Muzeum Narodowym Ewa Siejkowska-Askutja przygotowała wykład "Pro arte" pt. "Chusta Weroniki. Spór o funkcję i kult obrazów IV-IX w." (29.10)

WYSTAWY

O godz. 18 rozpoczął się w Galerii Miejskiej "Arsenał" wernisaż wystaw obrazów Małgorzaty Konwerskiej i rysunków Jerzego J oachimiaka.

(3.08)

Ernst M ucke wystawiał swoje prace malarskie w Galerii "Profil". (4.08)

W sztucznej grocie, zbudowanej ponad 100 lat temu na terenie Ogrodu Zoologicznego, otwarto wystawę historyczną związaną ze 125. rocznicą założenia poznańskiego Zoo. (12.08)

Sale parterowe Muzeum Narodowego zapełniły się obrazami znanego polskiego kolorysty Zygmunta Waliszewskiego. (29.08)

Prace malarskie Tadeusza Sobkowiaka oraz fotografie Iwony Biederman zaprezentowano w Arsenale. (30.08)

Galeria "Yes" przygotowała wystawę "W stronę Japonii". (03.09)

Rzeźby Witolda Gracjana Kawalca wystawiono w Sali Marmurowej Zamku. (3.09)

Także w Zamku otwarto ekspozycję "Gdziekolwiek są wasze prochy", dokumentującą wmurowanie kamienia węgielnego pod cmentarz oficerów polskich zamordowanych w roku 1940. (3.09)

Wystawę "O sprawiedliwą bijemy się rzecz... Kampania wrześniowa w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego" otwarto w sali tegoż muzeum. (4.09)

W Galerii "Profil" swoje obrazy wystawiła Elżbieta Wasałyk. (8.09)

"Kobiety w fotografii Marie Claire" to tytuł ekspozycji w Holu Wielkim Zamku. (8.09)

W Muzeum Sztuk Użytkowych otwarto ekspozycję "Archiwum Państwowe w Poznaniu - 130 lat dziejów". (12.09)

Fotografie Witolda Krassowskiego z lat 1989-97 znalazły się na wystawie "Powidoki z Polski" w Galerii "pf'. (13.09)

Młodzi artyści z Hanoweru oraz Zdzisław Nikita wystawiali swoje prace w Galerii Miejskiej "Arsenał". (17.09)

W Galerii "r" swoje "ekologiczne" dzieła wystawiał Bob Verschneren. (17.09)

Obrazy Bogdana Wojtasika pokazano w salach M uzeum Archeologicznego na wystawie przygotowanej przez Galerię Nową. (1.10)

70 unikatowych szklanych obiektów znalazło się na wystawie "Henryk Wilkowski i jego uczniowie", otwartej w Muzeum Sztuk Użytkowych. (1.10)

Na tablicach ustawionych na pi. Wolności powstał (z udziałem publiczności) projekt plastyczny ,,52 metry sztuki - jestem tutaj". (1.10)

M uzeum Etnograficzne zapraszało na wystawę "Wielkie pranie. Hafty podpoznańskich wsi Edwarda J. Szumana". (5.10)

O godz. 18 w Galerii "Profil" rozpoczął się wernisaż wystawy malarstwa Małgorzaty Andrzejewskiej. (6.10)

Dziecięce przedstawienia kościoła farnego znalazły się na wystawie "Nasza Fara", otwartej w tejże świątyni. (12.10)

Trzy wystawy otwarto w Galerii Miejskiej "Arsenał": prac Fortunat y Obrąpalskiej w 90-lecie urodzin artystki; Anny Cyronek-Kalinowskiej w 80lecie jej urodzin; Grażyny Bielskiej, rzeźbiarki. (13.10)

Z okazji 80-lecia ASP w Galerii ON swoje prace wystawiła Izabella Gustowska i Wojciech M1iller. (13.10)

Przez tydzień na płycie pi. Wolności stał obiekt artystyczny "Pion-poziom" autorstwa Jerzego Kopcia. (16.10)

Fotografie "Praga" Jana Reicha pokazywała Galeria "pf'. (19.10)

Muzeum Sienkiewicza przygotowało ekspozycję poświęconą "Panu Tadeuszowi". (19.10)

Kolejna wystawa w Ratuszu z cyklu "Ulice i zaułki dawnego Poznania" poświęcona została Sołaczowi. (24.10)

W ramach Dni Kultury Niemieckiej w Zamku otwarto wystawę grafiki Horsta J anssena oraz prac architekta (twórcy Zamku) Franza Schwechtena. (24.10)

"Z piasków Nubii" to tytuł wystawy w Muzeum Archeologicznym, prezentującej efekty 40 lat badań archeologicznych prowadzonych na Pustyni Nubijskiej. (29.10)

T I A « , MU2YIKA, IFULM

W drugim miesiącu wakacyjnym kontynuowano rozpoczęte w lipcu Koncerty Sołackie na tarasie restauracji "Meridian". (1,8,15,22,29.08)

Orkiestry dęte z Poznania i Wielkopolski koncertowały w każdą sierpniową niedzielę o 12.15 przed Ratuszem i o 16 w muszli koncertowej parku Wilsona.

W czwartki można było słuchać muzyki organowej w kościele 00. Karmelitów Bosych na Wzgórzu św. Wojciecha.

Letnie Koncerty Ratuszowe, takjak w lipcu, odbywały się w Sali Renesansowej Ratusza, gdzie koncertowali studenci Akademii Muzycznej i ich goście.

Jedyny koncert w Połsce dała na Dziedzińcu Zamkowym brytyjska grupa New Model Army.

(14.08)

W sierpniu i wrześniu kontynuowano pokazy filmowe z cyklu "Kino letnie" na Dziedzińcu Centrum Kultury "Zamek".

Anna Maria J opek, Kasia Stankiewicz i Mietek Szczęśniak wystąpili w parku im. A. Mickiewicza z koncertem zorganizowanym w ramach akcji "Familijny Poznań". (2.09)

O godz. 18 w Aul UAM rozpoczął się koncert "Bliżej Chopina i Gershwina" z udziałem Stefanii Toczyskiej. (16.09)

Przegląd wydarzeń sierpień - październik 1999

Scena w Malarni Teatru Polskiego przygotowała monodram Bernarda M. Koltesa "Noc tuż przed lasami" w wykonaniu Grzegorza Emanuela. (18.09)

W wypełnionej szczelnie Auli Uniwersyteckiej dwa koncerty Fryderyka Chopina zagrał Krystian Zimerman ze swoją Polish Festiwal Orchestra. (18.09)

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w Farze miał miejsce koncert organowy (18.09), natomiast w kościele 00. Franciszkanów na Górze Przemyśla przygotowano wieczór poezji wielkopolskich poetów barokowych. (19.09)

Popularny zespół rockowy Budka Suflera dał koncert w Arenie. (19.09)

Jan Buchwald wyreżyserował w Teatrze Polskim "Śluby panieńskie" Aleksandra Fredry. (23.09)

Filharmortkzny sezon artystyczny 1999/2000 otworzył koncert naszych filharmoników ze skrzypkiem Piotrem Pławnerem. (24.09)

W kinie Pałacowym rozpoczął się cykl "Poznaniacy na ekranie". Otwierał go pokaz czterech filmów z udziałem poznańskiego aktora Mieczysława Hryniewicza. (1.10)

Kino Gwiazda przygotowało przegląd 12 filmów wyreżyserowanych przez Alfreda Hitchcocka. (1.10)

Siedem koncertów złożyło się na VIII Dni Muzyki i Teatru. Zainaugurował je recital Ewy Podleś w Auli Uniwersytetu. (1.10)

"Dziesięć łatwych utworów na fortepian" autora stwa Zbigniewa Preisnera zagrał w Teatrze Polskim pianista jazzowy Lechosław Możdżer. (2.10)

W Galerii Miejskiej "Arsenał" pokazano filmy nurtu found footage autorstwa Matthiasa Mullera. (6.10)

Magdalena Zawadzka i Emilian Kamiński wystąpili w Scenie na Piętrze w sztuce autorstwa Karoline Lead "Mr Love" w reż. Tomasza Zygadły. (7-8.10)

Teatr Animacji otworzył sezon artystyczny "Powrotem Szałaputków" w reżyserii Janusza Ryl- Krystianowskiego. (8.10)

W Auli UAM miała miejsce "Gala moniuszkowska" z okazji 50-lecia pracy artystycznej Marii Fołtyn. (8.10)

Krzysztof Kolberger wyreżyserował w Teatrze Wielkim sztukę Wojciecha Bogusławskiego "Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale".

(9.10)

JRomane dywesa" - międzynarodowe spotkanie zespołów cygańskich odbywało się w hali Arena. (9.10)

Obchody 20-łecia zespołu Alex Band uświetnił koncert rozrywkowy w Auli UAM. (9.10)

N a scenie Teatru Wielkiego naj młodsi poznańscy choreografowie przygotowali spektakl "Chopin tańczony nocą". (16.10)

Adam Makowicz koncertował w AuB Uniwersyteckiej z Kwartetem Wilanowskim. (16.10) Obie imprezy związane były ze 150. rocznicą śmierci kompozytora.

W kinie Pałacowym otwarto przegląd "Nikita Michałków na ekranie i przed kamerą".

(16-23.10)

Orkiestra Dęta Odlewni Żeliwa "Śrem" wystąpiła w 109. Poznańskim Poranku Muzycznym, inaugurując 14. sezon tych koncertów. (17.10)

Chóry z Holandii, Poznania i Kobylnicy śpiewały w Katedrze w czasie 156. koncertu z cyklu "Musica sacra". (17.10)

Hanna Banaszak dała recital "Trzeba marzyć" w Teatrze N owym. (18.10)

Swoje 50. urodziny Andrzej Sikorowski wraz z zespołem Pod Budą uczcił koncertem w Teatrze Wielkim. (19.10)

Pokaz filmów Maya Derena z cyklu "Kino awangardowe " odbył się w Galerii Miejskiej "Arsenał". (20.10)

Scena N owa Teatru N owego przygotowała spektakl "Fredro dla dorosłych", oparty ma komedii A. Fredry "Mąż i żona". Reżyserem był Eugeniusz Korin. (22.10)

318. Koncert Poznański uświetniła harfistka Jana Bouskova. (23.10)

Krystyna Janda przyjechała do Teatru Muzycznego z monodramem "Marlena". (25.10)

Pokaz archiwalnej wersji "Parta Tadeusza" (film z 1928 r.) był główną atrakcją imprezy zamkowej "Imieniny Pana Tadeusza". (28.10)

Tuż przed dniem Wszystkich Świętych w Auli DAM poznańscy filharmonicy, soliści oraz "Poznańskie Słowiki" wykonali "Requiem" W. A. Mozarta. (29, 30.10)

Waldemar Matuszewski wyreżyserował w Teatrze Polskim "Wieczór trzech króli" Williama Szekspira. (29.10)

VAKHA

Ponad 300 samochodów marki Volkswagen "garbus" przyjechało nad Jezioro Maltańskie na II Poznański Międzynarodowy Festiwal Garbusa "Volksmania '99". (7-8.08)

Prawie 300 niewypałów zabezpieczy E w lesie przy jeziorze Rusałka poznańscy saperzy. (10.08)

Około 100 osób oglądało zaćmienie Słońca (zakryte było ok. 84% jego powierzchni) w Obserwatorium Astronomicznym DAM, gdzie przebieg zjawiska komentowali astronomowie. (11.08)

Rozpoczęto remont ul. Szkolnej, gdzie asfalt zastąpi kamienna kostka. (11.08)

Na Starym Rynku uruchomiono dwie ozdobne studzienki z wodą zdatną do picia. (16.08)

Przeszło 250 osób odwiedziło w czasie otwartych drzwi poznańskie Schronisko dla Bezdom - nych Zwierząt. Mimo niskich cen (50-100 zł - pies rasowy, 20 zł - kundelek) kupiono tylko kilkanaście czworonogów. (21-22.08)

Zakończono renowację pomnika Adama Mickiewicza i zamontowano oświetlenie postaci wieszcza i Poznańskich Krzyży 1956. (23.08)

Stare samochody, m.in. z Danii, Niemiec i Anglii uczestniczyły w 28. Międzynarodowym Rajdzie Samochodów Zabytkowych. (27.08)

Rozpoczęto prace przy odnawianiu pomnika Powstańców Wielkopolskich. (28.08)

Coraz więcej osób już pod koniec miesiąca zaczęło poszukiwać kwater studenckich. Koszt wynajęcia kawalerki to ok. 600 zł miesięcznie, pokoju - ok. 300 zł.

Zakończono modernizację pętli autobusowej na Górczynie. (6.09)

W Centrum Kultury "Zamek" odbył się "Dzień otwartych drzwi". Między godz. 14 a 18 można było zapoznać się ze wszystkimi działającymi w Zamku pracowniami, klubami, zespołami. Zapisy do nich kończą się w połowie miesiąca. (11.09)

Hotel Merkury obchodził 35-lecie istnienia.

(17.09)

Przede wszystkim młodzież uczestniczyła w corocznej akcji "Sprzątanie świata". Miasto przygotowało 10 tys. par rękawic i worków foliowych, do których zbierano odpadki. (18.09)

Po zakończeniu remontu generalnego otwarto księgarnię św. Wojciecha. (22.09)

Kwartalnik "Ochrona zabytków" (nr 3/99), poświęcony jest w całości wielkopolskim zabytkom barokowym.

Zakończono odnawianie pomnika Powstańców Wielkopolskich. (6.10)

Rozpoczęto renowację Góry Przemyśla, miejsca bardzo ładnie położonego, ale bardzo zdewastowanego. (7.10)

Wojewoda Maciej Musiał wręczył ośmiu osobom akty nadania obywatelstwa polskiego. (8.10)

Radio 93,5 Klasyka FM obchodziło rocznicę swego istnienia. (9.10)

N ad Maltą odbył się Międzynarodowy Rajd Psich Zaprzęgów. (10.10)

Bardzo dużym zainteresowaniem (przyjęto ok.

300 osób) cieszyła się akcja darmowych badań przeprowadzona przez Szpital Wojskowy. (16.10)

W połowie października z płyty Starego Rynku zniknęły ostatnie letnie ogródki kawiarniane.

Przegląd wydarzeń sierpień - październik 1999

Poznańską premierę filmu Andrzeja Wajdy "Pan Tadeusz"poprzedzil korowód z udziałem aktorów i rzesz poznaniaków, który przeszedł spod Teatru Wielkiego do kina Wilda. Towarzyszył mu pokaz barwnych fajerwerków. (20.10)

Rozpoczęto przebudowę, niegdyś sztandarowego, poznańskiego (i polskiego) hotelu Merkury. (25.10)

N owy pawilon "świat gadów" otwarto (w związku ze 125-leciem) w Ogrodzie Zoologicznym przy ul. Zwierzynieckiej. (29.10)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1999 R.69 Nr4 ; Dawne domy i mieszkania dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry