PRZEG LĄD WYDARZEŃmaj - lipiec 1999

Kronika Miasta Poznania 1999 R.69 Nr3 ; Sołacz

Czas czytania: ok. 19 min.

IEAOA MRASTA

Obrady XIV sesji Rady Miasta rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego 12 maja księdza arcybiskupa Jerzego Stroby, byłego metropolity poznańskiego. W roboczej części obrad radni podjęli uchwałę dotyczącą połączenia pięciu istniejących Ośrodków Opieki Społecznej w jeden Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Radni wyrazili zgodę na to, by kierownicy filii tego ośrodka mogli wydawać samodzielnie decyzje dotyczące świadczeń, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. Dalej radni uchwalili, iż w drodze konkursu powołany zostanie miejski rzecznik konsumentów. Rada podjęła też uchwałę dotyczącą nowych stawek czynszu za lokale mieszkalne Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które obowiązywać będą od l lipca br. U stalono składy Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji dla orzekania w sprawach dotyczących mianowanych pracowników Urzędu Miasta. Prezydent miasta Ryszard Grobelny wystąpił z wnioskiem o przyznanie odznaczenia Zasłużony dla Miasta Poznania Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza. Po dyskusji nad tą propozycją radni podjęli stosowną uchwałę. Oprócz uczelni wyróżnienie to przyznano Hubertowi Schmalstiegowi, nadburmistrzowi Hanoweru, i HaraIdowi Bohlmannowi w związku z ich aktywną postawą w 20-letnim okresie współpracy Poznania z Hanowerem. W dalszej części sesji zajęto się sprawami związanymi z konkursami, jakie muszą się odbyć, by wyłonić dyrektorów poznańskich placówek oświatowych. W tym celu powołano sześć komisji konkursowych. Gorącą dyskusję wywołały propozycje zmian w bieżącym budżecie miasta. Trzy grupy tych zmian (związane z U stawą o finansach publicznych, z wynagrodzeniami i z dotychczasowymi dodatkami) radni ostatecznie zaakceptowali.

Pod koniec sesji powołano Kapitułę Nagrody Sportowej Miasta Poznania i stypendium sportowego. (18.05.)

W sali sesyjnej U rzędu Miasta odbyła się Młodzieżowa sesja Rady Miasta. Obradom młodych "radnych" przysłuchiwali się pracownicy Urzędu, członkowie Zarządu Miasta i kurator oświaty. (1.06.)

N a XV sesji Rady Miasta Poznania rozpatrzono aż 36 projektów uchwał, w związku z czym obrady trwały dwa dni. Pierwszą część posiedzenia zdominowały problemy dotyczące utrzymania w mieście czystości i porządku. N owa ustawa o odpadach wymusiła na radnych podjęcie uchwały zakazującej spalania śmieci na terenie ogródków działkowych i terenach przydomowych. U chwalono również, że psy mogą przebywać bez uwięzi w miejscach, w których nie będą stwarzały zagrożenia. W kagańcach powinny chodzić psy uważane za groźne dla otoczenia. Podjęto też uchwałę o wyłapywaniu zwierząt bezdomnych. Kolejne uchwały dotyczyły szkół artystycznych.

Pierwsza przekształca Poznańską Szkołę Chóralną Jerzego Kurczewskigo w lO-letnią szkołę realizującą program 6-letniej szkoły podstawowej i 3-letniego gimnazjum, druga dotyczy regulaminu konkursów na stanowisko dyrektora szkoły artystycznej. Radni dyskutowali także o sprawach związanych z przewozami taksówkowymi i Funduszem Socjalnym Wsi. W drugim dniu obrad podjęto uchwałę o utworzeniu nowych samorządów osiedlowych (św. Marcina, os. Marysieńki). Postanowiono także zlikwidować 21 szkół podstawowych w związku z utworzeniem sieci gimnazjów. Rada postanowiła, że Ośrodek Pomocy Rodzinie będzie miał swoją siedzibę w budynku U rzędu Miasta przy pi. Kolegiackim. Zgodzono się na

Przegląd wydarzeń maj - lipiec 1999przyjęcie darowizny w wysokości 60 tys. zł od firmy Reetsman, która to kwota pomoże w uruchomieniu iluminacji budynku Biblioteki Raczyńskich przy pi. Wolności. Ostatnia podjęta tego dnia uchwała zmieniła wcześniejszą z roku 1994; aktualna wyraża zgodę na powstanie w Poznaniu pomnika ofiar zbrodni katyńskiej. N a zakończenie posiedzenia Rady zebrani przyjęli stanowisko w kwestii działalności sekt i grup parareligijnych, których wpływ, szczególnie na młode pokolenie, jest destrukcyjny, domagając się od władz państwowych podjęcia odpowiednich kroków prewencyjnych. (15, 22.06.)

Sesja XVI Rady Miasta Poznania miała, jak co roku pod koniec czerwca, charakter uroczysty, związany z obchodami święta miasta. Obrady rozpoczęło wystąpienie przewodniczącego Rady Dariusza Lipińskiego, który podkreślił związki władz miasta z jego mieszkańcami, następnie życzenia z okazji imienin miasta złożył poznaniakom prezydent Ryszard Grobelny. W czasie sesji wręczono odznaczenia Zasłużony dla Miasta Poznania Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza oraz nadburmistrzowi Hanoweru Herbertowi Schmalstiegowi i członkowi tamtejszego Zarządu Miasta Haraidowi Bohlmanowi. N astępnie wręczono nagrody przyznane przez miasto w dziedzinie nauki, sztuki i - po raz pierwszy - sportu. Nagrodę Naukową Miasta Poznania otrzymał zespół pod kierownictwem prof. Ryszarda Słomskiego w składzie: J. Kwiatkowska, A. Pawlak, P. Gronek, D. Napierała, A. Pławski, B. Siemieniako, za osiągnięcia w badaniach genetycznych. Nagrodę Artystyczną wręczono prof. Izabelli Gustowskiej z poznański ej Akademii Sztuk Pięknych, nagrodą Sportową uhonorowano szablistę Norberta Jaskota. Przyznano też osiem stypendiów dla młodych naukowców, osiem dla młodych artystów i cztery dla młodych sportowców. Po zamknięciu sesji przed Ratuszem odbył się happening, w czasie którego prezydent Grobelny rozrzucał drobne monety, ludzie na Rynku dzielili się chlebem, a klown rozdawał banany. Honorowymi patronami miasta zostali, wylosowani spośród zgłoszonych Piotrów i Pawłów, Piotr Samka oraz Paweł Kuśmierczak. (29.06.)

W trakcie obrad XVII sesji Rady Miasta Poznania zgłoszono dwie kandydatury na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady - Przemysława Alexandrowicza z Akcji Wyborczej Solidarność i Antoniego Szczucińskiego z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W tajnym głosowaniu zwyciężył A. Szczuciński, stosunkiem głosów: 36 za, 23 przeciwko, l wstrzymujący się.

Długa dyskusja poprzedziła podjęcie uchwały dotyczącej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez miasto. Od l września oplata ta wzrasta z 41 do 106 zl.

Obrady zamknięto uchwałą powołującą nowego skarbnika miasta Poznania w osobie Barbary Sajnaj. (20.07.)

Sesję kontynuowano 27 lipca. Postanowiono przekazać kwotę 50 tys. zł na dalsze prowadzenie prac archeologicznych przy kościele Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim. Zajęto się również dietami radnych, ustalając sposób ich obliczania. Aktualnie każdy radny otrzymuje 897,21 zł miesięcznie, osobno wynagradzany jest udział w pracach komisji i wynosi 269,16 zł. Przewodniczący Rady Miasta otrzymuje 1973,86 zł. Przewodniczący Klubów Radnych i komisji otrzymują dodatkowo 358, 88 zł. Postanowiono stosować kary pieniężne za nieobecność na obradach Rady oraz za ich opuszczanie; stosownie 20 i 10% diety.

XVIII nadzwyczajna sesja rozpoczęła się od dokończenia spraw z sesji poprzedniej - podjęto uchwałę dotyczącą wynagrodzeń radnych. Następnie przyjęto uchwałę dotyczącą Strefy Ograniczonego Postoju i drugą, likwidującą MPGM. Poszerzenie o kolejne ulice SOP związane będzie ze zmianą opłat za postój z 2,40 za godzinę na 2,80, od dnia 16 sierpnia. W starym korycie Warty, przy Drodze Dębińskiej i przy ul. Przepadek powstać mają duże parkingi zachęcające do pozostawiania na nich samochodów i wjeżdżania do centrum miasta transportem miejskim. Druga z uchwał dotyczyła utworzenia Zarządu Komunalnego Zasobów Lokalnych w miejsce Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej. (29.07.)

Sesję XVIII dokończono następnego dnia, kiedy to podjęto uchwały dotyczące procedur uchwalania budżetu miasta, wieloletniego planu finansowego i wieloletniego programu inwestycyjnego, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych, zaciągania pożyczek na inwestycje związane z ochroną środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zmian w planie przestrzennym Poznania. Była to ostatnia przed przerwą wakacyjną sesja Rady Miasta Poznania. (30.07.)

POGNAM POLITYCZNY

Happening radykalnych organizacji prawicowych powitał na pi. Bernardyńskim członków i sympatyków partii lewicowych chcących uczcić dzień l Maja. Między grupami doszło do zamieszek zakończonych interwencją policji. (1.05.)

Minister edukacji Mirosław Handke spotkał się w Urzędzie Wojewódzkim z nauczycielami szkół wielkopolskich. Podstawowym tematem dyskusji było wdrażanie reformy szkolnictwa. (8.05.)

40 karetek Kolumny Transportu Sanitarnego z całego kraju przyjechało pod poznański Urząd Wojewódzki, po czym na sygnale przejechało centralnymi ulicami miasta. Pracownicy Kolumny domagali się wypłat zaległych pieniędzy i realizacji przez władze wcześniejszych ustaleń. (8.06.)

Grupa 10 pielęgniarek rozpoczęła (w ramach akcji ogólnopolskiej) okupację Wielkopolskiej Kasy Chorych. Protestujące domagają się rozmów z rządem w sprawach płacowych. (14.06.)

Od poniedziałku 21.06. protest przyjął ostrzejszą formę, zdesperowane pielęgniarki nie wpuszczały do budynku kasy ani jej pracowników, ani interesantów. (21.06.)

Strajk pielęgniarek przeniósł się z pomieszczeń kas chorych do poznańskich szpitali. Placówki oflagowano, a pielęgniarki nie opuszczają budynków. (6.07.)

Część protestujących podjęta strajk głodowy.

(9-10.07.)

Pielęgniarki zadecydowały o zawieszeniu strajku. (12.07.)

Wojewoda Maciej Musiał spotkał się z wielkopolskimi posłami AWS. (12.07.)

Marszalek Sejmu Maciej Płażyński odwiedził ośrodki Fundacji "Barka" oraz Zakłady H. Cegielskiego. (28.07.)

SPPAWY PUBLICZNE

N a rondzie Rataje oddano do użytku nowoczesny dworzec autobusowy. (1.05.)

Wokół Areny jak co roku odbywała się "Majówka z książką". Swoje najnowsze publikacje podpisywali min.: Zygmunt Kałużyński, Maciej Kuroń i Kora Jackowska. (1-3.05.)

Uroczysta msza św. koncelebrowana w Farze przez abpa J. Petza, przemówienie prezydenta Poznania R. Grobelnego na schodach Ratusza i złożenie kwiatów przed pomnikiem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego złożyły się na obchody 208. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. (3.05.)

"Książka i biblioteka w tradycji i kulturze współczesnej" to tytuł sesji naukowej zorganizowanej z okazji 170. rocznicy powstania Biblioteki Raczyńskich. Część oficjalna obchodów oraz koncert "Poznańskich Słowików" odbyły się w Teatrze Polskim. (4.05.)

N a Terenach Targowych rozpoczęły się Targi Mebli i Wyposażenia Wnętrz "Meble '99" oraz "Drema '99" Międzynarodowy Salon Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna. (5-9.05.)

Cena za zajęcie metra kw. powierzchni ogródka kawiarnianego na Starym Rynku wyniesie w tym roku 53 zł. Ogródków ma być 47. (5.05.)

John Engler, gubernator stanu Michigan (USA), odwiedził Poznań wraz z grupą amerykańskich przedsiębiorców. Spotkał się z wicewojewodą S. Tammem, poznańskimi biznesmenami i rektorami wyższych uczelni. (7.05.)

W U rzędzie Miejskim powołano do żyda Biuro Komunikacji Społecznej, które ma się zajmować kontaktami mieszkańców miasta z miejskimi władzami. (14.05.)

W Teatrze Polskim odbyły się obchody 80-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. (14.05.)

Wystawa ceramiki, ogólnopolski turniej go, pokazy filmów, odczyty i spotkanie miłośników broni japońskiej złożyły się na VIII Dni Kultury Japońskiej w Poznaniu. (15-23.05.)

Premier Jerzy Buzek gościł na XII Konferencji Burmistrzów, Prezydentów, Starostów i Marszałków, odbywającej się w Poznaniu na terenie MTP. Było to pierwsze tego typu spotkanie po wprowadzeniu reformy administracji państwowej. (21.05.)

Przegląd wydarzeń maj - lipiec 1999

Premier RP był także gościem XII Wielkopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, w których rywalizowało ze sobą ponad 600 zawodników. (21.05.)

W Auli Uniwersyteckiej ogłoszono wyniki I edycji Konkursu im. Księdza Piotra Wawrzyniaka. Laureatami nagrody zostali: w kategorii Gospodarz Wielkopolski Mirosław Kruszyński - prezydent Ostrowa Wlkp., w kategorii Nadzieja Wielkopolski Iwona Hossa - solistka Teatru Wielkiego, w kategorii Obywatel Wielkopolski Tadeusz Dzido - lekarz, działacz społeczny z Chodzieży, w kategorii Promotor Wielkopolski prof. Antoni Gąsiorowski - historyk, nagrodę Serce Wielkopolski - Joanna Janiszewska z Piły za nadzwyczajne poświęcenie w niesieniu pomocy ludziom potrzebującym. Laureatom wręczono statuetkę przedstawiającą postać ks. Wawrzyniaka, zaprojektowaną przez R. Łuczaka. (22.05.)

W okolicach hotelu Merkury i na ul. Słowackiego od godzin przedpołudniowych do wczesnonocnych trwały imprezy zorganizowane z okazji Dnia Jeżyc. (22.05.)

Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zmianie nazwy Państwowej Filharmonii w Poznaniu. Od nowego sezonu artystycznego będzie to Poznańska Filharmonia im. Tadeusza Szeligowskiego. (25.05.)

Rozpoczęły się VIII Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne. Bardzo popularne spotkanie miłośników nowoczesnej motoryzacji otworzy! minister transportu Tadeusz Syryjczyk. Pawilony były otwarte od godz. 9 do 17. (26.05.-1.06.)

Spotkania, pokazy, wystawy, koncerty, akcje plenerowe związane z X Dniami Łazarza odbywały się w Domu Kultury "Krąg" i w parku Wilsona. (27.05.-6.06.)

W hałi Arena toczyły się rozgrywki XXVTJ Mistrzostw Europy w koszykówce kobiet. (27-29.05.)

W parku Kasprowicza zorganizowano w niedzielę poprzedzającą Dzień Dziecka zabawy, konkursy i gry dla najmłodszych poznaniaków. Festyn połączono z profilaktyczną akcją ant ynarkotykową. (30.05.)

Przez centrum miasta przejechało ok. 2 tysięcy rowerzystów udających się na majówkę nad Jeziorem Maltańskim z okazji Dnia Dziecka. (30.05.)

XII Biennale Sztuki dla Dziecka zorganizowano w parku na Cytadeli. Dzieci pod opieką artystów uczestniczyły w warsztatach teatralnych, pantomimicznych, plastycznych i muzycznych. (7 -11.06.)

N a Starym Rynku rozpoczął się coroczny Jarmark Świętojański. Obok słodyczy, biżuterii, kapeluszy, balonów, sandałów i cukrowej waty sprzedawano też starocie i pamiątki związane z Poznaniem. (12-20.06.)

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wręczył w Auli UAM Nagrody Gospodarcze w siedmiu kategoriach. W czasie pobytu w Poznaniu prezydent dokonał także otwarcia 71. Międzynarodowych Targów Poznańskich. (13.06.) Targi trwały pięć dni i w tym roku odbywały się pod hasłem" Technologie Przemysłowe i Dobra Inwestycyjne". (14-18.06.)

N ad Maltą mimo ulewnego deszczu odbyła się coroczna impreza rozrywkowo-rekreacyjna Noc Kupały. Poznaniacy brali udział w konkursach rodzinnych, słuchali koncertów rockowych, obejrzeli pokaz sztucznych ogni. (19.06.)

Happening "Żeby książka była książką" miał miejsce przed budynkiem Biblioteki Raczyńskich na pi. Wolności. Impreza wiąże się ze sporem dotyczącym gruntu za biblioteką, zakupionego jeszcze przez fundatora biblioteki hr. Edwarda Raczyńskiego, do którego rości sobie prawo Telekomunikacja SA (22.06.)

"Czarny marsz milczenia" przeszedł ulicami Poznania. Jego uczestnicy uczcili pamięć Janka T., brutalnie zamordowanego ucznia Liceum św. Marii Magdaleny. Marsz zakończył się mszą w kościele 00. Dominikanów, udział w nim wzięła młodzież ze szkół średnich Poznania, wojewoda wielkopolski Maciej Musiał i wiceprezydent Poznania. (24.06.)

Arcybiskup Juliusz Paetz odwiedził Zakłady H. Cegielskiego i złożył kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym ofiary Czerwca 1956. (24.06.)

W centrum miasta grupa wolontariuszy rozdawała ulotki w ramach profilaktyki antynarkoty - kowej. (24.06.)

Pod Poznańskimi Krzyżami odbyły się uroczystości związane z rocznicą Czerwca 1956 roku. W obchodach udział wzięli przedstawiciele wszystkich szczebli władz oraz poczty sztanda

rowe NSZZ "Solidarność" z wielu, nie tylko poznańskich zakładów pracy. (28.06.)

Zawodnicy z 15 krajów przyjechali na hipodrom na Woli, by rozegrać Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSIO. (1-4.07.)

Około 9 tys, osób wzięło udział w Zgromadzeniu Okręgowym Świadków Jehowy na stadionie Olimpii. (17-18.07.)

W 30-stopniowym upale ruszyła spod poznańskiej Katedry 65. Piesza Pielgrzymka Poznańska na Jasną Górę. Około 2 tys. osób ma przed sobą wynoszącą ponad 300 km trasę, którą zamierza pokonać w 10 dni. (6.07.)

Klub Sportowy Lech zmienił nazwę na Lech- Kreisel Poznań. (14.07.)

Rada Ministrów RP zaakceptowała statut województwa wielkopolskiego. (24.07.)

N a dziedzińcu U rzędu Miasta odbył się festyn "Poznańskiej Farze". Wszystkie zebrane fundusze przeznaczono na remont organów świątyni. (24.07.)

Minister transportu Tadeusz Syryjczyk otworzył po 2-letnim (od wiosny 1997) remoncie most Lecha. (27.07.)

Archeolodzy poznańscy odkryli fundamenty palatium z przełomu X i XI wieku przy jednej ze ścian kościoła Najświętszej Marii Panny. (26.07.)

POZNANIACY

W wieku 80 lat zmart arcybiskup Jerzy Stroba, metropolita poznański w latach 1978-96. Tłumy poznaniaków żegnały duszpasterza w Katedrze poznańskiej. Trumna spoczęła w krypcie arcybiskupiej. (12.05.)

N owym komendantem wojewódzkim policji został mianowany Tadeusz Pawlaczyk. (14.05.)

Tomasz Witkowski został przewodniczącym Klubu Radnych AWS. (17.05.)

Konkurs na najlepszego policjanta drogowego Wielkopolski wygrał Bartłomiej Kalemba. (18.05.)

Marek Zieliński ponownie stanął na czele wielkopolskiej Unii Wolności. (22.05.)

Zmarł znany poznański krytyk, poeta i prozaik Józef Ratajczak. (24.05.)

Grażyna Korin otrzymała tegoroczną Srebrną Maskę, przyznawaną przez Lożę Patronów Teatru N owego. (29.05.)

W 95 godzin i 18 minut Michał Błażejczyk objechał na rowerze całą Polskę. Ośmiodniowa wyprawa zakończyła się na poznańskim Starym Rynku. (6.06.)

Konsul honorowy Niemiec KrzysztofTwardowski otrzymał wysokie odznaczenie niemieckie - Krzyż Zasługi Pierwszej Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. (15.06.)

Zmarł wieloletni kierownik literacki Teatru N owego, współzałożyciel Sceny Verbum, animator życia kulturalnego Milan Kwiatkowski. (22.06.)

Profesor Stefan Jurga, rektor UAM, został wybrany ponownie przewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich na 4-letnią kadencję. (25.06.)

Po raz pierwszy wręczono nagrodę przyznaną przez abpa Juliusza Paetza za osiągnięcia w kulturze chrześcijańskiej. Laureatem został ksiądz Marian Wolniewicz. (29.06.)

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wręczył nominacje profesorskie następującym poznańskim naukowcom: Andrzejowi Jezierskiemu z PAN, Halinie Bułczyńskiej - Zgółce, Zdzisławie Krążyńskiej, Andrzejowi Saksonowi, Andrzejowi Rucińskiemu z UAM, Edwardowi Hadaiowi z Akademii Medycznej i Andrzejowi Mocekowi z Akademii Rolniczej. (30.06.)

N owym przełożonym poznańskich policjantów został młodszy inspektor Maciej Szuba. (1.07.)

Zmarł Krzysztof Twardowski, konsul honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Poznaniu.

(19.07.)

UOIŁNHl

U roczystości w Auli Uniwersyteckiej z okazji 80lecia powstania Uniwersytetu poprzedziła msza św. koncelebrowana w kościele 00. Dominikanów przez abpa Juliusza Paetza. W Collegium Minus zebranych powitał rektor, prof. Stefan Jurga, głos zabrali zaproszeni goście. Wręczono

Przegląd wydarzeń maj - lipiec 1999

medale "Palme UniversiHires Studiorum Posnaniensis", a wykład wygłosił prof. Lech Trzeciakowski, mówiąc o tradycjach akademickich w Poznaniu. (7.05.)

Po raz TV na terenach wokół Malty odbył się bieg "W pogoni za rektorem", organizowany przez Wyższą Szkołę Bankową. Dystans 12 km należało pokonać nie gorzej niż rektor uczelni prof. m Władysław Balicki. (8.05.)

25-lecie powstania Zakładu Muzykologii Instytutu Historii Sztuki UAM uczczono konferencją naukową "Problemy współczesnej muzykologii". (15.05.)językoznawca z Uniwersytetu w Bambergu, prof. Wolfgang Viereck, otrzymał doctorat honoris causa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. (24.05.)

Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego obchodził 20-lecie powstania. (29.05.)

W czasie Zjazdu Koleżeńskiego Absolwentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego 92 lekarzom odnowiono dyplomy lekarskie po 50 latach pracy zawodowej. (2.06.)

Senat Politechniki Poznańskiej uchwalił utworzenie Wydziału Architektury. (9.06.)

Przeszło 50 profesorów z całego kraju uczestniczyło w Poznaniu w konferencji rektorów uczelni niepaństwowych. (18.06.)

Uroczystości związane z 80-leciem powstania Politechniki Poznańskiej odbywały się w Teatrze Wielkim. W czasie ich trwania wręczono m.in. medale ,,80-lecia Polskiej Myśli Technicznej w Poznaniu". (23.06.)

W Wyższej Szkole Oficerskiej promowano 30 oficerów i 140 chorążych. (26.06.)

Także w tej uczelni po raz pierwszy do egzaminów wstępnych stanęło 15 kobiet. (28.06.)

W budynku Collegium Historicum odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą wybitnemu historykowi polskiemu, zmarłemu niedawno profesorowi Jerzemu Topolskiemu. (29.06.)

Po raz pierwszy do Szkoły Chorążych w WSO w Poznaniu przyjęto dwie kobiety. (10.07.)

N a UAM zaingurowała działalność Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej. U czy się w niej 90 studentów. (13.07.)

W Morasku otwarto nową siedzibę Instytutu Akustyki UAM. (14.07.)gIPOTlKANlIA, P KIŁ I K C I I , WYKŁADY

Tematem III Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami były techniczne i społeczne aspekty ich zagospodarowania. Obrady toczyły się w Ośrodku Polskiej Akademii Nauk. (9.05.)

W Scenie na Piętrze odbyło się spotkanie z Gustawem Holoubkiem z cyklu "Ring z..." (10.05.)

Galeria Arsenał przygotowała cykl imprez Dzień Galerii. O tematach w fotografii mówiła w cyklu prelekcji "Kciuk Cesara" Ewa Hornowska, książkę Piotra Piotrowskiego Znaczenia modernizmu recenzowano w czasie "Spotkania z książką o sztuce", w ramach "Kina awangardowego" zaprezentowano film "Meridith Monk" w reż. Petera Greenewaya. Odbyła się też aukcja, m.in. grafik Salvadora Dali, oraz spotkanie artystów, sponsorów, krytyków i przyjaciół galerii. (10.05.)

W Ratuszu miało miejsce seminarium" Ochrona zabytków - doświadczenia Turyngii i Wielkopolski". (12.05.)

Pod hasłem "Pierwsze to pierwsze" w Teatrze Wielkim oraz na terenie I Liceum Ogólnokształcącego odbywały się obchody 80-lecia "Marcinka". (14-15.05.)

Przez pięć dni w kościele 00. Franciszkanów na Górze Przemyśla odbywały się Franciszkańskie Dni Maryjne. (16-20.05.)

Włodzimierz N owaczyk mówił w cyklu "Kciuk Cesara" (Galeria "Arsenał") o Tadeuszu Kantorze w Paryżu w roku 1947. (17.05.)

W salach Akademii Muzycznej trwała II Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna "Opera polska XVIII i XIX wieku". (17-18.05.)

Sesja "Zagadnienia związane z tworzeniem Systemu Informacji Przestrzennej dla miasta Poznania" miała miejsce w Ośrodku PAN. (19.05.)

"Czwartek literacki" w Pałacu Działyńskich wypełnił wieczór autorski Olgi Tokarczuk. (20.05.)

Bohaterem drugiego majowego "Czwartku" był Zygmunt Kubiak. (27.05.)

J ak zawsze najważniejszą częścią studenckich Juwenaliów '99 były duże, plenerowe koncerty rockowe nad Maltą. (29-30.05.)

Amerykański pisarz, cieszący się wielką popularnością w Polsce, William Wharton podpisywał przez parę godzin swoje książki w EMPiK-u. (29.05.)

Scena na Piętrze zakończyła cykl bardzo popularnych spotkań "Ring z..." Ostatni, 50. Ring nosił tytuł "Prezes MTP z PeWuKą w tle" i gościł Bogusława Zalewskiego. (31.05.)

"Jak wychować?" to tytuł ogólnopolskiej konferencji poświęconej nowym zadaniom nauczycieli i rodziców w zreformowanym systemie szkolnym. Honorowy patronat nad konferencją objął premier Jerzy Buzek. (31.05.)

Hotel Poznań był miejscem konferencji na temat "Problemów komunikacyjnych miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego". (9.06.)

W Zamku odbyło się spotkanie władz miasta z parlamentarzystami i radnymi miejskimi" Czy Polsce potrzebne jest społeczeństwo kreatywne?" (12.06.)

Gościem prezydenta miasta Ryszarda Grobelnego był nowy konsul generalny Federacji Rosyjskiej Boris Kustowskij. (21.06.)

Delegacja partnerskiego dla Poznania miasta chińskiego Shenzhen gościła w U rzędzie Miasta. (23.06.)

Sesja naukowa w Instytucie Zachodnim uświetniła 130-rocznicę powstania Państwowego Archiwum w Poznaniu. (24.06.)

W Mpcowe czwartki o II na dziedzińcu Zamku rozpoczynały się w ramach akcji "Lato '99" Dziecięce Spotkania Teatralne. W tym samym czasie dzieci spotykały się z aktorami w cyklu "Wakacje z Leonardem". (8,15,22,29.07.)

W Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk odbyła się sesja związana z 900. rocznicą wyzwolenia Grobu Pańskiego w Jerozolimie. (17.07.)

Prezydent Ryszard Grobelny spotkał się z mieszkańcami Poznania w "Klubie Rzeczypospolitej" i razem zastanawiali się: "Czy Poznań dba o poznaniaków?" (23.07.)

WYSTAWY

Wojciech Olesiak pokazał swoje rysunki w Gale* rii "Profil". (5.05.)

W ABC Gałlery otwarto wystawę prac francuskiego artysty Colimbana Mouginota "Lignes Varratives". (11.05.)

Galeria ON przygotowała w maju dwie ekspozycje: fotografii i prac wideo szwedzkiej artystki Anne Olesson (13.05.) oraz instalacji artysty z Anglii Martina Parkera. (25.05.)

Prace malarskie Franciszka Burkiewicza wystawiono w Galerii "Za Bramką". (20.05.)

W Muzeum Narodowym otwarto wystawę Zofii Kulik zatytułowaną "Od Syberii do Cyberii".

(23.05.)

Instalacje i obrazy wystawiał w Galerii" U Jezuitów" Mikołaj Smoczyński. (25.05.)

Młode poznańskie artystki - Agata Michowska, Ewa Łowżył, Edyta Dziarnowska i Katarzyna Kujawska - pokazały swoje ostatnie prace na wystawie" Nomenomen " w Arsenale. (28.05.)

O godz. 20 wernisażem wystawy "Mediacje" wznowiło działalność Centrum Sztuki Współczesnej przy ul. Jackowskiego, do którego nazwy dodano "Inner Spaces Multimedia". (7.06.)

W Centrum Kultury "Zamek" otwarto wystawę fotografii ze znanego miesięcznika "N ational Geographie". (8.06.)

Rzeźby Rafała Łubowskiego i obrazy Jadwigi Łubowskiej znalazły się na wystawie w Galerii "Profil". (9.06.)

Prace Ryszarda Kulki pokazano w Galerii "Yes".

(11.06.)

Jerzy Kopeć wystawił swoje trzy obrazy wielkoformatowe - "Gdzieś w Europie", "Żółta linia", "Sacrum i profanum" - na placu Wolności.

(11.06.)

Przegląd wydarzeń maj - lipiec 1999

Unikatowe figurki żołnierzy różnych armii świa* ta zaprezentowano na wystawie "Gdy byłem mały, chciałem być rycerzem..." w Wielkopolski Muzeum Wojskowym. (12.06.)

W Ratuszu otwarto ekspozycję pod tytułem "Cech Rzemiosł Drzewnych w Poznaniu 1499-1999. 500 lat dziejów". (12.06.)

Z okazji 70-lecia Powszechnej Wystawy Krajowej w holu pawilonu nr 25 MTP (tędy można teraz wejść na Targi od strony ul. Bukowskiej) otwarto wystawę upamiętniającą tamtą imprezę. (13.06.)

Pokaz nagrodzonych na ubiegłorocznym biennale w N owym Sączu pasteli odbył się w Galerii Miejskiej "Arsenał". (14-19.06.)

Wernisażem wystawy obrazów Bogdana Wojtasiaka poznańska Galeria N owa rozpoczęła swą działalność w Pasażu Niebieskim przy ul. Paderewskiego 7. (15.06.)

Leszek Knaflewski wystawiał swoje obrazy w Galerii R. (16.06.)

Obrazy Bogdana Korczowskiego można byto obejrzeć w Arsenale. (18.06.)

W Galerii "Arsenał" prezentowano prace 13 artystów pochodzących z Polski, a tworzących aktualnie za granicą, m.in. w USA, Anglii, Francji, Kanadzie. (25.06.)

M uzeum Archeologiczne przygotowało ekspozycję "Kanadyjscy archeolodzy nad N ilem". (29.06.)

W pomieszczeniach na I piętrze CK "Zamek" przygotowano trzy wystawy związane z historią Zamku cesarskiego w Poznaniu. Eksponatami są zamkowe meble, fotografie R. Ulatowskiego i stare pocztówki ze zbiorów Biblioteki U niwersyteckiej. W lipcowe i sierpniowe środy Zamek zwiedzać można z przewodnikiem. (15.07.)

Sorcełana książęcej manufaktury Fiirstenberg prezentowana była na ekspozycji "Possione" w Muzeum Sztuk Użytkowych. (9.07.)

Prace Danuty i Wojciecha Wasilewskich można było obejrzeć na wystawie "A jednak bursztyn" w Galerii Yes. (30.07.)

TIBATIR, MUZYKA, IFHIM

Koncert Świętomareiński, tym razem związany z rocznicą Konstytucji 3 maja, wypełniły utwory w wykonaniu Chóru Świętomarcińskiego oraz młodzieży z liceum św. Jana Kantego. (3.05.)

Pianista Jerzy Starczyński koncertował z poznańskimi filharmonikami w czasie 317. Koncertu Poznańskiego, zatytułowanego "Romantyzm rosyjski". (8.05.)

Koncert pianisty Jeffreja Swana uświetnił obchody 80-lecia powstania Uniwersytetu Poznańskiego. (9.05.)

Koncert z cyklu "Musiea sacra" w Katedrze nosił tytuł "Maryja w pieśni i modlitwach Jana Pawła II". (9.05.)

Jubileusz 70-lecia koncertów jazzowych w naszym mieście uczczono koncertem francuskiego gitarzysty Bireli Lagrene oraz polskiego "Grappellin Tria". Artyści wystąpili w Auli Uniwersyteckiej. (16.05.)

Sześć dni trwał Międzynarodowy Festiwal "Grolsch Jazz Fair '99" z udziałem m.in. Tomasza Stańki, Cesarii Evory i George Dalarasa. Koncerty odbywały się w Auli UAM, klubie "Eskulap", pubach i na pi. Wolności. (17-22.05.)

Vadim Cosma, Chuck Mangione, Goran Bregović i Krzesimir Dębski wzięli udział w I TP SA Musie and Film Festival. Koncertom w Auli UAM, Teatrze Wielkim i Arenie towarzyszyły pokazy filmów z muzyką tych kompozytorów. (21-23.05.)

Kino Pałacowe przygotowało cykl "Dni kina europejskiego". Pokazano filmy, których jeszcze w Poznaniu nie było bądź te, które jedynie krótko gościły na ekranach kin. (25-27.05.)

Teatr Muzyczny przygotował musical w dwóch aktach "Awantura o Basię" wg Kornela Makuszyńskiego w reż. Józefa Jasielskiego. (28.05.)

"Galina" to spektakl, który powstał na podstawie autobiografii Galiny Wiszniewskiej (obecnej na premierze). Wystawił go Teatrze Wielkim w reż. i inscenizacji Marka Weiss-Grzesińskiego do muzyki Marcela Landowskiego. (30.05.)

Poznański Poranek Muzyczny pOSWlęcono twórczości Leona Schuberta - twórcy tych muzycznych spotkań. W Sali Wielkiej Zamku grano utwory w jego aranżacji. (30.05.)

Uroczystym koncertem w Kolegium Rungego uczczono lO-lecie istnienia Zespołu Kameralnego Tutti e Solo. (31.05.)

Otwarto III Ogólnopolski Przegląd Form Dokumentalnych. Filmy o tematyce gospodarczej wyświetlano w hali nr 25 MTP. (10-11.06.)

W Malarnii Teatru Polskiego odbyła się premiera spektaklu poetyckiego opartego na tekstach ojca Wacława Oszajcy "Ty za blisko..." Reżyserem przedsięwzięcia był Marek Pasieczny. (12.06.)

Teksty Stanisława Grochowiaka posłużyły reżyserowi Marcinowi J arnuszkiewiczowi do stworzenia w Teatrze Animacji spektaklu "Bestia i Piękna". (13.06.)

o 2 O w kinie Olimpia rozpoczęła się 35. Poznańska Premiera Filmowa. Z udziałem reżysera Marka Koterskiego i aktorki Katarzyny Figury obejrzano film "Ajlawju". (14.06.)

Joanna Kozłowska (sopran) wystąpią z poznańskimi filharmonikami na koncercie z okazji 45rocznicy powstania Społecznego Ogniska Artystycznego. (16.06.)

Orkiestra "Amadeus" wraz z saksofonistą Cezariuszem Gadziną grała w Auli Uniwersyteckiej utwory Komedy, Rachmaninowa, Lobosa. (17.06.)

Teatr Wielki zakończył sezon artystyczny IV Turniejem Tenorów. Do Poznania przyjechało 15 śpiewaków z całego kraju. (20.06.)

Przy dźwięku 12 bębnów o godz. 16 przed CK "Zamek" otwarto Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Malta '99". Obok programu głównego, w którym wystąpiły zespoły z Australii, Polski, Włoch, Francji, Niemiec i Rosji zaprezentowano program "Poznań na Malcie" oraz "Malta Off' z udziałem 30 grup teatralnych. Spektakle odbywały się w salach teatralnych, na ulicach, w salach Zamku i na terenach wokół Jeziora Maltańskiego. Liczna, ogólnopolska publiczność przez pięć dni i nocy gorąco oklaskiwała nawet najdziwniejsze dokonania teatralne. (29.06-3.07.)

W lipcu poznaniacy i liczni goście mogli wziąć udział w wielu imprezach muzycznych: Koncerty Sołackie na tarasie restauracji "Meridian" odbywały sie w każdą lipcową niedzielę o godz. 17; Koncerty Promenadowe przed Ratuszem w niedziele o 12 oraz w muszli koncertowej w parku Wilsona o 16 (grały orkiestry dęte z Poznania i Wielkopolski), Staromiejskie Koncerty Organowe i Kameralne w wykonaniu artystów z Polski, Czech, Anglii, Niemiec, Francji, w każdy czwartek o godz. 19 w kościele Karmelitów Bosych na Wzgórzu św. Wojciecha, Letnie Koncerty Ratuszowe w Sali Renesansowej Ratusza w środy o godz. 17 (tu koncertowali studenci, absolwenci oraz goście Akademii Muzycznej), a koncertów "Per Musicam ad Astra" można było posłuchać w letniej kawiarence przed Muzeum Instrumentów Muzycznych.

Dwukrotnie w lipcu przezentowano filmy operowe w Palarni Teatru Wielkiego w cyklu letnich pokazów "Wideo pod Pegazem". (05,19.07.)

Podczas "Nocnego iluzjonu" (początek seansów o 22) w CK "Zamek", zatytułowanego "Opowieści niemoralne ", pokazano pięć filmów Waleriana Borowczyka. (13.07.)

VAMA

"Maitanka" , kolejka kursująca wzdłuż brzegu Jeziora Maltańskiego, wznowiła swoje codzienne kursy. W soboty i niedziele jeździ drugi skład kolejowy o wdzięcznej nazwie "Ryjek". (1.05.)

Po zimowej przerwie otwarto Ogród Botaniczny, w którym aż do jesieni można odpoczywać od 9 do 19. (1.05.)

Przestał ukazywać się "Dziennik Poznański".

(7.05.)

Po raz szósty na placu Wolności zorganizowano kiermasz ogrodniczy "Zielony Poznań". (8.05.)

W całej Wielkopolsce ponad 37 tys. młodych ludzi rozpoczęło pisemne egzaminy maturalne z języka polskiego. (11.05.)

W hotelu Poznań odbyły się Mistrzostwa Europy Seniorów w Pool-Bilardzie. (14.05.)

Wielkopolscy kolekcjonerzy sztuki współczesnej przyznali po raz drugi swoją nagrodę. Otrzymał ją malarz Stefan Gierowski. (15.05.)

Wiceprezydent M. Frankiewicz poda! oficjalnie informację o możliwości postawienia w Pozna

Przegląd wydarzeń maj - lipiec 1999niu pomnika papieża Jana Pawła II. Ogłoszenie wyników konkursu na projekt monumentu ma nastąpić 16.10. br. (19.05.)

N a terenie miasta rośnie obecnie okoto 4 tys.

hektarów lasów komunalnych. Są też lasy państwowe i prywatne. Trawników mamy w Poznaniu ok. 160 hektarów, w maju kosi je dziewięć specjalistycznych firmwiać znaki drogowe na poznańskich jezdniach, co roku poprawia się ok. 150 tys. m 2 . białych pasów.

Około 55 tys. uczniów klas ósmych szkół podstawowych w Wielkopolsce pisało test, który wraz ze świadectwem zadecyduje o przyjęciu do liceum. (25.05.)

Poznański sspat "Rozbrat" istnieje juz pięć iii.

(05.06.)

Otwarty Puchar w Paintballu, czyli strzelaniu do przeciwnika kulami z farbą. (5.06.)

Przy ul. Dąbrowskiego otwarto Pasaż J eżycki.

(9.06.)

Przy ul Chwiałkowskiego uruchomiono letni basen z podgrzewaną wodą. (14.06.)

Redakcja "Gazety Wielkopolskiej" przyznała, jak co roku pod koniec czerwca, Białą i Czarną Pyrę. Pierwszą otrzymał Michał Merczyński - organizator Festiwalu "Malta" i dyr. Towarzystwa Muzycznego im. Wieniawskiego, drugą wręczono Janowi Sklorzowi - dyr. Zarządu Dróg Miejskich. Imprezę prowadziła Nina Terentiew. (29.06.)

N ad jeziorem Rusałka odbył się dwudniowy Zlot Motocykli Harley Davidson. (2-4.07.)

Rozpoczęto odnawianie pomnika Adama Mickiewicza. Postać wieszcza zostanie gruntownie oczyszczona, uzupełnione też będą ubytki w cokole. (12.07.)

Po poznańskich ulicach jeździ obecnie ponad 3 tys. taksówek.

Temperatura powietrza przekroczyła w Poznaniu 30°C (12.07.)

W całym mieście zamontowano plastikowe, pomarańczowe kosze na śmieci. Kosze są notorycznie podpalane przez wandali.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1999 R.69 Nr3 ; Sołacz dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry