TREŚĆ ROCZNIKA VIII.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

D z i a ł hi s t o r y c z n y.

B r o s i g, Dr. Alfred: Tabliczki z trumien .327 Grot, Zdzisław: Znaczenie narodowe teatru polskiego w Poznaniu 293 K a n t ak, Ks. Dr. Kamil: Sylwetki Bernardynów Poznańskich - Jan Kapistran Szysiecki .68 Tenże: Dalsze przyczynki do dziejów Dominikanów poznańskich .335 K n a p o w s k a, Dr. Wisława: Dzieje Fundacji Ks. Ludwiki Radziwiłłowej w Poznaniu . 17, 113, 209 Kro n t h a l, Arthur: Ryszard Witting. - Szkic biograficzny . 343 S t a s z e w s ki, Janusz: Powstanie Poznańskie 1809 r.. . 1, 160, 264 Tenże: Początki pułku jazdy poznańskiej 1831 r. .315 W i 11 a u me, Juljusz: Generał Amilkar Kosiński w Poznaniu

(1807-1808) . .8 8 Zapiski, Bodniak, Stanisław: Jan Patruus i Melchjor Nering . 367 Pohorecki, Feliks: Kilka przyczynków do życiorysu architekta pozn. Tomasza Poncino. Woj t t k o w s ki, Dr. Andrzej: List Raczyńskiego do Warszawskiego Tow. Przyjaciół Nauk , , "" .181 Raczyński w N orwegji .181 Raczyński a pomnik Kopernika w Toruniu 182 Niedoszły zamiar Raczyńskiego założenia w PoznanIU instytutu dla panien szlacheckich 183 Język grecki w Poznaniu .185 Rozruchy głodowe w Poznaniu .278 Polskie towarzystwo wspierania ubogich w Poznaniu 279 Zamiar rozszerzenia poznańskiej bibljoteki radzieckiej w roku 1874. Tenże: Życiorys, poznańskiego kupca żydowskiego z w.

Tenżer Życiorys Wittinga " " , .

Tenże:

Tenże: Tenże:

Tenże: Tenże: Tenże: Tenże:

.356

.280 XIX 281 284

S t r a u s s, E.: Normy Zieleni w .Miastach Zachodnich W o d z i c z k o, Dr. A.: Zieleń w okolicy Poznania Z a l e s ki, Zygmunt: Z przeszłości Urzędu Statystycznego miasta Poznania .199

Tenże: Zieleń w Poznaniu Kronika ważniej szych wydarzeń Z ruchu wydawniczego.

Tow. Miłośników miasta Poznania

.96 .188 .107, 205, 287, 380 109, 206, 289, 382 .204

TŁOCZONO w DRUKARNI ROBOTNIKÓW CHRZĘŚĆ w POZNANIU

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry