KRAKOWSCY PROFESOROWIE AKADEMII LUBRAŃSKIEGO Materiały

Kronika Miasta Poznania 1999 R.69 Nr2 ; Jan Lubrański i jego dzieło

Czas czytania: ok. 43 min.

JACEK WIESIOŁOWSKI

P ierwszy wykaz rektorów Akademii opublikował już w 1745 roku reformat Piotr Skoczyński w swej książce Kapitalista w ekonomii niebieskiej, poświęconej Janowi Kantemu. Wykaz ten uzupełnił Józef Łukaszewicz, a zweryfikował materiałem z Archiwum Archidiecezjalnego ks. Józef Nowacki. Dał on nie tylko wykaz dyrektorów, od poł. XVIII w. zwanych rektorami Akademii, lecz także zebrał rozproszone w poznańskim materiale archiwalnym informacje o wykładających w niej profesorach. Mimo - jak się okazało - dość wąskiej bazy źródłowej, praca Nowackiego stworzyła podstawę do określenia składu kadry nauczającej Akademii Lubrańskiego w okresie zarządzania nią przez uniwersytet krakowski. Pozwoliło to na wykorzystanie bogatych wiadomości zawartych w starodrukach wydanych przez krakowsko-poznańskich profesorów. Przede wszystkim druki wydane w oficynach poznańskich, zwłaszcza w Drukarni Akademickiej, pozwoliły na weryfikację imion i nazwisk profesorskich, określenie przybliżonego czasu ich pobytu w Poznaniu, często przedmiotów wykładanych przez nich w Akademii. Sięgając do krakowskiej Liber promotionum, można było ustalić czas promocji na bakałarzy i doktorów filozofii oraz wykorzystać bogaty materiał biograficzny z dopisków historycznych przy sporej ilości nazwisk bakalarzy i doktorów. Z kolei druki krakowskie (i zamojskie) przyniosły bogaty materiał dotyczący biografii profesorskich w ich krakowskim (czy zamojskim) okresie działalności - przyjęć do kolegiów czy burs, posiadanych godności kościelnych i związanych z nimi dochodów, zdobywania kolejnych szczebli kwalifikacyjnych, niezbędnych do uzyskania doktoratów teologii czy obojga praw. Cały ten materiał uzupełniły

Jacek Wiesiołowski

drobne informacje rozproszone w publikacjach dotyczących dziejów uniwersytetu krakowskiego w okresie staropolskim. Odtworzona w ten sposób lista profesorów Akademii Lubrańskiego jest oczywiście niepełna. Konieczne będzie uzupełnienie jej materiałami archiwalnymi znajdującymi się w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Bibliotece Jagiellońskiej. Liczne wątpliwości dotyczące czasu rozpoczynania i kończenia pracy przez dyrektorów i profesorów dadzą się rozstrzygnąć po wykorzystaniu nie opublikowanej części krakowskiego Liber diligentiarum, czyli wykazu wykładów, dalej uniwersyteckich Conclusiones, czyli uchwał uniwersyteckich, bądź metryki Szkół N owodworskich, gdzie wykładało sporo osób związanych z poznańską Akademią. Informacje Liber convocationum Akademii Lubrańskiego (1749-1775) uzupełnią informacje płynące z zachowanych Rationales, czyli rachunków zestawianych przez dyrektorów Lubranscianum z lat 1714-1763. Zespoły not biograficznych o profesorach krakowskich, materiały historiografów uniwersyteckich, różne drobne archiwalia rozproszone po ogromnym zbiorze rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej zawierać muszą kolejną porcję informacji, ważnych dla poznania szkolnictwa poznańskiego. Dopiero po wykonaniu takiej pracy będzie można przygotować pełny wykaz informacji o krakowskich profesorach poznańskiej uczelni. Zebrany już materiał pozwala na dokonanie wstępnej charakterystyki grona profesorskiego. Uzyskany obraz nie jest optymistyczny. Profesorami poznańskiej Akademii Lubrańskiego zostawali świeżo promowani na doktorów krakowscy absolwenci. Znane w wielu przypadkach daty urodzenia ukazują, że mieli oni wtedy 20-22 lata, czyli byli o kilka lat starsi od swych poznańskich wychowanków. Nie mieli żadnego praktycznego doświadczenia dydaktycznego zdobytego w szkołach. Nie byli autorami żadnej publikacji naukowej. Tylko naj ambitniej si z nich zdążyli zredagować i wydać panegiryki promocyjne, jakimi kolejne roczniki bakałarzy czy doktorów świętowały swe absolutoria, zachwalając profesurę. Fakt, że listy promocyjne bakałarzy i doktorów były zestawiane według osiągniętych na egzaminie wyników, pozwala na stwierdzenie, że przeważająca część młodych profesorów należała do przeciętnych studentów w swych grupach rówieśniczych. Rzadziej do Poznania trafiają prymusi grup niż osoby zajmujące ostatnie miejsca na listach promocyjnych. Przeważają typowi średniacy. Trzech profesorów Akademii musiało nauczać kilku przedmiotów - gramatyki, poetyki, retoryki, dialektyki i matematyki. Nie dawało to możliwości specjalizacji. W zależności od poleceń dyrektora byli w jednym roku profesorami poezji, a następnym matematyki czy dialektyki. Najczęściej starali się pozostawać na swym stanowisku profesorowie matematyki, gdyż dawało im to okazję do corocznego wydawania kalendarzy i uzyskiwania dodatkowego dochodu. Pozostali, o ile nie znaleźli zatrudnienia dodatkowego jako prefekci bursy Szołdrskich czy seminarium duchownego, mogli dorabiać jako wychowawcy synów możnowładczych przebywających sporadycznie w Akademii i publikować panegiryki. W okresie pobytu w Poznaniu nie wydali żadnych publikacji o charakterze naukowym. Kalendarze, panegiryki, rzadko kazania są typowymi produktami wydawniczymi tych młodych profesorów Lubranscianum. Nie posiadamy takżewiadomości o tym, by dyrektorzy Akademii zajmowali się rozwojem naukowym swych współpracowników. Dyrektorami Akademii byli doświadczeni profesorowie uniwersytetu krakowskiego, wieloletni wykładowcy na Wydziale Sztuk Wyzwolonych. Często uprzednio sprawowali urzędy dziekanów tego wydziału. Objęcie przez nich stanowiska w Poznaniu następowało często w trakcie studiów na Wydziale Teologii czy Prawa i po przejściu do Wydziału Prawa czy Teologii. W Poznaniu często przygotowywali się do uzyskania tytułu licencjata czy doktora. Rzadziej przybywalijuż z tymi tytułami naukowymi. Dyrektorowanie w Poznaniu czy Chełmnie było sposobem na doczekanie się samodzielnego stanowiska na jednym z wyższych wydziałów, z pominięciem nudnego prowadzenia repetycji na wydziale. Wiadomości o podejmowaniu się przez nich w Poznaniu wykładów z teologii czy prawa są nieliczne, częstsze do poło XVII wieku i później w 2 poło XVIIIw. Mimo sporego stażu uniwersyteckiego dyrektorowie Akademii mieli stosunkowo niewielki dorobek naukowy. Niewielka rozprawka filozoficzna pro loco (dla otrzymania miejsca) wystarczała, by otrzymali miejsce w Kolegium Mniejszym, kolejna - aby wejść do Kolegium Większego czy Prawniczego, znaleźć się we wspólnocie dobrze opłacanych profesorów krakowskich i potem spokojnie według starszeństwa obejmować posiadane przez członków Kolegium prebendy kościelne w kolegiatach uniwersyteckich Krakowa czy parafiach podkrakowskich. Podobne, kilkukartkowe rozprawki wystarczały na kolejnych etapach postępowania kwalifikacyjnego na bakałarza, licencjata i wreszcie doktora obojga praw czy teologii. Sformalizowanie życia uniwersyteckiego nie wymagało osiągnięć naukowych, lecz przestrzegania reguł współżycia, z naczelną regułą poszanowania starszeństwa. Wszystko na uniwersytecie załatwiało się per senium, według wieku. Trzeba było cierpliwie czekać, by na starość osiągnąć maksimum dochodów i korporacyjnego poważania. Rektor Lubranscianum czekał w Poznaniu na możliwość awansu w swoim krakowskim gronie. Publikacje nie miały wpływu na awans. Stąd dyrektorzy, tak jak profesorowie, pisywali i wydawali we własnej drukarni panegiryki. Bardzo trudno jest znaleźć poznańskie publikacje dyrektorów Akademii, które miałyby charakter naukowy. Przy sporadyczności wykładów i braku publikacji w zasadzie nie wiemy, co oni w ogóle robili w Akademii, zajmując dobrze uposażone stanowisko, z pełnym utrzymaniem dla siebie i sług oraz zwrotem kosztów podróży do Krakowa i Poznania. Porównanie kadry nauczającej Lubranscianum w okresie jej zależności od krakowskiego uniwersytetu z kadrą nauczającą poznańskiego kolegium jezuickiego wykazuje ogromną przewagę jezuitów. Jezuici byli lepiej wykształceni i lepiej przygotowani do nauczania swych przedmiotów. Dla nich dorobek naukowy miał ogromne znaczenie w awansach wewnątrz zgromadzenia, decydował o nauczaniu w małych prowincjonalnych czy wielkich regionalnych kolegiach. Jezuici pisywali i publikowali sporo prac o naukowym walorze. Tłumaczyli bądź wydawali prace zagraniczne. Pisywali również panegiryki, zdobywając dobrodziejów dla swych kolegiów. Wielkie kolegium jezuickie, jakim było kolegium

Jacek Wiesiołowskipoznańskie, posiadało znacznie liczniejszą kadrę nauczającą niż trzy lub cztery osoby wykładające w Akademii. Przejście do kolegium poznańskiego było dla jezuity wyraźnym awansem i nagrodą za pracę w innych szkołach, a nie sposobem na doczekanie się lepszej posady. N akreślone uwagi o kadrze Akademii Poznańskiej mają charakter wstępny.

Konieczne są dalsze badania i trzeba mieć nadzieję, że właśnie one nieco poprawią obraz poznańskich profesorów i dyrektorów Akademii Lubrańskiego.

Wykaz chronologiczny profesury

KROSNER (Crosmer) Jan Paweł, dyrektor, pierwszyprof. Akademii (po 1615?) 1618-1621 (?) Ur. 1589 w Krośnie, bak. 1608, dr 1609. Studiował w Wiirtzburgu 1611, Padwie 1613, rzymski doktor obojga praw 18 IV 1615, czł. Kol. Prawników (1620). Opublikował rozprawkę prawniczą 1620. Zm. 13 111631. GÓRSKI Jakub mł., prof. 1616 (?)-1618 (?) Ur. 1585, pochodził z Krakowa, bak. 1612, dr 1615. W 1621 czł. Kol. Mniejszego rozpoczyna studia prawnicze, w 1624 bak. prawa i senior bursy Prawników, w 1629 licencjat, 1634 dr praw i wykładowca nowych praw. Rektor 1651. Kustosz kol. Wszystkich Świętych, sędzia synodalny, od 1641 kan. krak. Autor kilku rozpraw z zakresu prawa, a także fIzyki. Zm. 4 III 1652.

DRASKI Adam Jacek, prof. 1619-1622 Z Tyczyna, bak. 1611, dr 1618. Guwerner Mikołaja, Jana i Stanisława Ostrorogów.

Członek Kol. Mniejszego 1626, w 1629 dziekan i prof greki, dziekan też 1631 i 1632 (członek Kol. Większego, kolegiat królewski), 1636. W 1644 prof teologii i kan. św. Floriana, w 1648 dziekan św. Floriana, prowizor Szkół Nowodworskich. Publikował drobne rozprawy teologiczne typu pro loco. Zm. 4 XII 1648. HERKA Paweł, prof. matematyki 12 IX 1620-(1621?) Z Kurzelowa, bak. 1620 (Hercowic), dr (?). Był w Padwie 1634 jako rzymski dr teologii (przed 1634) i członek Kol. Większego. W 1638 dziekan, członek Kol. Większego, kustosz opatowski, kan. kurzelowski. W 1641 dziekan św. Anny, w 1647 sentencjariusz teologii, dziekan opatowski, kan. św. Floriana, w 1648 nostryfIkuje rzymski doktorat teologii, będąc kustoszem kol. św. Floriana. Wybitny matematyk i geometra, opiekun i prowizor biblioteki Kol. Większego. Wydawał też kalendarze (także na Węgrzech) i drobne kwestie teologiczne. Zm. 14 IX 1648. GOLIŃSKI Grzegorz, prof. retoryki (1618?)-12 XI 1620-(1621?) Ur. 1593, bak. 1615, dr 1618. W 1624 członek Kol. Mniejszego, prof wymowy.

Zm. 23 X 1631.

POMORSKI Stanisław, dyrektor (1621)-1625-(1627) Ur. 1581, bak. 1608, dr 1609. Rektor szkoły Mariackiej, członek Kol. Mniejszego, senior bursy Ubogich, potem bursy Prawników (1619), w 1620 licencjat prawa. W 1627 kanonik kruszwicki i włocławski. Publikował tylko kwestię pro loco. ŻELECHOWSKI Benedykt, profesor prawa (?) od 15 V 1625 Z Krakowa. Bak. 1616. dr (?). Jako doktor obojga praw i prof prawa w Poznaniu i Krakowie powołany na Katedrę Prawa w Akademii Zamojskiej l VI1629. Wielokrotny rektor (1630-42) i konsyliarz rektorski, wicekanclerz Akademii Zamojskiej, w której promował kilku doktorów obojga praw. Kanonik i kustosz zamojski, asesor Trybunału Zamojskiego. Autor prac prawniczych. Zm. 1658.

Ryc. 1. Wykaz rektorów Akademii Lubrańskiego drukowany w połowie XVIII w.

Rr. eftr Z.cmych f ArcylUwnych Dyrektorów od Roku iS.y. PRZESłAWNA AKADEMIA POZNAŃSKA «I«<M.y<*. Perilluitres, iiariffimi, Revercndiffimj, Admodiim Reverendi, Dorami, Domini, Dircftorcs dA · t* ńcadtmi* to (n an itn'p$. .. U. Autrm* fitritmut Utriwqac Jurto DoAor, Coilega JutUicut, rexit Ac»Jtm.am Annudtiobus. M. Sl**h!**t /*»>>«#>> UJ.D. Coileg» Juridicu»,rcxJt Annii trił»1ił & roedio. M. tmt. itStu Zł 'tei *i * lk!V.]. T>. CoilegaMinorrealr Aano & medio.

M. Stintj*»» .fmihmm V\. D. Collen* Minor, prxfui tAn ni« <j uiII.» M. <<f ./lilttu KIMI U.J.D.CoBega Jur idicu», pntfiuc anno uno * »liqiiot me- iibu». .. M. 3tO**ł*u Ą/toiMU.J.D. ScPrukuor.CoUrg» juridicui Canom Glthcdrab« Pofoanif ftfii, rexit »mii» feptem.

ML SUMithmt CtaftifO.J.D.itP, Collega Juridicui rexit annit 4.

JM tt*»iiii)u GrAlukiV.J.D. CoilegaMinor,Canonici»Cathedra* IM Pofuait: rextt annu (ex.

M. 4NO*» Ł**'*<ii UJ.D. Collega Juridicui, SS, Oroniom Cascellarim S. A nu« Canonici», prxfuit anoi* doobui. M. i«»«/ / firm**hmt* tj.j.D. &Prot: Prothonotariui Apoftolicui.

SS. Omni um Cracułl* Canowcu«. Coilega Juridicui, prxfuit annu quiiiquc. >Ł JV /<</<<./ 2r«/* /»*llfó.J.D.«tProt: CoUeft Jnridletł«, EerfiCatte I'ofnaoicm Ononicui,cx poił Archidiacóntu Coileg: SS.OO: CMmVIX Canontcui, prxfuit an ni» feptem.

%lJUjmmit* T**<<jJriri(x\i. \.T>.6tProfCollegaJaridicui.Prothonota« Apoftoliciu, Ecclefi* Collegiat« SS. Omnium Archidiaeonu«, resit anoii fex. M. S*hjJi<m»t hjk "(h UJ.D- Collega furtdicat, rextt anniitribtt«.

K, "]****(* I(j$M> «.I.D. »C Profr8br, Pro thonotar. Apoft. Płocenlt» Ctthedralii & SS. Omoium Cracori* Canonieni, Coilega Młnor. ContttbemU Jurc Confui- Senior Curatut Stnattorienii*, SR.M.Secrrtariui, prxfuit annUftx.

ML Cifmfriuftmuł** $ir*fimjh S. T». D, Coilega Mąjor, in Vnl.

verfit«e Cr«o»ien Regio. Proftiior, Collegia« S. Anns C* non.eui. KentenOi, Dalevtcjraut Prxbtudamu, SJRM Secr*. tannt,rrxit anno «00. M. MthhPt T»mthfo Pkit D. & ttlRCoUetn Iuridicw,Cotl«głatx SS. Omniom Canonici«, & S, M. Magdalen* 0*» Pwbendariu«, prxfuit anoll tnbuj. MAATM<Ąr.Mii Wł. D.V.lft, Coilega luridicu», Collegia« SS.

Omrttt« C*»»r, Curatui Podolieoo«, rexit anmi triów.

H fa AmttofawJfim Uł.fwfri U .ID.«t ifor .Eeckfi*rn»CoIlegiar. i Michaeli, i« Arce, & SS" Omninm. Canonkłti, 0* . Wg« Minor, r* kit sanu quatnor.

41» M.#«.

KURKOWIC Wojciech Chryzostom, prof. fflozofii od 15 V 1625 Z Poznania, bak. 1614, dr 1618. Wzmiankowany jako dyrektor Lubranscianum 26 III 1627. Senior bursy Filozofów. Wydawał panegiryki i drobne kwestie filozoficzne.

FONTAN Florian, prof. retoryki 15 V 1625-1627 Syn krakowskiego lekarza Walentego, bak. 1620. dr 1625. "W Poznaniu miał zatarg z dyrektorem" (Pomorskim?). Następnie studiował w Padwie, gdzie był asesorem nacji polskiej 1632. ROSZCZEWICZ Adam, prof. humanistyki od 16 XI1626 Ze Słupczy, bak. 1625, dr 1626. Po pobycie w Poznaniu dyr. szkoły w Białej i członek Kol. Mniejszego. Od 1642 w Kol. Prawników. Jako dr obojga praw wybrany w 1655 rek

Jacek Wiesiołowski

torem, sprawował urząd przez cały okres potopu szwedzkiego. W 1659 wicekanclerz uniwersytetu, kan. krakowski, archidiakon kol. Wszystkich Świętych, prepozyt św. Mikołaja. Profesor teologii. Zapisał swój księgozbiór uniwersytetowi, utworzył fundusz stypendialny dla młodych magistrów. Zm. 12 111666. KURKOWIC Wojciech Chryzostom, dyrektor 26 III 1627 (zob. wyżej) PUDŁOWSKI Stanisław, dyrektor 12 VII 1627 Syn krakowskiego kuśnierza, bak. 1614, dr 1618. W Poznaniu witał 1 I 1628 bpa Macieja Łubieńskiego przy ingresie do katedry. Od 1634 w Kol. Prawników, kan. Wszystkich Świętych. Doktor obojga praw, wykładowca prawa rzymskiego (1638). Rektor 1640, w 1642 wicekanclerz, protonotariusz apostolski i prepozyt św. Mikołaja. Jeden z najwybitniejszych polskich matematyków XVIIw. KARYŃSKI Wawrzyniec Alfons, prof. filozofii 12 VII 1627 Bak. 1619, dr 1622. Początkowo rektor szkoły św. Anny w Krakowie. Potem dziekan 1634 i członek Kol. Mniejszego 1635. Bak. prawa, członek Kol. Prawników, profesor nowych praw (przed 1636). Dr obojga praw i kan. Wszystkich Świętych (przed 1651). TYM Jan, prof. matematyki 12 VII 1627 -9 VIII 1632 Bak. (?), dr 1626.

JURKOWSKI Stanisław, prof. retoryki 12 VII 1627-9 VIII 1632 Ur. 1601, bak. 1618, dr 1626. Po studiach guwerner Izydora i Konstantego Ostrogskich, zwiedził z nimi Rzym i Pizę, studiował w Paryżu i Lowanium. Następnie w Poznaniu. Od 1633 w Szkołach Nowodworskich, w 1634 prof. retoryki fund. Tylickiego. Dziekan i członek Kol. Mniejszego 1635. W1642 ponownie w Rzymie, gdzie uzyskał dr teologii. Od 1644 na Wydziale Teologii, nostryfikował dyplom rzymski 7 XII 1649, kilkakrotny dziekan Wydz. Teologicznego. Trzykrotny rektor w l. 1659-66 i podkanclerzy uniwersytetu; kustosz, potem prepozyt kol. św. Floriana (przed 1668). Jako rektor bronił praw uniwersytetu przeciwko biskupowi Gembickiemu. Publikował drobne tezy teologiczne pro loco i panegiryki. Zm. 1669. , K01YNSKI Stanisław, prot: f1lozofri 12 VII 1627-1631 Z Chęcin, bak. 1620 (Franciszek! Kotincius), mgr 1625. Witał przemówieniem w katedrze 11 XI1631 nowego bpa poznańskiego Adama Nowodworskiego. Potem notariusz kapituły krakowskiej. NAGOTH Wojciech, dyrektor 1611634 Bak. (?), dr (?). W 1620 na uniwersytecie w Padwie. Dr obojga praw uniwersytetu w Rzymie 5 IX 1622. "Na jego prośbę postanawia kapituła napisć list do Uniwersytetu Jagiellońskiego" (sprawy nie podano). Opublikował kwestię o zabójstwie (1631). RÓŻYCKI Stanisław, dyrektor i prof. prawa od 30 X 1634-30 VI1641 Bak. 1622, dr 1625. Senior bursy Jerozolimskiej (1629), profesor Szkół Nowodworskich, 1632 dziekan i członek Kol. Mniejszego, potem dr obojga praw i członek Kol. Prawników (1647), od 9 XII 1636 kanonik poznański fundi Kazimierz do 1641, gdy zrezygnował.

W1649 jako rektor uniwersytetu popadł w zatarg z bpem Gembickim. Uchodził za wybitnego mówcę, dobrego filozofa i poetę. Publikował tylko rozprawki pro loco. Zm. po 1651. WILKOWSKI Krzysztof Chryzostom, prot: f1lozofri 30 X 1634-1638 Bak. 1630, dr 1632. Dedykował kapitule pozn. 1637 swoje Conclusiones philosophicae, wydane na publiczną dyskusję studentów odbytą w jej obecności. Ośmiokrotnie przewodniczył dysputom szkolnym 1636-38. W 1640 prof. filozofIi moralnej w Zamościu, ustąpił 12 V 1645. Publikował panegiryki i drobne kwestie filozoficzne (pro locol). WIECZORKOWSKI Stanisław, prof. f1lozofii i prefekt seminarium duchownego 1632 do 26 111635 Bak. 1625, dr 1629. Po powrocie z Poznania wykładał fizykę na uniwersytecie 1635.

W 1642 dziekan, członek Kol. Mniejszego, w 1647 dziekan wydziału i dziekan św. Anny.

Od 1650 sentencjarz teologii, członek Wydziału Teologicznego i kan. św. Floriana. Doktorat teologii zdobył w Rzymie. W 1655 wywiózł kosztowności uniwersyteckie do Wiednia. W 1626 dedykował kapitule pozn. traktacik Questio de unitate et diversitate animae rationalis (Kraków 1626). Poza tym opublikował kilka drobnych tekstów teologicznych typu pro loco. Zm. 1657 w Wiedniu w drodze powrotnej z Rzymu. SUCHYŃSKI Szymon, prof. retoryki od 1632 do 28 VII 1636 Bak. 1627, dr 1632. Potem doktor obojga praw.

RATUŁOWSKI Jan, prof. poetyki od 1634 (?) do 28 VII 1636 Bak. 1629, dr 1634. W 1647 pleban we Frydmanie i Tropiu, 1659 wicearchidiakon dunajecki. Ogłosił panegiryk promocyjny 1634 i inne panegiryki. SŁAWECKI (Stanisław?), prof. gramatyki od 1632 (?) do 28 VII 1636 W 1616 został bak. Stanisław Sławecki z Sierpca, późniejszy dr i rektor szkoły krakowskiej św. Szczepana. W 1640 Stanisław Sławecki (ten sam?) uzyskał doktorat. MACHA TAR Jan Baptysta, prof. filozofii i matematyki 20 XII 1638-15IX1642 Pochodził z Moraw, bak. 1636, dr 1638. W 1649 prof. w kolonii akademickiej w Białej.

W 1656 członek Kol. Mniejszego, brał udział w oporze przeciwko Szwedom w okresie potopu. Publikował wyłącznie panegiryki. Zm. po 1664. POLITOWICZ Jan Dionizy, prof. gramatyki 1638-17111640 Bak. 1633, dr 1638. Potem w kolonii akademickiej w Gnieźnie (1641-42), ogłosił wtedy w Poznaniu trzy panegiryki w latach 1641-42. Po powrocie do Krakowa członek Kolegium Mniejszego (1745), profesor prawa (w Kololegium Prawników 1646), senior bursy Prawników, prepozyt Kololegium Większego, także prepozyt św. Anny. Brał udział w zatargach uniwersytetu z biskupami krakowskimi. Autor kilku panegiryków. Zmarł w 1671 roku. KUSZEWICZ Samuel, prof. poetyki (25 IX 1636?)-20 VIII 1640 Bak. 1634, dr 1636. Po pobycie w Poznaniu członek Kol. Mniejszego, senior bursy Jerozolimskiej (1643). Przed 1661 dr obojga praw. Zrezygnował z pracy na uniwersytecie, zostając syndykiem miasta Lwowa. W 1645 wydał opis legacji księcia Zbaraskiego do Turcji. Ogłosił w Poznaniu panegiryk i rubrycelę diecezji 1640. Publikował głównie pane giry ki. NOWIEYSKI Wojciech, prof. poetyki i retoryki 1641-42 Bak. 1637, dr 1638. Opublikował w Poznaniu dwa panegiryki w latach 1641-42 i także w roku 1648. Potem kanonik warmiński, darował Kolegium Mniejszemu 26 tys. zł. CZAPLIC Stanisław, dyrektor i prof. prawa 21 X 1641-(1643) Ur. 1590, pochodził z Kiecka na Białorusi, bak. 1619, dr 1620. Profesor Szkół N owodworskich 1624-26, może w Poznaniu wykładał już 1638, członek Kol. Mniejszego, potem bakałarz (1637) i dr obojga praw, senior bursy Prawników (1647). Ogłosił dwie publikacje prawnicze pro loco. Zm. 9 IV 1648. GROBLICKI Benedykt, prof. poetyki (25 IX 1636?)-29 VII 1641 Z Krakowa, bak. 1634, dr 1636. Studiował krótko w Padwie jesienią 1641 i w Perugii w 1642. Ponownie w Poznaniu jako dyrektor 1643-55, kanonik katedralny poznański fundi Kaźmierz od 7 VI1649. Uzyskał doktorat obojga praw w Padwie 1652. Publikował kwestię prawną 1648 jako dyrektor Lubranscianum. Zm. 9 III 1655. CZERNEK (Czyrnek) Jan, prof. matematyki do 12IX 1647 Bak. 1642, mgr (?). W 1658 członek Kol. Mniejszego i prof. astrologii, rezygnuje z objęcia urzędu dziekana. Przedstawił raz tezę do dyskusji. Zm. po 1660. GROBLICKI Benedykt, dyrektor 27 IV 1643-9 III 1655 (zob. wyżej) JARCZYŃSKI Jan, prof. 1645 Bak. (?), dr 1642. Przewodniczył szkolnej dyspucie w Lubranscianum 1645. W 1676 przedstawił kwestię medyczną pro loco w Kol. Medyków, dr medycyny.

Jacek Wiesiołowski

FATOWICZ Mikołaj Ignacy, prof. 1646 Ze Lwowa, bak. 1634, dr 1638. W 1639 senior szkoły Św. Floriana. Prof. poetyki Akademii Zamojskiej 1639-40. Padewski dr medycyny 1647. Rajca warszawski 1657, lekarz i sekretarz królewski. Miał być też drem obojga praw. Ogłosił w Poznaniu dwa panegiryki 1646 i kilkanaście panegiryków w Krakowie. SOBIŃSKI Kazimierz, prof. filozofii 1647-49 Bak. 1642, dr (?). Czterokrotnie przewodniczył szkolnej dyspucie 1447-49. Od 1651 dr teologii, duchowny niższych święceń, 4 V 1649 wybrany i 10 V Lr. instalowany na kanonikat doktora teologa fundi Jankowo, zabity 1656 w Zbąszyniu przez Seydlitzów. Jego nagrobek znajdował się w Katedrze poznańskiej. GRUDOWICZ Stanisław, prof. matematyki po 1648 Bak. 1644, dr 1648. Pleban na Sródce 1654-60, potem oratorianin, założyciel kolegium oratorian na Sródce, rektor seminarium duchownego 1671-72. JAXAN Jan Stanisław, prof. matematyki 1649 i pref. seminarium Bak. 1643, dr 1646. Ogłosił w Poznaniu panegiryk. Zm. 1651, uczczony panegirykiem przez studentów poetyki Lubranscianum. PRĘDOSZEWICZ Gaweł Michał, prof. poetyki 7 V 1651 Bak. 1644, dr 1646. Ogłosił w Poznaniu panegiryk na ingres bpa pozn. Kazimierza Floriana Czartoryskiego w 1651. ŁAŃCUCKI Wojciech, prof. od 28 X 1651 Bak. 1633, dr 1636. Członek Kol. Mniejszego, w 1648 członek Kol. Większego, kolegiat królewski i dziekan; w 1649 prof. prawa, członek Kol. Prawników. Dr obojga praw 1651. Być może pełnił obowiązki dyrektora Lubranscianum. Czynny na uniwersytecie w czasie potopu. 1668 archidiakon pilecki, kanclerz Wszystkich Świętych, kan. św. Michała. Wielokrotny rektor. Brał udział w sporach z biskupami krakowskimi ijezuitami. Publikował tylko rozprawki pro loco. Zapisał 5 tys. zł. uniwersytetowi. Zm. 1687. , ORLINSKI Mateusz Józef, pro£: matematyki od 28 X 1651 Bak. 1642, dr (?). Ogłosił w Poznaniu panegiryk 1652. W Krakowie drukował uprzednio panegiryk, kalendarz, prognostyk i drobną kwestię astronomiczną. WOYNARSKI Jan, prof. retoryki od 28 X 1651 Bak. 1644, dr 1646. Opublikował panegiryk promocyjny 1646, później jeszcze jeden panegiryk. Zm. 1667. JANSZKOWSKI (?), prof. gramatyki od 28 X 1651 Bak. (?), dr (?). Bliżej nieznany wskutek błędnej formy nazwiska.

BARANKIEWICZ Andrzej, prof. filozofii 1651-52 Bak. 1640, dr (?). Przewodniczył dysputom szkolnym w 1. 1651-52.

FORMANKOWICZJan (?) Samuel, dyrektor 1653-55, potem 1657 (?)-5 XII 1659 (?) Z Krakowa, ur. 1626. Bak. 1645, dr 1646. Uzyska! dr obojga praw w Paryżu, święcenia przyjął w Rzymie. W 1653 przyjęty do Kol. Prawników. W czasie Potopu pozostał w Kolegium Prawników. Dyplom paryski nostryfikował dopiero w grudniu 1680 jako pleban w Przemankowie, kan. krak., protonotariusz apostolski. Trzykrotny rektor, popadał jednak w konflikty z uniwersytetem. Zm. 1692. BROZENA Jan Kazimierz, prof. matematyki, prefekt seminarium 1654 Z Krakowa, bak. 1649, dr (?). Ogłosił w Poznaniu kalendarz. W 1665 członek Kol.

Mniejszego. Wydrukował po jednej rozprawce astronomicznej i matematycznej.

WINKLER Marcin, prof. retoryki 1658-1660 Z Krakowa, bak. 1650, dr (przed 1654?). Z Poznania udał się na studia do Rzymu, dr teologii 1662. W 1665 członek Kol. Mniejszego, w następnym roku Kol. Większego, prof. wymowy Tylickiego, kan. św. Anny. Od 1678 wychowawca królewicza Jakuba Sobieskiego. W 1683 nostryfikował rzymski doktorat teologii i był prepozytem sandomierskim, kustoszem św. Floriana, kanclerzem łęczyckim. Kanonik krakowski, sześciokrotny

rektor 1687-96; jako rektor potwierdził prawo studentów do kozubalca - podatku od wozów żydowskich. Publikował, ogłosił Poznaniu panegiryk (1658), poza tym mowy, panegiryki ku czci Sobieskiego i rozprawki pro loco.

Zm. 8 VIII 1700.

ZALASZOWSKI Mikołaj, dyrektor i prof. prawa (1659)-22 XI1666 Ur. 17 VIII 1631, bak. 1648, dr (1652?). Następnie studiował w Niemczech i Rzymie, gdzie zdobył doktorat obojga praw (1659). Przybył zapewne w grudniu 1659, wymieniony jest w wizytacji z roku 1660. "Pracował w Akademii w trudnych warunkach po wojnie szwedzkiej wobec opieszale płaconych odsetek hipotecznych, zwłaszcza z dóbr scholastyka poznańskiego Piotra Ciświckiego. Wykładał prawo cywilne i kanoniczne codziennie w dwóch prelekcjach". Był kanonikiem kolegiaty Wszystkich Świętych w Krakowie, instalowany został 12 VIII 1669 na kanonikat poznański fundi Studzieniec, a 8 VIII 1695 na archidiakonię poznańską. Od 1677 przejął opiekę nad kaplicą św. Krzyża w kat. pozn., stopniowo wyposażył ją w dodatkowego mansjonarza (1686), potem w kaznodzieję wielkopostnego oraz fundusz na występy chóru i orkiestry w święta św. Krzyża. Wspierał uniwersytecki kult św. Jana Kantego (1686), sprawił relikwiarz świętego. W testamencie przekazał na różne cele - w tym na potrzeby Akademii - 70 tys. zł. Także swą bibliotekę przekazał Akademii. Wydał kilka tomów gruntownych studiów prawniczych z monumentalnym Ius Regni Poloniae na czele, opublikowanym w drukarni Akademii. Najwybitniejszy polski prawnik 2 poło XVII w. Wielokrotnie chwalony za życia przez prof. Akademii, po śmierci uczczony w kazaniach Pawła Cybulskiego, Jacka Bocheńskiego i Sebastiana Tortowskiego. Zmarł 21IX 1703, pochowany w kaplicy św. Krzyża w Katedrze poznańskiej.

Ryc. 2. Popiersie Mikołaja Zalaszowskiego, fragm. epitafium z kaplicy Św. Krzyża w Katedrze poznańskiej

RĘKAWOWICZ Jan, prof. filozofii (1659)-1660 Bak. 1642, dr 1648. Według wizytacji z 1660 wygłaszał dziennie dwie prelekcje. W 1664 senior bursy Jerozolimskiej, 1665 członek Kol. Mniejszego, rok później Kol. Większego. Drukował tylko rozprawki pro loco. W 1670 dziekan, członek Kol. Większego, kolegiat królewski, kan. św. Anny. Brał udział w zatargach profesorów krakowskich z biskupem krak. IDECKI Stanisław, prof. 1660 Bak. (?), dr (?). Według wizytacji z 1660 miewał co dzień dwa wykłady retoryki i dwa historii. , SWOBODZINSKI Wojciech, prof. poetyki (1659)-1660 Bak. 1657, dr 1659. Według wizytacji 1660 wygłaszał również dziennie po 4 prelekcje.

wic) Wojciech, prof. grama tyki ( 1659) - 166 O - 1663 Bak. 1654. dr 1659. VVedług wizytacji 1660 miewał co dzień po trzy wykłady przed południem i trzy po południu. W1667 dziekan. Członek Kol. MniejszegoJABŁOŃSKI Mikołaj, prof. gramatyki, prefekt bursy Szołdrskich, 10 IX 1663-(1666) Bak. (?), dr 1655. Może identyczny ze studentem Lubranscianum z 1. 1448-49. Później kapłan diecezjalny. CZECHUCKI Franciszek Józef, prof. retoryki 12 XI1664-12 XI1666 Bak. 1663 (?), dr 1664. Padewski dr medycyny 1669. Dyrektor szkoły akademickiej we Lwowie (1680?), potem rajca m. Lwowa.

Ogłosił dwa panegiryki.

FOLTYŃSKI Jan Stanisław, prof. od 12 XI1664 Bak. 1661, dr 1664. W 1667 senior bursy Smieszkowica. Pub li - kował panegiryki, w tym panegiryk promocyjny 1661. DRAHENE (?), prof. gramatyki i senior bursy Szołdrskich 22 III 1666 Nie zidentyfikowany. Może to Marcin Dryakowic z Krakowa, bak. 1664, mgr 1666. CICHO SZEWSKI Stanisław, pro f. (1664?) do 22 XI1666 Bak. 1661, dr 1664. Potem w Krakowie kaznodzieja u św. Floriana i prepozyt św. Walentego. TOMASZEWICZ Jacek, dyrektor 22 XI 1666-(1672?) Bak. 1651, mgr (?). W 1666 podobno dr obojga praw. Pleban w Koniuszy, archidiakon krakowski u Wszystkich Świętych. Ogłosił jako student jeden panegiryk. Zm. 1682. SOWIŃSKI Krzysztof Franciszek, prof. filozofii od 22 XI1666 Bak. 1664, dr 1665. W 1680 dziekan, członek Kol. Większego, kolegiat królewski, kustosz w Pilicy, kan. św. Anny. W 1682 prezentowany na wydz. teologii jako dr rzymski, przyjęty na wydział 1690 (uczcił to panegirykiem drukowanym w Poznaniu A. R. Margowski). W 1691 dziekan św. Floriana, kustosz pilecki, pleban w Proszowieach, kanclerz poznański. Dziekan teologii 1695. Był też dziekanem św. Floriana. Zapisał w 1701 sumę 12 tys. zł. dla prof. teologii polemicznej. Publikował rozprawki pro loco i panegiryk.

Zm. 1699.

Jacek Wiesiołowski

'. -3 A gg»i y A*»ap'«iai»ł

II .. .. STATVTAX...

, - A N A WAL />. /& NYCH S I Y M I E C H KORON NTCH Od Roku P-mOkiepo

r

AT, do jc .

511.weSr Korona' · " cycy N alasmcyfeeoo "AIADYSLA V A MV To icft D O ROk li Pdri: r 6 fi 3 vch waloneja. I. ii;h.uy>furt. Wtul'" t*

Ryc. 3. Rękopis ze zbiorów Mikołaja Zalaszowskiego przekazany Akademii Lubrańskiego, później własność Gimnazjum Marii Magdaleny, obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej.

KACZOROWICZ Józef Franciszek, prof. retoryki od 22 XI1666 Bak. 1664, dr 1666 (Anatides, Kaczorowic). W 1674 prof. dialektyki i senior bursy Jerozolimskiej. W 1677 dziekan, członek Kol. Większego (od 1676), kolegiat królewski, kan. św. Anny. 1678-79 bibliotekarz fundacji Olszowskiego. Bakałarz teologii 1681. Był prepozytem św. Mikołaja. Ogłosił drobne publikacje pro loco. Zm. 1689. NYKOWSKI Tomasz Jan, prof. poetyki od 22 XI1666 Bak. 1664, dr 1665.

BEROWICZ Jan, prof. gramatyki, prefekt bursy Szoldrskich od 22 XI1666 Z Krakowa, bak. 1663, dr 1664.

MAKOWSKI Bartłomiej, prof. gramatyki (1666?) do 12 XI1669 Wielkopolanin, może z Poznania, bak. 1665, dr 1666. Odwołany przez Uniwersytet Jagielloński, kapituła pragnęła go zatrzymać, pracował jeszcze 1670. LESZCZYŃSKI Sebastian Jan, prof. gramatyki od 12 XI1669 i od 12 XI1672 Bak. (?), dr 1668. Po pobycie w Poznaniu prof. retoryki w Akademii Zamojskiej, w 1696 dr teologii, dziekan i trzykrotny rektor w 1.1679-97, konsyliarz rektora, kanonik (1677), potem scholastyk zamojski. Miał tytuł sekretarza królewskiego. Autor panegiryków. Zm. 1703.

PISKORSKI Sebastian Jan, dyrektor 12 XI 1672- 3 XI 1675 Ur. 1638, bak. 1659, dr 1664. Profesor poetyki i retoryki Szkół Nowodworskich 1664-68, potem ich prowizor (1695-1700). Członek Kol. Prawników, dr obojga praw, trzykrotny rektor, prokanclerz uniwersytetu (1696-1706). Ogłosił panegiryk promocyjny 1664. Pisarz religijny (O św. Salomei, 1691), wierszopis i tłumacz. Zm. 1707. BRYSZKOWSKI Kazimierz Jan, prof. od 12 XI1672 Bak. 1666, dr 1668. Członek Kol. Mniejszego i prof. filozofIi 1672,1676. W 1679 promowany na licencjata i doktora obojga praw w Akademii Zamojskiej, kanonik przemyski. Publikował panegiryki i drobne teksty filozoficzne pro loco. LESZCZYŃSKI Jan, prof. od 12 XI1672 (zob. wyżej) RUDZKI Jan, dyrektor 3 XI 1675-(24 XI1681) Bak. (?), dr 1655. Dr obojga praw, protonotariusz apostolski, kan. płocki i Wszystkich Świętych w Krakowie. W 1664 wydał w Rzymie pismo Isagoga politica, później przedrukowywane. W1677 prowadził dysputę w Akademii Lubrańskiego. "Bezpodstawnie oskarżył 21 VIII 1679 kanonika Mikołaja Zalaszowskiego o złe szafowanie finansami Akademii i o zwrot 1500 złp., wskutek czego kapituła zażądała odwołania dyrektora z jego stanowiska, czego jednak nie wykonała". W 1676 członek Kol. Prawników, senior bursy Prawników. Publikował głównie rozprawki pro loco i panegiryki. MOGILNICKI, prof. filozofii od 3 XI1675-1677 Albo Jan - bak. 1667, albo Tomasz - bak. 1668. Dr (?).

CIEKANOWSKI Stanisław Kasper, prof. matematyki 1677 Bak. 1672, dr 1674. W 1781 członek Kol. Mniejszego, prof. matematyki, senior bursy Śmieszkowica, 1788 prof. astronomii. Publikował w Poznaniu dwa kalendarze na rok 1678. Drukował liczne kalendarze i prognostyki. Zm. 28 11698.

OŚLIŃSKI Marcin, prof. 1676-1680 Bak. 1679, dr 1674. Uczył w kolonii akademickiej w Tucholi, potem w Poznaniu. Guwerner u Stanisława Krzyckiego, profesor w Szkołach Nowodworskich. W 1683 członek Kol. Mniejszego, senior bursy Jagiellońskiej, w 1686 członek Kol. Większego, kolegiat królewski. Wielokrotny dziekan 1685, 1689, 1695 i 1696. Trzykrotny rektor. W 1691 kan. św. Anny, historiograf uniwersytecki od 1694. W 1711 dr teologii, dziekan św. Anny, kaznodzieja kat. krak., pleban w Starym Korczynie i prowizor Szkół Nowodworskich. Zapisał sumy na odbudowę kościoła św. Anny i oratorium uniwersyteckiego. Publikował drobne rozprawy typu pro loco. Zm. 1720.

Jacek Wiesiołowski

PASCHACY Andrzej Zygmunt, prof. retoryki 1677 Bak. 1670, dr 1677. Po pobycie w Poznaniu był seniorem szkoły Bożego Ciała na Kazimierzu.

Opublikował w Poznaniu panegiryk (1677) i dalsze w Krakowie. KRUPECKI Marcin, prof.

od 7 XI1678 Bak. (?), dr (?). Może to Marcin Gałecki bak. 1673, dr 1674. AMAD EJ Andrzej, prof.

gramatyki od 7 XI 1678-(1 XII 1682) Bak. 1669, mgr 1672.

CYBONI Krzysztof Jan, prof. poetyki, retoryki, gramatyki 1678-1680, prefekt bursy Szołdrskich Bak. 1677, dr 1681 (!). Dr med., burmistrz lwowski 1695, rajca lwowski 1698. Drukował w Poznaniu sześć panegiryków. Potem publikował liczne panegiryki. Ryc. 4. Marcin Ośliński, profesor Akademii ŁAPCZYŃSKI Adam KaLubrańskiego, późniejszy rektor Akademii Krakowskiej zimierz, prof. matematyki i poetyki od 30 VI1679-1680 (?) Bak. 1675, dr 1681. Opublikował kalendarz w Poznaniu, potem dalsze kalendarze.

BALICKI Jan Stanislaw, prof. filozofii do 22 11680 Bak. 1670, dr 1672. W 1683 członek Kol. Mniejszego, już w następnym Kol. Większego, w 1687 dziekan, członek Kol. Większego i kolegiat królewski, prof. filozofIi i języka hebrajskiego, w 1688 dziekan. Od 1691 na wydz. teologicznym, bakalarz teologii 1696, dr teologii (przed 1713). Publikował rozprawki pro loco i panegiryki. STRASZYŃSKI Kazimierz Wacław, dyrektor 24 XI 1681-(1 XII 1682) Z Kęt, bak. 1668, dr 1674, w 1679 dziekan, członek Kol. Mniejszego, od 1680 w Kol.

Większym, w 1683 promowany na bak. teologii. Publikował tylko pro loco.

OSTAWSKI Łukasz Józef, prof. retoryki (?) od 24 XI1681-1684 (?) Bak. 1676, dr 1681. W 1687 członek Kol. Mniejszego, senior bursy Starnigeliańskiej.

Prof, astrologii. Ogłosił w Poznaniu trzy panegiryki 1684. Zm. w listopadzie 1688.

MALICKI Bartłomiej Kazimierz, prof. poetyki i retoryki od 24 XII681-1684, prefekt bursy Szołdrskich 1682, pref. seminarium 1688 Bak. 1680, dr 1681. W 1689 prof. dialektyki w Szkołach Nowodworskich. 1700 dr med., sekretarz królewski, autor gramatyki francuskiej. Opublikował siedem panegiryków w Poznaniu w 1. 1682-84. BARWINKIEWICZ Stefan, prof. filozofii(?) od 24 XI1681 Bak. 1680, dr 1681. W 1688 prof. filozofIi. Publikował panegiryki.

TUMLIŃSKI Baltazar, dyrektor l XII 1682-12 XI1685 Bak. 1665, dr 1666. Od 1680 członek Kol. Mniejszego, senior bursy Starnigeliańskiej.

Od 1682 w Kol. Prawników. Drukował dwie rozprawki pro loco.

SERTKOWICZ Tomasz, prof. gramatyki od l XII 1682-1685 (?), prefekt bursy Szołdrskich 1684 Bak. 1677, dr 1681. Opublikował pięć panegiryków w Poznaniu w 1. 1684-85 i uprzednio dwa w Krakowie. MALICKI Kazimierz Bartłomiej, prof. retoryki 1682-1684, pref. bursy Szołdrskich 1682, pref. seminarium 1688 KRUPECKI Andrzej Grzegorz, dyrektor 12 IX 1685-1688 Ur. ok. 1646, bak. 1665, dr 1668. Guwerner na dworze kanclerza Wielopolskiego.

Od 1681 w Kol. Mniejszym, od 1682 w Kol. Prawników. Przybył do Poznaniajako kantor Wszystkich Świętych wraz z trzema profesorami. W 1692 licencjat obojga praw. Szesnastokrotny rektor oraz prokancełerz uniwersytetu. Kan. krak, prokurator kanonizacji św. Jana Kantego, surogat konsystorza krak. Zapisał uniwersytetowi 8800 zł. Publikował panegiryki i rozprawki pro loco. Zm. 1725. MARGOWSKI Andrzej Rudolf, prof. filozofii 1686-1687 Bak. 1683, dr 1684. W 1693 dr med., 1694 rajca poznański, 1697 burmistrz. Ogłosił panegiryki promocyjne 1683 i 1684, w Poznaniu cztery panegiryki w 1. 1691-94. Zm. 1699, uczczony panegirykiem przez J. K. Ceyplera. SŁAWIKOWSKI Marcin, dyrektor 24 V 1688-9 XII 1692 i ponownie (?) 12 XI 1693 Bak. 1673, dr 1674. W 1688 prokanclerz i członek Kol. Mniejszego.

KAWALCZEWSKI Grzegorz, prof. filozofii i zarazem od 12 XI 1688 prefekt seminarium do 12 V 1692 Bak. 1682, dr 1684. w 1687 prof. filozofIi uniwersytetu, w 1693 członek Kol. Mniejszego. W 1698 dziekan, członek Kol. Większego, kolegiat królewski, kan. Wszystkich Świętych i św. Anny. Od 1707 w Kol. Prawników, senior bursy Prawników. W 1. 1701-04 dyrektor Lubranscianum. Publikował rozprawki pro loco i panegiryki. JACOBI Ignacy Stanisław, prof. retoryki, prefekt bursy Szołdrskich 1690 Bak. 1681, dr 1684. Ogłosił w Poznaniu trzy panegiryki 1690, publikowałje także później. Zm. 1703, pożegnany panegirykiem przez P. A. Cybulskiego. TARCZEWSKI Jan Chryzostom Stanisław, prof. matematyki, poetyki, retoryki, dialektyki 12 XI1691-12 XI 1696-(1697?), prefekt bursy Szołdrskich 1692-97 Bak. 1686, dr 1688. Wydrukował panegiryk promocyjny 1686. Ogłosił w Poznaniu co najmniej dwa kalendarze 1691-97 i siedem panegiryków, w tym epitalamium Andrzejowi Rudolfowi Margowskiemu i Korduli Katarzynie Gościewiczównie (1693) oraz utwór sceniczny Lechia z okazji śmierci Jana III. ZRZODLIŃSKI Kazimierz, prof. od 19 XI 1691-(1696 ?) Bak. 1685, dr 1688. W Poznaniu przewodniczył dyspucie filozoficznej (1693). W 1694 (?) dyr. kolonii akademickiej w Widawie. W 1701 dziekan, członek Kol. Mniejszego, senior bursy Jagiellońskiej, w 1704 ponownie dziekan. KUBALEWICZ Kazimierz, prof. od 19 XI 1691-(1694) Bak. 1688, dr 1690. Po pobycie w Poznaniu został dyrektorem kolonii akademickiej w Białej 1699-1700 i uzyskał miejsce w Kol. Mniejszym. W 1703 prof. astronomii, w 1713 kan. św. Anny promowany na bak. teologii, rok później był członkiem Kol. Większego, kan. św. Floriana, prebendarzem św. Piotra i Pawła. W 1718 promował bakałarzy teologii. Autor panegiryków oraz opisów historyczno-geograficznych krain Europy w wydawanych przez siebie kalendarzach. TESZNAROWICZ Zachariasz, dyrektor od 9 XII 1692 Bak. 1670, dr 1672. Publikacje nieznane.

SŁOWIKOWSKI Marcin Kazimierz, dyrektor 24 V 1688-9 XII 1692, ponownie (czy jeszcze?) do 12 XI1693

Jacek Wiesiołowski

M. Z9th»< >* H*jJmt»MX «.MX CoHeg« Min«, rtotłiotwtariui Anodo!.,S. Nicolai CttcPrapoStu», «*it announo.

M. >. »«/ F.brt U. LD. & R CoIl-R« Minor, EceL College SS. Omnium Primicenn«, CnniułIcnfi« Curattu, rexit anni« tribu«. M.Mnitu "Jiiihwfti U.ŁP Colleg* luti'jcut,$$.OmnmmCracov? Canomcu«. D'caiiovien:fi« Curatus, rexit anni» tr.bui.

la. Gr*g»ri*t «<rtliłjr; «tw /r»ir /frU J.P .CotlegaMinor, SS.Omu<uii» Crac:Canoni< 0», Coimiberuiiluriuict Senior, rexit annis tri 1u*.

M. 7«/»>>« GnmrtkiU. I.D. Colleg» Minor Cathcdri Pofuan: & SS. ° h1mum CraetOnomctu, Curat««Imbram:,S.R.M.Sfcretaruu, muiirtOimi Barth: Tarło Auditor, mortuut ac fcputm* in Poniec, rexit iiwii {ex. Jf: 0\1ŃMM\1; Hftirrfta U. I.D. Collega Minor, Vofaanicn: Catha' Arcttidtaconu« «tCiuomiu«, Mctrnpolit.Gne fuenu\& Varłjr.

Canonici!», muirriffimi Sumjlal Sterobrk Primat» Rcgni, & Birtbol: TaIł<>, An »ttoriSchol.iuVusKtelcctifi«, Pratpo6tu*Cereott«tiB». CttiUaŁwic: Prspoutufl.ifulatiuCaroeneceli'iH (Se: rextraniio uoo. IIJJMMM L»A<*i U.ID C-ilega Minor, ViilieenBaCantor.CoIIqf.

SS Omuuin Cr* O».Canomeo», i« Sla*kow Caratu« Eccl.

Ctthedral, Cfk<. Canon tu«, manfit announo.

M. M cfiarl Billi» * U. I P C«llega Minor, Jnrifperir. ContuftertiM S.'ntor, SS. ONHHMB G*C. Caoomcti», manfit annis duobus.

U. fmnttftiu W ««/tf PhtI.D.&IV ofełfor, Collega Minor, Catbedr.

Kg» vif»:fi« Canmncn«, raanIi« announo.

M. Simm Stmu Umt M'*ti»jkiXiXO. Colleg» Minor ,Catbedrali» Polu.

* collrglaumo» S, Michae6« 10 Arce & SS. Oronium 0ramT.

Cm< o, K ofciane:fi» Prxpontu»,S.RM. Secret.,rexit ami« mb W M.t»jminu l.dlm4 Ph.U. Uj. Prot:, ColUga Mąjor, SS. Omninm Crac Canonici», njrir anno uno. M. rW>/rBf MitbijtOmm«Ą, S.T.D. fc U.LP. CollegaMinor.SandO oiirtcnu» Canomcn«, Babio-nID> Caratu«, pratfint anni« tribu«. M. Sttj>iamt*Ąrtpjki V.l i'. Collega lurtdicus, SS. Otnnium Cracor.

Canomcu*, ta et ulice Pmpc:fitu«, rexit anni« duobu*.

U. S.fmjUkt rX*tlmmjki U.I.P.Colltg» luridłetti,S.MicłiJdIł* in Ac co cra tov. Dccaam, rexit >><D1« tribu«, .. M. AdaHęrlnt itntnhu htitinĄt U.I.P.ColtegalurtdicUJ, SS.Ommu Crtc Canon., Luboriycen:fi« Prwpo:fitu», rexitanoi» j.

M.t»m *,M*jJ»A, li I:P. Collega I.ridku«, SS. OmoiumCraew.

C*no o ic««,mVifUm oT ice8 t Ofitii«ritnu«.dfóf . A P »AC . . . I nI f" ",rI? rextit «om« «t.gatttor. r . » U. ifmdll..u A Um1tIJuki J ud-p. Colle!!ąl,qridi$;u«,S.Michaif1i#in Arce Craeo* . ęcanll«,.:-])4 decct:>i1tPrll A licu«, reXlt anni tr.bn». * ««» TM» Apouo» M. /«**« taUfitfĄi ido, rexit anni« tribu«.

U. CtjJmins Uim»*ilmitx, V. I. P. Collen lundicus. SS. Omni..-.

TTAVV --.* As IVI Collega

Ryc. 5. Wykaz rektorów Akademii Lubrańskiego drukowany w połowie XVIII w.

lur«6eu«,

Eccten.ru»

&*3utm$S&]£ P «oL

Bak. 1673, dr 1674. Od 1684 członek Kol. Mniejszego, senior bursy Jerozolimskiej, kan.

św. Michała na zamku krak. Od 1693 w Kol. Prawników, 1699 dr obojga praw, pleban w Racławicach. EKART Jan, dyrektor 12 XI 1693-(12 XI1696) Ślązak, bak. 1672, dr 1674. Od 1683 członek Kol. Mniejszego, w 1684 senior bursy Prawników, w 1691 dr obojga praw i prymiceriusz u Wszystkich Świętych. Publikował drobne rozprawki prawnicze pro loco.

PĘCHERZYŃSKI Adam Stanisław, prof. matematyki i poezji od 12 XI 1693-(1696) Bak. 1689, dr 1692. Ogłosił w Poznaniu dwa panegiryki i kalendarz w 1.1695-96. Potem ogłaszał kalendarze do 1706. BARAŃSKI Jakub Antoni, prof. filozofii i prefekt seminarium od 30 11696 Bak. 1687, dr 1688.

JODŁOWSKI Wojciech Józef, dyrektor 12 XI 1696-1 711 70 1 Bak. 1676, dr 1681. Zapewne szlacheckiego pochodzenia. W 1676 ogłosił panegiryk promocyjny. Od 1687 członek Kol. Mniejszego. Przybył do Poznania z trzema profesorami (brak nazwisk). W 1710 licencjat praw i kanonik Wszystkich Świętych, w dwa lata później kustosz Wszystkich Świętych i pleb. w Igołomii. KUUK Paweł Jan, profesor 1696-1699 (?) Bak. 1691, dr 1692, not. pub!. 1696. Od 1699 prof. wymowy w Zamościu, konsyliarz rektora, w 1720 dziekan, prof. filozofIi i kan. zamojski, sekretarz królewski. Dziekan także 1724 i 1728. Opublikował w Poznaniu dwa panegiryki w 1696, w Zamościu wyłącznie panegiryki. Zm. 30 V 1730. SŁOWAKIEWICZ Jan Antoni, prof. gramatyki (12 XI 1696)-7 XII 1699 Syn Stanisława krakowskiego lekarza i rajcy, bak. 1694, dr 1696. Po pobycie w Poznaniu senior szkoły Mariackiej (1701-03), potem studiował w Padwie 1703-05, uzyskując doktorat medycyny. Był konsyliarzem nacji polskiej. Od 1716 w Kol. Medyków, dziekan Wydziału Medycznego 1719, sekretarz królewski i rajca krakowski. W Poznaniu ogłosił panegiryk w 1698, potem prócz panegiryków ogłosił rozprawę o szkorbucie (1716). Zm. 1721.

CEYPLER Kazimierz Jan, prof. matematyki i poetyki, retoryki i dialektyki od 12 XI1696-1701 Z Krakowa, bak. 1693, dr 1696. 23 III 1700 doręczył kapitule swe kalendarze (nie zachowane). W 1702 profesor Szkół Nowodworskich, a w 1703 prof. matematyki uniwersytetu. Ogłosił w Poznaniu dwa panegiryki w 1. 1699-1701, pierwszy z nich po śmierci A. R. Margowskiego.

WALESZYŃSKI Marcin Jan, prof. filozofii i prefekt bursy Szołdrskich 3 O VI 1699 - 11 XII 170 1 Ur. 1669, szlacheckiego pochodzenia, bak. 1693, dr 1694. Od 1701 członek Kol. Mniejszego. Nauczyciel Aleksandra Wielopolskiego, potem mentor J. Tęgoborskiego i F. Żydowskiego w czasie ich nauki we Włoszech. W 1712 dziekan, członek Kol. Większego, kolegiat królewski. W 1713 bakałarz i w 1720/21 dr teologii, wielokrotny dziekan Wydziału Teologicznego. Rektor i prokanclerz uniwersytetu. Kanonik Św. Floriana, kustosz św. Michała, w 1729 kan. krak. Jako prokurator kanonizacji św. Jana Kan tego spędził prawie dziesięć lat we Włoszech. Nabył i przekazał uniwersytetowi drukarnię Franciszka Cezarego (1734) oraz zapisał liczne legaty i ofiarował swój bogaty księgozbiór. Jego legat dla poznańskiej akademii przejęła kapituła i zadysponowała jego lokatę 12 IX 1740. Ogłosił w Poznaniu w 1. 1697-1701 sześć panegiryków i dwukrotnie prezydował na szkolnych dysputach. Potem 1717 i 1720 ogłosił w Poznaniu kolejne panegiryki. Zm. 1739. KAWALCZEWSKI Grzegorz, dyrektor 1711701-26 XI1704 (zob. wyżej) BOCHEŃSKI Jacek, prof. retoryki i dialektyki, prefekt bursy Szołdrskich od 1711701-1705(7) Bak. 1689, dr 1692. Ogłosił w Poznaniu cztery panegiryki w 1.1701-05. W 1705 kanonik szamotuiski. LEWKOWICZ Mateusz, prof. gramatyki 1701-1704(7) Bak. 1695, dr 1698. Przyjął 1 V 1701 w Katedrze poznańskiej niższe święcenia.

TORTOWSKI Sebastian, prof. gramatyki i poezji 19 IX 1701-1704

Jacek Wiesiołowski

Bak. 1699, dr 1700. W 1705-06 senior szkoły kat. krak. Profesor poezji i retoryki w Szkołach Nowodworskich (1707-09), 1709 członek Kol. Mniejszego. Pleban wOpatowie (1711) historiograf królewski (1711). Ogłosił w Poznaniu cztery panegiryki w 1. 1702-04. CYBULSKI Paweł Antoni, prof. gramatyki 25 VI 170 1-1703 Bak. 1698, dr 1700. Ogłosił w Poznaniu trzy panegiryki w 1703.

GRYMECKI Jan, dyrektor 26 XI1704-3 VII 1711 Bak. 1686, dr 1688. W 1698 członek Kol. Mniejszego, w 1699 dziekan. Od 3 IV 1710 kanonik poznański fundi Studzieniec. Opublikował tylko rozprawkę filozoficzną w 1688. Zm. 1711.

GNIATKIEWICZ Mikołaj Jan, prof. poetyki, filozofii i teologii moralnej od 26 XI1704 i prefekt seminarium od 5 111714-1719 Bak. 1701, dr (?). W 1708 ogłosił w Poznaniu panegiryk. "Następnie penitencjarz katedralny, mąż świątobliwy i wybitny pasterz, umarł 6 I 1738 w 64. roku życia, pochowany w krypcie kapitulnej pod kaplicą Szołdrskich, miał nagrobek dziś już nie istniejący". PIĄTKOWSKI Antoni, prof. poetyki (substytut) od 13 IV 1704-1708(7) Poznaniak, bak. 1703, dr (?). Ogłosił w Poznaniu panegiryk ok. 1708.

WARYSKI Stanisław, prof. gramatyki i matematyki oraz prefekt seminarium od 17 XI 1707-1708(7) Bak. 1697, dr 1698. Ogłosił w Poznaniu kalendarz w 1708 i później w 1713 w druk. Jana Tobiasza Kellera. Znany z wydawanych kalendarzy, w których ogłaszał rozprawki, m.in. w 1703 o pochodzeniu wszystkich języków od słowiańskiego. Autor kompilacji kronikarskiej Ephemeris historico-politica in caelo Sarmatiae (1701). ROBER TS ON Wilhelm Andrzej, dyrektor3VII 1711-5XII 1712 Z Krakowa, bak. 1698 (promocja prywatna), dr 1699. Scholastyk kielecki (1701) i pleban w Cerekwicy. Od 21 XII 1711 kanonik fundi Studzieniec, sekretarz królewski i od 3 VII 1738 archidiakon poznański, także kanonik gnieźnieński i warszawski, kustosz łowicki i proboszcz-infułat kamieniecki. Ogłosił w Poznaniu już jako prałat dwa tomy kazań z tekstami politycznymi i panegiryk. Zm. 20 IX 1753 w Gnieźnie. SEBASTIAN (Kozubski), prof. od 3 VII 1711 Znany tylko z imienia, zapewne Sebastian Kozubski, bak. (?), dr 1711.

LUKINI Jan Antoni, dyrektor 5 XII 1712-5 111714 Ur. 1675, z Krakowa, bak. 1693, dr 1694. Członek Kol. Mniejszego i senior bursy Śmieszkowica 1707. Kan. krak., licencjat obojga praw 1721, potem dr obojga praw, siedemnastokrotny rektor uniwersytetu. Publikował panegiryki i rozprawki pro loco. Zapisał uniwersytetowi 11 tys. zł. Zm. 1750. SIERMANTOWSKI Szymon Jan Kanty, prof. gramatyki i poetyki 5 XII 1712-5 111714 (1715?) Bak. 1711, dr (1712?). Ogłosił w Poznaniu trzy panegiryki w 1. 1713-15.

BELLINA Michał, dyrektor 5 111714-14 VII 1716(7) Bak. 1696, dr 1698. Prof, filozofIi 1698, 1703. W 1711 rozpoczął na uniwersytecie wykłady języków niemieckiego i francuskiego. W Poznaniu wzbraniał się dać rachunki, kapituła zażądała więc 12 XI1715 jego odwołania. W 1715 umieścił obraz św. Jana Kantego w kaplicy Czarnkowskich. Potem prof. prawa na uniwersytecie. , PLUCIENSKI Franciszek Hieronim, prof. od 5 111714 Bak. 1701, mgr (?). W 1709 prof. w kolonii akademickiej w Pińczowie, 1711-12 prof. dialektyki w Szkołach Nowodworskich, senior bursy Starnigeliańskiej. W 1713 członek Kol. Mniejszego. W 1720 dziekan, członek Kol. Większego, prof. wymowy Tylickiego, kan. kijowski, archidiakon św. Anny, pleban w Łętkowicach. W 1720 został bak. teologii. W 1721 prof. teologii, kan. św. Floriana. W Poznaniu ogłosił trzy panegiryki w 1. 1714-15. W Krakowie wydał liczne panegiryki.

CIECHANOWSKI Wojciech Jacek Jan, prof. matematyki i gramatyki 5 II 1 714 - (2 O IV 1 71 7) Bak. 1712, dr 1713, senior szkoły Wszystkich Świętych. Po pobycie w Poznaniu w 1718 powołany na prof. retoryki i poezji do Akademii Chełmińskiej, pracował tam co najmniej pięć lat, w 1730 wystawił z uczniami dramat. Ogłosił w Poznaniu panegiryk i cztery kalendarze, w Chełmnie panegiryki. Zmarł w wieku 36 lat. PLUCIEŃSKI Franciszek Hieronim, dyrektor 1715-1716 (?) (zob. wyżej) WOSIŃSKI Szymon Stanisław, dyrektor 14 VII 1716-15 V 1719 Bak. 1701, dr (?). Protonotariusz apostolski, od 7 III 1721 kanonik poznański nadliczbowy, od 2 XII 1723 kanonik fundi Kaźmierz. W 1731 dr teologii. Publikował jeden panegiryk 1698 w Krakowie. Zmarł 13 VIII 1759 w wieku 77 lat, ufundowawszyaltarię w Katedrze pozn. Pochowany w Katedrze. GORKOWSKI Jakub Szymon, prof. 1716 Szlacheckiego pochodzenia, z Górek, bak. 174, dr (?). Opublikował w Poznaniu panegiryk 1717. ROHACZEWSKI Piotr Antoni, prof. retoryki i dialektyki 1716-1718 Bak. (?), dr (?). Ogłosił w Poznaniu pięć panegiryków w 1. 1717-18, używał tytułu dra filozofii. FILIPOWICZ Stanisław Jan, prof. filozofii i matematyki od 5 XII 1718 Bak. 1711, dr 1713. 1720-29 bibliotekarz fundacji Olszowskiego, kustosz biblioteki 1722-29. W 1722 dziekan. W 1729 bak. teologii, członek Kol. Większego, prof. matematyki i geometra przysięgły, scholastyk Św. Anny, kustosz św. Jerzego na zamku krak. W 1735 prof. teologii, kan. św. Floriana, pleban w Igołomii. Dr teologii 1754. Syndyk uniwersytetu 1750, rektor 1755. Ogłosił w Poznaniu cztery kalendarze, potem liczne kalendarze w Krakowie. Być może był ponownie w Poznaniujako prof. fllozofri i matematyki w 1731. Zm. 2 VII 1760.

ŻABICKI Franciszek, prof. retoryki i prefekt bursy Szołdrskich 5 XII 1718 A 4 VII 1720 Bak. 1712, dr 1713. W 1727 dziekan, członek Kol. Większego, kanonik liwoński.

JACKOWSKI Jan, prof. poetyki 5 XII 1718-15 V 1719 Z Krakowa, bak. 1714, dr 1717. Opublikował w Krakowie dwa panegiryki.

DZIANOTTY Józef Jan, prof. gramatyki i poetyki, potem retoryki i dialektyki od 5 XII 1 718 -1 721 Z Krakowa, bak. 1716, dr 1717. Ogłosił w Poznaniu dwa panegiryki w 1. 1720-21.

NIKODEMOWICZ (Nikodębski) Jan Józef, prof. gramatyki 1718-1721 Bak. 1715, dr 1717. Ogłosił panegiryk promocyjny 1715, potem w Poznaniu w 1. 17181721 trzy panegiryki.

JODŁOWSKI Jan Kazimierz, dyrektor 15 V 1719-2 IX 1722 (?) Zapewne szlacheckiego pochodzenia, bak. 1701, dr 1706. W 1718 jako członek Kol.

Mniejszego, kan. Wszystkich Świętych ogłosił jedyny panegiryk.

MUSZYŃSKI Tomasz Antoni, prof. poetyki od 15 V 1719, retoryki, dialektyki 1722, filozofii od 9 VII 1723 do 1725 (?) Bak. 1718, dr 1719. W 1729 dziekan, członek Kol. Mniejszego. W Poznaniu opublikował dwa panegiryki w 1722. KRYNICKI Jacek, prof. filozofii i prefekt seminarium 9 X 1719-9 VII 1723 Bak. 1711, dr 1713. Pozostał w Poznaniu, penitencjarz katedralny i sekretarz kapitulny przez 49 lat, kustosz kol. NMP na Ostrowie Tumskim. Zostawił legat na budowę ołtarza

Jacek Wiesiołowskiśw. Trójcy w Katedrze. Zmarły 1 II 1769 w wieku 80 lat, pochowany w kościele katedralnym. POPIOŁEK Józef Grzegorz, prof. matematyki, poetyki, także retoryki i dialektyki od 9 II 1722-25 XI 1726 (1729?) i już przed 15 XI1725 prefekt seminarium Z Krakowa, bak. 1719, dr 1721. W 1730 członek Kol. Mniejszego, kan. Wszystkich Świętych, prepozyt św. Wojciecha w rynku krak., w 1731 dziekan, prof. matematyki. Od 1738 członek Kol. Większego. Przed 1745 r. przebywał we Włoszech, skąd przywiózł książki do biblioteki uniwersyteckiej. W 1750 w składzie komisji powołującej nową Katedrę Matematyczno-Fizyczną. W 1752 prof. teologii, kan. św. Floriana. Ogłosił w Poznaniu siedem panegiryków i co najmniej pięć kalendarzy w 1. 1722-29. W Krakowie drukował rozprawki pro loco, kalendarze i panegiryki. Zm. 1758.

JARMUNDOWICZ Kazimierz, prof. gramatyki i poetyki, prefekt bursy Szołdrskich 9 II 1722-1729(7) Ur. 1698, syn krakowskiego lekarza, bak. 1720, dr 1721. W 1732 członek Kol. Mniejszego, w 1734 dziekan, prof. retoryki Tylickiego, kan. Wszystkich Świętych. W 1737 dziekan olkuski, w dwa lata później członek Kol. Prawników. W 1748 dr obojga praw. Przebywał na dworze woj. poznańskiego Radomiekiego. Jego znajomość prawa chwalili Janocki i Kołłątaj. Ułożył kopiariusz kolegiaty Wszystkich Świętych, interesował się numizmatyką. Pierwszy wykładowca na Katedrze Prawa Natury i Narodów (od 1749). W Poznaniu ogłosił kilkanaście panegiryków w 1. 1722-29 i historię klasztoru Cystersów w Lądzie w 1745. W Krakowie publikował panegiryki i drobne rozprawki prawnicze. , OMANSKI Franciszek, dyrektor od 9 II 1722(?) Szlacheckiego pochodzenia, bak (?), dr 1710. Prof, prawa. Od 1720 członek Kol. Mniejszego, kan. sandomierski, pleban w Babicach. PIRECKI Adam, prof. gramatyki 1723 Bak. 1721, dr 1723.

KROBSKI (Krupski?) Stefan dyrektor 1723 do 25 XI1726 Z Poznania, bak. 1696, dr 1698. W 1715 dziekan, członek Kol. Mniejszego, w 1723 dr obojga praw, członek Kol. Prawników, kan. Wszystkich Świętych, pleb. wCzulicach. J ego wielkopolskie panegiryki zaginęły.

GRZYMAłA Wojciech Antoni, prof. filozofii 1723 Bak. (?), dr 1719. W 1733 dziekan, członek Kol. Większego, kolegiat królewski, scholastyk św. Anny, także dziekan 1736 i 1737. W 1738 prof. teologii i pleban w Zielonce. Li

Ryc. 6. Kazimierz Jarmundowicz, dyrektor Akademii Lubrańskiego, późniejszy rektor Akademii Krakowskiejcencjat 1746 i dr teologii 1748 (kustosz św. Jerzego na zamku krak.). Publikował panegiryk promocyjny 1719 oraz drobne kwestie teologiczne pro loco. Zm. 1767. KIEIAROWICZ Franciszek a Paulo, prof. fllozofri 1727-1729(7) Bak. 1722, dr 1723. W 1731 senior bursy Śmieszkowica, 1732 członek Kol. Mniejszego.

Ogłosił w 1722 i 1723 panegiryki promocyjne. W Poznaniu panegiryk 1729. Potem teksty pro loco i panegiryki. BIEGACZEWICZ Wojciech Jan Kanty, prof. po 1727 (?) Bak. 1725, dr 1727. Senior szkoły św. Anny 1736-38, 1742 członek Kol. Mniejszego.

W 1744 dziekan, prepozyt w Chrzanowie, od 1747 w Kol. Większym, kolegiat królewski, prof. retoryki Tylickiego. Dziekan 1749, 1751. Prof, teologii i dziekan św. Anny 1754, dr teologii 1762. KUTLINOWSKI Stanisław, dyrektor 25 XI1726-28 XI1729 Bak. 1712, dr (?). W 1721 senior bursy Starnigelskiej, w 1722 dziekan, członek Kol.

Mniejszego, senior bursy Jagiellońskiej, przechodzi do Kol. Prawników. Publikował rozprawki pro loco i panegiryki. KRZANOWSKI Antoni Mikołaj, prof. poetyki i matematyki, potem dialektyki i retoryki 25 XI 1726-1732 Ur. 1702, z Krakowa, bak. 1720, dr 1723. W 1725 prof. matematyki, geometra przysięgły, w 1733 członek Kol. Mniejszego, 1740 dziekan, członek Kol. Większego, kolegiat królewski, prof. retoryki Tylickiego. Poseł uniwersytetu na sejmy. W 1759 doktoryzował się z teologii, potem kan. św. Floriana i kaznodzieja katedralny. W Poznaniu opublikował siedem panegiryków i co najmniej jeden kalendarz w 1. 1727-32. W Krakowie ogłosił liczne kalendarze i panegiryki. Zm. 16 V 1796. DECWS Józef, prof. gramatyki lIX 1722-28 XI1729 Z Krakowa, bak. 1725, dr 1727. Wykładał w kolonii akademickiej w Pińczowie. Od 1741 członek Kol. Mniejszego, prof. retoryki Tylickiego, od 1751/2 w Kol. Większym, w 1754 kanclerz św. Anny i kaznodzieja Mariacki. W 1768 na wydziale teologicznym. Prowizor Szkół Nowodworskich 1767-84, kanonik św. Floriana. W Poznaniu ogłosił dwa panegiryki, w Krakowie panegiryki i rozprawki pro loco. Zm. 1786. MICIŃSKI Wojciech Antoni, dyrektor 28 IX 1729-1 XII 1732 Zapewne szlacheckiego pochodzenia, bak. 1715, dr 1717. Dyrektor kolonii akademickiej w Kętach (1719). W 1725 dziekan, członek Kol. Mniejszego, 1726-27 prof. retoryki w Szkołach Nowodworskich, senior bursy Jerozolimskiej. W 1727 prof. prawa, w 1740 dr obojga praw i kustosz Wszystkich Świętych. Rektor uniwersytetu. Przygotował nowe wydanie Jus Poloniae Zalaszowskiego, którego część ogłosił (1750). Poza tym publikował rozprawki pro loco i panegiryki. Zm. 1754. STEMPLOWSKI Kazimierz Franciszek, prof. retoryki i poezji oraz prefekt seminarium od 28 XI1729-1731 (?) Ur. 1700, bak. 1721, dr 1723.1724-26 prof. poetyki w Białej, 1727-29 dyrektor w Chełmnie, 1733-36 dyrektor w Pińczowie, członek Kol. Mniejszego, kanonik NMP na Ostrowie Tumskim. Członek Kol. Mniejszego od 1734. Dziekan i członek Kol. Większego 1741,1745.

W 1759 dr teologii, generalny wizytator kolonii akademickich. W 1762 dr teologii, dziekan teologii, w 1763 rektor, dziekan św. Floriana, prepozyt św. Jakuba na Kazimierzu, prowizor seminarium diecezjalnego, rektor także 1765,1767-68. Kanclerz kol. NMP na Ostrowie Tumskim. W 1728 przygotował sztukę teatralną. W Poznaniu ogłosił panegiryk w 1731.

Wydał podręcznik logiki dla Szkół Nowodworskich (1753). Zm. 1772.

HERKA Ignacy Kanty, prof. filozofii od 28 XI l 729 -1 732 Z Krakowa, brat Stanisława, bak. 1723, dr 1725. W 1734 prof. retoryki, członek Kol.

Mniejszego (od 1733), 1739 kaznodzieja katedralny krak. W 1742 dziekan, członek Kol.

Większego, kolegiat królewski (od 1741), kan. św. Anny. W Poznaniu ogłosił panegiryk, a brat Stanisław wydał pośmiertnie jego kazania w 1. 1749-50. Zmarł przedwcześnie.

Jacek Wiesiołowski

SUROWIECKI Jakub Antoni, prof. gramatyki od 28 XI 1729, dialektyki i retoryki 1736, prefekt bursy Szołdrskich 1731 Bak. 1725, dr 1727. Po pobycie w Poznaniu dyrektor prof. retoryki i dialektyki w Akademii Chełmińskiej w 1. 1737-39. W Poznaniu ogłosił dwa panegiryki w 1.1729-31, potem dwa dalsze w 1735. p AŁASZOWSKI Jan Józef, dyrektor l XII l 732 - 711 737 Syn krakowskiego mieszczanina, brat wielokrotnego rektora Kazimierza Pałaszowskiego, bak.

1719, dr 1721. W 1729 senior bursy Filozofów. W 1730 członek Kol. Mniejszego przechodzi do Kol. Prawników. Potem prof.

prawa (1748). Ponownie dyrektor Lubranscianum 1740-43, 1752-55.

W Poznaniu wydał Argenidę Barklaya i Examen episcoporum Leyvy. Prefekt drukarni 1753. W 1762 dziekan prawa, dr obojga praw, archidiakon Wszystkich Ryc. 7. Kazimierz Pałaszowski, Świętych, prepozyt w Wieliczce, rektor Akademii Krakowskiej, pleban w Nakle. Publikował współautor programu Akademii Lubrańskiego z 1749 r. drobne rozprawy prawnicze, głównie pro loco. Zm. 1771. HUYCZYŃSKI (?), prof. gramatyki 1732-1734 (?) Zapewne Józef Choynacki, bak. 1730, dr 1731, prof. matematyki i gramatyki w Lubranscianum, altarysta kat. pozn. 1738. Ogłosił w Poznaniu cztery panegiryki i co najmniej pięć kalendarzy w 1. 1732-34,1737-40. LUBASZOWSKI Łukasz, prof. poetyki 1732-1735 (?) Bak. 1730, dr 1731. Po pracy w Lubranscianum pleb. w Czerlejnie i dziekan kostrzyński. Opublikował panegiryk promocyjny 1731 i dwa w Poznaniu. Zm. 1769. ŻOŁĘDZIOWSKI Antoni, pro£: fllozofri (od 1 XII 1732?) mianowany 26 XI 1736 prefektem seminarium - 1739 Bak. 1726, dr 1729. W 1745 dziekan, członek Kol. Mniejszego, dziekan także 1750,1772.

W 1752 wysłany na kilka lat do Rzymu jako prokurator kanonizacji Św. Jana Kantego, wrócił w 1768. Pochlebnie wyrażali się o nim tak Hugo Kołłątaj, jak Jędrzej Sniadecki. Znaczne zbiory numizmatyczne ofiarował uniwersytetowi. W 1769 rektor, dr teologii i obojga praw, członek Kol. Większego, kanonik krakowski, prepozyt wiślicki. W 1776 także prepozyt św. Jakuba na Kazimierzu. Siedmiokrotny rektor. W Poznaniu ogłosił jedenaście panegiryków w l. 1733-39. Zm. 24 VIII 1783. , MAMCZVNSKI Stanisław Sebastian, dyrektor od 711737-1739 (?) Syn rajcy krakowskiego, bak. 1719, dr 1721. Guwerner u J. Czartoryskiego, potem rektor kolonii akademickiej w Pińczowie (wystawił dialog sceniczny 1724), następnie profretoryki i dialektyki w Szkołach N owodworskich (ok. 1727-29), potem w Poznaniu, gdzie prawdopodobnie ustąpił przed końcem kadencji wskutek zażalenia kapituły. W 1738 dr obojga praw, dziekan Św. Michała, kantor sądecki, cenzor ksiąg w diec. poznańskiej, asesor synodalny. W 1747 prokurator kanonizacji bł. Bogumiła abpa gnieźnieńskiego. W 1759 rektor i prokanclerz uniwersytetu, dziekan wydz. prawa, senior bursy Prawników, kan. krak., prepozyt przemykowski, pleban smarzewski, cenzor ksiąg w diec. krakowskiej. Według Janockiego najpracowitszy z prawników krakowskich, chwalony też przez Kołłątaja. W Poznaniu opublikował dwukrotnie kazania i słynną Praxis commisarialis, wznawianą później. Publikował jednak głównie panegiryki i rozprawki pro loco.

PAŁASZOWSKI Jan, dyrektor już przed 26IVl 740 do 26 XI 1743 (zob. wyżej) BARTOSZEWSKI Wawrzyniec, prof. poetyki, prefekt bursy Szołdrskich od 7 XII 1739-1642 (?) Bak. 1733, dr 1735. Ogłosił w Poznaniu panegiryk i kazanie w 1.1741-42. Zmarł w 1744, po zakończeniu wykładów poznańskich. GOSZKOWSKI Maciej Kanty, prof. gramatyki 1740 (?)-1742 Bak. 1736, dr 1737. Do 1746 altarysta kat. pozn. potem kapłan w diec. gnieźn. Ogłosił w Poznaniu panegiryk. Zm. 1750. WIĘCKIEWICŹ Józef Grzegorz, prof. filozofii (?) 1740 Bak. 1732, dr 1733. Publikował w Krakowie kalendarze (do 1740) jako prof. matematyki i geometra przysięgły. JARMUNDOWICZ Kazimierz, dyrektor od 26 XI1743 (zob. wyżej) FOLTAŃSKI Stanisław Ignacy, prof. retoryki od 26 XI1743 Bak. 1737, dr 1741. W 1749 członek Kol. Mniejszego i kan. w Środzie. Ogłosił drobne rozprawki filozoficzne typu pro loco. LIPIEWICZ Andrzej, prof. matematyki i poetyki 1742-1747 (?) Z Krakowa, ur. 1724, bak. 1739, dr 1741. Początkowo uczył w szkole akademickiej w Pińczowie. Po powrocie z Poznania prof. geometrii i astronomii w Szkołach N owodworskich, geometra przysięgły. W1754 członek Kol. Mniejszego, 1755 senior bursy Prawników. Mianowany promotorem kanonizacji św. Jana Kantego przebywał latami w Rzymie. Doktor obojga praw. Mianowany rektorem Lubranscianum 25 X 1763, sprawował

Ryc. 8. Antoni Zołędziowski, późniejszy rektor Akademii Krakowskiej

Jacek Wiesiołowski

P#«tt»otiarmt TUJffoinfćUnnt, «Rtitiffi»* Alm« Coloni* Hi A juttnodl intcudut, ptofpcri procedat, fli regnet. Wujltet Clanjlimi «X Extclltntijlimi Domini Domini W»ftjlktt Athala in Alma Academi* Pojltamtnfi. M. Antonin* Boi i r (ki Im Alnm IniurPM* Crttmtmj1 riit./ytin A*» Jw. { >/j<£« * j«*r l 'ttat*i, mA <»dtn Ut *fi> *mnji 7%r*Ugt* Pr* ft.ffrt. Stminam trafil!»*, Eitltf. Parni: in Zrembice trnpptmt. M. lo«mn » Rygalfkif« Mm» Umvtrfil; Crat. tiit: Dijhr, timitmat in Aedtmi* t<1**»itm; Prtfrjlir, SatrnApjlaiitaAathant- Pttuhut, M. Alalbctttt« Foltalifki m A/m * Unhtrjllan Crnttviim VM DtB»r > in htaiitmt Vtjnanm: Dictiiheti & Hjrtttritt 'PrtftJftr. tA. StamsUii» pHcltki in Jim« l/mtirpmu Crsttxrt Viiiifrfiin D* B».t in /iindtmi * Vtjmmitnp Vtifni Vjjrffir. M.lolcphm NikUwiti in Almn UnntrPisttCrntvint: Hi Ufrfii* DtHtr, m Andtmia Vifnonitnp Grnmnuuiti * Vnft.fftr, titurim JjtjJtluui, C*nt»ltrnii SjMr /tiani Vrmfiiiu,

Ryc. 9. Wykaz rektorów Akademii Lubrańskiego drukowany w połowie XVIII w.

urząd 17 XI1763-3 XII 1764 (?). W 1767 kustosz Wszystkich Świętych. W 1775 rektor uniwersytetu, prof. obojga praw, dziekan Wydziału Prawa, kan. krak., kustosz Wszystkich Świętych, pleban w Koniuszy i Igołomii, asesor konsystorza, cenzor diecezjalny. Potem kilkukrotny rektor uniwersytetu. Ogłosił w Poznaniu co najmniej sześć kalendarzy i panegiryk w l. 1742-47, później w 1766 panegiryk i kazanie. Publikował głównie kalendarze, a także panegiryki i rozprawki pro loco. Zm. 1778. BENDKOWSKI (Bętkowski) Józef Jerzy, prof. gramatyki 26 XI 1743-(4 VII 1746) Syn podżupka krak., bak. 1740, dr 1741. Ogłosił w Poznaniu jeden panegiryk.

BOJARSKI Antoni N epomucen, prof. filozofii moralnej i prefekt seminarium od26X1744do 1760 Bak. 1732, dr 1735. Instalowany 10 IX 1753 na koadiutorie kanonikatu fundi Jankowo, proboszcz śremski, pleban w Śnieciskach. Od 1758 do 1763 rektor Lubranscianum. Ogłosił w Poznaniu dwa druki (1748,1758). Zm. w styczniu 1764. SEWERYNOWICZ Jan Chryzostom, prof. filozofii, prefekt bursy Szołdrskich 1738 (?) do 6 VII 1746 (?) Bak. 1732, dr 1743. W 1754 dr teologii, dziekan kol. szamotulskiej , pleban św. Jana w Poznaniu. Ogłosił w Poznaniu trzynaście panegiryków w 1. 1738-47 (w nich wiersze uczniów Lubranscianum), potem w 1. 1755-56 cztery dalsze. Zm. po 1756. NIKLEWICZ Józef, prof. gramatyki i prefekt bursy Szołdrskich od 4 VII (wzgl. 8 VIII) 1746 Bak. 1743, dr 1745. Pozostał w Poznaniu, prepozyt kol. NMP na Ostrowie Tumskim, instygator konsystorza. WILKOSZEWSKI Antoni Franciszek, dyrektor 8 VIII 1746-9 VII 1749 Szlacheckiego pochodzenia, bak. 1724, dr 1727. W 1736 prof. dialektyki w Szkołach N owodworskich, w 1739 licencjat obojga praw, prepozyt Św. Mikołaja. W 1740 dziekan, członek Kol. Mniejszego, potem w 1749 członek Kol. Prawników, kustosz u św. Anny i kanonik u Wszystkich Świętych w Krakowie, asesor konsystorski, egzaminator synodalny, cenzor diec. pozn. Zapisał 5 tys. zł uniwersytetowi. "Zaofiarował kapitule 18 tys. zip na fundację kanonikatu Wilkoszewskich w Katedrze poznańskiej, czego jednak nie przyjęto". Ogłosił w Poznaniu jeden druk w 1749. Zm. ok. 1762. RYG AL S KI Jan Józef, prof. filozofii od 8 VIII 1746 i prefekt bursy Szołdrskich od 5 IX 1747 do 31 VIII 1750 Bak. 1738, dr 1741. W 1752 członek Kol. Mniejszego, w 1755 i 1760 dziekan i członek Kol. Większego, w 1767 prezentat teologii, kanclerz łęczycki, prokurator uniwersytetu,w rok później dr teologii, był profesorem teologii polemicznej 1767-70. W 1772 i 73 rektor, dr teologii, kustosz św. Floriana, prepozyt w Starym Korczynie, prowizor bursy Smieszkowica. Ogłosił w Poznaniu dwa panegiryki w 1.1747-48. W zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu pozostał rękopis jego wykładów z filozofii z lat 1749/50. Zm. 1779. FOLTAŃSKI Wojciech Joachim, prof. dialektyki i retoryki od 8 VIII 1746-1748 Bak. 1744, dr 1745. Po pobycie w Poznaniu był dyrektorem w kolonii akademickiej w Białej. Może też dyrektorem w Gnieźnie. W 1759 członek Kol. Większego, kolegiat królewski, prof. retoryki Tylickiego, kan. św. Anny. W 1771 prof. teologii i kan. św. Floriana. W Poznaniu ogłosił dwa panegiryki. Publikował drobne teksty teologiczne typu pro loco i panegiryki. Zm. 1777. PATELSKI Stanisław Michał, prof. dialektyki i poezji od 8 VIII 1746, prefekt seminarium od 14 VII 1761 do 28 111763 Ur. 1724, bak. 1744, dr 1745. W 1755 penitencjarz Mariacki w Krakowie, senior szkoły św. Szczepana, uzyskuje miejsce w Kolegium Mniejszym, w 1757 wiceprefekt seminarium krakowskiego. Po ponownym powrocie z Poznania dziekan w 1763. W 1770 członek Kol. Większego, kan. św. Floriana, prof. teologii. W Poznaniu opublikował dwa panegiryki w 1747, a 1761 bezcenne Memoriale epitaphiorum, zbiór inskrypcji nagrobnych Katedry poznańskiej, zebrany w 1755. W 1773 wydrukował słowniczek łacińsko-grecko-polski do gramatyki Łukasza Piotrowskiego. Poza tym wydał drobne teksty pro loco i panegiryki. Zm. w grudniu 1793 jako emeryt uniwersytecki.

KAZIMIRSKI Michał Antoni Jan Nepomucen, prof. poetyki i matematyki 1747-1749 (?) Bak. (?), dr 1745. Geometra przysięgły. Ogłosił w Poznaniu co najmniej trzy kalendarze w 1.1746-49. Potem również tylko kalendarze. HERKA Klemens Stanisław, dyrektor 9 VII 1749-1752 Ur. 1713, syn krakowskiego lekarza, brat Ignacego Herki, bak. 1729, dr 1731. W 1732 senior szkoły św. Szczepana, w 1737 profesor języków i kaznodzieja Mariacki, od 1745 członek Kol. Mniejszego, w 1748 bak. obojga praw, kaznodzieja Wszystkich Świętych. W Poznaniu wykładał prawo i ekonomię - na katedrze ufundowanej przez Leona Raczyńskiego - oraz język francuski. W 1751 był drem obojga praw, kan. Wszystkich Świętych, kustoszem bobowskim, cenzorem ksiąg, egzaminatorem synodalanym, asesorem konsystorza. Po powrocie do Krakowa od 1752 prof. kazuistyki i języka francuskiego. W 1759 członek Kol. Większego, kanclerz Wszystkich Świętych, prowizor pińczowski.

W Poznaniu ogłosił zbiory kazań własne i brata Ignacego oraz cenny zbiór ćwiczeń do języka francuskiego. Zmarł przedwcześnie (po 1759). DŁUGAYSKI Sebastian Antoni, prof. teologii w seminarium od 27 X 1749 Bak. 1732, dr 1739, następnie wieloletni rektor kolonii akademickiej w Pińczowie.

Ogłosił jeden panegiryk (1739). Zm. po 1757.

OLEFACKI (?), prefekt bursy Szołdrskich od 31 VIII 1750 Bliżej nieznany.

PAŁASZOWSKI Jan, dyrektor mianowany w Krakowie 24IV, objął swe stanowisko 21 XI1752, pracował do (13 XI1755) (zob. wyżej) MRUGACZEWSKI Michał Wawrzyniec, prof. matematyki 1752-1756 (?), prefekt bursy Szołdrskich 1761 Bak. 1742, dr 1745. W 1756-59 dyr. Akademii Chełmińskiej, prof. matematyki, członek Kol. Mniejszego, kan. św. Anny. Prawdopodobnie ponownie przebywał w Poznaniu. Bibliotekarz fundacji Olszowskiego 1768-75. W 1777 dr teologii, prof. teologii w Kolegium Moralnym. Publikował w Poznaniu co najmniej siedem kalendarzy w latach 1753-61.

Zmarł w 1794 roku.

Jacek Wiesiołowski

ANTONIEWICZ (Stefan?), prof. 1755 Prawdopodobnie Stefan Antoniewicz bak. na prywatnej promocji 1729, dr 1729.

ŚWIĄTKOWSKI Tomasz August, prof. retoryki, dialektyki 1755 (?) Bak. 1750, dr 1751. Był kan. NMP na Ostrowie Tumskim (1757), ogłosił w Poznaniu dwa panegiryki 1757-58. MARCISZOWSKI Jakub Michał, dyrektor, mianowany w Krakowie 15 X, o d 13 XI 1 7 5 5 do 3 VII 1758 U r. 1718, szlacheckiego pochodzenia, bak. 1735, dr (?). Nauczyciel w kolonii akademickiej w Białej, od 1642 w Szkołach Nowodworskich prof. gramatyki, poetyki, retoryki i dialektyki. W 1748 senior bursy Starnigeliańskiej. Od 1753 członek Kol. Prawników, senior bursy Prawników. Jako dyrektor Lubranscianum ogłosił w 1756 wcześniejszy program studiów opracowany za rektoratu Kazimierza Pałaszowskiego w 1749, asesor konsystorza, egzaminator synodalny, cenzor diec. poznańskiej. "Miał spory z profesorami, którzy przedstawili 19 XI 1757 swój memoriał. Sprawę zleciła kapituła obu kuratorom". W 1758 jako kantor Wszystkich Świętych, kan. wojnicki brał udział w organizacji kolonii akademickiej w Tarnowie i był od 1760 jej prowizorem. Rektor uniwersyetu 1766 (potem 1771,1772), dr obojga praw, dziekan prawa, senior Kol. Prawników, kan. krak., prymicerz Wszystkich Świętych, pleban w Koniuszy, sędzia synodalny krakowski. Właściciel zbioru numizmatów. Przygotowywał reformę Szkół Nowodworskich od 1767. W Poznaniu ogłosił dwa panegiryki i program studiów w 1.1756-57. W Krakowie ogłaszał kazania i drobne rozprawki typu pro loco. Zm. 1773 (lub 1775). TRÓJ ANO WICZ Maciej Józef Antoni, prof. matematyki 16 11758 Bak. 1739, dr 1741. Dyrektor kolonii akademickiej w Tarnowie 1741. Przed przybyciem do Poznania ogłaszał kalendarze. W Poznaniu był prof. substytutem matematyki, wydał co najmniej dwa kalendarze 1756-57, uprzednio kalendarze w Krakowie. BOJARSKI Antoni, dyrektor 3 VII 1758-17 XI1763 (zob. wyżej) WIŚNIOWSKI Józef Kanty, prof. poetyki i retoryki 1758 Bak. 1752, dr 1754. W 1764 prof. dialektyki w Szkołach Nowodworskich, członek Kol.

Mniejszego, w 1769 dziekan. Przed 1784 prepozyt szpitalny w Bieczu.

MRUGACZEWSKI Andrzej Jan Kanty, prof. matematyki 1759-1761(7) Bak. 1751, dr 1754. Publikował panegiryki jako bakałarz, w Poznaniu opublikował co najmniej dwa kalendarze w 1. 1759-61. GROMALSKI Mikołaj, profesor teologii, wiceprefekt seminarium 1757-1758 (?) Bak. 1748, dr 1749. Kanonik kol. NMP na Ostrowiu Tumskim. Ogłosił w Poznaniu cztery panegiryki w 1. 1757-58. Zm. 1760. TORYANI Jan Kanty, prof. poetyki ijęzyka francuskiego 1758-1762 (?) Ur. 1733, syn krak. mieszczanina, bak. 1753, dr 1756. Do 1763 był altarystą kat. pozn.

Potem dyrektor w kolonii akademickiej w Tarnowie i kan. tarnowski (1764). W 1765 bak.

obojga praw, członek Kol. Mniejszego, senior bursy Prawników, kan. Wszystkich Świętych. Od 1768 w Kol. Prawników. W 1. 1770-73 studiował w Rzymie, uzyskując dr teologii. Od 1775 występuje jako dr obojga praw i teologii oraz kaznodzieja kat. krak. W 1780 prof. prawa kanonicznego. Ogłosił w Poznaniu pięć panegiryków w 1. 1760-62. Potem publikował głównie rozprawki pro loco oraz rozprawkę o notariuszach. Zmarł w 1783 roku.

ZUBRZYCKI Jerzy, prof. filozofii i prefekt seminarium (mianowany w Krak o w i e 19 V) od 11 VIII 1 760 -1 761 Bak. 1750, dr 1751. Brał udział w dyskusji w Poznaniu w 1761. Członek Kol. Mniejszego, pleb. w Łukowicy i w Środzie. Zm. 1761. SZCZECHOWICZ Józef, prof. i wiceprefekt seminarium od 10 V 1762 (mianowany w Krakowie 28 IV.

Bak. 1745, dr 1747. Dyrektor szkoły gnieźnieńskiej, ogłosił wtedy panegiryk (1751).

Zmarł w Poznaniu jako wiceprefekt seminarium.

BANACZKOWSKI Szymon Bonawentura, prof. teologii, wiceprefekt seminarium od 10 V 1762 (mian. w Krakowie 28 IV)-1768 (?) Szlacheckiego pochodzenia, bak. 1757, dr 1760. W 1768 członek Kol. Mniejszego, potem czł. Kol. Prawników, scholastyk wojnicki i mikluszowski (1766?). W 1. 1768-69 ogłosił w Poznaniu kilka kazań. Publikował panegiryki i rozprawki typu pro loco. CZAPUTOWICZ Sebastian, prof. gramatyki 1762 Bak. 1761, dr 1762. Opublikował j eden panegiryk w Krakowie w 1777.

KALICIŃSKI Stanisław Wincenty, prof. retoryki i dialektyki 1762-1766 (?) Bak. 1758, dr 1760. Dyrektor kolonii akademickiej w Widawie 1760. Ogłosił w Poznaniu cztery panegiryki 1764-66. MATAWOWSKI Franciszek, prof. matematyki 1762-1772 (?) Bak. 1658, dr 1760. W 1773 jako kan. św. Mikołaja na Zagórzu i prof. matematyki członkiem Kol. Mniejszego. W 1777 członek Kol. Prawników, kan. Wszystkich Świętych, senior bursy Prawników. Opublikował w Poznaniu panegiryk i co najmniej dwanaście kalendarzy w 1. 1763-1772. Zm. 1791. JUNG LING Christian Tomasz, prof. teologii i prefekt seminarium (mian. 121) od 28 111763-1765 (?) Bak. 1749, dr 1754. Od 1762 członek Kol. Mniejszego. Ogłosił w Poznaniu panegiryk dla trybunału koronnego i sprawozdanie z dyskusji szkolnej w 1. 1764-65. LIPIEWICZ Andrzej, dyrektor (mian. 25 X) 1 7 XII 763 - 3 XII 1764 (zob. wyżej) FICZKIEWICZ Stanisław Michał, dyrektor (mian. 5 XI) 3 XII 1764-2 XI1767 Bak. 1744, dr 1745. Od 1754 członek Kol. Mniejszego, senior bursy Filozofów, w 1760 członek Kol. Prawników, kan. Wszystkich Świętych, senior bursy Prawników. W1765 proboszcz św. Anny, kanclerz Wszystkich Świętych. Ogłosił w Poznaniu kazanie (1767), poza tym rozprawki pro loco i panegiryki. KOLENDOWICZ Franciszek Stanisław Kostka, prof. filozofii, prefekt bursy Szołdrskich 1764-1765 (1767?) Ur. 1738, bak. 1756, dr 1759. W 1768 członek Kol. Mniejszego, w 1771,1776 i 1778 dziekan. Od 1774 członek Kol. Większego. Od 1780 prof. teologii moralnej. Przeszedł na emeryturę w 1797. W 1782-83 był wizytatorem generalnym. Opublikował w Poznaniu sumariusz swych wykładów tomistycznych i panegiryki w 1. 1764-67. Zm. 1818. MARXEN Karol, dyrektor i prof. poetyki (mian. 12 X) 2 XI1767-17 IX 1770 Ur. 1730, bak 1748, dr 1749. W 1760 dyrektor kolonii akademickiej w Tarnowie, członek Kol. Mniejszego, w 1763 członek Kol. Prawników, infułat tarnowski, kan. warszawski, sekretarz królewski. W czasie pobytu w Poznaniu archidiakon Wszystkich Świętych i proboszcz św. Mikołaja w Krakowie. Po powrocie z Poznania dr obojga praw (1775), dziekan Wydziału Prawa, wykładowca prawa natury i narodów. W 1780 prezes nowego Kolegium Prawnego. Od 1779 prokurator uniwersytetu, zwolniony za nadużycia 1783. Emrytowany profesor uniwersytecki. Ogłosił w Poznaniu jedno kazanie, poza tym rozprawki pro loco i kazania. Zm. 1808. OCZYKOWSKI Ignacy, prof. gramatyki 1768-1772 Bak. 1765, dr 1767. Ogłosił w Poznaniu pięć panegiryków w 1. 1768-72.

CHUDZICKI Jerzy, prof. filozofii 1771 Bak. 1763, dr 1767. Ogłosił w Poznaniu panegiryk w 1771.

MUSZYŃSKI Leszczyk Józef Jan Kanty, prof. retoryki, dialektyki i poetyki 1769-1772 Ur. 1750, bak. 1764, dr 1767. Słuchacz teologii 1769. W 1776 prof. retoryki i poetyki w Krakowie, powołany na członka Kol. Mniejszego 1777, potem nauczyciel w Szkołach

Jacek Wiesiołowski

Nowodworskich. 1786-86 wykłada w Szkole Głównej Koronnej, potem wizytator generalny i prefekt seminarium krakowskiego. W 1792 dr obojga praw, kan. Wszystkich Świętych, prof. seminarium diec. Opublikował w Poznaniu dwa panegiryki w 1772. Zm. w sierpniu 1793. MINOCKI Franciszek, ostatni dyrektor Akademii Lubrańskiego (mian. 1 IX) 17IX 1770-X 1780 Ur. 1731, bak. 1748, dr 1749. W 1755 wystawił sztukę teatralną Amor w Szkołach Nowodworskich. Od 1760 członek Kol. Mniejszego. W 1769 członek Kol. Prawników (od 1762), kan. Wszystkich Świętych, sekretarz królewski. W 1774 prymiceriusz Wszystkich Świętych, pleban w Modlnicy, asesor konsystorski, egzaminator synodalny, cenzor diecezji pozn. Publikował pracę o wizytacjach kościelnych (1762), w Poznaniu pracę o procesie przed sądami kościelnymi (1778) i rozprawkę o zbrodni obrazy królewskiej (Crimen laese Maiestatis). W 1778 był w Krakowie, otrzymując doktorat obojga praw. W 1780 mianowany przez Komisję Edukacji Narodowej rektorem Szkół Wojewódzkich w Poznaniu. Zmarł w 1784 roku.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1999 R.69 Nr2 ; Jan Lubrański i jego dzieło dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry