Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr4

Czas czytania: ok. 4 min.

.,8 t o l i c z e n () b s z c z i n s k i "We s t. n i k'. H. 14. nr. 29-.12.

DoklacI ot stoliczni.ia kmet w.

Wł. .Wazów po kamantirowkatta mu wPolsza prf'z m, f'p. ,embri.i 1929 g.

Zawiera m. i. l'f'l:H'.;ę z pobytu w Poznaniu. "PrzegIqd (;nt.ficzny, \Vyf t a w n i c,z y i P a p i f' l' n 1l"Z y". Poznań 1929. fi. X:. I'. ;39-47.

Zawiera m. i. 111'. ::9 "Hefera L) wyg'łoszonf' nH Pierwszym Wszechpolskim Kongresie PI'Zf'mysłu Graficznego w Poznaniu dnia 9. IX. 1929", OJ'. .-\'2 "Drukarstwo krakowskie \V dawne.i Polsce", nł'. 'iJ "Powszechna Wystawa, Krajowa a MiędzynaI'odowe Targi \V Poznaniu", .,Drukat"'Stwo krakowskie w (1:1wnp.i Polscp." (ciąg dalszy), nr. 1.! "Drukarstwo I{('akowskie w dawnej Polsce" (koniec). .. n e u t. s c h f' \V.i s s e n s c h a f t.I i c h {' Z e i t s c II ri f t f i.i I' P oI f' n". Poznań 1929. Redaktor Dl', ,Ufrefl Lattermann, nakładem Ilistarische Gesf'lIschaft fiil' Pasen. Zf'szyt 17, RO. St.r. 2.00.

Zawiera m. i. stl'. 11,9 Dr.

'Walther :,\1&<;8 "StucIien 10tH' Wirtschaftsg'f'schichtf' des 1'0sener Landf'q" (III. Steup.I'1I II. Zolle).

I. y g m II n t Z a I e s " i: U panow braci cechowych. Z wystawy zabytków rzemiosła wielkopolskiego w Poznaniu. Wif'lkopnlska. I1ustr'ac.ia nr. 52. Dr. Alfred Hrasig. Z dawllf'j chwały naszych miast. Projekt nowego m u z e u m w Poznani LI poświęconego historji Pmmania i miast 'Vif'lI.:opolski.

"Kur'jer Poznailski". R. XXI\".

I'. lł34 z 19. IX. 1929. Dział J(ul(UI'y i Sztul,i.

T a cI e u s 7. P i e t. I' Y k o w!> k.. Zapomniany piS31'7. lud()wy Franciszp.l, I{awf'l-r T u c Z)' ński. "Kurjel' PoznaI18ki" H. XXI\;.

r. 538 7. O. XL 1929 "'t I'. fi. Dział Kultury i S7.tllki, Jak Niemcy U I.ra.cil i ł' o z II a II.

\Vspomnif'nia majol'a pruskiego. ..Kurjel' POZllański" H. XXIV.

XI'. ;Jł1. .7. 2:ł. XL 1929 sh'. :.

,.Octnowiony k o;" (' i ó ł f.: w. .I ana". "Kur,iel' Pozu:.ulsl.:i". H. XXIV.

ł'. 558 z 2, XII. 1929 ,.;fr. 8 Dział Kultury i Sztuki.

D l'. A I f I' e li B r o s i g "Stwór'zmy wielką g a I e I' .i ę w naszem :\Iuzeum".

..KlIrjer Pozna.ilskjn H. XXIV.

r. ;)58 z 2. XII. 1929 str. S Dział Kultury i Sztuki, \\' a (' I a w S 7. C Z Y g' i f' I s k i. Ka7.imierz P u ł a s k i w wyprawie na Poznali. Z c!okumentów BIhljoteld Kórnickiej. "Kurier Poznański". Dział Kultury j Sztuki. R. XXIV. r. 68 z H. X. 1929 str, 8.

p o I s k Ił; fi Ś w i a. t fi, p o z a.s z k o I Ił a w przededniu jubileuszu 50-lecia T. C. 1.. Hf'nryk GI'Udziński. .,Orędownik Wielkopolski" H.

:)9. r. 263. 14. XI. 1929, Str. 3.

.\. I f r e d L o a k e. Wer war die Schut.zherrin der Posen. Louisenschule. Eine notwemłig I1'f'worlIene Klarstellung-. ,,Posener Tageblatt:" .T. L. XVIH.

r. 21. 1'1. Zfi. IX, 19:!!).

KRONIKA MIASTA POZNĄNIAst.adtrat a. [) h. I' o n t 11 a. 1 70 J ahre aH.

"Posene.. Tageblatt n J. L. XVIH.

r. 270 z 2.1. XI. 19'.l9 str. :l Ą.. t h u J' ( r o n t li a I: gin Bf'such in def' alten Heimat. "OstIand". Berlin. X. nr. .\7 i II.

Tame yciorys ArHmra Kf'OJ1haIa. "G a z e t a fi o w s z e c h n a" drukowała w dalszym ciągli sylwetki biorafi("znf' z histor'ji 1'0znania-o ., o \V y Ku,' j p r" ąl>ukowal TliI'dal "Sylwetki Poznański p" :\laJ'ji Wichet'kiewiczowej.

,O I" ę d o w n i k" zamieszczał tkie popularne artykuły z słości miastao.G a z e t a- H a n d lo w a" ur. 270 poowięcona nowej elektrowni miejskiej. Wszystkie dzienniki poznańsk.ie pisaly obszernie o aktualnych r-:prawach miejskifh.

OTATKA.

,Czlonek Towarzystwa :\1iłotinik6w Miasta Poznania, p. Karol Tomasz pJ'aussmliner sporządził drugie wyctanie t. numeru I. rocznika "Kroniki Miasta. poznaia.", oddawnl'\ wyczerpanego, w \11'00, zemplarzach. Egzemplarze te rze- od<la\e administracja "Kroniki" .,., . .

. .. ":Ii po (lfJnie 2 zł.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry