PRZEGLĄD WYDARZEŃlistopad 1998 - styczeń 1999

Kronika Miasta Poznania 1999 R.69 Nr1 ; Władze miejskie

Czas czytania: ok. 27 min.

IRAOA MHASTA

Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej Miasta Poznania odbyła się w Sali Renesansowej Ratusza. Otworzyła ją i prowadziła Jadwiga Rotnicka, przewodnicząca Rady w poprzedniej kadencji. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej wręczył 65 nowym radnym akty nominacyjne. N astępnie radni złożyli uroczyste ślubowanie, którego treść zobowiązała ich do pracy dla dobra Poznania i jego mieszkańców. W dalszej części obrad odczytano wspólne oświadczenie trzech Klubów Radnych, mówiące o chęci współpracy w imię wspólnego poznańskiego dobra oraz o prośbie do mieszkańców miasta, by chcieli współpracować z władzami miejskimi. W tym momencie obrady przerwano, postanawiając (w głosowaniu), że dokończone zostaną 10.11. (3.11.)

Druga część pierwszego posiedzenia Rady III kadencji odbywała się w Sali Sesyjnej U rzędu Miasta. Radni przyjęli stanowisko w sprawie 80.

rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości. N astępnie odbyły się wybory Przewodniczącego Rady. Został nim Dariusz Lipiński (A WS), którego poparło 36 osób, 26 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się, a trzy głosy były nieważne. Kontrkandydatką D. Lipińskiego była Jadwiga Rotnicka. N a wiceprzewodniczącego wybrano Filipa Kaczmarka (UW).

Sekretarzy nowej Rady wybrano w wyborach jawnych. Zostali nimi: Janina Paprzycka (SLD), Elżbieta Sikorska (SLD), Marcin Oźminkowski (UW), Jacek Kurzyca (UW), Michał Grześ (AWS), Jacek Tomczak (AWS).

Na zakończenie ustalono, że kolejna sesja Rady odbędzie się za dwa tygodnie. (10.11.)

W początkowej części obrad II sesji Rady Miasta Poznania dyskutowano o rozszerzeniu doraźnej pomocy ludziom bezdomnym w związku z dużymi mrozami panującymi pod koniec listopada. Główną część obrad poświęcono przekształceniom dotychczasowych Zespołów Opieki Zdrowotnej w jednostki samodzielne, posiadające swoje statuty. Radni powołali w głosowaniu 14 Komisji Rady Miasta: Komisję Finansów, Komisję Polityki Przestrzennej, Komisję Gospodarki Komunalnej, Komisję Rozwoju Gospodarczego, Komisję Polityki Mieszkaniowej, Komisję Rolnictwa, Komisję Ekologiczną, Komisję Oświaty i Wychowania, Komisję Kultury i Nauki, Komisję Polityki Społecznej, Komisję Zdrowia Publicznego, Komisję Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisję Samorządową, Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Wybrano także członków Komisji Rewizyjnej w osobach: Aliny Bittner, Andrzeja Baranieckiego, Sławomira Stelmasiaka, Jacka Tomczaka, Sławomira Jezierskiego. Ostatnią podjętą uchwałą było stwierdzenie ważności wyborów (czerwcowych) do Rady Osiedla Poznań Jeżyce. (24.11.)

W czasie III sesji Rady Miasta Poznania (zwołanej w trybie nadzwyczajnym) radni dokonali wyboru członków stałych Komisji Rady. Najwięcej, bo 24 radnych zasiądzie w Komisji Polityki Przestrzennej, najmniej, bo pięciu w Komisji Rolnictwa. We wszystkich komisjach pracować będzie 228 radnych. Ustalono skład Komisji Inwentaryzacyjnej: przewodniczącym został Ryszard Grobelny, członkami: Stanisław Maćkowiak, Janusz Tomczak, Maria Bączkiewicz, Jacek Tomczak, Michał Stuligrosz, Lidia Dudziak, Katarzyna Kretkow

Przegląd wydarzeń listopad 1998 - styczeń 1999

ska. Do składu Komisji weszli także: Janusz Andrzejewski, Roman Nowaczyk i Jerzy Kuśmierek - przedstawiciele jednostek miejskich związanych z inwentaryzacją miejskiego mienia. (8.12.)

IV nadzwyczajna sesja Rady poświęcona była wyborom prezydenta i Zarządu Miasta. Kandydatami do fotela prezydenckiego byli Ryszard Grobelny i Włodzimierz Łęcki. Obaj przedstawili swoje programy działania oraz odpowiadali na zadawane pytania dotyczące ich przyszłej pracy. Zebrani radni w głosowaniu tajnym opowiedzieli się za Ryszardem Grobelnym: 34 osoby głosowały za, 26 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. N owemu prezydentowi, pracującemu dotąd w Zarządzie Miasta, składano gratulacje i życzenia. Zrobił to także obecny na sali Jan Król, wicemarszałek Sejmu.

Prezydent R. Grobelny zaproponował radnym następujący skład Zarządu Miasta: Paweł Klepka - gospodarka komunalna i inwestycje, Tomasz Kayser - rozwój gospodarczy, promocja miasta, Andrzej Grzybkowski - ochrona zdrowia, opieka społeczna, polityka mieszkaniowa, Maciej Frankiewicz - oświata, kultura, sport.

Wyżej wymienieni są kandydatami na wiceprezydentów Poznania, zaś członkami Zarządu mieliby być: Michał Parysek - gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska, Sławomir J ezierski - gospodarka majątkowa i komunalizacja. Po autoprezentacjach oraz odpowiedziach na pytania radni w głosowaniu poparli przedstawiony skład Zarządu Miasta. (14.12.)

Sesję V rozpoczęto od przekazania insygniów władzy miejskiej przez ustępującego prezydenta Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka nowemu prezydentowi Ryszardowi Grobelnemu. Po oficjalnych podziękowaniach przystąpiono do roboczej części obrad. Radni podjęli tego dnia osiem uchwał w sprawie m.in. zmiany budżetu miasta, zmiany składu Komisji Rewizyjnej, podatków od nieruchomości, środków transportu i posiadanego psa. (15.12.)

Kolejne posiedzenie rozpoczęło się od dokończenia spraw z sesji V, rozpatrzono wydatki miasta na przeciwdziałanie alkoholizmowi, omawiano sprawy związane z "Kroniką Miasta Poznania" i wydawania zezwoleń na prowadzenia taksówek. W czasie przerwy w obradach do Urzędu Miasta przybył arcybiskup Juliusz Paetz, by przełamać się z radnymi opłatkiem i złożyć im życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Po przerwie podjęto prace nad uchwałami związanymi z budżetem na rok 1999, zagospodarowaniem przestrzennym, udzieleniem bonifikaty opłat za użytkowanie wieczyste Akademii Sztuk Pięknych.

Radni zbierali się tego dnia w komisjach, by wybrać swoich przewodniczących. Dokonano następujących wyborów: Komisja Finansów: Tomasz Witkowski - przewodniczący, Miron Perliński, Jacek Łukomski - wiceprzewodniczący. Komisja Polityki Przestrzennej: Michał Stuligrosz - przewodniczący, Piotr Szaroleta, Klemens Mikuła - wiceprzewodniczący. Komisja Rolnictwa: Andrzej Baraniecki - przewodniczący, Andrzej N owotny , Jerzy Soczka - wiceprzewodniczący. (22.12.)

Pozostałe komisje wybrały swoje władze na spotkaniach w dniu 29.12: Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki: Jacek Kurzyca - przewodniczący, Stefan Antkowiak, Lidia Dudziak - wiceprzewodniczący. Komisja Zdrowia Publicznego: Jacek Łukomski - przewodniczący, Jan Chudobiecki, Piotr Sarna - wiceprzewodniczący.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: Paweł Wierzbiński - przewodniczący, Marcin Oźminkowski, Stanisław Maćkowiak - wiceprzewodniczący. Komisja Mieszkaniowa: Artur Różański - przewodniczący, Janina Paprzycka, Marcin Paetz - wiceprzewodniczący. Komisja Samorządowa: Andrzej Bielerzewski - przewodniczący, Elżbieta Lasota, Włodzimierz Urbańczyk - wiceprzewodniczący.

Komisja Rozwoju Gospodarczego: Tadeusz Jarmolowicz-Chwiedorowicz - przewodniczący, Dariusz Hybel, Andrzej Rybarczyk - wiceprzewodniczący. Komisja Oświaty i Wychowania: Katarzyna Kretkowska - przewodnicząca, Przemysław Alexandrowicz, Jacek Leśny - wiceprzewodniczący. Komisja Kultury i Nauki: Jan Skuratowicz - przewodniczący, Grzegorz Ganowicz, Jerzy Borowski - wiceprzewodniczący. Komisja Polityki Społecznej: Krystyna Stachowska - przewodnicząca, Katarzyna Kretkowska, Michał Tomczak - wiceprzewodniczący.

Komisja Ekologiczna: Jadwiga Rotnicka - przewodnicząca, Aleksandra Mikulska, Krzysztof Mączkowski - wiceprzewodniczący.

Komisja Gospodarki Komunalnej: Sławomir Stelmasiak - przewodniczący, Henryk Komasa, Michał Grześ - wiceprzewodniczący. (29.12.)

Pierwszą w tym roku kalendarzowym sesję Rady Miasta Poznania rozpoczęto od przyjęcia sta

nowiska w związku z 60. rocznicą śmierci Romana Dmowskiego. Radni podkreślili znaczenie Dmowskiego dla rozwoju Wielkopolski. Dalej podjęto uchwałę dotyczącą przekazania na rzecz Akademii Sztuk Pięknych budynku i gruntu przy ul. Solnej. W dalszej części obrad przyjęto uchwały dotyczące m.in. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej nr 3, wystąpieniu Miasta ze spółki Pewex, zmian organizacyjno- finansowych w "Kronice Miasta Poznania", zmian osobowych w stałych Komisjach Rady. Do życia powołano Miejską Komisję ds. Wyborów Osiedlowych, na czele której stanął Przemysław Aleksandrowicz. Kierowniczką Delegatury Jeżyce będzie Joanna Świtała, Delegatury Grunwald Elżbieta Pilarczyk - Motak, Delegatury Wilda Iwona Nowak, Delegatury Nowe Miasto Danuta Łabudzińska, Delegatury Stare Miasto Wojciech Lewandowicz. W czasie obrad VI sesji ostatnią z 11 podjętych uchwał była uchwała o zmianach personalnych w Komisji Rewizyjnej. (12.01.)

Tematem VII, nadzwyczajnej sesji Rady Miasta była podwyżka cen biletów MPK od dnia l marca 1999. 28 głosami za (23 przeciw) uchwalono, że podrożeją wszelkie rodzaje biletów. Średni wzrost opłat wynosić będzie 17,6%. Najbardziej, bo prawie o 100% podrożeją bilety 24-godzinne. MPK wprowadzi bilety przystankowe, które obowiązywać będą tylko w autobusach (równolegle z dotychczasowymi - czasowymi). Bilety te nie będą pozwalały na przesiadki. Ceny nowych biletów będą następujące: lO-minutowy 0,80 zł (dotąd 0,70) 30-minutowy 1,60 zł (dotąd 1,40) 24-godzinny 6,40 zł (dotąd 3,40) do 10 przystanków 2,40 zł powyżej 10 przystanków 4,20 sieciówka miesięczna na linie zwykłe i nocne 40 zł, (dotąd 32). (29.01.)

POZNAŃ POLITYCZNY

Po roku zakończył się definitywnie spór zbiorowy między organizacjami związkowymi a dyrekcją Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

W Urzędzie Wojewódzkim odbyły się dwie pierwsze sesje Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Zebrani wybrali Prezydium sejmiku w osobach: Józef Zbigniew Gruszka - przewodniczący, Zenon Kułaga - wiceprzewodniczący, Janusz Grzesiek - wiceprzewodniczący.

Wybrano także Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w którego skład weszli: Stefan Mikołajczyk - marszałek sejmiku, Jan Kopczyk i Kazimierz Kościelny - wicemarszałkowie, Wojciech J ankowiak i Andrzej Nowakowski - członkowie Zarządu. (9.11.)

Powiat poznański ma już także swoje władze.

Przewodniczącym Prezydium Rady Powiatu został Marek Nowakowski, wiceprzewodniczącym Tadeusz Andrzej Cieślak. (10.11.)

Przewodniczący SLD Leszek Miller przyjechał do Poznania na spotkanie z nowymi członkami Sojuszu. (12.11.)

Podsekretarz stanu Krzysztof Bondaryk, delegat rządu ds. wdrażania reformy administracyjnej w województwie wielkopolskim, powołał zespół do wdrażania reformy, w skład którego weszli wojewodowie wielkopolscy, dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego, kurator oświaty i lekarz wojewódzki. (13.11.)

Druga sesja Rady Powiatu Poznańskiego poświęcona była wyborowi Zarządu Powiatu. Starostą został Ryszard Pomiń, wicestarostą Jan Grabkowski, członkami Zarządu -J erzy Lechnerowski, Marek Bigosiński, Marek Woźniak. (16.11.)

Lekarze anestezjolodzy z kliku poznańskich szpitali przyłączyli się do ogólnopolskiego protestu lekarzy tej specjalności. (14.11.)

Wicemarszałek Sejmu RP Marek Borowski spotkał się w Poznaniu z przedstawicielami małego i średniego biznesu. (24.11.)

O zlej sytuacji finansowej wojska oraz ewentualnej lokalizacji siedziby NATO w Poznaniu dyskutowali z ministrem obrony narodowej Januszem Onyszkiewiczem oficerowie z WSO im. Jana Czarnieckiego.

Pielęgniarki z całego kraju rozmawiały w sali NOT -u o możliwościach i sposobach podniesienia uposażeń oraz prestiżu zawodu. (16.12.)

Goszczący w Poznaniu wiceminister kultury i sztuki Jacek Weiss spotkał się m.in. z przedstawicielami środowisk twórczych i marszałkiem województwa wielkopolskiego S. Mikołajczykiem. Spotkanie dotyczyło sytuacji placówek kulturalnych w nowej strukturze administracyjnej. (30.12.)

Przegląd wydarzeń listopad 1998 - styczeń 1999

Maciej Musiał otrzymał od premiera J. Buzka oficjalną nominację na wojewodę wielkopolskiego. (31.12.)

Pierwszym wicewojewodą został Jerzy Stępień.

(7.01.)

Tomasz Witkowski został wybrany na przewodniczącego poznańskiego Ruchu Społecznego Akcji Wyborczej Solidarność. Gościem poznańskiego Zjazdu AWS był m.in. minister Janusz Tomaszewski. (10.01.)

Przez 11 dni poznańskie karetki podobnie jak w wielu miastach Polski jeździły oflagowane. Pracownicy transportu sanitarnego domagają się poprawy warunków pracy. O swojej sytuacji informowali ministerstwo jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. (15.01.)

Walerij Szwiec, konsul generalny Federacji Rosyjskiej, zakończył swą pracę dyplomatyczną w Poznaniu. (21.01.)

Leszek Miller, przewodniczący SdRP mówił w Poznaniu o strajkach lekarzy i rolników. (29.01.)

Znane sąjuż zarobki nowych władz miasta i województwa. Pensja prezydenta Poznania to ok. 10 tys. zł, wojewody ok. 6 tys. zł, radnego Rady Miejskiej ok. l tys. 200 zł, radnego sejmiku wielkopolskiego ok. l tys. 400 zł.

SPKAWTf KULICAMI

Prezydent Poznania W. Sz. Kaczmarek złożył kwiaty na mogiłach Hipolita Cegielskiego, Cyryla Ratajskiego i Jarogniewa Drwęskiego w dniu Wszystkich Świętych na Cmentarzu Zasłużonych na Wzgórzu św. Wojciecha. Na wszystkich cmentarzach nabożeństwa żałobne rozpoczęły się o godz. 15.30. (1.11.)

Otwarto Międzynarodowy Salon Turystyczny "Tour Salon '98". W tegorocznej edycji imprezy udział wzięło 680 wystawców z 25 krajów. Dwa pierwsze dni przeznaczono dla profesjonalistów. Gościem Salonu był m.in. prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu Jacek Dębski. (3-6.11.)

Spotkania z pisarzami, koncerty, dyskusje o kulturze i prawach człowieka złożyły się na II Poznańskie Dni Afryki. (3-7.11.)

Przez ponad trzy tygodnie trwały w mieście wykłady, recitale i seanse filmowe związane z V Dniami Bretanii. (4-27.11.)

45-osobowa grapa niemiecikich Bambrów gościła w naszym mieście, spotykając się m.in. z wiceprezydentem Tomaszem Kayserem. (9.11.)

Uroczystości związane ze Świętem Niepodległości rozpoczęła msza św. za Ojczyznę, odprawiona w kościele garnizonowym o godz. 10. O 13.30 na placu Wolności koncertowały orkiestry dęte, po koncercie podniesiono flagę państwową, a następnie przemówił wojewoda M. Musiał. Po defiladzie pododdziałów zebrani przeszli pod pomnik Powstańców Wielkopolskich. (11.11.)

Tego samego dnia w CK "Zamek", i na ul. Święty Marcin trwały zabawy z okazji Imienin Ulicy - Dni Świętomarcińskich. Mimo jesiennej pogody wielu poznaniaków wzięło udział w barwnym korowodzie, Zlocie Wrażliwców i słuchało Rockowej Lawiny św. Marcina. Po centrum miasta jeździł zabytkowy tramwaj, rozstawiono jarmarczne stragany, a w salonach zamkowych występowały kabarety, zespół folklorystyczny, jazzowy recital dała Anna Maria Jopek, śpiewali Czarno-Czarni i Halina Frąckowiak. Chętni mogli bliżej poznać sale i korytarze Zamku w czasie wycieczki z przewodnikiem. Wieczorem odbył się pokaz sztucznych ogni. (10-11.11.)

Medalem honorowym Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego odznaczono w siedzibie Towarzystwa Krzysztofa Pendereckiego. (13.11.)

Z udziałem 70 poetów rozpoczął się w Poznaniu XXII Mędzynarodowy Listopad Poetycki. (14-21.11.)

Dwaj mężczyźni zamarzli przy ul. Urbanowskiej.

To pierwsze w Poznaniu ofiary nagłych, bardzo ostrych, listopadowych mrozów. (20.11.)

Po 4-miesięcznych pracach zakończono remont generalny elewacji Biblioteki Raczyńskich przy pi. Wolności. Odnowiono też dach, okna, drzwi, wymieniono rynny.

W południe z udziałem władz miejskich i wojl« wódzkich oraz kombatantów na pi. Wolności odbyła się uroczystość przekazania sztandaru T owarzystwu Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Towarzystwo istnieje dziewięć lat, skupiając m.in. 66 szkół i 17 drużyn harcerskich. (21.11.)

Tak jak w całym kraju także przez centrum Poznania przejechało ok. 200 taksówkarzy manifestujących swój sprzeciw przeciwko przemocy, której ofiarami stają się coraz częściej kierowcy taksówek. (21.11.)

W pawilonie nr 25 MTP otwarto X Międzynarodowe Targi Ekologiczne Poleko '98. W imprezie wzięło udział 600 wystawców z 16 krajów. Targowe prezentacje podzielono w tym roku na trzy grupy: "Woda", "Powietrze", "Ziemia". Imprezą towarzyszącą był Ogólnopolski Zjazd Ekologów. (24-27.11.)

Równolegle trwały siódme Targi Inwestycyjne Miast Polskich Investcity '98, otwarte w pawilonie nr 27 MTP z udziałem 120 przedstawicieli urzędów miast i gmin. Obu, ostatnim w tym roku imprezom targowym towarzyszyły sesje, dyskusje, seminaria.

Sale CK "Zamek" udostępniono Kongresowi Informatyki Polskiej. (31.11.-2.12.)

Ogłoszono wyniki konkursu "Zielony Poznań".

Do V edycji tego konkursu zgłoszono 827 miejsc z różnych części miasta. Jak zawsze podzielono je na kilka kategorii. Za najatrakcyjniejsze uznano kwietnik pielęgnowany przez Centrum Linii Radiowych Telekomunikacji Polskiej SA na Starym Mieście, dalej kwietniki na N owym Mieście pod opieką Euro-Studio-Kuchnie i zieleń należąca do Stowarzyszenia Rekreacyjno- Sportowego "Tonus". W kategorii "balkony i loggie" zwyciężyła Róża Ostrowska z os. Pod Lipami, wyróżniono balkony Wandy i Zenona Gruszki ze Starego Zegrza i Mirosława Lorenza z Grunwaldu. W kategorii "działki na terenach Pracowniczych Ogródków Działkowych" nagrodzono Irenę Lech - Soczkę, Mieczysława Wyszatyckiego, Aleksandra Baraniaka.

N agrodę specjalną za pas zieleni otrzymał, takjak w roku 1996 i 1997, Wojciech Bukowski. (01.12.)

Ponad sto osób przybyło do Urzędu Wojewódzkiego na V Giełdę Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. (4.12.)

Przy ul. Wrocławskiej 18 odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą udział marynarzy w powstaniu wielkopolskim. (5.12.)

Tablicę przypominającą 80. rocznicę posiedzenia Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu odsłonięto na budynku kina Apollo. Uroczystość poprzedziła msza św. w kościele farnym i po

chód pocztów sztandarowych z kościoła do pasażu. (5.12.)

W Galerii Miejskiej "Arsenał" odbył się "Dzień Galerii - Święto Arsenału". Od 11 trwał kiermasz wydawnictw, spotkanie z Norbertem Skupniewiczem na jego wystawie, prezentacje książek, pokazy filmów. O godz. 18 rozpoczęto aukcję dzieł sztuki, później odbyły się spotkania z artystami, sponsorami, krytykami, przyjaciółmi Galerii. (7.12.)

Mieszkańcy Łazarza mogą swoje uwagi i postulaty dotyczące porządku i bezpieczeństwa zgłaszać w policyjnym punkcie otwartym na os. Hetmańskim 56 we wtorki i czwartki od 17 do 19. (08.12.)

N a dziesięć dni przed Wigilią w Galerii "Profil" otwarto Świąteczny Kiermasz Sztuki. (14-18.12.)

Utworzono nową noclegownię, mogącą pomieścić ok. 100 osób. Pomieszczenia (sypialnie, sanitariaty, jadalnia) przygotowano w jednej z hal Zakładów Cegielskiego przy ul. 28 Czerwca 1956.

Obiekt ma działać do końca marca 1999. (15.12.)

50 lat ukazuje się na poznańskim rynku prasowym "Gazeta Poznańska". (16.12.)

Szpital Akademicki im. Heliodora Święcickiego przy ul. Przybyszewskiego świętował 50-lecie istnienia. (18.12.)

Przed Okrąglakiem przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich kwestowali na rzecz Domu Samotnej Matki przy ul. Botanicznej.

Po przeprowadzonych próbach wytrzymałościowych (lO grudnia) i półtorarocznym remoncie otwarto most Dworcowy. W samo południe władze miasta w obecności biskupa Z. Fortuniaka, który most poświęcił, dokonały przecięcia wstęgi, oddając 203-metrowy most do użytku. Most ma dwie jezdnie, dwa torowiska tramwajowe, dwie windy oraz schody. (22.12.)

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oddało do użytku pierwsze mieszkania czynszowe przy ul. Murawa. (22.12.)

W przededniu rocznicy urodzin Adama Mickiewicza na dziedzińcu budynku Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk dokonano odsłonięcia repliki pomnika Wieszcza, stojącego kiedyś przy kościele św. Marcina. (23.12.)

Przegląd wydarzeń listopad 1998 - styczeń 1999

Grupa poznaniaków złożyła hołd A. Mickiewiczowi w 200. rocznicę jego urodzin, spotykając się pod pomnikiem poety i recytując "Odę do młodości". (24.12.)

Wieczerze wigilijne dla osób samotnych, opuszczonych, bezdomnych tak jak w roku ubiegłym przygotowano w salach Galerii Miejskiej "Arsenał" oraz pod Kaponierą. W obu tych miejscach jedzono tradycyjne potrawy, w obu łamano się opłatkiem, składano życzenia, starano się, by było miło, serdecznie i zadość stało się tradycji. W wigilijnych spotkaniach udział wzięli m.in.

Hanna Suchocka, Maciej Musiał, Ryszard Grobelny, Dariusz Lipiński. (24.12.)

W drugie święto Bożego Narodzenia o godz, 16 rozpoczął się na Dworcu Głównym historyczny happening, w czasie którego radośnie i z entuzjazmem witano przybywającego do Poznania "Ignacego Jana Paderewskiego". Po powitaniu na peronie "premier" przejechał dorożką do Auli Uniwersyteckiej na okolicznościowy koncert, po którym odbył się pokaz sztucznych ogni. (26.12.)

Poznań i jego mieszkańcy obchodzili 80. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego. 26 grudnia 1918 r. przybył do miasta I. J. Paderewski, dzień później powstanie wybuchło. O godz. 10.30 i 11.30 otwarto wystawy okolicznościowe, w Ratuszu - "Znaki chwały" i w Odwachu - "Powstanie Wielkopolskie 1918/19". O godz. 12 wieńce złożono na grobach generała Taczaka i generała Dowbora- Muśnickiego. W kościele farnym abp Juliusz Paetz odprawił uroczystą mszę Św., po której zebrani w pochodzie przeszli pod pomnik Powstańców Wielkopolskich na apel poległych. O godz. 15.30 w Domu Żołnierza odbyło się spotkanie z weteranami powstańczego zrywu (w całym kraju żyje ich jeszcze 30). O godz. 18 w Teatrze Wielkim rozpoczął się spektakl "Wigilie polskie" z rozbudowanym wątkiem powstania wielkopolskiego. (27.12.)

Stary rok żegnaliśmy w restauracjach, salach hotelowych, pubach, klubach, we własnych domach lub u znajomych. Wiele osób przyszło przed północą na Stary Rynek, by tutaj oczekiwać na rok 1999. (31.12.)

"Kronika Wielkopolski" skończyła 25 lat. Do tej pory ukazało się 87 numerów pisma.

N a terenie Portu Lotniczego "Ławica" wmurowano kamień węgielny pod budowę nowoczesnego terminalu Cargo o powierzchni ok. 5 tys. 800 mkw. (6.01.)

Ukazał się 100. numer Poznańskiego Informatora Kulturalnego, Sportowego i Turystycznego "IKS". Już od dziewięciu lat miesięcznik ten zachęca nas, poznaniaków do aktywnego i miłego spędzania czasu, dla gości spoza miasta i kraju jest doskonałym przewodnikiem kulturalnym.

8541152 to numer telefonu, pod którym otrzymamy całodobową informację o reformie służby zdrowia. Uruchomiono go na polecenie wojewody wielkopolskiego Macieja Musiała. (9.01.)

Pierwsze noworoczne spotkanie samorządowców wielkopolskich z udziałem m.in. arcybiskupa J. Paetza i p.o. Szefa Kancelarii Prezydenta RP ministra Ryszarda Kalisza rozpoczęło się koncertem z udziałem solisty Waldemara Malickiego. (9.01.)

Poznańskie centrum VII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy umieszczono w salach CK "Zamek". Koncerty, konkursy, pokazy, licytacje, słowem wszelkie atrakcje działy się między 11 a 21. W Poznaniu i okolicy zebrano prawie 500 tys. zł, które będą przeznaczone na zakup aparatury medycznej koniecznej dla ratowania życia dzieci. (10.01.)

W czasie obrad XVI Zjazdu przedstawicieli Związku Miast Polskich wybrano nowego przewodniczącego, którym został Piotr U szok z Katowic. Dotychczasowy przewodniczący W. Sz. Kaczmarek został wybrany wiceprzewodniczącym. Siedzibą Związku pozostał Poznań. (14-15.01.)

"Niezgoda na agresję" to cykl imprez zorganizowanych w Zamku. (18-22.01.)

Wielkopolski Społeczny Ruch Przedwdziałania Bezrobociu zorganizował w Zamku bal dla 800 dzieci. Każde dziecko otrzymało od organizatorów upominek. (24.01.)

Rozpoczęły się zimowe ferie w szkołach podstawowych i średnich. Poznańskie Domy Kultury przygotowały na ten czas program zajęć sportowo-kulturalnych. W Zamku rozpoczęły się warsztaty plastyczne, filmowe, tańca współczesnego. Wszystkie oddziały Muzeum Narodowego udostępniły swoje galerie za darmo. (25.01.)

N a terenach MTP otwarto Międzynarodowe Targi Budownictwa Budma '99. Powierzchnięponad 72 tys. mkw. wypełniły stoiska ponad 1300 wystawców z 23 krajów. Po raz pierwszy z imprezy tej wyłączono Instalacje '99 - Międzynarodowe Targi Instalacyjne. Pierwsze dwa dni trwania Targów dostępne były jedynie profesjonalistom. (26-29.01.)

Powołano poznański Komitet Obchodów 1000.

Rocznicy Zjazdu Gnieźnieńskiego. Na jego czele stanęła prof. Alicja Karłowska-Kamzowa. (27.01.)

POZNANIACY

Marek Raczak będzie kierował Centrum Kultury "Zamek" do chwili powołania przez Zarząd Miasta nowego dyrektora. (1.11.)

Wojewoda Maciej Musiał wręczył medale "Ad perpetuam rei memoriam" nauczycielom: Elżbiecie Krzyżaniak, Teresie Majchrzak, Aleksan - drze Grześkowiak, Krzysztofowi Lauschowi, Ryszardowi Stachowiakowi. (4.11.)

N agrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała kurator Grażyna Ziółkowska. (4.11.)

gnieszka Duczmal, założycielka Orkiestry Kameralnej "Amadeus", została odznaczona przez prezydenta RP A. Kwaśniewskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie wiąże się z 30-leciem działalności artystycznej pani dyrygent. (6.11.)

W sali kina Apollo nagrodę za poznański styl pracy, Giganta '98 przyznawaną corocznie przez Wielkopolską Gazetę Wyborczą wręczono reżyserowi filmowemu i teatralnemu Andrzejowi Maleszce. (14.11.)

W poznańskiej Katedrze odprawiono uroczystą, mszę św. z okazji 40-lecia biskupstwa arcybiskupa Jerzego Stroby. Obecni byli przedstawiciele władz kościelnych, miejskich, wojewódzkich i mieszkańcy miasta. (16.11.)

Studentka muzykologii Monika Furtacz została wybrana Studentką Roku 1998. Pierwsza wicemiss Monika Imas także studiuje na poznańskim Uniwersytecie. (21.11.)

Profesor Andrzej Legocki został ponownie prezesem Poznańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. (22.11.)

Tegoroczną Nagrodę im. Kościeiskich przyznano filologowi polskiemu, pracownikowi UAM, Przemysławowi Czaplińskiemu. (25.11.)

Agnieszka Duczmal otrzymała statuetkę Srebrny Mikrofon od poznańskiego Radia Merkury. (09.12.)

W imieniu prezydenta RP wojewoda poznański M. Musiał odznaczył poznańskich naukowców: prof. Bogdana Marcińca - Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Romana Taberskiego - Krzyżem Oficerskim, Andrzeja Busewieża, Wojciecha Rzepkę i Tadeusza Zgółkę - Krzyżami Kawalerskimi. Ponadto 20 naukowców odznaczono Krzyżami Zasługi i Medalami Komisji Edukacji Narodowej. (11.12.)

Redaktor Zdzisław Bery t obchodził 47. rocznicę swojej pracy dziennikarskiej w "Gazecie Poznańskiej". (16.12.)

Zofia Orlicz, żołnierz Związku Wałki Zbrojnej i Armii Krajowej, została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Krzyż, przyznany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, wręczył wojewoda M. Musiał. (21.12.)

Zmarł profesor Jerzy Topolski, twórca polskiej szkoły metodologii historii. Tłumy poznaniaków żegnały Profesora na cmentarzu miłostowskim. (28.12.)

W 41. plebiscycie "Expressu Poznańskiego" nk N ajlepszego Sportowca Wielkopolski zwyciężyły Elżbieta Kuncewicz i Ilona Mokronowska. Trenerem roku 1998 został ich szkoleniowiec Przemysław Abrahamczyk. Wszyscy reprezentują wioślarską sekcję klubu Posnania. (09.01.)

Agnieszka Duczmal otrzymała nagrodę i statuetkę Gościa Roku 1998, przyznawaną przez "Nasz Klub". (22.01.)

Tytuły profesorskie z rąk prezydenta kraju A. Kwaśniewskiego odebrali następujący uczeni poznańscy: Janusz Burczyński, Henryk Różański, Erwin Wąsowicz z Akademii Rolniczej; Leon Drobnik, Zygmunt Kopczyński, Wojciech Służewski z Akademii Medycznej; Wojciech Burszta, Henryk Szydłowski z Uniwersytetu; Waldemar Frąckowiak z Akademii Ekonomicznej i Michał Szweycer z Politechniki Poznańskiej. (22.01.)

Marcin Libicki, poznański poseł A WS, został wybrany na stanowisko jednego z kilkunastu wice

Przegląd wydarzeń listopad 1998 - styczeń 1999

przewodniczących Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu. (27.01.)

Rzecznik rządu KP Jarosław SelBn przyjechał do Poznania na zaproszenie Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. (4.11.)

Około 2 tys.wniosków o kredyt studencki złożono w poznańskich bankach. Kredyty będą studentom wypłacane po rozpatrzeniu przez komisję wszystkich złożonych dokumentów. (24.11.)

Jak co roku bardzo uroczyście obchodzono Dzień Podchorążego w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego. Około 500 osób brało udział w obchodach upamiętniających wydarzenia z listopada 1830 roku. (27.11.)

Politechnika Poznańska była organizatorem spotkania rektorów 40 uczelni technicznych stowarzyszonych w CESAER (Conference of European Schools for Advenced Enginearing Education and Research). Obecni byli także przedstawiciele ministerstw edukacji z Anglii, Francji, Niemiec i Włoch. (27-28.11.)

Historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Marian Biskup otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. (14,12.)

Dziekanem Wydziału Teologicznego UAM został ksiądz profesor Tomasz Węcławski. (17.12.)

Honorowy tytuł profesorski przyznała Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania profesorowi Reinhardowi Selterowi, laureatowi Nagrody N obla z dziedziny ekonomii. (14.01.)

SPOTKANIA, PRILEKQIL WYKŁADY

W siedzibie Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego Władysław Stróżewski wygłosił wykład "Trzy wymiary dzieła sztuki" z cyklu "Twórca wobec wartości". (5.11.)

Trzy spotkania-prezentacje starych instrumentów muzycznych miały w listopadzie miejsce w Muzeum Instrumentów Muzycznych. (6, 13, 20.11.)

Anna Kopaczyńska, kurator wystawy "Ceramika nieznana" , spotkała się z wszystkimi zainteresowanymi tematem w Muzeum Sztuk Użytkowych. (8.11.)

"Sztuka instalacji" to tytuł kolejnego spotkania w Galerii "Arsenał" w ramach cyklu "Kciuk Cesara", poprowadzonego przez prof. Grzegorza Dziamskiego. (9.11.)

W Scenie na Piętrze miał miejsce "Ring z... Dariuszem Kordkiem". (9.11.)

W ramach cyklu "Lektura dzieła" (Muzeum Na rodowe) Joanna BryI mówiła o obrazie Teofila Kwiatkowskiego "Fortepian Chopina". (10.11.)

Elżbieta i Krzysztof Pendereccy byli gośćmi Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego. Spotkanie odbyło się w ramach Dni Muzyki K. Pendereckiego. (13.11.)

"Paul Signac. Od Delacroix do neoimpresjonizmu" to tytuł prelekcji Ewy Siejkowskiej-Askutii w Muzeum Narodowym. (13.11.)

Po wystawie prezentującej Łazarz oprowadzała Magdalena Warkoczewska, kurator ekspozycji przygotowanej w Ratuszu z cyklu "Ulice i zaułki dawnego Poznania". (14.11.)

Państwo Pendereccy wzięli udział w 34. Poznańskich Warsztatach Operowych zatytułowanych "Czy można tańczyć Pendereckiego?" (15.11.)

"Elekcja Stanisława Augusta" Canaletta była tematem kolejnego spotkania z cyklu "Lektura dzieła". O obrazie mówił w Muzeum N arodowym Piotr Bernatowicz. (17.11.)

Konferencja "Franqa-Nierncy- Ukraina" z udziałem między innymi Zbigniewa Brzezińskiego i Hanny Suchockiej odbyła się w Poznaniu z inicjatywy Instytutu Zachodniego. (20-21.11.)

Galeria "Arsenał" zapraszała na "Spotkanie z książką o sztuce". Dyskutowano o pracy Jana S. Wojciechowskiego "Jaki rozum po katastrofach - wokół sztuki lat 90". (23.11.)

Piotr Michałowski na "Spotkaniu z obraiem w Muzeum Narodowym mówił o dziele P. Mondriana "Rząd drzew nad wodą". (24.11.)

W Sali Wielkiej i w jej holu odbyło się huczne spotkanie muzyczno- towarzysko- gastronomicz

ne "Bigos nowogródzko-wileński, czyli Adamowi się nie odmawia". (26.11.)

Około 250 osób z całej Polski uczestniczyło w sesji "Sekty jako zagrożenie dla rodziny". Jej organizatorem był Poznański Oddział Komitetu Obrony Praw Dziecka, chociaż problem dotyczy nie tylko dzieci. (27.11.)

O teoretykach kubizmu w muzealnym cyklu "Pro arte" mówiła Beata Rymkiewicz. (27.11.)

, * : " - ......,_, - ._A _"

_.

Na wystawie "Ku nowej formie w Muzeum N arodowym z jej komisarzem Piotrem Michałowskim spotkali się wszyscy zainteresowani sztuką holenderską. (29.11.)

W poznańskim Ratuszu odbył się wieczór poświęcony rocznicy bitwy pod Samosierrą. Po dwóch prelekcjach wysłuchano koncertu Capelli Zamku Rydzyńskiego. (30.11.)

"Kuźnia Wulkana" J. F. Bossano była tematem "Lektury dzieła", przygotowanej w Muzeum N arodowym przez Beatę Rymkiewicz. (01.12.)

W konsulacie honorowym Niemiec w Poznaniu trwały dni otwarte umożliwiające wszystkim zainteresowanym kontaktami polsko-niemieckimi otrzymanie wiarygodnej, rzetelnej informacji. (1-2.12.)

W cyklu "Kuchnia teatralna" w Teatrze N owym poznańska młodzież spotkała się z Romanem Kordzińskim, Bożeną Borowską i Mariuszem Sabiniewiczem, by porozmawiać o wyobraźni aktora. (2.12.)

Międzynarodowa konferencja "Dwusetna rocznica urodzin Adama Mickiewicza" odbywała się przez dwa dni w siedzibie PTPN - u. (3-4.12.)

Gościem "Czwartku literackiego" w Pałacu Działyńskich był profesor Janusz Tazbir. (3.12.)

Piotr Michałowski (komisarz) i Jarosław Maszewski (aranżacja) spotkali się z miłośnikami sztuki na trwającej w Muzeum Narodowym wystawie sztuki holenderskiej "Ku nowej formie". (6.12.)

Prelekcję, dla której punktem wyjścia był św.

Mikołaj, przygotował w Muzeum Narodowym Andrzej Woziński. (8.12.)

Z udziałem młodych pisarzy i krytyków odbyła się w Pałacu Działyńskich dyskusja "Najnowsza literatura polska: nagrody i wartości". (10.12.)

Agnieszka Nowicka przygotowała kolejne spotkanie muzealne "Pro arte" , na którym mówiła o manifestach futurystycznych. (11.12.)

Poznańskie Warsztaty Operowe poświęcono w grudniu "Alfabetowi sztuki operowej". (13.12.)

Anna Kozioł, kurator wystawy szopek krakowskich, przybliżyła ekspozycję wszystkim przybyłym w niedzielne południe do Muzeum Etnograficznego. (13.12.)

Bardzo popularny ostatnimi laty aktor Cezary Pazura gościł na "Ringu z..." w Scenie na Piętrze.

(14.12.)

W nowym budynku ASP przy placu Wielkopolskim zainaugurowano cykl "Spotkań sztuki z nauką". Po otwarciu wystawy prac Tomasza Bukowskiego wykład "Fuleremy - nowa postać węgla" wygłosił profesor Jan Stankowski. (14.12.)

Joanna BryI mówiła w Muzeum Narodowym o obrazie G. Belliniego "Madonna z Dzieciątkiem i fundatorem". (15.12.)

Ostatnie w tym roku spotkanie w muzealnym cyklu "Lektura dzieła" prowadziła Beata Rymkiewicz. Dotyczyło ono obrazu J. Cossiersa "Pięć zmysłów". (29.12.)

Teatr Ósmego Dnia zainaugurował cykl spotkań adresowanych do młodego pokolenia pod nazwą "Społeczeństwo alternatywne". Dyskusje, spektakle i pokazy mają inspirować młodzież do twórczej aktywności. (6-24.01.)

W cyklu "Pro arte", prowadzonym przez Muzeum Narodowe, w styczniu odbyły się następujące spotkania: "N eoplastycyzm w malarstwie" - prowadziła Paulina Szeląg, "Dada nie znaczy nic. Tristan Tzara, Manifest Dada" - prowadziła Joanna BryI. (8,22.01.)

Anna Szukalska-Kuś, komisarz wystawy "Znaki chwały" (Ratusz), oprowadzała po ekspozycji wszystkich zainteresowanych sztandarami, mundurami i dokumentami z okresu powstania wielkopolskiego. (10.01.)

Przy obrazie Zurbarana "Madonna Różańcowa Kartuzów" z Joanną BryI w Muzeum Narodo

Przegląd wydarzeń listopad 1998 - styczeń 1999

wym zebrali się miłośnicy malarstwa na spotkaniu z cyklu "Lektura dzieła", kolejnym omawianym obrazem w tym cyklu był "Chrystus przy kolumnie", także Zurbarana. (12, 26.01.)

Gościem "Czwartku literackiego" w Pałacu Działyńskich był profesor Wiesław Chrzanowski z prelekcją "Świadek historii". (14.01.)

"Wykład niedzielny" w Muzeum Narodowym dotyczył ceramiki "Rosenburg - cienkiej jak skorupka jajka", a przygotowany został przez Zygmunta Dolczewskiego. (17.01.)

Galeria "pf!< przygotowała spotkanie z fotografem Tomaszem Tomaszewskim, m.in. jurorem World Press Photo. (18.01.)

Książką o sztuce omawianą w "Arsenale" z udziałem autora była praca historyka sztuki Andrzeja Turowskiego "Awangardowe marginesy". (18.01.)

Scena na Piętrze zaprosiła na swój styczniowy "Ring z..." Annę Seniuk. (18.01.)o trzech obrazach holenderskich, ich twórcach i tematyce mówiła Helena Stęszewska w czasie "Spotkania z obrazem" w MNP. "Bohaterami" były "Widok Arnhem" S. Ruisdaela, "Pejzaż zimowy" H. Saftlevena i "Port rybacki" J. van Goyena. (19.01.)

Kolejna część z cyklu" Spotkanie sztuki i nauki" w ASP składała się z wernisażu wystawy Andrzeja Syski oraz wykładu Lidii Zielińskiej "Czas dźwięku, czas muzyki". (21.01.)

Poznańskie Warsztaty Operowe w Teatrze Wielkim poświęcono "Upiorowi w operze", pierwszej tegorocznej premierze w tym teatrze. (24.01.)

Profesor Roman Kubicki wygłosił w Arsenale wykład "Sztuka a świat rzeczy". (25.01.)

Na wystawie "Ku nowej formie" w MNP Wojciech Lipowicz mówił o holenderskich meblach prezentowanych na ekspozycji. (24.01.)

W Pałacu Działyńskich zorganizowano konferencję poświęconą nowej walucie euro Od 3 grudnia 1998 r. także w Polsce można się nią posługiwać, dotyczy to jednak przede wszystkim instytucji, a nie obywateli. (27.01.)

WYSTAWYo 18 rozpoczął się wernisaż wystawy Norberta Skupniewicza w Galerii "Profil". (4.11.)

"Wielkopolskie rzeki. Krajobraz i zabytki" to tytuł wystawy otwartej w Centrum Kultury "Zamek". Ekspozycja związana była z VI Europejskimi Dniami Dziedzictwa Kulturowego. (6.11.)

W Galerii O N, Akademii Sztuk Pięknych, Małarni Teatru Polskiego, Międzynarodowym Centrum Sztuki, na Wzgórzu Przemysła działy się artystyczne przedsięwzięcia w ramach Ogólnopolskich Spotkań Artystów Performance. (7.11.)

Stanisław Brzoska prezentował swoje instalacje w Galerii ON. (16.11.)

W Galerii "Arsenał" otwarto wystawę retrospektywną malarstwa i rysunku Norberta Skupniewicza. (16.11.)

"Polacy w stepie dalekim. Los Polaków w Kazachstanie - historia, kultura" to tytuł wystawy otwartej w Galerii" U Jezuitów". (16.11.)

Malarstwo Mariusza Krawczyka można było oglądać w ABC Gallery. (17.11.)

W Bibliotece Raczyńskich otwarto wystawę pokonkursową "Wielkopolska w ekslibrisie". Wernisaż połączono z wręczeniem nagród laureatom konkursu. (20.11.)

W salach Muzeum Narodowego otwarto wystawę "Ku nowej formie. Sztuka holenderska 1885-1935 ze zbiorów Drents Museum w Assen". Patronat nad wystawą objął prezydent RP A. Kwaśniewski. (22.11.)

Swoje prace graficzne wystawiał w Galerii "Garbary 48" Maciej Kurka, zwycięzca konkursu "In Spe" dla młodych grafików poznańskich. (23.11.)

Galeria ON udostępniła swoje sale obiektom Piotra Lutyńskiego. (26.11.)

M uzeum Etnograficzne przygotowało ekspozycję czasową związaną z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia. Wystawa "Szopka krakowska i jej bohaterowie" pochodzi ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie. (29.11.)

Galeria Zewnętrzna AMS rozkleiła na miejskich billboardach pracę Jadwigi Sawickiej "Nawracanie, oswajanie, tresowanie".

Wystawę "W stepie dalekim. Polacy w Kazachstanie" otwarto w Muzeum Sztuk Użytkowych. (1.12.)

Poplenerową wystawę fotograficzną "Rudawy Janowickie" przygotowała Galeria "pf'. (2.12.)

Wystawa "Witraże" w Izbie Rzemieślniczej związana była z 40-leciem pracy artystycznej Marii Powalisz- Bardońskiej. (4.12.)

Obrazy Jerzego Piotrowicza z cyklu "Hiob" wystawiła Galeria Malarstwa i Rzeźby "Garbary 4S". (4.12.)

Pastele Agaty Drogowskiej znalazły się w Galerii Polony. (4.12.)

W salach Pałacu Górków Galeria "Gołębia 10" przygotowała wystawę obrazów Antoniego Fałata.

Wernisaż wystawy malarstwa Marka Przybyła rozpoczął się o godz. lS w Galerii "Profil". (9.12.)

Fotografie Andrzeja Haładudy pt. "Impresje paryskie" można było obejrzeć w Galerii" U Jezuitów". (10.12.)

"Koniec wieku - zapis" to tytuł ekspozycji prac Katarzyny Zygadlewicz w Galerii Polony. (18.12.)

Wystawę "Znaki chwały - Powstanie Wielkopolskie 1915-1919 w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego" zorganizowano w Ratuszu z okazji SO. rocznicy wybuchu powstania. Ekspozycji towarzyszy projekcja filmu: "Poznaniacy - wspomnienia o Powstaniu Wielkopolskim". (27.12.)

Otwarto Galerię "r" przy ulicy Dominikańskiej 7.

Mariusz Rosiak, założyciel Galerii, zainaugurował jej działalność wystawą lS prac na papierze Marii Jaremy. (28.12.)

Biżuterię studentów i pracowników łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych wystawiła Galeria "Yes". (S.Ol.)

Wystawę obrazującą powstanie wielkopolskie w literaturze otwarto w Bibliotece Raczyńskich. (11.01.)

Jednego dnia w trzech poznańskich galeriach miały miejsce otwarcia trzech wystaw: w "Arsenale" prac Tomka Kawiaka "Cegła i dżinsy", w "pf' zdjęć Ewy Andrzejewskiej, w "Profilu" obrazów Zygmunta Gromadzkiego. (11.01.)

200 fotografii 41. edycji konkursu W orld Press Photo wystawiono w Sali Marmurowej Zamku.

Wystawę sprowadziły po raz siódmy do Poznania Wielkopolska" Gazeta Wyborcza" i CK "Zamek". (13.01.)

Gerold Miler i Piętro Sanguineti prezentowali swoją twórczość w Galerii ON. (18.01.)

Galeria Zewnętrzna AMS umieściła w tym miesiącu na billboardach, m.in. przy ul. Bukowskiej pracę fotograficzną Anny J aro s "Jesteśmy okropne". Podobnie jak wcześniejsze prace (ta jest trzecia w tej "serii") i ta stara się w niekonwencjonalny sposób dotrzeć do naszych emocji i intelektu.

Z okazji 75-lecia Teatru N owego w jego foyer otwarto wystawę afisza i plakatu "Pamięć teatru 1923-1999". (27.01.)

TIATIR, MU2YKA, IFIŁM

Kino Pałacowe jak co roku w początkach listopada przygotowało "Zaduszki filmowe". Tym razem cykl poświęcono głównie dziełom Akira Kurosawy, nieżyjącemu reżyserowi japońskiemu. (2-10.11.)

W kinach Gwiazda i Olimpia trwał przegląd filmów skandynawskich adresowanych do dzieci i młodzieży. (3-6.11.)

O lS w Auli UAM zainaugurowano 3S. sezon Koncertów Poznańskich. Filharmonicy poznańscy pod batutą Pawła Przytockiego wykonali m.in. utwory Ravela i Debussy'ego. (6.11.)

W budynku kina Olimpia rozpoczęła działalność "Scena Olimpia". Teksty Edwarda Stachury w interpretacji Jacka Różańskiego zainaugurowały jej pracę. (6.11.)

W sali Filharmonii Narodowej w Warszawie (!!) miał miejsce jubileuszowy koncert z okazji 30-lecia pracy artystycznej Orkiestry Kameralnej "Amadeus" pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. (7.11.)

Teatr Animacji przygotował w listopadzie premierę sztuki "Śpiąca Królewna" Hanny Januszewskiej w reż. Janusza Ryl-Krystianowskiego. (S. 11.)

Przegląd wydarzeń listopad 1998 - styczeń 1999

27 muzyków brało udział w IV Ogółnopolskim Konkursie Altowiolinistów im. Jana Rokowskiego. (10-14.11.)

Rozpoczęły się Dni Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, zorganizowane w Poznaniu dla uczczenia 65. rocznicy urodzin artysty. W Muzeum Instrumentów Muzycznych koncertował Kwartet Śląski (12.11.), a dzień później w Auli Uniwersyteckiej miał miejsce koncert galowy. (12-15.11.)

"Crocodiiia, czyli coś niesamowitego" to przedstawienie oparte na opowiadaniu Fiodora Dostojewskiego w reżyserii Eugeniusza Korina. (13.11.)

Centrum Kultury "Zamek" przygotowało przegląd filmowej twórczości znanego poznańskiego reżysera Andrzeja Maleszki. (14.11.)

Zespoły wokalne, instrumentalne i taneczne, których członkami są osoby upośledzone umysłowo, wystąpiły w Auli Uniwersyteckiej. (15.11.)

W Teatrze Wielkim odbyła się premiera" Tryptyku baletowego" w ramach Dni Muzyki K. Pendereckiego. (15.11.)

152. koncert katedralny z cyklu "Musica sacra" nosił tytuł "Cecyliańskie śpiewanie" i wypełniły go utwory w wykonaniu ośmiu chórów. (15.11.)

"Off cinerna" %. Międzynarodowy Festiwal Filmów Niekomercyjnych odbywał się w Poznaniu i Wronkach. Pokazano aż 60 filmów, z których najlepszym okazał się "Rekord absolutny" S. Butnego i R. Łudczaka z klubu filmowego AWA z Poznania. (18-21.11.)

Farsę w reżyserii Ryszarda Sfcrzębały "Kazi« nie męcz ojca" wystawił Teatr Muzyczny. (20.11.)

10-tede pracy artystycznej Teatru Biuro Podróży obchodzono w Zamku i w Ośrodku Teatralnym "Maski". (21-22.11.)

W CK "Zamek" rozpoczął się Festiwal Filmów Unii Europejskiej, w czasie którego pokazano 15 filmów reprezentujących kinematografię państw unijnych. (21.11.-3.12.)

102. Poznański Poranek Muzyczny w Zamku wypełniły utwory w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Huty Szkła "Warta" z Sierakowa. (22.11.)

Zespół M usette Quartet dał jubileuszowy koncert w Auli UAM z okazji S-lecia swojej pracy artystycznej. (22.11.)

Także w Auli Uniwersyteckiej Jacek Kasprzyk poprowadził orkiestrę "Sinfonia Varsovia" w uroczystym koncercie "W hołdzie pamięci Zdzisława Dworzeckiego ". Solistą koncertu był skrzypek Konstanty Andrzej Kulka. (26.11.)

15-Iecie istnienia chóru "Polihymnia" uczczono koncertem jubileuszowym pod batutą Janusza Dzięcioła w poznańskim Ratuszu. (29.11.)

Osiem filmów pokazano w kinie Pałacowym w ramach przeglądu "Poznań na ekranie". Filmy dotyczyły naszego miasta lub ich akcja rozgrywała się w nim. (27-28.11.)

Wiolonczeliści z Polski, Czech i Rosji wzięli udział w IV Młodzieżowym Konkursie Wiolonczelowym im. Kazimierza Wiłkomirskiego. (2-5.12.)

Zbigniew Górny był pomysłodawcą koncertu "Biesiada bez granic", który zgromadził w Arenie bardzo wielu miłośników popularnych piosenek. (2.12.)

Miłośnicy muzyki jazzowej wypełnili do ostae niego miejsca Aulę Uniwersytecką na koncercie Tomasza Stańki i muzyków skandynawskich grających utwory Krzysztofa Komedy. (9.12.)

Spektakle teatralne (w tym premierowe), sesja, wystawa, pokazy filmów i warsztaty teatralne złożyły się na 2. Festiwal Teatralny "Maski". (10-13.12.)

103. Poznański Poranek Muzyczny wypełniły utwory w wykonaniu Orkiestry Zakładów Przem. Jedwabniczego "Wistil" z Kalisza. (13.12.)

"Pastorałka betlejemska" była grudniową premierą w Teatrze Animacji. Teksty do spektaklu opracowała Katarzyna Grajewska i Tadeusz Pajada. (13.12.)

W Auli Uniwersyteckiej miał miejsce koncert z cyklu "Chóry, organy i...", przygotowany w hołdzie powstańcom wielkopolskim. (13.12.)

Filmy animowane J. Adamczyka można było oglądać w Galerii "Arsenał" w cyklu "Kino sztuki". (14.12.)

313. Koncert Poznański wypełniła muzykajubilata - 65-letniego Mikołaja Góreckiego. Jego utwory grali poznańscy filharmonicy pod dyrekcją Macieja Niesiołowskiego. (18.12.)

"Czarodziejski flet" - jedno znajwspanialszych dziel W. A. Mozarta - wystawiono na scenie poznańskiego Teatru Wielkiego. Reżyserii i inscenizacji podjął się Marek Weiss-Grzesiński. (30.12.)

"Słowicze kolędowanie" pod batutą S. Stuligrosza rozbrzmiewało w ostatnich dniach roku w Auli UAM. (28,29, 30.12.)

Koncert w Muzeum Instrumentów Muzycznych z udziałem B. Nizioła i A. Tatarskiego oraz koncert w Auli Uniwersyteckiej z solistką Agnieszką Wolską były ostatnimi wydarzeniami muzycznymi w tym roku kalendarzowym w salach koncertowych naszego miasta. (31.12.)

153 Poznański Koncert Katedralny z cyklu "Musica sacra" nosił tytuł "Wielkie kolędowanie". Wystąpiły w nim trzy chóry, a cały wieczór poprowadzi! ks. S. Daszkiewicz. (3.01.)

Dwie znane w Polsce rodziny muzykujące: Pospieszalskich i Steczkowskich przygotowały kolędowy koncert, z którym pojawiły się w poznańskiej Auli Uniwersyteckiej. (8.01.)

N a Scenie w Matami Teatru Polskiego wystawiono "Mimikę" wg tekstów Wojciecha Bogusławskiego. Reżyserią i inscenizacją zajął się Przemysław Grządziela. (9.01.)

W Auli UAM kolędy polskie w opracowaniu tradycyjnym i nowoczesnym śpiewały poznańskie chóry na koncercie z cyklu "Chóry, organy i..." (10.01.)o 18.30 rozpoczął się w kościele św. Marcina 34. Koncert Świętomarciński wypełniony, jak na początek stycznia przystało, kolędami i pastorałkami. (13.01.)

Orkiestra "Amadeus" koncertowała w Auli UAM, wykonując utwory "W karnawałowym nastroju". (14.01.)

Także w Auli poznańscy filharmonicy w koncertowali z okazji 90. rocznicy śmierci Mieczysława Karłowicza. (15.01.)

40-lecie pracy artystycznej Stanisława Kulczyńskiego uczczono koncertem Chóru Kameralnego

Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego pod dyrekcją Jubilata. (16.01.)

Teatr Polski wystawił "Antygonę" Sofoklesa w przekładzie Stanisława Hebanowskiego w reżyserii Waldemara Matuszewskiego. Premiera odbyła się w przededniu 16. rocznicy śmierci Hebanowskiego. (17.01.)

Krzysztof Babicki wyreżyserował "Pułapkę" Tadeusza Różewicza na scenie Teatru N owego. (23.01.)

314. Koncert Poznański wypełniła muzyka z filmów gangsterskich, m.in. "Żądła", "Ojca chrzestnego" i "Dawno temu w Ameryce". Orkiestra Symfoniczna PFP grała pod batutą Jana Walczyńskiego. (23.01.)

The Canadian Brass - kwintet instrumentów dętych blaszanych wystąpił w Auli UAM, grając utwory Bacha, Mozarta, McCartneya. (25.01.)

WTeatrze Polskim rozpoczęło się IX Ogólnopolskie Forum Teatrów Szkolnych z udziałem 19 zespołów młodzieżowych z całego kraju. Jury przyznało dwie Złote Maski teatrom z Lublina i Słupska. (25.01.)

"Upiór w operze" był styczniową premierą w Teatrze Wielkim. Autorką inscenizacji jest Madeleine Lienhard. (30.01.)

Sekstet wokalny Affabre Concinui obchodził 15-lecie pracy artystycznej. Artyści wraz z zaproszonymi gośćmi wystąpili w koncercie "Poważni - niepoważnie" . (31.01.)

VAWA

Od stycznia bieżącego roku do końca października w Poznaniu skradziono ponad 2 tys. samochodów. Na Starym Mieście 726, na Nowym Mieście, na Jeżycach 359, na Grunwaldzie 310 i na Wildzie 185. Do właścicieli wraca co czwarty pojazd.

W pierwszych dniach miesiąca zaczęto montować nowe aparaty telefoniczne usytuowane w miejscach dużego ruchu komunikacyjnego. Na obudowie aparatów umieszczono prośbę, by ich nie niszczyć, gdyż sprawne działanie telefonu może komuś uratować życie.

Przegląd wydarzeń listopad 1998 - styczeń 1999

220 tysięcy "Spisu telefonów województwa poznańskiego 1998/1999" rozeszło się błyskawicznie. Nakład po raz kolejny okazał się zbyt mały.

Kaponierc i skrzyżowanie ułic Bukowskiej i Roosevelta wyposażono w system kamer, których praca ma poprawić płynność ruchu samochodowego. Przez te miejsca w ciągu godziny przejeżdża średnio 5 tys. samochodów, co pół minuty przez Kaponierę przejeżdża tramwaj. (6.11.)

N a terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto 33. Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych. Impreza jak zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem. Około 3 tys. 200 psów prezentowało swoje wdzięki na 70 ringach, gdzie oceniane były przez 50 jurorów. (7.11.)

Pierwsze w kraju Mistrzostwa w Bowlingu zorganizowało w Poznaniu Centrum Rekreacji "Niku". (8.11.)

Nie ma imienin św. Marcina bez święłomarcińskich rogali. Kilogram tego poznańskiego specjału kosztował 11-14 zł, zjedliśmy go kilkanaście ton. (11.11.)

Trzydzieści dni miały komitety wyborcze (październikowe wybory samorządowe) na usunięcie z miejsc publicznych swoich materiałów propagandowych. Niestety nie zrobiły tego, choć "czystość miasta" miały w swoim programie wszystkie komitety. Im dzielnica od centrum odleglejsza, tym szpecących resztek plakatów i ulotek więcej. (11.11.)

N a poznańskich termometrach słupek rtęci spadł poniżej zera, pojawił się też pierwszy śnieg, chociaż ciągle trwa jesień. (19.11.)

W targowym pawilonie nr 2 odbyła się Międzynarodowa Wystawa Kotów. (27.11.)

Parafie archidiecezji poznańskiej rozpoczęły sprzedaż wigilijnych świec Caritasu (mała kosztowała 4 zł, duża 10 zł), z których dochód przeznaczono na pomoc dzieciom w kraju i za granicą. (30.11.)

Trasą Poznańskiego Szybkiego Tramwaju zaczął jeździć dodatkowy tramwaj oznaczony literą "D". (30.11.)

Stary Rynek oraz przylegające do niego ulice przybrały świąteczny wygląd. Barwne żarówki w kształcie gałązki z gwiazdą lub dzwonkiemzamontowano na staromiejskich latarniach. N a dużych miejskich skwerach ustawiono udekorowane światełkami choinki. Najbardziej okazałą i widoczną z wielu miejsc "choinką" jest rzęsiście oświetlona setkami lampek wieża targowa. Handlowcy zmieniają wystrój witryn i wnętrz sklepowych, tu i tam słychać dźwięki kolęd, Poznań zaczyna wchodzić w atmosferę świąt Bożego Narodzenia. (05.12.)

Od połowy grudnia bardzo wzrosło zapotrzebowanie na usługi świadczone przez Gwiazdora. Godzina wynajęcia "niebiańskiego fachowca" to w tym roku wydatek 40-60 zł.

Otwarto oficjalnie największą w mleSCle wypożyczalnię filmów Video. "Beverly Hills" oferuje 4 tys. tytułów. (12.12.)

N a dwa dni przed Wigilią łaźnia miejska przy ul. Słowackiego udostępniła swoje wanny, a także mydło i szampon za darmo. Z bardzo pożytecznego prezentu skorzystało aż 200 osób. (22.12.)

Przeciętny poznaniak wydaje na prezenty świąteczne 192 zł! Wbrew złośliwej opinii jesteśmy w wigilijny wieczór najbardziej chojni wśród wszystkich mieszkańców kraju.

Zniszczone w parku Chopina popiersie kompozytora zostało odrestaurowane i stanie w Sali Białej U rzędu Miejskiego. Replika rzeźby zostanie ustawiona w parku.

W trzech poznańskich kinach rozpoczęto przedsprzedaż biletów na [11m w reżyserii Jerzego Hoffmanna "Ogniem i mieczem", którego poznańska premiera przewidziana jest na dzień 13 lutego w kinie Wilda. (19.01.)

Większość sklepów z obuwiem i odzieżą dokonało posezonowych obniżek cen. Zysk kupujących to niekiedy tylko 5%, a czasem aż 50%.

Młodzież z IV klas szkół średnich ma przed sobą około 100 dni do matury. "Studniówki" organizowane w szkole to wydatek 30-60 zł, zabawa w lokalach kosztuje 60-100 zł od osoby.

Pierwszy spośród 15 nowych kiosków stanął na pi. Wolności. Jest murowany i zastąpił kiosk Ruchu. Do końca zimy stanie ich w centrum jeszcze pięć. (30.01.)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1999 R.69 Nr1 ; Władze miejskie dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry