RADNI RADY MIASTA POZNANIA 1998-2002

Kronika Miasta Poznania 1999 R.69 Nr1 ; Władze miejskie

Czas czytania: ok. 40 min.

PRZEMYSŁAW ALEXANDROWICZ. Poznaniak, urodził się 20.02.1961 r. w rodzinie inteligenckiej. Ojciec Stanisław - prof. dr hab. historii, nauczyciel akademicki, matka Zofia - mgr historii, nauczycielka. Do Szkoły Podstawowej chodził na Zegrzu (SP nr 64), następnie do I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Marcinkowskiego (1976-78) i do VI Liceum Ogólnokształcącego im. I. I. Paderewskiego (1979-80). Studiował na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza na Wydziale Historycznym w latach 1980-86, uzyskując tytuł magistra historii ze specjalnością nauczycielską. Do 1990 roku, z powodu działalności politycznej w okresie studiów, bez stałej pracy w zawodzie (rok pracy w szkole podstawowej i dwa krótkie zastępstwa w innych szkołach). W latach 1990-93 był nauczycielem historii w Zespole Szkół Łączności przy ul. Przełajowej na Wilczaku. Od 1993 roku na rencie inwalidzkiej.

W latach 1978-89 był animatorem duszpasterstwa młodzieży i Duszpasterstwa Akademickiego 00. Dominikanów. W latach 1981-85 działacz NZS i niezależnego Samorządu Studentów UAM. W grudniu 1987 roku był współzałożycielem Wielkopolskiego Klubu Politycznego "Ład i Wolność". Od 1988 roku członek nauczycielskiej "Solidarności". W 1989 roku członek założyciel Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. W 1990 roku organizator Koła Wywłaszczonych ZChN. Obecnie wiceprezes Zarządu Regionu Poznańskiego ZChN. Członek Rady Regionalnej i Zespołu Koordynacyjnego Wielkopolskiego Oddziału AWS. Od 1991 roku członek Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Poznaniu. W Radzie Miasta Poznania II kadencji (1994-98) wiceprzewodniczący Klubu Radnych "Nasz Poznań", członek Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury i Nauki, Polityki Przestrzennej, Samorządowej i Statutowej. W RMPIII kadencji wiceprzewodniczący Klubu Radnych A WS, wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, przewodniczący Miejskiej Komisji ds. Wyborów Osiedlowych.

Żona Ewa jest nauczycielką języka angielskiego, mają troje dzieci: Piotra (UL 1991), Annę (UL 1992) i Pawła (UL 1998). Radny z listy A WS.

KRZYSZTOF ANTKOWIAK. Urodził się 8.07.1977 r. w Poznaniu. Ojciec Leszek - technik mechanik, matka Kazimiera - sprzedawca. Uczył się w Szkole Podstawowej nr 97 przy ul.

K. Potockiej, następnie w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza. Absolwent Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych w Warszawie. Student III roku nauk społecznych i politycznych (politologia) Wydziału N auk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Przewodniczący Rady Osiedla Św. Łazarz, redaktor naczelny "Głosu Łazarza", członek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, przewodniczący Komisji Rewizyjnej NZS UAM. 4 Radny z listy A WS.

STEFAN ANTKOWIAK. Urodził się 8.04.1948 m <&taJnicy w woj. poznańskim. Rodzice nie żyją. Do Poznania przyjechał w 1962 roku. Uczył się w Technikum Kolejowym. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Pracował w ZNTK-Poznań, ZDOKP-Poznań oraz PTF SA "Strutex" Jobi - Polska Sp. z 0.0. Działał w organizacjach młodzieżowych i społeczno-politycznych. Żona Danuta, syn Bartosz studiuje.

Radny z listy SLD.

ANDRZEJ ZBIGNIEW BARANIECKI. Urodził się w Kaliszu 11.06.1934 roku. Ojciec Bolesław - urzędnik i działacz społeczny, matka Józefa nie pracowała zawodowo, zmarła w 1946 roku. W latach 1934-39 mieszkał w Poznaniu. W czasie okupacji przebywał wraz z rodzicami w powiecie Turek, ucząc się na tajnych kompletach prowadzonych dla dzieci polskich przez matkę. W marcu 1945 roku wstąpił do ZHP; przed jego rozwiązaniem uzyskał stopień "drużynowego po próbie". W 1951 roku zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Turku. Należał do ZMP. Pracował jako kierownik Modelarni Powiatowej Ligi Lotniczej w Turku. W roku 1952 w Brygadzie Zlotowej przez prawie pół roku odbudowywał stolicę. Zasadniczą służbę wojskową odbył w Elblągu, skąd zwolniono go przed terminem w ramach redukcji zbrojeń jesienią 1955 roku. W 1956 roku podjął pracę w Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Luboniu jako rejonowy inspektor plantacyjny w powiecie poddębickim, a od jesieni 1957 roku pracował jako instruktor w reaktywowanej wówczas Komendzie Hufca ZHP w Turku. Do Poznaniu wrócił w 1958 roku i rozpoczął studia rolnicze w Wyższej Szkole Rolniczej, które ukończył w roku 1961. Rok później ukończył Podyplomowe Studium Pedagogiczne. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1973 roku. Po studiach, w latach 1962-64, był kierownikiem Środowiskowego Klubu Studenckiego NURT. W latach 1963-94 pracował w WSR i AR w Poznaniu na stanowiskach od stażysty po starszego wykładowcę. W latach 1978-81 był dyrektorem naczelnym Instytutu Krajowych Włókien Naturalnych w Poznaniu. Od sierpnia 1994 roku na emeryturze. Działacz społeczny, w 1957 roku reaktywował ZHP (od 1959 r. instruktor w stopniu phm.). W latach 1954-90 członek PZPR. Członek założyciel SdRP, jej współtwórca w Poznaniu i województwie, były wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej SdRP, przewodniczący Rady Miejskiej SdRP i członek Rady Naczelnej. Obecnie członek RW SdRP i wiceprzewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa RN SdRP. Należy do Związku Nauczycielstwa Polskiego, pełnił różne funkcje w organizacji uczelnianej. Od 1968 roku działa w spółdzielczym samorządzie mieszkańców osiedla Bonin SM Jeżyce. W latach 1983-89 radny Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu, w jej ostatniej kadencji przewodniczący Komisji

Radni Rady Miasta Poznania 1998-2002

Samorządowej. Od 1994 roku radny Rady Miasta Poznania. W kadencji 1994-98 członek Komisji Samorządowej i Ekologicznej, przewodniczący Komisji Rolnictwa oraz delegat Rady do Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego, gdzie w komisjach Ochrony Środowiska oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej był członkiem, a w Komisji Rewizyjnej wiceprzewodniczącym. W obecnej kadencji w komisjach: Rolnictwa (przewodniczący), Ekologicznej, Zdrowia Publicznego, Samorządowej. Poseł na Sejm w latach 1991-93. Pracował w komisjach sejmowych Samorządu Terytorialnego oraz Handlu i Usług. Członek Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, PTTK. Zapalony turysta, lubi jazdę rowerem, uprawia ogród działkowy. Ma żonę Barbarę, dwoje dorosłych dzieci i troje wnucząt. Radny z listy SLD.

MARIA BĄCZKIEWICZ. Urodziła się 18.11.1938 r. w Piątkowie pow. Poznań, obecnie Poznań Piątkowo. Ojciec Feliks - elektromonter, matka Irena nie pracowała zawodowo. Ukończyła Szkołę Podstawową nr 7 na Jeżycach. Z zawodu nauczycielka przedszkola. W latach 1955-59 pracowała jako nauczycielka w Przedszkolu nr 69, w latach 1964-66 w Przedszkolu nr 70. W latach 1967-91 była dy."'Bk, rektorem Przedszkola nr 47 na Grunwaldzie.

£M N ależy do Związku Nauczycielstwa Polskiego, obecnie pełni funk.<ł JH cję sekretarza Zarządu Oddziału ZNP w Poznaniu. Jest członkiem ekspertem Krajowej Sekcji Wychowania Przedszkolnego przy Zarządzie Głównym ZNP w Warszawie. Zamężna, ma dwóch synów. Bezpartyjna. Radna RMP poprzedniej kadencji. W obecnej kadencji przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej. Radna z listy SLD.

"'ggy JHr K"'pr

ANDRZEJ BIELERZEWSKI. Urodził się 8.04.1937 r. w Poznaniu.

Ojciec Stefan - fryzjer, matka Zofia - pracownik biurowy. Chodził do Szkoły Podstawowej nr 46 na os. Warszawskim, następnie do Technikum Energetycznego. W latach 1956-60 studiował na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Elektrycznym, gdzie zdobył tytuł magistra inżyniera, w latach 1962-1968 studiował na U niwersytecie im. Adama Mickiewicza. Studia zakończył tytułem magistra fizyki. W latach 1960-70 pracował w Wiepofamie jako mistrz montażu i konstruktor, później, do 1972 r., był starszym projektantem w Energoprojekcie, a w latach 1974-82 pełnił funkcję kierownika zespołu projektowego w Elektroprojekcie. N a tym samym stanowisku pracował w latach 1983-91 w Transprojekcie. Był czynnym sportowcem KS Warta, a także trenerem i działaczem Międzyszkolnego Klubu Sportowego. Przewodniczył Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Elektroprojekcie i Taskoprojekcie oraz pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Obywatelskiego Antoninek-Zieliniec. Radny RMP kadencji 1990-94, członek Komisji Gospodarki Komunalnej, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. W kadencji 1994-98 radny z listy "Samorządne Osiedla", wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, członek Komisji Samorządowej, Zdrowia Publicznego, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Doraźnej Statutowej. W obecnej kadencji przewodniczący Komisji Samorządowej. Żonaty, ma troje dorosłych, samodzielnych i wykształconych dzieci.

Radny z listy AWS.

ALINA BITTNER. Urodziła się 18.04.1947 r. w Pile jako córka Zenona i Walerii. Do Poznania przyjechała w 1965 roku i rozpoczęła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Studiowała pedagogikę, w roku 1970 obroniła pracę magisterską. Od 1988 roku jest dyrektorem Polskiej Agencji Promocji Turystyki, Oddziału Wielkopolskiego. Członkini Prezydium Wielkopolskiej Izby Turystycznej i Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pozytywistów. Interesuje się współczesną literaturą europejską, uprawia turystykę Jest matką dwóch synów, starszy studiuje w poznańskiej Akademii Ekonomicznej, młodszy uczy się w VI Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu. Radna z listy SLD.

LUDWIK BOROWIEC. Urodził się 17.02.1938 r. w Poznaniu, syn Franciszka i Wiktorii. Szkołę podstawową ukończył w 1951 roku, w szkole zawodowej uczył się ślusarstwa i odbył kurs doskonalący, uzyskując tytuł mistrza samochodowego (specjalizacja silniki). Pracował w budownictwie na stanowisku operatora sprzętu ciężkiego, później w lotniczej kolumnie sanitarnej do chwili wypadku. Po pięcioletnim leczeniu powrócił do pracy w Polskim ZwiązAU Motorowym na 1/2 etatu, na stanowisku sekretarza ds.

bezpieczeństwa ruchu drogowego i turystyki. Był agentem stacji w Centrali Produktów Naftowych w Poznaniu (z uwagi na stan zdrowia został z czasem przesunięty na stanowisko inspektora działu stacji, a następnie samodzielnego inspektora ds. utrzymania ruchu). Od 10 lat jest rencistą II grupy inwalidzkiej. Od 40 lat jest działaczem PZM i LZS; działa aktywnie na rzecz sportu i turystyki dzieci i młodzieży, od 30 lat dba, w ramach wychowania komunikacyjnego, o bezpieczeństwo wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Za tę działalność otrzymał w 1977 roku medal UNESCO oraz medal Ministerstwa Edukacji Narodowej, wyróżnienia te otrzymała również prowadzona przez niego od 30 lat Szkółka Wychowania Komunikacyjnego. M.in. dzięki jego działalności trzy lata temu wprowadzono do szkół przedmiot wychowanie komunikacyjne. Żona Maria.

Radny z listy SLD.

A A rfL B A :Brli H #Kik jflBfcl JH Al II

JERZY BOROWSKI. Urodził się 29.06.1947 r. w Poznaniu, syn Feliksa i Heleny. Ukończył Szkołę Podstawową nr 14 na Ratajach, a w 1966 roku Technikum Mechaniczne nr 1 w Poznaniu. Studiował na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Mechaniczno- Technologicznym w specjalności maszyny i urządzenia energetyczne. W dniu 29.03.1972 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika.

Po studiach rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną na Politechnice Poznańskiej i pracuje tam do dziś. W 1981 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Jest adiunktem w Zakładzie Inżynierii i Aparatury Chemicznej na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.

Jest wiceprezesem Rady Zakładowej ZNP na Politechnice Poznańskiej, członkiem Rady Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, przewodniczącym Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 67. W obecnej RMP wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki. Żona Elżbieta, córki Marta i Alicja. Radny z listy SLD.

Radni Rady Miasta Poznania 1998-2002

JAN CHUDOBIECKI. Urodził się 22.02.1949 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Ojciec Jerzy - leśnik, absolwent Uniwersytetu Poznańskiego, doc. dr hab. Akademii Rolniczej, nie żyje od 1984 r., matka Maria nie pracowała zawodowo. Chodził do Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Berwińskiego, następnie do I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Marcinkowskiego (1963-67). Od roku 1967 studiował w Wyższej Szkole Rolniczej, na Wydziale Technologii Drewna, zdobywając w roku 1972 tytuł naukowy magistra inżyniera. W roku 1980 obronił pracę doktorską i uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Od ukończenia studiów pracuje w Akademii Rolniczej w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa. Zajmuje się między innymi zagadnieniami z zakresu towaroznawstwa drzewnego, normalizacji, handlu oraz marketingu, a także zastosowania informatyki w zarządzaniu. W pierwszej kadencji Rady Miasta Poznania (1990-94) był przewodniczącym Komisji Informacji i Relacji Zewnętrznych, w II kadencji (1994-98) wiceprzewodniczącym Komisji Oświaty i Wychowania, Komisji Zdrowia Publicznego oraz Doraźnej Komisji ds. Nowelizacji Statutu. W obecnej kadencji wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Publicznego. Przewodniczący Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych oraz przedstawiciel Rady Miasta w Radzie Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej Poznań Jeżyce. Współinicjator powstania XV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu na os. Bolesława Chrobrego; przez siedem lat (1991-1998) przewodniczący Rady Rodziców. Organizator wymiany młodzieży XV Liceum z młodzieżą z gimnazjum w La Chaux-de-Fonds (Szwajcaria). Współinicjator powstania os. Winiary w Poznaniu w roku 1998; przewodniczący Rady Osiedla Winiary w kadencji 1998-2002.

Żona jest lekarzem pediatrą, dwoje dzieci studiuje na UAM - syn na IV roku informatyki, córka na I roku historii. Radny z listy A WS.

LIDIA DUDZIAK. Urodziła się 3.07.1957 r. w Poznaniu. Ojciec Ryszard, z zawodu tokarz, jest na emeryturze, matka Jolenta JB również jest emerytką. Chodziła do Szkoły Podstawowej nr 88 P w Poznaniu, następnie do Technikum Kolejowego w Poznaniu. Obecnie studiuje Politologię w Wyższej Szkole N auk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Jest przewodniczącą Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" w ZNTK Poznań, członkiem Zarządu Regionu NSZZ "S", sekretarzem Rady Sekcji Krajowej NSZZ "Solidarność" Przedsiębiorstw Zaplecza Kolei, wiceprzewodniczącą Zarządu Osiedla św. Łazarz. Radną Miasta Poznania jest po raz pierwszy. Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, pracuje również w Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Inwentaryzacyjnej, Komisji Rewizyjnej Miasta Poznania. Członek RS AWS. Śpiewa w chórze kościelnym "Dolorosa" przy parafii Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu.

Mąż Tomasz, synowie Michał 20 lat i Maciej 17 lat. Radna z listy AWS.

MACIEJ FRANKlEWICZ. Urodził się w Poznaniu 14.12.1958 r. Ukończył Liceum Ogólnokształcące nr 9 w Poznaniu. W latach 1978-85 studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej - kierunek architektura. W latach 1986-88 był studentem Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu. Obecnie, od roku 1998 studiuje w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu - administracja i finanse lokalne. Zaangażowany w działalność społeczną i polityczną od 1980 r. Współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Poznańskiej w 1980 r. oraz Solidarności Walczą

cej w 1983 r. W latach 1981-89 dwukrotnie internowany, trzykrotnie aresztowany, wielokrotnie zatrzymywany i karany przez kolegia ds. wykroczeń, trzy razy uciekał z aresztu. Działał w konspiracji, organizując struktury Solidarności Walczącej. Prowadził podziemną działalność wydawniczą, urządzał manifestacje i akcje strajkowe. W 1987 r. za "zamiar przewożenia kalendarzy Solidarności Walczącej" skonfiskowano mu samochód. Po 1989 r. założył wydawnictwo "W i S". W tym samym roku otrzymał nagrodę "POL CUL" za działalność wydawniczą. W latach 1990-94 był fundatorem i organizatorem bezpłatnych wakacji dla dzieci z ubogich rodzin. W roku 1990 był członkiem założycielem i wiceprzewodniczącym Partii Wolności, a od 1996 r. członkiem założycielem Ruchu Odbudowy Polski. Z list tych partii kandydował do Sejmu RP (1991,1993) oraz Senatu RP (1997). W latach 1995-97 pełnił funkcję prezesa fundacji "Poznań 56", wspomagającej realizację filmu o Poznańskim Czerwcu. Radny Miasta Poznania od 1994 roku z listy prawicowego Naszego Poznania, a od 1998 r.

z listy A WS. Członek Komisji Kultury i Nauki oraz Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki w obu kadencjach. Od 1998 r. pełni funkcję wiceprezydenta miasta. W zakres jego zadań wchodzi oświata i wychowanie dzieci i młodzieży, funkcjonowanie miejskich placówek oświatowych, życie kulturalne w mieście i działalność miejskich placówek kulturalnych, kultura fizyczna, turystyka i rekreacja. Pracuje w Komisji Kultury i Nauki oraz w Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki.

Żonaty, żona Joanna jest germanistką, mają dwie córki (trzy i sześć lat). Radny z listy AWS.

GRZEGORZ GANOWICZ. Urodził się 1.03.1960 r. w Gdańsku.

Ojciec Ryszard był nauczycielem akademickim, profesorem Akademii Rolniczej w Poznaniu. Matka Krystyna jest inżynierem budownictwa wodnego. Do Poznania przyjechał w 1963 roku. Chodził do Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu przy ul. Sochaczewskiej, następnie do VIII Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1978-83 studiował na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego w Instytucie Technologii i Konstrukcji Budowlanych. Ma dyplom magistra inżyniera budownictwa lądowego. Od roku 1983 pracował na Politechnice Poznańskiej w Instytucie Konstrukcji Budowlanych, a od 1992 roku jest wspólnikiem spółki Perfekt s.c. W 1981 działał w NZS, w latach 1982-89 w środowisku "Obserwatora Wielkopolskiego", od 1990 roku w ROAD, później w Unii Demokratycznej i Unii Wolności. W latach 1994-95 członek Rady Krajowej i wiceprzewodniczący Rady Regionalnej Unii Wolności, od 1995 do 1998 roku członek Rady Programowej OTV Poznań. W obecnej kadencji RMP wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki. Z żoną Marią mają dwie córki: dwunastoletnią Terenię i dziewięcioletnią Antosię. Zimą jeździ na nartach, latem gra w tenisa, cały rok - w koszykówkę. Radny z listy UW.

RYSZARD GROBELNY. Jest poznaniakiem, urodził się 17.04.1963 roku. Ojciec Władysław - technik statystyk, matka Krystyna - technik gastronomii. Chodził do Szkoły Podstawowej nr 71 o profilu sportowym na Jeżycach, następnie do VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. W 1982 roku rozpoczął studia w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku planowanie i finansowanie gospodarki narodowej. Od drugiego roku studiował w trybie indywidualnym, według własnego programu,

Radni Rady Miasta Poznania 1998-2002w którym rozszerzył zakres swojej nauki o grupy przedmiotowe związane z finansami samorządu terytorialnego oraz zastosowaniem matematyki w ekonomii. W czasie studiów byl trzykrotnym stypendystą ministra edukacji narodowej. W 1987 roku obronił pracę magisterską pt. Samodzielność rad narodowych stopnia podstawowego w planowaniu terytorialnym. Analiza przepisów prawa i działalności praktycznej wybranych miast i gmin województwa poznańskiego. Studia ukończył z wyróżnieniem. Po studiach rozpoczął pracę naukową na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w obecnym Instytucie Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Kontynuował tam swoje wcześniejsze prace badawcze przede wszystkim z zakresu finansów samorządu terytorialnego i ich znaczenia dla planowania regionalnego i planowania w miastach i gminach. Jest autorem publikacji naukowych w tych dziedzinach. Jednocześnie prowadził zajęcia z zastosowania informatyki w geografii, planowania regionalnego, planowania miast i osiedli wiejskich. Obecnie prowadzi zajęcia z finansów samorządu terytorialnego oraz gospodarki komunalnej. Po studiach zajmował się działalnością konsultingową, wykonywał ekspertyzy, głównie w zakresie wycen przedsiębiorstw i ich przekształceń organizacyjnych. Od 1991 roku członek Kongresu Liberalno- Demokratycznego, obecnie Unii Wolności.

Radny trzech ostatnich kadencji RMP, najpierw z listy Komitetów Obywatelskich (w I kadencji), potem Samorządnej Wielkopolski, a ostatnio Unii Wolności. WI kadencji RMP delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego. Członek założyciel Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. W latach 1990-92 przewodniczący Komisji Finansów RMP. Od 1992 do 1998 roku członek Zarządu Miasta Poznania. W grudniu 1998 wybrany na stanowisko prezydenta Poznania.

Żona Ewa jest dziennikarką, dwoje dzieci: Karolina (siedem lat) i Paweł (cztery lata).

Radny z listy UW.

MICHAŁ GRZEŚ. Poznaniak, urodzony 2.06.1963 r. Ojciec Eugeniusz - technik mechanik, matka Teresa - mgr wychowania fizycznego. Chodził do Szkoły Podstawowej nr 46 na os. Warszawskim, potem do III Liceum Ogólnokształcącego, następnie studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej (1982-87), który ukończył z tytułem magistra inżyniera.

Od 1988 roku, po przeszkoleniu wojskowym, pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 przy ul. Nieszawskiej. Współzałożyciel i przewodniczący Rady Osiedla Warszawskiego, członek Ruchu Społecznego AWS. Żona Anna, dwie córki: Basia i Krysia oraz syn Andrzej.

Radny z listy AWS.

ANDRZEJ GRZYBOWSKI. Urodził się 19.10.1968 r. w Poznaniu. Ojciec Zbigniew - lekarz, matka Marta - ekonomistka. Chodził do Szkoły Podstawowej nr 71 w Poznaniu, następnie w latach 1983-87 do Liceum Ogólnokształcącego nr 4 w Poznaniu. W latach 1987-93 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W 1993 roku otrzymał Medal Akademii Medycznej w Poznaniu. W latach 1993-94 pracował jako lekarz stażysta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Poznaniu przy ul. Juraszów. Od roku 1994 do 1997 był asystentem w Zakładzie Patofizjologii Akademii Medycznej w Poznaniu, w 1997 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych i jako asystent, tym razem w Klinice Okulistyki Państwowego Szpitala Kliniczj i l jk JM K'Ir Mtnego w Poznaniu, pracował do 1998 roku. W latach 1996-98 był tłumaczem specjalistycznym z języka angielskiego. Przewodniczący Zarządu STN AM w Poznaniu w latach 1991-93.

Od roku 1996 przez dwa lata byl współuczestnikiem Grupy Inicjatywnej Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Poznańskiej, w tym samym okresie organizował parafialne oddziały Akcji Katolickiej i był ich nieformalnym przewodniczącym.

Od 1996 roku jest współpracownikiem Rady Osiedla im. ks. Jer z e g o Popiełuszki w Poznaniu, a także współzałożycielem i członkiem Zarządu Ligi Miejskiej Oddziału Ligi Krajowej w Poznaniu. Od 1997 roku członek Związku Zawodowego NSZZ "Solidarność".

Jest wiceprezydentem miasta Poznania odpowiedzialnym za opiekę społeczną i zdrowie oraz za sprawy lokalowe. Żona Małgorzata Szarejko-Grzybowska jest mgr inż. zootechnikiem, mają dwóch synów - Ignacy urodził się w 1996 roku, Antoni - w 1998 roku. Radny z listy A WS.

AAL'

.jO&'K ma A. "i

DARIUSZ HYBEL. Urodził się 10.03.1966 r. w Głogowie. Ojciec Jerzy - kierownik inkasa, matka Janina - nauczycielka. Do Poznania przyjechał w 1990 roku. Uczył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Głogowie, a następnie w Technikum Mechanicznym w Głogowie. W 1993 roku otrzymał magisterium z filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1995 roku absolutorium studiów teologicznych Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu. Dziennikarz-publicysta w czasopismach: " Najwyższy Czas!", Głos Puszczykowa" , wcześniej "Dziennik Poznański" - kilkumiesięczny tzw. "okres UPR", "Wielkopolanin" (1996-97, założyciel i wydawca). Pracuje w firmie handlowej. Od 1995 roku członek Unii Polityki Realnej, organizator różnych działań na rzecz szacunku dla życia, wolności i własności człowieka. Obecnie członek Zarządu Oddziału Wielkopolskiego UPR. W 1998 roku powołał nieformalny ruch społeczny Poznańska Partia Pieszych oraz założył stowarzyszenie Ruch Obrony Obywateli. W tym samym roku współtworzył porozumienie Prawica Razem (UPR, ROP, KPN, KPEiR), którego członkowie w ostatnich wyborach samorządowych startowali z listy A WS. Interesuje się polityką, etyką społeczną, tradycjami duchowymi religii. Dużo podróżuje, szczególnie w rejony górskie, lubi zwiedzać obiekty sakralne. Jest kawalerem. Radny z listy A WS.

m TADEUSZ JARMOŁOWICZ-CHWIEDOROWICZ. Pochodzi z Wilna, urodził się 29.11.1936 r. Ojciec Ludwik - inż. ogrodnik, - matka Helena - bez zawodu. Przyjechał do Poznania na studia w 1961 roku. W 1966 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji, kierunek organizacja i zarządzanie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, uzyskując tytuł magistra administracji.

Był zastępcą kierownika Przychodni Obwodowej Poznań - Stare Miasto w latach 1962-65, kierownikiem Oddziału Poznańskiej Centrali Materiałów Budowlanych w latach 1965-94, kierownikiem Wydziału Zaplecza Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa w Poznaniu w latach 1971-93. Obecnie na emeryturze. W latach 1992-94 był przewodniczącym Rady Osiedla im. M. Kopernika, w latach 1988-98 sekretarzem Rady Nadzorczej SM "Grunwald". Od 1998 roku przewodniczy Komisji Inwestycyjnej SM "Grunwald".

Radni Rady Miasta Poznania 1998-2002

Radny II i III kadencji, w II i III kadencji przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Żona Alina jest biologiem, córka Dorota anglistką. Radny z listy A WS.

SŁAWOMIR JEZIERSKI. Urodził się 25.07.1967 r. w Poznaniu.

Ojciec Bogdan, technik budowlany, jest emerytem, podobnie matka Barbara, technik żywienia zbiorowego. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznaniu przy ul. Dmowskiego, następnie do Technikum Samochodowego przy ul. Zamenhofa. Studiował w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Planowania i Zarządzania, kierunek organizacja i zarządzanie. Od października 1994 roku jest asystentem w Katedrze Makroekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od grudnia 1994 do stycznia 1998 roku był dyrektorem Oddziału Towarzystwa Ubezpieczeniowego "TUK" SA. Od 1989 roku przedsiębiorca.

Członek Rady Regionalnej AWS i Zespołu Koordynacyjnego Wielkopolskiego Oddziału AWS. Honorowy przewodniczący stowarzyszenia Młodzi Konserwatyści AWS oraz przewodniczący Regionu Wielkopolska RUCH-u 100. Członek Stowarzyszenia Ubezpieczeniowców Polskich.

Członek Zarządu Miasta Poznania odpowiedzialny za nadzór nad mieniem komunalnym, działalność straży miejskiej i Biuro Zamówień Publicznych. Radny z listy AWS. FILIP KACZMAREK. Urodził się 22.11.1966 r. w Poznaniu. Ojciec Marian - inspektor nadzoru budowlanego, matka Wanda - ekonomistka. Chodził do Szkoły Podstawowej nr 30, następnie do III Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. W 1991 roku uzyskał tytuł magistra historii na UAM, ze specjalizacją archiwistyczną i dydaktyczną. W latach 1986-91 studiował teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu (studiów nie ukończył). W latach 1991-93 był posłem na Sejm RPI kadencji, w latach 1993-95 redaktorem "Głosu Wielkopolskiego", a w okresie od 1995 do 1996 redaktorem zamawiającym ds. społecznych programów edukacyjnych w Telewizji Edukacyjnej TVP SA w Warszawie. Od roku 1997 jest redaktorem programująco-zamawiającym ds.

publicystyki w Oddziale TVP SA w Poznaniu (szef publicystyki). W latach 1988-92 działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, będąc m.in. przewodniczącym władz krajowych NZS. Od 1997 roku uczestniczy w pracach Rady Osiedla Ogrody. Był założycielem Kongresu Liberalno- Demokratycznego w Wielkopolsce w 1991 roku. Po połączeniu KLD z Unią Demokratyczną w 1994 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Unii Wolności w Poznaniu. Obecnie nie sprawuje żadnych funkcji partyjnych. Jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta Poznania.

Żonaty z Beatą Machowską-Kaczmarek, mają dwuletniego syna Ignacego. Radny z listy UW.

A A g I ( HB · A S AA.. iii aAHIlAAfc, fi

WOJCIECH SZCZĘSNY KACZMAREK. Urodził się w Luboniu 24.03.1942 r. w rodzinie inteligenckiej. Ojciec Telesfor - prawnik, matka Zyta - nauczycielka. Do Poznania przeprowadził się wraz z rodzicami w 1945 roku. Chodził do Szkoły Podstawowej nr 37 na Starym Mieście, następnie do III Liceum Ogólnokształcącego. Studiował fizykę na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w latach 1960-66. W 1974 roku został doktorem fizyki, a w 1990 roku odbył kolokwium habilitacyjne. Pracował w Akademii Rolniczej jako asystent (1966-67). W latach 1967-70 był słuchaczem Studium Doktoranckiego w Instytucie Fizyki UAM, w latach 1970-74 pracował w tymżeinstytucie na stanowisku st. asystenta, a w okresie od 1974 do 1990 adiunkta. W latach 1982-83 był pracownikiem naukowym na Politechnice w Zurychu w Szwajcarii; w latach 1987-88 profesorem kontraktowym na Uniwersytecie Paris N ord. W latach 1990-98 był prezydentem miasta Poznania. W latach 1980-82 wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" UAM, przewodniczący międzyuczelnianej Komisji ds. Socjalnych, delegat na zjazd regionu. W latach 1989-90 ponownie wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" UAM. W roku 1990 był członkiem grupy inicjatywnej Komitetów Obywatelskich, wiceprzewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Miasta Poznania. Od 1990 roku członek założyciel poznańskiego Lions Club International, wiceprezydent; od 1990 r. prezes fundacji Ille-et- Vilaine; w latach 1991-98 r. prezes Związku Miast Polskich; od 1992 r. prezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania; od 1992 r. członek delegacji polskiej na Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu; od 1993 r. członek Rady Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich; od 1993 r. członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; od 1994 r. członek Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP. Odznaczenia: Kawaler Legii Honorowej (1997), Krzyż Oficerski Orderu Zasługi dla Republiki Węgierskiej (1998). Zona Janina, trzech synów, jeden wnuk. Radny z listy UW.

TOMASZ JERZY KAYSER. Urodził się w Poznaniu 6.03.1959 r.

Ojciec Wojciech - lekarz, matka Apolonia - pielęgniarka. Chodził do nie istniejącej już dziś sportowej Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Północnej, później był uczniem klasy o profilu matematyczno- fizycznym III Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kasprzaka. W latach 1979-83 studiował w Akademii Ekonomicznej ekonomikę i organizację handlu zagranicznego, zdobywając tytuł magistra ekonomii. Od 1984 roku pracował jako starszy asystent w Katedrze Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa i Administracji UAM. Radny dwóch poprzednich kadencji. W latach 1990-98 był pierwszym wiceprezydentem Poznania. Od grudnia 1998 roku wiceprezydent ds. rozwoju gospodarczego miasta. Współpracował z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Komisją Rolnictwa i Komisją Oświaty. W obecnej kadencji członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Rolnictwa. Jest prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin.

Ma żonę Halinę i trzech synów - Pawła, Łukasza i Marka (14,12 i 4 lata). Radny z listy UW.

HENRYK KOMASA. Urodził się 19.12.1946 r. w Mokronosach, pow. Wągrowiec. Ojciec Władysław, matka Helena. Do Poznania przyjechał 28.12.1970 r. Ukończył Instytut N auk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i dwuletnie studia podyplomowe UAM. Właściciel sklepów i serwisu elektronarzędzi dla budownictwa. Zdobywca Pucharu Polski w rajdach terenowych - menedżer sportu żużlowego. Najlepiej wypoczywa na łonie natury, ceni kontakty z ciekawymi ludźmi. W obecnej kadencji RMP wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej. Żonaty, dwie córki. Radny z listy SLD.

Radni Rady Miasta Poznania 1998-2002

KATARZYNA KRETKOWSKA. Urodzona 7.06.1958 r. w Gdyni.

Ojciec Mieczysław Jabłecki - ekonomista, matka Jadwiga Jabłecka - ekonomistka. Do Poznania przyjechała w 1976 roku. Chodziła do szkoły podstawowej Greenlawns High School w Bombaju w Indiach, następnie do Liceum Ogólnokształcącego nr II w Gdańsku. Studiowała w Instytucie Filologii Angielskiej UAM w Poznaniu, w 1980 roku otrzymała tytuł magistra filologii angielskiej. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie w Edynburgu, School of Scotish Studies. W latach 1980-86 pracowała jako asystentka w Instytucie Filologii Angielskiej (zajęcia z historii kultury brytyjskiej i amerykańskiej).

W latach 1976-91 była nauczycielką języka angielskiego m.in.

w Lektor International House, a w latach 1976-94 pracowała jako tłumacz języka angielskiego. Członkini Zarządu Miasta Poznania ds. Społecznych w latach 1994-98. Od 1980 roku w NSZZ "Solidarność", od 1986 roku członek Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia oraz International Home Birth Movement, od 1989 roku członek, a w latach 1991-94 prezes Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego. Od 1997 roku jest wiceprezesem Stowarzyszenia "Kobiety Kobietom". Stale współpracuje z Fundacją Pomocy Samotnej Matce, Komitetem Ochrony Praw Dziecka i TPD. Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania, wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, członek - Komisji Mieszkaniowej, Komisji Kultury i Nauki i Komisji Inwentaryzacyjnej. Mąż Grzegorz Kretkowski - historyk sztuki, córki: Aleksandra 13 lat oraz Celina 10 lat.

Radna z listy UW.

WOJCIECH KREGLEWSKI. Urodził się w Poznaniu 14.02.1955 r. H H M J Rodzice: Wojciech - urzędnik, Irena - handlowiec. Do szkoły Jm (L« podstawowej chodził na Łazarzu (SP nr 33), później ukończył Zasadniczą Szkołę Elektryczną nr 2 przy ul. Jawornickiej i Technikum Energetyczne przy ul. Dąbrowskiego. W latach 1976-81 studiował na Politechnice Poznańskiej. N a tejże uczelni ukończył Wydział Elektryczny ze specjalnością automatyzacja układów napędowych. Jest magistrem inżynierem elektrykiem. Od 1981 roku pracował w WFME "Wiefamel" , w latach 1982-86 był kierownikiem budowy w dziale Przygotowania Budów ZSBE "Elbud" Poznań. Od 1986 roku prywatny przedsiębiorca: Zakład Instalacji Elektrycznych. W roku 1992 został prezesem Zarządu "My Way Tech" sp. z 0.0.

W latach 1980-81 był przewodniczącym Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Poznańskiej i członkiem Rady Koordynacyjnej NZS Poznania. W latach 1982-86 działacz podziemnych struktur "Solidarności" ZBSE "Elbud" w Poznaniu. W stanie wojennym, 17 grudnia 1981 r., został usunięty z pracy za działalność związkową w WFME "Wiefamel" . W latach 1989-90 członek Rady Wykonawczej Komitetu Obywatelskiego województwa poznańskiego i stały delegat na Konferencje Krajowe Komitetu Obywatelskiego. Członek założyciel Partii Chrześcijańskich Demokratów w 1991 roku i od tego czasu członek Zarządu Głównego PChD, od 1993 roku przewodniczący Zarządu Regionu PChD. Od 1997 roku jest również wiceprzewodniczącym Rady Regionalnej AWS w Poznaniu. Jest radnym Rady Miasta trzecią kadencję. Obecnie pracuje w Komisjach: Finansów, Polityki Przestrzennej, Rozwoju Gospodarczego i Mieszkaniowej. Interesuje się muzyką poważną, lubi czytać książki historyczne.

Żona Alicja jest mgr inż. technologiem żywności, mają pięcioro dzieci.

Wybrany z listy AWS.

JACEK KURZYCA. Poznaniak, ma 46 lat. Ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu, pracował naukowo w Zakładzie Patofizjologii Akademii Medycznej. Był założycielem Funduszu "Solidarność Bezrobotnym". Współtwórca sukcesów Centrum Kultury "Cicibór", festiwali jazzowych, telewizyjnych programów rozrywkowych i sportowych, poznańskich zawodowych turniejów tenisowych Polish Open. Obecnie prezes Zarządu i współwłaściciel Agencji Reklamowej organizującej amatorskie i zawodowe cykle sportowe, min. Beach Ball Tour (plażowej piłki siatkowej) i piłki nożnej. Członek Komisji Sportu Masowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest pełnomocnikiem Stowarzyszenia Rodzin Zamordowanych Dzieci, które ma na celu wprowadzenie zmian w prawodawstwie oraz ochronę ofiar i ich rodzin w procesach. W Radzie Miasta Poznania obecnej kadencji przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, członek Komisji Kultury i Nauki i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Radny z listy UW.

ELŻBIETA LASOTA. Urodziła się 01.09.1945 r. w Gdańsku. Matka Aleksandra - handlowiec. Do Poznania przyjechała w 1964 r. Jest magistrem prawa i doktorem nauk humanistycznych.

W latach 1969-91 była pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1991 r. do chwili obecnej prowadzi samodzielną działalność gospodarczą. Jest przewodniczącą Demokratycznej Unii Kobiet w Poznaniu.

W obecnej kadencji RMP w komisjach: Polityki Społecznej, Samorządowej - wiceprzewodnicząca, Mieszkaniowej, Rewizyjnej. Zamężna, trzech synów.

Radna z listy SLD.

JACEK LEŚNY. Urodził się 12.09.1949 r. w Poznaniu. Ojciec Franciszek - maszynista, matka Wisława - bez zawodu. Chodził do Szkoły Podstawowej nr 7, później do I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego. Studiował w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu, ukończył również Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania Oświatą w Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W latach 1971-73 pracował jako nauczyciel w SP nr 29, a od 1973 roku w Zespole Szkół Łączności, gdzie w latach 1982-92 był wiceI , dyrektorem. W tej ostatniej szkole pracuje nadal jako nauczyciel.

Ponadto pracował w klubach poznańskich jako trener piłki ręcznej w latach 1970-78 i hokeja na trawie w latach 1978-82. Jest trenerem II klasy piłki ręcznej, instruktorem tenisa ziemnego oraz ratownikiem WOPR. Podporucznik rezerwy Wojska Polskiego. Od 1994 roku jest wiceprezesem Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Był także działaczem i sędzią sportowym w latach 1970-78.

W obecnej kadencji Rady jest wiceprzewodniczącym Komisji Samorządowej i członkiem komisji: Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Rewizyjnej. Żona Ewa jest radcą prawnym, syn Błażej ma 25 lat, córka N atalia - 19. Radny z listy SLD.

Radni Rady Miasta Poznania 1998-2002

DARIUSZ LIPIŃSKI. Urodził się 4.08.1955 r. w Warszawie. Ojciec Mieczysław - farmaceuta, matka Krystyna - ogrodnik. Do Poznania przyjechał w roku 1966. W 1969 r. ukończył Szkołę Podstawową nr 60 w Poznaniu przy ul. N aramowickiej, następnie w 1973 roku - IX Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu przy ul. Warzywnej. Studiował na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (kierunek fizyka). Studia ukończył w roku 1979. W 1990 roku zrobił doktorat z nauk fizycznych. Od 1980 roku jest pracownikiem naukowym UAM, autorem publikacji książkowych i artykułów naukowych z dziedziny fizyki fazy skondensowanej oraz fizyki matematycznej. Ponadto opublikował kilkaset tekstów publicystycznych w prasie ogólnopolskiej i lokalnej. Członek założyciel NSZZ "Solidarność" na UAM w 1980 roku. Po 13 grudnia 1981 r. działał w strukturach podziemnych "S", w 1985 roku aresztowany na pół roku. Po 1989 roku członek władz regionalnych i krajowych NSZZ" Solidarność". Od 1996 r. współzałożyciel i wiceprzewodniczący Wielkopolskiego Oddziału A WS. Przewodniczący Rady Miasta Poznania, członek Komisji Kultury i Nauki oraz Samorządowej. Żona Violetta, córka Klaudia ma 18 lat, syn Tomasz 17 lat. Radny z listy AWS.

JACEK ŁUKOMSKI. Poznaniak, urodził się 19.07.1950 r. Ojciec Edmund - lekarz, matka nie pracowała. Do szkoły podstawowej chodził na Starym Mieście (SP nr 29), następnie do III Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. W latach 1968-74 studiował medycynę w Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ma dyplom lekarza medycyny. W latach 1974-90 pracował jako asystent na Chirurgii "A" Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Poznaniu przy ul. Lutyckiej, gdzie uzyskał specjalizację w chirurgii. Od roku 1990 do 1992 był dyrektorem Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w Poznaniu, w latach 1992-98 wiceprezydentem Poznania. Od lutego do czerwca 1992 r. ukończył program szkoleniowy "Training the Trainen" Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania (EHMA), którego został członkiem. Jako wiceprezydent ds. polityki społecznej przygotował i nadzorował projekt "Poznań - Zdrowe Miasto". Od trzech lat wykładowca na studiach podyplomowych z zarządzania w ochronie zdrowia. W 1998 r. otrzymał ogólnopolską nagrodę dziennikarzy za osiągnięcia w promocji zdrowia. Od grudnia 1998 r. dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Poznaniu. W trzeciej kadencji RMP przewodniczący Komisji Zdrowia Publicznego i wiceprzewodniczący Komisji Finansów, członek komisji Polityki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki. Radny z listy UW.

FRANCISZEK MACIOŁA. Urodził się 10.01.1944 r. w Chorzowie. Ojciec Gerard - leśniczy (zginął w czasie działań wojennych), matka Florentyna - emerytka. Do Poznania przyjechał 15.09.1986 r. Chodził do Szkoły Podstawowej w Chorzowie, następnie do Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie Batorym. Ukończył Oficerską Szkołę Lotniczą w Dęblinie, a następnie Akademię Lotniczą - Monino oraz Akademię Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR - Moskwa. Od grudnia 1967 roku pełni zawodową służbę wojskową na stanowiskach od instrukto

ra-pilota, do dowódcy Korpusu Lotniczego włącznie. W latach 1990-98 pełnił funkcję dowódcy Garnizonu Poznań. W latach 1980-82 był prezesem klubu sportowego WKS Czarni Radom, a od 1990 roku jest prezesem klubu sportowego WKS Grunwald w Poznaniu. Zona Krystyna, córka Katarzyna. Radny z listy SLD.

KONRAD ZYGMUNT MAĆKOWIAK. Urodził się 12.06.1954 r.

w Jarocinie. Ojciec Zygmunt był pułkownikiem, lekarzem medycyny, zmarł w 1995 roku, matka Kazimiera zmarła w 1973 roku. Ukończył Szkołę Podstawową nr 65 w Poznaniu, a w 1973 roku IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej. W latach 1973-79 studiował w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Jest żołnierzem zawodowym, lekarzem medycyny, ginekologiem położnikiem, anestezjologiem, specjalistą organizacji Ochrony Zdrowia.

Działał w PCK w latach 1990-91, od 1997 roku członek Rady Osiedla Poznań Wola, od 1992 roku członek Rady Rodziców przy SP nr 22 w Poznaniu. Żona Elżbieta, córka Justyna (15 lat). Radny z listy SLD.

STANISŁAW ANDRZEJ MAĆKOWIAK. Urodził się 3.07.1955 r.

w Koźminie. Ojciec Zygmunt był lekarzem, oficerem Wojska Polskiego, matka Kazimiera z d. Zefirian. Oboje nie żyją. Do szkoły podstawowej chodził na Starym Mieście (SP nr 65), a maturę zdał w 1974 roku w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Edukacji Narodowej na Ogrodach w Poznaniu. Następnie był słuchaczem Pomaturalnego Studium Gastronomicznego przy ul. Pomorskiej. W latach 1977-79 pracował w administracji hotelu Orbis Merkury, w latach 1977-86 jako mistrz kelnerski w hotelu Orbis Poznań, w latach 1986-90 był stewardem morskim na Goliath Shipping NS -A*v N orwegia. Od 1990 do 1996 roku prezes Zarządu w "Le Cosmai-Michel Badre" sp. z 0.0.

Były członek "Solidarności" w latach 1980-81, SZSP i ZSMP, prezes Zarządu Regionu Wielkopolska Ruchu Społecznego Niezależna Inicjatywa Europejska. Były sekretarz Rady Osiedla Pod Lipami (członek RO na drugą kadencję) i delegat na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Winogrady, działacz samorządowy, członek Rady Programowej TV Winogrady, przewodniczący Komitetu Zjazdowego Absolwentów IV LO w 1993 roku i członek Towarzystwa Przyjaciół IV LO. W obecnej Radzie wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Żonaty, cztery córki i syn.

Radny z listy SLD, rekomendowany przez Polską Partię Socjalistyczną. Obecnie radny niezależny .

KRZYSZTOF MĄCZKOWSKI. Urodził się 4.10.1970 r. w Wolsztynie. Ojciec Józef - przedsiębiorca, matka Kazimiera jest na emeryturze. Chodził do Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 1 w Wolsztynie, następnie do Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie. Do Poznania przyjechał w 1989 roku. Studiował antropologię kulturową i etnologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył Podyplomowe Studium Gospodarki Przestrzennej Miast i Gmin Polski Zachodniej - specjalizacja: ochrona środowiska.

, , sstln

Radni Rady Miasta Poznania 1998-2002

W latach 1992-94 pracował w Krajowym Instytucie Badań Samorządowych, od 1994 roku w Sejmiku Samorządowym Województwa Poznańskiego, a obecnie w kancelarii Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Od 1994 roku jest koordynatorem Grupy Poznańskiej Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, od 1997 roku działa w Klubie Inteligencji Katolickiej w Poznaniu.

Od roku 1991 należy do NSZZ "Solidarność", od 1994 działa w Zjednoczeniu Chrześcijańsko- Narodowym jako sekretarz Zarządu Regionu Poznańskiego, a od 1996 roku jest przewodniczącym Zespołu Ochrony Środowiska ZChN. W roku 1995 został wiceprezesem Ogólnopolskiego Samorządowego Forum Ekologicznego. W obecnej kadencji pracuje w pięciu komisjach Rady Miasta Poznania: Ekologicznej (gdzie jest wiceprzewodniczącym), Polityki Przestrzennej, Kultury i Nauki, Gospodarki Komunalnej oraz Miejskiej Komisji ds. Wyborów Osiedlowych. Decyzją Rady Miasta Poznania został delegowany do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Od lat interesuje się ochroną środowiska i ornitologią, polityką i religią. Pasjonuje go morze i czytanie książek. Żonaty z Dorotą, ma dwie córki - Marię i Bogumiłę.

Radny z listy AWS.

STANISŁAW MIKOŁAJCZAK. Urodził się 7.06.1944 r. w Gnieźnie. Ojciec Czesław - rolnik, matka Helena. Do Poznania przyjechał w 1962 roku. Do szkoły podstawowej chodził w Turostowie i Kiszkowie, następnie kontynuował naukę w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. W latach 1962-67 studiował filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1975 roku zrobił doktorat z zakresu językoznawstwa polonistycznego. W 1988 roku habilitował się, w 1992 został profesorem UAM. N auczyciel akademicki w Instytucie Filologii Polskiej UAM - od asystenta do profesora. Obecnie prodziekan ds. nauki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, kierownik Zakładu Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Leksykologii. W latach 1980-81 współorganizator NSZZ "Solidarność" w regionie poznańskim. W 1982 roku internowany w więzieniu w Gębarzewie (siedem miesięcy). W latach 80. działał w opozycji antykomunistycznej, w latach 1988-89 zajmował się odtwarzaniem struktury NSZZ "Solidarność" na UAM. Współorganizator Klubów Politycznych: "Ład i Wolność", "Sierpień 80" oraz Partii Chrześcijańskich Demokratów. Działacz Poznańskiego Komitetu Obywatelskiego, organizator licznych działań politycznych i społecznych, m.in. Komitetu Obrony Wolności Telewizji Publicznej i Komitetu Pomocy Ofiarom Trzęsienia Ziemi w Armenii (w 1988 roku). W latach 1992-93 dyrektor Zespołu Doradców wicepremiera Pawła Łączkowskiego.

Żona Bożena, córki: Joanna, Hanna, Lidia, syn Michał, wnuczka Maria.

Radny z listy AWS.

ALEKSANDRA MIKULSKA. Urodziła się 9.09.1936 r. w Poznaniu. Ojciec Władysław - pracownik umysłowy, matka Leokadia - bez zawodu. Ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu, Wydział Pielęgniarstwa. Pracowała jako przełożona pielęgniarek, obecnie na emeryturze. Działa w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia. Wiceprzewodnicząca Komisji Ekologicznej RMP obecnej kadencji.

Mąż Henryk, syn Leszek. Radna z listy SLD.

KLEMENS MARIA MIKUŁA. Urodził się 6.07.1931 r. w Poznaniu, syn Michała i Franciszki. Ukończył Państwowe Gimnazjum i Liceum Budownictwa w Poznaniu, studiował na Politechnice Poznańskiej (studia ukończył w 1956 roku) i Politechnice Wrocławskiej (tu studia ukończył w 1972 roku). Jest magistrem inżynierem architektem. W latach 1956-86 pracował jako projektant w Poznańskim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego i w Pracowni U sług Architektonicznych "SARP w Poznaniu". I Obecnie jest współwłaścicielem i dyrektorem Biura Studiów i Pro- J jektów "Architektonika". W 1981 roku został wyróżniony tytułem twórcy przyznawanym przez ministra kultury i sztuki za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej, a w 1993 roku został laureatem Złotego Wawrzynu Olimpijskiego za projekt architektoniczny Malty w Poznaniu. Od lat jest wiceprezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddziału w Poznaniu.

W kadencji 1994-98 w Radzie Miasta Poznania pracował w Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa oraz w Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. W obecnej kadencji pracuje w komisjach: Ekologicznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki. Radny z listy UW.

MAŁGORZATA MIS. Urodziła się 22.04.1954 r. w Głębowicach.

Ojciec - górnik, matka - gospodyni domowa. Ukończyła Szkołę Podstawową, Liceum Ogólnokształcące oraz Medyczne Studium Zawodowe. Obecnie pracuje jako pielęgniarka w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 2 w Poznaniu. Działa w związkach zawodowych, w DUK i ruchu młodzieżowym. Interesuje się turystyką zagraniczną i krajową, posiada uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych, zna język hiszpański i włoski. W obecnej kadencji Rady Miasta Poznania pracuje w komisjach: Polityki Przestrzennej, Polityki Społecznej, Zdrowia Publicznego oraz Kultury Fizycznej i Turystyki. Ma trójkę dzieci: Karolinę Marię, Martę Aleksandrę i Jacka Augusta. Radna z listy SLD.

ZDZISŁAW NOWAK. Urodził się 24.09.1953 r. w Obornikach Wielkopolskich. Ojciec Jan - operator ciężkiego sprzętu, matka Walentyna - pielęgniarka. Do Poznania przyjechał 1.09.1968 r. W latach 1960-68 chodził do Szkoły Podstawowej nr 1 wMurowanej Goślinie, następnie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Poznaniu przy ul. Inżynierskiej 4, a w latach 1973-77 do Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Poznaniu. W roku 1978 rozpoczął studia w Akademii Wychowania Fizycznego, w 1982 uzyskał tytuł mgr sportu i trenera II klasy. W latach 1968-72 pracował jako mechanik samochodowy w Przedsiębiorstwie Sprzętowo-Transportowym Budownictwa Rolniczego w Poznaniu przy ul. Bałtyckiej 10. W latach 1972-93 pracownik resortu spraw wewnętrznych. Równocześnie od 1969 r. do 1982 r. zawodnik sekcji bokserskiej TS Olimpia Poznań. Po ukończeniu Akademii Wychowania Fizycznego trener juniorów i seniorów w TS Olimpia w latach 1982-97. Od 1.01.1998 r. prezes Poznańskiego Klubu Bokserskiego, Profi- Boks- Promotion. Żona Renata, córki Marzena i Joanna, syn Michał, wnuczka Ania. Radny z listy SLD.

Radni Rady Miasta Poznania 1998-2002

ANDRZEJ NOWOTNY. Urodził się w Poznaniu 17.06.1961 r.

Ojciec Henryk, matka Barbara. Chodził do Szkoły Podstawowej nr 22 na Woli, następnie do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej na Ogrodach. W latach 1980-85 studiował w Akademii Rolniczej w Poznaniu na Wydziale Rolnym. Uzyskał tytuł magistra inżyniera rolnika. Do 1994 roku pracował jako główny specjalista w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym AR w Poznaniu. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Giełdy Rolno-Ogrodniczej, przewodniczącym Rady Społecznej ZOZ Wilda i członkiem Zarządu Fundacji Arka. Na studiach był przewodniczącym NSZ AR Poznań, w latach * 1981-89 przedstawicielem AR w Międzyuczelnianym Komitecie Protestacyjnym NSZ, przewodniczącym Rady Pracowniczej RZD Baranowo, członkiem Rady Wykonawczej Komitetu Obywatelskiego województwa poznańskiego, członkiem założycielem Partii Chrześcijańskich Demokratów i członkiem Zarządu Regionalnego PChD. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania w latach 1992-94.

Po raz trzeci wybrany do Rady Miasta Poznania. W obecnej kadencji wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, członek Komisji Ekologicznej, Komisji Samorządowej i Komisji Rozwoju Gospodarczego. Żona Małgorzata jest genetykiem, córka Joanna ma trzy lata. Radny z listy A WS.

HALINA OLSZEWSKA. Urodziła się 29.04.1949 r. w Poznaniu.

Wychowała się w domu rodzinnym w Łęczycy koło Poznania. Ojciec, z zawodu wojskowy, brał udział w walkach o Kołobrzeg i bitwie pod Wizna. Szkołę podstawową ukończyła w Wirach, później chodziła do Zasadniczej Szkoły Handlowej w Poznaniu i Technikum Ekonomicznego. W latach 1964-69 pracowała jako sprzedawca w MHM, od 1970 roku była kierowniczką sklepu, w 1990 roku rozpoczęła własną działalność handlową, organizując sieć Delikatesów Mięsnych "Prosiaczek". Firma posiada pięć sklepów na terenie Poznania i bar bistro "Wika" na Wildzie. Zatrudnia ok. 200 pracowników i w 1997 roku zdobyła miano Wielkopolskiego Kupca Roku oraz tytuł Lidera Przedsiębiorczości (nagroda ogólnopolska).

Od 1970 roku czynnie uczestniczy we wszelkich akcjach charytatywnych, w szczególności wspiera szkoły. Uprawia turystykę pieszą, narciarstwo, lubi pływać. Dużo czyta. Interesuje się naukami ekonomicznymi, społecznymi i logistycznymi. Ma troje dzieci: dwie dorosłe córki ijedenastoletniego syna. Radna bezpartyjna z listy SLD.

MARCIN OZMINKOWSKI. Urodził się 18.11.1973 r. w Poznaniu. Rodzice, Przemysław i Maria, są z zawodu ekonomistami. U czył się w Szkole Podstawowej nr 77 przy ul. Dmowskiego oraz w Szkole Podstawowej nr 3 na os. Piastowskim. Kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym nr 10 w Poznaniu, później studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa.

Jest dyrektorem Biura Poznańskiego Związku Pracodawców oraz wiceprzewodniczącym Regionu Poznańskiego Unii Wolności. W III kadencji RMP wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Ma żonę Katarzynę i córkę Julię. Radny z listy UW.

MARCIN PAETZ. Urodził się 4.11.1975 r. w Poznaniu. Ojciec Tadeusz - notariusz, matka Bogusława - ekonomista. Chodził do Szkoły Podstawowej nr 86 im. Wł. Broniewskiego, następnie do Liceum Sportowego im. Bohaterskich Dzieci II Wojny Świat. Aktualnie student V roku Wydziału Prawa i Administracji U niwersytetu im. Adama Mickiewicza (Stacjonarne Studium Prawa). Jest członkiem Rady Osiedla Warszawskiego.

W obecnej Radzie jest wiceprzewodniczącym Komisji Mieszkaniowej. Radny z listy AWS.

JANINA PAPRZYCKA. Urodziła się 9.09.1942 roku w Wywie.

Ojciec Mieczysław Wieczorek, matka Alina. Do Poznania przyjechała w 1954 roku. W 1965 roku otrzymała tytuł magistra na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1997 roku jest na emeryturze.

Wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Metalowcy przy Centralnym Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu.

Od 1984 r. aktywnie uczestniczy w pracach Federacji Metalowcy oraz strukturach OPZZ. Syn Jarosław, urodzony w 1966 roku, jest absolwentem Politechniki Poznańskiej. Radna z listy SLD.

MICHAŁ PARYSEK. Urodzony w Poznaniu 21.06.1956 r. Ojciec Zenon był oficerem WP, matka Kazimiera nie pracuje zawodowo.

Chodził do SP nr 23 na J eżycach, następnie do VIII LO im. A. Mickiewicza. Jest absolwentem Akademii Górniczo- Hutniczej im. Staszica w Krakowie. W 1987 roku ukończył Wydział Geodezji Górniczej, kierunek geodezja i kartografia tejże uczelni i jest inżynierem geodetą w specjalności geodezji inżynieryjno-gospodarczej aglomeracji miejskich. Od 1.09.1977 r. pracuje w Biurze Projektowo- Badawczym Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt - Poznań", obecnie jest dyrektorem Biura. W latach 1992-93 współpracował z Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w rządzie Hanny Suchockiej w zakresie programu mieszkaniowego państwa "Nowy ład mieszkaniowy" i projektów pakietu ustaw mieszkaniowych. Założyciel pierwszego w Polsce Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Od 1980 roku w "Solidarności", od 1992 w Unii Demokratycznej, od 1994 w Unii Wolności.

W minionej kadencji Rady Miasta Poznania był przewodniczącym Komisji Mieszkaniowej oraz członkiem Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa, Komisji Gospodarowania Mieniem i Komisji Samorządowej. W nowej Radzie jest członkiem Komisji Polityki Przestrzennej, Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Mieszkaniowej. Członek Zarządu Miasta odpowiedzialny za zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje i ochronę środowiska. Współpracuje z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego dla m. Poznania.

Żona Krystyna, trzy córki: Barbara (19 lat), Hanna (16 lat) i Natalia (13 lat). Radny z listy UW.

CZESłAW PAWLACZYK. Urodził się 14.04.1942 r. w Radojewie w rodzinie robotniczej jako syn Franciszka i Pelagii. W Poznaniu zamieszkał z rodzicami w 1945 roku. Chodził do

Radni Rady Miasta Poznania 1998-2002

Szkoły Podstawowej nr 60 w Naramowicach, następnie do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Studiował fizykę: w latach 1960-63 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1963-66 na Uniwersytecie Warszawskim i tam uzyskał dyplom i tytuł magistra fizyki.

Od 1966 roku pracuje w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, obecnie na stanowisku docenta. W 1973 r. zdobył stopień doktora fizyki, a w 1994 r. doktora habilitowanego. Pracował na Uniwersytecie Saarbriicken RFN (2,5 roku) oraz na Politechnice Federalnej w Lozannie w Szwajcarii (rok). W latach 70. działacz ZNP, od 1980 roku jest w "Solidarności".

Wiatach 1989-91 członek Zarządu "S" Regionu Wielkopolska.

Członek założyciel ROAD, potem działacz Unii Demokratycznej, obecnie Unii Wolności.

W kadencji 1994-98 radny Rady Miasta Poznania z listy Komitetu Wyborczego Samorządna Wielkopolska. Od 1998 roku radny w tejże Radzie z listy Unii Wolności. Przewodniczący Klubu Radnych UW. Żona Maria, córka Karolina.

MIRON PERLIŃSKI. Urodził się 17.08.1942 roku w miejscowości Lipa w woj. poznańskim. Do Poznania przyjechał w 1962 roku do pracy. Później podjął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia ukończył w 1978 roku, uzyskując tytuł magistra administracji. Jest specjalistą w zakresie kierowania i zarządzania. Ukończył kurs dla członków Rad Nadzorczych. W latach 1961-62 pracował w sklepie "Chełmek", w latach 1963-66 w Zakładach Zbożowych w Poznaniu, w latach 1966-82 w Przedsiębiorstwie "CPW" w Poznaniu. W minionych latach członek PZPR, obecnie SdRP. W latach 1982-89 starszy instruktor, a w latach 1989-90 Kierownik Biura... i Inspekcji KW PZPR w Poznaniu. W latach 1990-94 pracował jako radca prawny. Działał w Związku Zawodowym Chemików "CPW", był przewodniczącym Krajowego Zespołu Branżowego "CPW" w latach 1980-81.

Radny poprzedniej kadencji, wtedy i w obecnej kadencji wiceprzewodniczący Komisji Finansów RMP. Żonaty. Radny z listy SLD.

JADWIGA ROTNICKA. Urodziła się 20.11.1943 r. w Lubochni pow. Gniezno. Ojciec Franciszek - prawnik, matka Juliana Florentyna - bez zawodu, samotnie wychowywała dzieci. Do Poznania przyjechała na studia. W latach 1961-66 studiowała geografię, uzyskując dyplom i tytuł magistra geografii, a w roku 1975 tytuł doktora. W 1989 roku habilitowała się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1966 roku do chwili obecnej pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Instytucie Geografii Fizycznej, obecnie na stanowisku profesora. Jest wicedyrektorem Instytutu. Należy do licznych towarzystw naukowych, m.in. do PTPN Wydział Nauk Przyrodniczych, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskiego Towarzystwa Przyjaciół N auk o Ziemi. Radna od 1990 roku, wiceprzewodnicząca RMP do 1992 roku, potem do 1998 roku jej przewodnicząca. W kadencji 1994-98 była członkiem Komisji Ekologicznej i Komisji Samorządowej, w obecnej kadencji jest przewodnicącą Komisji Ekologicznej. Mąż Karol - profesor geologii, córka Joanna - matematyk, geolog. Radna z listy UW.

ARTUR RÓŻAŃSKI. Urodził się 3.06.1963 r. w Poznaniu. Ojciec Andrzej - księgowy, matka Danuta - ekonomistka. Chodził do Szkoły Podstawowej nr 65 w Poznaniu, następnie do Technikum Łączności. Studiował fizykę na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza. Pracuje jako administrator systemów informatycznych w Wielkopolskim Banku Kredytowym. Jest członkiem Stronnictwa Konserwatywno- Ludowego.

W III kadencji RMP przewodniczy Komisji Mieszkaniowej.

Żonaty, ma dwóch synów i córkę.

ANDRZEJ RYBARCZYK. Urodził się 17.01.1952 r. w Poznaniu.

Ojciec Edmund - pracownik umysłowy PKP, matka Henryka.

W latach 1958-65 chodził do Szkoły Podstawowej nr 10, następnie w latach 1965-69 do Liceum Ogólnokształcącego nr VIII im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Studiował na Politechnice Poznańskiej, na Wydziale Budownictwa Lądowego, kierunek konstrukcje budowlane. Od 1974 roku pracował w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego kolejno jako: inżynier budowy, kierownik robót montażowych i dyrektor. Od 1991 roku jest prezesem Zarządu Poz- Building. Członek "Solidarności" w latach 1980-89, Poznańskiego Związku Pracowników, Wielkopolskiej Izby Budowlanej, Wielkopolskiej Izby Przemysłowo - Hand10wej oraz BCC. W obecnej Radzie jest wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego. Żona Maria jest ekonomistka, syn Marcin uczy się w liceum.

Radny z listy UW.

PIOTR SARNA. Urodził się w Poznaniu 11.04.1947 r. Ojciec Zenon - oficer WP, matka Janina - księgowa. Uczęszczał do SP nr 66 na Starym Mieście, następnie do Liceum Pedagogicznego przy ul. Różanej na Wildzie. Studiował pedagogikę z biologią (1966-71) na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UAM w Poznaniu. W roku 1980 uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na Wydziale Nauk Społecznych UAM. W latach 1971-73 pracował na etacie asystenta w Instytucie Pedagogiki UAM, w latach 1973-87 w Instytucie Badań nad Młodzieżą (później Instytut Badań Problemów Młodzieży w Warszawie Oddział w Poznaniu) jako adiunkt i sekretarz naukowy. W tym czasie (1974-84) był redaktorem i kierownikiem działu miesięcznika "Życie Szkoły". Od 1987 roku jest nauczycielem akademickim w Instytucie Medycyny Społecznej Akademii Medycznej w Poznaniu. Od 1966 roku nauczyciel w wielu poznańskich szkołach podstawowych i w XIII LO. Autor ponad 50 publikacji, w tym kilku książek. W III kadencji RMP jest wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia Publicznego.

Żona Anna Bartoszewicz-Sarna jest prawnikiem, mają dwie córki - Katarzynę (21 lat) i Kingę (18 lat). Radny z listy SLD.

ELŻBIETA SIKORSKA. Urodziła się 24.08.1952 r. w Krasnołęce-Malbork. Do Poznania przyjechała w 1975 roku. Do szkoły podstawowej chodziła w Szczecinku. W 1972 roku ukończyła Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Szczecinku, a w 1983 roku studia w Akademii Medycznej w Poznaniu na Wydziale Pielęgniarstwa. W 1986 roku zdobyła specjali

Radni Rady Miasta Poznania 1998-2002zację I stopnia z medycyny społecznej w Poznaniu, a w 1992 roku specjalizację II stopnia z organizacji ochrony zdrowia w Warszawie. W latach 1972-75 pracowała w Szpitalu Powiatowym w Szczecinku na stanowisku pielęgniarki -instrumentariuszki, w latach 1975-79 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Poznaniu. Od 1983 roku pracuje w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Towarzystwa Medycyny Społecznej oraz Rady Wojewódzkiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia.

W 1989 roku otrzymała Odznakę Honorową "Za wzorową pracę w służbie zdrowia", za pracę w związkach zawodowych Srebrną Odznakę Związkową Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia. Radna z listy SLD.

JAN SKURATOWICZ. Urodził się 4.06.1946 r. w Ciechomicach fi J P " koło Płocka. Rodzice: Józef - ekonomista, Alina - prawnik. Li- t ceum Ogólnokształcące ukończył w Skierniewicach. Do Poznania przyjechał na studia. W latach 1964-70 studiował historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, uzyskując tytuł magistra. W latach 1970-73 odbył studia doktoranckie w Instytucie Historii UAM. Od 1973 roku jest pracownikiem Instytutu Historii Sztuki UAM. W roku 1975 uzyskał tytuł doktora, od 1993 roku dr habilitowany, od 1995 roku profesor. Członek NSZZ "Solidarność" od września 1980 roku, członek KZ "S" w latach 1980-81 i od 1989 roku.

W I kadencji RMP był członkiem Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Organizacyjno-Prawnej, Kultury i Nauki, Gospodarowania Gruntami Miejskimi. W II kadencji członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa spoza Rady. W obecnej Radzie przewodniczy Komisji Kultury i Nauki. Żona Aleksandra jest doktorem medycyny, laryngologiem, dwie córki - starsza Karolina studiuje stomatologię, młodsza Kinga jest słuchaczką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Radny z listy AWS.

JERZY SOCZKA. Urodził się 12.07.1942 r. w Połajewie. Rodzice nie żyją. Do Poznania przyjechał w 1960 roku. Jest rencistą. Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Gazociągu, Wodociągu i Kanalizacji dla Osiedla Szczepankowo- Spławie- Krzesinki. Pełnił funkcje przewodniczącego Zarządu Osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki. Obecnie radny Rady tego osiedla. W RMP III kadencji wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, członek Komisji Polityki Przestrzennej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Samorządowej i Komisji Rewizyjnej. Żona Czesława, córka Alina, syn Przemysław. Radny z listy UW.

KRYSTYNA MARIA STACHOWSKA. Urodziła się w Warszawie 28.07.1944 r. Ojciec Karol - urzędnik, matka Jadwiga - handlowiec. Do Poznania przyjechała w 1963 roku na studia i mieszka tutaj do dziś. Studiowała psychologię na UAM w latach 1963-68. W 1974 roku zdobyła uprawnienia logopedyczne. W 1984 roku ukończyła studia podyplomowe,a w 1986 r. uzyskała najwyższy stopień specjalizacji zawodowej; jest specjalistą ds. niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych. Od 1968 roku pracuje bez przerwy w oświacie na stanowisku psychologa. Obecnie w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 5 w Poznaniu (od 1977 roku). Jest członkiem ZNP, działa w różnych organizacjach na rzecz dzieci oraz osób nie pełnosprawnych, m.in. w Fundacji Pomocy Dzieciom Niesłyszącym "Grześ".

Radna Rady Miasta Poznania w II kadencji (1994-98), pracowała w Komisji Oświaty i Wychowania, Komisji Kultury i Nauki, Komisji Zdrowia Publicznego oraz Komisji Polityki Społecznej, której była przewodniczącą. W III kadencji RMP ponownie przewodniczy tej komisji. Mąż Ryszard jest profesorem UAM, dwoje dzieci: syn Mateusz i córka Monika (zamężna), wnuczka Elżbieta. Radna z listy SLD.

SŁAWOMIR STELMASIAK. Urodził się 23.12.1963 r. w Poznaniu. Do szkoły podstawowej chodził na Wildzie, następnie do Technikum Chemicznego. Maturę zdał w 1983 roku i rozpoczął studia na UAM na Wydziale Chemii, które ukończył w 1989 roku. Od tego czasu jest prywatnym przedsiębiorcą. Członek Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług. Radny od 1990 roku. W I kadencji odrodzonego samorządu był przewodniczącym Komisji Ekologicznej, w II kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Ekologicznej oraz kierował Klubem Radnych Samorządna Wielkopolska.

W III kadencji pełni funkcję przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, jest członkiem Komisji Rolnictwa i Komisji Ekologicznej.

Żonaty. Dwoje dzieci. Radny z listy UW.

MICHAŁ STULIGROSZ. Urodził się 17.09.1950 r. w Poznaniu.

Ojciec Bogdan - muzyk, matka Helena z Domańskich. Chodził do Szkoły Podstawowej na Dębcu i Grunwaldzie. Następnie uczęszczał do Technikum Geodezyjno- Drogowego (1963-69). Jest technikiem geodetą i magistrem geografii (studia na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), a od 1998 roku uczestnikiem studium doktoranckiego na tym wydziale. Od 1969 roku pracuje zawodowo, obecnie na stanowisku kierownika Pracowni Badań Rynku Nieruchomości w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego Geopoz. Członek "Solidarności" od 1980 roku. Członek Ruchu Społecznego Akcji Wyborczej Solidarność (RS AWS). Radny Rady Miasta Poznania w kadencjach 1990-94 i 1994-98. Przewodniczył i uczestniczył w komisjach Rady zajmujących się ładem przestrzennym i gospodarowaniem majątkiem gminy. W III kadencji Rady ponownie jest przewodniczącym Komisji Polityki Przestrzennej oraz członkiem Komisji Rolnictwa, Komisji Mieszkaniowej i Komisji Inwentaryzacyjnej. Żona Alina jest inżynierem i rzeczoznawcą majątkowym.

Radny z listy A WS.

Radni Rady Miasta Poznania 1998-2002

PIOTR SZAROLETA. Urodzony 27.06.1963 r. w Poznaniu.

Ukończył studia wyższe na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, następnie studia podyplomowe - szacowanie nieruchomości w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Jest prezesem Zarządu Wielkopolskiej Giełdy Odzieżowej.

Działał w Wielkopolskim Społecznym Ruchu Przeciwdziałania Bezrobociu. Należy do Wielkopolskiej Izby Przemysłowo- Handlowej, Stowarzyszenia Absolwentów Politologii oraz Stowarzyszenia Wielkopolskich Pozytywistów. W obecnej kadencji RMP jest wiceprzewodnicącym Komisji Polityki Przestrzennej. Żona Mariola, dwoje dzieci: Magdalena i Michał. Radny z listy SLD.

ANTONI SZCZUCINSKI. Urodził się 12.06.1950 r. w Krzywej.

Ojciec Antoni, matka Janina. Do Poznania przybył w 1968 roku na studia na UAM. Studiował w latach 1968-74 fizykę, uzyskując tytuł magistra fizyki, a w 1979 roku tytuł doktora filozofii (też na UAM). - A Pracował w Zakładach Metalurgicznych" Pomet" jako fizyk (1974-77).

Od 1977 r. do chwili obecnej pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Instytucie Filozofii kolejno na stanowiskach asy- 4 1 stenta, starszego asystenta i adiunkta. Autor pięciu książek i 70 artykułów naukowych z filozofii przyrodoznawstwa i społecznych zagadnień polityki. II W latach 1969-90 członek PZPR, był m.in. sekretarzem KU PZPR UAM. Od 1990 roku członek SdRP, pierwszy przewodniczący poznańskiej socjaldemokracji. W poprzedniej kadencji wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania. W III kadencji RMP wiceprzewodniczący komisji Samorządowej. Żonaty, dwóch synów. Radny z listy SLD, przewodniczący Klubu Radnych SLD.

JACEK TOMCZAK. Urodził się 27.07.1973 r. w Poznaniu, syn Jerzego i Jolanty. Uczył się w Liceum Ogólnokształcącym nr 8 im. A. Mickiewicza w Poznaniu, które ukończył w 1993 roku, zdając maturę. W tym samym roku rozpoczął stacjonarne studia na U niwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa. Obecnie posiada wyższe wykształcenie prawnicze. W latach 1995-97 był studentem Wydziału Filozoficznego Studium św. Tomasza w Poznaniu. Jest redaktorem audycji historycznych w Katolickim Radiu Poznań i współautorem cyklu czwartkowych audycji historycznych, które nadawane są na antenie radia od listopada 1997 roku. Działa w Akcji Katolickiej przy parafii Chrystusa Najwyższego Kapłana. W czasie studiów prawniczych czynnie uczestniczył w różnych organizacjach studenckich, szczególnie w Korporacji Akademickiej "Lechia". W obecnej Radzie Miasta Poznania jest członkiem Komisji Planowania Przestrzennego, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Inwentaryzacyjnej oraz pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Interesuje się prawem, filozofią, historią i sportem. Swoje zainteresowania rozwija na podstawie studiów prawniczych i filozoficznych. Historią interesuje się ze względu na szacunek dla tradycji narodowych i rodzinnych. Jeździ na nartach, nurkuje, fascynuje go paralotniarstwo. W1994 roku na zawodach z okazji 75-1ecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zdobył wicemistrzostwo w slalomie specjalnym. Radny z listy A WSmm

JANUSZ BOGDAN TOMCZAK. Urodził się 18.03.1947 r. w Poznaniu, syn Władysława i Teresy. Ukończył Średnie Studium Zawodowo-Społeczno-Prawne. W latach 1963-85 pełnił służbę zawodową w wojsku, później, do 1991 roku, pracował w Urzędzie Dzielnicowym N owe Miasto na stanowisku kierownika wydziału BG, a w latach 1992-97 był zastępcą kierownika Oddziału Organizacji w Urzędzie Rejonowym w Poznaniu. Działa w Komitecie Obywatelskim (Koło os. Pistowskie). Pomaga ubogim i organizuje Gwiazdki dla dzieci z rodzin o niskich dochodach. Jego hobby to wędkarstwo i działka. Ma żonę Halinę i syna Dariusza. Radny z listy SLD.

-mt:

MICHAŁ TOMCZAK. Urodził się 2.09.1968 r. w Poznaniu. Ojciec Andrzej - prawnik, matka Ewa była geodetą. Chodził do Szkoły Podstawowej nr 19 w Poznaniu na os. Oświecenia, następnie do X Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysła II w Poznaniu na os. Rzeczypospolitej. W 1987 roku zdał maturę. W latach 1987-91 studiował w Akademii Medycznej, od 1991 roku studiuje na Zaocznym Studium Prawa, a od 1998 - Zarządzanie ZPCh (Zakładami Pracy Chronionej). W latach 1991-95 pracował w biurach handlu zagranicznego w frrmach handlowych, w latach 1995-96 w firmie motoryzacyjnej, od 1997 roku jest szefem poznańskiego oddziału Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Od 1990 roku działa w organizacjach pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Od 1993 roku jest prezesem Fundacji Wspierania Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Sporty Wodne "Handi" , sprawującej m.in. opiekę nad dziećmi w Sanatorium Rehabilitacyjnym w Kiekrzu. W III kadencji RMP jest wiceprzewodniczącym Komisji Polityki Społecznej.

Od września 1995 roku żonaty, ma dwoje dzieci: dwuletniego syna Adama i kilkumiesięczną córeczkę Marię. Żona Małgorzata jest lekarzem medycyny i pracuje jako onkolog radioterapeuta w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. Radny z listy AWS.

WŁODZIMIERZ URBANCZAK. Urodził się 12.08.1946 r. w Zielonej Górze. Rodzice - ojciec Marceli i matka Janina - są na emeryturze. Do Poznania przyjechał w 1967 roku. Do szkoły podstawowej chodził w Lesznie, następnie do Technikum Drzewnego we Wschowie. Studiował na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu. W latach 1967-74 pracował w Biurze Konstrukcyjno- Technologicznym w Poznaniu, w latach 1974-75 w WSOSK - jako kierownik stolarni, w latach 1975-80 w Zjednoczeniu Przemysłu Drzewnego w Poznaniu - jako specjalista technolog. Od 1980 roku prowadzi prywatną działalność gospodarczą. Działał w Komitecie Obywatelskim, Parafialnej Grupie Charytatywnej. Jest przewodniczącym Rady Osiedla Podolany. W obecnej Radzie jest wiceprzewodniczącym Komisji Samorządowej.

Żona Elżbieta, syn Krzysztof i synowa Alicja.

Radny z listy AWS.

Radni Rady Miasta Poznania 1998-2002

PAWEŁ WIERZBIŃSKI. Urodził się 7.05.1957 r. w Puszczykowie w rodzinie robotniczej. Ojciec Franciszek - kierowca, matka Czesława - krawcowa. Chodził do Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, następnie do Policealnego Studium Zawodowego nr 1 w Poznaniu. Od 1978 roku pracuje w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Puszczykowie jako elektronik. W swoim zakładzie pracy jest przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". Należy do RS A WS.

Radny w kadencji 1994-98, delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego w latach 1994-98. Od 1998 roku członek Rady Społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej Wilda. W obecnej kadencji RMP przewodniczący Komisji Bezpieczeń - stwa i Porządku Publicznego. Żonaty. Radny z listy AWS.

TOMASZ WITKOWSKI. Urodził się 12.03.1963 r. w Poznaniu.

W latach 1983-88 studiował na Wydziale N a uk Społecznych oraz Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1989-93 był udziałowcem w firmie Lotos Sp. z 0.0., w okresie 1993-96 współwłaścicielem firmy Arbiter s.c. Od roku 1996 jest współwłaścicielem firmy Archia s.c. W 1981 r. wstąpił do NSZZ "Solidarność", a w latach 1981-89 działał w opozycji. W latach 1989-95 należał do Unii Polityki Realnej, będąc kolejno szefem Biura Poselskiego Janusza Korwina-Mikke (1991-93), szefem Koła Poznań (1992-95) i członkiem Rady Głównej (1993-95). W latach 1993-95 był także członkiem Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie. WII kadencji Rady Miasta Poznania (1994-98) był członkiem Komisji Finansów spoza Rady. Od 1987 r. jest wiceprzewodniczącym Rady Regionalnej Akcji Wyborczej "Solidarność" Oddział Wielkopolska, a od 1998 r. przewodniczącym Zarządu Regionalnego Ruchu Społecznego AWS w Poznaniu. W obecnej kadencji RMP przewodniczy Komisji Finansów i jest członkiem komisji: Rozwoju Gospodarczego, Kultury Fizycznej i Turystyki, Mieszkaniowej. Żonaty, dwójka dzieci. Radny z listy A WS.

[Opracowali: Mateusz Malinowski i Danuta Książkiewicz-Bartkowiak]

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1999 R.69 Nr1 ; Władze miejskie dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry