H54

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr4

Czas czytania: ok. 5 min.

J\RONIh.A MIASTA POZNANIA

Losy projektu założenia instytutu politechnicznego w Łodzi w latach 1864--1867 przedstawia Dr. Wincenty Łopaciński, Aleksander Kraushar podaje wspomnienia z nie dawnej przeszłości. Ostatnia, w "Rocznik.U" pracą o przeszłosci Łodzi jest Edwarda }{o"seta "Łódź w latach 18t:iO-70. Zarys historyczno-statystyczny". W pracy tej wykorzystano te materjały statystyczne, jakie z owego czasu w Łodzi istnieją; materjały sa, nie równe, nie mogły też wydać pełnego obrazu życia miejshiego. Próba tego rodzaju pracy jest wszakże godna uznania. Poza podane.mi przyczynkami wymienić należy Dr. Marcelego Handelsmana rzecz p. t. "ZamIast programu badań", w kwrej poruszonych jest kilka poważnych zagadnień, jakie historjografję łódzką interesować będą, oraz "biblJografję Łodzi za rok 1927". Bibljografja ta jest - za tłusta; nie wyobrażam sobie, żeby można na dalsza, metę wszystkie drobiazgi pUblicystyczne tak skrzętnie zestawiać. I jest to wogóle moja pretensja do całego dzieła: jest szereg rzeczy za obszernych; nie każdy okólnik, nie każde pismo ma wartość źródłowa" a tylko wtedy zasługuje na pełne ogłoszenie; tu i owdzie wolałby czytelnik krótką pracę konstruktywną zamiast przedruków itp. Nie jest to zresztą wyraźna usterka; może jednak nie zaszkodzi zwrócić uwagę na rzeczy niekonieczne. Razem: "Rocznik Łódzki" wchodzi do historjografji miast polskich jako pozycja ze wszechmiar ważna i poważna. Zygmunt Zaleski.

f'S p l' a w ()I z 11 a n i e Z a r z a, d u s t o l. m i a s t a P; o z n a n i a," za rok 1928/29. Poznań 1929. Nakładem Magistratu stoI. miasta Poznania. 40. Str. 252.

.,D zi e ił G ł o s o wa ni aU. Informacje dla Biur Głosowania przy wyborach do Rady Miejskiej w Poznaniu. Nakładem Magistratu Stołecznego Miasta Poznania. Odbito w zakładach Graficznych Drukarni św. Wojciecha. Nakład obejmuje 20n egzemplarzy numerowanych. PoznalI, we wrześniu 199 roku.

Str. 14 + 2.

n«cznik Statystyczny przewozu towarów na polskich kOlejach państwowych za rok 1928. . \Varszawa 1929.

"P l' Z e g I a, d :'> t a t y s t y c z n miasta Włocławka za rok 1928 oraz sprawozdanie z gospodarki miejskiej za rok 1928/29". Włocławek 1929. Nakładem Magistratu m. Włocławka. Str. 307 + 3.

A. M o n e d z i k o w a "Polsza".

Sof ja 1929. go str. 134, zawiera m. i. opis Poznania.

E d war cI R o S s e t "Łódź Miasto Pracy". Łódź 1929. Nakładem Magistratu m. Łodzi. 80 Str. 99 + 2 nlh.

.Jan Stanisław Ylajewski.

Historja Miasta Kocka. Monografja z ilustracjami oraz planem miasta.. Nakładem l\'Iagistratu m. Kocka 1928. go Str: 36.

CZASOPISMA

"SaOlol'ząd M i (> j sk i". Miesięcznik poświęcony polityce komunalnej. 1929. Nakład£>m Związku Miast Polskich. R. 1!12!I. T. IX. Zeszyty 9. 10 i 11.

Treść: Nr'. 9 zawiera m. i. 1)1'.

Stanisława Aywa,sa "Naprawa !'\karbowości komunalnej", Dl'.

Rudolfa Sikorskiego "Projekl polskiej ustawy miejskiej i .ieg o zmiany". Dl'. Kazimierz/I, Windakiewicza .,Zagadnienia ol'ganizlleji stołecznej". Leona Władysława Biegeleis£>nll- .,[)ziałalnoś(' aprowizacyjna. samol'zqdu t.erytor.ialnego", Edwarda .Tez i(' ['skiego "Działalność samorząIłów mie.jskich i ziemskich w pierwsze m dzif'sięciol£>ciu nif'podległości". ;\/1'. 10. Mar'celego Porowskiego "Potrzeby miast na. tle obecnf'go stanu ich gospodarki, a Zlldania biura Związku Miast Polskich", Ik. Rudolfa Sikorskiego ..Pro.jekt polskie.i ustawy mie.iskiej i .jego zmiany, Stefana PH('hnowskiego "W spraw/£> organizacji samOl'ządu miejskiego". r. 11. Dl'. Homana Sichrawa "Polityczne i gogpodarcze zadania samorządu miejskiego", Dl'. Kazimierza Windakiewicza "ZlIgadnienia organizacji stolecznej", F'r'anciszka Piltza "Komunalna organizacja kredytowa". Dr. med. .T. Budzińskiej-Tylickiej "VH. zjazd lekarzy i działaczy sanitarnych miejskich". .,1-' I' z f' g I ą d ::; a lU o I' Z ą d o w Y" Organ Związku Miast Polskich.

Warszawa. 1929. R. n. 11<1'. :ł:J do 46. Str. 665-863.

Treść: Nr :ł5 zawiera Ul, i. "X-te Ogółne zebranie Związku J\lia,,;t

:łfi5

Polskich", ,,0 instrukcję w sprawie pieczęci władz i urzędów samorządowych", "Rządy komisaryczne w samorządach". N"I'. :ł(-;' "IV. Zjazd statystyków \łrie,iskich". "Rocznik statystyki \'Jiast Polskich", "Powszechny Za,kład Ubezpieczeń Wzajemnych II obsługa kredytowa miast", "Orzecznictwo Najwyższego Tr'ybunału Administracyjnego w sprawach samorządu miejskiego'" ..ZaJ'ząd.zenia i wyjaśnienia. minister.ialne". r. :37. "X-te Ogólne Zebnmif' ;ZwJqzku Miast Polskich", ,.Z,jazd lekal'zy i flziałaczy saniI,amych", ..Ił. Polski Kongres Dl'Ogowy", "Orzecznictwo Najwyższer.w TI'yłmnału Administracyjnego w sprawach samo,'ządu miejskiego".

I'. :ł8. "Ośmdki zdl'owia", "Rozwój miasta. powiatowego Szanptul" (Wielk(}polska)" "Orzecznictwo Najwyższego Trybunału Administracyjnego w sprawach samorządu miejskiego". .'1/1'. 39. "Starania Związku Miast Polskich o pomoc Rządu celem uregulowa.nia sprawy podatków państwowych z tytułu rohót uleIłowskich", ..Rezolucje sekcji samol'Ządowe.i pierwszego polskiego kongr'esu nauk administracyjnych", "Ol'zecznictwo 'lJ"ajwyższego Trybunału Administracyjnego w sprawach samorządu miejskiego", "Podatek komunalny od towarów przywożonych dł'Ogami żelaznemi". \[1'. 40/41. "Kryzys gospodarki miejskiej", "W sprawie zamiel'zonej zmiany rozporządzenia Rady Ministrów o powiatach miejskich", O,,, .T. Zawadzkief.(Il "Posiedzenie Zar'ządu Iiędzy

KRONIKA :\HASTA POZNANIAnarodowego Związku Miast", "Posiedzenie specJalnej Komisji Zarządu Związku Miast Polskich do sprawy opl'acowania wzorowych przf'pisów miejsco'wych policy,ino - hudowlanych" "Orzecznictwo Najwyżi'zego Try. Dunału '\dminislracyjnego w sprawie opłat drogowp'h w mi11'stach wydzielonych".

r. 42/44. ,,0 'pokrywanie przez rniasta części kosztów leczenia członków kas chorych", ,,cia,ganie opłat radjofonicznych przez Magistrdly". I'. 45/4G. -"'larceli Poznai1ski ..Zjazd i zjednoczenia miast przed HO Jaty". ,. Kro n i k a \V a, r s z a w y" H. V.

r. 7--8. Zawiera m. in.: "Dł'llgoroczność w szliOłach powszectmych Warszawy". Z. L. .,Lu"n{)ŚĆ' Warszawy na Uf' wędrówek wewnętrznych ludności Polski", A. P. ,,\Vystawa te a't.ralna" (Warszawa. rl. :t VITr - x. IX. 1929 r.). "D z i e n n i k H o z II o,' z ą d z P i1 st. kl'. m, I( I' a k o wa". R. L. Nr. 6 z 30. VI. 1929 zawiet'a m. L Tadeusza Przeorskipgo "Zagad.

nienia samOl'ządowe w dobif' obecnej" i Dl'. Zygmunta Dunaja "Działalność Gminy miasta Krakowa w ZH kn'.sie zdł'owia publicznego" . ..Kronika M. Grodna l!J2!ł.

'Nakładem Magistratu m. Grodna pod Redakcja, Romana Sawickiego. _ R. II. Nr. 1. 40 Str. :J!J. '. W i a d o m o ś c i S a m o r z a, d 0we U 1929. Dwutygodnik, organ samorządów powiatowych i miejskich Ziem Zachodnich. Wydawca, I\:omunalny Z",ia,zek Kredytowy. Redaktor, Dr. Władysław Dalbor. Ił. III. r'. 19-22st!'. :W7-::J36. Zawierają m. in.: (Nr. 19/20) W. D. "Po zamknięciu P,' \Y. I\. omz wyborach miejskich'", tegoż "Pobory członków zarządu i pmcowników samorządowych", -. Gaertnera "Poznań w roku 1927 w świetle cyfr"', \V. O. "Z zagadnień na rlobie". (NI-.22) W. G. ,,cia,ganie opłat, (:pchowych i korporacyjnych w droctzf' przymusowej". "R u ch S amorzą d owy". \Vydawca,: Poznański Wojewódzki Związek Komunalny. Poznail 1929. R, III. ]'1;1'. !J zawiera m. i.

Dl'. Kazimierza Windakiewicza .,Zagadnienia organizacyj miast wielkich i stołecznych". "Ś w i a t K u p i f' C ki". Tyg'Q(!nik poświęcony sprawom Związków rO\'I', ora,z zl'zeszell Kupieck.ich złączonych w Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Poznail Kraków 1929. H. V. 1929. NI' ;J!ł rio 46. Zawierają lU. in. Nr. 39-40 .,2':i lecie Związku Tow. Kupieckirh w Poznaniu i ;'iDO-lecie KorpoI'acji Kupców Chrześcijańskich w Poznaniu", m'. i1 Eugenju!'lzlt Kwiatkowskiejl;o "Dzieło pracy )narodowef- (wyg.łoszone przy zamknięciu P\VK) , nr. 41 "Powszechna Wystawa I{rajowa a MiędzYllaro/łowp Targi w Poznaniu", "R O;t. k vet". Tygodnik ilustl"Owany, R. XXII. NI'. 39. Str.. 20 Cislo.

Zawiera m. i. na st.r. 16 ,.Rolnictwo na Wystawie w Poznaniu". "S a lonu 1929. Czeskosłowackił' czasopismo ilustrowane Cislo. Ił. VIII. NI'. 8. Str. 10 + 24 + 12.

Zawiera m. i. na str. 14 Hilu I'f'go Majkowskiego ..YvrS1a\\"ł IV Poznaniu".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry