Z HUCHU \\< YDA WNICZEGOtwowych. Dr. Aleksy BachuIski domaga się założenia w Łodzi archiwum gospodarczego. Archiwum takie istnieje np. w Kolonji. Trzeba wszakże zauważyć, iż w Kolonji istnieje także muzeum przemysłowe, które mojem zdaniem stoi w stosunku do a.rchiwum jak Kast.or do Polluksa. Dr. Józef Siemieński opisuje .,2:ródła archiwalne do historji Łodzi" (wraz z przypuszczeniami, gdzie możnaby dalszych szukać) i osobno .,Księgi mh:jskie dawnej Łodzi". Adam StebeIski zestawia archiwa.Ija łódzkie z lat 1793-1807 a Dr. Kazimierz Konarski archiwaIja łódzkie w Archiwum akt dawnych w Warszawie. Poza tern mieszczą się w ..Jłocznik u": sprawozdanie archiwalne, statut i regulaminy archiwum łódzkiego. Przeważna część przyczynków poświęcona jest historji Lodzi. Dr. Stanisław Arnold przedstawia stosunki gospodarczospołeczne w okolicach Łodzi we wczesnem średniowieczu. Trochę w tern może poezji o nieznanych czasach, zresztą charakterystyka rozwoju własności rycerskiej i możnowładczej, zwłaszcza kościelnej. Maksymiljan Ba,ruch zestawia stan badań nad nazwą l.odzi. Odrzuca się obecnie wywód od Łodziców, Andrzej Zand wywodzi Łodzię od "łozy", a autor od imienia Włodzisław. 2a. dna interpretac.ia nie przekonywa. Dr. Kazimierz Kaczmarczyk opisuje lokację starej Łodzi na prawie niemiecldem w r. 1387, charakteryzując ją szczegółowo w miarę istniejącegó materjału (rzecz ważna). Tyle o średniowieczu. Z wieków 16--18 znajdujemy drobiazg Dr. Ryszarda Prze laskowskiego p. t. "Listy prymasa Ostrowskiego do biskupa R}bińskiego i wzmianka w nich o Łodzi". Koniec 18. i początek 19. wieku obejmuje praca Arona Alperina: 2ydzi w Łodzi 1780-1822 (z przedmową Majera Bałabana). Praca ta jest za szczegółowa, wobec braku ważniejszych przejawów wzgl. zagadnień. Dużo miejsca poświęcono 19. wiekowi' niewątpliwie słusznie, bo wiek ten jest okresem najwa... żniejszym i naj ciekawszym w historji Łodzi. Dobry przyczynek o Stanisławie Staszicu (Staszic w Łodzi w r. 1825) daje Dr. Kazimierz Konarski. Ważna to ilustracja początków wielkiego przemysłu łódzkiego. Józef Raciborski, redaktor ..Rocznika", ZBmiesz("za pracę swą o dawnym ratuszu łódzkim, szczegółową monografję zabytku (z początków 19. wieku), rzecz wcale interesującą. Michał Witanowski i Aleksander Hoefig opracowali Łódź w czasie powstania listopadowego, przyczynki przydatne i ciekawe np ze względu na stosunek do powstania mieszczan pochodzenia niemieckiego, którzy współpracowali cZęsto z powstańcami. Dr. Ryszard Przelaskowski w rozprawie p. t. "Zagadnienia polityczne w życiu wyznaniowem Łodzi w 19. wieku" podał nam b. dobry obrazek z życia duchowieństwa i jego walki z Rosjanami i prze'ciw małżeństwom mieszanym itp. Józef Litwin opisuje \6dzkjp surogaty monety zdawkowej z okresu powstania styczniowego; wałny przyczynek gospodarczo-historyczny, ale zbyt przewlekły.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry