CECHMISTRZE POZNAŃSCY I STAROSTOWIE GENERALNI WIELKOPOLSKI JAKO ELEKTORZY RADY MIEJSKIEJ POZNANIA W XVI WIEKU

Kronika Miasta Poznania 1999 R.69 Nr1 ; Władze miejskie

Czas czytania: ok. 56 min.

OPRACOWAŁ JACEK WIESIOŁOWSKI

D ecyzją króla Zygmunta Starego o likwidacji instytucji rajców dożywotnich, starsi cechów i korporacji kupieckich Poznania zostali jedynymi osobami uprawnionymi do zgłaszania 24 kandydatów do rady miejskiej. Wyłącznie z tej grupy starosta generalny wybierał corocznie dwóch burmistrzów i sześciu rajców. W rękach 44 przysiężnych (38 cechmistrzów z 19 cechów i sześciu starszych z trzech korporacji) znalazła się nagle ogromna władza w wielkim mieście polskim, jakiej dotychczas nigdy w Poznaniu nie posiadali. Nie wiemy, dlaczego ławnicy (osiem osób) zostali pozbawieni prawa wyboru kandydatów do rady. Może była to niedoróbka prawna przy przygotowywaniu tekstu dokumentu, może celowy zamysł kancelarii koronnej czy interwencja starosty generalnego. Była to ogromna porażka elit miejskich, które przez kilkanaście lat funkcjonowania rady dożywotniej utrzymywały prawie całą władzę w swych rękach. Mimo to rewolucja rzemieślnicza w mieście nie nastąpiła i cechmistrze nie przejęli władzy. Nie mamy nawet wiadomości o tym, aby w ogóle próbowali. Wydaje się, że decydującą rolę odegrał fakt rozwarstwienia między rzemieślnikami bogatych i ubogich cechów oraz uzależnienie cechmistrzów rzemieślniczych od handlarzy kupujących wyprodukowane przez nich towary. Istniały nieliczne bogate cechy niezależne od warstwy kupieckiej, np. rzeźnicy i piwowarzy, ale już równie bogate rzemiosła bardziej luksusowe, krawcy, kuśnierze czy złotnicy, były silniej uzależnione od zamówień patrycjatu, a kuśnierze w części wręcz aspirowali do warstwy kupieckiej, bogacąc się na pośrednictwie w handlu futrami i futerkami ruskimi i litewskimi. Znaczna część produkcji uboższych rzemiosł była wykupywana i sprzedawana za pośrednictwem kramów i bud w rynku oraz nabywana przez różnych kupców i rozprowadzana po Wielkopolsce, a może nawet eksportowana dalej. Dotyczyło to zwłaszcza produktów cechowych tych rzemiosł, które tylko w Poznaniu czy Kaliszu miały swe cechy, ajedynie sporadycznie warsztaty na prowincji. Monopol na handel detaliczny wyprodukowanym w Poznaniu suknem czy płótnem mieli krojownicy sukna. Produkty miechowników, czapników, ślusarzy, a także powroźników, mydelników czy grzebieniarzy sprzedawała korporacja budników. Ogromną produkcję czerwono- i białoskórników nabywali w większości kupcy poznańscy bądź też oni pośredniczyli przy transakcjach hurtowych. Powiązania gospodarcze powodowały, że konkretni cechmistrze musieli przy wyborach myśleć o pomyślności swych przesiębiorstw. Elita miejska była doświadczona w rządzeniu społecznością miejską i starała się o dodatkowe zabezpieczenia swych pozycji na przyszłość. Niezależnie od rzemiosł cechowych istniały w mieście niewielkie, zwarte grupy zawodowe, zbyt małe, by utworzyć swą organizację cechową, ale posiadające nadane przez miasto statuty. W kadencji 1519/20 do grona cechów zostały włączone nowo powstały cech farbiarzy oraz korporacja kupiecka reprezentowana przez trzech starszych, jednak nie ustaliły one swej pozycji w gronie przysiężnych. Kupcy znaleźli się w gronie przysiężnych na stałe od 1536 roku, zajmując od razu pierwsze miejsce. Statut przyjęli dopiero w 1554 roku. W 1522 roku dopuszczono do grona przysięgłych garncarzy oraz będące w stadium organizacji cechy cieśli i balwierzy. Podmiejscy garncarze mieli stary statut z 1509 roku i nie byli powiązani z bogatymi cechami. Nieliczni balwierze (statut 1517) byli łatwi do skontrolowania. Nie powiodło się powołanie cechu cieśli, łatwego do uzależnienia od cechmistrzów poprzez zamówienia. Dalszy wzrost liczby cechów nastąpił w 2 poło XVI w. Od 1557 roku występują cechy mydelników (statut już 1495) i grzebienników (statut 1557). Ci ostatni utrzymali cech dol580 roku, potem przez kilka lat przy nazwie cechu nie podawano imion starszych, a następnie zniknęła ze spisów nazwa cechu. Zapewne import tzw. norymberszczyzny wyeliminował produkcję cechową. W 1565 roku doszedł cech powroźników, a w 1567 roku pojawiła się jednorazowo nowa grupa cechów - murarze, cieśle, konwisarze i patennicy. Wśród starszych murarzy pierwszym był Jan Baptysta di Quadro, twórca renesansowej szaty Ratusza. Konwisarze występują na stałe od 1574 roku. Był to cech łączący różne specjalności - konwisarzy i ludwisarzy (statut 1573), introligatorów (statut 1574) i malarzy (statut 1550 i 1574), którzy przeszli tu z cechu złotników. Patennicy (statut 1586), wytwórcy drewnianego obuwia, a także snycerze na stałe znaleźli się w gronie przysiężnych od 1586 roku. Od 1595 roku powrócili do grona cechowego murarze (statut 1591). Wszystkie nowe cechy, których starsi zostali włączeni do grona przysiężnych, były cechami nielicznymi i najczęściej uzależnionymi poprzez zamówienia i sprzedaż towarów od elit miejskich. W 1599 roku było 62 starszych z czterech korporacji kupieckich i 27 cechów. Wszyscy cechmistrze i starsi korporacji byli jednak uzależnieni od rady miejskiej, gdyż ona właśnie spośród czterech kandydatów zgłoszonych przez cech wyznaczała dwóch cechmistrzów i przyjmowała od nich przysięgę wierności miastu.

Niektóre grupy rzemieślnicze pozostały do końca XVI w. na etapie grup zawodowych, nie posiadających prawa wyboru kandydatów na rajców. Byli to cieśle (statut 1591, wraz z murarzami), krótko istniejący farbiarze skórek bobrowych (statut 1581), nożownicy (statut 1592) i potrażni (statut 1581), istniejący już

Jacek Wiesiołowskiw końcu XV w. Niektóre grupy zawodowe były włączane do istniejących cechów - kartownicy (statut 1581) byli włączeni nieoczekiwanie do cechu czapników, a miecznicy (statut 1497) do cechu ślusarzy (1563). W ramach cechowych znajdowali się także mistrzowie reprezentujący rzadkie specjalności. Szczegóły ordynacji wyborczej nie są znane. Brak wzmianek tak w statutach cechowych, jak w nielicznych księgach cechowych z XVI w. Było to uprawnienie samych cechmistrzów, jako przysiężnych, na które pozostali mistrzowie cechowi mogli mieć tylko pośredni wpływ. Przywilej Zygmunta Starego nie precyzował, w jakiej formie ma się odbywać wyłanianie przez przysiężnych listy 24 kandydatów do władz miasta. Rady miejskie nie były zainteresowane szczegółowym określeniem procesu ustalania listy i formy przekazania jej staroście. Nie znamy więc szczegółów tego istotnego dla demokracji miejskiej aktu. Dopiero z przywileju Zygmunta Augusta z 1552 roku dowiadujemy się, że przysiężni zbierali się w ratuszu na dwa tygodnie przed św. Mateuszem (7 IX), spisywali kandydatów i opieczętowany tekst przekazywali staroście. Ostatecznego wyboru z listy dokonywał starosta wielkopolski. Do 1535 roku był nim Łukasz Górka, kasztelan poznański, potem do 1551 roku jego syn, kasztelan poznański Andrzej Górka. W latach 1552-64 krótko rządzili Janusz Kościelecki, woj. brzeski, potem sieradzki, oraz Jakub Ostroróg (1566-68). W 1568 roku starostą generalnym został Wojciech Sędziwój Czarnkowski, kasztelan santocki, który zmarł w pocz. 1578 roku. Po nim burmistrza i rajców wybierał w latach 1578-93 Andrzej Opaliński, marszałek wielki koronny. Ostatnim starostą w XVI w.

był Adam Sędziwój Czarnkowski, wojewoda łęczycki sprawujący swój urząd od 1593 do swej śmierci w końcu 1627 roku. Czy i jak wywarli oni swe indywidualne piętno na formowaniu elity miejskiej - na to pytanie mogą dać odpowiedź tylko dalsze, szczegółowe badania. Długa lista kandydatów przedstawiana staroście pozostawiała mu swobodę wyboru rajców i burmistrzów. W 1552 roku, 18 lutego, na sejmie w Piotrkowie przedstawiono w imieniu burmistrzów (Andrzej Lupczyński, Leonard Kraker), rajców i całej władzy miejskiej prośbę o zmniejszenie liczby kandydatów, motywując to wyludnieniem miasta po pożarze (z 1536 roku!) i napływem nowych mieszkańców głównie z terenów wiejskich. Był to akurat okres wakatu na stanowisku starosty generalnego po śmierci Andrzeja Górki (3 XII 1551 r.), a przed nominacją Janusza Kościeleckiego (krótko przed 15 IV 1552 r.). Król Zygmunt August zgodził się, aby na okres sześciu lat wybór był dokonywany spośród 12 kandydatów, co prawie zapewniało nominatom wejście do władz miasta. Kandydaci mieli być wierni Bogu i królowi, sposobni na te stanowiska, wyróżniający się cnotami i roztropnością, a przysiężni mieli przed zgłoszeniem kandydatów złożyć dodatkową przysięgę, że nie będą w swym wyborze kierować się pokrewieństwem, przyjaźniami czy nieprzyjaźniami, lecz wybierać najstosowniejszych na te stanowiska. W dniu 11 czerwca 1555 r. tenże król, nie czekając na upłynięcie sześciu lat, zamienił ten czasowy przywilej na wieczysty. Burmistrzami byli wtedy dr Walenty Reszka i Jarosław Brzeźnicki, starostą Janusz Kościelecki. Zmiana ta była bardzo korzystana dla elit miasta, ale zasada wyboru przez cechmistrzów i starszych korporacji nie uległa zmianie. Jednakże w tym samym 1555 roku doszło do bliżej jeszcze nierozpoznanych walk w elicie władzy Poznania. Starosta Kościelecki uznał racje opozycji i powołał 25 września 1555 r. nowych burmistrzów (Jana Kośmidra i dra Kaspra Goskiego) i prawie całkowicie nowy skład rady miejskiej. Zapewne też na jego interwencję 7 października 1556 r. król Zygm un t August cofnął swój przywilej z 1555 roku i wszystko wróciło do stanu z 1518 roku. Do końca XVI w. następnych zmian już nie dokonano.

21IX 1507/1508 AmP I 5 k. li-liv krojownicy sukna: Marcin Rykosza, Jakub Janik, kramarze: Amand Herb, Błażej [Koperszmidt], piwowarzy: Wawarzyniec Kliza, Wojciech Kośmider, rzeźnicy starzy: Pawel Konojedzki, Jan Mysz, rzeźnicy nowi: Stanisław Giecz, Bieniek, piekarze: Jurga, Szymon Pleszewski, złotnicy: Jakub Barth [złotnik], Jan Szyling [ malarz], kuśnierze: Piotr Unger [zwany też: Węgrzyn], Paweł Łysy, szewcy: Michał Matras, Matys Kwaśny, krawcy: Piotr [Bederman] krawiec, Herman [Wurm], rymarze: Matys Koszyk, Jan Wróbel, sukiennicy: [Stefan] Milczan, Bartosz Krosz, budnicy: Piotr Sperling [zwany: Steyerer], Jacobus Tłusty [Tłuścioch], białoskórnicy: Jan pergamenista, Michał Wolf, kowale: Albertus Kuperschmidt [kotlarz], Mikołaj Koprek [kowal], czapnicy: Matys Stosz, Tomasz, czerwonoskórnicy: Hannes Konig, Matys Wincenc, ślusarze: Matys Adamek, Franciszek [Roch miecznik], bednarze: Piotr, Jan Łysy, tkacze: Piotr Wayner, Matys Kolba, miechownicy: [Andrzej] Andryczka [tasznik], Lorenc [miechownik?], stolarze: Jan [Hoffman cieśla] z Piasków, Jan Mnich [zw. Pizdek] z Przed Mnichy.

21IX 1508/1509 AmP I 5 k. 31 krojownicy sukna: Jakub Janik, Olbrycht Rosman, kramarze: Amand Herb, Błażej [Koperszmidt], piwowarzy: Wojciech Kośmider, Wawrzyniec Kliza, rzeźnicy starzy: Jan Mysz, Marcin Szomek, rzeźnicy nowi: Bieniek [Benesz], Jan Duś, piekarze: Jurga, Szymon Pleszewski, złotnicy: Jan Szyling [malarz], Kasper Motylka [złotnik], kuśnierze: Piotr Unger, Paweł Łysy, szewcy: Michał Matras, Paweł Kozieł, krawcy: Piotr Bederman, Jakub Włoch [zwany: Włoszek], rymarze: Jan Wróbel [rymarz], Klimek siodlarz, sukiennicy: Piotr Folia, Bartosz Krosz, kowale: Koprek Mikołaj [kowal], Andrzej Religa [miedziownik], ślusarze: Jan Bernowski [ślusarz], Franczek [Roch] gladiator, budnicy: Piotr Steyer, Jakub Tłusty, czapnicy: Matys Stosz, Tomasz, bednarze: Piotr, Jan Łysy, białoskórnicy: Jan pergamenista, Michał Wolf, czerwonoskórnicy: Hannes Konig, Lorenc Mayler, tkacze: Piotr Wayner, Hannes Kolba, stelmachowie: Prokop [stelmach], [Matys] Małowtyk [kołodziej], miechownicy: [Andrzej] Andryczka [tasznik], Lorenc [miechownik?], stolarze: Jan [Hoffman] cieśla, Jan Mnich.

21IX 1509/1510 AmP I 5 k. 47 krojownicy sukna: Jakub Janik, Olbrycht Rosman, kramarze: Błażej [Koperszmidt], Jan Lembchen, piwowarzy: Wojciech Capinos, Wojciech Kośmider, rzeźnicy starzy: Szymon Jakiel, Maciej Semelka, rzeźnicy nowi: Bartosz Baranek, Jan Duś, piekarze: Szymon Pleszewski, Marcin Swawola, złotnicy: Jan Szyling [malarz], Kasper Motylka [złotnik], kuśnierze: Piotr Unger, Paweł Łysy, szewcy: Paweł Kozieł, Wojciech Bawół, krawcy: Jakub Włoch, Marcin Kościesza, rymarze: Marcin [!] Koszyk [rymarz], Jakub Swołek [siodlarz], sukiennicy: Piotr Folia, [Stefan] Milczan, kowale: Andrzej Religa [miedziownik], Bartoszek, ślusarze: Matys Adamczek [Adamek ślusarz?], Franczek [Roch miecznik], budnicy: Piotr Steyerer, Jakub Tłuścioch, czapnicy: Tomasz, Ambroży [Broszy] Matys, bednarze: Piotr, Jan Łysy, białoskórnicy: Jan pergamenista, Jan Szolc, czerwonoskórnicy: Lorenc Mayler, Lorenc Foyt, tkacze: Piotr Wayner, Jędrzejek [Andrzej Ptaszek?], stelmachowie: Procop [stelmach], Matys Małowtyk [kołodziej], miechownicy: [Andrzej] Andryczka [tasznik], Lorenc [miechownik?], stolarze: Janek, Stanisław [Mazur z Grobli].

Jacek Wiesiołowski

21IX 1510/1511 AmP I 5 k. 63 krojownicy sukna: Olbrycht Rosman, Kasper Tylesz, kramarze: Błażej [Koperszmidt], Matys Deyek, piwowarzy: Wojciech Capinos, Wawrzyniec Kliza, rzeźnicy starzy: Szymon Jakiel, Jan Mysz, rzeźnicy nowi: Stanislaw Zachwieja, [Bartosz] Baranek, piekarze: Szymon Pleszewski, Marcin Swawola, złotnicy: Jan Szyling [malarz], Bernard Gniewomir [złotnik], kuśnierze: Piotr Unger, Piotr Stano, szewcy: Wojciech Bawół, Matys Kwaśny, krawcy: Jakub Włoch, Matys Kurnicki, rymarze: Klimek siodlarz, Jakub Swolek, sukiennicy: Piotr Folia, Stefan Milczan, kowale: Andrzej Religa [miedziownik], Grzegorz kowal, ślusarze: Jan Bernowski [ślusarz], Franczek Roch [miecznik], budnicy: Piotr Steyerer, Jakub Tłusty, czapnicy: Matys Stosz, Matys Broszy, bednarze: Jan Łysy, Jan Wiewiórka, białoskórnicy: Hans Szolc, Bernard Prayl, czerwonoskórnicy: Hannes Puczko, Greger Wayner, tkacze: Piotr Wayner, Andrzejek [Ptaszek?], stelmachowie: Matys Małowtyk [kołodziej], Prokop [stelmach?], miechownicy: [Andrzej] Andryczka [tasznik], Lorenc [miechownik?], stolarze: Jan Hoffman cieśla z Piasków, Jan [Mnich] z Przed Mnichy.

21IX 1511/12 AmP 15 k. 78 krojownicy sukna: Olbrycht Rosman, Casper Tylesz, kramarze: Błażej [Koperszmidt], Jan] Reszka [Wielżyński], piwowarzy: [Wawrzyniec] Kliza, [Bartosz] Szczepa, rzeźnicy starzy: Szymon Jakiel, Jan Mysz, rzeźnicy nowi: [Bartosz] Baranek, Jan Duś, piekarze: [Szymon] Pleszewski, [Marcin] Swawola, złotnicy: [Jan] Szyling [malarz], Bernard [Gniewomir złotnik], kuśnierze: Piotr Unger, [Piotr] Stano, szewcy: [Maciej?] Białek, [Matys] Kwaśny, krawcy: Jakub Włoch, Matys Goluta, rymarze: Jan [Jenek] Litwin, Hans siodlarz, sukiennicy: Piotr Folia, [Stefan] Mylczan, kowale: [Andrzej] Religa [miedziownik], Gregorz [kowal], ślusarze: Jan Bernowski [ślusarz], Franczek [Roch miecznik], budnicy: [Piotr] Sperling, Jakub [Tłusty], czapnicy: [Matys] Stosz, [Matys] Broszy, bednarze: Jan Łysy, [Jan] Wiewiórka, białoskórnicy: Hans Szolc, Matys pergamenista, czerwonoskórnicy: [Hannes] Puczko, Greger [Wayner], tkacze: Peter Wayner, [Matys] Kolba, stelmachowie: [Matys] Małowtyk [kołodziej], Szymon stelmach, miechownicy: [Andrzej] Andryczka [tasznik], Lorenc [miechownik?], stolarze: Jan [Hoffmann] cieśla, Jan [Mnich] z Przed Mnichy.

21IX 1512/13 AmP 15 k. 97 krojownicy sukna: Olbrycht Rosman, Józef [Czilg], kramarze: Błażej [Koperszmidt], [ Jan] Reszka, piwowarzy: [Wawrzyniec] Kliza, [Bartosz] Szczepa, rzeźnicy starzy: [Szymon] Jakiel, [Szymon] Byczek, rzeźnicy nowi: [Bartosz] Baranek, [Jan] Duś, piekarze: [Szymon] Pleszewski, [Marcin] Swawola, złotnicy: Bernard [Gniewomir złotnik], Stanisław malarz, kuśnierze: Piotr Unger, [Bartosz zwany Krepel] Walach, szewcy: [Matys] Kwaśny, [Wawrzyniec] Koczonek, krawcy: [Jakub] Wioch, [Maciej] Kurnicki, rymarze: [Jan Jenek] Litwinek, Klimek [siodlarz], sukiennicy: [Piotr] Folia, [Stefan] Milczan, kowale: [Andrzej] Religa [miedziownik], Grzegorz [kowal], ślusarze: [Jan] Bernowski stary [ślusarz], Franczek [Roch miecznik], budnicy: [Piotr] Sperling, Jakub [Tłusty], czapnicy: [Matys] Stosz, [Matys] Broszy [Ambroży], bednarze: Jan Łysy, [Jan] Wiewiórka, białoskórnicy: Hans Szolc, Matys pergamenista, czerwonoskórnicy: Hans Puczko, Greger [Wayner], tkacze: [Peter] Wayner, [Matys] Colba, stelmachowie: [Matys] Małowtyk, Szymon [stelmach], miechownicy: [Andrzej] Andryczka [tasznik], Lorenc [miechownik?], stolarze: Jan [Hoffmann] cieśla, [Jan] Skowronek.

21IX 1513/14 AmP I 5 k. 114-115 krojownicy sukna: Olbrycht Rosman, Kasper Tylesz, kramarze: Błażej [Koperszmidt], [Jan] Lembchen, piwowarzy: Wawrzyniec Kliza, Bartosz Szczepa, rzeźnicy starzy: Szymo n Jakiel, [Maciej] Semelka, rzeźnicy nowi: [Bartosz] Baranek, [Jan] Duś, piekarze: [Szymon] Pleszewski, [Marcin] Swawola, złotnicy: Bernard [Gniewomir złotnik], Stanisław malarz, kuśnierze: [Piotr] Węgrzyn [Unger], [Bartosz] Walach, szewcy: Mikołaj Długosz, Stanisław Warchoł, krawcy: [Jakub zw. Włoch] Włoszek, Peter Białko, rymarze: Jen [Jan

Jenek] Litwin [rymarz], Hans siodlarz, sukiennicy: [Stefan] Milczan, [Bartosz] Kroszyk, kowale: [Andrzej] Religa [miedziownik], Gregorz [kowal], ślusarze: Jan Bernowski [ślusarz], Franczek [Roch miecznik], budnicy: Peter Steyerer, Jakub Tłusty, czapnicy: [Matys] Stosz, [Matys] Brosius [Broszy], bednarze: Jan Łysy, Jan Wiewiórka, białoskórnicy: Hans Szolc, Matys pergamenista, czerwonoskórnicy: Greger Wayner, Hans K6nig, tkacze: Lorenc Kolba, Andrzej Ptaszek, stelmachowie: [Matys] Małowtyk, Szymon [stelmach], miechownicy: [Andrzej] Andryczka [tasznik], Matys kaletnik, stolarze: Stanisław cieśla z Piasków, Jan [Mnich] z Przed Mnichy.

21IX 1514/15 AmP I 5 k. 134 krojownicy sukna:O 1brycht Rosman, Józef [Czilg], kramarze: Błażej [Koperszmidt], Jan Lembchen, piwowarzy: Bartosz Sczepa, [Wawrzyniec] Kliza, rzeźnicy starzy: Szymon Jakiel, [Maciej] Semelka, rzeźnicy nowi: [Bartosz] Baranek, [Stanisław] Zachwieja, piekarze: [Szymon] Pleszewski, [Marcin] Swawola, złotnicy: Bernard [Gniewomir złotnik], Stanisław malarz, kuśnierze: Piotr Unger, Piotr Stano, szewcy: Matys Kwaśny, Mikołaj Mikat, krawcy: Herman [Wurm], Jan Zajfrydt, rymarze: Jan siodlarz, Jakub Swołek [rymarz], sukiennicy: [Stefan] Milczan, Fabian, kowale: Andrzej Religa [miedziownik], Grzegorz [kowal], ślusarze: Lenardt [ślusarz], Andrzej [miecznik], budnicy: [Piotr] Sperling, Matys Czech, czapnicy: [Matys] Broszy, Piotr Bayer [Bayr], bednarze: Jan Wiewiórka, Jan Łysy, białoskórnicy: Hans Szolc, Matys pergamenista, czerwonoskórnicy: Greger [Wayner], Hans K6nig, tkacze: Wawrzyniec Kolba, Andrzej Ptaszek, stelmachowie: Maciej Małowtyk [kołodziej], Szymon [stelmach], miechownicy: [Andrzej] Andryczka [tasznik], Lorenc miechownik (beuthler), stolarze: Jan [Hoffmann] cieśla, Stanisław stolarz.

1515/16 <brak wpisu władz miasta, prawdopodobnie przedłużono kadencję na następny okres>

21IX 1516/17 AmP I 5 k. 171-172 krojownicy sukna: Olbrycht Rosman, Kasper Tylesz, kramarze: Amand Herb, Błażej [Koperszmidt], piwowarzy: [Bartosz] Szczepa, [Wawrzyniec] Kliza, rzeźnicy starzy: [Szymon] Jakiel, [Szymon] Byczek, rzeźnicy nowi: [Stanisław] Zachwieja, [Jan] Jatka, piekarze: [Szymon] Pleszewski, [Marcin] Swawola, złotnicy: [Bernard] Gniewomir [złotnik], Stanisław malarz, kuśnierze: Paweł Łysy, [Bartosz] Walach, szewcy: [Mikołaj] Mikat, [Matys] Kwaśny, krawcy: Matys Kurnicki, [Marcin] Kościesza, rymarze: Klimek siodlarz, Jakub Swołek, sukiennicy: [Piotr] Folia, Fabian, kowale: [Andrzej] Religa [miedziownik], Grzegorz [kowal], ślusarze: [Jan] Bernowski, Paweł paśnik, budnicy: [Piotr] Sperling, [Matys] Czech, czapnicy: [Matys] Broszy, [Piotr] Bayr, bednarze: Jan Wiewiórka, Jan Łysy, białoskórnicy: Bernard Sigmunth, Matys pergamenista, czerwonoskórnicy: Hans K6nig, Lorenc Foyth, tkacze: [Wawrzyniec] Kolba, Andrzejek [Ptaszek?], stelmachowie: [Matys] Małowtyk [kołodziej], Szymon [stelmach], miechownicy: [Andrzej] Andryczka [tasznik], Matys kaletnik, stolarze: Jan [Hoffmann] cieśla, Jan Skrzetuski.

21IX 1517/18 AmP I 5 k. 194-195 krojownicy sukna: Olbrycht Rosman, Józef Czilg, kramarze: Błażej [Koperszmidt], Marcin Bukowski, piwowarzy: [Bartosz] Szczepa, [Wojciech] Capinos, rzeźnicy starzy: [Szymon] Jakiel, [Maciej] Semelka, rzeźnicy nowi: [Stanisław] Zachwieja, [Jan] Jatka, piekarze: [Szymon] Pleszewski, [Marcin] Swawola, złotnicy: [Bernard] Gniewomir [złotnik], Stanisław malarz, kuśnierze: Łysy Paszek [Paweł], [Bartosz] Walach, szewcy: [Mikołaj] Mikat, [Matys] Kwaśny, krawcy: Jan Zajfrydt, [Marcin] Kościesza, rymarze: Klimek, Strojek [Jakub Swołek?], sukiennicy: Piotr Folia, Bartosz Krosz, kowale: [Andrzej] Religa [miedziownik], Grzegorz [kowal], ślusarze: [Matys] Adamek, [Paweł] paśnik, budnicy: Matys Czech, Lenart [Kraker kaletnik], czapnicy: [Matys] Broszy, [Matys] Bayer, bednarze: Jan Łysy, Jan Wiewiórka, białoskórnicy: Matys pergamenista, Bernard Sigmunth, czerwonoskórnicy: Hans K6nig, Lorenc Mayler [zmarł, za niego Paweł Goebel], tkacze: Wawrzy

Jacek Wiesiołowski

nieć Kolba, Andrzej Ptaszek, kołodzieje: [Mathys] Małowtyk [kołodziej], Prokop [stelmach?], miechownicy: [Andrzej] Andryczka [tasznik], Maciej kaletnik, stolarze: Jan [Hoffmann] cieśla, Jan Skrzetuski.

21IX 1518/19 AmP I 5 k. 217 krojownicy sukna: Olbrycht Rosman, Józef Czilg, kramarze: Błażej [Koperszmidt], [Marcin] Bukowski, piwowarzy: [Bartosz] Szczepa, [Michał] Woynowski, rzeźnicy starzy: Szymon Jakiel, Maciej Zemelka, rzeźnicy nowi: Stanisław Giecz, Jan Jatka, piekarze: [Szymon] Pleszewski, [Marcin] Swawola, złotnicy: Andrzej [Strencz] złotnik, Stanisław malarz, kuśnierze: Paweł Łysy, [Maciej zw. Kulik] Zbąski, szewcy: Mikołaj Mikat, Maciej Kwaśny, krawcy: Herman Wurm, Marcin Kościesza, rymarze: Klimek siodlarz, Andrzej Jeż, sukiennicy: Piotr Folia, Bartosz Krosz, kowale: Andrzej Religa [miedziownik], Mikołaj Ruta [kowal], ślusarze: Matys Adamek, Paweł paśnik, budnicy: Piotr Sperling, Lenart [Kraker] kaletnik, czapnicy: Piotr Bayr, Marcin, bednarze: Jan Wiewiórka, Ambroży [Broszy], białoskórnicy: Hans Szolc, Bernard Sigmunth, czerwono skórnicy: [Matys] Wincenty, Paweł Goebel, tkacze: Andrzej Ptaszek, Andrzej Almanus [Fyrreiter?], kołodzieje: [Matys] Małowtyk [kołodziej], Procop [stelmach?], miechownicy: [Andrzej] Andriczka tasznik, Matys kaletnik, stolarze: Jan [Hoffmann] cieśla, Jan Skrzetuski.

22 X 1519/20 AmP I 5 k. 231 krojownicy sukna: Olbrycht [Rosman], Mikołaj Budziłowski, kramarze: [Jan] Reszka, Franczek, piwowarzy: Michał Łysy, Błażej Capica, rzeźnicy starzy: Marcin Szomek, Matys Niemec, rzeźnicy nowi: Stanisław Zachwieja, Jan Lisek, piekarze: [Maciej] Placek, [Mikołaj] Kowal, złotnicy: Andrzej Sztrencz [złotnik], Matys malarz, kuśnierze: [Bartosz] Walach, [Stanisław] Cleczewczyk [Kleczewski], szewcy: Paweł Doktor, Słoma, krawcy: Hannes Zajfardt, Hannes Schwab, rymarze: [Jan] Jenek [rymarz], Stefan siodlarz, sukiennicy: Fabian, [Stefan] Milczan, kowale: Grzegorz [kowal], Jan Kawka [miedziownik], ślusarze: Jakub Kośmider [ślusarz], Michał konwisarz, budnicy: [Piotr] Sperling, Lenart [Kraker kaletnik], czapnicy: Marcinek [Marcin], Jan Wiśniewski, bednarze: Jan Senkowski, Jan Łysy, białoskórnicy: Bernard [Sigmunth], Stefan Hofrichter, czerwono skórnicy: Lorenc Foyt, Paweł Goebel, tkacze: Andrzej [Ptaszek], Jan Skrzypek, kołodzieje: Szymon [stelmach], Piotr [stelmach], miechownicy: [Andrzej] Andryczka [tasznik], Matys kaletnik, stolarze: Jan Skrzetuski, Wojciech [z Czapników], farbiarze: Benedykt Vorstauer, Szymon Kleper, kupcy: Mikołaj Rosman, Jan Dudek, Jan Kuncz.

21IX 1520/21 AmP I 5 k. 240-241 krojownicy sukna: Olbrycht Rosman, Mikołaj Budziłowski, kramarze: Jan Załoga, Jakub Wierzba, piwowarzy: Jakub Daniek, Stanisław Cudnik, rzeźnicy starzy: Szymon Jakiel, Maciej Zemelka, rzeźnicy nowi: Stanisław Giecz, Jan Jatka, piekarze: [Maciej] Placek, [Mikołaj] Granowski, złotnicy: Kasper Scholz [złotnik], Stanisław malarz, kuśnierze: Petrus Stano, Bartosz Walach, szewcy: Matys Kwaśny, Michał Kozieł, krawcy: Jan Kuna, Szymon Paluch, rymarze: [Jan] J enek rymarz, Jurga siodlarz, sukiennicy: [Stefan] Milczan, [Bartosz] Krosz, kowale: [Andrzej] Religa [miedziownik], Grzegorz [kowal], ślusarze: Wojciech Bernowski [ślusarz], Jurga siodlarz, budnicy: [Piotr] Sperling, Lenart [Kraker kaletnik], czapnicy: Marcin, [Jan] Wiśniewski, bednarze: Jan Łysy, Jan Wiewiórka, białoskórnicy: Bernard [Sigmunth], Fabian, czerwonoskórnicy: Wincenty [Matys], [Hanusz] Kyczyng, tkacze: Andrzej [Ptaszek?, Almanus?], Hanusz [Niemiec], stelmachowie: Szymon [stelmach], Piotr [stelmach], miechownicy: [Andrzej] Andriczka [tasznik], Jakub Bodząnta [kaletnik] , stolarze: Jan [Hoffmann] cieśla, Jan [Mnich] z Przed Mnichy.

IX IV

Ryc. 1. Hans Kuncz, starszy kupców

211X 1521/22 AmP I 5 k. 262 krojownicy sukna: Olbrycht Rosman, [Marcin] Rykosza, kramarze: [Jan] Załoga [!], piwowarzy: Stanisław Cudnik, Paweł Kuna, rzeźnicy starzy: [Maciej] Zemelka, [Marcin] Szomek, rzeźnicy nowi: [Stanisław] Zachwieja, [Jan?] Jasz, piekarze: [Mikołaj] Kowal, [Mikołaj] Granowski, złotnicy: Hanusz [Emchen] złotnik, Stanisław malarz, kuśnierze: Wacław, [Stanisław] CIeczewski, szewcy: [Paweł] Doktor, Słoma, krawcy: [Hanus Zeyfryd], Matys Oczko, rymarze: [Jan] Jenek [rymarz], Stefan siodlarz, sukiennicy: Stefan Milczan, Fabian, kowale: [Andrzej] Religa [miedziownik], Hanusz Almanus [kowal], ślusarze: [Jakub] Kosmider [ślusarz], Jan miecznik, budnicy: [Piotr] Sperling, [Jan] Mleczko, czapnicy: Piotr Bayr, Błażej Schip, bednarze: Jan Łysy, [Jan] Senkowski, białoskórnicy: Bernard [Sigmundt], Hans Szolc, czerwonoskórnicy: [Matys] Wincenty, Lorenc Foyt, tkacze: Andrzej Ptaszek, Hanusz Niemiec, stelmachowie: Prokop [stelmach], [Matys] Małowtyk [kołodziej], miechownicy: Matys Kaleta [kaletnik], Matys Hanczler [rękawicznik?], stolarze: [Jan Hoffmann?] cieśla, [Jan] Szermierz.

21 IX 1522/23 AmP I 5 k. 281-282 krojownicy sukna: Olbrycht Rosman, Józef Czilg, kramarze: Jan Załoga, Matys Deyek, piwowarzy: Paweł Kuna, [Stanisław] Cudnik, rzeźnicy starzy: [Maciej] Semelka, [Marcin] Szomek, rzeźnicy nowi: [Stanisław] Zachwieja, [Jan?] Jasz, piekarze: [Mikołaj] Kowal, [Mikołaj] Granowski, złotnicy: Hanusz [Emchen], Stanisław malarz, kuśnierze: [Stanisław] Kleczewczyk, Wacław, szewcy: [Paweł] Doktor, Słoma, krawcy: Hans Zajfrydt, Matys Oczko, rymarze: Stefan [siodlarz], [Jan] Jenyk [rymarz], sukiennicy: Pabianek [Fabian], Hanusz Roder, kowale: [Andrzej] Religa [miedziownik], Hannus Almanus [kowal], ślusarze: [Jakub] Kosmider [ślusarz], Andrys [miecznik?], budnicy: Peter Sperling, Lenart [Kraker kaletnik], czapnicy: [Piotr] Bayer, Blaszko [Schip], bednarze: Jan Łysy, Jakub z Wrocławskiej, białoskórnicy: Bernard [Sigmunth], Hans Szolc, czerwono skórnicy: [Matys] Wincenty, Lorenc Foyt, tkacze: <nazwisk starszych nie wpisano>, stelmachowie: Pro kop [stelmach], [Matys] Małowtyk [kołodziej], miechownicy: Matys Kaleta [kaletnik], Matys [Hanczler, moterator !], stolarze: Jan Szermierz, Jan [Mnich?] stolarz, garncarze: [Jan] Rożek, [Piotr] Klimek, cieśle: <nazwisk starszych nie wpisano>, balwierze: <nazwisk starszych nie wpisano.

211X 1523/24 AmP I 5 k. 300 krojownicy sukna: Olbrycht Rosman, Józef Czilg, kramarze: Jan Załoga, Matys Deyek, piwowarzy: [Bartosz] Szczepa, [Stanisław] Cudnik, rzeźnicy starzy: [Marcin] Szomek, [Matys] Zemelka, rzeźnicy nowi: [Jan] Lisek, Jan] Jatka, piekarze: < nazwisk starszych nie wpisano>, złotnicy: Andrzej [Strencz], Hanusz [Emchen], kuśnierze: Wacław, Peter Jeż, szewcy: [Paweł] Doktor, [Wojciech zw. też Bawołek] Bawół, krawcy: Jan Zajfrydt, [Matys] Oczko, rymarze: [Jan] Jenek [rymarz], Stefan [siodlarz], sukiennicy: Fabian, Andrys, kowale: [Andrzej] Religa [miedziownik], Jan [Almanus? kowal], ślusarze: [Jakub] Kosmider [ślusarz], Andrys miecznik, budnicy: Peter Sperling, Lenard Kraker [kaletnik], czapnicy: Zgonek, [Piotr] Bayer, bednarze: Górka, J ann (Jan Łysy?], białoskórnicy: Bernard [Sigmunt], Fabian (Pabian), czerwono skórnicy: Lorenc Foyt, [Matys] Wincenty, tkacze: Jędrzej [Fyrreitner? Almanus?], Hannus [Niemiec?], stelmachowie: Piotr stelmach, Pro kop [stelmach?], miechownicy: Matys [Kaleta? Hanczler?], Paweł, stolarze: [Jan] Wysokaręka, [Jan] Szermierz, garncarze: Andrzej Zięć (Zyącz, Siancz), Jakub Bielejewski, balwierze: < nazwisk starszych nie wpisano>.

22 IX 1524/25 AmP I 5 k. 319-320 krojownicy sukna: Olbrycht Rosman, Józef Czilg, kramarze: Jan Załoga, Jakub Wierzba, piwowarzy: Wojciech Capynos, [Stanisław] Cudnik, rzeźnicy starzy: [Marcin] Szomek, [Maciej] Zemelka, rzeźnicy nowi: [Jan] Jatka, [Jan] Lisek, piekarze: [Mikołaj] Granowski, Grzegorz [Szolc], złotnicy: Andrys [Strencz], Hanusz [Emchen], kuśnierze: Paweł Łysy, Wacław, szewcy: [Paweł] Doktor, [Wojciech] Bawół, krawcy: Szymon [Paluch], [Ma

Jacek Wiesiołowskitys] Oczko, rymarze: Stefan siodlarz, Piotr Stroy [rymarz], sukiennicy: [Hanusz] Roder, Pabian, kowale: Hanusz [Almanus kowal], [Andrzej] Religa [miedziownik], ślusarze: Marcinek, Paweł paśnik, budnicy: Piotr Sperling, Leonard Kraker [kaletnik], czapnicy: [Piotr] Bayr, Zgonek, bednarze: [Jan?] Wiewiór [Wiewiórka], Jan [Łysy?], białoskórnicy: Hanusz Lange, Pabian <zmarl>, czerwonoskórnicy: Stanisław [am Ende], Hans [Lange], tkacze: < nazwy cechu i nazwisk starszych nie wpisano>, stelmachowie: Piotr stelmach, Pro kop [stelmach?], miechownicy: Matys [Kaleta? Hanczler?], Paweł, stolarze: [Jan] Wysokaręka, Jan Szermierz, garncarze: [Andrzej] Zięć, [Jakub] Bielejewski, balwierze: <nazwisk starszych nie wpisano>.

28 IX 1525/26/27 AmP 6 k. 5-5v krojownicy sukna: < nazwy korporacji i nazwisk starszych nie wpisano>, kramarze: Grzegorz Dombrowa, Jakub Wierzba, piwowarzy: Jakub Daniek, [Stanisław] Cudnik, rzeźnicy starzy: [Marcin] Szomek, Someck [!], rzeźnicy nowi: Adam, [Jan] Lisek, piekarze: [Mikołaj] Granowski, Grzegorz [Szolc], złotnicy: Andrzej [Strencz złotnik], Jan [Emchen złotnik], kuśnierze: Paweł Łysy, Wacław, szewcy: Paweł Doktor, [Jan] Kłosa, krawcy: Szymon [Paluch], [Matys] Oczko, rymarze: [Jan] Jenek [rymarz], Klimek siodlarz, sukiennicy: [Hanusz] Redar [Roder], Pabian, kowale: [Andrzej] Re lig a [miedziownik], Hanusz [Almanus kowal?], ślusarze: [Jakub] Kośmider [ślusarz], Paweł [paśnik], budnicy: [Piotr] Sperling, Leonard [Kraker kaletnik], czapnicy: Andrzej Mazurek [Mazur], Marcin, bednarze: [Jan] Wiewór [Wiewiórka], Jann [Jan Łysy?], białoskórnicy: Bernard [Sigmunth], Hanusz [Szolc? Lange?], czerwono skórnicy: Stanisław [am Ende], Hans [Lange], tkacze: Łukasz, Hanusz [Niemiec?], stelmachowie: Piotr [stelmach], Szymon [stelmach], miechownicy: Maciej [Kaleta? Hanczler?], Paweł, stolarze: [Jan] Wysokaręka, [Jan] Szermierz, garncarze i balwierze: < nazw cechów i nazwisk starszych nie w p i s a n ollIV 1527 (zaraza) AmP I 6 k. 96-96v krojownicy sukna: Olbrycht Rosman [!], kramarze: Franciszek, Jan Ruos [?], piwowarzy: Jakub Daniek, Stanisław Cudnik, rzeźnicy starzy: Piotr Cudny [!], rzeźnicy nowi: Błażej Gawron [!], piekarze: [Mikołaj] Granowski, Grzegorz [Szolc], złotnicy: Andrzej [Strencz złotnik], Jan Emchen [złotnik], kuśnierze: Paweł Łysy, Wacław, szewcy: Paweł Doktor, [Jan] Kłosa, krawcy: Szymon [Paluch], [Matys] Oczko, rymarze (rymarze): Klimek [siodlarz], Andrzej Wróbel [zw. Czech rymarz], sukiennicy: Jan Reder [Roder], Pabian, kowale: [Jan] Kawka [miedziownik] [!], ślusarze: Marcin [!] Kośmider [ślusarz], Paweł [paśnik], budnicy: Jan Mleczko, Jan kaletnik, czapnicy: Andrzej Mazurek, Marcin, bednarze: [Jan] Wyewiór, Jann [Jan Łysy?], białoskórnicy: Hanusz [Szolc?, Lange?], Marcin Blayel, czerwono skórnicy: Stanisław [am Ende], Hans [Lange], tkacze: Hanusz [Niemiec], [Andrzej] Fyrreitner, kołodzieje: Piotr [stelmach], Szymon [stelmach], miechownicy: Maciej [Kaleta? Hanczler?], Paweł, stolarze: Jan Wysokaręka, Jan Szermierz, garncarze i balwierze: < nazw cechów i nazwisk starszych nie wpisano>

14 X 1527/28 AmP 6 k. 130v-131 krojownicy sukna: Olbrycht [Rosman] stary, Marcin Rykosza, kramarze: Jakub Wierzba, Balcer Burgholcz, piwowarzy: Stanisław Cudnik, Jakub Daniek, rzeźnicy starzy: Piotr Cudny, Maciej Zemelka, rzeźnicy nowi: Błażej Gawron, Szymon Zembroch, piekarze: [Mikołaj] Granowski, Grzegorz [Szolc], złotnicy: Andrzej [Strencz] złotnik, Stanisław malarz, kuśnierze: Łysy Paweł, Wacław, szewcy: Paweł Doktor, [Jan] Kłosa, krawcy: Szymon [Paluch], Matys Oczko, rymarze: Klimek [siodlarz], Andreas Wróbel [rymarz], sukiennicy: Jan Roder, [Jan?] Fabian [Fabianek?], kowale: [Jan] Kawka miedziownik, Jan kowal Almanus, ślusarze: Jakub Kośmider [ślusarz], Paweł paśnik, budnicy: Michał postrzygacz, Jan kaletnik, czapnicy: Andrzej Mazurek, Marcin, bednarze: Jan Wiewiór, Jan Fałęcki, białoskórnicy: Hanusz zięć kowala Jana Almana, Marcin Białek [Blayel?], czerwono skórnicy: Stanisław am Ende, [Matys] Wincenty, tkacze: Andrzej Fyrreitner, Tomasz Szolc, stelmachowie: Szymon [kołodziej], Paweł stelmach, miechownicy: Maciej Ka

nia, Paweł, stolarze: [Jan] Wysokaręka, Wojtek Bocian, garncarze: [Piotr] Klimek, [Andrzej] Zięć, balwierze: Herman, [Stanisław] Koska.

27IX 1528/29 AmP 6 k. 178v-179v krojownicy sukna: Marcin Rykosza, Paweł Kuna, kramarze: Jakub Wierzba, Baltazar Szwarcz, piwowarzy: Jakub Daniek, Stanisław Cudnik, rzeźnicy starzy: Piotr Cudny, Maciej Zemelka, rzeźnicy nowi: Stanisław Giecz, Szymon Zembroch, piekarze: [Mikołaj] Granowski, Grzegorz [Szolc], złotnicy: Andrzej [Strencz] złotnik, Stanisław malarz, kuśnierze: Wacław, Pecze [?], szewcy: Paweł Doktor, Jan Kłosa, krawcy: Szymon Paluch, Marcin Wayner, rymarze: Klimek [siodlarz], Andrzej Wróbel [rymarz], sukiennicy: Jan Roder, Jan Pabianek, kowale: Jan Almanus kowal, [Jan] Kawka [miedziownik], ślusarze: Jakub Kośmider [ślusarz], Paweł paśnik, budnicy: Michael postrzygacz, Jan kaletnik, czapnicy: Andrzej Mazur, Marcin, bednarze: Jan Wiewiór, Jan Falęcki, białoskórnicy: Hans Garbe [?], Marcin Blayel, czerwonoskórnicy: Stanisław am Ende, Lorenc Foyt, tkacze: Andrzej Fyrretner, Szymon Grabner , stelmachowie: Szymon kołodziej, Paweł stelmach, miechownicy: Jakub Bodzanta kaletnik, Piotr Rossa miechownik, stolarze: [Jan] Wysokaręka, Wojciech Bocian, garncarze: Andrzej Zięć, [Piotr] Klimek, balwierze: Herman, Stanisław Koska.

21IX 1529/30 AmP 6 k. 220-220v krojownicy sukna: Marcin Rykosza, Paweł Kuna, kramarze: Jakub Wierzba, Baltazar Szwarcz, piwowarzy: Stanisław Cudnik, Wojciech Capinos, rzeźnicy starzy: Piotr Cudny, Maciej Zemelka, rzeźnicy nowi: Szymon Zembroch, Wojciech Dik, piekarze: [Mikołaj] Granowski, Grzegorz [Szolc], złotnicy: Andrzej [Strencz złotnik], Stanisław malarz, kuśnierze: Wacław, [Stanisław] Kleczewczyk, szewcy: Jan Kłosa, Paweł Doktor, krawcy: Szymon Paluch, Marcin [Wayner] krawiec, rymarze: Klimek [siodlarz] <zmarł>, Andrzej Wróbel [rymarz], sukiennicy: [Jan] Roder, [Jan] Pabianek, kowale: Jan Almanus kowal, [Jan] Kawka miedziownik, ślusarze: Jakub Kośmider [ślusarz], Paweł paśnik, budnicy: Michał postrzygacz, Jan kaletnik, czapnicy: Andrzej Mazurek, [Michał] Wierzba, bednarze: Jan Wiewiór, Jakub bednarz, białoskórnicy: Marcin Blayel, Piotr Prayel, czerwonoskórnicy: Stanisław am Ende, Wawrzyniec Foyt, tkacze: Szymon Grabner, Tomasz Szolc, stelmachowie: Michał kołodziej, Piotr stelmach, miechownicy: Jakub Bodzanta [kaletnik], Piotr Rossa miechownik, stolarze: Jan Wysokaręka, Wojciech Bocian, garncarze: Andrzej Zięć, [Piotr] Klimek, balwierze: Henryk, Stanisław Koska.

27IX 1530/31 AmP I 6 k. 249-250 krojownicy sukna: Marcin Rykosza, Paweł Kuna, kramarze: Jakub Wierzba, Baltazar Burgholcz, piwowarzy: Stanisław Cudnik, Wojciech Capinos, rzeźnicy starzy: Piotr Cudny, Maciej Zemelka, rzeźnicy nowi: Szymon Zembroch, Wojciech Dik, piekarze: [Mikołaj] Granowski, Grzegorz [Szolc], złotnicy: Andrzej [Strencz] złotnik, Stanisław malarz, kuśnierze: Waczlaw, Stanisław Kleczewczyk [Kleczewski], szewcy: Jan Kłosa, [Paweł?] Organista szewc, krawcy: Szymon Paluch, Marcin [Wayner] krawiec, rymarze: Andrzej Wróbel [rymarz], Stefan siodlarz, sukiennicy: Jan Roder, Jan Pabianek, kowale: Jan Almanus kowal, [Jan] Kawka miedziownik, ślusarze: Jakub Kośmider ślusarz, Paweł paśnik, budnicy: Michał postrzygacz, Jan kaletnik, czapnicy: Andrzej Mazurek, [Michał] Wierzba, bednarze: Jan Wiewiór, Jakub bednarz, białoskórnicy: Marcin Blayel, Peter Brayel, czerwonoskórnicy: Stanisław am Ende, Lange Hanusz, tkacze: Tomasz Kolbe, Balusar [Baltazar Halbfirtel?], stelmachowie: Michał kołodziej, Paweł stelmach, miechownicy: Jakub Bodzanta [kaletnik], Piotr Rossa [miechownik], stolarze: Jan Wysokaręka, Wojciech Bocian, garncarze: Andrzej Zięć, [Piotr] Klimek, balwierze: Henryk, Marcinf z Międzymościa].

30IX 1531/32 AmP 16 k. 272v-273 krojownicy sukna: Paweł Kuna, [Jan] Smuszewski, kramarze: Jakub Wierzba, Matys Frolich, piwowarzy: Wojciech Capinos, Stanisław Cudnik, rzeźnicy starzy: Piotr Cudny,

Jacek Wiesiołowski

Maciej Zemelka, rzeźnicy nowi: Szymon Zembroch, Wojciech Dik, piekarze: [Mikołaj] Granowski, Stanisław Kowal, złotnicy: Andrzej [Strencz] złotnik, Stanisław malarz, kuśnierze: Wacław, Stanisław Kleczewczyk, szewcy: Jan Kłosa, Paweł Doktor, krawcy: Marcin [Wayner] krawiec, Jan Włoszek, rymarze: Andrzej Wróbel [rymarz], Stefan siodlarz, sukiennicy: Jan Roder, Jan Pabianek, kowale: Jan Almanus [kowal], [Jan] Kawka miedziownik, ślusarze: Jakub Kośmider [ślusarz], Paweł paśnik, budnicy: Jan kaletnik, Matys murarz , czapnicy: Andrzej Mazur, Michał Wierzba, bednarze: Jan Wiewiór, Jakub bednarz, białoskórnicy: Marcin Blayel, Peter Prayel, czerwono skórnicy: Stanislaw am Ende, Hanusz Lange, tkacze: Baluzar [Baltazar Halbfirtel?], Szymon Grebner, stelmachowie: Michał kołodziej, Paweł stelmach, miechownicy: Jakub Bodzanta [kaletnik], Piotr Rossa [miechownik], stolarze: Jan Wysokaręka, Wojciech Bocian, garncarze: Andrzej Zięć, Jakub Tomasz, balwierze: Henryk, Marcin [z Międzymościa].

271X 1532/33 AMP I 6 k. 301-301v krojownicy sukna: Paweł Kuna, Jan Smuszewski, kramarze: Jakub Wierzba, Matys Frolich, piwowarzy: Stanisław Czudnik, Jakub Góźdź, rzeźnicy starzy: Piotr Cudny, Maciej Zemelka, rzeźnicy nowi: Szymon Zembroch, Wojciech Dik, piekarze: [Mikołaj] Granowski, Stanisław Kowal, zlotnicy:Andrzej [Strencz] złotnik, Stanisław malarz, kuśnierze: Wacław, Stanisław Kleczewczyk, szewcy: Jan Kłosa, Paweł Doktor, krawcy: Marcin [Wayner], Jan Włoszek, rymarze: Andrzej Wróbel [rymarz], <na jego miejscu zastąpił go Michał rymarz>, Stefan siodlarz, sukiennicy: Jan Roder, Jan Pabianek, kowale: Jan Almanus kowal, Jan Kawka miedziownik, ślusarze: Jakub Kośmider [ślusarz], Paweł paśnik, budnicy: Jan kaletnik, Pawel Kawka, czapnicy: Jan Wiśniewski, Piotr Bayer, bednarze: Jan Wiewiór, Jakub bednarz, białoskórnicy: Marcin Blayel, Piotr Prayel, czerwono skórnicy: Stanisław am Ende, Hans Lang, tkacze: Balusar Halbfirtel, Szymon Grebner, stelmachowie: Michał kołodziej, Piotr stelmach, miechownicy: Jakub Bodzanta [kaletnik], Piotr Rossa [miechownik], stolarze: Jan Wysokaręka, Wojciech Bocian, garncarze: Andrzej Zięć, [Paweł?] Rzepioła, balwierze: Henryk, Marcin [z Międzymościa].

28 IX 1533/34 AmP I 6 k. 358-359 krojownicy sukna: Jan Smuszewski, Paweł Baranek, kramarze: Jakub Wierzba, Matys Frolich, piwowarzy: Stanisław Cudnik, Jakub Góźdź, rzeźnicy starzy: Piotr Cudny, Maciej Zemelka, rzeźnicy nowi: Wojciech Dik, Szymon Zembroch, piekarze: Bartosz Granowski, Grzegorz [Szolc], złotnicy: Andrzej [Strencz] złotnik, Stanisław malarz, kuśnierze: Stanisław Kleczewczyk, Jan Żegadło, szewcy: Paweł Doktor, Jan Kłosa, krawcy: Jan Włoszek, Marcin Wayner, rymarze: Michał rymarz, Stefan siodlarz, sukiennicy: Jan Roder, Andrzej Czehenheller [Zehnheller], kowale: Jan Kawka miedziownik, Mikołaj Ruta [kowal], ślusarze: Paweł paśnik, Grzegorz Stroy, budnicy: Jan kaletnik, Paweł Kawka, czapnicy: Jan Wiśniewski, Piotr Bayer, bednarze: Jan Wiewiór, Jakub [bednarz], białoskórnicy: Marcin Blayel, Piotr Prayel, czerwonoskórnicy: Hans Fycz, Jerzy Foyt, tkacze: Szymon Grebner, Balusar [Baltazar] Halbfirtel, stelmachowie: Piotr stelmach, Michał kołodziej, miechownicy: Piotr Rossa [miechownik], Jakub Bodzanta [kaletnik], stolarze: Marcin [!] Wysokarąka, Marcin stolarz, garncarze: Andrzej Zięć, [Paweł] Rzepioła, balwierze: Henryk, Marcin z Międzymościa.

22 X 1534/35 AmP 16 k. 416v-417 krojownicy sukna: Jan Smuszewsky, Paweł Baranek, kramarze: Jakub Wierzba, Jakub Fortuna, piwowarzy: Stanisław Cudnik, Andrzej Scholtis, rzeźnicy starzy: Piotr Cudny, Łukasz Brzęczka, rzeźnicy nowi: Wojciech Dik, Szymon Zembroch, piekarze: Grzegorz [Szolc], Stanisław Kowal, złotnicy: Andrzej [Strencz] złotnik, Stanisław malarz, kuśnierze: Stanisław Kleczewczyk, Jan Żegadło, szewcy: Paweł Doktor, Jan Kłosa, krawcy: Jan Włoszek, Marcin Wayner, rymarze: Michał rymarz, Klimek Szadek [siodlarz], sukiennicy: Andrzej Czehenheller, Mikołaj Cyran, kowale: Mikołaj Ruta [kowal], Marcin Religa [miedziownik], ślusarze: Paweł paśnik, Grzegorz Stroy [ślusarz?], budnicy: Jan kaletnik, Paweł

Kawka, czapnicy: Jan Wiśniewski, Matys Krowa, bednarze: Jakub [bednarz], Jan Głoskowski, białoskórnicy: Marcin Blayel, Hans Raczel, czerwonoskórnicy: Hans Fycz, 01brycht Melder, tkacze: Szymon Grabner , Baltazar Klebsattel [Klepsak], stelmachowie: Michał kołodziej, Paweł stelmach, miechownicy: Jakub Bodzanta [kaletnik], Piotr Rossa [miechownik], stolarze: Jan Wysokaręka, Marcin stolarz, garncarze: Andrzej Zięć, [Paweł] Rzepioła, balwierze: Henryk, Marcin z Międzymościa.

9 XII 1535/36 AmP I 7 k. 31v krojownicy sukna: Konrad Bottenstein, Paweł Baranek, kramarze: Jakub Wierzba, Jakub Fortuna, piwowarzy: Jakub Góźdź, Andrzej Scholtis, rzeźnicy starzy: Piotr Cudny, Łukasz Brzęczka, rzeźnicy nowi: Piotr Noszka, Świątek, piekarze: Grzegorz piekarz, Matys Czech, złotnicy: Benedykt [Kamyn] złotnik, Stanisław malarz, kuśnierze: Jan Żegadlo, Stanisław Kleczewczyk, szewcy: Paweł Doktor, Schila, krawcy: Marcin Wayner, Mikołaj, rymarze: Michał rymarz, Klemens Szadek [siodlarz], sukiennicy: Andrzej Czehenheller, [Jan] Pabianek, kowale: Mikołaj Ruta [kowal], Marcin Religa [miedziownik], ślusarze: Pawel paśnik, Grzegorz Stroy [ślusarz?], budnicy: Jan kaletnik, Paweł Kawka, czapnicy: Michał Zieleński, Gabriel Poganek, bednarze: Jakub bednarz, Karczewski, białoskórnicy: Marcin Blayel, Hans Raczel, czerwonoskórnicy: Hans Fycz, Stanisław [am Ende], tkacze: Szymon Grebner, Baltazar Klepsak, stelmachowie: Michał kołodziej, Paweł stelmach, miechownicy: Jakub Bodzanta [kaletnik], Piotr Rossa [miechownik], stolarze: Jan Wysokaręka, Marcin stolarz, garncarze: Andrzej Zięć, [Paweł] Rzepioła, balwierze: Marcin z Międzymościa [!].

28 IX 1536/37 AmP 17 k. 58v-59 kupcy: Jan Hap, Jan Glaser, krojownicy sukna: Konrad Bottenstein, Paweł Baranek, kramarze: Jakub Wierzba, Fabian Schedel, piwowarzy: Jakub Góźdź, [Andrzej] Brzeziński, rzeźnicy starzy: Łukasz Brzęczka, Stanisław Zaremba, rzeźnicy nowi: [Błażej] Gawron, Piotr Noszka, piekarze: Grzegorz piekarz, Stanisław Kowal, złotnicy: Zygmunt Wituchowski [złotnik], Stanisław malarz, kuśnierze: [Jan] Żegadło, [Stanisław] Kleczewczyk, szewcy: Stanisław Mączka, Andrzej Bawół, krawcy: Marcin Wayner, Jan Włoszek, rymarze: Michał rymarz, Greger Slosarz [siodlarz], sukiennicy: Andrzej Czehenhaller, [Jan] Pabianek, kowale: [Marcin] Religa [miedziownik], [Mikołaj] Ruta [kowal], ślusarze: Paweł paśnik, Grzegorz Stroy [ślusarz], budnicy: Jan kaletnik, Kamieński, czapnicy: [Jan] Wiśniewski, Wojciech Grosfaier, bednarze: Jakub bednarz, Jan Mazurek, białoskórnicy: Marcin Blayel, Hans Raczel, czerwonoskórnicy: Stanisław [am Ende], Lorenc Foyt, tkacze: Szymon Grebner, Balcer Klepsak, stelmachowie: Michał kołodziej, Paweł stelmach, miechownicy: [Jakub] Bodzanta [kaletnik], Tomek tasznik, stolarze: Jan Wysokaręka, Marcin stolarz, garncarze: Andrzej Zięć, [Paweł?] Rzepioła, balwierze: Marcin z Międzymościa, Łukasz [Stube].

21 XII 1537/38 AmP I 7 k. 94v-95 kupcy: Jan Hap, Jan Glaser, krojownicy sukna: Konrad Bottenstein, Tomasz Schmidel, kramarze: Jakub Wierzba, Fabian Schedel, piwowarzy: Jakub Góźdź, [Andrzej] Brzeziński, rzeźnicy starzy: Łukasz Brzeczka, Stanisław [Zaremba] kramarz, rzeźnicy nowi: Piotr Jaczek, Szymon Tendirej, piekarze: Grzegorz piekarz, Stanisław Kowal, złotnicy: Zygmunt Wituchowski [złotnik], Wojciech Stawski [złotnik?], kuśnierze: Jan Żegadło, [Stanisław] Kleczewczyk, szewcy: [Jan?] Kłosa, Andrzej Bawół, krawcy: Marcin Wayner, Hans [!] Włoszek, rymarze: Michał rymarz, Grzegorz siodlarz, sukiennicy: [Jan] Roder, Andrzej Czehenheller, kowale: [Marcin] Religa [miedziownik], [Mikołaj- Ruta [kowal], ślusarze: Paweł paśnik, Marcin ślusarz, budnicy: Jan kaletnik, [Stanisław] Zywek, czapnicy: [Jan] Wiśniewski, Maciej Rokitnicki, bednarze: Jakub bednarz, Jan Mazurek, białoskórnicy: Bartłomiej Kromer [Kromaur, Kromaw], Hans Raczel, czerwonoskórnicy: Stanisław [am Ende], Lang Hans, tkacze: Szymon Grebner, Balcer Klepsak, stelmachowie: Michał kołodziej, Paweł stelmach, miechownicy: [Jakub] Bodzanta [kaletnik], Tomasz

Jacek Wiesiołowski

tasznik, stolarze: [Jan] Wysokaręka, Marcin stolarz, garncarze: Andrzej Zięć, [Paweł?] Rzepioła, balwierze: Marcin z Międzymościa, Łukasz [Stube].

29 III 1539 AmP I 7 k. 124-124v kupcy: Jan Hap, Jan Glaser, krojownicy sukna: Konrad Bottenstein, Tomasz Schmidel, kramarze: Jakub Wierzba, Fabian Schedel, piwowarzy: Jakub Góźdź, [Stanisław] Cudnik, rzeźnicy starzy: Łukasz Brzęczka, Stanisław [Zaremba] kramarz, rzeźnicy nowi: Piotr Tarczek, [Stanisław?] Zachwieja, piekarze: Grzegorz piekarz, Matys Czech, złotnicy: Zygmunt Wituchowski [złotnik], Wojciech Stawski [złotnik?], kuśnierze: Jan Zegadło, [Stanisław?] Kleczewczyk, szewcy: [Jan] Kłosa, Andris Bawół, krawcy: Marcin Wayner, Hans Włoszek, rymarze: Michał rymarz, Jakub Klimek Niemiec [siodlarz], sukiennicy: Andrzej Czehenheller, J akiert, kowale: [Marcin] Religa [miedziownik], [Mikołaj] Ruta [kowal], ślusarze: Greger Stroy [ślusarz], Szczęsny miecznik, budnicy: Jan kaletnik, [Stanisław] Zywek, czapnicy: [Jan] Wiśniewski, Maciej Rokitnicki, bednarze: Jakub bednarz, Jan Mazurek, białoskórnicy: Bartosz Kromer, Hans Raczel, czerwonoskórnicy: Stanisław [am Ende], Lang Hans, tkacze: Szymon Grebner, Balcer Klepsak, stelmachowie: Michał kołodziej, Pawel stelmach, miechownicy: [Jakub] Bodzanta [kaletnik], Tomasz tasznik, stolarze: [Jan] Wysokaręka, Marcin stolarz, garncarze: Andrzej Zięć, [Paweł] Rzepioła, balwierze: Marcin z Międzymościa, Łukasz [Stube].

21 XII 1539/40/41 AmP I 8 k. 13v-14 kupcy: Jan Hap, Stanisław Sztamet, krojownicy sukna: Konrad Bottenstein, Andrys Rosman, kramarze: Jakub Wierzba, Jan Filcz, piwowarzy: Krakowczyk, [Wojciech] Wojnowski, rzeźnicy starzy: Łukasz Brzęczka, Stanisław Zaremba [kramarz], rzeźnicy nowi: Piotr Tarczek, [Stanisław?] Zachwieja, piekarze: Grzegorz piekarz, Matys Czech, złotnicy: Hans Markwart [złotnik], [Wojciech] Stawski, [złotnik?], kuśnierze: [Stanisław?] Kleczewczyk, Zwonyk, szewcy: [Jan] Kłosa, [Stanisław] Mączka, krawcy: Marcin Wayner, Jan Włoszek, rymarze: Michał rymarz, Jakub Klimek Nicpoń [siodlarz], sukiennicy: Andris Czehenheller, J akiert, kowale: [Marcin] Religa [miedziownik], [Mikołaj] Ruta [kowal], ślusarze: [Grzegorz] Stroy [ślusarz?], Szczęsny [miecznik], budnicy: Jan kaletnik, [Stanisław] Zywek, czapnicy: [Jan] Wiśniewski, Jan Makówka, bednarze: <nazwy cechu i nazwisk starszych nie wpisano>, białoskórnicy: Bartel Kromer , Hans Raczel, czerwonoskórnicy: Stanisław Am Ende, Olbrycht Meller, tkacze: Waltyn Seydel, Baltazar Klepsak, kołodzieje: Michał kołodziej, Paweł stelmach, miechownicy: [Jakub] Bodzanta [kaletnik], Erhart zamesznik, stolarze: [Jan] Wysokaręka, Marcin stolarz, garncarze: Andrzej Zięć, [Paweł?] Rzepioła, balwierze: Marcin z Międzymościa, Łukasz [Stube].

22 III 1541/42/43 AmP I 8 k. 32v-33 kupcy: Stanisław Sztamet, Jerzy Genez, krojownicy sukna: Andrys Rosman, Józef Cerwo, kramarze: Kaspar Eschporn, Błażej Ferber [farbiarz?], piwowarzy: Jakub Góźdź, Wojciech Wojnowski, rzeźnicy starzy: Jakub Mixa, Stanisław Zaremba, rzeźnicy nowi: [Szymon] Zembroch, [Stanisław?] Zachwieja, piekarze: Grzegorz piekarz, Matys Czech, złotnicy: Hans Markwart [złotnik], [Wojciech] Stawski [złotnik?], kuśnierze: Jan Zegadło, [Stanisław] Kleczewczyk, szewcy: Andris Bawół, Stanisław Mączka, krawcy: Marcin Wayner, Jan Włoszek, rymarze: Michał rymarz, Jakub [Klimek?] Niemiec [siodlarz], sukiennicy: Jan Roder, Andrys Czechenheller, kowale: [Marcin] Religa [miedziownik], [Mikołaj] Ruta [kowal], ślusarze: Greger Stroy [ślusarz], Szczęsny [miecznik], budnicy: Jan kaletnik, [Stanisław] Zywek, czapnicy: Matys Rokietnicki, [Jan] Makówka, bednarze: Jakub bednarz, Jan Mazurek, białoskórnicy: Bartel [Bartłomiej] Kromer , Hans Raczel, czerwonoskórnicy: Stanisław Am Ende, Olbrycht Meller, tkacze: Waltyn Seydel, Balcer Klepsak, kołodzieje: Andrzej Pędziwiatr [stelmach?], Matys Broda, miechownicy: [Jakub] Bodzanta [kaletnik], Erhart zamesznik, stolarze: Jan Wysokaręka, Marcin stolarz, garncarze: [Andrzej] Zięć, [Paweł?] Rzepioła, balwierze: Marcin [z Międzymościa], Łukasz [Stube].

1542/43 < wyboru starszych cechów z powodu zarazy nie dokonano>

23 IX 1543/44 AmP I 8 k. 64v-65 kupcy: Jerzy Genez, Stanislaw Sztamet, krojownicy sukna: Jan Smuszewski, Marcin Razek, kramarze: Kaspar Eschporn, Błażej Ferber, piwowarzy: <nazwisk starszych nie wpisano>, rzeźnicy starzy: Tomasz Latko, Paweł Drachowski, rzeźnicy nowi: Szymon Tendirej, Andrzej Heliwoda, piekarze: Grzegorz piekarz, Maciej Czech, złotnicy: Hanusz Markwart [złotnik], [Wojciech] Stawski [złotnik?], kuśnierze: [Stanisław?] Kleczewczyk, Andrzej Gnilka, szewcy: [Stanisław] Mączka, [Paweł] Organista, krawcy: Marcin Wayer, Jan Włoszek, rymarze: Jakub Klimek [Niemiec siodlarz], [Andrzej? Tomasz?] Wróbel [rymarz], sukiennicy: Andrzej Czehenheller, Mathis Matyskowy [Matysek], kowale: [Marcin] Religa [miedziownik], [Maciej] Jasiński [kowal?], ślusarze: Greger Stroy [ślusarz], Janek, budnicy: Jan kaletnik, [Stanisław] Zywek, czapnicy: Maciej Rokitnicki, [Jan] Makówka, bednarze: Jakub [bednarz], Jan Mazurek, białoskórnicy: Jerzy Pfeyfer, Grzegorz (Greger) Werman, czerwonoskórnicy: Olbrycht Meller, Hans Lang, tkacze: Baltazar [Klepsak], Szymon Grebner, kołodzieje: Maciej Srzoda, Andrzej Pędziwiatr [stelmach?], miechownicy: [Jakub] Bodzanta [kaletnik], [Stefan] Baranek, stolarze: Marcinek, [Jan] Wysokaręka, garncarze: Tomal, Piotr Litwin, balwierze: Łukasz [Stube], Marcin [z Międzymościa] .

30 11545 AmP I 8 k. 91v kupcy: Jerzy Genez, Stanisław Sztamet, krojownicy sukna: Jan Smuszewski, Marcin Razek, kramarze: Kaspar Eschporn, Błażej Ferber, piwowarzy: Andrzej Brzeziński, Marcin Waserfur, rzeźnicy starzy: Tomasz Latko, Pawel Drachowski, rzeźnicy nowi: Szymon Tendirej, Andrzej Heliwoda, piekarze: Grzegorz piekarz, Matys Czech, złotnicy: Hanusz Markwart [złotnik], Zygmunt Wituchowski [złotnik], kuśnierze: [Stanisław?] Kleczewczyk, Andris Gnilka, szewcy: Stanisław Mączka, Paweł Organista, krawcy: Marcin Wayner, Jan Włoszek, rymarze: Jakub Klimek [Niemiec siodlarz], [Andrzej? Tomasz?] Wróbel [rymarz], sukiennicy: Andrzej Czehenheller, Matys Matyskowy [Matysek], kowale: [Marcin] Religa [miedziownik], [Maciej] Jasieński [kowal?], ślusarze: Grzegorz Stroy [ślusarz], Janek, budnicy: Jan kaletnik, Stanisław Zywek, czapnicy: Matys Rokietnicki, [Jan] Makówka, bednarze: Jakub [Romiejewski], Paweł Ksiąski, białoskórnicy: Greger Werman, Andrys Bleyel, czerwonoskórnicy: Olbrycht Meller, Łukasz Gole, tkacze: Balczer Klepsak, Szymon Grebner, kołodzieje: < nazwy cechu i nazwisk starszych nie wpisano>, miechownicy: [Jakub] Bodzanta [kaletnik], [Stefan] Baranek, stolarze: Marcinek, [Jan] Wysokaręka, garncarze: Tomal, Piotr Litwin, balwierze: Łukasz [Stube] balwierz, Marcin [z Międzymościa] .

17 IX 1548/49 AmP I 9 k. 9 kupcy: Olbrycht Sztamet, Maurycy Anger, krojownicy sukna: Jan Smuszewski, Sebastian, kramarze: Jakub Wierzba, Jakub Andrzejów, piwowarzy: Andrzej Capinos, Marcin Słodzina, rzeźnicy starzy: Łukasz Brzęczka, [Wojciech] Kij, rzeźnicy nowi: Marcin Gałka, Mikołaj Kiebłowski [Kębłowski], piekarze: Stanisław Cholewa, Maciej Pleszewski, złotnicy: Maciej Brant [złotnik], Kiersztyn [malarz? złotnik?], kuśnierze: Jan Młynarz, Andrzej Gniłka, szewcy: Pawel Organista, Wojciech Koszula, krawcy: Marczin [Wayner?], Klemens, rymarze: Piotr rymarz, Jakub siodlarz, sukiennicy: Andrys [Czechenheller] sukienik, Matys [Matysek], kowale: Hans kowal, Marcin Re lig a [miedziownik], ślusarze: Wojciech Kolski, Wojciech ślusarz, budnicy: Jan kaletnik, Matys Szoldra, czapnicy: Złotnicki, [Szymon] Morawski, bednarze: Jakub Romiejewski, Paweł Ksiąski, białoskórnicy: Greger Werman, Matys Leysker, czerwonoskórnicy: Olbrycht Meller, Jakub Foyt, tkacze: Szymon Grebner, Jurga Cimmerman, stelmachowie: Andrzej Pędziwiatr [stelmach?], Matys Broda, miechownicy: Kaspar miechownik, Kaspar Kozieł [kaletnik?], stolarze: [Jan] Wysokaręka, Kilian, garncarze: Wojciech Żyzno, Wawrzyniec Przestworek, [balwierze]: <nie wpisano nazwy cechu i nazwisk starszych>.

Jacek Wiesiołowski

31 XII 1549/50/51 AmP I 9 k. 25-25v kupcy: Jerzy Genez, Fołtyn Thain, krojownicy sukna: Sebastian, Stanisław von Wath, kramarze: Jakub syn Andrzeja sukiennika, Jakub Korb, piwowarzy: Marcin Słodzina, Bieniasz, rzeźnicy starzy: Łukasz Brzęczka, Wojciech Kij, rzeźnicy nowi: Szymon Tendirej, Mikołaj Kiebłowski, piekarze: Stanisław Cholewa, Grzegorz piekarz, złotnicy: Andrzej Góźdź, Szymon Kraker, kuśnierze: [Stanisław] Kleczewczyk, Szymon Korzela, szewcy: Andrzej Bawół, [Wojciech] Koszula, krawcy: Marcin [Marcinek], Piotr Mazur, rymarze: Jakub siodlarz, Józef rymarz, sukiennicy: [Matys] Matysek, Aleksy, kowale: [Maciej] Jasiński [kowal?], Jędrzej kotlarz [miedziownik], ślusarze: Greger Stroy [ślusarz], Wojciech Kolski, budnicy: Jan kaletnik, Maciej Szołdra, czapnicy: [Szymon] Morawski, [Maciej? Andrzej?] Mazurek, bednarze: Jakub Romiejewski, Paweł [Księski? Kalinowski?] z Wodnej, białoskórnicy: Ambroży [Lepke], Matys Leysker, czerwonoskórnicy: Olbrycht Meller, Klemens Hampel, tkacze: Szymon Grebner, Jerzy Cimerman, stelmachowie: Andrzej Pędziwiatr [stelmach?], Matys Krowa, miechownicy: Jakub Bodzanta [kaletnik], [Stefan] Baranek, stolarze: Jan Wysokaręka, Kilian, garncarze: Wojciech Żyzno, Wawrzyniec Przestworek, balwierze: Łukasz [Stube], Marcin [z Międzymościa].

20 IV 1551/52/53 AmP I 9 k. 52-52v kupcy: Fołtyn Thain, Antoni Antosz, krojownicy sukna: Andrys Rosman, Stanisław Bottenstein, kramarze: Jakub kramarz, Stanisław Bottenstein [!], piwowarzy: Marcin Słodzina, Mikołaj Chodzieski, rzeźnicy starzy: Łukasz Brzęczka, Wojciech Kij, rzeźnicy nowi: Szymon Tendirej, Mikołaj Kiebłowski, piekarze: Stanisław Cholewa, Grzegorz piekarz, złotnicy: Andrzej Góźdź [złotnik], Szymon Kraker [złotnik], kuśnierze: [Stanisław?] Cleczewczyk, Szymon Korzela, szewcy: Paweł Organista, Maciej Jaczek [Jaczko], krawcy: Marcinek, [Jakub] Schwab, rymarze: Jakub siodlarz, Józef rymarz, sukiennicy: [Matys] Matysek, Aleksy, kowale: [Maciej] Jasiński [kowal?], Andrzej kotlarz, ślusarze: Greger Stroy [ślusarz?], Wojciech Kolski, budnicy: Maciej Szołdra, Stanisław Baranowski, czapnicy: [Szymon] Morawski, [Maciej?, Andrzej?] Mazurek, bednarze: Jakub Romiejewski, Paweł [Księski? Kalinowski?] z Żydowskiej, białoskórnicy: Ambrosius [Lepke], Jerzy Pfeifer, czerwonoskórnicy: Klemens Hampel, Łukasz Gole, tkacze: Szymon Grebner, Jerzy Czimerman, stelmachowie: Andrzej Pędziwiatr [stelmach?], Jędrzejek kołodziej, miechownicy: Jakub Bodzanta [kaletnik], [Stefan] Baranek, stolarze: Kilian, [Tomasz] Bocianek, garncarze: Andrzej Zięć, Wawrzyniec Przestworek, balwierze: Łukasz [Stube], Marcin [z Międzymościa] .

18 X 1553/54 AmP I k. IIDv-lll kupcy: Jerzy Hap, Walenty Thain, krojownicy sukna: Sebastian, Stanisław von Wath, kramarze: Kasper Eschporn, Tomasz Ściskała, piwowarzy: Paweł Gajewski, Stanisław Żuchowski, rzeźnicy starzy: Łukasz Brzęczka, Wojciech Kij, rzeźnicy nowi: Szymon Tendirej, Mikołaj Kiebłowski, piekarze: Grzegorz piekarz, Maciej Pleszewski, złotnicy: Szymon Kraker [złotnik], Marcin Gelhor [ złotnik], kuśnierze: Szymon Korzela, Jan Młynarz, szewcy: Maciej Jaczko, Mikołaj Małdrzyk, krawcy: Jakub Szwab, Piotr Mazur, rymarze: Jakub

Ts

Ryc. 2. Gmerki Fołtyna Thaina, st. kupców i Tomasza Ściskała, st. kramarzy

siodlarz, Piotr rymarz, sukiennicy: Maciej Matysek, Jan Dromlik, kowale: [Maciej] Jasieński [kowal?], Andrzej kotlarz, ślusarze: Greger Stroy [ślusarz?], Wojciech Kolski, budnicy: Mikołaj Gębicki, Stanisław Suszka, czapnicy: Szymon Morawski, Kaspar Prusz, bednarze: Paweł [Księski?, Kalinowski?] bednarz, Mikołaj Groch, bialoskórnicy: Ambroży Lepke, Jerzy Pfeifer, czerwonoskórnicy: Klemens Hampel, Stefan, tkacze: Szymon Grebner, Jerzy Cimerman, kołodzieje: Andrzej Zywotek [stelmach?], Jędrzejek kołodziej, miechownicy: Jakub Bodzanta [kaletnik], Stefan Baranek, stolarze: Kilian, Łukasz Żeglarz, garncarze: Wojciech Bąbol (Bamboi), Wawrzyniec Przestworek, balwierze: Łukasz [Stube], Marcin [z Międzymościa].

21IX 1554/55 AmP I 9 k. 128v-129v kupcy: Jerzy Hap, Walenty Thain, krojownicy sukna: Sebastian, Stanisław von Wath, kramarze: Kaspar Eschporn, Tomasz Ściskała, piwowarzy: Paweł Gajewski, Paweł Dyczek, rzeźnicy starzy: Łukasz Brzęczka, Wojciech Kij, rzeźnicy nowi: Szymon Tendirej, Mikołaj Kiebłowski, piekarze: Greger piekarz, Maciej Pleszewski, złotnicy: Szymon Kraker [złotnik], Marcin Skrzetuski [złotnik], kuśnierze: Andrys Wójt, Szymon Korzela, szewcy: Maciej Jaczko, Wojciech Koszula, krawcy: Marcin Wegner, Jakub Schwab, rymarze: Jakub siodlarz, Piotr rymarz, sukiennicy: Jan Dromlik, [Mikołaj?] Cnota, kowale: Matys Jasieński [kowal], Wacław Jenik [iglarz], ślusarze: Matys ślusarz, Wojciech Struś, budnicy: Mikołaj Gębicki, Stanisław Suszka, czapnicy: Szymon Morawski, Kaspar Prusz, bednarze: Paweł bednarz, Jędrzej [Kupiszewski] pod Górką, bialoskórnicy: Greger Werman, Ambroży Lepke, czerwono skórnicy: Klemens Hampel, Stefan, tkacze: Szymon Grebner, Jerzy Cimerman, kołodzieje: Andrzej Zywotek [stelmach?], Jędrzejek kołodziej, miechownicy: Jakub Bodzanta [kaletnik], Stefan Baranek, stolarze: Kilian, Łukasz Żeglarz, garncarze: <nazwisk starszych nie wpisano>, balwierze: Łukasz [Stube], Marcin [z Międzymościa] ,

25 IX 1555/56 AmP I 9 k. 146v-147 kupcy: Hieronim Ridt, Walenty Thain, krojownicy sukna: Sebastian, Stanisław von Wath, kramarze: Mikołaj Rosman, Tomasz Ściskała, piwowarzy: Paweł Gajewski, Marcin Słodzina, rzeźnicy starzy: Wojciech Srzodka, Wojciech Kij, rzeźnicy nowi: Szymon Tendirej, Mikołaj Kiebłowski, piekarze: Maciej Pleszewski, Marek Słodzina, złotnicy: Szymon Kraker [złotnik], Marcin Gelhor [złotnik], kuśnierze: Andrzej Wójt, Szymon Korzela, szewcy: Wojciech Koszula, Wcisło, krawcy: Piotr Mazur, Michał Czapla, rymarze: Piotr rymarz, [Paweł?] Pierzchała [siodlarz], sukiennicy: Jan Dromlik, Aleksy, kowale: Maciej Jasieński [kowal?], Wacław Jenyk [iglarz], ślusarze: Wojciech Kolski, Bartosz Masłek [ślusarz?], budnicy: Stanisław Suszka, Stanisław Baranowski, czapnicy: Szymon Morawski, Maciej Wierzba, bednarze: Kaspar Grudzicki, Andrzej Kupiszewski, bialoskórnicy: Andrzej Brayel, Michel Rud, czerwonoskórnicy: Casper Uberschar, Georg Kraker , tkacze: Szymon Grebner, Jerzy Cimerman, kołodzieje: Andrzej Zywotek [stelmach?], Jędrzejek kołodziej, miechownicy: Jakub Bodzanta [kaletnik], Andrzej N orinberger, stolarze: Kilian, Bocian młody [Tomasz Bocianek], garncarze: Szymon Rzepioła, Błażej Parys, balwierze: Łukasz [Stube], Marcin [z Międzymościa].

21IX 1557/58 Amp 110 k. 8v-9 kupcy: Zachariasz Ridt, Jakub Fischer, krojownicy sukna: Stanisław von Wath, Michał Czapla, kramarze: Henryk Schonberg, Błażej Gallus, piwowarzy: Paweł Gajewski, Jan Gołembek, rzeźnicy starzy: Wojciech Kij, Łukasz Brzęczka, rzeźnicy nowi: Stanisław Dik, Maciej Dembowski, piekarze: Stanisław Cholewa, Tomasz Sobieraj , złotnicy: Szymon Kraker [złotnik], Tomasz Widman [złotnik], kuśnierze: Szymon Korzela, Bartosz Ditrich, szewcy: Stanisław Mączka, Paweł Mazurek, krawcy: Jakub Schwab, Kaspar [Bunczel] krawiec, rymarze: Piotr rymarz, Jakub siodlarz, sukiennicy: Jan Dromlik, Aleksy, kowale: Maciej Jasieński [kowal?], Wojciech iglarz, ślusarze: Wojciech Kolski, Grzegorz Stroy [ślusarz], budnicy: Stanisław Baranowski, Marcin Wojnowski, czapnicy: Maciej Wierzba, Ma

Jacek Wiesiołowski

ciej Margoński, bednarze: Kaspar Grudzicki, Paweł [Księski?, Kalinowski?], białoskórnicy: Grzegorz Werman, Waltyn Schwayner, czerwonoskórnicy: Jerzy Kraker, Sebastian Brendel, tkacze: Szymon Grebner, Jerzy Cimerman, kołodzieje: Andrzej Żywotek [stelmach?], Andrzej [Pędziwiatr] stelmach, miechownicy: Stefan Baranek, Andrzej Norinberger, stolarze: Łukasz Żeglarz, Bocian młody [Tomasz Bocianek], garncarze: Szymon Rzepioła, Błażej Parys, balwierze: Łukasz [Stube], Marcin [z Międzymościa], mydelnicy: Grzegorz Januszewski, Paweł N adobnik, grzebiennicy: Marcin Chyliński, Stanisław Struś.

21IX 1558/59 AmP 110 k. 19v-20 kupcy: Zachariasz Ridt, Ulryk Sztorch, krojownicy sukna: Stanisław von Wath, Wacław [Lubik], kramarze: Henryk Schonberg, Błażej Gallus, piwowarzy: Paweł Zagajewski, Jan Gołembek, rzeźnicy starzy: Wojciech Kij, Wojciech Srzodka, rzeźnicy nowi: Maciej Dembowski, Jan Jatka, piekarze: Stanisław Cholewa, Grzegorz, złotnicy: Szymon Kraker [złotnik], Konrad Widman [złotnik], kuśnierze: Andrzej Gniłka, Bartłomiej Ditrich, szewcy: Stanisław Mączka, Paweł Mazurek krawcy: Jakub Schwab, Kaspar [Bunczel] krawiec, rymarze: Tomasz Wróbel [rymarz], Jakub siodlarz, sukiennicy: Aleksy, Bartłomiej Słowik, kowale: Maciej Jasieński [kowal?], Wojciech iglarz, ślusarze: Bartłomiej Masłek [ślusarz?], Struś [Wojciech?" Stanisław?] miecznik, budnicy: Stanisław Baranowski, Marcin Wojnowski, czapnicy: Matys Wierzba, Maciej Margoński, bednarze: Paweł Kalinowski, [Paweł] Ksiąski, białoskórnicy: Greger Werman, Waltyn Schwayner, czerwonoskórnicy: Jerzy Kraker, Sebastian Brendel, tkacze: Szymon Grebner, Jerzy Cimerman, kołodzieje: Andrzej Ziwotek [stelmach?], Marcin cieśla [!], miechownicy: Szymon Słabyn [kaletnik], Stefan Baranek, stolarze: Łukasz Żeglarz, Bocian młody [Tomasz Bocianek], garncarze: [Wojciech?] Bąbol, [Błażej] Parys, balwierze: Łukasz [Stube], Marcin [z Międzymościa], mydelnicy: Grzegorz Januszewski, Paweł [Nadobnik] mydelnik, grzebiennicy: Marcin Chyliński, Stanisław Struś.

21IX 1559/60 AmP 110 k. 25-25v kupcy: Zachariasz Ridt, Szymon Fuchsberger, krojownicy sukna: Stanisław Conratt von Wath, Michał Czapla, kramarze: Tomasz Ściskała, Błażej Gallus, piwowarzy: Jan Gołembek, Paweł Zagajewski, rzeźnicy starzy: Wojciech Kij, Wojciech Srzodka, rzeźnicy nowi: Jan Jatka, Maciej Dembowski, piekarze: Stanislaw Cholewa, Legawiec, złotnicy: Konrad Widman [złotnik], Valtin [Fołtyn, Walenty] Bremer [złotnik], kuśnierze: Andrzej Pełka, Jan Bolek, szewcy: Andrzej Bawół, Kozieł, krawcy: Kaspar [Bunczel] krawiec, Mateusz Math, rymarze: Jakub siodlarz, Tomasz Wróbel [rymarz], sukiennicy: Aleksy, Bartłomiej Słowik, kowale: Hanusz kowal, Wojciech iglarz, ślusarze: Jan ślusarz, [Wojciech?, Stanisław?] Struś [miecznik], budnicy: Stanisław Baranowski, Marcin Wojnowski, czapnicy: Maciej Wierzba, Maciej Margoński, bednarze: Paweł Kalinowski, Mikołaj Słomowski, białoskórnicy: Greger Werman, Krzysztof N euman, czerwonoskórnicy: Jerzy Kraker, Michel Fester , tkacze: Mertin Menczel, Peter N ael (?), kołodzieje: Andrzej Żywotek [stelmach?], Jędrzejek [kołodziej], miechownicy: Szymon Słabin [kaletnik], Stefan Baranek, stolarze: Łukasz Żeglarz, [Tomasz] Bocianek, garncarze: [Wawrzyniec] Przestworek, [Błażej] Parys, balwierze: Łukasz [Stube], Henryk Rubank (Rubanek), grzebiennicy: Marcin Chyliński, Stanisław Struś, mydelnicy: Grzegorz Januszewski, Paweł [Nadobnik] mydelnik.

21IX 1560/61 AmP 110 k. 32-33 kupcy: Szymon Fuchsberger, Jerzy Hap, krojownicy sukna: Wacław Lubik, Stanisław von Wath, kramarze: Tomasz Ściskała, Błażej Gallus, piwowarzy: [Paweł] Zagajewski, Mikołaj Brzuszek, rzeźnicy starzy: Wojciech Kij, Józef Pawełek, rzeźnicy nowi: Stanisław Dik, Wojciech Gemba, piekarze: Stanisław Cholewa, Legawiec, złotnicy: Erazm Kamyn [złotnik], Walenty Bremer [złotnik], kuśnierze: Bartłomiej Ditrich, Andrzej Pełka, szewcy: Wojciech Pierzykoszula [Koszula], Maciej Jaczek, krawcy: Kasper Bunczel, Michał Czapla, rymarze: Paweł [Pierzchała] siodlarz, Jan rymarz, sukiennicy: Maciej Chobieński, Stanisław Uniejewski, kowale: Andrzej Cieszymięso, Paweł Kawka [miedziownik?], ślusarze:

&1£

Ryc. 3. Gmerki Hansa Tautha, Jana Patruusa i Jana Bodensteina - starszych kupców.

Filozof [ślusarz?], [Wojciech?, Stanisław?] Struś [miecznik], budnicy: Stanisław Suszka, Marcin Wojnowski, czapnicy: Maciej Mazurek, Andrys [Krówka] Ławicki, bednarze: Paweł Kalinowski, Mikołaj Słomowski, białoskórnicy: Błażej Kiner, Jakub Ludwik, czerwonoskórnicy: Jerzy Kraus, Maciej Hampel, tkacze: Szymon Grebner, Waltyn Grebner!, stelmachowie: Andrzej Żywotek [stelmach?], Jędrzejek [kołodziej], miechownicy: Szymon Slabin [kaletnik], Kaspar miechownik, stolarze: Łukasz Żeglarz, [Tomasz] Bocianek, garncarze: Jakub Zakuwacz, Wojciech Bytyński, balwierze: Łukasz [Stube] balwierz, Henryk Rubank, grzebiennicy: Marcin Chyliński, Stanisław Struś, mydelnicy: [Grzegorz] Januszewski, Paweł [Nadobnik] mydelnik.

21IX 1561/62 AmP 110 k. 44v A 5 kupcy: Jerzy Hap, Szymon Fuchsberger, krojownicy sukna: Wacław Lubik, Stanisław von Wath, kramarze: Błażej Gallus, Tomasz Ściskała, piwowarzy: [Paweł] Zagajewski, Mikołaj Brzuszek, rzeźnicy starzy: Wojciech Kij, Łukasz Brzęczka, rzeźnicy nowi: Stanisław Dik, Wojciech Gemba, piekarze: Stanisław Cholewa, Marek Słodzina, złotnicy: Erazm Kamyn [złotnik], Walenty Bremer [złotnik], kuśnierze: Bartłomiej Ditrich, Andrzej Czarny, szewcy: Wojciech Koszula, Maciej Jaczek, krawcy: Michał Czapla, [Jan] Głowienka, rymarze: Jan rymarz, Paweł [Pierzchała] siodlarz, sukiennicy: [Jan] Dromlik, [Maciej] Chobieński, kowale: Jan [Hanusz] kowal, Wojciech iglarz, ślusarze: [ ] Filozof [ślusarz?], Stanisław Struś [miecznik], budnicy: Stanisław Suszka, Stanisław Wojnowski, czapnicy: Andrzej Krówka [Ławicki], [Maciej] Margoński, bednarze: Paweł Kalinowski, Mikołaj Słomowski, białoskórnicy: Andrzej Braiel, Jan Jordan, czerwonoskómicy: Jerzy Kraus, Baltazar Belkner, tkacze: Szymon Grebner, Walenty Graus, stelmachowie: Maciej kołodziej, [Stanisław] Łukowski [stelmach], miechownicy: Kaspar miechownik, Tomasz Malik [tasznik?], stolarze: [Tomasz] Bocianek, Elias [Czech], garncarze: Wojciech Bąbol, Jan Żydek, balwierze: Łukasz [Stube], Henryk Rubank, grzebiennicy: Stanisław Struś, Marcin Chyliński, mydelnicy: [Grzegorz] Januszewski, Paweł [Nadobnik] mydelnik.

21IX 1562/63 AmP 110 k. 60v-61 kupcy: Hieronim Ridt, Szymon Fuchsberger, krojownicy sukna: Janusz Józefowicz, Mateusz Math, kramarze: Błażej Gallus, Tomasz Ściskała, piwowarzy: Paweł Zagajewski, Mikołaj Brzuszek, rzeźnicy starzy: Wojciech Kij, Wojciech Srzodka, rzeźnicy nowi: Stanisław Dik, Jan Opalia, piekarze: Stanisław Cholewka [Cholewa], Marcin Mączka, złotnicy: Erazm Kamyn [złotnik], Faltin Bremer [złotnik], kuśnierze: Andrzej Spełka, Andrzej Czarny, szewcy: <opuszczono cech>, krawcy: Michał Czapla, Jan Głowienka, rymarze: Stanisław Opoczyński [rymarz], Jakub siodlarz, sukiennicy: Aleksy Łubianek, Maciej Chobieński, kowale: Hanusz kowal, Wojciech iglarz, ślusarze: Filip zegarmistrz, Jan łezko [miecznik], budnicy: Stanisław Suszka, Marcin Wojnowski, czapnicy: Matys Mazurek, Jerzy, bednarze: Paweł Kalinowski, Greger [Winter], białoskórnicy: Jerzy Otta, Błażej Kinne, czerwonoskómicy: Jerzy Krause, Kaspar Hipscher, tkacze: Marczin Wielgi, Faltyn Grebner, stelmachowie: Maciej kołodziej, Andrzej [Pędziwiatr?] stelmach, miechownicy:

Jacek Wiesiołowski

Ryc. 4. Gmerki Stanisława Storcha i Michała Hana - starszych kupców

Szymon Słabin [kaletnik], Tomasz Malik [tasznik?], stolarze: Tomasz Bocianek, Marcin Salomon [Salmon], garncarze: Wojciech Bąbol, Jakub Zakuwacz, balwierze: Łukasz Stube, Henryk Rubanek, grzebiennicy: Stanisław Struś, Marcin Chyliński, mydelnicy: Paweł [N adobnik] mydelnik, Marcin szklarz.

28 IX 1563/64 AmP 110 k. 79-79v kupcy: Hieronim Ridt, Szymon Fuchsberger, krojownicy sukna: Janusz Józefowicz, Mateusz Math, kramarze: Tomasz Ściskała, Stanisław Krostek, piwowarzy: Paweł Szczecina, Mikołaj Brzuszek, rzeźnicy starzy: Wojciech Kij, Wojciech Srzodka, rzeźnicy nowi: Stanisław Dik, Wojciech Bukacik, piekarze: Marek Słodzina, Stanisław Cholewa, złotnicy: Erazm Kamyn [złotnik], Tomasz Sławienski [złotnik], kuśnierze: Andrzej Pełka, Andrzej Czarny, szewcy: Maciej Jaczek. Maciej Jajko, krawcy: Jan Głowienka, Maciej Bigos, rymarze: Stanisław Opoczyński [rymarz], Jakub siodlarz, sukiennicy: Aleksy Łubianek, [Maciej] Chobieński, kowale: Hanusz kowal, Wojciech iglarz, ślusarze: Filip zegarmistrz, Jan łezko [miecznik], budnicy: Stanisław Suszka, Marcin Wojnowski, czapnicy: Mateusz Mazurek, Andrzej Krówka [Ławicki], bednarze: Mikołaj Słomowski, Kaspar bednarz, bialoskórnicy: Błażej Kiner, Jakub Lodwik, czerwono skórnicy: <opuszczono cech>, tkacze: Faltyn Grebner, Marcin Menczel, stelmachowie: Maciej kołodziej, Andrzej [Pędziwiatr?] stelmach, miechownicy: Tomasz Malik [tasznik?], Szymon kaletnik, stolarze: Marcin Słoma [Salomon?], Elias [Czech], garncarze: Wojciech Bąbol, Jakub Zakuwacz, balwierze: Wojciech z Czapników, Henryk Rubank, grzebiennicy: Stanisław Struś, Gabriel [Niepruszewski] Masłek, mydelnicy: Paweł [Nadobnik] mydelnik, Marcin szklarz.

21 IX 1564/65 AmP 110 k. 83?, 91-91v? kupcy: Hieronim Ridt, Szymon Fuchsberger, krojownicy sukna: Mateusz Math, Michał Czapla, kramarze: Tomasz Ściskała, Stanisław Krostek, piwowarzy: Mikołaj Brzuszek, Urban piwowar, rzeźnicy starzy: Wojciech Kij, Maciej Niemczyk, rzeźnicy nowi: Stanisław Dik, Wojciech syn Wawrzyna, piekarze: Stanisław Cholewa, Stanisław Śłodzinka, złotnicy: Erazm Kamyn [złotnik], Valtin Bremer [złotnik], kuśnierze: Andrzej Pełka, Jan Bolek, szewcy: Jan Kloza, Wojciech Południe, krawcy: Maciej Bigos, Jan Głowienka, rymarze: Marcin siodlarz, Marcin [Materna] rymarz, sukiennicy: Aleksy Łubianek, [Maciej] Chobieński, kowale: Hanusz kowal, Wacław [Jenyk] igielnik, ślusarze: Jan łezko [miecznik], Bartłomiej Masłek [ślusarz?], budnicy: Jan Pniewita, Wojciech Ligęza, czapnicy: Matys Mazurek, Andrzej Krówka [Ławicki] , bednarze: Mikołaj Słomowski, Kaspar bednarz, białoskórnicy: Błażej Kiner, Jakub Lodwik, czerwonoskórnicy: Jerzy Kraker, Sebastian Hipscher, tkacze: Marcin Menczel, Faltyn Grebner, stelmachowie: Maciej kołodziej, Stanisław Łukowski [stelmach], miechownicy: Tomasz Malik [tasznik?], Michał farbiarz, stolarze: Błażej Skórzewski, Eliasz [Czech] stolarz, garncarze: Jakub Zakuwacz, Franciszek, balwierze: Łukasz Stube, Franciszek [Szolc], grzebiennicy: Stanisław Struś, Gabriel Niepruszewski, mydelnicy: Paweł [Nadobnik] mydelnik, Marcin szklarz.

21IX 1565/66 AmP 110 k. 100-101v? kupcy: Hieronim Ridt, Szymon Fuchsberger, krojownicy sukna: Mateusz Math, Michał Czapla, kramarze: Tomasz Ściskała, Stanisław Krostek, piwowarzy: Mikołaj Brzuszek, Urban piwowar, rzeźnicy starzy: Wojciech Kij, Maciej Miemczyk [!], rzeźnicy nowi: Stanisław Dik, Wojciech Wawrzynowic, piekarze: Stanisław Cholewa, Stanisław Słodzinka, złotnicy: Erazm Kamyn [złotnik] , Walenty Bremer [ złotnik], kuśnierze: Andrzej Pełka, Jan Bolek, szewcy: Jan Kloza, Wojciech Południe, krawcy: Jan Głowienka, Maciej Bigos, rymarze: Marcin siodlarz, Marcin [Materna] rymarz, sukiennicy: Aleksy Łubianek, [Maciej] Chobieński, kowale: Hanusz kowal, Wacław [Jenyk] igielnik, ślusarze: Jan łezko [miecznik], Bartłomiej Maslek, budnicy: Jan Pniewita, Wojciech Ligęza, czapnicy: Matys Mazurek, Andrzej Krówka [Ławicki], bednarze: Mikołaj Słomowski, Kaspar bednarz, białoskórnicy: Błażej Kiner, Jakub Lodwik, czerwono skórnicy: Jerzy Kraker, Sebastian Hipscher, tkacze: <nazwę cechu i nazwiska starszych opuszczono>, stelmachowie: Maciej kołodziej, Stanisław Łukowski [stelmach], miechownicy: Tomasz Malik [tasznik?], Michał farbiarz, stolarze: Eliasz [Czech] stolarz, Łukasz Żeglarz, garncarze: Wawrzyniec Przestworek, Jan Zydek, balwierze: Łukasz Stube, Franciszek [Szolc] balwierz, grzebiennicy: Stanisław Struś, Gabriel Niepruszewski, mydelnicy: Paweł [Nadobnik] mydelnik, Marcin szklarz, powroźnicy: Jerzy Gołąb, Jakub Grosz.

211X1566/67 AmPliOk. 111-111v kupcy: Szymon Fuchsberger, Stanisław Sztorch, krojownicy sukna: Mateusz Math, Michał Czapla, kramarze: Stanisław Krostek, Piotr Domasławski, piwowarzy: Mikołaj Brzuszek, Kasper With, rzeźnicy starzy: Wojciech Kij, Maciej Niemiec [Niemczyk], rzeźnicy nowi: Stanisław Dik, Wojciech Wawrzynowic, piekarze: Stanisław Cholewka [Cholewa], Marek Słodzina, złotnicy: Erazm Kamyn [złotnik], Tomasz Sławieński [złotnik], kuśnierze: Andrzej Pełka, Woltf Adam, szewcy: Paweł Organista, Andrzej Spełka, krawcy: Jan Głowienka, Jurga krawiec, rymarze: Marcin Materna [rymarz], Paweł Pierzchała, [siodlarz], sukiennicy: [Maciej] Chobieński, Stanisław Uniejewski, kowale: Hanusz kowal, Wacław [Jenyk] igielnik, ślusarze: Jan łezko miecznik, Roch paśnik, budnicy: Marcin Wojnowski, Wojciech Ligęza, czapnicy: Maciej Margoński, Maciej Mazurek, bednarze: Mikołaj Słomowski, Kasper bednarz, białoskórnicy: Jakub Lodwik, Faltyn Schwayner, czerwonoskórnicy: Balcer Balkner, Matys Hempel, tkacze: Mertin Menczel, Mikołaj Riger, stelmachowie: Maciej kołodziej, Stanisław Łukowski [stelmach], miechownicy: Tomasz Malik [tasznik], Michał farbiarz, stolarze: Marcin Salomon, Łukasz Żeglarz, garncarze: Jan Żydek, Wawrzyniec Przestworek, balwierze: Łukasz Stube, Franciszek [Szolc] balwierz, grzebiennicy: Stanislaw Struś, Gabriel Niepruszewski, mydelnicy: Paweł [Nadobnik] mydelnik, Marcin szklarz, powroźnicy: Jurga Gołąb, Jakub Grosz.

21IX 1567/68/69 AmP 110 k. 120v-121v kupcy: Szymon Fuchsberger, Jan Tauth, krojownicy sukna: Mateusz Math, Wacław Lubik, kramarze: Piotr Domasławski, Stanisław Krostek, piwowarzy: Kasper With, Piotr Pieluszka [Pielucha], rzeźnicy starzy: Wojciech Kij, Wojciech Scholtis, rzeźnicy nowi: Stanisław Dik, Wojciech Wawrzynowic, piekarze: Stanisław Słodzinka, Marcin Scholcz, złotnicy: Bartłomiej Żołna złotnik, Maciej Frelich, [złotnik], kuśnierze: Andrzej Pełka, Jan Bolek, szewcy: Paweł Organista, Andrzej Spełka, krawcy: Jakub Opoczyński, Jerzy krawiec, rymarze: Jan rymarz, Paweł Pierzchała [siodlarz], sukiennicy: Jan Dromlik, Jakub Nakapała, kowale: Jan kowal, [Maciej] Jasieński senior [kowal?], ślusarze: Jan łezko [miecznik], Marcin paśnik, budnicy: Wojciech Ligęza, Wojciech Szafarz, czapnicy: Maciej Mazurek, Maciej Margoński, bednarze: Grzegorz Winter , Mikołaj Słomowski, białoskórnicy: Błażej Kiner, Walenty Foyt, czerwono skórnicy: Baltazar Balkner, Kasper HempelI, tkacze: Walenty Grebner, Mikołaj Riger, stelmachowie: Andrzej stelmach, Maciej cieśla, miechownicy: Tomasz Malik [tasznik], Michał farbiarz, stolarze: Marcin [Salomon?] z Przed Bernardynami, Błażej Skrzetuski, garncarze: Piotr Piotrasz, Jan Soczka, balwierze: Łukasz Stube, Franciszek Szolc, grzebiennicy: Stanisław Struś, Gabriel N amirowski, mydelnicy: Marcin szklarz, Błażej Bumboi [Bąbol?], powroźnicy: Marcin Hand [Haw], Jakub Grosz, murarze: Jan Baptysta [di Quadro], Hanusz murarz, cieśle: Maciej Laubris, Jerzy Fibek, konwisarze: Antoni Schumricht, Szymon konwisarz, patennicy: Andrys Wolff, Merten snycerz.

Jacek Wiesiołowski

24? 11569 (po zarazie) AmP 110 k. 126?, 125v?-126 kupcy: Michał Han, Maciej Furman, krojownicy sukna: Mateusz Math, Michał Czapla, kramarze: Piotr Domasławski, Stanisław Krostek, piwowarzy: Jan Baduński, Piotr Pielucha, rzeźnicy starzy: Wojciech Kij, Maciej Niemiec, rzeźnicy nowi: Stanislaw Dik, Jan Opala, piekarze: Marek Słodzina, Stanisław Cholewa, złotnicy: Szymon Kracker [ złotnik], Aleksander Kliza [złotnik], kuśnierze: Andrzej Czarny, Woltf Adam, szewcy: Jan Kloza, Wojciech Pierzykoszula, krawcy: Maciej Bigos, Mikołaj krawiec, rymarze: Marcin siodlarz, Marcin [Piotr] rymarz mąż Piotrowej , sukiennicy: [Maciej] Chobieński, Bartłomiej [Słowik] sukiennik, kowale: [Maciej] Jasieński senior [kowal?], Wacław Jenyk] igielnik, ślusarze: Jan łezko [miecznik], Bartłomiej Masłek [ślusarz?], budnicy: Marcin Mięta, Wojciech Ligęza, czapnicy: Andrzej [Krówka] Lawiczki, Maciej Mazur [Mazurek], bednarze: Kaspar starszy, Paweł Kalinowski, białoskórnicy: Błażej Kiner, Kasper Karne, czerwonoskórnicy: Jerzy Kraker, Michał Rehorn, tkacze: Fołtyn Grebner, Piotr Schwayner, stelmachowie: Andrzej [Pędziwiatr?] stelmach, Franciszek [Wlekło] cieśla, miechownicy: Szymon Słabin [kaletnik], Tomasz Malik [tasznik?], stolarze: [Błażej] Skrzetuski, Eliasz [Czech], garncarze: Wawrzyniec Przestworek, Jan Wałdowski, balwierze: Łukasz [Stube] balwierz, Endrich [Henryk], grzebiennicy: Gabriel [Namierowski], Stanisław [Struś], mydelnicy: Stefan Hipscher, Błażej [Bumboł] mydlarz, powroźnicy: Jakub Grosz, Wojciech Różycki

21IX 1569/70 AmP 110 k. 134v-135 kupcy: Michał Han, Jan Patruus, krojownicy sukna: Mateusz Math, Michał Czapla, kramarze: Stanisław Krostek, Jan Winkler, piwowarzy: Jan Baduński, Walenty Dominowski, rzeźnicy starzy: Wojciech Kij, Maciej Niemiec, rzeźnicy nowi: Stanisław Dik, Jan Opala, piekarze: Marek Słodzina, Jan Granowski, złotnicy: Maciej Dobiel [złotnik], Szymon Kraker [złotnik], kuśnierze: Andrzej Pełka, Wolff Adam, szewcy: Wojciech Pierzykoszula, Jan Kloza, krawcy: Maciej Bigos, Jakub Schwab, rymarze: Marcin siodlarz, Stanisław Opoczyński [rymarz], sukiennicy: Bartłomiej Słowik, Stanisław Uniejewski, kowale: Wacław [Jenyk] iglarz, Błażej Krupa kowal, ślusarze: Bartłomiej Masłek [ślusarz?], Jan łezko [miecznik], budnicy: Wojciech Ligęza, Krzysztof [Malicki], czapnicy: Maciej Mazurek, Andrzej Krówka Lawiczki, bednarze: Paweł Kalinowski, Eliasz Karczewski, białoskórnicy: Bartłomiej [Bartel] Werman, Hans Fiszer, czerwonoskórnicy: Jerzy Kraker, Jan Tyl, tkacze: Walenty Grebner, Mikołaj Riger, stelmachowie: Franciszek [Wlekło] cieśla, Cierpicki cieśla, miechownicy: Szymon Słabin [kaletnik], Tomasz Malik [tasznik?], stolarze: Szymon Kabat, Eliasz Czech, garncarze: Melcher garncarz, Jan Soczka, balwierze: Łukasz Stube, Henryk balwierz, grzebiennicy: Gabriel [Namierowski], Stanisław [Struś], mydelnicy: Stefan Hipscher, [Błażej] Bumboł, powroźnicy: Wojciech [Różycki] powroźnik, Jakub Stojek.

21IX 1570/71 AmP 110 k. 139-139v kupcy: Michał Han, Maciej Furman, krojownicy sukna: Marcin Mięta, Jan Skrobiróg, kramarze: Stanisław Krosnek, Tomasz Ściskała, piwowarzy: Walenty Dominowski, Marcin Suszka, rzeźnicy starzy: Wojciech Srzodka, Maciej Niemiec, rzeźnicy nowi: Stanisław

Ryc. 5. Gmerki Jana Idźko, miecznika s1. ślusarzy i Andrzeja Geneza, s1. krojowników.

Dik, Jan Opala, piekarze: Stanisław Cholewa, Marcin Czapla, złotnicy: Szymon Kraker [złotnik], Aleksander Kliza [złotnik], kuśnierze: WoltI Adam, Wojciech Pszenny, szewcy: Wojciech Pierzykoszula, Andrzej Spełka, krawcy: Jakub Schwab, Wojciech Kośmider, rymarze: Marcin Materna [rymarz], Marcin [siodlarz], sukiennicy: Bartłomiej Słowik, Stanisław Uniejewski, kowale: Wacław [Jenyk] iglarz, Jakub Jasieński [kowal?], ślusarze: Jan Idzko [miecznik], Bartłomiej Masłek [ślusarz?], budnicy: Szymon Słabin kaletnik, Krzysztof Malicki, czapnicy: Maciej Mazurek, Andrzej [Krówka] Ławicki, bednarze: Paweł [Kalinowski] bednarz, Marcin [Romiejewski] bednarz, białoskórnicy: Bartłomiej Werman, Hans Fiszer , czerwonoskórnicy: Jerzy Kraker , Jan Tyl, tkacze: Marcin Menczel, Mikołaj Riger, stelmachowie: Stanisław Łukowski [stelmach], Franciszek Wlekło [cieśla], miechownicy: Tomasz Malik [tasznik?], Michał farbiarz, stolarze: Eliasz Czech, Szymon Kabat, garncarze: Melchior garncarz, Jan Soczka, balwierze: Łukasz Stube, Eliasz [Kreczmer] balwierz, grzebiennicy: Gabriel [Namierowski], Stanisław [Struś], mydelnicy: Stefan Hipscher, [Błażej] Bumboi, powroźnicy: Wojciech [Różycki], Jakub Stojek.

21IX 1571/72/73 AmP 111 k. 6-7 kupcy: Michał Han, Jan Patruus, krojownicy sukna: Maciej Szołdra, Jan N abrzuch, kramarze: Wawrzyniec Dambrowski, Jan Kliza, piwowarzy: Walenty Dominowski, Walenty Słodzinka, rzeźnicy starzy: Wojciech Srzodka, Maciej Niemiec, rzeźnicy nowi: Stanisław Dik, Jan Opala, piekarze: Marcin Czapla, Stanisław Cholewa, złotnicy: Maciej Dobiel [złotnik], Szymon Kraker [złotnik], kuśnierze: Andrzej Czarny, Andrzej Pełka, szewcy: Jan Kołacki, Stanisław Słoń, krawcy: Jakub Szwab, Maciej Wroniawski, rymarze: Marcin Materna [rymarz], Marcin siodlarz, sukiennicy: Stanisław Uniejewski, Baltazar Wiszniewski, kowale: Wacław [Jenyk] iglarz, Błażej Krupa [kowal], ślusarze: Bartłomiej Masłek [ślusarz?], Jan łezko [miecznik], budnicy: Szymon Słabin kaletnik, Krzysztof Malicki, czapnicy: Andrzej Krówka [Ławicki] , Tomasz Sierpowski, bednarze: Paweł Kalinowski, Marcin Romiejewski, białoskórnicy: Jerzy Wisengarten, Jan [Fiszer?] von Minchem, czerwonoskórnicy: Jan Tyl, Walenty Haym, tkacze: Marcin Menczel, Mikołaj Riger, stelmachowie: Marcin Dłubała [kołodziej?], Stanisław Łukowski [stelmach?], miechownicy: Tomasz Malik [tasznik?], Michał farbiarz, stolarze: Łukarz Żeglarz, Eliasz [Czech], garncarze: <nazwisk starszych nie wpisano>, balwierze: Łukasz Stube, Eliasz [Kreczmer], grzebiennicy: Gabriel [Namierowski], Stanisław [Struś], mydelnicy: <nazwisk starszych nie wpisano>, powroźnicy: Wojciech Różycki, Marcin Hand.

1572 < bezkrólewie, wyboru starszych nie dokonano>

14 11573 AmP 111 k. 15v-16 kupcy: Jan Patruus, Jan Bodenstein, krojownicy sukna: Maciej Szołdra, Jan N abrzuch, kramarze: Jan Kliza, Marcin Wioska, piwowarzy: Walenty Dominowski, Marcin Stanka, rzeźnicy starzy: Wojciech Srzodka, Mikołaj Grenda, rzeźnicy nowi: Stanisław Dik, Błażej Sosna, piekarze: Stanisław Cholewa, Bernard Czapla, złotnicy: Maciej Dobiel [złotnik], Aleksander Kliza [złotnik], kuśnierze: Andrzej Czarny, Franciszek Rakwicz, szewcy: Stanisław Słoń, Andrzej Spełka, krawcy: Jakub Schwab, Maciej Broniecki [! Wroniawski], rymarze: Stanisław Opoczyński, Marcin siodlarz, sukiennicy: Stanisław Uniejewski, Błażej Jarawa, kowale: Błażej Krupa [kowal], Wojciech iglarz, ślusarze: Jakub Królewicz [Król ślusarz?], Jakub Idzko [miecznik], budnicy: Szymon Słabin [kaletnik], Marcin Mięta, czapnicy: Wojciech Ośrzyński [Ostrzeński?], Andrzej [Krówka] Ławicki, bednarze: Paweł Kalinowski, Marcin bednarz, białoskórnicy: Jan Fiszer, Jerzy Wisengarten, czerwonoskórnicy: Jerzy Kraker, Jan garbarz, tkacze: Walenty Grebner, Mikołaj Riegel, kołodzieje: Stanisław Łukowski [stelmach?], Marcin Dłubała [kołodziej?], miechownicy: Tomasz Malik [tasznik], Michał farbiarz, stolarze: Szymon Kabat, Eliasz [Czech] stolarz, garncarze: Wojciech Starostka, Jan Klimek, balwierze: Łukasz Stube, Eliasz [Kreczmer], grzebiennicy: Gabriel [Namierowski], Stanisław [Struś], mydelnicy: Jan, Piotr, powroźnicy: Wojciech Różycki, Jakub Stojek.

Jacek Wiesiołowski

Ryc. 6. Gmerki Franciszka Rakwicza, s1. kuśnierzy; Pawła Korba, s1. kupców.

21IX 1573/74 AmP 111 k. 19-19v kupcy: Michał Han, Jan Bodenstein, krojownicy sukna: Jan Nabrzuch, Marcin Mięta, kramarze: Piotr Domasławski, Jan Winkler, piwowarzy: Wojciech Sądnydzień, Marcin Stanka, rzeźnicy starzy: Marcin Sobiemistrz, Wojciech Jezioro, rzeźnicy nowi: Stanisław Dik, Jan Opala, piekarze: Marcin Czapla, Jan Granowski, złotnicy: Aleksander Kliza [złotnik], Erazm Kamyn [złotnik], kuśnierze: Andrzej Czarny, Franciszek Rakwicz, szewcy: Andrzej Spełka, Stefan Szephersza, krawcy: Jakub Schwab, Aleksander Felix, rymarze: Stanisław Opoczyński, Sebastian siodlarz, sukiennicy: Stanisław Uniejewski, Błażej Jarawa, kowale: Błażej Krupa [kowal], Wojciech iglarz, ślusarze: Jan Idzko [miecznik], Krzysztof Malicki [?], budnicy: [! Krzysztof Malicki], czapnicy: Maciej Mazur, Andrzej Krówka Ławicki, bednarze: Paweł Kalinowski, Marcin bednarz, białoskórnicy: Jan Fiszer, Maciej Rot, czerwonoskórnicy: Michał Rehorn, Hans Tyl, tkacze: Walenty Grebner, Mikołaj Riegel, kołodzieje: Marcin Dłubała [kołodziej?], Andrzej [Pędziwiatr?] stelmach, miechownicy: Tomasz Malik [tasznik?], Michał farbiarz, stolarze: Eliasz [Czech] stolarz, Szymon Kabat, garncarze: Wojciech Starostka, Jan Kilian, balwierze: Henryk, Eliasz [Kreczmer], grzebiennicy: Gabriel [Namierowski], Stanisław [Struś], mydelnicy: Jan, Piotr, powroźnicy: Jakub Stojak, Jan Surma.

21IX 1574/75 AmP 111 k. 22v-23v kupcy: Michał Han, Bartłomiej Beck, krojownicy sukna: Jan Nabrzuch, Marcin Mięta, kramarze: Stanisław Krostek, Tomasz Ściskała, piwowarzy: Wojciech Sądnydzień, Walenty Dominowski, rzeźnicy starzy: Marcin Sobiemistrz, Jerzy Klocek, rzeźnicy nowi: Stanisław Dik, Błażej Sosna, piekarze: Marcin Czapla, Jerzy Sobieraj, złotnicy: Marcin Stamm [złotnik], Ludwik Kościelny [złotnik], kuśnierze: Andrzej Czarny, Konstanty Goldtschmidt, szewcy: Andrzej Spełka, Jan Gliądaj [!], krawcy: Wojciech Kośmider, Michał Wojczyk, rymarze: Marcin Piotr [rymarz], Marcin siodlarz, sukiennicy: Aleksy Łubianek, Błażej Jarawa, kowale: Błażej Krupa [kowal], Wojciech iglarz, ślusarze: Jakub Król [ślusarz?], Roch paśnik, budnicy: Krzysztof Malicki, Jan Stulich, czapnicy: Maciej Mazur [Mazurek], Andrzej Krówka [Ławicki], bednarze: Paweł Kalinowski, Marcin Romiejewski, białoskórnicy: Melchior Hoffman, Maciej Rot, czerwono skórnicy: Jerzy Kraker, Wojciech Hipscher, tkacze: Walenty Grebner, Mikołaj Rieger, stelmachowie: Stanisław Łukowski [stelmach?], Marcin Dłubała [kołodziej?], miechownicy: Szymon Słabin [kaletnik], Łukasz farbiarz, stolarze: Szymon Kabat, Eliasz [Czech] stolarz, garncarze: Wojciech Starostka, Paweł Szopa, balwierze: Eliasz [Kreczmer], Henryk, grzebiennicy: Gabriel [Namierowski], Stanisław Struś, mydelnicy: Stefan Hipszer, Wojciech szklarz, powroźnicy: Wojciech Różycki, Feliks Krakowski, konwisarze: Oman malarz, Wojciech konwisarz.

21IX 1575/76 AmP 111 k. 25v-26v kupcy: Michał Han, Bartłomiej Beck, krojownicy sukna: Marcin Mięta, Andrzej Genez, kramarze: Marcin Wioska, Tomasz Ściskała, piwowarzy: Wojciech Sądnydzień, Piotr Stoy, rzeźnicy starzy: Jerzy Klocek, Marcin Sobiemistrz, rzeźnicy nowi: Stanisław Dik, Błażej Sosna, piekarze: Marcin Czapla, Stanisław Cholewka, złotnicy: Bartłomiej Żołna, Ludwik Kościelny, kuśnierze: Franciszek Rakwicz, Konstanty [Goldtschmidt] kuśnierz, szewcy: Andrzej Spełka, Jan Kołacki, krawcy: Michał Wojczyk, Aleksander Felix, rymarze: Marcin siodlarz, Marcin [Piotr] rymarz, sukiennicy: Stanislaw Uniejewski, Franciszek Jakiel, kowale: Błażej Krupa kowal, Wojciech iglarz, ślusarze: Jakub Król [ślusarz?], Jakub łezko [miecznik], budnicy: Krzysztof Malicki, Jan Orta, czapnicy: Maciej Mazurek, Andrzej [Krówka] Ławicki, bednarze: Eliasz Karczewski, Marcin Romiejewski, białoskórnicy: Jan Fiszer, Jerzy Hartel, czerwonoskórnicy: Wincenty Forbring, Wojciech Hipscher, tkacze: Walenty Grebner, Mikołaj Rieger, stelmachowie: Andrzej [Pędziwiatr?] stelmach, Maciej Latoś [kołodziej?], miechownicy: Szymon Słabin [kaletnik], Hertwig [Hoffmann], stolarze: Szymon Kabat, Eliasz [Czech] stolarz, garncarze: Wojciech Starostka, Paweł Szopa, balwierze: Eliasz Kreczmer , Jan [Kreczmer], grzebiennicy: Gabriel [N amierowski], Stanisław Struś, mydelnicy: Stefan Hipscher, Wojciech szklarz, powroźnicy: Wojciech Różycki, Kasper Walter, konwisarze: Oman malarz, Jakub [Kostrzewa] konwisarz.

21IX 1576/77 AmP 111 k. 28-28v kupcy: Jan Patruus, Jerzy Lichtentaler, krojownicy sukna: Marcin Mięta, Andrzej Genez, kramarze: Jan Winkler, Stanisław Krostek, piwowarzy: Wojciech Sądnydzień, Walenty Słodzinka, rzeźnicy starzy: Marcin Sobiemistrz, Aleksy Kij, rzeźnicy nowi: Błażej Sosna, Jan Opala, piekarze: Marcin Czapla, Stanisław Cholewka, złotnicy: Marcin Stamm [złotnik], Bartłomiej Żołna [złotnik], kuśnierze: Franciszek Rakwicz, Andrzej Czarny, szewcy: Andrzej Spełka, Jan Kołacki, krawcy: Wojciech Kośmider, Maciej Wroniawski, rymarze: Franciszek siodlarz, Marcin [Piotr] rymarz, sukiennicy: Aleksy Łubianek, Franciszekjakiel, kowale: Jan Naspał, Jan Kawka [miedziownik], ślusarze: Roch paśnik, Jan łezko [miecznik], budnicy: Krzysztof Malicki, Maciej Plewka, czapnicy: Andrzej [Krówka] Ławicki, Wawrzyniec Jelonek, bednarze: Marcin Romiejewski, Kaspar Młodziejewski, białoskórnicy: Jan Fischer, Franciszek Stephan, czerwonoskórnicy: Wojciech Hipscher, Walenty Han, tkacze: Walenty Grebner, Mikołaj Rieger, stelmachowie: Marcin Orłowski [stelmach?], Marcin Dłubała [kołodziej?], miechownicy: Szymon Słabin [kaletnik], Herwig [Hoffmann], stolarze: Szymon Kabat, Eliasz stolarz, garncarze: Paweł Szopa, Paweł Żydek, balwierze: Eliasz [Kreczmer] balwierz, Jan Kreczmer, grzebiennicy: Stanisław Struś, Gabriel [Namierowski], mydelnicy: Stefan Hipscher, Wojciech szklarz, powroźnicy: Wojciech Różycki, Kaspar Walter, konwisarze: Omam malarz, Feliks konwisarz.

21IX 1577/78 AmP 111 k. 32-32v kupcy: Jerzy Lichtentaler, Paweł Korb, krojownicy sukna: Marcin Mięta, Wincenty Warwas, kramarze: Jan Winkler, Jan Kliza, piwowarzy: Wojciech Sądnydzień, Walenty Słodzinka, rzeźnicy starzy: Marcin Sobiemistrz, Aleksy Kij, rzeźnicy nowi: Błażej Sosna, Jan Opala, piekarze: Stanisław Cholewka, Piotr Swierczek, złotnicy: Maciej Dobiel [złotnik], Bartłomiej Żołna [złotnik], kuśnierze: Melchior Kliza, Łazarz Rakwicz, szewcy: Andrzej Spełka, Jan Kołacki, krawcy: Michał [Wojczyk ?], Wojciech Kośmider, rymarze: Marcin Piotr rymarz, Frąnczek [Franciszek] siodlarz, sukiennicy: Stanisław Uniejewski, Błażej Jarawa, kowale: Błażej Krupa [kowal], Wojciech Winiarski, ślusarze: Jakub Król [ślusarz?], Jan Idzko [miecznik], budnicy: Krzysztof Malicki, Wawrzyniec Bogala, czapnicy: Wawrzyniec Jelonek, Walenty Grocki, bednarze: Marcin Romiejewski, Kaspar Młodziejewski, białoskórnicy: Hans Fiszer, Franciszek Stephan, czerwonoskórnicy: Wojciech Hipszer, Walenty Han, tkacze: Walenty Grebner, Mikołaj Rieger, stelmachowie: Marcin Orłowski [stelmach?], Jakub Stękacz [kołodziej], miechownicy: Hertwig Hoffman, Tomasz Malik [tasznik?], stolarze: Szymon Kabat, Eliasz stolarz, garncarze: Paweł Szopa, Jan Wołoszynka, balwierze: Eliasz [Kreczmer], Jan Kreczmer, grzebiennicy: Stanisław Struś, Gabriel Namierowski, mydelnicy: Stefan Hipscher, Wojciech szklarz, powroźnicy: Wojciech Różycki, Kaspar Walter, konwisarze: Jakub [Kostrzewa] konwisarz, Oman malarz.

21IX 1578/79 AmP 111 k. 37v-38v kupcy: Ambroży Schpar, Jerzy Lichtentaler, krojownicy sukna: Andrzej Genez, Stanisław Czapla, kramarze: Stanisław Krostek, Michał Han, piwowarzy: Wojciech Sądny

Jacek Wiesiołowskidzień, Wojciech Suszka, rzeźnicy starzy: Aleksy Kij, Aleksy Wtik [!], rzeźnicy nowi: Jan Opala, Błażej Sosna, piekarze: Jan Granowski, Piotr Swierczek, złotnicy: Marcin Węgrzyn [złotnik], Konrad Bodenstein [złotnik], kuśnierze: Melchior Kliza, Stanisław Jugo, szewcy: Andrzej Spełka, Stanisław Słoń, krawcy: Wojciech Kośmider, Marcin Mazurek, rymarze: Marcin Piotr rymarz, Franciszek siodlarz, sukiennicy: Błażej Jarawa, Paweł Gajewski, kowale: Wojciech Winiarski, Błażej Krupa [kowal], ślusarze: Marcin paśnik, Łazarz ślusarz, budnicy: Szymon [Słabin] kaletnik, Krzysztof Malicki, czapnicy: Walenty Grocki, Maciej Ośrzenski, bednarze: Marcin [Romiejewski], [Jan] Poznański, białoskórnicy: Franciszek Stephan, Jan Fiszer, czerwonoskórnicy: Jerzy Kraker, Wincenty Forbring, tkacze: Walenty Grebner, Mikołaj Rieger, stelmachowie: Stanisław Łukowski [stelmach], Maciej Latoś [kołodziej?], miechownicy: Tomasz Malik [tasznik], Hertwig Hoffman, stolarze: Szymon Kabat, Bartłomiej Szałwia, garncarze: Jan Wołoszynek, Józef Rzepioła, balwierze: Eliasz [Kreczmer], Jan Kreczmer, grzebiennicy: Stanisław Grosz, Gabriel Namierowski, mydelnicy: Stefan Hipscher, Wojciech szklarz, powroźnicy: Wojciech Różycki, Kaspar Walter, konwisarze: Jakub [Kostrzewa] konwisarz, Stanisław puzdernik.

21IX 1579/80 AmP 111 k. 42-43 kupcy: Łukasz Razek. Jerzy Lichtentaler, krojownicy sukna: Andrzej Genez, Stanislaw Czapla, kramarze: Jan Kliza, Tomasz Ściskała, piwowarzy: Wojciech Sądnydzień, Tomasz Bogaczyk, rzeźnicy starzy: Aleksy Sroczka, Piotr Melka, rzeźnicy nowi: Błażej Sosna, Wawrzyniec Opala, piekarze: Piotr Swierczak, Ludwik, złotnicy: Stanisław [zw. Piechno złotnik] Mazurek, [Jerzy] Gelhorn [złotnik], kuśnierze: Wawrzyniec Szady, Wawrzyniec Troska, szewcy: Andrzej Spełka, Jan Kołacki, krawcy: Wojciech Kośmider, Aleksander Lucławski, rymarze: Marcin Kołaczny [rymarz], Franciszek siodlarz, sukiennicy: Błażej Jarawa, Baltazar Wiszniewski, kowale: Błażej Krupa [kowal], Jan Kawka [miedziownik], ślusarze: Marcin paśnik, Łazarz ślusarz, budnicy: Szymon Słabin [kaletnik], Wawrzyniec Bogala, czapnicy: Walenty Grocki, Wawrzyniec Jelonek, bednarze: Marcin Romiejewski, Jan Poznański, białoskórnicy: Kaspar Dyrink, Burchard Seydel, czerwonoskórnicy: Wincenty Forbring, Michał Rehorn, tkacze: Walenty Grebner, Mikołaj Rieger, stelmachowie: Maciej Latoś [kołodziej], Marcin Orłowski [stelmach?], miechownicy: Tomasz Malik [tasznik], Hertwig Hoffman, stolarze: Szymon Kabat, Mikołaj Żeglarz, garncarze: Józef Rzepioła [!], balwierze: Eliasz [Kreczmer], Jerzy [Henman], grzebiennicy: Gabriel Namierowski, Stanisław Struś, mydelnicy: Stefan Hipscher, Wojciech szklarz, powroźnicy: Wojciech Różycki, Jakub Stojek, konwisarze: Jakub [Kostrzewa] konwisarz, Mateusz Piotr [malarz].

21IX 1580/81 AmP 111 k. 46v-47v kupcy: Łukasz Razek, Hieronim Ridt, krojownicy sukna: Maciej Szołdra, Stanisław Czapla, kramarze: Tomasz Ściskała, Jan Kurowski, piwowarzy: Walenty Słodzinka, Wojciech Brzuszek, rzeźnicy starzy: Wojciech Skałkowicz, Łukasz Mazaniec, rzeźnicy nowi: Szymon Dusza, Franciszek [Młynarek], piekarze: Piotr Swierczek, Jerzy Sobieraj, złotnicy: Wojciech Darmopych [złotnik], Jerzy Gelhor [złotnik], kuśnierze: Stanisław Jugo, Jan Pytel, szewcy: Andrzej Spełka, Piotr Wieprzek, krawcy: Maciej Wroniawski, Aleksander Lucławski, rymarze: Marcin Kołaczny [rymarz], Franciszek siodlarz, sukiennicy: Błażej Jarawa, Baltazar Wiszniewski, kowale: Błażej Krupa [kowal], Jan Kawka [miedziownik], ślusarze: Roch paśnik, Łazarz ślusarz, budnicy: Wawrzyniec Bogala, Paweł Czarnocki, czapnicy: Maciej Mazurek, Wawrzyniec Jelonek, bednarze: Marcin Rumiejewski, Kaspar Młodawski, białoskórnicy: Franciszek Stephan, Jerzy Wisegarten, czerwonoskórnicy: Wincenty Forbring, Michał Rehorn, tkacze: Walenty Grebner, Mikołaj Rieger, stelmachowie: Marcin Orłowski [stelmach?], Marcin Dłubała [kołodziej?], miechownicy: Tomasz Malik [tasznik?], Andrzej miechownik, stolarze: Bartłomiej Szałwia, Szymon Kabat, garncarze: Paweł Szopa, Grzegorz Wtyk, balwierze: Jan Kreczmer, Jerzy Henman, grzebiennicy: Gabriel N amierowski, Stanisław Struś, mydelnicy: Piotr mydelnik, Wojciech szklarz, powroźnicy: Wojciech Różycki, Feliks Krakowski, konwisarze: Jakub [Kostrzewa] konwisarz, Mateusz [Piotr] malarz. OK

Ryc. 7. GmerkiJurgi Gelhorna, s1. złotników i Aleksego [Oleksego] Kija, s1. rzeźników.

221IX 1581/82 AmP 111 k. 53-53v kupcy: Łukasz Razek, Hieronim Ridt, krojownicy sukna: Jan [Długosz] postrzygacz, Wincenty Warwas, kramarze: Jan Kurowski, Tomasz Ściskała, piwowarzy: Wojciech Sądnydzień, Piotr Stoy, rzeźnicy starzy: Łukasz Wałowski, Aleksy Kij, rzeźnicy nowi: Andrzej Broński, Wawrzyniec Opala, piekarze: Jan Granowski, Mateusz, złotnicy: Marcin S tamm [złotnik], Wojciech Darmopych [złotnik], kuśnierze: Kaspar Brzeziński, Walenty Swołek, szewcy: Andrzej Spełka, Szymon Socha, krawcy: Aleksander Lucławski, Wojciech Wielichowski, rymarze: Marcin Piotr rymarz, Jan Pierzchała siodlarz, sukiennicy: Szymon Lasek, Pawełek [Gajewski], kowale: Wojciech iglarz, Wojciech Winiarski, ślusarze: Wojciech Uszkowicz, Łazarz ślusarz, budnicy: Paweł Czarnocki, Jan organista, czapnicy: Maciej Mazurek, Walenty Grocki, bednarze: Grzegorz Bernowski, J akub Janiszewski, białoskórnicy: Franciszek Stephan, Kaspar Dyring, czerwonoskómicy: Wincenty Forbring, Jerzy Kausch, tkacze: Walenty Grebner, Mikołaj Rieger, stelmachowie: Jakub Stękacz [kołodziej], [Andrzej] Cebula stelmach, miechownicy: Hertwig Hoffman, Marcin farbiarz, stolarze: Bartłomiej Szałwia, Jan Móżdżek, garncarze: Jakub Piątek, Szymon Rosse, balwierze: Jan Kreczmar, Jan Henman, grzebiennicy: <nazwisk starszych nie podano>, mydelnicy: Stefan Hipscher, Franciszek, powroźnicy: Feliks Krakowczyk, Tobiasz Schneweiss, konwisarze: Daniel konwisarz, Dawid introligator.

21IX 1582/83 AmP 111 k. 59v-60 kupcy: Zachariasz Ridt, Jan Tauth, krojownicy sukna: Wincenty Warwas, Jan Długosz postrzygacz, kramarze: Jan Kliza, Tomasz Ściskała, piwowarzy: Wojciech Suszka, Tomasz Bogaczyk, rzeźnicy starzy: Łukasz Wałowski, Aleksy Sroczka [Ochaczka?], rzeźnicy nowi: Andrzej Broński, Wawrzyniec Opala, piekarze: Piotr Świerczek, Jan Jaszka, złotnicy: Marcin [Stamm] Węgrzyn [złotnik], Wojciech Darmopych [złotnik], kuśnierze: Wawrzyniec Troska, Kaspar Brzeziński, szewcy: Jan Kołacki, Andrzej Spełka, krawcy: Jakub Jęczmień, Wojciech Wielichowski, rymarze: Marcin Piotr rymarz, Franciszek siodlarz, sukiennicy: Błażej Jarawa, Paweł Gajewski, kowale: Błażej Krupa [kowal], Jan Kawka [miedziownik], ślusarze: Łazarz ślusarz, Roch paśnik, budnicy: Paweł Czarnocki, Jan organista, czapnicy: Walenty Grocki, Wawrzyniec Jelonek, bednarze: Marcin Rumiejewski, Grzegorz Bernowski, białoskórnicy: Franciszek Stephan, Kaspar Dyrink, czerwonoskómicy: Jan Tyl, Jerzy Kraker, tkacze: Mikołaj Rigier, Walenty Seifart, stelmachowie: Jakub Stękacz [kołodziej], Jan Chmiel [stelmach?], miechownicy: Łukasz Heliasz [Helicz], Marcin farbiarz, stolarze: Mikołaj Żeglarz, Bartłomiej Szałwia, garncarze: Szymon Rossa, Paweł Szopa, balwierze: Jan Kreczmer, Jerzy Henman, grzebiennicy: < nazwisk starszych nie podano>, mydelnicy: Franciszek, Wojciech Drab [iglarz?], powroźnicy: Wojciech Różycki, Feliks Krakowski, konwisarze: Jakub Kostrzewa, Andrzej Chrząszcz.

21IX 1583/84 AmP 111 k. 66v-67v kupcy: Zachariasz Ridt, Jan Tauth, krojownicy sukna: Wawrzyniec Dambrowski, Jan Długosz, kramarze: Tomasz Ściskała, Bartłomiej Perna, piwowarzy: Wojciech Suszka, Tomasz Bogaczyk, rzeźnicy starzy: Aleksy Opala, Aleksy Ochaczka, rzeźnicy nowi: Wawrzyniec Opala, Szymon Dusza, piekarze: Jan Jaszka, Mateusz, złotnicy: Wojciech Darmopych [złotnik], Bartłomiej Żołna [złotnik], kuśnierze: Stanisław Jugo, Adrian Bugner,

Jacek Wiesiołowskiszewcy: Maciej Mieszaniec, Szymon Socha, krawcy: Wojciech Wielichowski, Jan Żołnierz, rymarze: Jakub rymarz, Sebastian siodlarz, sukiennicy: Baltazar Wiszniewski, Szymon Lasek, kowale: Wojciech iglarz, Wojciech Winiarski, ślusarze: Łazarz ślusarz, Marcin paśnik, budnicy: Paweł Czarnocki, Jan organista, czapnicy: Walenty Grocki, Wawrzyniec Jelonek, bednarze: Marcin Rumiejewski, Kaspar Młodziejewski, białoskórnicy: Franciszek Stephan, Kaspar Dyrink, czerwonoskórnicy: Jerzy Kraker, Jan Tyl, tkacze: Mikołaj Rieger, Walenty Seyfart, stelmachowie: Jakub Stękacz [kołodziej], Jan Chmiel [stelmach], miechownicy: Florian [Bystrzycki kaletnik], Łukasz Helicz, stolarze: Szymon Kabat, Mikołaj Żeglarz, garncarze: Stanisław Kiwacz, Grzegorz Wtyk, balwierze: Jan Kreczmer, Jerzy [!] Henman, grzebiennicy): <nazwisk starszych nie wpisano>, mydelnicy: Franciszek, Wojciech Drab [iglarz?], powroźnicy: Wojciech Różycki, Feliks Krakowski, konwisarze; Dawid introligator, Andrzej Chrząszcz.

21 IX 1584/85 AmP 111 k. 72v- 74 kupcy: Paweł Korb, Krzysztof Ridt, krojownicy sukna: Marcin Mięta, Jan Długosz, kramarze: Tomasz Ściskała, Bartłomiej Perna, piwowarzy: Wojciech Suszka, Paweł Narwanik, rzeźnicy starzy: Aleksy Kij, Jakub Góźdź, rzeźnicy nowi: Wawrzyniec Opala, Szymon Dusza, piekarze: Piotr Świerczak [!], Jan Jaszka, złotnicy: Wojciech Darmopych [złotnik], Jerzy Gelhor [złotnik], kuśnierze: Wawrzyniec Troska, Walenty [Swołek], szewcy: Szymon Socha, Aleksy [Tuliszkowski] z Podgórcza, krawcy: Wojciech Wielichowski, Jan Żołnierz, rymarze: Marcin Piotrowy [rymarz], Franciszek siodlarz, sukiennicy: Baltazar Wiszniewski, Szymon Laszek, kowale: Wojciech iglarz, Wojciech Winiarski, ślusarze: Łazarz ślusarz, Marcin paśnik, budnicy: Jan organista, Wawrzyniec Bogula, czapnicy: Walenty Grocki, Wawrzyniec Jelonek, bednarze: Kaspar Młodziejewski, Jakub [Janiszewski], białoskórnicy: Franciszek Stephan, Kaspar Dyrink, czerwonoskórnicy: Jan Tyl, Michał Rehorn, tkacze: Mikołaj Rieger, Walenty Seyfart, stelmachowie: Jakub Stękacz kołodziej, Jan Jordan stelmach, miechownicy: Florian [Bystrzycki kaletnik], Jan Kiel, stolarze: Szymon Kabat, Bartłomiej Szałwia, garncarze: Jan Wołoszynka, Paweł Szopa, balwierze: Jan Kreczmer, Henryk, grzebiennicy: < nazwisk starszych nie podano>, mydelnicy: Franciszek, Wojciech iglarz [Drab?], powroźnicy: Wojciech Różycki, Tomasz Kupiec, konwisarze: Jakub [Kostrzewa] konwisarz, Jan Ciężki.

21 IX 1585/86 AmP 111 k. 78-79v kupcy: Paweł Korb, Krzysztof Ridt, krojownicy sukna: Andrzej Math, Wincenty Warwas, kramarze: Tomasz Ściskała, Jeremiasz Ridt, piwowarzy: Paweł Narwanik, Wojciech Brzuszek, rzeźnicy starzy: Jakub Góźdź, Aleksy Ochaczka, rzeźnicy nowi: Wawrzyniec Opala, Jakub Doikrówka, piekarze: Jan Jaszka, Urban Brzuszek, złotnicy: Wojciech Darmopych [złotnik], Jerzy Gelhor [złotnik], kuśnierze: Stanisław Jugo, Walenty Wesołek [? Swołek], szewcy: Andrzej Spełka, Szymon Socha, krawcy: Jan Żołnierz, Jakub Jęczmień, rymarze: Marcin Piotrowy [rymarz], Franciszek siodlarz, sukiennicy: Baltazar Wiszniewski, Szymon Laszek, kowale: Błażej Krupa [kowal], Wojciech iglarz, ślusarze: Łazarz ślusarz, Wojciech Smella, budnicy: Wawrzyniec Bogula, Jan Białas, czapnicy: Walenty Grocki, Jakub Różycki, bednarze: Kaspar Młodziejewski, Grzegorz Beniowski, białoskórnicy: Franciszek Stephan, Jerzy Wisegarten, czerwonoskórnicy: Jan Tyl, Michał Rehorn, tkacze: Walenty Saifert, Mikołaj Rieger, stelmachowie: Jakub Stękacz [kołodziej], Jan Jordan [stelmach], miechownicy: Jan Kiel, Florian [Bystrzycki] kaletnik, stolarze: Szymon Kabat, Jan Móżdżek, garncarze: Stanisław Starostka, Jan Wołoszynka, balwierze: Jan Kreczmer, Jost [Engelman] balwierz, grzebiennicy: < nazwisk starszych nie podano>, mydelnicy: Franciszek mydlarz, Wojciech szklarz, powroźnicy: Wojciech Różycki, Tomasz Kupiec, konwisarze: Jakub [Kostrzewa] konwisarz, Maciej malarz.

21IX 1586/87 AmP 111 k. 83v-85 kupcy: Łukasz Razek, Paweł Korb, krojownicy sukna: Andrzej Math, Zygmunt Kunczel, kramarze: Wolfgang Fraumberger, Andrzej Genez, piwowarzy: Wojciech Suszka,

Ryc. 8. Gmerki Wolfganga Fraumbergera, st. kramarzy; Hieronima Ridta, st. kupców i Macieja Bolka, s1. budników.

Wojciech Brzuszek, rzeźnicy starzy: Jerzy Klocek, Jakub Góźdź, rzeźnicy nowi: Wawrzyniec Opala, Jakub Doikrówka, piekarze: Piotr Swierczek, Jan Jaszka, złotnicy: Jerzy Gelhor [złotnik], Konrad Bodensten [złotnik], kuśnierze: Fołtyn [Walenty] Swołek, Melchior Kliza, szewcy: Andrzej Spełka, Maciej Mieszaniec, krawcy!: Wojciech Wielichowski, Maciej Lisowski, rymarze: Jakub [Sołtys] rymarz, Klaus siodlarz, sukiennicy: Baltazar Wiszniewski, Szymon Laszek, kowale: Błażej Krupa [kowal], Wojciech iglarz, ślusarze: Łazarz ślusarz, Marcin paśnik, budnicy: Jakub Manuczewski, Wawrzyniec Chudy, czapnicy: Wawrzyniec Jelonek, Wojciech Pruszek, bednarze: Grzegorz Bernowski, Maciej Cedrowski, białoskórnicy: Franciszek Stephan, Jerzy Wysegarten, czerwonoskórnicy: Jan Tyl, Michał Rehorn, tkacze: Mikołaj Riegert, Marcin Sayfert, stelmachowie: Andrzej Gronostaj, Jan Chmiel, miechownicy: Florian [Bystrzycki] kaletnik, Henryk N orymberger, stolarze: Mikołaj Lato, Grzegorz Pokorny, garncarze: Stanisław Starostka, Maciej Rzepioła, balwierze: Jost [Engelman] balwierz, Jerzy [Henman?] na Garbarach, mydelnicy: Franciszek mydlarz, Piotr mydlarz, powroźnicy: Wojciech Różycki, Feliks Krakowski, konwisarze: Jakub Kostrzewa, Andrzej Chrząszcz, patennicy: Jan Furman, Jakub [Rettig] snycerz.

21IX 1587/88 AmP 111 k. 88v-89v kupcy: Paweł Korb, Jan Bodenstein, krojownicy sukna: Andrzej Math, Zygmunt Kunczel, kramarze: Wolfgang Fraumberger, Tomasz Ściskała, piwowarzy: Wojciech Brzuszek, Józef Ryszko, rzeźnicy starzy: Jerzy Klocek, Jakub Góźdź, rzeźnicy nowi: Jakub Doikrówka, Walenty Morąg, piekarze: Jan Dorsz, Jan Jaszka, złotnicy: Marcin Stamm [złotnik], Konrad Bodenstein [złotnik], kuśnierze: Wawrzyniec Troska, Walenty Swołek, szewcy: Łukasz Kroczyński, Aleksy [Tuliszkowski] z Podgórcza, krawcy: Wojciech Wielichowski, Marcin Marcinkowicz, rymarze: Marcin Piotrowy [rymarz], Sebastian siodlarz, sukiennicy: Baltazar Wiszniewski, Paweł Leman [Liman, Limel], kowale: Wojciech iglarz, Błażej Krupa [kowal], ślusarze: Łazarz ślusarz, Szymon puszkarz, budnicy: Paweł Czarnocki, Jakub Manuczewski, czapnicy: Wawrzyniec Jelonek, Walenty Grocki, bednarze: Kaspar Młodziejewski, Maciej Cedrowski, białoskórnicy: Kaspar Dyrink, Andrzej Lindner, czerwonoskórnicy: Kaspar Hempel, Jakub Scheps, tkacze: Marcin Menczel, Mikołaj Riegert, stelmachowie: Jakub Stękacz [kołodziej], Andrzej Cebula [stelmach], miechownicy: Florian [Bystrzycki] kaletnik, Henryk N orymberger, stolarze: Maciej Szmidt, Grzegorz Pokorny, garncarze: Stanisław Starostka, Stanisław Kiwacz, balwierze: Jost [Engelman], Piotr, mydelnicy: Franciszek, Piotr, powroźnicy: Wojciech Różycki, Feliks Krakowski, konwisarze: Jakub Kostrzewa, Andrzej Chrząszcz, patennicy: Jan Ząb, Stenczel [Stanisław Herlich].

21IX 1588/89 AmP 111 k. 92-93 kupcy: Paweł Korb, Jan Tauth, krojownicy sukna: Andrzej Math, Zygmunt Kunczel, kramarze: Jeremiasz Ridt, Tomasz Pelke, piwowarzy: Wojciech Brzuszek, Tomasz Bogaczyk, rzeźnicy starzy: Jerzy Klocek, Jakub Góźdź, rzeźnicy nowi: Jakub Doikrówka, Walenty Morąg, piekarze: Jan Dorsz, Jan Jaszka, złotnicy: Marcin Stamm [złotnik], Konrad

Jacek Wiesiołowski

Bodenstein [złotnik], kuśnierze: Wojciech Hanusik, Walenty Swołek, szewcy: Andrzej Spełka, Paweł Kukwieska, krawcy: Jan Wierzba, Marcin Marcinkowicz, rymarze: Jakub Sołtys rymarz, Sebastian siodlarz, sukiennicy: Baltazar Wiszniewski, Paweł Leman, kowale: Błażej Krupa [kowal], Jakub iglarz, ślusarze: Szymon puszkarz, Marcin paśnik, budnicy: Maciej Bolek, Łukasz Borek, czapnicy: Wawrzyniec Jelonek, Walenty Grocki, bednarze: Kaspar Młodziejewski, Maciej Cedrowski, białoskórnicy: Kaspar Dyrink, Franciszek Stephan, czerwonoskórnicy: Kaspar Hempel, Jakub Scheps, tkacze: Marcin Menczel, Marcin Picz, stelmachowie: Jakub Stękacz [kołodziej], Marcin Biesiada [stelmach?], miechownicy: Florian Bystrzycki [kaletnik], Henryk Norymberger, stolarze: Maciej Szmidt, Mikołaj Lato, garncarze: Marcin ze Św. Marcina, Bartłomiej Marzy janka, balwierze: Piotr, Jost [Engelman], mydelnicy: Franciszek, Piotr, powroźnicy: Wojciech Różycki, Feliks Krakowski, konwisarze: Mateusz malarz, Dawid introligator, patennicy: Jan Ząb, Jakub [Rettig] snycerz.

21IX 1589/90/91 AmP 111 k. 97v-98v kupcy: Ambroży Schpar, Krzysztof Ridt, krojownicy sukna: Andrzej Math, Zygmunt Kunczel, kramarze: Jan Winkler, Jeremiasz Ridt, piwowarzy: Wojciech Brzuszek, Józef Ryszko, rzeźnicy starzy: Jerzy Klocek, Jakub Góźdź, rzeźnicy nowi: Jakub Doikrówka, Szymon Dusza, piekarze: Jan Jaszka, Jan Dorsz, złotnicy: Konrad Bodenstein [złotnik], Tobiasz Krekemayer [złotnik], kuśnierze: Wawrzyniec Troska, Malchior Kliza, szewcy: Andrzej Spełka, Łukasz Kruczyński, krawcy: Wojciech Wielichowski, Marcin Marcinowicz, rymarze: Mikołaj rymarz, Sebastian siodlarz, sukiennicy: Baltazar Wiszniewski, Paweł Leman, kowale: Błażej Krupa [kowal], Wojciech iglarz, ślusarze: Tomasz Węgrzyn, Maciej Złotopolski, budnicy: Paweł Czarnocki, Maciej Plewka, czapnicy: Walenty Grocki, Wawrzyniec Jelonek, bednarze: Marcin Runowski, Jan Margoński, białoskórnicy: Jerzy Wisegarten, Wacław Beem, czerwonoskórnicy: Kaspar Hempel, Adam Wolf, tkacze: Marcin Menczel, Mikołaj Rieger, stelmachowie: Marcin Dłubała [kołodziej], Marcin Biesiada [stelmach?], miechownicy: Jan Ernest, Jan Kiel, stolarze: Maciej Szmidt, Mikołaj Lato, garncarze: Stanisław Starostka, Jan Wołoszynka [Wołoszyjka], balwierze: Jost [Engelman], Marcin, mydelnicy: Franciszek, Piotr, powroźnicy: Wojciech Różycki, Jan Surma, konwisarze : Jakub [Kostrzewa] konwisarz, Maciej malarz, patennicy: Jan Ząb, Jakub [Rettig] snycerz.

6 ID 1591 AmP 111 k. 102-102v kupcy: Ambroży Schpar, Jan Bodenstein, krojownicy sukna: Andrzej Płaczek, Stanisław Unger, kramarze: Maciej Choryński, Andrzej Genez, piwowarzy: Tomasz Bogaczyk, Jakub Manuszewski, rzeźnicy starzy: Jerzy Klocek, Jakub Góźdź, rzeźnicy nowi: Walenty Olejnik, Jakub Doikrówka, piekarze: Jan Jaszka, Jan Dorsz, złotnicy: Konrad Bodenstein [złotnik], Jan Kosmowski [złotnik], kuśnierze: Wojciech Hanusik, Sebastian Bujak, szewcy: Paweł Kukwieska, Jan Sadło, krawcy: Marcin Marcinowicz, Maciej Wroniawski, rymarze: Sebastian siodlarz, Jakub [Sołtys] rymarz, sukiennicy: Baltazar Wiszniewski, Szymon Laszek, kowale: Błażej Krupa [kowal], Jan kotlarz, ślusarze: Łazarz ślusarz, Wojciech Idzkowicz [miecznik], budnicy: Maciej Bolek, Łukasz Borek, czapnicy: Walenty Grocki, Jakub Różycki, bednarze: Maciej Cedrowski, Grzegorz Bernowski, białoskórnicy: Jan Fiszer, Adam Dyring, czerwonoskórnicy: Andrzej Kraus, Jerzy Kraker, tkacze: Marcin Menczel, Mikołaj Rigier, stelmachowie: Jakub Stękacz [kołodziej], Marcin Biesiada [stelmach?], miechownicy: Jan Ernest, Kaspar Hempel, stolarze: Jakub Bergner, Joachim organista, garncarze: Mikołaj Zaręba , Marcin Kucharczyk, balwierze: Jerzy [Henman?], Maciej Stube, mydelnicy: Franciszek, Gabriel Przebodziszewski, powroźnicy: Feliks Krakowski, Tomasz Kupiec, konwisarze: Jakub Kostrzewa, Maciej malarz, patennicy: Jakub Rettig [snycerz], Stanisław Herlich.

21IX 1591/92 AmP 111 k. 105-106 kupcy: Jan Maurycy Krall, Abraham Tam [Thain?], krojownicy sukna: Andrzej Płaczek, Stanisław Unger, kramarze: Jan Kliza, Tomasz Ściskała, piwowarzy: Wojciech Susz

Ryc. 9. Gmerki Jana [Hansa] Kiela, st. miechowników i Andrzeja Płaczka, si. krojowników.

ka, Andrzej Szydłowicz, rzeźnicy starzy: Jan Omyła, Augustyn Karcz, rzeźnicy nowi: Walenty Olejnik, Jakub Doikrówka, piekarze: Jan Jaszka, Maciej Gołębek, złotnicy: Jan Kosmowski [złotnik], Tobiasz Krekemaier [złotnik], kuśnierze: Sebastian Bujak, Jakub Markowicz, szewcy: Łukasz Kruczyński, Andrzej Spelka, krawcy: Jakub Toruński, Kasper Włoch, rymarze: Jakub Sołtys [rymarz], Sebastian siodlarz, sukiennicy: Baltazar Wiszniewski, Paweł Leman, kowale: Błażej Krupa [kowal], Jan Noszka, ślusarze: Maciej ślusarz, Wojciech Idzko [miecznik], budnicy: Łukasz Borek, Ludwik Zygmuntowicz, czapnicy: Piotr Pomorzański, Wawrzyniec Jelonek, bednarze: Maciej [Cedrowski] bednarz, Grzegorz Bernowski, białoskórnicy: Malchior Offman, Stanisław Lodwig, czerwonoskórnicy: Marcin Linke, Piotr Szulc, tkacze: Marcin Menczel, Paweł N ekiss, stelmachowie: Jakub Stękacz [kołodziej], Andrzej Cebula [stelmach], miechownicy: Jan Ernest, Baltazar Helicz, stolarze: Tomasz Wójt, Jakub Bergner, garncarze: Marcin Kucharczyk, Paweł Szopa, balwierze: Maciej Stube, Bartłomiej Dawid, mydelnicy: Gabriel Przebodziszewski, Maciej mydlarz, powroźnicy: Feliks Krakowski, Tomasz Kupiec, konwisarze: Daniel konwisarz, Jan malarz, patennicy: Jan Schatk [?], Wawrzyniec Russ.

21 IX 1592/93 AmP 111 k. 1 09v -110 kupcy: Ambroży Schpar, Konrad Ridt, krojownicy sukna: Stanisław U nger, Andrzej Płaczek, kramarze: Andrzej Genez, Wojciech Wojciechowski, piwowarzy: Tomasz Bogaczyk, Wawrzyniec Zaleski, rzeźnicy starzy: Jan Kościółek, Józef Srzodka, rzeźnicy nowi: Szymon Dusza, Franciszek Młynarek, piekarze: Tomasz Schober, Andrzej Przemęcki, złotnicy: Jerzy Gelhor [złotnik], Tobiasz Krekemaier [złotnik], kuśnierze: Walenty Swołek, Sebastian Bujak, szewcy: Andrzej Spełka, Maciej Mieszaniec, krawcy: Wojciech Wielichowski, Maciej Wroniawski, rymarze: Bartłomiej [Żorawski] rymarz, Jan Siwek [siodlarz], sukiennicy: Baltazar Wiszniewski, Szymon Laszek, kowale: Jan Noszka, Jakub Młodawski, ślusarze: Łazarz ślusarz, Marcin paśnik, budnicy: Ludwik Zygmuntowicz, Bartłomiej Wierzbak, czapnicy: Jakub Różycki, Wawrzyniec Jelonek, bednarze: Grzegorz Bernowski, Jan Margoński, białoskórnicy: Stanisław Lodwig, Jan Stephan, czerwonoskórnicy: Fryderyk Hempel, Jan Brendel, tkacze: Marcin Menczel, Paweł N ekiss, stelmachowie: Jakub Stękacz [kołodziej], Marcin Biesiada [stelmach?], miechownicy: Jan Ernest, Kasper Kiel, stolarze: Mikołaj Lato, Tomasz Wójt, garncarze: Stanisław Starostka, Stanisław Kiwacz, balwierze: Marcin Neuman (Neiman), Jost Engelman, mydelnicy: Franciszek, Maciej, powroźnicy: Jan Surmiński, Andrzej Kleczewski, konwisarze: Maciej malarz, Franciszek Kamieński, patennicy: Stanisław Herhch, Jakub Rettig [snycerz].

21IX 1593/94 AmP 111 k. 113v-114 kupcy: Pawel Koss, Jan Tauth, krojownicy sukna: Stanisław U nger, Jan Bolelicki, kramarze: Tomasz Ściskała, Wojciech Wojciechowski, piwowarzy: Stanisław Krakowianin, Wawrzyniec Zaleski, rzeźnicy starzy: Jan Kościółek, Augustyn Karcz, rzeźnicy nowi: Szymon Dusza, Franciszek Młynarek, piekarze: Andrzej Przemęcki, Tomasz Schule, złotnicy: Jerzy Gelhor [złotnik], Tobiasz Krekemaier [złotnik], kuśnierze: Walenty Swołek, Wojciech Hanusik, szewcy: Aleksy Sikor, Jakub Jajko, krawcy: Wojciech Wielichowski, Andrzej Knychala, rymarze: Jan Siwek [siodlarz], Bartłomiej Żorawski [rymarz], sukiennicy:

Jacek Wiesiołowski

Szymon Laszek, Paweł Liman, kowale: Bartłomiej Krupa [kowal], Jan Noszka, ślusarze: Łazarz ślusarz, Wojciech Smela [paśnik?], budnicy: Paweł Czarnocki, Bartłomiej Wierzbak, czapnicy: Jakub Różycki, Piotr Pomorzański, bednarze: Jan Kamieński, Walenty Granatowski, białoskórnicy: Stanisław Ludwig, Tomasz Bregel, czerwonoskórnicy: Michał Rehorn, Marcin Linke, tkacze: Marcin Menczel, Paweł Nekiss, stelmachowie: Jakub Stękacz [kołodziej], Marcin Biesiada [stelmach?], miechownicy: Kasper Kieł, Paweł Tumiński, stolarze: Eliasz Czech, Tomasz Wójt, garncarze: Stanisław Starostka, Maciej Rzepioła, balwierze: Marcin N euman, Jost Engelman, mydelnicy: Franciszek, Maciej, powroźnicy: Jan Surmiński, Andrzej Kleczewski, konwisarze: Daniel konwisarz, Maciej malarz, patennicy: Stanisław Herlich, Jakub Rettig [snycerz].

21IX 1594/95 AmP 111 k. 120v-121v kupcy: Jan Tauth, Jan Bodenstein, krojownicy sukna: Stanisław Unger, Andrzej Płaczek, kramarze: Tomasz Ściskała, Wojciech Wojciechowski, piwowarzy: Stefan Baryczka, Adam Rzepkowski, rzeźnicy starzy: Augustyn Karcz, Jan Kościółek, rzeźnicy nowi: Walenty Olejnik, Andrzej Plichta, piekarze: Piotr Gołąbek [zw. Gołąbkiewicz], Józef Ziółko, złotnicy: Jerzy Gelhor [złotnik], Tobiasz Krekemaier [złotnik], kuśnierze: Wojciech Hanusik, Sebastian Bujak, szewcy: Maciej Mieszaniec, Szymon Socha, krawcy: Wojciech Wielichowski, Andrzej Knychała, rymarze: Gabriel rymarz, Sebastian siodlarz, sukiennicy: Baltazar Wiszniewski, Paweł Limell [Leman], kowale: Jan Noszka, Jakub Młodawski, ślusarze: Jan płatnerz, Wojciech [Smela?] paśnik, budnicy: Bartłomiej Wierzbak, Stanisław Grubski, czapnicy: Piotr Pomorzański, Wawrzyniec Jelonek, bednarze: Grzegorz Bernowski, Walenty Granatek [Granatowski], białoskórnicy: Stanisław Ludwig, Malchior Hoffman, czerwonoskórnicy: Adam Wolf, Piotr Szulc, tkacze: Paweł N ekiss, Malchior Saiber, stelmachowie: Marcin Biesiada [stelmach?], Jakub Stękacz [kołodziej], miechownicy: Kaspar Kiel, Kaspar Wiśniewski, stolarze: Tomasz Wójt, Maciej Szmidt, garncarze: Jan Wołoszyn [Wołoszynka?], Maciej Rzepioła, balwierze: Marcin N euman, Jost [Engelman] chirurg, mydelnicy: Marcin mydlarz, Franiszek mydlarz, powroźnicy: Tomasz Kupiec, Paweł Berger, konwisarze: Mateusz Kosior, Daniel konwisarz, patennicy: Jakub Rettig [snycerz], Benedykt B6ge.

211X1595/96 AmPIllk. 125-125v kupcy: Jan Bodenstein, Konrad Ridt, krojownicy sukna: Stanisław U nger, Andrzej Płaczek, kramarze: Jeremiasz Ridt, Piotr Kołaczek, piwowarzy: Wojciech Byczek, Wawrzyniec Zaleski, rzeźnicy starzy: Józef Srzodka, Wojciech Ciężki, rzeźnicy nowi: Franciszek Młynarek, Wojciech Chlebowski, piekarze: Piotr Gołąbkiewicz, Tomasz Schule, złotnicy: Jerzy Gelhor [złotnik], Benedykt Faith [złotnik], kuśnierze: Walenty Swołek, Sebastian Bujak, szewcy: Aleksy Tuliszkowski, Grzegorz Skrobała, krawcy: Maciej Wroniawski, Jakub Kantor, rymarze: Jakub Sołtys [rymarz], Jan Siwek [siodlarz], sukiennicy: Baltazar Wiszniewski, Paweł Leman, kowale: Jakub Młodawski, Wacław [Jenyk?] iglarz, ślusarze: Tomasz Piotrowski, Maciej Złotopolski, budnicy: Paweł Czarnocki, Łukasz Borek, czapnicy: Piotr Pomorzański, Wawrzyniec Jelonek, bednarze: Jan Kanicki, Walenty Granatowski, białoskórnicy: Stanisław Ludwig, Wacław Baum, czerwonoskórnicy: Kasper Hempel, Adam Wolf, tkacze: Marcin Olbrycht, Walenty Sayfert, stelmachowie: Marcin Biesiada [stelmach?], Maciej Brendel [kołodziej?], miechownicy: Paweł Tumiński, Kaspar Kiel, stolarze: Tomasz Wójt, Jan Kozieł, garncarze: Stanisław Starostka, Michał Zaręba, balwierze: Giez, Maciej Stube, mydelnicy: Franciszek, Wojciech szklarz, powroźnicy: Tomasz Kupiec, Paweł Berger, konwisarze: Jakub Kostrzewa, Mateusz Kosior, patennicy: Stanisław Frelich, Jakub Rettig [snycerz], murarze: Piotr Kawaler [Cavalieri z Mediolanu], Michał Życz [Tycz ze Śląska].

211X1596/97 Am P I lik. 128-128v kupcy: Krzysztof Ridt, Abraham Tam, krojownicy sukna: Jan Bolelicki, Kaspar Dąmbrowski, kramarze: Tomasz Ściskała, Jan Żołnierz, piwowarzy: Wojciech Byczek, Stefan

Ryc. 10. Gmerki Wojciecha Ciężkiego, s1. rzeźników i Kaspra Dąbrowskiego, st. krojowników.

Baryczka, rzeźnicy starzy: Wojciech Ciężki, Aygustyn Karcz, rzeźnicy nowi: Walenty Olejnik, Szymon Dusza, piekarze: Jan Jaszka, Bartosz [Krasa] piernikarz, złotnicy: Benedykt Faith [złotnik], Stanisław Vonende [von Ende złotnik], kuśnierze: Wojciech Hanusik, Marcin Reissner, szewcy: Andrzej Spełka, Walenty Kurek, krawcy: Wojciech Wieleborski [? Wielichowski], Łukasz Hauth, rymarze: Bartosz Zorawski [rymarz], Jan Siwek [siodlarz], sukiennicy: Baltazar Wiszniewski, Jerzy Kinter, kowale: Błażej Krupa [kowal], Jan Noszka, ślusarze: Maciej Ziotopolski, Tomasz Piotrowski, budnicy: Paweł Czarnocki, Marcin Czeszewski, czapnicy: [Jakub] Różycki, Piotr Pomorzański, bednarze: Jan Kamieński, Walenty Granatowski, białoskórnicy: Stanisław Ludwig, Jakub Stephan, czerwonoskórnicy: Kaspar Hempel, Adam Wolf, tkacze: Paweł N ekiss, Walenty Saifert, stelmachowie: Marcin Biesiada [stelmach?], Maciej Brendel [kołodziej?], miechownicy: Jan Ernest, Kaspar Kiel, stolarze: Eliasz Czech, Kasper Liman, garncarze: Stanisław Starostka, Stanisław Kiwacz, balwierze: Marcin Neuman, Jan chirurg, mydelnicy: Maciej, Marcin, powroźnicy: Kasper Schneweiss, [Kasper] Frezbier, konwisarze: Daniel konwisarz, Wojciech kotlarz, patennicy: Jakub Rettig [snycerz], Jan Ząb, murarze: Michał Życz [Tycz], Wawrzyniec Mnich [z Kalisza].

21IX 1597/98 AmP 111 k. 135-135v kupcy: Jan Bodenstein, Jerzy H umler, krojownicy sukna: Aleksander U nger, Jakub Frobel, kramarze: Jeremiasz Ridt, Wojciech Szołdra, piwowarzy: Stefan Baryczka, Stanisław Swiderski, rzeźnicy starzy: Łukasz Wałowski, Wojciech Ciężki, rzeźnicy nowi: Walenty Olejnik, Wojciech Chlebowski, piekarze: Piotr Gołąmbkiewicz, Wojciech Piszczkowicz, złotnicy: Jerzy Gelhor [złotnik], Stanisław Vonende [złotnik], kuśnierze: Jakub Markowicz, Wojciech Srzodka, szewcy: Maciej Mieszaniec, Andrzej Spełka, krawcy: Andrzej Knychała, Wojciech Wielichowski, rymarze: Jerzy rymarz, Jan Siwek [siodlarz], sukiennicy: Marcin Rittel, Franciszek Jakiel, kowale: Błażej Krupa [kowal], Wacław [Jenyk?] igielnik, ślusarze: Wojciech Smela [paśnik?], Malchior zegarmistrz, budnicy: Jakub Jelonek, Marcin Czeszewski, czapnicy: Piotr Pomorzański, Wawrzyniec Jelonek, bednarze: Jerzy Bernowski, Jan Margoński, białoskórnicy: Stanisław Ludwik, Jakub Stephan, czerwonoskórnicy: Marcin Walter, Maciej Ulman, tkacze: Paweł Nekiss, Marcin Picz, stelmachowie: Maciej Brendell, Marcin Dłubała, miechownicy: Jan Ernest, Jan Kiel, stolarze: Tomasz Wójt, Jan Kozieł, garncarze: Stanisław Starostka, Mikołaj Zaręba, balwierze: Maciej Stube, Bartłomiej Dawid, mydelnicy: Maciej mydelnik, Grzegorz Grabicki, powroźnicy: Kaspar Fresbier, Paweł Berger, konwisarze: Jakub Kostrzewa, Daniel kowisarz, patennicy: Stanisław Herlich, Jan Ząb, murarze: Paweł Kawaler [Cavalieri], Sebastian Merten.

21IX 1598/99 AmP 111 k. 138-138v kupcy: Łukasz Razek, Jan [Maurycy] Krall, krojownicy sukna: Kaspar Dąmbrowski, Jakub Frobel, kramarze: Jeremiasz Ridt, Wojciech Wojciechowski, piwowarzy: Stanisław Swiderski, Maciej Bujak, rzeźnicy starzy: Łukasz Wałowski, Wojciech Ciężki, rzeźnicy nowi: Walenty Olejnik, Franciszek Młynarek, piekarze: Jan Jaszka, Wojciech Piszczkowicz, złotnicy: Stanisław Piechnowicz, Bartłomiej Strzelec, kuśnierze: Walenty Swołek, Woj

Jacek Wiesiołowskiciech Hanusik, szewcy: Szymon Socha, Aleksy [Tuliszkowski] szewc, krawcy: Łukasz Hauth, Stefan Sambor, rymarze: Marcin rymarz, Sebastian siodlarz, sukiennicy: Franciszekjakiel, Walenty Czechaczek, kowale: Wacław [Jenyk?] iglarz, Wojciech [Kujawa?, Isaakowicz?] kotlarz, ślusarze: Wojciech Smela [paśnik?], Jakub Karwosiecki, budnicy: Jakub Jelonek, Ludwik Zygmuntowicz , czapnicy: Jakub Różycki, Piotr Pomorzanski, bednarze: Grzegorz Bernowski, Jan Kanicki, białoskórnicy: Kaspar Laubiter, Krzysztof Tobiger, czerwonoskórnicy: Wawrzyniec Morsel, Adam Wolf, tkacze: Paweł N ekiss, Walenty Seyfert, stelmachowie: Maciej Brendel [kołodziej?], Wojciech [Rozmaryn] kołodziej, miechownicy: Paweł Tumiński, Kaspar Kiel, stolarze: Tomasz Wójt, Eliasz [Czech], garncarze: Stanisław Woloszynka, Stanisław Kiwacz, balwierze: Bartłomiej Dawid, Marcin N euman, mydelnicy: Grzegorz Grabicki, Stanisław mydelnik, powroźnicy: Paweł Berger, Tomasz Kauffman [Kupiec], konwisarze: Jakub Kostrzewa, Wojciech kotlarz, patennicy: Stanisław Herlich, Salomon Han, murarze: Michał Życz [Tycz], Baltizar Kwikier.

21IX 1599/1600 AmP 111 k. 141v-142 kupcy: Krzysztof Ridt, Jerzy Humler, krojownicy: Zygmunt Kunczel, Andrzej Dambrowski, kramarze: Wojciech Wojciechowski, Wawrzyniec Siekiera, piwowarzy: Grzegorz Morążek, Wojciech Pyszka, rzeźnicy starzy: Wojciech Ciężki, Maciej Czwolka, rzeźnicy nowi: Walenty Olejnik, Stanisław Giecz, piekarze: Jan Jaszka, Bartłomiej Krassa [piernikarz], złotnicy: Jan Kosmowski [złotnik], Benedykt Faith [złotnik], kuśnierze: Walenty Swołek, Wojciech Hanusik, szewcy: Marcin Rajca, Walenty Krzek, krawcy: Łukasz Hauth, Maciej Wroniawski, rymarze: Adam rymarz, Jan Siwek [siodlarz], sukiennicy: Paweł Leman, Bartłomiej Łubianek, kowale: Wojciech Isaakowicz, Wojciech Kujawa, ślusarze: Stanisław ślusarz, Michał ślusarz, budnicy: Łukasz Południe, Tomasz Podeszwa, czapnicy: Piotr Pomorzanski, Jakub Deszka, bednarze: Jan Kanicki, Walenty Granatek [Granatowski] , białoskórnicy: Stanisław Ludwik, Krzysztof Dyring, czerwonoskórnicy: Adam Wolf, Jerzy Szolc, tkacze: Marcin Olbrycht, Paweł Nekiss, stelmachowie: Wojciech Rozmaryn [kołodziej], Sebastian stelmach, miechownicy: Pawel Tumiński, Kaspar Kiel, stolarze: Tomasz Wójt, Jan Kozieł, garncarze: Stanisław Wysocki, Maciej Sobieraj, balwierze: Jan Rychter, Bartłomiej Dawid, mydelnicy: Maciej mydelnik, Stanisław mydelnik, powroźnicy: Andrzej Kleczewski, Tomasz Koffman [Kupiec], konwisarze: Daniel konwisarz, Wojciech kotlarz, patennicy: Jakub Rettik [snycerz], Jerzy Trzmiel (Schmiel), murarze: Michał Życz [Tycz], Feliks Wesoły.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1999 R.69 Nr1 ; Władze miejskie dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry