DZIAŁ BIEZĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr4

Czas czytania: ok. 4 min.

X-l3

I'esow,anych; statystyka centralna państwowa nie może bowiem wnikać tak dalece w szcz"góły, jak to dla oceny rozwoiu miast jest potnzebne. Statystycy miejscy uznaią potrzebę ujednolic2.'nia norm podt6tawowych slł,atystyki mieszkaniowej i programu minimalneo dla swej działalności publikacyjnej. Statystycy mhiscy dążyć będą do sporządzenia niezbędnych zestawień retrospektywnych, służących jako podstww:a d.o oceny rozwoju stosunków mieszkaniowych i do bieżącej pracy w zakn:tsie stwbystyki mieszkaniowej. W diał.ach statystyki mieszk,a\I1iiowej, które opracowuje się tylko na podstawie spisów mieszkaniowych, leży w interesie miast uwzględnienie poruszonych tutaj wskazówek programowych. Miejskie urzędy statystyczne prowadzić będą w okresach rocznych wszystkie prace statystyc'zne wykonalne w ramach niniejszego prog'ramu, szczególnie zaś pełną statystyk.ę ruchu budowlanego łącznie z ruchem mieSlZkaaiowym. Kwestję prac a n a 1 i t y c z n y c h jako też monog.raficznych pomijam, ponieważ leżą one już poza progt'lamem zwykłej działalności statystycznej.

NAGRODA LITERACKA ZA ROK 1929.

Komitet nagrody literackiej przyznał dnia 18. listopada 1929 rr. nagrodę literacką stołecznego miasta Poznania im. Jana Kasprowicza za rok 1929 wielce zasłużonemu, wybitnemu i sławnemu pisarzowi Józefowi Weyssenhoffowi. Magistrat zatwierdził uchwałę komitetu dnia 26. listopada 1929 r. Nagrodę wręczył laureatowi dnia 17. grudnia 1929 r. p. prezydent Ratajski w Ratuszu w obecności pana Wojewody, członków Mag:stratu, Rady Miejskiej i Komitetu nagrody. Dyplom nagrody, pięknie wykonany przez p. J. Kuglin.a., ma treść następującą:

KRONIKA MIAST A POZNANIA

Komitet Nagrody Literackie; stołecznego miasta Poznania uchwalił przyznać nagrodę literacką stołecznego miasta Poznania imienia Jana Kasprowicza za rok 1929 Czcigodnemu Panu Józefowi Weyssenhof£owi za całkowitą działalność na polu literatury polskiej, a w I!!zczególności za to. że w dziełach Jego kojarzą się harmonijnie artyzm wielki i myśl głęboka; za to, Ż w dziełach tych duszą wielkiego poety odkrywał piękno przyrody polskiej i szerzył miłość ku ziemi naszej; za to, że twórczość Jego oparta jest o głębokie pokłady kultury, której promienie oświetlają współczesne stosunki społeczne i drogę wskazują pracy narodu polskiego; za to, że z zapałem i sympatją zajął się życiem i kulturą duchową Polski Zachodniej. Magistntt stołecznego miasta Poznania przychylając się do uchwały Komitetu wręcza Dostojnemu Laureatowi nagrodę i składa hołd zasłudze. W dowód czego dokument niniejszy wygotowano i podpisano.

W Poznaniu, dnia 17 grudnia 1929 roku.

Po uroczystości wręczenia odbyło się krótkie przyjęcie w sali Sądowej Ratusza. z.

KRONIKA WAżNIEJSZYCH WYDARZEŃ.

10. września 1929. Zgon śp. Heleny Cichowiczowej, założycielki Tow. Ludoznawczego. 17-18. wlrześnia 1929. Zjazd porozumienia miast słowiańskich oraz zarządu Międzynarodowego Związku Miast w Poznaniu. Prymator P'l"agi Dr. Baxa wręc'zył upominek w posta.ci mi_ niatury pomnika św. Wacława. 30. września 1929. Uroczyste zamknięcie Powszechnej Wy

stawy Krajowej w obecności licznych przedstawicieli rządu Rzplitej. 4. października 1929. Hrabia Roger Raczyński mianowany wojewodą poznańskim. Wojewoda Dunin-Borkowski poprzednio zgłosił dymisję. Wicewojewodą mianowany został nieco później p. Stanisław Typrowicz, starosta w Nowym Sączu. 6. paździerrnika 1929. Wybory do Rady Miejskiej. Absolutna większość bloku gospodarczo-narodowego. 18. listopada 1929. Przyznanie nagrody literackiej stoł. m. Poznania. im. Jana Kasprowicza za rok 1929 Józefowi Weyssenhoffowi. 17. grudnia 19'"L9 w:ręczenie nagrody w Ratuszu. 23. listopada 1929. Poświęcenie nowej elektrowni miejskiej.

Pomnik bamberki przeniesiono pod ścianę zachodnią Starego Ratusza. - P. pre7-ydent Ratajski odznaczony został wielką wstęgą orderu Odrodzenia Polski. - W końcu listopada obradowała w Poznaniu polsko-niemiecka konferencja kolejowa. _ Ko,rporacja Kupców Chrześcijańskich obchodziła 500-lecie, a Związek Towarzystw Kupieckich 25-lecie swego istnienia. - Uczelnia im. Dąbrówki obchodzić będzie w styczniu 1930 roku 100-lecie swego istnienia. - Przygotawuje się urządzenie w r.

1930 Międzynarodowej wystawy komunikacyjnej i turystycznej w Poznaniu. - W październiku odbyła się konsekracja nowych dzwonów w kościele św. Małgorzaty na Ś1ródce. ---, Dnia 11. października odbył się obchód ku czci Kazimierza Pułaskiego, dnia 11. listopada obchód rocznicy niepodległości. - Miasto Poznań uzyskało zezwolenie na zaciągnięcie nowej pożyczki w wysokości 20 miljonów złotych. B. radca miejski Artur Kronthal, znany historyk miasta Poznania, obchodził 70-lecie życia.

Z RUCHU WYDAWNICZEGO Andrzej Wojtkowski: Edward Raczyński i jego d z i e ł o. Poznań 1929. Nakładem Bibljoteki Raczyńskich. Str B nlb. + 420 + 112 + ilustracje.

KRONIKA MIAST A POZNANL\

W sto lat po ufundowamu BlblJoteki a niewiele mmeJ po swej śmierci otrzymał jeden z najbardziej zasłużonych synów Poznania biografję, na Jaką dawno powinienby wdzięczny naród sie zdobyć. Stanowi ona część dzieła wydanego na jubileusz Bibljoteki Raczyńskich, zajmując 302 strony druku. Część druga poświęcona jest historji Bibljoteki (114 str). Dodane są na 106 stronach nieznane listy, mowy i memorjały Edwarda Raczyńskiego oraz indeks osób. Biograf ja Raczyńskiego podzielona jest na rozdziały: Młodość i pierwsze prace - Wydawnictwa - RaczyiIski a miasto Poznań - Raczyński a życie gospodarcze Ostatnie działania polityczne - Zlota Kaplica - Katastrofa,.

Praca cała odzna,cza się nasamprzód zestawieniem bardzo obszernego materjału w usystematyzowaną całość i niepospolitą płynnością naracji. Ogólna charakterystyka Raczyńskiego jest zdaniem mojem trafna i szczegółowa. Rzecz jasna, że biograf ja ta tu i owdzie przejdzie jeszcze przez badania specjalne i w niektórych cząstkach może być naświetlona trochę inaczej, przekonany jestem wszakże, że będą to tylko dodatki drugorzędne. Możliwość ta nie osłabia znaczenia pracy, która jest wysoce cenna i wartościowa, niezbędna i dobra. \Vzględnie krótka jest historja bibljoteki, ale mimo to wyczerpująca, pełna. Ponieważ w życiorysie Edwarda Raczyńskiego wyczerpane są materjały, jakie autor miał do dyspozycji, nie potrzeba było zdaniem mojem ogłaszać wszystkich tekstów dołączonych do pracy, a opublikować w oryginale tylko najważniejsze.

Razem wziąwszy stwierdzamy, że otrzymaliśmy dobrą, obszerną biografję wielkiego Edwarda, napisaną z umiłowaniem przedmiotu, oraz historję zasłużonej placówki kulturalnej, za co autorowi należy się duże uznanie a książce szerokie rozpowszechnienie.

Jarosław Leitgeber: Z dziejów handlu i kupiectwa p o z n a ń s k i e g o z a d a w n e j R z e c z y p o s p o l i t e j P o 1s k i e j. Poznań 1929. Nakładem Związku Towarzystw Kupieckich. Str. 8 nlb. + 328 w 8-ce.

Nareszcie doczekała się Korporacja kupiecka w Pmmaniu godnej siebie monografji. Czcigodny autor, nestor księgarzy poznańskich, zasłużony wydawca, włożył w dzieło to benedyktyńską pracę długich, długich lat. Takiego ogromu trudu nie włoży bodaj kto drugi w monografję niewielkiego, aCE wybitnego wiekiem, zrzeszenia społecznego. Autor podał nam nie tylko dziej" korporacji ale równocześnie przegląd historji handlu poznańskiego. Uwzględnił też wszystkie bractwa kupieckie (sukienników, kupców, kramarzy, aptekarzy), jakkolwiek zasadniczo :r:aj

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry