DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

ko tylko mogą być wykorzystane; cały ten punkt nie należy przeto do programu obowiązkowego (ilość mieszkań i izb powtarza się później). W razie wyliciZania podanych właściwoś.ci zaleca się uw.zględnhć co następuje: Właściciel; budynków dzieli się na: władze public'zne, instytucje użyteczności publicznej (społ.:CZII10budowlane), prywaltni; dalsze różniczkowanie (spół.:lzielnie pracowniicze, robotnicze itp.) nie jest potrzebne, z władz publioznych można jednak wydzielić gminę miejską. Przy finansowaniu chodzi głównie o wykazanie udziału pieniężnego władz publicznych. O kosztach budowy może informować suma ubezpieczeniowa, tam, gdzie z311ządy miast mają pogląd na ubezpieczenia ogniowe. W silnkjs'zej formie stawiam dezyderat wykazania dat w punkcie niniej:szym napr:owadz.onych, o ile .chodzi o samo budownictwo gminy miejskiej. 8. Wszystkie n o web u d o w 1 e m i e s z k a 1 n e d'zieli się M;/dług ilości i wielkoci mieszkań, przyjmując klasyfikację podaną w statystyce budynkowej, i odróżnia mieszkania, rodzinne i nierodzinne, dodatkowo zaś wyszczególnia się Q ile możności wyposaż.mie techniczne nowych miszkań. 9. M i e s z k a n i a zestawia się celem wyka:zania ich przyrostu. w,zgI. ubytku jak następuje: w nowych hudynkach powstało mieszkań, wskute'k nadbudowy powstało mieszkań, wskutek przebudowy powstało - ubyło mieszkań, wskutek rozbiórki ubyło mieszkań, ogółem powstało mieszka'ń, ubyło mieszkań, rM:nic.a. Niepotrzebnem - jak wyżej podniesiono - j;<st dzielenie mieszkań powstałych i zniesionych w przeibrudowach według tego, czy powstały z innych lokali lub nie wzgl. czy zniesione zostały na r:zcc'z innych lokali lub też definitywnie; o e'WtI. uwzględnieniu przy :rozbiórkach znis.z,czeń przypadkowych mówiłem już. 10. M i e s z k aJ n i:t bez Wlzględu na rodlz3.je budowli zestawia się j:oszcze osobno p o d ł u g w i e 1 koś c i, wyodll"ębniając w każdej wielkości miesz,kania powstałe, wiesio'ue i różnicę, i dodaj:j w miarrę możności dane o ubikacj,alCh pobocznych, o istnini:u kuchni, o ogrzewalności izb. Nicktó\r!zy żądają podania ilości mieslzkań, do których przyłączona jest używalność .ogrodu (rzecz mojem zdaniem b,z większego znaczenia w statystyce ruchu budowlanegG).

KRONIKA MIASTA POZNANIA

11. Według d z i e 1 n i c m i a s t a należy wykazać ogólu3 dalty o ruchu budowlanym, o budynkach miesika1nych i o wielkości mieslzkań (powstało - ubyło - różnica) tudzi! o lokalach handlowo-przemysłowych. 12. Jeżeli miasto prowadzi bieżącą statystykę ilości mieszkań W:Eidług wielkości (co jest wysoce pożądane), należy w yn ikr o c z n y r u c h u b u d o w 1 al n e g o p r z y p i s a ć. Gdzie tego niema, pomagają sabie miasta w \ten sposób, że wyliczają relacj::' nowych budynków i mieszkań do zaludnienia miasta, clio I»"zy,ł-ostu 'ludności, do pr;z.yrostu zapotrzebowania mi'eszkań, do obszaru wolnego pod zahudowę; jest to wszakże tylko namiastkowa procedura. Pewne uzupełnienie statystyki mieszkaniowdj może dać s t at y s t y k a p o d a. t k ó w od nieruchomości, od lokali itp., dalej - gdzie to możliwe - statystyka gospodarc,za spółdzielni społeczno-budowlanych itp. Ceł:.m całej sta1lystyki miesiZikaniowe,j jest pnedewszystkiem umożliwienie porównywania :ruchu VI czasie. Bieżące zesta'wienia z zakrqsu całej statystyki mieszkaniowej powinny być p ub 1 i k o w a n e ra,z na rok; co miasta chcą publikować w krótszych od.stępach czasu, pozostawia się ich uznaniu. PlIz.yjętem jeSlh miesęczne ogłaszanie koncesyj i podstawowych dat o ruchu budowlanym. U wag i koń c O' w e. Nie mówiłem jeszcze o ważnej rzeczy praktyc:znej w organizacji statystyki mieszkanil>v.-ej w miastach. St.a,tystyka mieszkaniowa winna mieć oparcie o kar t ot e k ę b u d y n kó w raz założoną i naslt'ępnil w miarę ruchu budowlanego uzupełnian.ą. Kartoteka tego rodz:aju daje statystykowi możność nawet so>;el'sz::j pracy w zakresie statys\!łyki mieszkaniowe:j aniżeli program niniejszy przewiduje i unie'zależnia go w wysok;,ej mierze od spisów doraźnych. l"!ł"zyznaję jednak, źe założenie kartoteki jest pracą w normalnych warunkach służbowych wysoce uciążliwą. Zasadnicze t e n d e n c j e pracy niniejszej streSIzczają się w następujących zdaniach: Srl'atystycy miejscy uznają wielką doniosłość szeroko zakroJonej statystyld mieszkaniowej (brnowej, budynkowej, mieszkaniowe;j wszelkich odcieni) i uważają ją za pI"lzedmiot pracy miejskich urzędów statystycznych ja'ko najbardłzi:j wtem inte

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry