DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

33!1

nych, które stall'ystyka wykorzystuje obsze:rnie dla przedstawienia rozwoju 'ruchu budowlanego (przebudowa, rozbiórka, itd.). W szczegółnośc,i mogą podlegać badaniu statystycnemu następujące prac"" budowlane: 1) nowa budowa, 2) przebudowa) (zmiany wewnętr:znzo, przeistoczenie części mieszkalnych na inne i odwrotnie), 3) nadbudowa (pionowa lub pozioma czyli t. zw. dobudoWla,), 4) rozbiórka i zniszczenie. Dla każdej z tych możliwości należy spOIrządzić oddzielne kwestjonarjuSlze. Przy odbiorze wykonanej (wzg1. także rozehranej) j,£dnostki budowlanej sp'su::e urzt;dnik po:ti,cji budowlanej i ,odsyła da użytku statystyki miejskiej indywidualne raporty. Sch::mat formularza śprawOlzdawczego winien przewidywać wszystkie potrt2)eby statystyczm', to znaczy żądać inforrmacyj I) cechach charakterystYClz:nych nowej budowli (położenie, rozmiary, układ, przeznaczenie), o wyposażeniu techni1cznem całości i cząstek mieszkalnych, a mieszkaniach i ich cechach charakterystyc:znych (wielkość, izby, ogrzewalność, kuchnie, ubikacje poboczne, wyposabllie, pałożen1,.e itd.). Rapol1t.y te stanowią podstawę badań starŁystycznych. Układ kwestjonarjusza wynika z ,zadań statystyki ruchu budowlanego, które niebawem przedstawię. Sądzę, że jednol:i.ta metoda pracy OIraz podshwowy program pubHkacyjny może być zastosowany we wszystkich miejskich urzędach statystycznych od It". 1930. O p r a c o w a n i e ID a t e r ja ł u. Jednostkami podstawowemi statystyki ruchu budowlanego, (którą prowadzimy pod kątem widzenia statystyki mieszkaniowej) są: budynek, mieszkanie, izba; dodatkowo. uwzględnia się tutaj w ogólnych liczbach lokale handlowo-przemysłowe. Opracowanie materjału winno. uwz.ględniać następujące posltulaty: 1. Należy zestawiać statystykę k o n c e s y,j budowlanych.

Wystarczy mojem zdanim wykaz koncesyj żądanych i udzielonych według miesięcy. 2. Obojętne są zestawienia da:nyh o rozpoczętych budowlach oraz D budowach będących w biegu; prowadzimy je dopóty, dopóki matorjały te dOoSlł.arczamy Głównemu Urzędowi Statystycznemu, bez zmiany schematu.

3. Można\ osobno porowadzić w y k a z y waż n i e j s z y c ho

KRONIKA MIAST A POZNANIAb u d o w l i, które publikuje się według schematu GłównCi!O Urzędu Statys,Łycznego dla budowli ukończonych.

4. S t a t y s t y,k a u koń c z o n y c h b u.d: o w li powinna wykazywać przedewszystkiem ogólną ilość wykonanych bu,dowli i ilość poszczególnych rodzajów budowy.

Seg,regować trzeba nowe budowle, nadbudowy (w czem mieszczą się dobudowy), przebudowy, rozbiórki. Zbyte'czne, jednakże niewykluczone są: dodatkowe dzielenie przebudówek na: przebudowy z zmianą przeznrucze'n.ia (mieszkania .na inne, inne !Da mieszkania) i przebudowy bez zmiany przeznaczenia lokali, a dalej dodatkowe podzielenie rozbiórek na: il"ozbiórki i znisz'Czenie (przypadkowe, przez pożar, eksplozję lub tp.). (Przy sposobr£ości nadmieniamy, że o zniszczeniu przypad'kowem budynków nie informc.je zwykle policja budowlana; chcąc je uw:z,ględć, trzeba utrzymywać w tym kierunku kontakt z strażą pożarną; pominięcie szkód przypadkowych nie jest zres:zlą wykroczeniem przeciwko statystyce :ruchu budowłrunego). 5. W s z y s t k i e b u d o w 1 e należy d'ziić na mi,eszkdlne (w przewadze) i inne. Osobne wydzielełnie budynków przemysłowo-hadlowych jest praktykowane w statystyce państwowelj, trudno jedn.ak ustalić grani,c między niemi a pozosŁ:ałemi - przynajmniej większemi - bud'owlami nianieszkalnemi. 6. B u d o w I e n o w e m,ależy dzielić według położenia wzgl. znaczenia: a) .budynki główne lub frontowe, b) budynki boczne ,lub oficyny, c) innej w kategorjach a) i b) wykazuje się dodatkowo ilość budynków mieszkalnych. Dalej zaleca się przy nowych budowlach wykazać, na jakim gruncie powstały; podział gruntów byłby brojaki: grunty niezabucbwane, grunty po rozebranych budynkach, inne g\runty. 7. Ś'ciślejszemu uwzględnieniu podlega,ją b u d y n 'k i z p:rzezl1łaczen:ia mies,zkalne. Wydzielamy z nich nasamprzód nowe budowle mieszkalne. Statystyka, może je- klasyfikowaĆ/ we,dqug kondygnacyj, materjału budowlanego (trwałylc',kki), według wła,ścicieli, według sposobu finansowania, ewtl. warunków komunikacyjnych i odległości od centrum miasta tudzież kosztów budowy w łączności z ilością mieszkań i izb. Punkt ten stawiam jedynie w formie dezyderatu. Bez znaczniejszych trudnoś'ci możnaby zestawić kondygnacje, materrjał bu[lowlany, właścicieli, ilość mieszkań i izb. Inne okoliczności rzad

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry