SPRAWOZDANIA PRZEWODNICZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI RADY MIASTA POZNANIA W KADENCJI 1994-98

Kronika Miasta Poznania 1998 R.66 Nr3; Święty Łazarz

Czas czytania: ok. 47 min.

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Skład komisji, radni: Zenon Matysiak - przewodniczący, Bolesław Topolski - wiceprzewodniczący, Tadeusz Jarmołowicz, Miron Perliński, Przemysław Gębala, Wojciech Rosada, Stanisław Maćkowiak, Henryk Gubernat, Paweł Wierzbiński. Członkowie Komisji spoza Rady: Bogusław Nowak, Czesław Śniady, Stefan Michniuk, Krzysztof Kruszona, Piotr Walerych, Krzysztof Konik.

W ciągu czterech lat Komisja odbyła 95 posiedzeń, wypracowała 51 stanowisk.

Przez członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zostały złożone 54 interpelacje dotyczące bezpieczeństwa i porządku w mieście, w tym 22 złożyłem osobiście. W ciągu kadencji Komisja odbyła 18 posiedzeń wyjazdowych, w tym m.in. do Powidza i Piły, nawet poza rejon województwa poznańskiego. Komisja zainicjowała posiedzenia poświęcone problematyce wymiany doświadczeń z analogicznymi Komisjami w ościennych województwach. Działalność zespołu tworzącego skład personalny Komisji organizowana była w ciągu całej kadencji na podstawie "Rocznych Ramowych Planów Pracy". Były one wypracowywane przez całą Komisję i zatwierdzane na początku roku. Do tematycznych bloków podejmowanych w pracy Komisji, a jednocześnie ważnych dla mieszkańców zaliczam: Bezpieczeństwu osobistemu była poświęcona większość tematów posiedzeń Komisji. Zasadniczym dokumentem wspomagającym tę działalność był program "Bezpieczne Miasto", który przystosowany do konkretnych warunków Poznania twórczo wdrażany był przez Zarząd Miasta i Samorządy Pomocnicze. Zagadnieniami wiodącymi w tym zakresie były następujące tematy: - bezpieczeństwo osobiste rodziny, w tym głównie dzieci i młodzieży - bezpieczna droga do szkoły.

Temu zagadnieniu Komisja poświęciła szczególnie dużo uwagi, rozwijając z rozmachem akcję propagandową. Akcję tę wspierała skutecznie Policja, w tym głównie Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej z inspektorem Janem Kaczorowskim na czele.

Współdziałały z Komisją także Kuratorium Oświaty i Wychowania, Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego oraz organizacje społeczne. Komisja badała systematycznie stan bezpieczeństwa na kąpieliskach i basenach odkrytych, reagowała na negatywne zjawiska poprzez wypracowanie odpowiednich stanowisk orazwnioskując w koniecznych wypadkach o wsparcie finansowe organizacji oraz instytucji, które zajmowały się profesjonalnie bezpieczeństwem kąpielisk. W sprawie bezpieczeństwa pożarowego należy podkreślić bardzo dobre współdziałanie ze Strażą Pożarną, Policją i Strażą Miejską, głównie w działalności profilaktycznej. Członkowie Komisji na posiedzeniach wyjazdowych i pokazach praktycznego działania zapoznawali się z problemami służby ppoż. w mieście. Uwzględniając przestarzały stan parku wyposażenia poznańskiej straży pożarnej, Komisja przyjętym stanowiskiem zainicjowała z powodzeniem jego stopniową wymianę i modernizację. Komisja w ciągu całej kadencji wiele uwagi poświęcała problemom bezpieczeństwa, w szerokim ujęciu "ruchu drogowego". Współdziałając z Zarządem Dróg Miejskich, Miejskim Inżynierem Ruchu, Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz z organizacjami społecznymi, wypracowała szereg nowatorskich i technicznych rozwiązań, które mimo wielkiej i stale wzrastającej liczby aut (Poznań pod względem liczby pojazdów na tysiąc mieszkańców wysuwa się na pierwsze miejsce) wpłynęły na realną możliwość poruszania się pojazdów po ulicach naszej aglomeracji. Zrozumieniem przez Zarząd intencji Komisji wspólnie wypracowano, a następnie wdrożono przez Zarząd Miasta szereg decyzji, które wpłynęły na względnie normalne funkcjonowanie szeroko rozumianego ruchu kołowego. Oprócz organizacyjnych decyzji, które systematycznie wpływały na polepszenie przelotowości arterii i ulic, niewątpliwie wpływ miały także inwestycje drogowe. Przebudowano lub zbudowano na nowo 46 skrzyżowań, udoskonalono sygnalizację na tych skrzyżowaniach, które wykazywały największą dynamikę wzrostu ruchu kołowego. Komisja wnioskowała do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zwiększenie w znaczący sposób stanu etatowego Wydziału Ruchu Drogowego KWP. Etat Wydziału nie uległ zmianie od ponad 20 lat. Tymczasem ilość pojazdów w Poznaniu od 1970 roku wzrosła 15-krotnie. Jest rzeczą oczywistą, że mimo znakomitego współdziałania Komisji z Wydziałem Ruchu Drogowego nie sposób było rozwiązać w sposób dostateczny piętrzących się problemów lawinowego zwiększania się ilości pojazdów w Poznaniu. Komisja podejmowała bez powodzenia próby poprawienia warunków pracy policjantów na Ratajach i Piątkowie. Problem ten również pozostaje do podjęcia i zrealizowania w następnej kadencji, być może będzie wtedy większa polityczna wola podjęcia stosownych decyzji. Działem pracy Komisji były sprawy wnoszone o opiniowanie zakazu sprzedaży alkoholu.

Komisja szczególnie rozważnie podchodziła do każdej wnoszonej indywidualnie sprawy.

W wielu wypadkach za wnioskiem o cofnięcie koncesji kryły się elementy walki konkurencyjnej "w branży", w co Komisja nie chciała być uwikłana i, co mam przeczucie, udało się osiągnąć. Rozwiązywanie konfliktów społecznych na tle zakłócania porządku publicznego również było przedmiotem kilku posiedzeń Komisji. Do znaczących osiągnięć w tego typu działalności było doprowadzenie do ugody między Komitetem Społecznym Obrony Lokatorów Dolna Wilda a przedsiębiorstwem rozrywkowym "Disco-Jama". Po półrocznych negocjacjach doprowadzono do ugody, która wygasiła trwający ponad dwa lata konflikt. Najnowszą sprawą rozpatrywaną przez Komisję w miesiącu marcu i kwietniu była inicjatywa udrożnienia drugiej nitki na trasie katowickiej przy wylocie z Poznania na wysokości Giełdy Rolno-Ogrodniczej na Franowie.

Wobec tworzących się gigantycznych korków i sygnałów prasowych, Komisja samorzutnie rozpoczęła rozmowy, które doprowadziły do porozumienia kierownictwa budowy z kompleksem giełdowo- handlowym. Pracę Komisji cechowała merytoryczna dojrzałość jej członków w rozpatrywaniu bieżących spraw, dobra dyscyplina wypowiedzi, konkretność wniosków, a przede wszystkim duża frekwencja na posiedzeniach, co dawało gwarancję obradowania przy zapewnieniu kworum do podejmowania decyzji. Z powyższego sprawozdania wysuwają się następujące wnioski: - jakkolwiek w czteroletnim okresie ogólny stan bezpieczeństwa w aglomeracji poznańskiej nie uległ radykalnej poprawie, to ewidentnie uniknięto i zmniejszono w odniesieniu do danych statystycznych w skali kraju ilość zabójstw oraz ciężkich przestępstw kryminalnych;

- wobec lawinowo wzrastającej motoryzacji i towarzyszących im zagrożeń należy podjąć w przyszłej kadencji Rady Miasta problemy bezpieczeństwa w ruchu drogowym jako zadanie priorytetowe; - jako pilną do rozwiązania sprawę należy przewidzieć w przyszłych budżetach Miasta niezbędne fundusze na techniczne doinwestowanie Straży Miejskiej. Zapewni to zwiększenie skuteczności jej działania, przy niezmiennym dotychczasowym stanie etatowym; - należy zmienić organizacyjne podporządkowanie Straży Miejskiej. Powinna ona podlegać Wiceprezydentowi odpowiedzialnemu za całokształt gospodarki komunalnej, odpowiedzialnemu bezpośrednio za czystość i w pewnym sensie za porządek w Mieście. Poprawa tej struktury organizacyjnej w sposób bezinwestycyjny usprawni efektywność służby Straży Miejskiej w Poznaniu. Nie nastąpi w odczuciu społecznym poprawa w bezpieczeństwie obywateli, jeżeli Policja i Straż Miejska nie uporają się z dwoma najbardziej gatunkowo ważnymi rodzajami przestępstw: 1) kradzieże samochodów 2) włamania i zabór mienia prywatnego.

Bez przełomu w tej kategorii przestępstw nie może nastąpić poprawa w ogólnym stanie bezpieczeństwa w Poznaniu. N a zakończenie chciałem podziękować za bardzo dobrą współpracę z Zarządem Miasta, a przede wszystkim z Przewodniczącą Rady Miasta zawsze życzliwą dla Komisji, której miałem zaszczyt przewodniczyć w ciągu całej kadencji.

Przewodniczący Komisji - Zenon Matysiak

KOMISJA EKOLOGICZNA

Skład Komisji, radni: Andrzej Baraniecki, Waldemar Kukorowski - wiceprzewodniczący, Andrzej Nowotny - wiceprzewodniczący, Andrzej Paleczny - do 10.95, Czesław Pawlaczyk, Hanna Pietkiewicz, Andrzej Porawski - do 10.95, Jadwiga Rotnicka, Andrzej Rux, Sławomir Stelmasiak - przewodniczący.

Członkowie spoza Rady: Jerzy Kuszczyński, Michał Kalwiński, Andrzej Kliber, Krzysztof Mączkowski, Paweł Urbański, Stefan Żynda.

Komisja obradowała na 66 posiedzeniach zwykłych i wyjazdowych, w tym kilkunastu wspólnych z innymi komisjami RMP oraz Komisją Ochrony Środowiska Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego. W trakcie swoich prac Komisja, prócz swych obowiązków wynikających z toku prac Rady Miejskiej związanych z opiniowaniem projektów uchwał, prac nad budżetem i bieżących spraw, zajmowała się rozwiązywaniem problemów i wypracowywaniem strategii rozwoju miasta w zakresie szeroko pojętych działań związanych z kształtowaniem i ochroną środowiska w mieście Poznaniu i aglomeracji poznańskiej. N a szczególne uznanie zasługuje fakt doskonałej współpracy Komisji i Wydziału Ochrony Środowiska UM, która zaowocowała mimo ograniczonych środków realizacją wielu inicjatyw na rzecz poprawy stanu środowiska w naszym mieście. Wiele z tych działań ma charakter ciągły, których realizacja i wspieranie ich będzie przedmiotem prac Komisji następnych kadencji. Są również sprawy, których mimo starań nie udało się zrealizować.

Do najważniejszych obszarów aktywności Komisji należały: - w zakresie inwentaryzacji i przetwarzania informacji na temat stanu środowiska oraz edukacji ekologicznej, - udział w przygotowaniu raportu" Środowisko Naturalne Miasta Poznania", - udział w przygotowaniu i realizacji konkursu "Program Promocji Zachowań Proekologicznych" , - kreowanie polityki wspierania działań w zakresie monitoringu stanu środowiska poprzez dofinansowywanie z GFOŚiGW,

- kreowanie polityki wspierania działalności edukacyjnej jednostek budżetowych oraz organizacjach pozarządowych przez GFOSiGW oraz budżet Miasta poprzez finansowanie projektów w wybranym i zatwierdzonym zakresie. Najważniejsze problemy wymagające rozwiązania w tym zakresie to: - sposób dofinansowania organizacji pozarządowych w aspekcie finansowania płac i bieżących kosztów ich funkcjonowania, - utworzenie profesjonalnego systemu monitoringu zanieczyszczeń odkomunikacyjnych, - wprowadzenie systemu bieżącego informowania mieszkańców miasta o stanie środowiska (media, tablica informacyjna). W zakresie gospodarki wodno-ściekowej: - wspieranie działań na rzecz budowy COŚ, - wspieranie działań dla przygotowania i realizacji wieloletnich programów odnowy biologicznej Jeziora Kierskiego , Bogdanki, Cybiny, - wspieranie działań inwestycyjnych w zakresie małej retencji.

N ajważniejsze problemy do rozwiązania w tej dziedzinie to: - opracowanie programów wieloletnich dla Strumienia Junikowskiego, Głuszynki i innych cieków, - opracowanie wieloletniego programu małej retencji, - sformalizowanie współpracy (być może w ramach nowych struktur administracyjnych) z innymi gminami w zlewniach rzek i zbiorników wodnych do realizacji programów odnowy biologicznej i ich współfinansowania. W zakresie zieleni w mieście: - przygotowanie koncepcji i współuczestnictwo w realizacji konkursu "Zielone Płuca Poznania" , - wspieranie działań na rzecz zwiększenia środków na prace inwestycyjne i bieżącą konserwację terenów zielonych, - wspieranie działań inwestycyjnych i konserwatorskich w Lasach Komunalnych.

Najważniejsze problemy do rozwiązania w tej dziedzinie to: - dokończenie prac nad wieloletnim programem rozwoju terenów zielonych w mieście, - ciągłe działanie na rzecz zwiększenia nakładów i poszerzenia zakresu konserwacji zieleni zwłaszcza na terenach silnie zurbanizowanych (Śródmieście, dzielnice o starej zwartej zabudowie). W zakresie gospodarki odpadami: - wspieranie działań na rzecz tworzenia systemu recyklingu, - udział w pracach nad uchwałami "śmieciowymi".

Najważniejsze problemy do rozwiązania w tym zakresie to: - działanie na rzecz zmiany przepisów prawnych umożliwiających systemowe rozwiąza - nie problemu finansowania systemu odzysku i przeróbki surowców wtórnych, - nowelizacja uchwały "śmieciowej" w zakresie spalania odpadów.

W zakresie ochrony powietrza: - wspieranie działań na rzecz zmiany kotłowni opalanych paliwem stałym na inny rodzaj nośnika energii, - wspieranie działań wymiany taboru autobusowego oraz rodzaju paliwa używanego wMPK, - wspieranie działań związanych z monitoringiem stanu powietrza.

Najważniejsze problemy do rozwiązania w tym zakresie to: - stworzenie systemu monitoringu zanieczyszczeń odkomunikacyjnych, - wprowadzenie taboru autobusowego napędzanego paliwem gazowym, - konsekwentne działania na rzecz eliminacji z ruchu pojazdów nie spełniających norm emisji.

W zakresie ochrony przed hałasem: - wspieranie opracowania koncepcji i budowy ekranów ochronnych.

Najważniejszy problem do rozwiązania to opracowanie wieloletniego programu ochrony przed hałasem. Inne działania: - działanie na rzecz budowy dróg rowerowych,

- udział w pracach nad aspektami przyrodniczymi poznańskiego obszaru metropolitalnego, - współdziałanie z PTOP "Salamandra" w sprawie ochrony nietoperzy oraz z innymi organizacjami pozarządowymi (Polski Klub Ekologiczny, Wielkopolska Fundacja Edukacji Ekologicznej, Fundacja "Warta") przy realizacji ich działań, - współpraca z jednostkami administracyjnymi i innymi w realizacji ich działań na rzecz ochrony środowiska. Najważniejsze problemy do rozwiązania to: - uchwalenie wieloletniego programu rozwoju komunikacji rowerowej w mieście oraz wywalczenie jego finansowania.

Przewodniczący Komisji - Sławomir Stelmasiak

KOMISJA FINANSÓW

Skład Komisji, radni: Krystyna Dudzińska - przewodnicząca, Jacek Cenkiel, Paweł Chudziński, Paweł Czerwiński, Robert Dobrzyński, Maciej Frankiewicz, Przemysław Gębala, Ryszard Grobelny, Krzysztof Janowski, Andrzej Paleczny, Miron Perliński - wiceprzewodniczący od 09.94 do końca kadencji, Ryszard Piotrowski, Lech Sadowski, Jacek Wiesiołowski. Członkowie spoza Rady: Janina Migdałek- od 10.94 do 14.11.95, Ewa Tamborska - od 10.94 do 14.11.95, Krzysztof Bąk, Hanna Kistowska, Władysław Olejnik, Zdzisław Stryła, Tomasz Witkowski.

Zainaugurowała swoją działalność od spotkania w dniu 29 lipca 1994 roku.

Do końca kwietnia odbyło się łącznie 97 posiedzeń.

Wszystkie zagadnienia, którymi zajmowała się Komisja od początku kadencji Rady Miasta, dotyczyły budżetu Miasta Poznania. Praca Komisji nad budżetem Miasta trwała permanentnie przez cały rok.

Program każdego posiedzenia Komisji Finansów zawierał zagadnienia merytoryczne oraz opiniowanie projektów uchwał. Prace Komisji Finansów można przedstawić w następujących blokach tematycznych: - procedura uchwalania budżetu: * prace nad projektami budżetów (wnioski, stanowiska dotyczące zmian pozycji po stronie dochodów i wydatków), * bieżąca kontrola sprawozdań finansowych dotyczących realizacji budżetu Miasta, - zapoznanie się z finansowymi aspektami funkcjonowania poszczególnych Wydziałów U rzędu Miasta i jednostek budżetowych Miasta (m.in. Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Wysypiska Odpadów Komunalnych, Zarządu Lasów Komunalnych, Zarządu Dróg Miejskich, Ogrodu Zoologicznego, Palmiarni Poznańskiej, Zespołów Opieki Zdrowotnej, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Przedszkoli, Bibliotek, Żłobków oraz POSiR-u), - nadzór nad procesem przekształceń przedsiębiorstw miejskich i wykorzystaniem mienia, - opiniowanie propozycji dotyczących waloryzacji stawek czynszowych za najem lokali użytkowych przedstawionych przez Wydział Działalności Gospodarczej. Komisja Finansów zajmowała się również analizą zadłużenia Miasta, wynikającego z zaciągniętych kredytów i zobowiązań. Merytorycznie Komisja Finansów współpracowała ze Skarbnikiem Miasta Poznania, Wydziałem Finansowym oraz Wydziałem Analiz i Kontroli Budżetu. Przewodnicząca Komisji zapoznała jej członków z problemem przekształcenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej podległych Wojewodzie Poznańskiemu, w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Przedstawiciele Komisji reprezentowali Komisję, biorąc udział w pracach Komisji Przetargowej związanej z zakupem autobusów Man i Neoplan. W okresie kadencji 1994-1998 Komisja przyjęła 27 stanowisk, m.in.

- w stosunku do cen biletów i zasad świadczenia usług MPK, - dotyczące projektów budżetu, - w sprawie szczegółowego rozliczenia wydatków - zasiłków celowych - fakultatywnych w formie porównywalnej do ostatnich lat i porównywalnej z proponowanym projektem budżetu Miasta na 1995 rok, - dotyczące sposobu rozpatrywania wniosku o udzielenie ulg i rozłożenie na raty podatków będących dochodami własnymi gminy oraz wykazów podmiotów zalegających Miastu kwoty przekraczające 100 tysięcy złotych, - stanowisko w sprawie zwiększenia liczby inspektorów sprawujących kontrolę w Wydziale Analiz i Kontroli Budżetu. W ciągu czterech lat kadencji Komisja Finansów i Radni Miasta Poznania jako pierwsze w kraju samorządy uchwalali budżet Miasta.

Przewodnicząca Komisji - Krystyna Dudzińska

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Skład Komisji, radni: Paweł Chudziński - przewodniczący, Andrzej Bielerzewski - wiceprzewodniczący, Przemysław Gębala, Michał Grześ, Henryk Gubernat, Krzysztof Janowski, Tadeusz Jarmołowicz, Andrzej Karaś, Waldemar Kukorowski, Stanisław Maćkowiak, Czesław Pawlaczyk, Miron Perliński, Hanna Pietkiewicz, Ryszard Piotrowski - od 07.95, Andrzej Rux - wykreślony uchwałą RMP z 20.02.96, Ewa Socha - od 01.97, Sławomir Stalmasiak, Mieczysław Wojciechowski.

Członkowie spoza Rady - od 01.04.95: Jerzy Figlewski, Jan Firlik, Andrzej Kokot.

Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Poznania została powołana uchwałą Rady Miejskiej z 26 lipca 1994 r.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 80 posiedzeń, w tym szereg wyjazdowych do zakładów komunalnych, jak również z innymi Komisjami Rady Miasta Poznania. Komisja zajmowała się różnorodnymi zagadnieniami komunalnymi; najbardziej charakterystyczne i powracające przez cały okres kadencji były: 1) związane z inwestycjami i remontami w gospodarce komunalnej, programem rozwoju i modernizacji tej gospodarki komunalnej oraz wydatkami budżetowymi, 2) problemami koncepcji zarządzania gospodarką komunalną i polityką komunalną w mieście.

Dla realizacji problemów związanych z kluczowymi problemami gospodarki komunalnej Komisja powołała zespoły robocze: - zespół gospodarki wodno-ściekowej i budowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków, - zespół w sprawie przedstawienia priorytetów wg programu w powiązaniu z planami inwestycyjnymi MPK oraz opracowaniami na temat realizacji II etapu PST, - zespół ds. remontów i inwestycji drogowych, - zespół obejmujące pozostałe działy Gospodarki Komunalnej, które zajmowały się tymi zagadnieniami. Wyniki ich prac były wykorzystywane na posiedzeniach Komisji do podejmowania dalszych merytorycznych decyzji. Corocznie Komisja wiele czasu poświęcała analizie wydatków majątkowych i ważniejszych remontów, co wiązało się bezpośrednio z przygotowaniem planów projektów budżetów na poszczególne lata. Komisja zajmowała się problematyką szeroko pojętej gospodarki komunalnej, merytorycznie współpracując z wieloma miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie uzgodnień ich wydatków majątkowych oraz PEC-em i PWiK. Szczególnie wiele uwagi poświęcano jednostkom bezpośrednio podległym miastu, których udział w budżecie jest znaczny i wynosi około 1/5 całości planu budżetu. Największą jednostką, którą poddawano analizie i akceptowano wnioski budżetowe, było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

WII kadencji Rady Miasta Poznania w komunikacji miejskiej dokonano następujących zmian: - zakupiono 122 autobusy f1fl11 Man i N eoplan, które pozwoliły wycofać z eksploatacji zużyty tabor i wprowadzić tabor nowoczesny na miarę XXI wieku - ekologiczny i zgodny z normami Unii Europejskiej, - doprowadzono do zakupu używanych tramwajów niemieckich typu GT -6 i GT -8, co pozwoliło na wycofanie z eksploatacji najbardziej zużytych wagonów typ - 102N, - w ramach inwestycji PST wyłoniono w drodze przetargu dostawcę 10 sztuk nowoczesnych niskopodłogowych wagonów RT6-N1, - w lutym 1997 roku oddano do eksploatacji odcinek Poznańskiego Szybkiego Tramwaju o długości 6,1 km, - zaawansowano prace przy wdrażaniu nowoczesnego komputerowego systemu sterowania ruchem, - doprowadzono do uruchomienia nowoczesnego autobusowego zaplecza technicznego zajezdni autobusowych przy ulicach Kaczej i Warszawskiej, - z inicjatywy Komisji rozpoczęto prace nad opracowywaniem wariantowych rozwiązań restrukturyzacji MPK. Komisja wspierała propozycje wydatków majątkowych Zarządu Lasów Komunalnych, przyczyniła się do: - remontu leśnej infrastruktury technicznej i mieszkaniowej osad leśnych, np. osada w Marcelinie , - urządzenia placów zabaw dla dzieci, wyposażonych w ekologiczne urządzenia rekreacyjno-zabawowe, - powstania dwóch torów dla rowerów górskich, - wybudowania górki saneczkowej na terenie byłego wysypiska odpadów komunalnych w Marcelinie, - zmiany źródła zasilania w energię cieplną z konwencjonalnego węglowego na ekologiczno-gazowe leśniczówki w Dębinie. Zarząd Lasów Komunalnych otrzymał też nową siedzibę przy ul. Strzegomskiej 3.

Popierając wnioski wydatków majątkowych Ogrodu Zoologicznego, zakończono budowę Pawilonu Zwierząt Nocnych i zmieniono małą architekturę i wystrój woliery orła przedniego.

Zakończono też dokumentację projektowo-kosztorysową na podłączenie sieci cieplnej Starego ZOO do miejskiej sieci cieplnej.

Wysypisko Odpadów Komunalnych - przy poparciu w poszczególnych budżetach, doprowadzono w II kadencji do uruchomienia: - oczyszczalni odcieków, - elektrowni biogazowej , - stawów retencyjnych i - chemicznej oczyszczalni istniejących kwater wysypiska.

Wiele uwagi poświęcano zadaniom i wnioskom budżetowym w zakresie drogownictwa, które składa Zarząd Dróg Miejskich. Z inicjatywy Komisji powstało Centrum Sterowania Ruchem przy ul. Góreckiej 15. Oddane zostało ono do eksploatacji 16 października 1997 r. Jest to komputerowe centrum sterowania ruchem ulicznym, które pozwoli na zmianę i zwiększenie jakości organizacji ruchu w mieście. Wspierano również rozpoczętą w I kadencji Rady przebudowę Wiaduktu Dworcowego.

Obecnie kontynuowana jest przebudowa drugiej nitki południowej tego wiaduktu.

Z większych inwestycji rozpoczęto modernizację ulicy Głogowskiej i dobiega końca realizacja Wiaduktu Traugutta. Oddano do użytku Trasę Średnicową. Komisja Gospodarki Komunalnej omawiała również sprawy przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych, a zwłaszcza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poznaniu.

Na tle przedstawionych problemów zaakceptowała modernizację źródeł ciepła w obiektach finansowanych z budżetu miasta w oparciu o majątek spółki oraz poparła konieczność zintensyfikowania działań Zarządu Miasta Poznania oraz PEC SA w kierunku pozyskania kapitału inwestycyjnego.

Omawiając program rozwoju wodociągów aglomeracji poznańskiej, który został opracowany przy współudziale Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poznaniu, Komisja zaaprobowała działania PWiKi Zarządu Miasta Poznania oraz postanowiła rekomendować jego przyjęcie Radzie Miasta Poznania. Stwierdziła, że należy przedstawić propozycję rozstrzygnięcia problemów finansowych wodociągów aglomeracji poznańskiej i opracować program rozwoju kanalizacji.

Przewodniczący Komisji - Paweł Chudziński

KOMISJA GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

Skład Komisji, radni: Jacek Cenkiel - przewodniczący, Michał Stuligrosz - do 01.11.96, Jan Chudobiecki - do 30.06.96, Andrzej Czachor - do 31.12.96, Jacek May, Miron Perliński - do 19.12.95, Ryszard Piotrowski, Andrzej Rux, Marek Simon - do 31.12.1996, Robert Dobrzyński - do 31.12.96, Mieczysław Wojciechowski, Jan Rędzinak - wiceprzewodniczący, Michał Parysek. Członkowie spoza Rady - od 21.03.95: Krzysztof Grzelczak, Piotr Stawicki, Jerzy Kucznerowicz, Piotr Szaroleta, Lecg Rohde, Wolfgang Żmudziński - do 02.11.95.

Komisja Gospodarowania Mieniem Komunalnym została powołana uchwałą Rady Miasta w czerwcu 1994 roku. Komisja odbyła 80 posiedzeń, opiniując 54 projekty uchwał i formułując 26 stanowisk.

Podstawowymi zagadnieniami, nad którymi pracowała Komisja, były: 1) opiniowanie projektów budżetów i uchwał je zmieniających oraz analiza ich realizacji w działach dotyczących Wydziału Mienia Komunalnego oraz Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, 2) nadzór nad gospodarką gruntami komunalnymi.

Ponadto Komisja zajmowała się takimi zagadnieniami, jak: 1) organizacja Katastru Miejskiego, 2) postęp prac nad systemem informacji przestrzennej, 3) organizacja obsługi inwestorskiej oraz aktualizacja oferty inwestycyjnej Miasta, 4) ustalenie priorytetów komunalizacji i ich praktyczna realizacja, 5) restrukturyzacja przedsiębiorstw i jednostek komunalnych, 6) gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi gminy, 7) efektywność inicjatyw gospodarczych, w których zaangażowany jest majątek gminy.

W ramach spraw interwencyjnych Komisja doprowadziła do: - uregulowania spraw terenowo- prawnych wyższych uczelni oraz spółdzielni mieszkaniowych, - urealnienia opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawę gruntów komunalnych.

Komisja pozytywnie ocenia merytoryczną współpracę z Wydziałami Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Komisji - Jacek Cenkiel

KOMISJA INWENTARYZACYJNA

Skład Komisji, radni:, Ryszard Grobelny - przewodniczący, Teresa N atalii - zastępca przewodniczącego, Roman Andrzejewski, Stanisław Maćkowiak, Michał Stuligrosz, Mieczysław Wojciechowski.

Członkowie spoza Rady: Bogumiła Szukaiska, Roman Andrzejewski, Roman Nowaczyk, Janusz Andrzejewski.

Komisja Inwentaryzacyjna została powołana Uchwałą Rady Miejskiej Poznania z dnia 26 lipca 1994 r.

W tym okresie Komisja odbyła 30 posiedzeń. Podstawowym zadaniem była inwentaryzacja mienia. Ponadto Komisja zajmowała się przebiegiem i kontrolą: - żłobków - przedszkoli - szkół podstawowych - szkół ponadpodstawowych - jednostek podległych Wydziałowi Kultury i Sztuki - jednostek podległych Wydziałowi Zdrowia - POSiR-u - budynków mieszkalnych administrowanych przez MPGM sp. z 0.0.

Przewodniczący Komisji - mgr Ryszard Grobelny

KOMISJA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Skład Komisji, radni: Maria Bączkiewicz, Andrzej Bielerzewski, Jan Chudobiecki, Maciej Frankiewicz, Eugeniusz Kijewski - przewodniczący, Zenon Matysiak, Klemens Mikuła, Lech Sadowski - wiceprzewodniczący, Sławomir Stelmasiak.

Członkowie spoza Rady: Andrzej Buczyński, Jerzy Markowicz, Krystyna Wechmann.

Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki RMP została powołana uchwałą RMP z dnia 19 lipca 1994 r. W czasie od 1994 roku do końca kwietnia 1998 roku Komisja odbyła 65 posiedzeń, w tym 22 wyjazdowe: - Hala Widowiskowo-Sportowa "Arena" - Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Chwiałkowskiego - pływalnia kryta ul. Wroniecka i os. Piastowskie - jezioro Malta i rzeka Cybina - Ośrodki Sportowo-Rekreacyjne: * Rusałka * Strzeszynek * Krzyżowniki * Baranowo - Klub Sportowy "Posnania" - szkoły podstawowe i ośrodki, w których organizowane były cykliczne ZajęCIa "Lato w mieście" i "Zima w mieście" - Całoroczne Centrum Narciarstwa "Malta-Ski" - Zarząd Wojewódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu - Camping Malta - Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe" Tonus" - Szkółka Wychowania Komunikacyjnego przy Ludowym Klubie Sportowym w Kicinie - Aeroklub Poznański w Kobylnicy - Tor Regatowy Malta - Taras Widokowy w budynku Akademii Ekonomicznej - Tour Salon 97 - Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Tematyka ww. posiedzeń związana była z funkcjonowaniem instytucji, w których Komisja gościła, bądź z formami ich współpracy z instytucjami miejskimi. Niewątpliwym sukcesem Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki stały się funkcjonujące na bazie szkół podstawowych i klubów sportowych - Szkolne Centra Rekreacji, Młodzieżowe Centra Sportu, nauka pływania dla dzieci klas II i III oraz nauka jazdy na nartach. Te zupełnie nowe formy organizacyjne to wynik prób i doświadczeń Wydziału KFiT UM, dyrektorów szkół podstawowych, nauczycieli. Otwarte drzwi sal gimnastycznych i bramy boisk szkolnych wyposażonych w sprzęt sportowy, to również ważny sukces Komisji.

Ważną tematykę prac Komisji stanowi zagadnienie związane z przygotowaniem i realiza<ją cyklicznych akcji "Zima i lato w mieście". W czasie ferii zimowych i wakacji letnich każde dziecko mogło uczestniczyć w wielu specjalnie organizowanych zajęciach, często bezpłatnie, bądź istotnie dofinansowanych z budżetu Miasta. Komisja brała udział także w rozpatrzeniu problemów oraz opiniowaniu decyzji związanych z likwidacją i restrukturyzacją Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Komisja sformuowała 27 stanowisk, wyrażających jej opinie i wnioski pod adresem Zarządu Miasta oraz 18 opinii w sprawach dotyczących projektów uchwał.

Przewodniczący Komisji - Lech Sadowski

KOMISJA KULTURY I NAUKI

Skład Komisji, radni: Przemysław Alexandrowicz, Olaf Bergman, Izabela Kalinowska, Andrzej Karaś - wiceprzewodniczący, Janusz Pazder - przewodniczący, Marek Raczak, Andrzej Rux, Marej Simon, Antoni Szczuciński, Jacek Wiesiołowski - wiceprzewodniczący, Maria Bączkiewicz, Michał Grześ, Zenon Matysiak, Czesław Pawlaczyk, Wojciech Rosada, Krystyna Stachowska. Członkowie spoza Rady: Elżbieta Bednarek, Błażej Hoffa, Waldemar Idzikowski, Wojciech J araczewski, Jan Kaczmarek, Zbigniew Karolczak.

1. Komisja rozpoczęła swoją pracę od posiedzenia organizacyjnego w dniu 28 lipca 1994 r.

W okresie do 30 kwietnia 1998 roku Komisja odbyła 122 posiedzenia, w tym 6 wspólnie z innymi komisjami. 2. Działalność merytoryczna Komisji skupiała się wokół następujących zagadnień: - polityka kulturalna - funkcjonowanie instytucji kultury - funkcjonowanie poszczególnych dziedzin kultury - upowszechnianie kultury - ochrona dóbr kultury - sfera symboliczna - promocja kulturalna miasta - nauka.

Problematyka poszczególnych posiedzeń wynikała z przyjmowanych przez komisje planów pracy oraz bieżących potrzeb. Komisja, podobnie jak pozostałe Komisje Rady, starała się wypracować propozycje polityki Miasta w zakresie określonym w uchwale o jej powołaniu, często uczestniczyła także w realizacji konkretnych przedsięwzięć. Komisja utrzymywała bieżące kontakty z dyrektorami instytucji kultury, przedstawicielami poszczególnych środowisk twórczych i Wydziałem Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego. Podstawową zasadą polityki kulturalnej Miasta proponowaną przez Komisję było stwarzanie warunków do rozwijania wszechstronnej działalności przez poszczególne środowiska i instytucje artystyczne. Znalazło to wyraz w przyjętej przez Radę w 1995 roku uchwale o zespołach, akcjach, przedsięwzięciach wynikających z Programu Strategicznego Rozwoju Miasta Poznania. N a wniosek Komisji odnośne zapisy przyjęły następującą postać: Kontynuowanie i wspieranie nowych inicjatyw kulturalnych: - integrowanie środowisk twórczych, współdziałanie z instytucjami kultury i nauki stowarzyszeniami i innymi podmiotami celem lepszego wykorzystania możliwości twórczych, organizacyjnych i finansowych - promowanie kultury, jej możliwości realizacyjnych - jako istotnego elementu atrakcyjności miasta - pozyskiwanie mediów do promocji zjawisk w życiu kulturalnym

- inicjowanie, współorganizowanie, współfinansowanie znaczących działań kulturalnych - przyznawanie dorocznych nagród artystycznych i stypendiów dla młodych twórców - podejmowanie działań celem pozyskiwania funduszy zewnętrznych, sponsorów i mecenasów. Inicjowanie i koordynowanie działań wyrównujących dysproporcje w dostępie do kultury: - racjonalizacja sieci bibliotek, kontynuowanie starań o powoływanie filii szkolno-publicznych - upowszechnianie kultury zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży poprzez inspirowanie instytucji i środowisk twórczych do podejmowania działań edukacyjnych - inspirowanie i współorganizacja imprez otwartych (plenerowych) adresowanych do szerokiego grona odbiorców - kontynuowanie przekształceń programowych i organizacyjnych instytucji kultury podległych miastu, zgodnie z aktualnymi potrzebami mieszkańców, pomoc różnorodnym organizacjom w tworzeniu miejsc i prowadzeniu działalności twórczej. Pomimo istnienia tego dokumentu, członkowie Komisji, a także przedstawiciele środowisk wielokrotnie wyrażali pogląd o konieczności przyjęcia przez Radę odrębnej uchwały w sprawie polityki kulturalnej Miasta. Komisja na bieżąco interesowała się funkcjonowaniem poznańskich instytucji kultury.

Znalazło to wyraz w ich wizytowaniu, spotkaniach z dyrektorami i dyskusjach prowadzonych na posiedzeniach. Szczególnie wiele uwagi Komisja, co oczywiste, poświęcała instytucjom podległym Miastu.

Wiązało się to m.in. z przejęciem w ramach tzw. Ustawy o wielkich miastach nowych instytucji oraz przekształceniami w instytucjach prowadzonych dotychczas. Przy aktywnym udziale Komisji Wielkopolskie Muzeum Historyczne przekształcone zostało w Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych z nowym zakresem zadań określonych w statucie (póki co, zmiany te ograniczyły się jednak tylko do zapisów statutowych). Dzięki staraniom członków Komisji pozyskano ponadto szereg egzemplarzy zabytkowego sprzętu bojowego do zbiorów Muzeum Cytadeli Poznańskiej. Komisja brała także udział w opracowaniu nowych statutów Muzeum Archeologicznego, Galerii Miejskiej Arsenał i Centrum Kultury Zamek. Pomimo przyjęcia nowych uregulowań, a także zmian personalnych, ciągle nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań Centrum Kultury Zamek. Interesującym założeniom programowym nie towarzyszy niestety właściwa realizacja poszczególnych przedsięwzięć, nie wykorzystane zostały możliwości pozyskania partnerów zewnętrznych, wiele uwag dotyczy także remontów. Szczególny niepokój związany jest z powtarzającymi się konfliktami wewnątrz instytucji, uniemożliwiającymi jej normalne funkcjonowanie. U dało się w zasadzie wypracować kierunki zmian w Bibliotece Raczyńskich. Miałyby one polegać na stworzeniu nowej sieci bibliotecznej opartej o placówki dzielnicowe i filie szkolno-publiczne. Nie udało się niestety zapisać ich w formie uchwały Rady.

Nie rozwiązany pozostał także problem prowadzenia przez Miasto Estrady Poznańskiej.

Komisja prowadziła stałą analizę funkcjonowania poszczególnych dziedzin kultury w mieście. Służyły temu spotkania środowiskowe dotyczące np. teatru czy kultury studenckiej, a także bieżące kontakty z przedstawicielami związków twórczych. W tym obszarze mieści się także opiniowanie przez Komisje preliminarzy wydatków z tzw.

pozostałej działalności. Przy ich rozpatrywaniu Komisja zwracała szczególną uwagę na relacje przedstawianych propozycji do przyjętych założeń polityki kulturalnej oraz rzetelność kalkulacji. W sprawach tych odbyło się ponad 600 głosowań. Podczas trwania kadencji Zarząd Miasta uregulował tryb składania i załatwiania wniosków o dofinansowanie ze środków Miasta. Komisja udzieliła poparcia tym uregulowaniom, zgłaszając jednak szereg uwag dotyczących wprowadzonego kwestionariusza. Praktyka jego stosowania potwierdziła słuszność tych uwag. Nie udało się niestety wypracować propozycji postulowanych podczas posiedzeń zmian dostosowujących go do specyfiki działalności kulturalnej. Zdaniem Komisji stopień szczegółowości kwestionariusza powinien ponadto zależeć od wysokości wnioskowanej kwoty.

W odniesieniu do kwestii upowszechniania kultury, troska Komisji przejawiała się zainteresowaniem - sposobem funkcjonowania Centrum Kultury Zamek (patrz wyżej), młodzieżowych i osiedlowych domów kultury, a także pozostałych instytucji. Osobno Komisja zajmowała się Ogólnopolskim Ośrodkiem Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, postulując jego przeorientowanie z działalności czysto teoretycznej na taką, która adresowana jest bezpośrednio do dzieci zamieszkujących w Poznaniu, przy jednoczesnym zachowaniu jego funkcji ogólnokrajowej. Propozycje te spotkały się z podobnym myśleniem dyrekcji instytucji i znalazły urzeczywistnienie w jej programie. Z inicjatywy Komisji Ośrodek podjął także próbę wydawania specjalnego informatora o ofercie poznańskich instytucji kultury adresowanej do dzieci i młodzieży. Niestety, skończyło się tylko na kilku wydaniach. Zdaniem Komisji nie da się jednak problemów związanych z upowszechnianiem kultury rozwiązać bez udziału publicznych mediów i szkoły. Tymczasem wysuwane pod ich adresem propozycje poszczególnych organizatorów nie są w praktyce dostatecznie wykorzystywane. Dotyczy to zwłaszcza szkół.

Ze stałym poparciem Komisji spotykały się działania Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Równocześnie wielokrotnie zwracano uwagę na potrzebę zwiększenia środków w budżecie Miasta przeznaczanych na ochronę dóbr kultury, do wysokości 1 proc. dochodów własnych.

Z inicjatywy Komisji podjęta została sprawa ochrony konserwatorskiej otaczających Poznań fortów. Członkowie Komisji zorganizowali m.in. ich objazd oraz wyjazdy studyjne do innych miejscowości w kraju, posiadających podobne zabytki. Wynikiem przeprowadzonego rozpoznania był postulat, by poszczególne obiekty miały stałych użytkowników, nawet gdyby miały być udostępnione nieodpłatnie. Do tej pory nie doczekał się on realizacji. Z krytyką członków Komisji spotkała się polityka dotycząca udostępniania komunalnych lokali użytkowych na Starym Mieście oraz brak dostatecznej troski o stan zabytkowych kamienic ze strony Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej. Odnośnie sfery symbolicznej działalność Komisji ograniczała się do opiniowania projektów uchwał dotyczących nazewnictwa miejskiego i wznoszenia pomników. Komisja uczestniczyła także w dyskusjach o postaci herbu i flagi miasta.

Wiele uwagi poświęciła Komisja promocji kulturalnej miasta. Zainicjowane zostało m.in.

wydawanie Kalendarza IKS-a, zawierającego zapowiedzi imprez na cały rok oraz konferencje prasowe w Warszawie. Odbyły się także osobne posiedzenia na temat Miejskiego Informatora Multimedialnego, promocji turystycznej miasta i współpracy kulturalnej z zagranicą. W ich trakcie nie tylko poddano krytyce dotychczasowy stan, ale także przedstawiono szereg konkretnych propozycji działań promocyjnych. Generalnie, zdaniem Komisji, są one przypadkowe i dalece niewystarczające. Zainteresowanie Komisji sprawami nauki realizowało się w popieraniu wniosków o dofinansowanie publikacji, konferencji i badań, zwłaszcza dotyczących Poznania. Z inicjatywy Komisji ustanowione zostały także stypendia dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego, a nagroda naukowa Miasta (także artystyczna) uzyskała właściwy wymiar finansowy. Komisja brała ponadto aktywny udział w pracach nad planem ogólnym zagospodarowania miasta w odniesieniu do zabezpieczenia w nim terenów rozwojowych dla wyższych uczelni.

Przewodniczący Komisji - Janusz Pazder

KOMISJA MIESZKANIOWA

Skład Komisji, radni: Olaf Bergman, Robert Dobrzyński - wiceprzewodniczący, Krzysztof Janowski - wiceprzewodniczący, Tadeusz Jarmołowicz, Wojciech Kręglewski, Tadeusz Kubis, Michał Parysek - przewodniczący, Hanna Pietkiewicz, Jan Rędziniak, Andrzej Rux, Michał Stuligrosz, Paweł Wierzbiński, Jacek Wiesiołowski, Mieczysław Wojciechowski.

Członkowie spoza Rady: Wojciech Celichowski, Ludwik Dziewoiski, Wojciech Gaczek, Mariusz Maślaczyński, Czesław N owak.

Komisja odbyła 85 posiedzeń.

Zadaniem Komisji było kontynuowanie prac (rozpoczętych przez Komisję poprzedniej kadencji) nad stworzeniem warunków do opracowania założeń polityki mieszkaniowej Miasta Poznania.

Praca Komisji Mieszkaniowej w mijającej kadencji zbiegła się z okresem wprowadzenia w życie nowego prawa lokalowego. W związku z tym w pierwszym okresie działania posiedzenia Komisji zostały poświęcone szczegółowemu omówieniu: - założeń polityki mieszkaniowej państwa, w ramach których przedstawiono pakiet ustaw mieszkaniowych obejmujących wyżej cytowane ustawy, - inicjatyw Miasta w zakresie budownictwa mieszkaniowego, możliwościami współpracy z Bud-Bankiem, - Poznańskiego Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego - dokumentu opracowanego przez Komisję poprzedniej kadencji, - założeń programów Książeczek Gruntowych i Obligacji Municypalnych, - możliwości uzyskania przez gminę dofinansowania programów mieszkaniowych w zakresie realizacji infrastruktury technicznej z budżetu państwa. Dnia 9 listopada 1994 r. Komisja Mieszkaniowa odbyła wspólne posiedzenie z sejmową Komisją Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej na temat: "Lokalnych Strategii Mieszkaniowych" .

Nowe prawo lokalowe spowodowało konieczność przygotowania nowych uchwał RMP, dotyczących: - zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryterium wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane, - określenia wysokości stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych oraz czynszu za wynajmowane lokale socjalne. Komisja Mieszkaniowa na bieżąco interesowała się przebiegiem prac przy realizacji budynku komunalnego przy ul. Wyłom, oceniając przebieg tej inwestycji. Z inicjatywy Komisji Mieszkaniowej i dzięki jej uporowi Miasto Poznań w 1995 roku po raz pierwszy, mimo kilku miesięcznego opóźnienia, przygotowało wnioski o dofinansowanie poprzez budżet państwa programów mieszkaniowych (wnioski dol. ul. Wyłom, kolektora górczyńskiego i kolektora dla Szczepankowa ). Komisji Mieszkaniowej nie udało się wprowadzić do budżetu miasta pozycji Komunalny Fundusz Mieszkaniowy, wokół którego wywiązał się konflikt natury formalno-prawnej (pomimo uchwały RMP z 1993 roku w tej sprawie). Komisja Mieszkaniowa bez entuzjazmu przyjęła opracowane na początku 1995 roku przez Zarząd Miasta "Założenia polityki mieszkaniowej dla Poznania" oceniając, że program ten nawet w części nie nawiązywał do wcześniejszych, wspólnych ustaleń Komisji i Zarządu Miasta. Również w 1995 roku Komisja Mieszkaniowa powołała po raz pierwszy zespół roboczy, który zajął się przygotowaniem projektu zmiany uchwały dotyczącej zasad sprzedaży mieszkań komunalnych. Zespół przygotował na przełomie maja i czerwca 1995 roku projekt nowej uchwały i przekazałją do zaopiniowania GEOPOZ-owi. Projekt nowej uchwały nie uzyskał akceptacji GEOPOZ-u. Analizując funkcjonowanie uchwały czynszowej oraz realizacji dodatków mieszkaniowych, Komisja wspólnie z Wydziałem Spraw Lokalowych powołała zespół, który na przełomie maja i czerwca 1995 r. przygotował nową wersję ww. uchwały. Komisja postanowiła pracować dalej nad projektem uchwały. Z inicjatywy Komisji Mieszkaniowej jej przedstawiciele brali udział w konferencjach i szkoleniach dotyczących tworzenia polityki mieszkaniowej, czynszowej i dodatków mieszkaniowych. Komisja nawiązała bezpośrednią współpracę z Amerykańską Agencją Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Dzięki temu Miasto Poznań zostało włączone do opracowywanegoprojektu programu "Partnerstwa dla gmin w zakresie mieszkalnictwa" (realizowanego przez fmnę PADCO). W ramach programu Poznań mógł skorzystać z pomocy ekspertów przy tworzeniu swojej strategii mieszkaniowej. Miasto niestety tej szansy nie wykorzystało. W styczniu 1996 roku Komisja Mieszkaniowa powołała zespoły robocze, które przygotowały do dalszych prac Komisji kolejne, nowe projekty uchwał dotyczące: - nowych zasad ustalania czynszów - nowych zasad sprzedaży mieszkań.

Do ww. dokumentów Komisja Mieszkaniowa wracała jeszcze dwukrotnie w kolejnych latach swojego działania. Projekty tych uchwał generalnie były zawsze oceniane pozytywnie, ale tylko z powodów znanych Zarządowi Miasta nie zostały prowadzone pod obrady Rady. Wejście w życie nowej U stawy o gospodarce nieruchomościami wymusiło konieczność uchwalenia nowej uchwały dotyczącej sprzedaży mieszkań. W pierwszej połowie 1997 roku Komisja Mieszkaniowa ponownie zajęła się sprawą polityki mieszkaniowej Poznania. Po kilkumiesięcznej dyskusji na kolejnych posiedzeniach zostały przygotowane przez Komisję następujące dokumenty: Pierwszy dokument to: - elementy polityki mieszkaniowej - podstawowe powiązania między elementami polityki mieszkaniowej gminy - ważniejsze kwestie wymagające rozstrzygnięć w procesie kształtowania zasad polityki mieszkaniowej gminy - uwarunkowania organizacyjne tworzenia i realizacji programu polityki mieszkaniowej gminy.

Drugi dokument to "Propozycja do koncepcji polityki mieszkaniowej miasta Poznania" zestawiona w postaci tabelarycznej dzielona na zadania, sposoby ich realizacji, przedsięwzięcia i skutki zastosowanych przedsięwzięć. Na podstawie ww. dokumentu ustalono, że do końca września 1997 roku zostanie przygotowany przez Zarząd dokument określający politykę mieszkaniową. Pomimo wyznaczonych kolejnych terminów, do dzisiaj dokument nie został opracowany.

Przy dużym zaangażowaniu Komisji Mieszkaniowej, mimo różnych kontrowersji (wśród radnych), po ponaddwuletnich przygotowaniach ruszyła w Poznaniu budowa domów czynszowych w ramach programu Towarzystw Budownictwa Społecznego. Komisja Mieszkaniowa wspólnie z Komisją Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa podejmowała tematy mające na celu przygotowanie i opracowanie przez Miasto katalogu potencjalnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe (w oparciu o uchwalony plan zagospodarowania). Między innymi z tej inicjatywy Wydział Spraw Lokalowych przygotował dokument "Potrzeby mieszkaniowe Gminy Poznań w 1996 roku". Komisja Mieszkaniowa współpracowała z Towarzystwem Właścicieli Domów i Nieruchomości, Polskim Zrzeszeniem Lokatorów oraz Stowarzyszeniem Ochrony Lokatorów, co pozwoliło na zapoznanie się z problemami mieszkaniowymi zarówno z punktu widzenia lokatorów, jak i właścicieli nieruchomości. Współpraca ta miała szczególne znaczenie przy wprowadzaniu w życie nowego prawa lokalowego, przyjętego przez wszystkie strony ze zrozumiałością. W sposób szczególny i bardzo dobry Komisja ocenia współpracę z Wydziałem Spraw Lokalowych. Nowe prawo lokalowe wymagało od Komisji, jak i Wydziału Spraw Lokalowych wielu wspólnych posiedzeń i trudnych dyskusji, których efekty to uchwalone uchwały oraz projekty nowych, opracowanych na bazie wspólnych przemyśleń i doświadczeń. Niestety Komisja Mieszkaniowa nie miała wsparcia w Zarządzie Miasta, czego najlepszym przykładem jest fakt, że w posiedzeniach Komisji uczestniczyli oni bardzo rzadko.

Przewodniczący Komisji - Michał Parysek

KOMISJA OŚWIATY I WYCHOWANIA

Skład Komisji, radni: Przemysław Alexandrowicz, Maria Bączkiewicz, Olaf Bergman, Jan Chudobiecki, Zbigniew Czerwiński, Michał Grześ, Andrzej Karaś, Katarzyna Kretkowska, Waldemar Kukorowski, Janusz Pazder, Marek Raczak, Wojciech Rosada, Andrzej Rux, Bożenna Sadkowska, Lech Sadowski, Piotr Sarna, Marek Simon, Ewa Socha, Krystyna Stachowska, Bolesław Topolski, Halina Wojtkowska. Członkowie spoza Rady: Zbigniew Chmielewski, Jarosław Lange, Małgorzata Patykowska, Marian Stróżyk, Wiesław Zaremba.

Komisja Oświaty i Wychowania powołana została uchwałą RMP z dnia 26 lipca 1994 r.

Komisja odbyła 103 posiedzenia (do końca maja 1998 roku), w tym wyjazdowe i wspólne z innymi komisjami RMP. W założeniu zadaniem Komisji było bieżące zaznajamianie się z warunkami działalności poznańskich placówek oświatowych, opiniowanie i proponowanie zmian w tym obszarze funkcjonowania Miasta oraz dbałość o stworzenie warunków finansowych i organizacyjnych do realizowania zadań samorządu w zakresie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Tematyka prac Komisji zdeterminowana była z jednej strony zadaniami podjętymi przez Radę poprzedniej kadencji, z drugiej przewidywanym poszerzeniem pola obowiązków i odpowiedzialności Miasta po obligatoryjnym przejęciu szkół jako zadania własnego. Do wejścia w życie zapisu U stawy o systemie oświaty o ostatecznym terminie przejęcia szkół przez gminę oraz U stawy o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz miejskich strefach usług publicznych zasadniczą problematykę Komisji stanowiło: 1. Funkcjonowanie przedszkoli samorządowych.

Komisja zapoznała się z zasadami funkcjonowania przedszkoli, wprowadzonymi uchwalą Rady z 1992 roku. Dokonana wspólnie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty analiza założeń tzw. "poznańskiego eksperymentu przedszkolnego" skłoniła Komisję do odstąpienia od jej kontynuacji, przywrócenia jednolitego dla 3-6-latków 5-godzinnego minimum programowego i przyjęcia jednolitych zasad odpłatności za świadczenia w przedszkolach. Analizie poddano również prowadzoną przez Dzielnicowe Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół obsługę finansową przedszkoli, zasady tworzenia i realizacji budżetów, przebieg rekrutacji, a także stan materialny bazy przedszkolnej i potrzeby w tym zakresie oraz strukturę własnościową obiektów. Skorelowane z tymi zagadnieniami były opiniowane przez Komisję zmiany organizacyjne w bazie przedszkolnej - oddanie do użytku nowoczesnego obiektu na Osiedlu Szczepankowo, zaplanowanie w budżecie środków na przedszkole przy ulicy Dolina oraz likwidacja dwóch filii i dwóch przedszkoli usytuowanych na terenie zakładów przemysłowych. 2. Przygotowanie warunków formalnych, organizacyjnych i finansowych do przejęcia szkół oraz rozpoznanie i możliwości zaspokojenia ich potrzeb przed przejęciem. W świetle przyszłych zadań gminy jako organu prowadzącego szkoły, ważnym dla Komisji zadaniem było przeznaczenie z budżetu Miasta znaczących środków na dofinansowanie inwestycji szkolnych i remontów budynków, kontynuację zajęć pozalekcyjnych i zapewnienie możliwości doposażenia szkół w sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne. W zakresie remontów za priorytetowe Komisja uznała finansowanie remontów dachów, bloków kuchennych i sanitariatów, które przeprowadzono w 47 placówkach. Analiza z aawans owa - nia inwestycji szkolnych dokonana przez Komisję przy współudziale Kuratorium Oświaty zaowocowała dofinansowaniem z budżetu Miasta siedmiu inwestycji oraz sfinansowaniem sześciu samodzielnie realizowanych przez Miasto, dzięki czemu w omawianym okresie (do końca 1995 roku) oddano do użytku kilkadziesiąt sal lekcyjnych i 3 sale gimnastyczne (1 w stanie surowym). Szczególnie dużo uwagi poświęciła Komisja zagadnieniu podjęcia przez Miasto obowiązków organu prowadzącego szkoły. Przy współudziale przedstawicieli Kuratorium Oświaty, Zarządu Miasta, Pełnomocnika Prezydenta ds. przejęcia szkół, dyrektorów DZEAS-ów, omawiane były aspekty formalno-prawne i organizacyjne dotyczące zakresu kompetencji Miasta i Kuratorium, obsługi finansowo-księgowej, spodziewanych kosztów funkcjonowania placówek, inwentaryzacji i przekazywania majątku, a także koniecznej reorganizacji Wydziału Oświaty UM. Zapoznano się z proponowanym schematem tworzenia jednostkowych budżetów placówek przy założeniu, że obsługę finansową zapewni Wydział Oświaty, lecz preferowana będzie samodzielność placówek w tym zakresie.

Komisja dyskutowała również nad modelem szkoły samorządowej.

3. Zagadnienia związane ze wzbogaceniem oferty edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej Miasta. Komisja Oświaty i Wychowania podjęła i poszerzyła ofertę Rady poprzedniej kadencji, tzn.

finansowanie zajęć pozalekcyjnych w szkołach, śniadań dla dzieci najuboższych, wspieranie organizacji społecznych i placówek pozaszkolnych (świetlic terapeutycznych, ognisk TPD i in.), zajmujących się dziećmi i młodzieżą, organizowanie wypoczynku letniego i zimowego oraz dofinansowanie innych organizatorów wypoczynku w mieście i poza miastem. Cezurę w pracy Komisji stanowiło przejęcie przez Miasto (1 stycznia 1996 r.) zadania organu prowadzącego dla wszystkich publicznych placówek oświatowych. Poza przedszkolami w gestii samorządu znalazły się: 92 szkoły podstawowe, 7 szkół specjalnych, 26 liceów ogólnokształcących, 23 zespoły szkół zawodowych, 1 przedszkole specjalne, 7 placówek wychowania pozaszkolnego. Wobec niedoszacowania w budżecie Państwa subwencji oświatowej, pokrywającej jedynie w części koszty funkcjonowania szkół podstawowych i świetlic, bez uwzględnienia środków na remonty i inwestycje szkolne oraz niskiego wskaźnika" U" stanowiącego źródło pokrycia wydatków na zadania "pilotażowe", zapewnienie sprawnego funkcjonowania poznańskiej oświaty stało się prawdziwym wyzwaniem zarówno dla Komisji Oświaty i Wychowania, jak i Zarządu Miasta. Przedstawiona Komisji analiza demograficzna, określająca zapotrzebowanie na miejsca przedszkolne wykazała, że istnieje konieczność zapewnienia dodatkowych miejsc w obszarze śródmiejskim i na Wildzie. Mimo zarezerwowania w budżecie środków na ten cel, nie udało się zrealizować planowanych prac inwestycyjnych w przedszkolu przy ul. Kazimierza Wielkiego (realizację przesunięto na 1998 rok), dokonano jednak wpłaty na wykup przeznaczonego na cele przedszkolne lokalu na Wildzie. W tym samym czasie uzupełniono częściowo braki, uruchamiając kolejne oddziały w istniejących placówkach oraz powołując 26 oddziałów "zerowych" w szkołach podstawowych na potrzeby dzieci 6-letnich. Zgodnie z opinią Komisji przedszkola zostały szeroko udostępnione dzieciom niepełnosprawnym dzięki uruchomieniu w nich kolejnych oddziałów integracyjnych i specjalnych. Zapewnienie dzieciom opieki logopedycznej było efektem współpracy z Komisją Polityki Społecznej RMP. Przyjęty kierunek finansowania inwestycji oświatowych zaowocował zaspokojeniem zapotrzebowania na pomieszczenia do nauki w szkołach podstawowych. Komisja opowiedziała się za finansowaniem inwestycji w zakresie szkolnictwa ponadpostawowego (rozbudowa SP Nr 56 na potrzeby liceum ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Spożywczych), a także zaplecza rekreacyjno-sportowego (12 placów zabaw i 2 skate parki już oddano do użytku, zaplanowano środki na szkolne boiska sportowe). Komisja zapoznała się i przyjęła do realizacji zinwentaryzowany stan potrzeb remontowych placówek i program termorenowacji związany z oszczędnym gospodarowaniem energią cieplną (wymiana kotłowni, ocieplenie). Zapewnienie odpowiednio wysokich środków w budżecie Miasta pozwoliło osiągnąć półmetek w zaspakajaniu tych pilnych potrzeb. Konsekwencją wynikającą z oddzielenia zadań organu prowadzącego i nadzoru merytorycznego była m.in. konieczność opracowania przez Komisję nowego regulaminu konkursowego dla wyłaniania kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych. Sposób powierzania tego stanowiska obligatoryjnie drogą konkursu stanowił kontrowersję w łonie Komisji. Ostatecznie przyjęto stanowisko dotyczące warunków upoważniających Zarząd do odstąpienia od konkursu przy powierzaniu obowiązków na drugą kadencję. Członkowie Komisji uczestniczyli w pracach komisji konkursowych w 82 placówkach. W 11 konkursach przedstawicielami Rady byli wytypowani w porozumieniu z Komisją Samorządową RMP członkowie samorządów pomocniczych. Poza tym zadaniem Komisji stało się również opiniowanie powstawania nowych szkół (SP nr 83 "Łejery", SPS nr 112, Liceum Handlowe w ZDZ nr 2, Szkoła Policealna dla Dorosłych w ZSZ nr 5), nadawania imion i nazw szkołom i przedszkolom. Finansowanymi przez Miasto zajęciami pozalekcyjnymi objęte zostały wszystkie typy szkół. Pozwoliło to na zaoferowanie młodzieży atrakcyjnego i twórczego sposobu spędzania wolnego czasu.

Bardzo cenną inicjatywą Komisji było wprowadzenie w szkołach ponadpodstawowych podziału klas na grupy w nauczaniu języków obcych. Z możliwości tej skorzystała większość szkół, mimo rzeczywistych trudności w pozyskiwaniu nauczycieli lingwistów. Na skutek wniosku Komisji o stworzenie możliwości zmniejszenia liczebności klas dla poprawienia warunków nauki, Zarząd Miasta podjął decyzję o powoływaniu 22-26-osobowych klas pierwszych w roku szkolnym 1998/1999. Przychylność Komisji zyskały propozycje Zarządu dotyczące uruchomienia w szkołach klas "alternatywnych" - terapeutycznych, wyrównawczych, integracyjnych i specjalnych, których w obecnej chwili funkcjonuje w Poznaniu 35. W katalogu pozytywnych zmian finansowych i organizacyjnych należy umieścić również spełnienie oczekiwań Komisji w zakresie nowej organizacji obsługi finansowej szkół (decentralizacja, usamodzielnienie jednostek, komputeryzacja obsługi), obiektywnego podziału środków na pomoce naukowe (w przeliczeniu na 1 ucznia) oraz wydzielenie w budżecie środków na wyposażenie szkół. Ponadto Komisja doprecyzowała zasady i cele dofinansowywania partnerów samorządu w zakresie wspomagania procesów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. W sposób ciągły korzystały z funduszy miejskich m.in. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Pracownia Działań Twórczych, Komitet Ochrony Praw Dziecka, przedszkole specjalne " Orzeszek", Klub Filmowy "Dziesiątka", Alternatywny Magazyn Młodzieżowy " Przeciąg". Cyklicznie organizowano samorządowy konkurs ,,8 Wspaniałych", a stypendia przyznawane najzdolniejszym uczniom zyskały odpowiednią rangę. Akceptację Komisji zyskiwały wszystkie wartościowe inicjatywy wspomagające szeroko rozumiany rozwój dzieci i młodzieży.

Przewodnicząca Komisji - Halina Wojtkowska

KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ

Skład Komisji, radni: Maria Bączkiewicz - od 01.05.95, Olaf Bergman, Jan Chudobiecki, Przemysław Gębala - od 01.05.95, Michał Grześ - od 01.05.95, Tadeusz Kubis - wiceprzewodniczący, Zenon Matysiak, Teresa Natalii, Czesław Pawlaczyk - do 17.01.95, Ryszard Piotrowski, Marek Simon, Ewa Socha - od 01.04.95, Krystyna Stachowska - przewodnicząca, Antoni Szczucmski, Jacek Wiesiołowski, Halina W ojtkowska. Członkowie spoza Rady: Urszula Małolepsza, Jerzy Pateiski, Jacek Skręty, Konrad Szymański, Zbigniew Woźniak.

W poprzedniej kadencji Rady Miasta nie było odrębnej komisji merytorycznej zajmującej się problemami ludzi wymagających szczególnej troski gminy. Komisja Polityki Społecznej została powołana uchwałą RMP z dnia 26.07.1994 r.

W czasie kadencji Komisja odbyła 85 protokołowanych posiedzeń.

Część posiedzeń Komisji odbywała się wspólnie z innymi merytorycznymi Komisjami Rady Miasta. Posiedzenia Komisji odbywały się też na sesjach wyjazdowych, m.in. do: - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Upośledzonych w Poznaniu przy ul. Mariackiej; - siedziby Fundacji "Barka" wMarszewie; - Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 103 przy ul. Rycerskiej oraz nowo przyznanego lokalu przy ul. św. Floriana (zanim szkołę przejęło Miasto); - Klubu Seniora i Osiedlowego Domu Kultury na os. Pod Lipami; - Ośrodków Pomocy Społecznej; - wszystkich Społecznych Domów Dziennego Pobytu (dla osób starszych i potrzebujących opieki) prowadzonych przez Miasto (4 siedziby: ul. Konopnickiej, Nowy Świat, ul. Wielka, os. Kosmonautów);

- domów opieki społecznej prowadzonych przez Miasto (ul. Bukowska i ul. Niedziałkowskiego ) ; - siedzib Fundacji "Barka" otrzymanych od Miasta dla osób bezdomnych przy ul. św. Wincentego i ul. Piaskowej; - Schroniska "Przystań" dla bezdomnych prowadzonego przez ks. A. Borysika przy ul. Kościuszki; - budowanego przez "Caritas" domu przy Rynku Wildeckim, którego część adaptowano na potrzeby socjalne; - Schroniska dla Bezdomnych prowadzonego przez Miasto przy ul. św. Michała (dwukrotnie) ; - nowo otwartej filii Ośrodka Pomocy Społecznej Stare Miasto na os. Jana III Sobieskiego i Klubu Seniora "Hetman"; - Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego prowadzonego przez Miasto przy ul. Saperskiej oraz siedziby ośrodka terapii zajęciowej Stowarzyszenia "Nadzieja" przy ul. Łukasiewicza i ul. Grunwaldzkiej; - lokalu przy ul. Garbary przekazanego przez Miasto Stowarzyszeniu Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących; - lokalu przy ul. Ognik 20b przyznanego Stowarzyszeniu Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących Gedno posiedzenie) oraz lokalu przy ul. Ognik 20a przyznanego przez Miasto Szkole Podstawowej nr 103, Ognik 20b (kolejne posiedzenie - wspólne ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Zespołem Downa).

Ponadto wytypowani członkowie Komisji zapoznali się z działalnością instytucji i organizacji dofinansowywanych przez Miasto. W czasie kadencji Komisja Polityki Społecznej oprócz opiniowania kierowanych do niej projektów uchwał Rady Miasta przedstawiła Zarządowi Miasta 8 opinii i 47 stanowisk, dotyczących rozwiązywania problemów socjalnych. Komisja przyjęła na początku kadencji priorytety programowe i zajmowała się w różnych formach ich realizacją, m.in. - problemy bezrobocia; - problemy trzeciego wieku; - problemy ludzi niepełnosprawnych, zwłaszcza dzieci i młodzieży (w tym likwidacja barier architektonicznych); - problemy samorządów pomocniczych w zakresie spraw socjalnych; - problemy ludzi bezdomnych; - problemy opieki socjalnej i zdrowotnej w instytucjach oświatowych; - restrukturyzacji Ośrodków Pomocy Społecznej i służb społecznych w U rzędzie Miasta; - współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Sfinalizowano m.in. utworzenie: - Oddziału Spraw Społecznych w Wydziale Zdrowia (ze zmianą nazwy Wydziału); - filii Ośrodka Pomocy Społecznej Stare Miasto dla mieszkańców północnej części dzielnicy; - przyznanie nowych pomieszczeń dla potrzeb SP nr 103; - przyznanie lokali organizacjom pozarządowym na działalność statutową i terapeutyczną (w tym utworzenie ośrodków i warsztatów terapii zajęciowej); - powiększenie bazy lokalowej Ośrodka Pomocy Społecznej Stare Miasto i Wilda; - powiększenia bazy lokalowej i adaptacji do celów rehabilitacyjnych w Klubie Seniora "Starówka" ; - sfinansowanie wyposażenia wielu siedzib organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci, kobiet z dziećmi, osób niepełnosprawnych i starszych; - powiększenia bazy lokalowej z adaptacją na cele rehabilitacyjne ogólnodostępne w Domu Pomocy Społecznej; - uzyskanie lokalu na utworzenie Domu Dziennego Pobytu w dzielnicy N owe Miasto; - zawarcie porozumienia z Fundacją "Pro Vita" zajmującą się samotnymi matkami i dofinansowanie budowy jej domu dla samotnych matek z dziećmi; - zakup samochodu dla Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego;

- dofinansowanie budowy domu "Caritas" na potrzeby ludzi starszych, młodzieży zagrożonej patologią społeczną; - przyznanie funduszy dla terapii logopedycznej w przedszkolach (oddziały sześciolatków); - przyznanie siedzib Fundacji "Barka" i funduszy na ich adaptację dla potrzeb ludzi bezdomnych; - opłacenie częściowe badań nad stanem zdrowotnym i socjalnym ludzi" trzeciego wieku".

Mimo intensywnych działań nie udało się zrealizować wszystkich zamierzeń programowych Komisji, gdyż bardzo wiele problemów społecznych wymaga stałej pracy i opracowywania naj efektywniej szych rozwiązań, także poprzez partnerską współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Przewodnicząca Komisji - Krystyna Stachowska

KOMISJA REWIZYJNA

Skład Komisji, radni: Maciej Frankiewicz, Henryk Gubernat, Izabela Kalinowska, Teresa Natalii, Andrzej Paleczny, Wojciech Rosada, Bolesław Topolski.

Komisja Rewizyjna RMP powołana została uchwałą z dnia 26 lipca 1994 r.

W omawianym okresie KR odbyła 76 posiedzeń plenarnych i 14 posiedzeń roboczych.

Początkowy okres w pracy KR (wrzesień 1994) zajęły głównie sprawy związane z protokolarnym przejęciem akt i spraw "w toku" od członków KR poprzedniej kadencji, selekcją spraw do kontynuacji (3 sprawy, tj. Camping Malta, komputeryzacja UM i sprawa budowy osiedla "Wilczy Młyn" w otulinie fortu VII). W tym samym czasie do KR skierowany został do rozpatrzenia wniosek klubu radnych "Nasz Poznań" o odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego RMP radnego Antoniego Szczucińskiego. W dniu 23 września KR zajęła stanowisko, iż przesłanką odwołania z funkcji pełnionych w Radzie może być tylko naganna ocena postępowania radnego w trakcie kadencji, a nie zarzuty odnoszące do działalności społecznej lub politycznej w przeszłości. Okres do końca roku 1994 zajęły przede wszystkim sprawy związane z wyjaśnianiem sprawy Campingu Malta, gdzie U rząd Kontroli Skarbowej zakończył kontrolę tej inwestycji i nie dopatrzył się uchybień podatkowych, a ponadto nie skierował żadnych wniosków do organów ścigania - i sprawa związana z gospodarowaniem sprzętem komputerowym i zakupem oprogramowania dla UM, gdzie KR nie stwierdziła uchybień w tym względzie. Opiniując projekt budżetu na 1995 rok, KR krytycznie odniosła się do planowanego wzrostu dotacji dla MPK i zwiększenia ilości etatów Straży Miejskiej. Sprawą roku 1995, jaką przyszło zajmować się Komisji Rewizyjnej, było zbadanie i zajęcie stanowiska po wniesieniu oskarżenia o niegospodarność Zarządu Miasta przez radnego Piotra Sarnę. Wniosek w tej sprawie sformułował Prezydent Miasta, korzystając ze statusu radnego (przed nowelizacją U stawy o samorządzie terytorialnym KR była zobowiązana do prowadzenia spraw wniesionych przez radnych - po nowelizacji zleconych przez radę). Zarzut podniesiony wobec Zarządu Miasta opierał się na opinii, iż badanie sprawozdań finansowych zakładów budżetowych stanowi niepotrzebny wydatek, a ponadto iż f1f111a audytorska została wybrana z naruszeniem zasad przetargu publicznego. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 10 marca 1995 r. KR przyjęła stanowisko, że zarzuty postawione Zarządowi Miasta są bezzasadne. (Sprawa znalazła swój epilog w sądzie, a ostateczny werdykt zbieżny z opinią KR zapadł w 1998 roku). Na posiedzeniu KR w dniu 21 kwietnia, w wyniku prowadzonych prac nad kontrolą wykonania budżetu Miasta za 1994 rok podjęte zostało stanowisko o skierowaniu do RMP wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Miasta za powyższy rok budżetowy. Stanowisko to uzyskało akceptację Rady - podobnie rzecz się miała przy rozpatrywaniu wykonania budżetów za lata 1995-1997. Postępując zgodnie z planem pracy KR zajęła się w roku 1995 analizą ulg, umorzeń i odroczeń w podatkach lokalnych stanowiących dochody własne oraz zbadaniem i oceną prawidło

wości operacji sprzedaży, dzierżawy i oddawania w wieczyste użytkowanie terenów i obiektów z zasobów Miasta, dokonanych w 1995 roku. Jeśli do tematu pierwszego nie było zastrzeżeń pod kątem badania ich z zasadą gospodarności, to temat drugi wzbudził zastrzeżenia co do zbyt długich, zdaniem KR, terminów rozpatrywania wniosków. Dwie sprawy wniesione przez mieszkańców miasta w 1995 roku spowodowały długotrwa - łe i żmudne postępowania - skarga dot. przetargu ogłoszonego przez POSiR na dzierżawę jednego z obiektów "maltańskich", tj. "Kawiarni pod Wieżą" oraz skarga na postępowanie dot. zawarcia umowy dzierżawy na teren u zbiegu ulic 28 Czerwca 1956 i Dolna Wilda pod budowę stacji benzynowej. W pierwszym przypadku KR stwierdziła uchybienia proceduralne i formalne, które jednak nie miały istotnego wpływu na wynik przeprowadzonego przetargu - w drugim wezwała Zarząd do zawarcia ugody ze skarżącymi. W pierwszych 4 miesiącach 1996 roku KR zajmowała się głównie kontrolą wykonania budżetu za 1995 rok oraz zarzutem o łamaniu prawa przez Prezydenta Miasta (wydanie ustnej dyspozycji o udzielaniu Radnym informacji tylko po uzyskaniu akceptacji przez Prezydenta). Sprawa powyższa zlecona została KR uchwałą RMP. Rozstrzygnięcie nastąpiło na posiedzeniu KR w dniu 1 marca 1996 r., kiedy to KR zajęła stanowisko, iż prezydent Miasta Wojciech Szczęsny Kaczmarek nie złamał prawa, gdyż nie stwierdzono żadnego przypadku odmowy udzielenia Radnym informacji, z powołaniem się na wygłoszony na sesji RMP "zakaz". Mimo licznych głosów przeciwnych stanowisko Komisji Rewizyjnej uzyskało akceptację na sesji RMP w dniu 20 lutego 1996 r. Kilka posiedzeń KR poświęcono na wyjaśnienie zarzutów postawionych przez jednego z uczestników budowy garaży na osiedlach Lecha i Czecha (sprawa dot. I kadencji RMP). KR zwróciła się z postulatem do Zarządu Miasta, aby ten poinformował o sprawie Prokuratu - rę Rejonową dla dzielnicy N owe Miasto, co też wkrótce nastąpiło. Rozpatrując skargę mieszkańców ul. Polanowskiej na plany poszerzenia jej, KR i Komitet Osiedlowy Poznań Jeżyce uzyskały pisemne zapewnienie wiceprezydenta, że miejscowy plan zagospodarowania zostanie zaaktualizowany zgodnie z postulatami mieszkańców. Oceniając wykonanie budżetu za 1996 rok KR krytycznie odniosła się do faktu zatrudniania na umowach zlecenia bądź o dzieło w jednostkach i zakładach budżetowych pracowników sfery samorządowej, powiązanych funkcjonalnie. Uwagi te zawarte są we wniosku na sesję absolutoryjną, oceniającą wykonanie budżetu za 1996 r. W roku 1997 KR w głównej mierze zajmowała się kontrolą wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz realizacją U stawy o zamówieniach publicznych, traktując te zagadnienia jako równolegle, tzn. oceniając wydatki badano tryb wyłonienia kontrahenta. W trakcie takiej kontroli w zakładzie budżetowym POSiR w IV kwartale 1997 roku ustalono, że przy rozpatrywaniu ofert na obsługę prawną ww. jednostki miało miejsce naruszenie przepisów tejże ustawy, co potwierdziły późniejsze kontrole - wewnętrzna UM i podjęta przez delegaturę NIK. Podczas tejże kontroli ujawniono fakt, iż jeden z radnych wykonywał prace na rzecz POSiR bez uzyskania uprzedniej opinii Komisji Rewizyjnej. Błąd ten został skorygowany w ten sposób, że Zainteresowany złożył odpowiednie oświadczenie na sesji RMP. W1998 roku KR zajmowała się głównie kontrolą wykonania budżetu za 1997 rok, jego oceną i sporządzeniem wniosku na sesję absolutoryjną w dniu 28 kwietnia bI. Stanowisko w tej sprawie KR sformułowała na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia, tj. w zgodnie z wymogami ustawowymi. Stanowisko to uzyskało pozytywną ocenę RIO w Poznaniu i zgodnie z wnioskiem KR Zarząd Miasta uzyskał skwitowanie na sesji absolutoryjnej. W trakcie rozpatrywania dochodów i wydatków środków specjalnych w dziale "oświata i wychowanie" stwierdzono, że w placówkach oświatowych na etatach obsługi administracyjno-biurowej zatrudnieni są pracownicy Urzędu Miasta, w liczbie 14 osób. Komisja nagannie oceniła ten stan rzeczy i uwzględniła to we wniosku o udzielenie absolutorium ZM za 1997 rok. W trakcie całej kadencji nie odnotowano przypadków nie udostępnienia KR materiałów lub dokumentów, o które Komisja występowała do Zarządu Miasta. Ze względu na specyficzny charakter KR jej członkowie wykonywali główną część czynności administracyjno-biurowych, związanych z pracą Komisji. Przewodniczący Komisji - Andrzej Paleczny

KOMISJA ROLNICTWA

Skład Komisji, radni: Andrzej Baraniecki, Andrzej Nowotny, Marek Raczak, Tadeusz Kubis - od 03.10.94, Michał Stuligrosz - od 01.04.95.

Członkowie spoza Rady: Tomasz Kruszon, Stefan Sobiech.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 63 posiedzenia robocze, w tym 24 posiedzenia wyjazdowe, na których przede wszystkim realizowano przyjmowane roczne plany pracy, przedstawiane do wiadomości Prezydium Rady. W ramach swej działalności Komisja opiniowała przedkładane jej materiały związane z merytorycznym jej zakresem. Były to głównie: - projekty i sprawozdania z wykonania budżetu w dziale 40 "Rolnictwo", - Plan Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania w zakresie zmian użytkowania rolniczego gruntów na cele nierolnicze, - projekty uchwał w sprawie Funduszu Socjalnego Wsi - dot. zasad i planów wydatków, zaskarżenie do NSA rozstrzygnięcia nadzorczego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 stycznia 1997 r., - projekty uchwał w sprawie podatku od środków transportowych, - projekty uchwał w sprawie podatku od nieruchomości, - projekt uchwały o przystąpieniu Miasta do Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności, - projekt uchwały w sprawie: przystąpienia Miasta do Spółki Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza SA w Poznaniu, - projekt uchwały: w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta PoznanIa. Komisja zajmowała się ponadto: - strukturą organizacyjną i zakresem działania Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzędu Miejskiego w Poznaniu, - organizacją i stanem przygotowań do kolejnych edycji konkursu "Zielony Poznań", - zapoznała się z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych oraz zaawansowaniem przygotowań do wyborów do samorządu rolniczego na terenie gminy Poznań, - oceną stanu i skażeń gruntów i gleb Poznania, - działalnością branżowych organizacji i stowarzyszeń zrzeszających rolników miasta Poznania, - możliwościami kredytowania szeroko pojętej działalności rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem rolników gminy Poznań, - organizacją zaopatrzenia i możliwościami rolników m. Poznania w materiał siewny, - organizacją programowania profilaktyki i ochrony roślin zarówno obecnie, jak i w sytuacjach potencjalnych zagrożeń, - zapoznano się z identycznymi problemami w odniesieniu do produkcji zwierzęcej i zwierząt domowych (hobbistycznych), - strukturą rolnictwa miejskiego, tendencjami zmian i perspektywami rozwoju, - stanem zagospodarowania gruntów rolnych w granicach miasta, z uwzględnieniem ich własności, celowością dokonania ewidencji gruntów rolnych nie użytkowanych, - możliwościami przeprowadzenia badań ankietowych rolników przez Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego UAM oraz celowością objęcia nimi rolników Miasta, - strukturą przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej w mieście Poznaniu, tendencjami ich rozwoju i perspektywami, - problemem szkód łowieckich w rolnictwie w granicach miasta.

Podczas posiedzeń wyjazdowych członkowie Komisji zapoznawali się z: - działalnością Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Sielinko ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa m. Poznania,

- aktualnymi problemami i planami rozbudowy Wielkopolskiej Giełdy Rolno-Ogrodniczej, - działalnością Fundacji Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, - stanem urządzeń wodno-melioracyjnych na terenach rolnych miasta, a szczególnie Moraska, Radojewa i Umultowa, - działalnością Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu i możliwościami jego bezpośredniego oddziaływania na rolnictwo w mieście, - działalnością Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, wynikami badań zasobności gleb rolnych i wynikającymi stąd wnioskami dla doradztwa w zakresie nawożenia, - problematyką ogrodów działkowych i ich wszechstronną rolą ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji w aspekcie ekologicznym, jako najtańszych dla miasta obszarów zieleni, - stanem realizacji prawa przez GEOPOZ przekazywania Polskiemu Związkowi Działkowców w wieczyste użytkowanie przez Miasto terenów użytkowanych przez ogrody działkowe, - realizacją uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania ze szczególnym uwzględnieniem ogrodów działkowych, - z gospodarstwami specjalistycznymi na terenie gminy Poznań (Garaszewo - gospodarstwa o kierunku produkcji bydła mlecznego; Szczepankowo - kwiaciarstwo szklarniowe, typ holenderski, Spławie - gospodarstwo tuczu trzody chlewnej oraz gospodarstwo ogólno rolne i chów niosek), - z działalnością i organizacją Zakładu Doświadczalnego IBMER w Poznaniu, - problematyką działalności Zakładu Ogrodniczego "Naramowice" sp. z 0.0., - działalnością Okręgowej Spółdzielni Pszczelarskiej, - zakresem działalności Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego w Poznaniu oraz możliwościami zakładu w kształtowaniu produkcji rolnej w mieście i okolicznych gminach. Za najważniejsze w kończącej się kadencji Rady Komisja uznaje: - spowodowanie zwiększenia nakładów budżetowych na konserwację i remonty urządzeń wodno-melioracyjnych obszaru gminy do poziomu umożliwiającego stopniowe odrabianie wieloletnich zaniedbań w tym zakresie; - wspólnie z Komisją Ekologiczną Rady Miasta Poznania wystąpiliśmy z inicjatywą podjęcia stałych badań skażeń gleb w ramach programu Zdrowe Miasto; - wystąpiliśmy z inicjatywą zewidencjonowania kolizji gminnych urządzeń wodno-melioracyjnych z projektowaną autostradą. Cel - zapobiegnięcie skutkom finansowym i fizycznym uszkodzeń sieci wodno-melioracyjnej przez budowniczych autostrady. Wykonano obecnie etap uzgodnień z projektantami autostrady; - wystosowaliśmy apel do organizacji rolniczych województwa o podjęcie kampanii propagandowo-edukacyjnej na temat możliwości i sposobów przystosowania się drobnych producentów rolnych do zmian restrukturyzacyjnych rynku skupu płodów rolnych i produktów rolnych; - zasygnalizowaliśmy konieczność przystąpienia do aktualizacji ewidencji gruntów Miasta Poznania ze szczególnym uwzględnieniem terenów rolnych oraz nie zabudowanych, pod kątem ich własności i aktualnego sposobu użytkowania. Komisja przyjmując nieuchronność urbanizacji gruntów: - zapowiedziała Zarządowi Miasta Poznania działania w przyszłości na rzecz ochrony bonitacyjnie dobrych gruntów rolnych. Komisja stoi bowiem na stanowisku, że urbanizacja w pierwszej kolejności winna wyłączać z produkcji rolnej grunty bonitacyjnie najsłabsze, a z pozostałych - nie użytkowane. Nieznane Komisji stanowisko Zarządu w tej sprawie; - zwróciliśmy się do Zarządu o podjęcie działań na rzecz ochrony przed sprzedażą gruntów rolnych, będących we władaniu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a położonych w granicach Miasta. W związku z nieuchronnością urbanizacji winny być one sprzedawane dopiero po formalnym ich wyłączeniu z użytkowania rolniczego i skomunalizowaniu części niezbędnej pod infrastrukturę miejską. Sprzedawanie ich dzisiaj jako rolnych narażać będzie w przyszłości gminę na niezmiernie wysokie koszty odkupywania ich części pod infrastrukturę komunalną.

Przewodniczący Komisji - Andrzej Baraniecki

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Skład Komisji, radni: Tadeusz Jarmołowicz-Chwiedorowicz - przewodniczący, Wacław Miziniak - wiceprzewodniczący, Roman Andrzejewski, Andrzej Czachor, Zbigniew Czerwiński - d o 01.12.95, Izabela Kalinowska, Wojciech Kręglewski - dwukrotnie - do 01.01.96 i do 17.06.97, Miron Perliński, Tomasz Kayser, Jan Rędziniak, Wojciech Rosada, Robert Dobrzyński - do 15.10.96.

Członkowie spoza Rady: Bogusław Hołderny, Henryk Komasa, Marcin Mercik, Marek Pudliszak - do 22.04.98, Artur Różański, Jerzy Zyk.

W okresie II kadencji Komisja odbyła 90 posiedzeń, w tym 13 posiedzeń wspólnych z innymi Komisjami. Najwięcej posiedzeń, bo aż 5 dotyczyło tematycznie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w związku z koniecznością budowy na potrzeby wystawiennicze nowoczesnego pawilonu nr 25 oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który to plan w wersji przedstawionej przez Zarząd Miasta został w dużej części odrzucony, jako nie spełniający wymogów wystawców, czyli Międzynarodowych Targów Poznańskich. N astępnym częstym gościem, jak i gospodarzem posiedzeń Komisji było Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług, z którym to często konsultowano nowe stawki opłat targowych i rozmawiano o planach inwestycyjnych związanych z budową dużych obiektów handlowych. Trzykrotnie dyskutowano na posiedzeniach Komisji nad sposobami zmniejszenia w Poznaniu bezrobocia. Zapoznano się z działaniami takich instytucji, jak Rejonowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, Inkubator Przedsiębiorstw, Miejski Ośrodek Informacji Gospodarczej oraz Kuratorium Oświaty i Wydziałem Oświaty.

W trakcie tych dyskusji dowiedzieliśmy się, że szkoły nie są zainteresowane szkoleniem uczniów pod kątem potrzeb potencjalnych pracodawców. W wyniku przyjętych wniosków na odbytym kolejnym posiedzeniu w tej sprawie, sytuacja uległa poprawie, choć nie do końca można to uznać za sukces. W trakcie trwania kadencji czterokrotnie próbowano rozwiązać w Poznaniu problem cen maksymalnych za przewozy taksówkami. Brak woli radnych, jak i Zarządu nie pozwolił na rozwiązanie tego problemu. Ograniczono się jedynie do kosmetycznych zabiegów polegających na uporządkowaniu wyglądu i oznakowaniu taksówek, z obowiązkiem wywieszenia cen świadczonej usługi. Nie zmieniło to pobierania zawyżonych często opłat od mniej zorientowanych pasażerów.

Nie rozwiązano również problemu tzw. mafijnych postojów taksówek.

Komisja zapoznała się z wieloma nowymi technologiami, jak n p. produkcja środków spożywczych w "Amino", PGO N aramowice i LECH Browary Wielkopolski. Odwiedziła również wytypowane przez cech zakłady rzemieślnicze. Wszystkie te obiekty w sensie uzbrojenia technicznego i diagnostycznego są na najwyższym poziomie światowym. Współpracując z Wydziałem Działalności Gospodarczej, Komisja opracowała kilkanaście Regulaminów Targowisk i opiniowała stawki opłat lokalowych, zapraszając do udziału w posiedzeniach szerokie spektrum zainteresowanych. Rozwój bazy noclegowej na potrzeby ruchu turystycznego i Międzynarodowych Targów Poznańskich był przedmiotem kolejnych posiedzeń Komisji. Z przykrością należy stwierdzić, że zapotrzebowanie na hotele generalnie spadło, ponieważ zmienił się styl pracy wystawców tak przygotowujących ekspozycje, jak i przedstawicieli wystawców. Jest natomiast potrzebny hotel pięciogwiazdkowy, ale brak jest inwestora tak dużej i drogiej inwestycji. Zainteresowanie konkretnymi problemami parkowania i ruchu samochodowego w mieście spowodowało, że na ten temat przy udziale bardzo szerokiego grona fachowców, dyskutowano 5 razy.

Efektem dyskusji jest powstanie Trasy Średnicowej, zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniach newralgicznych, zmiana koncepcji ul. Głogowskiej od Hetmańskiej do Wiaduktu Gorczyńskiego i wiele innych, mniejszych usprawnień. Jednym z wniosków Komisji było, aby nowi inwestorzy mieli obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych na swoich działkach tak dla pracowników, jak i klientów poprzez budowanie parkingów podziemnych. Komisja przedstawiła Zarządowi Miasta propozycje, które mają na celu przeciwdziałanie zatorom komunikacyjnym w związku z prowadzonymi robotami inwestycyjnymi. Do ciekawszych spotkań należy zaliczyć spotkanie z korpusem konsularnym państw posiadających akredytację w Poznaniu. Podkreślono na tym spotkaniu, że Poznań stworzył dogodne warunki dla rozwoju przedsiębiorstwo nowoczesnej technologii produkcji, rozwijając daleko idącą promocję Miasta, w tym filmu o historii i teraźniejszości Poznania. Członkowie Komisji mieli okazję do spojrzenia na Poznań "z lotu ptaka", na zorganizowanym przez Porty Lotnicze "Ławica" spotkaniu na temat przyszłości Portu Lotniczego Poznań Ławica i udziału Miasta w tym przedsięwzięciu.

Komisja wprowadziła do tradycji coroczne, wrześniowe spotkania z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców i wręczanie Przewodniczącej Rady i Prezydentowi Miasta koszy dożynkowych. Równocześnie śledzono realizację przez władze miasta U stawy o ogrodach działkowych i oddawanie ich w wieczyste użytkowanie. Wielokrotnie tematem posiedzeń Komisji było istnienie i rozwój Giełdy Rolno-Ogrodniczej na Franowie. W czasie trwania kadencji dokończone zostały prace nad Strategią Rozwoju Miasta i ustaleniu priorytetów rozwiązań. Dwukrotnie poddano ocenie ochronę praw konsumenta przy współudziale przedstawicieli NIK-u, Sądu Konsumenckiego, Federacji Ochrony Konsumenta, Sanepidu, Policji i Urzędu Miar i Wag. W czasie trwania kadencji zajmowano się również tematami: - działalność Izby Rzemieślniczej; - działalność Wielkopolskiej Izby Przemysłowo- Handlowej; - rozwój działalności gospodarczej jako element walki z bezrobociem; - priorytety rozwoju; - targowiska - element handlu na terenie dzielnic i osiedli; - marketing Miasta Poznania; - stworzenie propozycji lokalizacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw; - Poznań jako centrum konferencyjno-turystyczne; - autostrada jako czynnik rozwoju Miasta; - przygotowanie terenów i infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe; - SOP i polityka parkingowa na terenie Miasta Poznania; - stan szkolnictwa zawodowego w Poznaniu; - zagospodarowanie przestrzenne (tereny pod centra handlowe, usługowe i działalność usługowo-przemysłową - plany i stan aktualny); - rozwój i możliwości telewizji kablowej; - rynek nieruchomości w Poznaniu.

Komisja jako jedyna przyjęła własną uchwałę dyscyplinującą członków Komisji na posiedzeniach.

Przewodniczący Komisji - Tadeusz Jarmołowicz-Chwiedorowicz

KOMISJA SAMORZĄDOWA

Skład Komisji, radni: Przemysław Alexandrowicz, Andrzej Baraniecki, Andrzej Bielerzewski, Waldemar Kukorowski, Stanisław Maćkowiak - wiceprzewodniczący, Michał Parysek, Ryszard Piotrowski - przewodniczący, Andrzej Porawski, Jadwiga Rotnicka, Piotr Sarna, Ewa Socha.

Członkowie spoza Rady: Tadeusz Grabski, Bogumił Grala, Jacek Skarżewski, Marian Skrzypczak, Konrad Szelejewski.

Komisja została powołana uchwałą Rady Miejskiej Poznania z dnia 26 lipca 1994 r.

Podstawowym zadaniem Komisji było proponowanie kierunków polityki w obszarze określonym jej nazwą. W zakresie relacji zewnętrznych najistotniejszym elementem pracy Komisji była współpraca z samorządami pomocniczymi i porozumieniem osiedli samorządowych. Członkowie Komisji otaczali opieką rozpoczynające swą pracę Rady Osiedli, udzielając rad i informacji. N a pojawiające się przypadki sporów lub kontrowersji wokół powoływania lub funkcjonowania osiedli Komisja starała się znaleźć odpowiednie rozwiązanie poprzez powoływanie zespołów problemowych i mediacje, aż do osiągnięcia kompromisu lub jednoznacznych i nie budzących wątpliwości rozstrzygnięć. Komisja wypracowała mechanizm tworzenia i działania samorządu miejskiego na terenach spółdzielczych. Dla lepszego wzajemnego poznania Komisja odbyła kilkanaście wyjazdowych posiedzeń do poszczególnych samorządów pomocniczych, co zaowocowało podjęciem działań przez inne Komisje Rady - szczególnie Gospodarki Komunalnej, Mienia Komunalnego oraz Finansów. Istotnym elementem pracy Komisji były cykliczne spotkania z Kierownikami Delegatur Urzędu Miasta.

Komisja do 26 maja 1998 r. odbyła 92 posiedzenia.

W okresie kadencji 1994-1998 powołano 17 osiedli. Powierzchnia osiedli zwiększyła się z 42,5% do 69,9% obszaru Poznania, a liczba mieszkańców zamieszkałych w granicach osiedli wzrosła z 26,5% do 52%. W tym czasie odbyło się 36 wyborów, w tym 19 na pierwszą kadencję, 15 na drugą kadencję, dwa razy wybory uzupełniające oraz dwa ogólne zebrania mieszkańców. Komisja opiniowała, a Rada Miasta Poznania uchwaliła: - 11 statutów osiedli - 2 zmiany nazwy - 2 zmiany granic.

Ponadto Komisja zajmowała się: - zmianą uchwały Rady Miasta Poznania dotyczącą przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski; - wyborem przedstawiciela Miasta Poznania do Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski; - rozpatrzeniem spraw wniesionych pod obrady komisji: * postulatami Porozumienia Osiedli Samorządowych * wnioskami rad osiedli * protestami wniesionymi do Rady Miasta przez mieszkańców osiedli samorządowych; - problemami związanymi z poprawą funkcjonowania osiedli samorządowych: * propozycjami zmiany zasad finansowania osiedli * nowelizacją uchwał w sprawie powoływania samorządów pomocniczych * projektem ujednolicenia ordynacji wyborczej do rad osiedli; - przygotowaniem debaty w sprawie ustroju samorządowego Miasta: * powołaniem podkomisji ds. struktury samorządowej * omówieniem propozycji respondentów, opracowanej przez podkomisję ankiety; - ustaleniem zasad zarządzania mieniem komunalnym przez samorządy pomocnicze; - pracami nad projektami budżetów Miasta - 1995-1998.

- opiniowaniem projektów uchwał Rady Miasta Poznania.

W ramach poszerzonych posiedzeń Komisji odbyły się spotkania z: - przedstawicielami rad, gmin sąsiadujących z Poznaniem w celu zainicjowania współpracy i współdziałania między radami, - przedstawicielami Sejmiku Organizacji Pozarządowych w celu zapoznania się z formami działania i samorządności sektora non-profit.

Komisja sformułowała 27 stanowisk, zawierających jej propozycje i wnioski pod adresem Zarządu Miasta Poznania.

Przewodniczący Komisji - Ryszard Piotrowski

DoRAŹNA KOMISJA DS. NOWELIZACJI STATUTU MIASTA POZNANIA

Skład Komisji, radni: Przemysław Alexandrowicz, Andrzej Bielerzewski, Jan Chudobiecki, Janusz Pazder , Andrzej Porawski.

Członek spoza Rady: Wojciech Kulak.

Doraźną Komisję ds. Nowelizacji Statutu Miasta Poznania powołano uchwałą Rady Miejskiej Poznania z dnia 19 grudnia 1995 r. Jej zadaniem było "opracowanie projektu Statutu Miasta Poznania zgodnie ze zmianami, wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1995 r. o zmianie U stawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw". Od dnia powołania do 30 kwietnia 1998 r. Komisja odbyła 51 posiedzeń, w tym wiele składających się z kilku spotkań. Zgodnie z postawionym przed nią zadaniem Komisja po dyskusji i licznych konsultacjach przedłożyła projekt Statutu oraz zaproponowała procedurę jego uchwalania. Przyjęty przez Radę wraz ze zgłoszonymi poprawkami projekt skierowany został do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów, a następnie uchwalony na sesji w dniu 27 maja 1997 r.

Statut wszedł w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego.

Po zakończeniu prac nad Statutem Komisja przystąpiła do opracowania projektu Ordynacji proceduralnej Rady Miasta Poznania i jej organów, w której miały być zawarte szczegółowe uregulowania, nie mieszczące się w statutowym określeniu "zasady i tryb pracy". Przedłożony Radzie projekt uchwalony został na sesji w dniu 20 stycznia 1998 r.

Komisja dokonała ponadto wstępnego przeglądu uchwał wymagających zmian w związku z przyjęciem nowego Statutu. Prace w tym zakresie nie zostały jednak podjęte. Przewodniczący Komisji - Janusz Pazder

KOMISJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA

Skład Komisji, radni: Mieczysław Wojciechowski - przewodniczący, Andrzej Czachor - wiceprzewodniczący, Klemens Mikuła - wiceprzewodniczący, Przemysław Alexandrowicz - do 01.07.95, Jacek Cenkiel, Paweł Chudziński, Maciej Frankiewicz, Henryk Gubernat, Michał Parysek, Janusz Pazder, Jan Rędziniak, Michał Stuligrosz, Paweł Wierzbiński, Halina Wojtkowska - od 16.01.96, Tadeusz Jarmołowicz - do 17.01.95.

Członkowie spoza Rady: Krzysztof Antoniewicz - od 21.03.95 do 17.03.98, Andrzej Dolczewski - od 21.03.95, Andrzej Erenz - od 21.03.95 do 14.11.95, Lechosława Kukorowska - od 21.03.95, Jan Skuratowicz - od 14.11.95.

Komisja w sumie odbyła 97 posiedzeń zarówno stacjonarnych, jak i objazdowych. Przyjęto 114 stanowisk w sprawach dotyczących tematów omawianych lub opiniowanych przez Komisję.

Merytorycznie Komisja zajmowała się następującymi zagadnieniami: 1. Sprawą doprowadzenia do zakończenia i uchwalenia Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania w okresie obowiązywania jeszcze starej U stawy o zagospodarowaniu przestrzennym. 2. Sprawami związanymi z opracowywaniem Miejscowych Planów Zagospodarowawania Przestrzennego, zgodnie z nową Ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Organizowała spotkania z przedstawicielami różnych instytucji w tematach związanych z zagospodarowaniem pewnych rejonów miasta i terenów, które stanowiły własność tych instytucji oraz w sprawach poprawy współpracy między tymi instytucjami a U rzędem Miasta.

Spotkania takie odbyły się z: - stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Poznaniu lub z udziałem przedstawicieli SARP, - przedstawicielami Zachodniej Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych, - przedstawicielami Stowarzyszenia "Kupiec Poznański", - przedstawicielami Wojska Polskiego, -przedstawicielami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, w celu zapoznania się z opracowanymi programami modernizacji oraz rozbudowy wodociągów i kanalizacji, - przedstawicielami Komisji Odwoławczej przy Wojewódzkim Sejmiku Samorządowym, - Dyrektorem Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Wojewódzkiego, - przedstawicielami różnych inwestorów, chcących przedstawić koncepcje zabudowy pewnych rejonów w mieście. 4. Z tematów będących w zakresie zainteresowania Komisji zajmowano się m.in. następującymi sprawami: - zapoznawaniem się i ewentualnym opiniowaniem propozycji zabudowy istotnych dla Miasta miejsc, proponowanych przez inwestorów lub w wyniku ogłoszonych konkursów, takich jak propozycja zagospodarowania Alei Marcinkowskiego, rozbudowa Wielkopolskiej Giełdy Ogrodniczej, zabudowa rejonu Franowa, propozycja "Kupca Poznańskiego" na zabudowę wschodniej części pi. Wiosny Ludów, przebudowa rejonu kina "Bałtyk", budowa hotelu pensjonatowego w pobliżu mostu Rocha, propozycja Towarzystwa Budownictwa Społecznego - zabudowa w rejonie ul. Murawa, sprawa zagospodarowania terenów przy przystankach Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, sprawa zagospodarowania i uatrakcyjnienia terenów wzdłuż koryta Warty, koncepcja zagospodarowania terenów tzw. Wolnych Torów, zagospodarowanie tzw. terenów Łaciny, zagadnienia związane z ochroną terenów zielonych w mieście, budowa parku rozrywki "Luna", budowa Centrum Kongresowego przy hotelu "Poznań", koncepcja zagospodarowania terenów Rzeźni Miejskiej i zaplecza Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ul. Gajowej, zagospodarowanie Rynku Łazarskiego, zabudowa terenu w rejonie ulic Zamenhofa-Orla- Pawia- Krucza, propozycja budowy stacji benzynowych. - wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego pracowano w tematach związanych z: * modernizacją i rozbudową Międzynarodowych Targów Poznańskich; * rozbudową terminalu i modernizacją lotniska Ławica.

- zagadnieniami związanymi z ochroną zabytków, uporządkowaniem i renowacją starej zabudowy, szczególnie w rejonie Starego Miasta i Centrum, w tym problemem konkursu na tzw. "Drogę Królewską", problemem remontu i przywrócenia dawnej świetności budynkowi Arkadii, problemem elewacji nowej części rozbudowanego Muzeum Narodowego, problemem zagospodarowania i ewentualnej odbudowy Wzgórza Przemysława. W związku z tematem odbudowy i rewaloryzacji starej zabudowy miejskiej, Komisja odbyła dwa wyjazdowe posiedzenia do Niemiec - gdzie we współpracy i na zaproszenie przedsiębiorstwa G.S.W. (Gesellschaft fur Stadterneuerung mBH) zapoznano się, jak to robią sąsiedzi za Odrą. W 1996 roku wyjazd jednodniowy, wspólny z Komisją Mieszkaniową do Frankfurtu n. Odrą, gdzie pokazano nam, jak tam rewaloryzuje się starą zabudowę, często będącąjuż ruiną oraz zapoznano nas, jak firma G.S.W. organizacyjnie i finansowo to przygotowuje i rozwiązuje. W 1997 roku - wyjazd na 3 dni do Berlina, gdzie odbyliśmy spotkanie w siedzibie i z Dyrekcją Centrali G.S.W., później zapoznano nas z programem odbudowy i przebudowy centrum Berlina w świetle planowanego w 2000 roku przeniesienia władz centralnych do Berlina oraz pokazano nam rejony Berlina, gdzie f1ffi1a G.S.W. zorganizowała i przeprowadziła rewaloryzację całych kwartałów miejskich. - zagadnienie, które było Komisji wielokrotnie przedstawiane i omawiane to sprawa samowoli budowlanych i problem z ich likwidowaniem. Dotyczyło to zarówno budynków, jak i reklam. Jest to temat, który ciągle wymaga zintensyfikowania i polepszenia skuteczności działań ze strony Urzędu Miasta. - kilka posiedzeń Komisji poświęconych było zagadnieniom związanym z problemami rozwiązań komunikacyjnych w Poznaniu.

- zajmowano się kwestiami związanymi z budową garaży wielopoziomowych, jak i wyhamowaniem budowy garaży tzw. boksowych na osiedlach oraz z problemami parkowania samochodów. -jedno z wyjazdowych całodziennych posiedzeń Komisji poświęcone było zapoznaniu się z problemami, jakie powstają przy pracy zespołu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, zajmującego się opracowaniami dotyczącymi tzw. Zespołu Metropolitalnego. - komisja zajmowała się również tematem opracowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe, jak i pod budownictwo dla usług i działalności gospodarczej. - przewodniczący Komisji nieomal ciągle, a pozostali członkowie w miarę potrzeb, podejmowali działania w wyniku skarg i interwencji mieszkańców. Najczęściej dotyczyło to takich spraw, jak samowola budowlana, trudności w uzyskiwaniu pozwoleń lub decyzji od organów miejskich, lub braku odpowiedzi na pisma lub wnioski składane do U rzędu Miasta. - w wyniku wielu interwencji, z jakimi zwracano się do Komisji lub jej członków, Komisja podjęła temat poprawy warunków pracy i wyposażenia oraz problem obsady kadrowej Wydziału Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego i zagadnienie rozlokowania Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z jednoczesnym, lepszym skoordynowaniem współpracy między WUAiNB, MPU i GEOPOZ-em.

Mimo wielokrotnych interwencji Komisji w tych tematach, Zarząd Miasta właściwie nic w tej sprawie nie uczynił, aby usprawnić pracę tych jednostek i polepszyć obsługę petentów Wydziału.

5. W ramach pracy ciągłej - Komisja opiniowała przedłożone jej projekty uchwał związanych z zagadnieniami, którymi się zajmowała. Opiniowała również projekty budżetów, poprawki projektów budżetów oraz ich realizację w zakresie dot. zainteresowania Komisji.

Przewodniczący Komisji - Mieczysław Wojciechowski

KOMISJA ZDROWIA PUBLICZNEGO

Skład Komisji, radni: Olaf Bergman, Andrzej Bielerzewski, Krystyna Dudzińska, Tadeusz Kubis, Bożenna Sadkowska, Piotr Sarna, Marej Simon, Krystyna Stachowska, Paweł Wierzbiński, Halina Wojtkowska. Członkowie spoza Rady: Jacek Bornakowski, Danuta Majewska-Łuczak, Urszula Montowska, Zbigniew Plenzler, Leszek Pobojewski.

Komisja Zdrowia Publicznego powołana została dnia 26 lipca 1994 r. uchwałą Rady Miejskiej Poznania. Do końca kwietnia 1998 roku Komisja odbyła 79 posiedzeń.

Najważniejsze problemy poruszane przez Komisję można podzielić na następujące grupy: Zagadnienia związane z budżetem Miasta i finansowaniem służby zdrowia: - opiniowanie projektów budżetu oraz zmian do uchwalonego budżetu (poprawek); - opiniowanie propozycji dofinansowania jednostek pozamiejskich służby zdrowia.

Problemy organizacyjne służby zdrowia, w tym: - strategia przenoszenia szpitala im. J. Strusia na ul. Kurlandzką, - propozycje zmian w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej, m.in. zagadnienia reformy służby zdrowia i ubezpieczeń społecznych, wdrażania rejestru usług medycznych, przekształcenia zespołów opieki zdrowotnej w zakłady samodzielne, - zmiany w sposobie funkcjonowania opieki zdrowotnej, m.in. wprowadzenie kontraktów lekarza rodzinnego, - kryteria doboru członków i propozycje składu rad społecznych zespołów opieki zdrowotnej, - problemy warunków pracy i niezbędnych kwalifikacji osób wykonujących optykę okuła

Problemy zdrowotne Miasta i jego mieszkańców: - programy dotyczące opieki zdrowotnej Miasta, w tym: program Zdrowe Miasto, - Raport Zdrowotny Miasta, przygotowanie Planu Zdrowotnego miasta Poznania, prezentacja stanu sanitarnego Miasta, program organizacji opieki kardiologicznej, wskaźniki epidemiologiczne gruźlicy, dostęp do usług zdrowotnych w opinii mieszkańców, - szczegółowe działania na rzecz mieszkańców, w tym: badania screeningowe raka piersi u kobiet w wieku 35-55 lat, opieka nad ludźmi w wieku podeszłym i wymagającymi pomocy (domy "dziennego pobytu", tworzenie poradni geriatrycznej), zasady przyznawania środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych, - problemy zdrowia dzieci i młodzieży: * finansowanie dożywiania dzieci w szkołach * profilaktyka stomatologiczna i wad postawy * profilaktyka uzależnień * racjonalizacja wykorzystania miejsc w żłobkach * badania na temat stylu życia i wiedzy o nowotworach wśród uczniów szkół średnich.

- profilaktyka i drogi rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym działalność "komisji alkoholowych", poznański program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, działalność Izby Wytrzeźwień. Komisja rozpatrywała i opiniowała wnioski o dofinansowanie organizacji pozarządowych, turnusów rehabilitacyjnych, placówek opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. Część posiedzeń Komisji miała charakter wyjazdowy i poświęcona była wizytacji jednostek służby zdrowia, przede wszystkim inwestycji i remontów finansowanych lub współfinansowanych przez Miasto. Wizytowano m.in. budowane lub remontowane: szpital przy ulicy Kurlandzkiej i lecznicę dla studentów i pracowników szkół wyższych przy ul. Piątkowskiej, budynek za Z Poznań Grunwald przy ul. Kasprzaka, Poradnię Leczenia Rodzinnego przy ul. Bukowskiej, przychodnię na os. Orła Białego, ośrodek hospicyjno-paliatywny na os. Rusa, przychodnię przy pi. Kolegiackim i ul. Garb ary. Komisja Zdrowia Publicznego odbyła również posiedzenia wspólne z innymi komisjami Rady Miasta Poznania zajmując się następującymi sprawami: - omówienie i ocena programu "Monar" , dotyczącego profilaktyki uzależnień, - wizytacja szpitala przy ul. Kurlandzkiej, - powołanie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, - omówienie wykonania budżetu za rok 1996, - zagadnienie dożywiania dzieci w szkołach.

- oceną stanu sanitarno-epidemiologicznego w roku 1996.

W czasie swej kadencji Komisja Zdrowia Publicznego podjęła 25 stanowisk (w tym dwie opinie). Spośród nich należałoby wymienić stanowiska w następujących sprawach: - przyspieszenie prac legislacyjnych w zakresie reformy służby zdrowia, - konieczność opracowania kryteriów przydzielania środków z rozdz. 8595, - finansowania przez Miasto dożywiania dzieci w szkołach, - określenia warunków i kwalifIkacji osób wykonujących usługi z zakresu optyki okularowej, - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, - konieczności opracowania przez przedstawicieli wydziałów zdrowia Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miejskiego oraz Akademii Medycznej koncepcji przenoszenia szpitala im. J. Strusia z ul. Szkolnej na ul. Kurlandzką, - zakończenia budowy przychodni na os. Orla Białego, - wybudowanie pomieszczeń przy ul. Garbary dla dziewięciu rejonów pediatrycznych - poradni dziecięcych dla Starego Miasta, - remontu kapitalnego przychodni przy pi. Kolegiackim, - powołania Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu w ramach kontraktu z Miastem, - przyspieszenia prac nad uruchomieniem poradni geriatrycznej.

Część stanowisk Komisji została następnie przyjęta przez RMP jako jej stanowiska.

Przewodniczący Komisji - Marek Simon

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1998 R.66 Nr3; Święty Łazarz dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry