KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

Z zaIniarem przyjęcia wiary ewangelickiej zgłosił się Krauthofer w dniu 24. lutego 1845 do pastora Schiedewitz'a w Lesznie. Dwa dni później nastąpiło formalne jego przyjęcie, przyczem spisano następujący protokół (w tłumaczeniu): "Działo się w Lesznie, dnia 26. lutego 1845.

W dniu dzisiejszym stawił się Pan Krauthofer, adwokat z Poznania, przed podpisanym duchownym gminy ew,angelickiej ś. Jana i wyraził życzenie, nie mogąc w nauce

ewaTlgelickiej . Jana w Lesznie. Wobec tego nadesłał mi Ksiądz Pastor Bickerich, obecny duszpasterz tejże parafji. którego uprzejmości powyższy odpis zawdzięczam, wyjaśnienie, że protokół przyjęcia Krauthofem do Kościoła ewangelickiego przez pomyłkę włączony został do niewłaściwych akt, osoba bowiem, mieszkająca w Poznaniu, nie mogła zostać członkiem parafji ewangelickiej w Lesznie, skutkiem czego Krauthofer należał przypuszcza,lnie do parafji ewangelickiej . Piotra w Poznaniu, połączonej ścisłemi węzłami z pomienioną paraf ją leszCZyilSką.

Księdzu Pastorowi Bickerich'owi wyrażam za łaskawe udzielenie mi odpisu i cenną uwagę serdeczne podziękowanie. 2) Archiwum Państwowe w Poznaniu: ,.Acta betreffend die von der katholischen zur evangelischen und umgekehrt - iibergetretenell Personpn, vol II (Sygn.: "Nacz. Prez. XXIV. C. a. 3"), karty 322-323.

.,Laufende No.: 5 Namen des Kirchen-Kreises: zweiter Posener. des Kil'chspiels: evangel. Johannis-Gemeinde in Lissa. (Ies Geistlichen, der den Convertiten in seine Gemeinde aufgenommen: Pastor Schiedewitz. Datum der Anzeige: 24. Februar 1845.

Tag der Aufnahme des Convertiten in die Gemeinde: 26. Februar 1845.

Des Uebergetretenen Wohnort: Stadt Posen.

Name: Jacob Krauthofer.

Alter. Jahr: Grossjahrig.

Stand: Konigl. Justiz-Commissarius und Notarius.

Ob der Uebergetretene verheirathet ist und ob und wieviel Kinder vorhanden: verheirathet und Vater mehrerer Kinder. Bekannt gewordene Griinde des Confessionswechsels: Unzufriedenheit mit der Lehre und Gesetzen der katholischen Kirche. Vertrauen zur evangel. Kirche iiberhaupt und zur evangel. Johannis-Gemeinde in Lissa insbesondere. Name des Geistlichen, dessen Paro chi e der Convertit friiher angehort hat: Probst Kinosowicz in Posen".

6*

ZAPIHKI

i dogmatach Kościoła katolickiego, do którego dotąd należał, na dalszą metę znaleźć zadowolenia, przyjęcia go do społeczności Kościoła ewangelickiego. Podpisany duchowny zwródł uwagę wspomnianego Pana Krauthofera, legitymującego się jeszcze osobno zapomocą przedłożonego paszportu, na doniosłość przejścia jego do Kościoła ewangelickiego, przekonawszy się jednak o jego mocnem, dobrze rozważoncm, postanowieniu, oświadczył gotowość przyjęcia go do Kościoła ewangelickiego. Pomieniony Pan Krauthofer zażądał następnie świadectwa przYjęcia go do Kościoła ewangelickiego. Podpisany duchowny wyr.aził gotowość wystawienia mu go natychmiast. (-) Jakób Krauthofer. (-) Schiedewitz". Hrzyjmując protestantyzm, był Krauthofer już żonaty i ojcem kilkorga dzieci. Motywy kroku jego podaje również źródło archiwalne. Były nimi .,Niezadowolenie z nauki i dogmatów Kościoła katolickiego. Zaufanie do Kościoła ewangelickiego wogóle, a szczególnie do ewangelickiej (święt-) jańskiej gminy w Lesznie".

A. H. K a l e tka.

Zygmunt Zaleski.

ZADANIA STATYSTYKI NIESZKANIOWEJ W MIASTACH POLSKICH.

Dokończenie.

! G 0'1 S P o d a r s t war o d z i n n e wewnątrz mieszkania wylicza statystyka w trzech grupach: 1, 2, ,,3 i więcej"; tak samo gospoda'rstwa osób samotnych. Następnie kombinuje istniejące mO'żliwości: 1 gospodarstwa rodzinne a O, 1, 2, 3 i więcej osób samotnych itd. Statysty1ka gospodarstw domowych winna być kombinowana z datami o wielkości mieszk:111, O' zaludnieniu mies2)kań i - O' ile możności - o położeniu mieszkań (dom frontowy, ofkyna) i dalsze komhinowanie możliwości różnych nie jest wykluczone. Wartoby odróżniać gospod'a'rstwa Il"odzinne prowadzące istotniz' gospodarstw.') domowe i rodziny nio utrzymujące własnego gospodall"stwa domov,:ego. (Czyni ta bardzo det.aHczmie st,atystyka niemiecka, uwzględniając prrzytem ilości osób, z jakich rodziny takie się składają). Prowadzi się tteiż często badania nad stopniem pokrewie!lstwa członków gospodarstw do. właścicieli mieszkań. (Krewni w linji prostej, linni kl1"ewni i powinowaci, służba ,domowa, pomoc zawO'dO'wa itp.). Statystyka gospo.darstw domowych załartwia równocześnie statystykę s u b lok a t o rów. Zauważyć należy, że w każdym razie, powinna ona - prócz dat już poruszonych -- informować o ilości mieszka!l z sublokat.)rami (możHwb według dzielnic miasta), o ilo.ści izb podnajętych w porównaniu z wielkością mieszkań i o ilości sublokatorów. Do sublokatorów wlicza się stałych gości noclegowych, którzy za dni.a w mieszkaniu nie przebywają; specjalne badanie It'ego typu sublokatorów

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry