SYLWETKI BERNARDYNÓW POZNASKICH 32czenstwu mia.sta. Król pismem z d. 30 maja 1667 oddalił tę sKargę. Tymczasem Krzysztof został prowincjałem, wybrany na kapitule w Kobylinie r. 1665. Urzędowanie jego, jak zwykle trwało trzy lata aż do kapituły poznańskiej r. 1668. Wybór' swój zawdzięczał pr.awdopodobnie Rorliwej pracy około odbudowy poznańskiego konwentu. Taksamo jako prowincjał nie zapomniał o swoim klasztorze, lecz wszelkiemi sposobami popierał j'ego fabrykę, podobno nawet z szkodą innych klasztorów. Z dalszych szczegółów jego rządów można wymienić następujące: 2 lutego 1666 odprawił kapitułę pośrednią w Lowiczu. Zebranie definitorjum zapisano pod d. 9 stycznia 1667 w Sierakowie. Przeprowadzono rozgraniczenie okręgów kwestarskich. Zakrzątnięto się na nowo o beatyfikację Władysł.awa z Gielniowa i Rafała z Proszowic i postanowiono uskutecznić podniesienie relikwij Melchizedeka ,) w Warcie. Oczywiście trudno powiedzieć, ile wtem. wszystkiem udziału przypisać prowincjałowi. To pewna, że zachorzawszy, nie mógł wyjechać na kapitułę generalną, wyznaczono w to miejsce Antoniego Grabowskiego ).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

Jednak mimo tych, bądź zwykłych, bądź dodatnich cZYI'!ności, zarzucano Krzysztofowi bardzo dotkliwe braki. Studja znajdowały się w rozproszeniu, klauzura Bernardynek ponie

7) l\Ielchizedek, pierwotnie sekretarz biskupa wileńskiego :\1;1deja (H:U-53), towarzyszył Janowi I{apistranowi od Porcjunkuli do Krakowa i spisy\vał pamiętnik podróży dla biskupa. .Jeszcze przed przybycil'm do Krakowa wstąpił do zakonu. Prowadził życie umart.wione i świętobliwe. l 'marł w 'Varszawie ok. 1'. 1480. Z pamiętnika jew korzystał Komorowski. (I{ornorowski Memoriale O. Mi. Mon Pol. Hist. V. 240-1).

8) Kamienski .Joa. Anuales Polollo-Seraphici III. 31ż-90 pa:".

(rabowski Antoni, 1643 był kaznodzieją, 1647 kustoszem poznalIskim.

1649 został definitorem, 1652-55 dzierżył godność prowincjała, poczem wybrano go kustoszem kusto':Jzy, 1661 mowu jest definitorem. 1664 zastępuje prowincjała Brzozowskiego podczas tegoż wyjazdu na lmpitułę generalną. 166;) Gbran- kustoszem kustoszy wyjechał na kapHułę do Hzymu ua kongregację generalną 1667. Powr6ciwsz-, umarł w Bydgoszczy 30 października 1608. (I\:ronika Bern. bydg. 130. 132, 138 - Anna!. II. 28, 239, 241 - III. 139, 211, 265, 295, 301, 312, 37F: - Pl'zyczynki w !{rOll. m. P. 1926, 167.

KRONIKA MIASTA POZNANIAchana. Jak poprzednicy, tak i Krzysztof zaniedbał wizyty kon:.. wentów pruskich, które od niepamiętnych czasów nie widziały wizytatora. Zarzucano mu, że łupi książnice, skarbce i aparaty kościelne, kosztowności, nawet żywności pozbawia konwenty. Gwałtowność prowincjała dała się tak dalece we znaki zakonnikom, że dwudziestu opuściło prowincję, a jeden nawet się wieszał. Obraził Krzysztof nuncjusza Martellego, prymasa Prażmowskiego i wpływowego biskupa warmińskiego Wydżgę 8).

Oskarżenia te wyglądają cokolwiek przejaskrawione, ale Ż8 urzędowanie Krzysztofa wykazywało rozmaite niedostatki, dowiodła wizyta Stefanowicza, prowincjała małopolskiego, kt6. ry jako komisarz generalny 1667 i 8 zwiedził pd"owincję 10). Otrzymawszy dekret wizytacyjny, ojciec prowincji Cyprjan Gorski 11), kustosz warszawski Erazm. ze Mławy 12) wyjechali 27 grudnia do Pragi, żeby powitać komisarza i do wizyty zaprosić. Stało się to imieniem definitorjum, zebranego w Warszawie, na razie w nieobecności prowincjała. Skoro jednak na. zajutrz przybył Krzysztof wraz z swoim sekretarzem, zaczął czynić trudności i protestować przeciw wizycie. Wobec tego

8) Ska,rgę tę wystosował jeden z ojców konwentu JoMeńskiego Series commissionis ARP. Antonii Stephanowicz. Rk. Ossolineum 94 :7v.

10) Stefanowicz Antoni, od r. 1654 przynajmniej kaznodzieja katedralny krakowski, 1657 definitor małopolHki, 1660 kustosz krakowski. na ądanie generała tytułem praedicator cIarissimus odznaczony, 1662-5 prowincjał, 1665 kustosz kustoszy na kongregacji generalnej w Rzymie wybrany definitorem generalnym. Po odbyciu izyty prowincji wielkopolskiej, 1669 wizytował ruską, umarł w Kalwarji 11 kwietnia 1670. Wydał drukiem kilka kazań (Golichowski 61, 164.

- Rk. 08s01. 94 pas - Rk. Czart. 3634, 144, 173. Pisma Ba,rącz. Pamiętnik zakonu Bernardynów. Lwów 1874, 279, 280.) 11) Gorski Cyprjan r. 1646 definitor, 1654 kustosz kustoszy.

1658-61 prowincjał, 1661 znowu kustosz kustoszy, 1668-71 powtórnie prowincjał, umarł w Poznaniu 1678, 1656 i 1662 był komisarzem małopolskim). Anna!. III. 164, 228. 265, 295, 358, 407, v. 356. - Golichowski. Przed nową epoką. Kraków 1899. 163, 1(4).

12) Erazm ze Mławy od r. 1662 przynajmniej wykładał teolog.ię w Warszawie, może też w Poznaniu, na kapitule w Kobylinie 166:) miał kazanie, 1667 i 8 był kustoszem warszawskim. 1674 zachodzi jako lektor jubilat. Wkrótce potem zapewne umarł, bo nic już o nim nie słychać. (Anna!. III. 312, 407, 452. - Ossol. 94, t. - Acta cap. )łon. 2: 18 i 21. Arch. Kap. w Włocławku),

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry