158 KRONIKA MIASTA POZNAMA

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.08.31 R.1 Nr8

Czas czytania: ok. 4 min.

rewidując je 27 sierpnia. Ceny wytyczne przyczyniły się do Uspokojenia na targach, zabrakło natomiast dotkliwie nabiału. Komisja ta funguje przy starostwie grodzkiem. Magistrat przejął na sie* bie ukonstytuowanie komitetu społecznego, co nastąpiło dnia 23 sierpnia w ratu-zu na zgromadzeniu przedstawicieli orgatiizacyj społecznych. W skład zarządu Komitetu weszli pp. Dr. Rydlewski (prezes), dyr. Zalewski (wiceprezes), Stachecki (sekretarz). Jakulicwicz. Krystek, Sparty, Kowalewski, Leśniewski, Ziółkowski. Winiewicz. Górski. Turek i Ziętkowski. Zarząd odbyt dwa posiedzenia, na których ustalił metody pracy. 19. Poświęcenie sztandaru "Bratniej Pomocy" pracowników miejskich zakładów światła i wody. 22. Zgon prezesa Izby Rzemieślniczej Nikodema Wolniowicza. zasłużonego około rozwoju rzemiosł przemysłowca poznańskiego. 25. Pożegnanie zwłok żołnierzy francuskich i belgijskich, zmarłych podczas niewoli w wielkiej wojnie międzynarodowej. Zwłoki to przewieziono z Poznania do ojczyzny zmarłych. Kuiatorjum szkolne okręgu poznańskiego zniosło z dniem 1 września 1923 wpływ miasta i czynników obywatelskich na szkolnictwo miejscowe, Walka długo pi zez miasto nasze prowadzona jest tern samem bodaj ukończona, scentralizowano szkolnictwo i wysunięto z pod wpływów obywatelstwa szerszego. Miasto odwołało od tegoż terminu wielkie swe świadczenia dobrowolne na rzecz szkolnictwa powszechnego i administracji szkolnej.

Z RUCHU WYDAWNICZEGO.

(Czerwiec i lipiec 1923.) Sprawozdanie Zarządu stół. miasta Poznania za czas od 1 kwietnia 1920 do 31 grudnia 1921. Poznań 1923. 4" str. 15(1. Sprawozdanie to stanowi ważne źródło dla wszystkich pracowników samorządowych. Zawiera relacje o wszystkich działach pracy zarządu gminnego i bardzo bogaty materjał statystyczny. Miasto Poznań jest bodaj jedynem w Polsce, które mimo obecnych trudnych warunków -finansowych, drukuje obszerne sprawozdanie, dla przyszłych badaczy historji prac miejskich materjał nieoceniony. Bieńkowski

Piotr, O popiersiach cezarów rzymskich na zamku w PoPoznań 1923, Druk. Św. Wojciecha, 8". str. 23 -f-. VIIznaniu. tablic. Zaleski Bogdan i Andruszewski Stanisław, Badanie zegarów obserwatorjum poznańskiego. Prace komisji matematyczno-przyrodniczej Tow. Przyj. Nauk, serja D, t. I, zeszyt 5, str. 200-210.

Zaleski Bogdan, Szerokość geograficzna obserwatorjum Uniwersytetu Poznańskiego. Tamże, str. 211-225.

Knapowska, Dr. Wisława, Wielkopolska przed wojną krymską. Praca, drukowana poprzednio w odcinku ..Dziennika Poznańskiego 1_, ukazała się w odbitce książkowejlf>9

W "Kurjerze Poznańskim-' na "20. lipca 1923 zawarte są artykuły: Tadeusza Grabowskiego: Uniwersytet i Towarzystwo Przyjaciół Nauk w- Poznaniu, craz Boruty: Niebezpieczeństwo żydowskie w Wielkopolsce i downie na podstawie danych statystycznych dla miasta Poznania *. Uwagę zwrócić wypada na pocztówki z widokami miejskimi fIrmy Atlas (właśc. Kostrzewski) w Poznaniu. Osobno wymit niamy piśmiennictwo o Karolu Marcinkowskim, w głównej mierze o aktualnem tylko znaczeniu, niekiedy jednak wzbogacające wiadomości dotychczasowe o wielkim tym mężu. Książka ukazała się jedna: Krotoski, Dr. Kazimierz, Karol Marcinkowski. Poznań 1928. N akł. Związku Obrony Kresów Zachodnich. 8°. str. 19.

Książka, pisana jako materjał do obchodów, zawiera krótki życiorys Marcinkowskiego i obszerniej sza ocenę zasług jego dla Wielkopolski i narodu polskiego. Wszystkie dzienniki miejscowe z datą 10 czerwca rb. zamieściły artykuły lub rozj rawki uroczystościowe. "Kurjer Poznański": Artykuł naczelny p. t. ..Marcinkowski" czci w wielkim tym mężu głównego przedstawiciela romantyzmu wielkopolskiego. Ludwik Po sadzy w odcinku "Karol Marcinkowski jako powstaniec' stawia go jako przykład cnoty żołnierskiej. Dr. Kazimierz, Kiofcbski ("K. Marcinkowski a miasto Poznań") wymienia główne wydarzenia i czyny, łączące Wielkiego Poznańczanina z miastem i ludnością miejskąTM Prof. dr. Gantkowski .("Karol Marcinkowski jako lekarz") podaje dwa piękne obrazki z praktyki swej. w dowód przywiązania staruszków do Marcinkowskiego, którzy w młodości znali Lekarza nad h karzami. Ponadto zawiera "Kurjer" rozprawkę dr. Wojtkowskiego, załączoną w odbitce do ostatniej ..Kroniki" i streszczenie pracy tegoż autora z, nr. 4/5 "Kroniki". "Dziennik Poznański". W artykule naczelnym p. L "Cieniom króla-Ducha Wielkopolski- przedstawia Dr. A. Wojtkowski platformę historyczną poprzedzającą działalność Marcinkowskiego, obrazuje łączność romantyzmu z pierwszemi polskiemi dążnościami gOspodarczemi, które początek swój biorą od Dezyderego Chłapowskiego, rozszerzenia, na stan miejski doznały głównie przez Marcinkowskiego i stam uily rdzeń odrodzenia ekonomicznego Wielkopolski i nadały kierunek ideowy społeczeństwu naszemu. Dr., Kazimierz Bross ("Karol Marcinkowski jako lekarz") przedstawia działalność i zasługi lekarskie Marcinkowskiego w nauce i praktyce i zapełnia częściowo brak żyrierysii lekaiskiego Marcinkowskiego. Dr. K. Krotoski ("Karol Marcinkowski a zieuiiaństwo wełkojwlskie ") streszcza stosunek wzajemny miedzy Marcinkowskim i ziemiaństwem, uwydatniając starania Wielkiego Męża w kierunku polepszenia spraw rolników (instytut rolniczy) oraz ofiarność ziemiaństwa dla przedsięwzięć Marcinkowskiego. Ponadto zawili a "Dziennik" hymn DJGnizogo Królikowskiego .Nad trumna,": życiorys: ..Kar<.l . Marcinkowski (krótka biograija)", relację o rozj rawie Dr. Marcinkowskiego, drukowanej w "Kronice" ("Żołnierz

KUONTKA MIASTA POHNWN1A

lekarz-obywatel") oraz list Marcinkowskiego i Kłajpedy dnia 14 października 1831 (niesłusznie określony jako nieznany) i opinję Marcinkowskiego o projekcie budowy demu roboczego dla ubogich miejskich w Poznaniu. Później rozpoczął "Dziennik" druk rozprawy Dr. Kazimierza Brogsa p. t. "Z działalności społecziuo-Iekarskiej Karola Marcinkowskiego (Na podstawie nieogłoszonych materjałów)". Pracę tę omówimy po ukazaniu się jej w całości. "Orędownik Wielkopolski": Artykuł naczelny p. t. "Zwyeiestwo idei Karola Marcinkowskiego" stanowi ocenę wartości pracy if jodstaw zastosowanej oddawna w Wielkopolsce. Jan Suchowiak w rozprawce n. t. "Zasługi dra Karola Marcinkowskiego około podniesienia przemysłu swojskiego" wylicza zasługi Marcinkowskiego w tej ważnej dziedzinie: zasadnicze popieranie rzemiosł, spółka bazarowa. Towarzystwo Pomocy Naukowej, myśl o Towarzystwie Przemysłowem. .,Gazeta Poznańska": St. Zabrzeskiego wiersz "Marcinkowskiemu".

Dr. K. Krotoskiego "Karol Marcinkowski ą polski przemysł i handel".

"Prawda": Dr. K. Krotoskiego ..Karol Marcinkowski a narodowy robotnik polski". "Gazeta Powszednia": "W hołdzie zasłużonemu Polakowi" (art.

naczelny) . . ,Postęp'''. Art. naczelny Dr. K. Krotoskiego "Karol Marcinkowski. Samarytanin poznański": wiersz ..Na przeniesienie zwłok ś. p. Karola Marcinkowskiego".

"Goniec Wielkopolski": ..Cieniom dra Karola Marcinkowskiego" z wierszem Bernarda Milskiego. (Pismo to niestety w "Uwagach Piotrka Zgaca" nie zachowało powagi uroczystości). "Przegląd Poranny": A. P. B. "Karol Marcinkowski"; Maksym.i1jan Hasiński: "Karol Marcinkowski jako człowiek" (ostatnia rozprawka godna uwagi i dobra). "Strażnicy Zachodniej" nr. 4-5 1923: Maksymiliana Hasinskiegp "Skałka Poznańska".

- NOTATKA.

Sprostowanie: W numerze 7 "Kroniki" wydrukowano na str. 139 wiersz 18 od dołu , 1828" (rok pcwstania tow. Bazarowego), ma być ,,1838-:.

TREŚĆ: Masonerja narodowa w Poznaniu, I. Zygmunt Zalewski.

- O estetyką reklamy. Arch. Kirkin. -- Kronika miesieczna. - Z ruchu wydawniczego. - Notatka.

Nakładem Magistratu stół. m. Poznania.

Redakcja i Administracja: Poznań, Ratusz, pokój 74.

Odbito w Drukarni Robotników Chrześcijańskich Tow. AUc. w Poznaniu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.08.31 R.1 Nr8 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry