PRZEG LĄD WYDARZEŃ

Kronika Miasta Poznania 1997 R.65 Nr3 ; Marsz, marsz Dąbrowski

Czas czytania: ok. 17 min.

(maj - lipiec 1997)

RADA MIEJSKA

Pierwsza z podjętych na LVIII sesji Rady Miejskiej uchwał dotyczyła zmian personalnych w składzie Komisji Rewizyjnej. Po dyskusji radni podjęli uchwałę związaną ze zmianami w tegorocznym budżecie miasta. Bez sprzeciwów przyjęto uchwałę dotyczącą nadania odznaczenia "Zasłużony dla Miasta Poznania". W tym roku otrzymają je: profesor Janusz Pajewski, Nicole i Paul Guerrier z Lyonu, dr Magdalena Warkoczewska. W dalszej części obrad ustalono, że z dniem l lipca wzrosną ceny biletów komunikacji miejskiej. Sprawa podwyżki była punktem wyjścia do ożywionej dyskusji na temat kondycji MPK, jego osiągnięć i kłopotów.

Sesję, przerwaną 20 maja, dokończono 27 maja. Tego dnia podjęto uchwały dotyczące m.in. wyborów do rad osiedli, powołania komisji konkursowych wyłaniających dyrektorów placówek oświatowych. Gorącą dyskusję wywołała sprawa nowego statutu miasta, a dokładnie wzoru miejskiego herbu, flagi i pieczęci. Ostatecznie zebrani radni przyjęli statut we wcześniej zaproponowanej formie. Zgodzono się również, by Poznań przystąpił do Europejskiego Stowarzyszenia Partnerskiego Action. (20, 27.05.) Sesję LIX otwarto podjęciem uchwały dotyczącej zmian w składach osobowych czterech Komisji Rady, następnie powołano do życia kolejne komisje konkursowe, mające wyłaniać kandydatów na stanowiska

dyrektorów placówek oświatowych. Radni wyrazili zgodę na rozpoczęcie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego obszaru staromiejskiego. Dalej radni ustalili stawki opłat za niektóre usługi świadczone przez Urząd Miejski. Rada przyjęła stanowisko wyrażające podziękowanie Ojcu Świętemu za przybycie do naszego miasta i podziękowanie dla wszystkich organizatorów tej wizyty. Bez sprzeciwów zgodzono się z koniecznością wprowadzenia zmian w budżecie miejskim. Dyskutowano natomiast nad porządkiem w poznańskich parkach, nad stanem miejskich skwerów i zieleńców oraz nad utrzymaniem w mieście porządku i czystości. Obrady zamknęła informacja Jana Napartego, komendanta wojewódzkiego policji, o pogarszającym się stanie bezpieczeństwa w mieście. Radni zastanawiali się, w jaki sposób przeciwdziałać tej złej sytuacji. (17.06.) Przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Rotnicka witała przybyłych na uroczystą sesję Rady Miejskiej w Sieni Wielkiej Ratusza. W dniu patronów miasta św. Piotra i Pawła sesję zainaugurowało przemówienie prezydenta W. Sz. Kaczmarka traktujące o osiągnięciach pozycji i perspektywach rozwoju miasta. Prezydent podziękował wszystkim, którzy przyczyniają się do pomyślnego dla poznaniaków funkcjonowania miasta. N astępnie wręczono odznaczenia "Zasłużony dla Miasta Poznania". Z rąk prezydenta odebrali je: profesor Janusz Pa

Przegląd wydarzeń maj - lipiec 1997jewski, wybitny historyk zajmujący się historią przełomu XIX i XX wieku, Nicole i Paul Guerrier, założyciele Association Saint Jean-Poznań w Lyonie, aktywnie pomagający mieszkańcom Poznania, i dr Magdalena Warkoczewska, od wielu lat zajmująca się badaniami nad historią i ikonografią naszego miasta. Odznaczenie otrzymało także Radio Merkury. Nagrodę Naukową Miasta Poznania przyznano kierownikowi Katedry Patofizjologii Akademii Medycznej profesorowi Andrzejowi Bręborowiczowi.

N agrodę Artystyczną Miasta Poznania otrzymało Muzeum Narodowe w Poznaniu za całokształt działalności ze szczególnym uwzględnieniem wystaw "Odwilż" i "Vani tas" .

Przyznano także stypendia dla młodych artystów poznańskich - w dziedzinie muzyki Joannie Marcinkowskiej i Kornelowi Wolakowi, za osiągnięcia aktorskie Zinie Kersten i Szymonowi Bobrowskiemu, w dziedzinie literatury Dariuszowi Sośnickiemu, za architekturę wnętrz Piotrowi Krawczykowi, Ewie Łowżył za fotografie, Mikołajowi Jazdonowi za osiągnięcia w dziedzinie filmu, Jackowi Gorczycy w dziedzinie architektury. Stypendium przyznano także pismu kulturalno-literackiemu "Pro arte".

Nieoficjalna część sesji miała miejsce na ratuszowych schodach i przed Ratuszem, a jej animatorem był Jarosław Maszewski i studenci ASP. Niektórzy uczestnicy sesji pojechali na lotnisko Ławica, gdzie odbył się chrzest Boeinga 767 noszącego nazwę "Poznań". Matką chrzestną została Jadwiga Rotnicka, maszynę poświęcił arcybiskup J. Paetz w obecności m.in. przedstawicieli LOT -u, U rzędu Rady Ministrów, wiceprezesa koncernu Boeing. (29.06.) Kolejna robocza sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się od dokończenia obrad sesji LIX informacją o pracach nad realizacją podjętych uchwał. Radnych zapoznano ze stanem przygotowań do przyjęcia fali powodziowej na Warcie. Postanowiono przeznaczyć 200 tys. zł na pomoc dla gmin Polski południowej zalanych przez powódź. Pierwszymi uchwałami sesji LXI były postanowienia dotyczące ważności wyborów do rad czterech poznańskich osiedli. N astępnie ustalono, że w mieście stworzonych zostanie 265 obwodów do głosowania w wyborach parlamentarnych 21.09. Dyskusję wzbudziły projekty uchwał dotyczące stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz powołania rad nadzorczych zespołów opieki zdrowotnej podlegających miastu. Radni zajęli się funkcjonowaniem ośrodków opieki społecznej, zmianami w składach osobowych komisji Rady Miejskiej, finansami oraz pomocą dla powodzian. Wiele uwagi poświęcono dyskutowanemu już wcześniej projektowi uchwały o zasadach utrzymywania czystości w mieście. Obrady zamknięto przyjęciem uchwały, która pozwala kombatantom Poznańskiego Czerwca 1956 na bezpłatne korzystanie z przejazdów autobusami i tramwajami. Była to ostatnia przed wakacyjną przerwą sesja poznańskiej Rady Miejskiej. (15.07.)

POZNAŃ POLITYCZNY

Święto pracy obchodziły na ulicach Poznania ugrupowania tak prawicowe, jak i lewicowe. Pochody zeszły się na placu Bernardyńskim. (1.05.) Członkowie poznańskiej "Naszości" obrzucili w... Paryżu jajkami przebywającego tam z oficjalną wizytą prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. (3.05.) Adam Słomka, wiceprzewodniczący A WS, uczestniczył w Poznaniu w zamkniętym spotkaniu członków A WS. (10.05.) Przede wszystkim o jesiennych wyborach parlamentarnych mówiono w czasie trwania Forum Wielkopolsko- Lubuskiego Unii Wolności. (11.05.) Premier Włodzimierz Cimoszewicz w czasie swojej wizyty w Poznaniu spotkał się z przedstawicielami uczelni wyższych, wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów oraz złożył wizytę w HCP. (16.05.) Otwarte spotkanie z szefem Unii Wolności Leszkiem Balcerowiczem miało miejsce w auli Akademii Ekonomicznej. (16.05.) Frekwencja w referendum konstytucyjnym wyniosła w Poznaniu 47,7%. Za nową konstytucją głosowało 60%. (25.05.)

N a konferencji prasowej podano listę kandydatów SLD do parlamentu. (26.05.) 191 delegatów (na 320 uprawnionych) wzięło udział w VII Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność". (27.06.) W całym mieście zbierane są podpisy na listach z nazwiskami kandydatów różnych "starych" i "nowych" partii do wrześniowych wyborów. Ukonstytuowała się Okręgowa Komisja Wyborcza, w skład której weszło 15 sędziów Sądu Rejonowego, Wojewódzkiego i Apelacyjnego. (24.07.) Ze względu na klęskę powodzi wszystkie partie polityczne zawiesiły kampanię wyborczą.

SPRAWY PUBLICZNE

Trzy dni trwała wokół Areny "Majówka z książką". (1.05.) Integracyjny miting "Razem raźniej" odbywał się w hali Arena. (2.05.) W dni u 206. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja prezydent W. Sz. Kaczmarek wygłosił przemówienie do mieszkańców miasta ze stopni Ratusza. (3.05.) Arcybiskup Juliusz Paetz konsekrował kościół pod wezwaniem Nawiedzenia N ajświętszej Marii Panny na Osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej. (4.05.) Przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego odsłonięto pomnik Stanisława Mikołajczyka. (4.05.) Trzy dni trwała w Poznaniu Środkowoeuropejska Wystawa Energetyczna "Cepex" . (6. - 8.05.) Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Christopher H um przyjechał do naszego miasta, by otworzyć cykl imprez kulturalnych "Brytyjskie lato '97". (8.05.) Konkurencyjne do wcześniejszych (22 - 25.04.) Juwenalia trwały dwa dni. (9 -10.05.) Urząd Miejski zaczął" wydawać" swoją telegazetę. (09.05.) Związek Miast Polskich był organizatorem X Ogólnopolskiej Konferencji Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów z udziałem m.in. premiera Włodzimierza Cimoszewicza. (15 -16.05.) Dni Jeżyc odbywały się, jak co roku, w rejonie ulic Słowackiego, Kraszewskiego i placu Asnyka. (17.05.)

Targi Mebli i Wyposażenia Wnętrz "Meble '97" oraz Międzynarodowy Salon Maszyn i Urządzeń do Obróbki Drewna "Drema " otwarto na terenach targowych. (19 -23.05.) Prezydent Poznania W. Sz. Kaczmarek podpisał z burmistrzem palestyńskiego miasta Nablus Ghassanem AI-Skakahem umowę o partnerstwie i współpracy między miastami. (22.05.) Rozpoczęły się Dni Sołacza. (24.05.) Około 500 Polaków z 16 krajów gościło w Poznaniu na I Światowym Zlocie Młodzieży Polonijnej "Orle Gniazdo '97". (31.05.) Na Jeziorze Maltańskim odbywały się Międzynarodowe Zawody Motorowodne. (1.06.) N a spotkanie z młodzieżą przyjechał do Poznania, w ramach swojej V polskiej pielgrzymki, Ojciec Święty Jan Paweł II. Ok. 200 tys. wiernych wzięło udział w uroczystej liturgii słowa odprawionej przez Papieża przed pomnikiem Czerwca 1956.

Papież przyleciał do Poznania ok. 17.15, odleciał ok. 19.30. Tłumy wiernych towarzyszyły gościowi także na trasie przejazdu z Ławicy na plac Mickiewicza. (3.06.) Koncerty, pokazy filmów, dyskusje o literaturze, warsztaty artystyczne złożyły się na XI Biennale Sztuki dla Dziecka. (4 - 8.06.) Przed osiedlowym klubem "Azyl" trwały III Dni Osiedla Orła Białego. (6.06.) Także Łazarz obchodził swoje dni przed Domem Kultury "Krąg". (7.06.) N a placu Wolności kolorowe namioty i stoiska rozbili reprezentanci pozarządowych organizacji w ramach II Spotkań Inicjatyw Obywatelskich. (12.06.) Stary Rynek i przylegające doń uliczki "wypełnił" Jarmark Świętojański powiązany w tym roku z Dniami Kultury Brytyjskiej. (14-22.06.) Minister finansów Marek Belka otworzył 69. Międzynarodowe Targi Poznańskie. W tym roku swoje wyroby pokazało 1800 wystawców z 28 państw na powierzchni ok. 55 tys. m kw. Targi można było zwiedzać od 9 do 15 Bilet kosztował 15 zł. (1520.06.) Targom po raz pierwszy towarzyszyła ekspozycja "Targowe prezentacje sztuki. Galerie i antykwariaty" zorganizowana przez miesięcznik "Art and Business". (15.06.)

Przegląd wydarzeń maj - lipiec 1997

W podziemiach kościoła św. Wojciecha otwarto uroczyście Kryptę Zasłużonych Wielkopolan. (15.06.) 87 pracownikom oświaty poznańskiej prezydent W. Sz. Kaczmarek wręczył dyplomy i nagrody pieniężne. (16.06.) Obradowała Rada Programu Strategicznego Rozwoju Miasta Poznania. (19.06.) Od popołudnia do godzin późnowieczornych poznaniacy bawili się nad Maltą w N oc Świętojańską. (21.06.) Poznański Ośrodek Telewizyjny obchodził 40-lecie swojego istnienia. (22.06.) Poznańska straż miejska i policja przeprowadziły w mieście akcję "Pozwólmy żyć zieleni" . 180 reflektorów zaczęło oświetlać Ratusz i kamieniczki przy Starym Rynku. (26.06.) Dwa dni trwały obchody rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. (27 -28.06.) Uroczysta sesja Rady Miejskiej, msza święta w Katedrze, nadanie imienia samolotowi Boening 767 i imprezy rozrywkowe złożyły się na obchody Imienin Miasta. (29.06.) Według szacunków statystyków w Poznaniu mieszka 580,5 tys. osób, w tym 53,2% stanowią kobiety. Podwyższono ceny biletów MPK. Bilet lO-minutowy kosztuje 60 gr (dotąd 50 gr), 24-godzinny 3,40 zł (dotąd 3). Zniesiono taryfę nocną, wprowadzono bilety 6- i 9-miesięczne. (1.07.) W strugach deszczu wyruszyła spod Katedry kolejna, 63. Piesza Pielgrzymka Poznańska na Jasną Górę. (6.07.) W związku z katastrofalną powodzią w Polsce południowej Zarząd Miasta Poznania postanowił przekazać dotkniętym kataklizmem gminom 200 tys. zł. Prezydent W. Sz. Kaczmarek zwrócił się z odezwą do poznaniaków, by uruchomili pomoc dla ludzi z zalanych terenów. Rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na kilku kontach bankowych. Zbierano także odzież, lekarstwa, środki czystości, koce, wodę mineralną i żywność w kilku punktach miasta, najczęściej przez całą dobę. (11.07.) Na torze regatowym Malta trwały zawody o Puchar Świata w Kajakarstwie. (11 -13.07.) Grupa dzieci z zalanego Kłodzka przybyła do Poznania. (12.07.) W Urzędzie Miejskim wiceprezydent T. Kayser poinformował o sytuacji powodziowejna terenie miasta. W Poznaniu powołano Miejski Komitet Przeciwpowodziowy.

(18.07.) Fala powodziowa osiągnęła w Poznaniu poziom 500 cm, groźna byłaby fala o wysokości 640 cm. Miasto nie zostało zalane. (25.07.) Co kilka dni do Poznania i ościennych gmin przyjeżdżają dzieci (choć nie wyłącznie) z terenów dotkniętych powodzią. Miasto zostało udziałowcem spółki Poznańskie Towarzystwo Budownicwa Społecznego, która będzie budowała mieszkania komunalne. (25.07.) Turniej tenisowy ATP Tour Challenger Polish Open rozegrano po raz szósty na kortach Olimpii. (26.07.) Otwarto III Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieżową w Kajakarstwie. (28.07.)

POZNANIACY

Kpt. Maciej Urbański został odwołany ze stanowiska szefa poznańskiej delegatury UOP. Jego miejsce zajął ppłk Tadeusz Wittula.

(1.05.) N a cmentarzu miłostowskim pochowano profesora Wiktora Steffena, wybitnego filologa klasycznego. (7.05.) Zmarł ksiądz Marcin Banaszak, historyk Kościoła na Papieskim Wydziale Teologicznym. (9.05.) Poznańskie środowisko artystyczne pożegnało malarza Tadeusza Kalinowskiego. (13.05.) Ignacy Moś obchodził 80-lecie urodzin. (17.05.) Mikołaj Jazdon zdobył Grand Prix na festiwalu "Jutro film" za swój film "Polonistka".

Drugą nagrodę otrzymał Karol Jazdon za "Krople". (19.05.) Zmarł Marek Obarski, poeta, krytyk, eseista.

(20.05.) Piotr Cegłowski stanął na czele "Gazety Poznańskiej". (23.05.) Rozstrzygnięto konkurs na Najlepszego Kupca Roku. Spośród finalistów najlepszym okazała się Eleonora Woś z branży spożywczej (delikatesy "Piotr i Paweł"). (30.05.) Dekretem prezydenta Francji z 31 maja 1997 r.

prezydent Poznania W. Sz. Kaczmarek otrzymał tytuł Kawalera Legii Honorowej. Odznaczenie przyznano w uznaniu zasług za poszerzanie kontaktów naszego kraju z Francją. (31.05.)

Joanna Dziubkowa otrzymała od ministra kultury i sztuki nagrodę specjalną za przygotowanie wystawy "Vanitas". (9.06) Maciej Majchrzak i Andrzej Zakrzewski zdobyli I miejsce w Turnieju Policyjnych Par Patrolowych. (19.06) Poznańscy policjanci antyterroryści zwyciężyli w Mistrzostwach Polski Policyjnych Pododdziałów Antyterrorystycznych. Także indywidualnie najlepsi byli poznaniacy. (26.06) Bolesław Rynkowski został odwołany ze stanowiska przewodniczącego Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego. (27.06) "Białą Pyrę" przyznawaną przez "Gazetę Wielkopolską" otrzymał radny Janusz Pazder - przewodniczący Komisji Kultury i Sztuki. "Czarną Pyrę" dostał Jan Sklorz - dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. (29.06.) Święcenia biskupie przyjął ksiądz profesor Marek Jędraszkiewicz, zostając biskupem pomocniczym w naszej diecezji. (29.06.) Andrzej Gawroński został konsulem honorowym Królestwa Holandii w Poznaniu. (1.07.) Zmarł działacz muzyczny, krytyk, dyrektor Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego Zdzisław Dworzecki. (2.07.) Zarząd Miasta odwołał ze stanowiska dyrektora Teatru Polskiego Zbigniewa Jaśkiewicza. (17.07.)

UCZELNIE

Z okazji 90. urodzin profesora Janusza Pajewskiego odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UAM. (5.05.) Swoje osiągnięcia prezentowała Katedra Intermediów ASP. (6.05.) Wykłady otwarte na Uniwersytecie poświęcone były w maju problemom biologii. (9, 16, 23, 30.05.) Katedra Rzeźby ASP pokazała swe prace (13.05.), a Katedra Komunikacji Wizualnej (20.05.) Wydział Fizyki Technicznej zainaugurował działalność na Politechnice Poznańskiej jako VI wydział tej uczelni. (15.05.) Uniwersytet im. A. Mickiewicza przyznał profesorowi Dominikowi Lasoce tytuł doktora honoris causa. (23.06.) Poznańskie szkoły wyższe rozpoczęły egzaminy wstępne na I rok. Bardzo popularne jest w tym roku składanie podań na dwa, trzy, a nawet cztery

kierunki studiów jednocześnie. Zróżnicowane terminy egzaminów umożliwiają takie postępowanie. Promocje oficerskie otrzymało 93 absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej im. S. Czarnieckiego. (30.06.) W ASP rozpoczęto zajęcia w ramach Warsztatów Rysunku i Malarstwa prowadzone w 3-tygodniowych cyklach. (7.07.) Rozpoczęła swoją działalność Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej na Uniwersytecie. (9.07.)

SPOTKANIA PRELEKCJE WYKŁADY

O obrazie Pieta Mondriana "Kompozycja" mówiła w Muzeum Narodowym w ramach cyklu "Pro arte" Beata Rymkiewicz. (6.05.) Jacek Woźniakowski był gościem kolejnego "Czwartku Literackiego". (7.05.) 19 Poznańskie Warsztaty Operowe nosiły tytuł "Panie dyrektorze! Czy w Wielkim każdy śpiewać może?" (11.05.) W cyklu "Finezja twórczości" swój wieczór literacki miał Lech Konopiński. (12.05.) "Poniedziałek Literacki" gościł Pawła Kuszczyńskiego. (12.05.) Ring z... Połą Raksą odbył się jak zawsze w Scenie na Piętrze. (12.05.) "Przedmioty gotowe" Marcelego Duchampa stanowiły temat spotkania z cyklu "Pro arte" przygotowanego przez B. Rymkiewicz. (13.05.) Spotkanie z poetą Piotrem Sommerem odbyło się w siedzibie Teatru Ósmego Dnia. (13.05.) W cyklu "Wykładów o Poznaniu", "Fin de siecleo Poznań na przełomie wieków", Jadwiga Rotnicka mówiła o nadziejach i zagrożeniach dla Poznania na przełomie XIX i XX wieku. (21.05.) O godz. 18 rozpoczął się "Czwartek literacki" z udziałem dziennikarzy pracujących w krakowskim " Tygodniku Powszechnym". (22.05.) Waldemar Karolczak oprowadzał wszystkich chętnych po swojej wystawie w Ratuszu dotyczącej Środki. (25.05.) "Studia kulturoznawcze" omawiano na "Spotkaniu z książką o sztuce" w "Arsenale". (26.05) Ring Ringów, czyli "Pana Włodzimierza peregrynacje turystyczne i nie tylko" z udzia

Przegląd wydarzeń maj - lipiec 1997łem wojewody W. Łęckiego odbył się w Scenie na Piętrze. (26.05.) "Spotkanie z obrazem" w Muzeum Narodowym przygotowała Maria Michałowska- Barłóg, a poświęcone ono było" Portretowi hrabiny Liittichau" Augusta Remy. (27.05.) Dyskusja na temat wystawy J. Kozłowskiego "Przestrzenie czasu" odbyła się w Muzeum Narodowym, a poprzedził ją performance artysty z cyklu" Continuum XV". (27.05.) Konkurs dla dzieci "Skryptorium celtyckie" (w ramach Dni Kultury Celtyckiej) na najładniejszy inicjał wykonany gęsim piórem zorganizowało Muzeum Narodowe na St. Rynku. (1.06.) W Poznaniu trwało Ogólnopolskie Forum "Polska edukacja muzyczna wobec przemian systemowych". (4-6.06.) Dwa spotkania z Aleksandrem Kuczmą i Katarzyną Laskowską-Kowalską miały miejsce na wystawie "Etiudy. Meble z pracowni A. Kuczmy" w Muzeum Sztuk Użytkowych. (8, 22.06.) W Akademii Rolniczej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 85-lecia urodzin profesora Bohdana Kiełczewskiego. (09.06.) Piotr Bernatowicz przygotował kolejny wykład "Pro arte" poświęcony" Guernice" Pabla Picassa. (10.06.) W Pałacu Działyńskich miała miejsce polsko-niemiecka konferencja "Polska-Niemcy, problemy bezpieczeństwa między państwami i obywatelami". (10-11.06.) "Portret króla Władysława Jagiełły" - kopia nieznanego autora wg obrazu J. Plerscha - był tematem" Spotkania z obrazem", które przygotował Zygmunt Dolczewski (MNP). (10.06.) Dwa dni trwały w "Zamku" Wielkopolskie Targi Finansowe. (11 -12.06.) Irena Kiełczewska była bohaterką" Poniedziałku literackiego". (16.06.) Kolejne Poznańskie Warsztaty Operowe nosiły tytuł "I ty zostaniesz Kiepurą". (22.06.) Profesor W. Lange (USA) wygłosił w Muzeum Etnograficznym wykład" Fundamentalny dylemat. Konflikt pomiędzy światopoglądem Europejczyków i Indian". (26.06.) Sławomir Pietras poprowadził w Teatrze Wielkim wieczór poświęcony pamięci zmarłego niedawno Zdzisława Dworzeckiego. (21.07.)

WYSTAWY ·

W nowo otwartej Galerii Sztuki Współczesnej ARM przy ulicy Piekary 22/23 swoje prace wystawiała Joanna Przybyła i studenci ASP z Pracowni 303. (5, 21.05.) "Dowód-ślad-znak" to wystawa otwarta w Galerii O N, gromadząca prace współczesnych artystów z Polski i Anglii. (5.05.) Malarstwo Grażyny Kielińskiej oraz obrazy i grafiki Agaty Drogowskiej znalazły się w Studiu Polony. (6.05.) Rzeźbiarskie prace Anny Krzymańskiej wystawiła Galeria "Profil" (7.05.) Dwaj artyści, Jacek Szewczyk i Mikael Kihlman, prezentowali swoje prace w Galerii Grafiki "Garbary 48". (8.05.) Pokaz" Pracowni zastępczej" miał miejsce w Galerii "U Jezuitów". (9.05.) "Panny wietrzne" - wystawę malarstwa i rysunku Izabelli Rybackiej przygotowała Galeria Marcina. (15.05.) Arcybiskup poznański J. Paetz otworzył w Bibliotece Raczyńskich wystawę "Ojciec Święty Jan Paweł II w wydawnictwach wielkopolskich". (15.05.) W Galerii "Za Bramką" pokazano obrazy Stanisława Kuskowskiego. (15.05.) O godz. 19 rozpoczął się wernisaż wystawy Krzysztofa Markowskiego w Galerii "U Jezuitów". (15.05.) Tomasz Wendland prezentował swoje instalacje w Galerii ON. (15.05.) Muzeum Literackie H. Sienkiewicza przygotowało ekspozycję dotyczącą założyciela tej placówki Ignacego Mosia w 80-lecie jego urodzin. (17.05.) N a terenach MTP otwarto II wystawę wzornictwa" Sztuka i przemysł". Ekspozycji towarzyszyły seminaria i konferencje. (20.05.) Wystawę prac Witolda Krassowskiego "Pastimes" przygotowała Galeria "pf'. (20.05.) Meble z pracowni profesora Aleksandra Kuczmy wystawiono na ekspozycji czasowej w Muzeum Sztuk Użytkowych. (21.05.) W Galerii ON swoje obiekty i instalacje demonstrował Sławomir Belina. (26.05.) W Galerii Miejskiej "Arsenał" zaprezentowano obrazy i rysunki Teresy Tyszkiewicz, zaś w części parterowej Galerii pokazano prace uczniów szkół średnich "Views of Britain". (26.05.) Tuż przed Dniem Dziecka w Bibliotece Uniwersyteckiej otwarto ekspozycję "Niezapomniane książki naszego dzieciństwa". (27.05.) W 130. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Wielkopolskim M uzeum Historycznym pokazano wystawę "Hej, bracia Sokoły". (27.05.) Marcin Berdyszak prezentował obiekty i instalacje w Międzynarodowym Centrum Sztuki. (28.05.) "Henryk Sienkiewicz w ilustracji" - to temat wystawy w Galerii "Profil" w ramach Biennale Sztuki dla Dziecka. (2.06.) Trzej berlińscy artyści związani z Galerią ACUD wystawiali w Galem ON. (2.06.) W budynku Akademii Sztuk Pięknych otwarto ekspozycje "ASP miastu". (2.06.) W Galerii "Arsenał" zaprezentowano 25 prac Teresy Tyszkiewicz oraz obiekty świetlno-kinetyczne Heinza Macka. (5.06.) Obiekty i instalacje wideo w Międzynarodowym Centrum Sztuki pokazał Leszek Niedochodowicz. (6.06.) Tadeusz Hassek, artysta z Bydgoszczy, wystawiał swoje obrazy w "Profilu". (11.06.) Galeria Marcina zaprosiła do siebie Witolda Ole siaka z jego obrazami i obiektami.

(13.06.) "Wielkopolska sprzed lat" to tytuł wystawy starych pocztówek w Bibliotece U niwersyteckiej. (16.06.) Obrazy i grafiki Jana Lebensteina znalazły się na wystawie w Galerii "U Jezuitów". (16.06.) W ABC Gallery wystawiała Agnieszka Balewska. (17.06.) Galeria Fotografii "pf' zapraszała na otwarcie wystawy Macieja Rusinka "Brazada" . (18.06.) Dyplomową instalację Piotra Komornickiego pokazano w Galerii ON. (23.06.) Obrazy Krzysztofa Kulisia można było obejrzeć w Galerii "Proru". (2.07.) Prace fotograficzne "Fragmenty Polski" Andrei Hoelscher znalazły się w Międzynarodowym Centrum Sztuki. (3.07.) Biblioteka Raczyńskich przygotowała ekspozycję "Poznań - okolice turystyczne". (4.07.) "W barwach tropiku - Sri Lanka" to tytuł wystawy fotografii Witolda Danilkiewicza w Muzeum Etnograficznym. (4.07.) "Konfrontacje '97" to Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna otwarta w Galerii "pf'.

(6.07.)

Galeria ARM przygotowała ekspozycję "Nagość ciała - nagość ducha". (7.07.) Prace 10 artystów grafików z Lublina pokazano w "Arsenale" na wystawie "Grafika UMCS". Jednocześnie odbył się tam wernisaż wystawy Magdaleny Hoffmann "Miejsca". (18.07.)

TEATR, MUZYKA, FILM

N a dziedzińcu "Zamku" rozpoczęto cykl letnich koncertów pop, rock, jazz, reggae. (2.05.) Koncert zespołu King's Singers w Auli UAM zainaugurował "Brytyjskie lato '97" w naszym mieście. (8.05.) W cyklu "Prezentacje byłych dyr. artyst. Filharmonii Poznańskiej" za pulpitem dyrygenckim stanął Jerzy Katlewicz, prowadząc koncert w Auli uniwersyteckiej "Karol Szymanowski in memoriam".

(9.05.) Chór ze Szwecji Camerata Vocale był gościem chóru Fermata; wystąpił w Kolegium Rungego. (09.05.) Między innymi Z. Wodecki, A. Jurksztowicz i M. Ostrowska wystąpili na placu Wolności w czasie festynu z okazji 7 S-lecia PKO BP. (10.05.) Orkiestra dęta z Rostarzewa grała w czasie 92.

Poznańskiego Poranka Muzycznego.

(11.05.) W ramach Franciszkańskich Dni Maryjnych odbywał się w Poznaniu (kościół 00. Franciszkanów na Górze Przemysława) festiwal muzyki religijnej "Królowej Anielskiej śpiewajmy..." (11 -18.05.) Koncerty na Starym Rynku, w klubie "Eskulap" i galowe w Auli UAM złożyły się na kolejny Poznań Jazz Fair. (12 -17.05.) Z cyklu "Kino sztuki" w "Arsenale" pokazano filmy Aleksandry Korejwo zrealizowane w Telewizyjnym Studiu Filmów Animowanych w Poznaniu. (12.05.) Andrzej Tatarski wystąpił z recitalem fortepianowym w 60. rocznicę śmierci Karola Szymanowskiego. (12.05.) W Teatrze Wielkim gościnnie wystąpił z "Giselle" szwedzki balet Cullberg Ballet. (14.05.) W Auli uniwersyteckiej grała Wielka Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. (14.05.)

Przegląd wydarzeń maj - lipiec 1997

Marek Weiss-Grzesiński wyreżyserował w Teatrze Wielkim "Cyrulika sewilskiego" G. Pucciniego. (17.05.) "Sinfonia V arsovia" i "Poznańskie Słowiki" wystąpiły w Farze na koncercie dedykowanym Janowi Pawłowi II. (21.05.) "N iemcy" w reżyserii Zbigniewa Kamińskiego to majowa Poznańska Premiera Filmowa. (23.05.) Andrzej Borejko żegnał się z filharmonikami poznańskimi, dyrygując III Symfonią K. Pendereckiego i III Koncertem Rachmaninowa. (23.05.) N a Scenie N owej Teatru N owego Aleksander Machalica zaprezentował monodram "Ojciec" wg Czechowa. (23.05.) W Teatrze Ósmego Dnia trwał przegląd młodzieżowych grup teatralnych" Teatr spoza". (23-24.05.) Teatr Polski wystawił "Świat na opak" Wiesława Hołdysa w jego reżyserii. (24.05.) Na scenie Teatru Wielkiego wystąpił z recitalem bard krakowski Grzegorz Turnau. (26.05.) W Auli uniwersyteckiej grał dla mieszkańców Poznania Vadim Brodski (skrzypce) i Sergiei Jerochin (fortepian). (27.05.) Muzyka i obrazy filmowe złożyły się na V Międzynarodowy Festiwal Celtycki. (30.051.06.) Rozpoczął się Ogólnopolski Festiwal Młodego Teatru Off-Biennale. (4.06.) Koncerty Rodzinne odbywały się nad Jeziorem Maltańskim w każdą sobotę o 19 i niedzielę o 16. (1, 7, 8, 14, 15, 22.06.) 200-lecie Mazurka Dąbrowskiego uczczono koncertem poznańskich filharmoników w Auli UAM. (13.06.) 10 filmów pokazano w czasie trwania przeglądu Gutek Film w ramach Nocnego Iluzjonu Targowego w "Zamku". (14 - 22.06.) W czasie trwania Jarmarku Świętojańskiego przed Ratuszem miały miejsce koncerty z cyklu "Serenady ratuszowe". Co wieczór "na dobranoc" śpiewały poznańskie i wielkopolskie chóry. (14.06.) Codziennie od ok. 12 na Starym Rynku odbywały się koncerty, występy taneczne i kabaretowe umilające czas uczestnikom Jarmarku. (14.06.) W poznańskich kościołach, Muzeum N arodowym, na dziedzińcu Szkoły Baletowej odbywały się koncerty III Festiwalu "Polskich Słowików". (16-20.06.)

Klasyczne filmy angielskie pokazano w kinie Pałacowym w ramach "Brytyjskiego Lata '97". (16-21.06.) Jak co roku w Auli UAM odbył się "Koncert targowy" z udziałem Orkiestry Kameralnej "Amadeus". (19.06.) 6-częściowy wieczór baletowy "Tańce świętojańskie" przygotowali młodzi choreografowie w Teatrze Wielkim. (20.06.) Pieśni patriotyczne i wojskowe wykonywały poznańskie i wielkopolskie chóry oraz Orkiestra Dęta Zachodniej DO KP w cyklu "Chóry, organy i..." z okazji 200-lecia Mazurka Dąbrowskiego. (22.06.) Rozpoczął się V Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Malta '97". W programie głównym wystąpiło 15 teatrów, które zaprezentowały 21 spektakli. Równolegle trwał program "Malta-off' oraz" Poznań na Malcie". Spektakle i różnorodne działania teatralne rozgrywały się nad Maltą, na Starym Rynku, w salach poznańskich teatrów, przed pomnikiem Wieszcza, przed Zamkiem, na placu Wolności, a także w pubach. Część imprez była biletowana, co nie osłabiło zainteresowania teatromanów. Widzowie oklaskiwali grupy z Austrii, Francji, Ukrainy, Włoch, W. Brytanii, Hiszpanii i Polski. (2520.06.) Występ Kwartetu Śląskiego zakończył w Poznaniu sezon artystyczny 1996/97. (27.06.) W każdą niedzielę lipca o 12 przed Ratuszem i o 16 w amfiteatrze nad Maltą trwały koncerty promenadowe. Każda lipcowa środa to koncerty ratuszowe w Sali Odrodzenia. Koncerty kameralne i organowe odbywały się w kościele 00. Dominikanów i Najświętszego Zbawiciela.

Teatr Wielki, jak w każde wakacje, proponował cykl "Video pod Pegazem". Czwartki teatralne oferował dzieciom Zamek, także dla nich Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci przygotował cykliczną imprezę "Lato z Leonardem".

VARIA

W początkach maja zakończono w Poznaniu tzw. sezon grzewczy. (5.05.) U czniowie ostatnich klas szkół średnich rozpoczęli matury. (6.05.)

Przez dwa dni trwał na placu Wolności kiermasz roślin i sprzętu ogrodniczego w ramach kolejnej, czwartej edycji konkursu "Zielony Poznań". (10-11.05.) Samolot Boeing 767 przyleciał ze Stanów Zjednoczonych do Warszawy. N osi nazwę "Poznań", a jego chrzciny odbędą się na lotnisku Ławica 29 czerwca. (17.05.) Właściciele pubów i kawiarni zaczęli wystawiać przed swoje lokale stoliki - nadchodzi czas letnich ogródków. Proboszczowie poznańskich parafii rozpoczęli dystrybucję wejściówek na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II na placu Mickiewicza w początkach czerwca.

Wydanie specjalne "IKS-a" związane z przybyciem Ojca Świętego nosiło tytuł "Poznań - kolebka polskiego chrześcijaństwa". (26.05.) Cykliści spotkali się nad Maltą na "Majówce z rowerem". (29.05.) Przez kilka dni było tak chłodno, że na większości osiedli włączono ponownie centralne ogrzewanie. (30.05.) N owe połączenie Poznania z Berlinem obsługiwać będzie pociąg InterCity "Posnania". (1.06.) Targi kosmetyczne "Wszystko dla urody" oraz IV Mistrzostwa Makijażu odbywały się w ośrodku PAN przy ul. Wieniawskiego. (1.06.) W Poznaniu miał miejsce II Ogólnopolski Konkurs Sygnałów Myśliwskich. (6.06.) Około 120 łyżworolkowców wzięło udział w II Zawodach Łyżworolkowych o Puchar NAF NAF wokół Malty. (8.06.) Przed 6-cyfrowymi numerami telefonicznymi należy w Poznaniu dodać ,,8". (10.06.)

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wprowadziło letni rozkład jazdy autobusów, tramwaje zmieniły plan jazdy 22.06. (19.06.) N ową scenografię studia i nową czołówkę "Teleskopu" zafundowała sobie i widzom poznańska telewizja na 40-lecie istnienia. (22.06.) Mali chłopcy rumuńscy grają (tak jak umieją!!) na małych harmoniach w centralnych punktach miasta. Dorośli muzykują na akordeonach w poznańskich tramwajach zbierając datki od pasażerów. "Słownik gwary miejskiej Poznania" pod red.

M. Gruchmanowej i B. Walczaka prezentowano w Urzędzie Miejskim. (27.06.) Przez dwa dni spadły na nasze miasto 32 mm deszczu, czyli więcej niż średnia norma całego czerwca. (30.06. -1.07.) Ogłoszono wyniki egzaminów wstępnych do poznańskich szkół średnich. (2.07.) Obok stoku narciarskiego na Malcie zbudowano sztuczną ścianę wspinaczkową. (5.07.) N a Stary Rynek wróciła (choć w inne miejsce) księgarnia "Okazja". Wszyscy lubimy miejsca, w których lektury są nawet 10 razy tańsze niż w innych księgarniach. (10.07.) Odnowiono gruntownie fasadę Bazaru od strony ulicy Paderewskiego. N owe poznańskie radio nadające głównie muzykę przez 24 godziny to Radio ,,88,4 Jazz FM". (14.07.) W środku sezonu czereśniowego cena za l kg owoców waha się od 3,50 do nawet 6 - 8 zł.

Po remoncie otwarto kino "Muza". (24.07.)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1997 R.65 Nr3 ; Marsz, marsz Dąbrowski dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry