MISCELLANEA

Kronika Miasta Poznania 1996 R.64 Nr3; Karol Marcinkowski i jego czasy

Czas czytania: ok. 78 min.

NAJ STARSZY SPIS OBYWATELI MIASTA POZNANIA Z 1514 ROKU

Wydał i opracował JACEK WIESIOŁOWSKI

P oznań nie należy do tych miast polskich, które zachowały spisy podatkowe swych mieszkańców z okresu średniowiecza. Ustępuje tak podkrakowskiemu Kazimierzowi z jego spisami z końca XIV wieku, jak Wrocławiowi i Świdnicy z dokładnymi piętnastowiecznymi spisami, a nawet kilku drobnym miastom kujawskim z wykazami z końca XV wieku. Ma natomiast dobre serie wykazów szosu i czynszu ziemnego z XVI wieku, które dotąd rzadko były wykorzystywane przez badaczy. Przy dobrym stanie zachowania podstawowych serii ksiąg radzieckich i ławniczych stwarza to ogromną szansę na rozpoznanie miasta w okresie jego rozkwitu w czasach Odrodzenia. Materiał ten jest jednak trudny do wykorzystania naukowego, są to bowiem wykazy nazwisk i imion osób bez podania ich zawodu bądź spisy obejmujące tylko imię i zawód. Nie jest podawana lokalizacja w obrębie ulic, często nie wiemy, czy mamy do czynienia z lokatorem czy właścicielem domu, domu murowanego czy kamienicy. Dopiero żmudna identyfikacja osób przygotowuje materiał do dalszych wielostronnych badań. Spis szosu jest wykazem obywateli Poznania płacących opłatę podatkową od posiadanego majątku, takiego jak dom, ruchomości czy kapitał. Pomija osoby będące mieszkańcami Poznania, lecz nie posiadające praw miejskich - szlachtę, kler czy Żydów bądź część niewykwalifikowanego plebsu żyjącego ze sprzedaży swej siły roboczej. Pomija też uczniów, czeladników, służbę domową. Nie mówi więc bezpośrednio o liczbie mieszkańców miasta, choć pozwala na jej oszacowanie. Dość liberalnie podchodzi też do osób uboższych wynajmujących mieszkania. Opracowując najstarszy z zachowanych spisów, ograniczono się do uzupełnienia brakujących imion, nazwisk i zawodów, przede wszystkim wykorzystując dane ksiąg ławniczych. Starano się ustalić budynek, w którym mieszkali płacący szos, co dla większej części miasta w murach nie sprawia trudności, gdyż poborca podatkowy spisywał kolejno podatników dom po domu. Dla

Jacek Wiesiołowskiprzedmieść starano się wykorzystać inne dane zawarte w księgach ławniczych, by dość precyzyjnie zlokalizować miejsca zamieszkania w obrębie Piasków, Garbar, Grobli czy przedmieścia przed Bramą Wroniecką. Jeśli nie wystarczały księgi ławnicze, sięgano po szczątkowy wykaz szosu z roku 1520 i wcześniejszy spis czynszu ziemnego z 1515. Starano się rozróżnić właścicieli domów i ich lokatorów; o tych ostatnich jest z reguły niewiele wiadomości. Istotnym było ustalenie, od kiedy mieszkańcy stawali się właścicielami domów, czy je kupili, odziedziczyli, czy uzyskali z majątkiem swych żon. Dalej, czy były to domy murowane bądź kamienice i kiedy zostały wymurowane. Zwrócono też uwagę na udział obywateli we władzach miasta, tak w radzie jak i w ławie, a także we władzach bractw kupieckich i cechów rzemieślniczych, włączając czynnik prestiżu, by móc skonfrontować go z deklarowaną zamożnością. To są chyba podstawowe uzupełnienia pozwalające na dalszą analizę spisów i rozpoznanie fenomenu miasta Poznania, który przy skromnej liczbie mieszkańców był znaczącym punktem handlowym Europy. Przy wydaniu zastosowano uproszczoną metodę wydawniczą. Wszelkie skreślenia ujęto w nawiasy ostre, zapisy nietypowe potwierdzono wykrzyknikiem [!]. Poza koniecznością ujednolicenia pisowni imion i zawodów - przemiennie łacińskie, niemieckie i polskie - tekst nie był trudny do wydania. Dla terenu miasta w murach poborca sporządził, w oparciu o starsze spisy, wykazy mieszkańców - podane wytłuszczonym drukiem - a następnie notował kto zapłacił (dedit), ile zapłacił bądź dlaczego był zwolniony z opłaty. Dopisywał też nowych podatników. Dla terenu przedmieść prawdopodobnie nie stosowano jeszcze wcześniej przygotowanych spisów, lecz notowano w kolejności wnoszenia opłat. Spis szosu znajduje się w Archiwum Państwowym w Poznaniu, Akta m. Poznania I 1710.

[k.l] Regestrum exaccionis integre anni 1514 [Circulus - rynek]

[1] dedit Nicolaus Ruthschell 5 marco Kupiec Mikołaj z Kościana, bakałarz uniwersytetu krakowskiego 1461, pierwotnie rajca i burmistrz kościański. W 1499 nabył z żoną Elżbietą kamienicę w Poznaniu. Rajca poznański 1500,1502, ławnik 1501, burmistrz 1503, od 1504-17 rajca dożywotni. Zmarł 8 VII 1519. Ojciec Mikołaja Ruczla mI., studenta krakowskiego, altarysty, pisarza radzieckiego poznańskiego i kronikarza miasta (zm.1526). W tyle domu był browarek. Dom znajdował się na narożniku rynku, przy obecnej ul. Rynkowej. [2] dedit Galka carni£ex 12 gr; Johannes braseator; Cryrowsky 2 marco Od 1492 kamienica stanowiła własność Pawła Walkiera krojownika sukna, od 1492 wieloletniego ławnika, rajcy, burmistrza poznańskiego (1495-96), potem od 1504 r. rajcy dożywotniego, zm. 22 IX 1513. W spisie wymienieni tylko lokatorzy. Być może jego spadkobiercy mieszkali w rynku pod nr 28. [3] dedił Andreas Crohmer 6 marco Kupiec Andrzej Kromher, ławnik 1523, nabył tę kamienicę w 1511 po kramarzu Błażeju Mruku ze Skwierzyny, z tyłu domu był browarek.

Ryc. 1. Domy przy rynku oraz zabudowa wnętrza placu rynkowego na planie miasta z 1728 roku. Prawie wszystkie działki odpowiadają sytuacji z pocz. XVI w. <lO .

.. .>.

: .'

.,A

... ';" ,

II

I' D ID ,.

ł'--' . P.=" " -" ...... , m

..

> ..

" ......' .. ,': .

-=", , ..........' >łł -' .......

.'

, ' I .. ;-":-'. -" ...h... '.10. .' -:.. .. '''P' ...........'"

".

"...:'".:.;":' . :, 'I

.:..:.....- "l."..

'1 .

......... .._. -... -

.. ...-,

. . C :,",,. 1. -. . , .

icH. .: -: >' : , ł<

.. A' \.

. .

.'ł;, '.

"I .SO-'ą\ .... .jł''' O 1; .

t,

_.,

..

[4] dedit Agnes Wydawska 12 gr; Jacob braseator; Cuba Petrus 6 fert.

Agnieszka Widawska, wdowa po piwowarze i kupcu Wojciechu Widawskim, rajcy i ławniku z lat 1488-99, który w 1495 przekazał jej kamienicę wraz ze słodownią i browarkiem. [5] dedit Barbara Canyna 7 marCo Barbara Kanina, właścicielka kamienicy, wdowa po piwowarze i krojowniku sukna Andrzeju Kostrzeńskim, kilkukrotnym ławniku (zm. ok.1473), potem żona (po 1485) i wdowa po kupcu Janie Kani, rajcy 1492-94 i burmistrzu 1495. W końcu 1499 pielgrzymowała do Rzymu na otwarcie roku jubileuszowego 1500. [6] dedit Politkowa 3 marCo Agnieszka Politkowa, wdowa po Bernardynie Politko, st. cechu rzeźników ze starych jatek (1486-87,90), posiadała ten dom już w 1485 jako wdowa po kramarzu Mikołaju Rotniklu, który miał go od 1468. [7] dedit Nicolaus Gosdz 2 marCo Piwowar Mikołaj Grambina zwany Goździem, starszy cechu (506), posiadał kamienicę (lub dom) z browarkiem żony Katarzyny (od 1489), córki Mikołaja i Doroty Goździów mających ją co najmniej od 1477. [8] dedit Caspar Thyles 9 marc.; Wolff Tyls (?) dedit 4 mrc.

Kasper Tylesz, starszy bractwa krojowników sukna (1501,10-11,13,16), ławnik 1517-18, był zięciem Stanisława Krystka. Kamienica, narożna przy Wronieckiej, należała od 1475 do krojownika sukna Jakuba Krystka, wieloletniego ławnika, po którym odziedziczył ją w 1490 syn Stanisław Krystek, krojownik sukna rezydujący w kamienicy przyrynkowej nr 53.

Jacek Wiesiołowski

[9] domum oHm Cuncza pellificis Kuśnierz Konrad Honeman, starszy cechu (1495,1501,06), posiadał tę kamienicę narożną przy Wronieckiej w 1487. Ostatni raz wzmiankowany w 1509, jego spadkobiercy sprzedali ją w 1515 piwowarowi Maciejowi Kijowskiemu. [10] dedit Matis Oczko 60 gr Rodzinna kamienica Strosbergów od pocz. XV w., w 1501 Jadwiga, wdowa po Grzegorzu Strosbergu, przekazała ją swemu drugiemu mężowi Hieronimowi Hoffmanowi, burmistrzowi (1501), rajcy 1502-03, od 1504 rajcy dożywotniemu, usuniętemu przez starostę w 1506. Określono ją w 1515 jako kamienicę miejską Oapidea civilis}. Krawiec Maciej Oczko, starszy cechu 1521-27, był jej lokatorem. [11] dedit Lenhard Olersberger 2 mrc.

Występował w Poznaniu już w 1503 jako pełnomocnik kupców z Norymbergi. Kamienica należała uprzednio do wieloletniego burmistrza Jerzego Boka, który zapisał ją wnukowi Janowi, synowi Łucji Bokówny i Piotra Adama, również wieloletniego burmistrza. Jan występował jeszcze w 1511, potem kamienicę miała jego matka Łucja Adamowa. [12] Matis de Gegk; Drykowa Anna dedit pro se 2 mrc.

Matys "de Gegk" może identyczny z piwowarem Maciejem Kijowskim. Kamienicę wraz z browarkiem nabyła w 1503 Anna Kroskówna (może identryczna z Drykową) od Doroty, wdowy po Macieju kuszniku, posiadającym ją już w 1478. [13] dedit Petrus Unger 3 mrc.

Kuśnierz Piotr Węgrzyn, wielokrotny starszy cechu z lat 1488-1518, posiadał tę kamienicę już w 1483. [14] dedit Herman Wurm 2 sexag.

Krawiec Herman Wurm (Worff), wielokrotny starszy cechu z lat 1488-1518, nabył tę kamienicę wraz ze słodownią w 1490 od Mikołaja Grodzickiego. [15] dedit Hannus Swob 60 gr; dedit <Jan> myelcars; Blach 6 fert.; Jan Gnatzyk.

Kamienica stanowiła własność wielokrotnego burmistrza Piotra Adamowego, jego syn Jan przekazał w 1503 jej połowę siostrze Barbarze Herdegenowej, późniejszej Stanisławowej Heltowej. Hans Swab może identyczny z Hansem (Janem) Szwabem, starszym bractwa krawców 1519.

[16] dedit Hanus de Grodzysko 12 mrc.; Jurga murars 36 gr dedit; Michal barber. Krojownik sukna Jan Grodzicki, syn Jakuba, założyciela patrycjuszowskiego rodu, wielokrotny ławnik, rajca od 1490, burmistrz (1498-99), potem od 1504 dożywotni rajca, zm. 1515, nabył tę kamienicę na rogu Sukienniczej (Żydowskiej) w 1488 od kramarza Jana Burcharda.

[17] dedit Joannes Szmydel 5 mrc.

Kupiec Jan Śmidel, rajca 1501, wraz z żoną Agnieszką, wdową Reichlową, nabył tę kamienicę na rogu Wielkiej w 1490 od dzieci kuśnierza Ulryka Reichla. Był rajcą w 1501, ożeniony powtórnie (ok.1503) z Katarzyną, wdową po Janie Goczałku. [18] dedit Georgius apotecarius O ; Pawel zeydenheffter dedit 16 gr Kamienica należała od 1487 do krawca Jan Zeyfryda, ławnika 1502, mieszkającego w innym domu przyrynkowym (nr 22), który sprzedał ją w 1512 Urbanowi golarzowi. Ten jednakże występuje w tym spisie jako podatnik z tandety, a nie jako właściciel domu. [19] dedit Olbricht Roszman 3 mrc.

Krojownik sukna Olbrycht Rossman, wielokrotny starszy bractwa krojerskiego z lat 14981524, nabył tę kamienicę w 1502 od spadkobierców Mikołaja Peszla ze znanego patrycjuszowskiego rodu.

[20] dedit Joannes Sbanegk 2 sexag.

Kamienica należała do Katarzyny z Czeplów Szylingowej mieszkającej w innym domu przyrynkowym (nr 33), która odziedziczyła ją po rodzicach Mikołaju i Małgorzacie Czepiach. [21] dedit Vincencius apotecarius 3 1/2 marco Aptekarz Wincenty, ławnik 1498-99,1501, od 1504 rajca dożywotni do 1517, zm. 3 IV 1529, nabył tę kamienicę w 1506 od Jana Grodzickiego, lecz należała ona od pocz. XV w. do 1500 do patrycjuszowskiego rodu Swanchów. [22] dedit Joannes Zeyfrydt 3 1/2 mrc; Paulus institor 60 gr dedit.

Krawiec Jan Zeyfryd, wielokrotny starszy cechu z lat 1497-1523, ławnik 1502, uzyskał tę kamienicę w 1500 od swej drugiej żony Anny z Grodzickich Janowej Burchartowej. Należała ona do Burchartów od pocz. XV w. [23] dedit Joannes Zaloga 6 fert.; Martzin sartor; Woytegk 24 gr.

Właścicielem kamienicy był od 1509 krojownik sukna Stanisław Krystek, wielokrotny ławnik i rajca od 1489, od 1504 rajca dożywotni, zm. 1513, potem mieli ją jego spadkobiercy. Krawiec Jan Załoga był starszym cechu 1520-24.

[24] dedit Cristofforus Landecker 2 mrc.; Jurga Czyllig 1 marCo Kamienica na rogu Woźnej należała do złotnika Macieja Ruska, od 1493 ławnika, rajcy, także burmistrza (1497), rajcy dożywotniego od 1504, zamordowanego 29 Xl 1504 przez kasztelana śremskiego Macieja Gostyńskiego. Posiadał ją, wraz z żoną Małgorzatą, od-1484, po jej śmierci zapewne w rękach spadkobierców. Jurga Czilg, zapewne brat Józefa Czilga, krojownika sukna.

[25] dedit Cunradus von Watt 7 marCo Kupiec Konrad von Watt, ławnik 1519, w 1520 nabył sąsiednią kamienicę. Ta kamienica na rogu Woźnej należała od 1474 do Grodzickich i posiadał ją Jan Grodzicki mieszkający w domu przyrynkowym (nr 16), [26] dedit Hanus Lampchen 7 marc.; Nicolaus Zyeleyensky 10 marCo dedit.

Kramarz Hanusz Lampchen, starszy bractwa kramarzy 1509,13-14, nabył tę kamienicę w 1508 od Urszuli Wierzbinki. Kupiec Mikołaj Zieleński, pierwotnie rzeźnik i zapewne handlarz bydła zaangażowany w handel z Niemcami, występował w Poznaniu już w 150l. [27] dedit Lorincz Mayor Hertwik 36 gr.

Wawrzyniec Hartwig, zwany Majorem, poślubił w 1502 Małgorzatę z Heydów Majorową, drugą żonę Wojciecha Kuchmistrza zwanego Majorem (po jego pierwszej żonie), który nabył ten dom w 1479 od Klinknarów, właścicieli domu od pocz. XV w. [28] dedit Hanus Nestelberger 13 marc.; pueri Walkrowa 4 mrc.

Kupiec Hanusz Nestelberger, ławnik 1504, potem od 1506 rajca dożywotni do 1518, potem ponownie ławnik (1518-19), zm. 1520, nabył tę kamienicę w 1502 od Łukasza Ostróżki krojownika sukna. Od 1 ćw. XV w. stanowiła ona dom patrycjuszowskiej rodziny Fawków. Dzieci Walkrowej to prawdopodobnie spadkobiercy Jana Walkiera.

[29] dedit Joannes Reschka 5 marco Kramarz Jan Wielżyński zwany Reszką, jako mąż Anny wdowy po kramarzu Tomaszu Reszce, starszy bractwa 1511-12, ławnik 1513-14, rajca dożywotni 1516-18, potem ponownie od 1521 wielokrotny rajca miejski a także burmistrz (1533-34), zm.16 IX 1549. Nabył tę kamienicę w 1510 od Strosbergów Majorów posiadających ją już w 2 ĆW. XV w. [30] dedit Augustinus Italus 6 marco Kupiec włoski Augustyn Massoni de Promontorio działał w Poznaniu już w 1503, potem ławnik 1521-23, zm. 1532. Jeszcze w 1510 kamienica należała do Barbary Kaniny, która w 1496 nabyła ją od Filipa Kallimacha, poety i dyplomaty.

Jacek Wiesiołowski

[31] Georgius Lyndner 6 marCo Kupiec Jerzy Lindner, ławnik 1507-12, rajca dożywotni do 1513-18, potem rajca 151823,25,27-29, zm. 16 V 1530, pozyskał tę kamienicę na rogu Wodnej w 1495 jako wiano żony Jadwigi, córki Wojciecha i Elżbiety Heydów.

[32] dedit Carolus Holczschuher.[!] Kupiec Karol Holcschuer, rajca dożywotni od 1513, zm. 1516, nabył tę kamienicę na rogu Koziej (obecnie Świętosławskiej) w 1510 od Barbary, wdowy po Janie Gieczu krojowniku sukna, do którego rodziny należała ona od 2 ćw. XV w. [33] dedit Katherina Schillinkowa 24 gr; Katherina buchfurka.

Katarzyna z Czeplów Szylingowa, wdowa po malarzu Janie Szylingu, wieloletnim starszym cechu złotników 1492-151] i ławniku 1502, zm.1513 lub 14, który kamienicę nabył w 1494 od Mikołaja Wi1dy. W 1514 Szy1ingowa sprzedała ją bratu Mikołajowi Czepi owi, prałatowi licznych kapituł i wybitnemu kurialiście, dyplomacie i humaniście, Katarzyna księgarka niestety nie znana, zapewne prowadziła drugą po Lubiku stałą księgarnię poznańską interesującą ze względu na możliwy patronat Czeplów. [34] dedit Lucia Petri Ade 11 marCo Łucja, córka wielokrotnego burmistrza Jerzego Boka, wdowa po wielokrotnym burmistrzu Piotrze Adamowym, właścicielka innych kamienic przyrynkowych, odziedziczyła tę kamienicę po mężu. Jej teść, krojownik sukna Adam, nabyl ją w 1468. [35] dedit Stanislaus Helt 5 mrc.

Krojownik sukna Stanisław Helt, syn burmistrza Ulryka Helta i Anny Naramowskiej, ławnik 1506, rajca dożywotni 1507-1518, burmistrz 1522-25,27-32,35, zm. po 1536 r. Kamienica należała do burmistrza Jerzego Boka, którego córka Łucja, wdowa po Piotrze Adamowym, przekazała ją w 1501 swej córce Barbarze, żonie Antoniego Herdegena, późniejszej żonie Stanisława Helta.

[36] dedit Duptczynka 3 marc.; George Hoffman.

Kamienicę posiadał od 1497 kupiec Jan Dupka zwany Witowskim, rajca dożywotni 15041513, zm. 11 I 1513. Należała ona od pocz. XV w. do 1489 do patrycjuszowskiej rodziny Koperszmidów. Kupiec Jerzy Hoffman występował w Poznaniu od 1504 początkowo jako pełnomocnik kupców norymberskich. [37] dedit Hannus Burgholcz 6 mrc.; George Homp dedit 5 marCo Kramarz Jan Burgholcz, ożeniony z Magdalena z Koperszmidów, nabył tę kamienicę w 1498 od wdowy po krojowniku sukna Michale Wawrzyńcowym z Pobiedzisk.

[k.lv] [38] Jurga Korschner 6 marc. nil dedit; Jurga Tynkarzs dedit; Lucaschka.

Kuśnierz Jerzy Filcz, starszy cechu 1491-94,99, ławnik 1502,07-08, wójt 1509,18,20, nabył tę kamienicę w 1505 od hafciarza i kramarza Konrada Wildy, brata Mikołaja. [39] dedit Kylianus Szmydel 7 marc.

Kupiec Kilian Śmidel, brat rajcy Jan Śmidla, wielokrotny ławnik 1502-1513, potem dożywotni rajca 1514-18, rajca 1519-20, zm. 1521, nabył tę kamienicę na rogu Wrocławskiej w 1501 od Jakuba Janika i jego żony Katarzyny.

[40] dedit Joannes Walkyer 3 1/2 marc.; sartor dedit 24 gr.

Kupiec Jan Walkier, wielokrotny ławnik w l. 1496-1520, wójt 1516,21, miał dom po ojcu Janie na Wrocławskiej. Ta kamienica, narożna przy Wrocławskiej, rodzinna Jurgizetów Naramowskich od pol. XV w., jeszcze w 1516 wzmiankowana jako dom zmarłego Mikołaja Zeta. W 1518 posiadał ją już Jan Walkier.

[41J dedit Jacub WIoch a domo 24 gr , a seipso 24 gr.

Krawiec Jakub Włoch występował w Poznaniu od 1506, kiedy mieszkał przy rynku w kamienicy Hermanów. Właścicielką tej kamienicy była Katarzyna, wdowa po Janie Goczałku (zm.ok.150l), potem żona Jana Śmidla, która sprzedała ją w 1518 kramarzowi Błażejowi Koperszmidowi.

[42] Caspar Gracz; Ambramowycz 24 gr dedit.

Kupiec Kasper Gracz, wójt 1496, ławnik 1497-99,1505, rajca 1503-D4, rajca dożywotni 1504-18, rajca 1518, zm.1528, odziedziczył w 1479 kamienicę po swym ojcu ławniku i kupcu Pawle Graczu, który ją nabył w 1465.

[43] dedit Hanus Brand 5 marCo Kupiec Jan Brandt nabył kamienicę w 1494 od Reginy z Czeuchnerów, wdowy po krojowniku sukna Piotrze Bukwiczu i kramarzu Janie Staśko. [44] dedit Solczerowa absoluta est Kupiec Marek Sulcer, ławnik 1510-12, rajca dożywotni 1513-14, zm. 12 VII 1514. Nabył kamienicę wraz z dwoma oficynami w 1509 od Ulryka mI. syna krojownika sukna Ulryka Helta. [45] dedit Lucia; Joannes; Cunnischegk.

Kolejna kamienica należąca do Łucji Bokówny, wdowy po Piotrze Adamowym, posiadającym ją w 1484. Łucja sprzedała ją (była jej właścicielką po synu Janie ?) w 1517 pisarzowi ławniczemu miasta Janowi Kolerowi. Kunyszek to może syna piwowara Marcina Kunysza z Wrocławskiej. [46] dedit Rykossa 2 marco Krojownik sukna Marcin Rykosza, wieloletni starszy bractwa krojerskiego 1493-1530, rajca 1518-19, nabył tę kamienicę w 1497 od wierzycieli kupca Seweryna Kocieła.

[47] Schykutha ; Sznynsky dedit 6 gr; Kunyschegk 1 marCo dedit Budnik i kupiec Marcin Krepel, zwany Sikutą, uzyskał kamienicę, narożną przy Szkolnej, w 1470 od żony Małgorzaty, wdowy po budniku Marcinie Sikucie. W 1515 spadkobiercy sprzedali ją Marcinowi Wyrębkowi.

[48] dedit Thomkowa absoluta est Tomek Karczewski, starszy cechu rzeźników ze starych jatek 1493-99, nabył tę kamienicę, narożną przy obecnej Paderewskiego, w 1479 od rzeźnika Jana Styra, występował jeszcze w 1506. Imię wdowy nie zostało ustalone, na marginesie nota: solutum a domo 24 gr. [49] dedit Jacub Janyk 1 marco Krojownik sukna Jakub Janik, starszy bractwa krojerskiego 1499, 1506-09, witryk kościoła Bożego Ciała 1502, był dzierżawcą kamienicy. Należała ona do Nawojki Heltówny, córki krojownika sukna Ulryka Helta, żony Jana Hermana, która w 1506 przekazała ją drugiemu mężowi, kupcowi Mikołajowi Rossmanowi, starszemu bractwa kupieckiego 1519, ławnikowi 1504, rajcy dożywotniemu 1507-1518, rajcy 1522-27, zm.25 II 1530.

[50] dedit Tauchres 24 gr.

Kupiec Marcin Tauchricz, rajca 1498, nabył dom w 1492 od spadkobierców rzeźnika Piotra Drużyńskiego, sprzedał go w 1517 Maciejowi aptekarzowi wraz z dwoma stajniami na tyłach działki. [51] dedit Hanus Czerwo 3 marCo Krojownik sukna Jan Czerwo Bukwicz, wielokrotny ławnik i wójt w l. 1506-1536, rajca 151820, odziedziczył kamienicę po ojcu Serwacym Czerwo Bukwiczu, krojowniku sukna, który ją nabył w 1475. [52] dedit Hannus Crippa 7 marco 18 gr.

Kupiec Jan Krypa, wielokrotny ławnik w l. 1514-23, rajca 1524-25,28, nabył tę kamienicę wraz z placem na stajnię w 1500 od Jana, syna Mikołaja Wildy, wielokrotnego burmistrza miasta.

Jacek Wiesiołowski

[53] dedit Barthos Walach 50 gr.

Kuśnierz Bartłomiej Walach zwany Krepel, starszy cechu 1512-13,16-17,19-20, odziedziczyl tę kamienicę w 1510 po ojcu kuśnierzu Marcinie Wałachu posiadającym ją już w 1479. [54] dedit Stanislaus Tzarny 2 sexag.

Krojownik sukna Stanisław Czarny, ożeniony z Agnieszką Fawkówną, starszy bractwa krojerskiego 1481-82, wielokrotny ławnik i wójt w 1.1485-1517, burmistrz 1503, odziedziczył rodzinną kamienicę już w 1469 po ojcu Macieju krojowniku sukna i rajcy, współfundatorze bernardynów poznańskich, posiadającym ją w 2 ćw. XV w. [55] dedit Lucaschewa 1 mrc; Mixnia dedit 6 gr.

Katarzyna, córka kramarza Jana Sternberga zwanego Hanuszkiem i Doroty, wdowa po krojowniku sukna Łukaszu Ostróżce, zwanym Spom lub Brzęczka, nabyła kamienicę wraz z oficyną i stajnią w 1502. W 1515 jej dzieci przekazały ją naj starszemu bratu Stanisławowi Spornowi. Miksina to może Anna Miksina, wdowa po Michale Miksie z Międzyrzecza, występująca w Poznaniu już w roku 1503. [56] dedit Mathis sartor l marc.; Stanczig carnifex dedit 24 gr.

Kamienica na rogu Grodzkiej (obecnie Franciszkańskiej) była własnością spadkobierców Piotra Twardowskiego z Grodziska, zwanego Twardyczolca, w 1519 sprzedali ją piwowarowi Andrzejowi Brzeźnickiemu, założycielowi znanej w XVI w. rodziny patrycjuszowskiej.

[57] Capinos.

Piwowar Wojciech Kapinos (lub Capinos), starszy cechu 1509-10,17,24,29-31, nabył kamienicę na rogu Grodzkiej (obecnie w obrębie pałacu Działyńskich) w 1508 od krojownika sukna Marcina Tauchrycza.

[58] dedit Olbricht Rosman 11 marco Krojownik sukna Olbrycht Rossman z Kościana nabył kamienicę w 1477, jego dzieci, ks.

Marcin, Regina i Wojciech alias Olbrycht, przekazały ją stryjowi Mikołajowi Rossmanowi.

Olbrycht Rossman młodszy był starszym bractwa krojerskiego 1508-24,27-28.

[59] dedit Jozeff Czileg 2 sexag.

Krojownik sukna Józef Czilg, wielokrotny starszy bractwa krojerskiego w l. 1512-24, uzyskał tę kamienicę w 1505 po kupcu Albrechcie Czilgu (ojcu?), który ją posiadał w 1.1489-1500. [60] dedit Getcz 9 fert.; Gyecz junior dedit 16 gr.

Kamienicę tę posiadali Gieczowie już w 1479, w 1500 Stanisław, syn Mikołaja Giecza, ławnik 1508-13, przekazał ją szwagrowi Stanisławowi rzeźnikowi, zwanemu potem Gieczem, starszemu cechu rzeźników z nowych jatek 1502,07,18,20,28, mężowi Agnieszki Gieczówny, [61] dedit Conageczsky 36 gr; filius suus Blasius.

Rzeźnik Mikołaj Konojedzki nabył tę kamienicę w 1488 od bakałarza Jana Kędzierzawego, wdowa po nim Katarzyna przekazała ją w 1497 drugiemu mężowi Pawłowi rzeźnikowi zwanemu potem Konojedzkim, starszemu cechu rzeźników ze starych jatek 1507. W 1516 właścicielem jej był Paweł Bohemus, może identyczny z Pawłem Konojedzkim. [62] dedit Hannus Ban 10 marco Kramarz Jan Ban uzyskał kamienicę w 1513 po żonie Małgorzacie, córce kramarza Jana Pateny. W 1515 i 1516 występowała tylko Magdalena (!) Banowa.

[63] dedit Petrus sartor 60 gr; Mathis Ky braseator 48 gr dedit.

Krawiec Piotr Bederman, wielokrotny starszy cechu w l. 1483-1508, w 1492 nabył plac wraz z murowanym browarkiem, odbudował kamienicę w 1493, w 1516 sprzedał ją krawcowi Janowi Wróblowi. Piwowar Maciej Kij być może identyczny z mężem Reginy Kiciny, wdowy po piwowarze Wojciechu Kicie z Wrocławskiej,

[64] dedit Poschwa 3 fert.; dedit Stanislaus malarzs 30 gr; Roszumegk.

Kupiec Jan Rgilowski, zwany Poszwa, wszedł w posiadanie kamienicy na rogu obecnej Zamkowej jako mąż Zofii Grodzickiej w 1509. Kamienica była do 1502 własnością Mikołaja Goczałka pisarza miejskiego, potem Grodzickich, [65] Gotschalkowa mulier ante prethorium 4 gr dedit.

[k.2] Budnytczy [budnicy]

[1] dedit Sperling 6 marco Piotr Sperling zwany Steyerer, wielokrotny starszy bractwa budniczego w 1.1495-1525, nabył tę budę w 1500 od krojownika sukna Kaspra Gracza. [2] dedit Jacub 36 gr.

Jakub Tłusty, wielokrotny starszy bractwa w 1.1501-1513, nabył tę budę zapewne od krojownika sukna Ulryka Helta, który posiadał ją jeszcze w 1497. [3] dedit Pawel 24 gr.

Właścicielami budy byli Politkowie. Jakub Politko nabył ją w 1483 od Jana Ruty, w 1504 jako właścicielka budy wymieniona była Politkowa (Agnieszka?). [4] dedit Martczinowa wdowa 26 gr.

W 1504 kupił budę Jan Tryksa golarz (czyli barwierz), w 1506 wymieniona Matysowa barwierka jako właścicielka budy, w 1517 Dorota barwierka sprzedała ją Dorocie Białorzycinie. [5] dedit Balczerowa wdowa 12 gr.

W 1506 nabył tę budę Maciej kołodziej od Marcina z Międzyrzecza.

[6] dedit Greger Schynk 6 fert.

W 1504 Agnieszka Kantorowa, wdowa po budniku i szewcu Mikołaju Kantorze, sprzedała tę budę Barbarze Kaninie, która posiadała ją jeszcze w 1506. [7] dedit Mattis budnik 60 gr.

W 1504 właścicielem budy było bractwo budnicze. Maciej budnik zwany Czechem występował już w 1509, [8] dedit Schymunowa 20 gr.

Barbara Szymonowa, wdowa po Szymonie, wielokrotnym starszym bractwa budniczego w l. 1484-1502, który posiadał tę budę już w 1492. [9] dedit Cawka 6 fert.; Lenardt 1 marCo dedit.

Paweł Kawka, może identyczny ze starszym bractwa bud niczego 1532-34, nabył w 1500 budę położoną przy przejściu do ław krojerskich od Barbary Włoszki i jej dzieci. [10] dedit Stanislaus kaletnyk 36 gr.

Stanisław kaletnik i budnik nabył tę budę położoną przy przejsciu do ław krojerskich w 1506 od Doroty Sołtysowej, wdowy po budniku Mikołaju Sołtysie. [11] dedit Barthosschkowa 16 gr.

Małgorzata, wdowa po Bartoszu Korczu ladarzu, posiadała tę budę (ona lub jej imienniczka) już w 1468 i przekazała mężowi w 1477. [12] dedit Michalowa barwyrka 6 fert.

Anna, żona Michała golarza, który nabył tę budę w 1505 od Mikołaja zwanego pisarzem, syna Bartłomieja katedralisa poznańskiego, który nabył tę budę w 1492. [13] dedit Peteregk 6 gr.

Właścicielką budy była Barbara Golanowa, wdowa po Macieju Golanie posiadającym ją już w 1486. W 1519 Barbara przekazała ją córce Annie.

Jacek Wiesiołowski

[14] dedit Mleczko 6 fert.

Jan Mleczko, starszy bractwa 1521,27, otrzymał budę w 1498 od żony Doroty Adamowej, wdowy po budniku Adamie z Piasków. [15] dedit Gowarzowsky 36 gr.

Maciej Gowarzewski nabył tę budę w 1509 od Katarzyny Orzeszkowej, wdowy po Janie Orzeszku.

[16] dedit calethnyk Lenardt 1 marCo Kaletnik Leonard Kroker (Kraker), starszy bractwa 1517-20,22-25, potem obrotny kupiec, wielokrotny ławnik i rajca w 1.1526-47, burmistrz 1551-52. [17] dedit Schoppyna 60 gr.

Wdowa po Mikołaju Szopie, który w 1501 nabył tę budę, znajdującą się naprzeciwko ratusza, po Mikołaju budniku,

In tendeta [na tandecie przed domkami budniczymiJ

[1] Czerwasch.

[2] dedit MichalI 12 gr.; dedit Maczey Pastewffka 4 gr.

[3] dedit Nayduy 12 gr.

[4] Stross ; Agnes dedit 6 gr; Schikutha Prawdopodobnie stoisko posiadała Agnieszka Strusiowa. Nie wiadomo, co oznacza tutaj nazwisko (Marcina?) Szykuty. [5] Magdalena [6] dedit Gyk 12 gr.

[7] dedit Niklasch 6 gr.

[8] dedit Blandzsky 16 gr.; Laczynyanka.

Łacinianka to może córka Andrzeja Łaciny i jego żony Małgorzaty występujących w Poznaniu w 1504/5. [9] dedit Woytegk; Domacha Woytegk 36 gr dedit.

Rodzina Domachów występowała w Poznaniu od poło XV w., zajmowała się drobnym handlem.

[10] dedit Urban barbyrs 5 fert.

W 1512 posiadał nawet kamienicę przyrynkową (nr 18) [11] Michal pannirasor.

Dzierżawił postrzygalnię miejską już w 1495 r.

[k.2v] Wronitczensi platea [Wroniecka - strona lewa od rynku]

[1] dedit Torlopeg 36 gr.

Właścicielką domu była od 1487 kramarka Jadwiga, córka krojownika sukna Wawrzyńca z Koronowa (posiadał go wraz z sąsiednim domem od 2 ćw. XV w.), wdowa po Michale z Margonina, wspomniana jeszcze w 1513. W 1516 posiadała dom Szomkowa, zapewne żona Marcina z sąsiedniego domu. Michał Torlopek piwowar nabył w 1515 inny dom na Wronieckiej (nr 20) od Agnieszki Ciechociny. [2] dedit Szomegk 7 fert.

Rzeźnik Marcin Szomek, starszy cechu rzeźników ze starych jatek 1508,11 może też 1521-25, odziedziczył tę kamienicę po ojcu Stanisławie Szomku posiadającym ją już w 1494, przekazał ją z kolei synowi Markowi w 1516.

[3] dedit Martczyn Darmopich braseator 2 marco Piwowar Marcin Młynkowski zwany Darmopychem nabył ten dom w 1508 od rzeźnika Grzegorza Grzenki.

[4] dedit Grzenko 6 marCo Rzeźnik Grzegorz Grzenko nabył ten dom w 1497 jako posag żony Agnieszki, córki piwowara Macieja Moszyny posiadającego go od 1493.

[5] dedit Mikolay 6 fert.

W 1511 właścicielem domu był piwowar Wojciech. W 1526 wdowa Mikołajowa przekazała dom swemu drugiemu mężowi Stanisławowi Cudnikowi, późniejszemu starszemu cechu piwowarów. [6] dedit Woytzykowa 2 marc.

Piwowar Mikołaj Wojszyk posiadał ten dom od 1475, wdowa Wojszykowa występuje do 1511.

[7] dedit Lyssy Micha12marc.

Piwowar Michał Długi zwany Łysym kupił ten dom w 1495 za 125 grzywien od dzieci piwowara Macieja Złycha. [8] dedit Cunyna 2 marc.

Wdowa po piwowarze Janie Kunie ( lub Kunczu), który posiadał ten dom w 1481, wzmiankowana 1516, w 1518 dom posiadał piwowar Paweł Kuna, zapewne syn, starszy cechu piwowarów 1521-22. . [9] dedit Lawyczsky 2 sexag.

Piwowar Stanisław Ławicki odziedziczył ten dom najpóźniej w 1486 po ojcu piwowarze Marcinie Ławickim (który go nabył w 1459), jego matka Katarzyna wspominana w 1.1466-1471.

-*::.

, lir.

> .

'" .. ...'''

.,

..,.,

'4 !.rrl 'I ( t: ... .:..7' O .. . .'- .'- .1 '. '0' I .:...'.' ...-....:.,... ... '" s.f . .. ..... . - , '

-.

..

. ,.. ... . _.

:ry\ -.

"-- - .

'lł'i;s=; .

.. - -::.. a n = . "" -

./ II , .

.... ,

..

-,,i ! a.

In

.

4". ,__

.'

Ryc. 2. Wroniecka, Żydowska i Szewska na planie miasta z 1728 roku, Zabudowa getta żydowskiego zatarła częściowo średniowieczny układ działek w obrębie tzw. Kunsztatu 1. Szewska; 2. Żydowska; 3. Wroniecka

Jacek Wiesiołowski

[10J dedit Woyteg braseator 16 gr.; Jacobus cramars dedit 12 gr.

Właścicielem kamienicy był w l. 1501-1516 Maciej Cieluch, prawdopodobnie piwowar Kamienicę na rogu obecnej Masztalarskiej wybudował piwowar Piotr Czarny przed 1496. Możliwe, że na jej tyłach były jeszcze dwa domki. Na marginesie nota: a domo 12 gr.

[l1J dedit Grzegors Sthobnyczsky 10 gr.

Właścicielem domu był jeszcze w 1508 piwowar Maciej Orlik, który go nabył w 1493. Możliwe, że był to dom murowany, jako taki wymieniony w 1446. Był to pierwszy dom w podmurnej części ulicy, za kościołem św. Katarzyny i konwentem dominikanek. [12J dedit Tzewela 36 gr.

Rzeźnik Jakub Czwyla otrzymał dom w 1506 od żony Anny, wdowy (od 1493) po rzeźniku Mikołaju Kalwie, który nabyl go w 1488.

[13J dedit Jan Sroka 28 gr.; Mixa carnifex dedit 36 gr.

Rzeźnik Jan Sroka nabył ten dom, położony pod murami miasta, w 1493. Rzeźnik Jan Miksa posiadał do 1504 inny dom na Wronieckiej.

Alia pars [prawa od rynkuJ [14J dedit Wasserfurka 1 marCo Stanisław aqueductor ( odpowiedzialny za miejskie ciągi wodne) i piwowar, wspomniany jako zmarły 1511, wdowa występuje 1514 i 17, nabył plac w 1475, dom był wybudowany przed 1485. [15J dedit pistor Barthos 36 gr.

Piekarz Bartłomiej Szczodrowski nabył dom w 1514 od Doroty, wdowie po piekarzu Bartłomieju Burchardzie zwanym Hagrem. Piekarska rodzina Hagrów posiadała ten dom od 2 ćw. XV w.

[16J dedit Calwyna 10 gr.; dedit Woyteg 12 gr; Ruszek.

Rzeźnik Andrzej Kalwa kupił ten dom w 1504 od Stefana golarza, wdowa Anna Kalwina wzmiankowana 1514 i 17. [17J dedit Szoszczyna UJ.

Rzeźnik Jan Miksa z Sobiesierni sprzedał w 1504 dom bratu Stanisławowi Miksie, zwanemu Zoszczynem, również rzeźnikowi.

[18J dedit Szypyen 36 gr.

Rzeźnik Paweł Sierpień odziedziczył ten dom w 1506 po ojcu(?) rzeźniku Grzegorzu Sierpniu.

[19J dedit Jan Melczars.

Piwowar Jan Mielcarz, zwany Mały lub Flak, nabył ten dom w 1511 od piwowara Macieja Żnińskiego. Zapis połączony linią z następnym.

[20J dedit Tzechotzyna 4 gr; Maly Jan myelczars 1 marco dedit.

Ten dom Agnieszka Ciechocina, wdowa po piwowarze Andrzeju Ciechocie, który go nabył w 1481, sprzedała w 1515 piwowarowi Michałowi Torlopkowi. Możliwe, że w 1514 dzierżawił dom sąsiadki Jan Mały mielcarz. [21J dedit Sczepa 7 1/2 marCo Katarzyna, wdowa po piwowarze Stanisławie Stiepie, przekazała ten dom drugiemu mężowi, piwowarowi Bartłomiejowie Szczapie, starszemu cechu 1511-18, ławnikowi 1520,22-25, który przed 1501 wzniósł tu kamienicę. [22J dedit Andreas Pyeczuch 1 marCo Piwowar Andrzej Piecuch nabył dom w 1501 od szewca Marcina Nogawki, jako opiekuna jakiejś Małgorzaty. [23J dedit Swyrcz 24 gr.; Barthos pellifex dedit 12 gr.

Może jest to dom sprzedany przez Michała Łysego piwowarowi Maciejowi Macioszkowi w 1513.

[24] dedit Andrzegewa Drygala 6 fert.

Piwowar Andrzej Drygała nabył dom narożny przy obecnej uL Mokrej od piwowara Mikołaja w 1513, w 1516 wspomniany jako zmarły.

[25] vacat [!]; Stanislaus Cleczewczigk l marc. dedit.

Być może jest to dom Grzegorza Koszczydołka, który wdowa Jadwiga sprzedała w 1517 piwowalOwi Jakubowi; kuśnierz Stanisław Kleczewczyk vel Drobicki w 1513 nabył jeden z sąsiednich domów. [26] dedit Blaschko Capycza 2 marco Piwowar Błażej Capica vel Capiczka (może Kapica, Kapiczka?), starszy cechu 1519, posiadał ten dom murowany w 1513, przedtem (1486-1503) należał on do piwowara Macieja Knoblocha, który go wymurował. [27] dedit Gregorius Schwyrbyoch 2 sexag.

Grzegorz Szwyrbioch (rzeźnik?) posiadał ten dom 1513-16.

[28] dedit Camola 10 gr.

Piwowar (?) Mikołaj Kamola posiadał ten dom w 1502. Obok był plac z murowanym browarkiem nabyty od bractwa altarystów w 1511 przez rzeźnika Macieja Szemelkę. [29] dedit Jan bednars 60 gr.

Bednarz Jan Zaleski nabył ten dom w 1498 od Barbary, wdowy po bednarzu Stanisławie.

Warsztat bednarski był tam od 1461.

[30] dedit Wyeprzek 36 gr.

Rzeźnik Michał Biały zwany Wieprzkiem posiadał ten dom w 1497, w 1514 wdowa Regina Wieprzkowa sprzedała go krawcowi Marcinowi Kościesze.

[31] dedit Simon Wyelgy 60 gr.

Piwowar Szymon Wielgi nabył ten dom murowany w 1509 od piwowara Mikołaja Malymyszko.

[32] dedit Stanislaus Drobyczsky 1 marco Kuśnierz Stanisław Kleczewczyk zwany Drobicki, starszy cechu 1519,21-22,28-31, nabył w 1513 ten dom, prawdopodobnie murowany, od Elżbiety Korybutki, wdowy po krawcu Macieju Korybucie i Grzegorzu złotniku.

[33] <Martzyn>i Jagnyeschka 3 marCo <tenetur 22 gr> solvit.

Agnieszka, wdowa po krawcu Marcinie, sprzedała ten dom w 1520 krawcowi Szymonowi Kozakowi. Jeszcze w 1513 właścicielem domu był Jakub krawiec.

[k.3] Judeorum platea [Żydowska - lewa od rynku]

[1] dedit Naramowska 4 marc.; Popowsky; farbyrs absolutus novis civis.

Pierwszy dom na Żydowskiej, zwanej wówczas również Sukienniczą, po lewej stronie, za blokiem domów przyrynkowych, narożnikowy przy obecnej Kramarskiej. Po wielkim pożarze w 1463 roku kramarz Grzegorz Sternberg (Pol) skupił w swych rękach w L 1464-71 trzy kolejne parcele, na dwóch bliższych rynku wybudował domy murowane, trzeci był drewniany. Oba murowane przekazał wraz z browarkiem w 1497 córce Hedzie (Jadwidze), onie Wojciecha Oćwieskiego. Po jej śmierci odziedziczyłe je jej młodsza siostra Malgorzata, wdowa po szlachetnym Mikołaju Naramowskim, potomku patrycjuszy poznańskich. Szlachetny Maciej Popowski był pierwszym mężem jej córki Barbary. [2] dedit Martzyn Duksa 1 marc.

Dom wraz z browarkim jeszcze w 1505 stanowił własność spadkobierców Grzegorza Sternberga, zapewne w 1513 Małgorzaty Naramowskiej (może też jej brata Benedykta, prepozyta szpitala św. Ducha we Wrocławiu, popularyzatora historii polskiej i dzieł Jana Długosza na Śląsku).

Jacek Wiesiołowski

[3] dedit Jan sartor 12 gr.

Krawiec Jan posiadał ten dom już w 1486, występował jeszcze w 1518. Tradycja pracowni krawieckiej w tym domu sięgała poło XV w. [4] dedit Szemelka 11 fert.; Matis carnifex dedit.

Rzeźnik Maciej Szemelka, wielokrotny starszy cechu rzeźników ze starych jatek w l. 15091533, nabył ten dom murowany (przed 1499) od rzeźnika Jana Dusia w 1508.

[5] dedit Sperkowsky 36 gr.

Piekarz Mikołaj Sperkowski (Sberkowski) nabył ten dom jako murowany od Piotra cieśli w 1495. [6] vacat; Pol braseator 2 marCo dedit.

Działka określana jako nie zabudowana od 1485. W 1502 posiadało ją bractwo sukienników, od 1503 Bartłomiej Błoszyk, ale od 1508 ponownie wymieniana jako nie zabudowana. Piwowar Pol pochodził z rodziny obemej w Poznaniu od poł. XV w, [7] dedit Sawada pellifex [!] Zapłacił szos w nie określonej wysokości. W 1513 nabył ten dom sukiennik Piotr FolIa od Tomasza, syna Szymona Styrbarczyka.

[8] dedit Petrus Folla 2 marco Sukiennik Piotr FolIa, wieloletni starszy cechu w 1.1503-1518, nabył ten dom w 1497 od Katarzyny, wdowie po sukienniku Janie Waynerze. Przy jego narożnikowym domu, wzdłuż uliczki biegnącej w stronę Szewskiej, były w końcu XV w. jeszcze 3 domki, o ich właścicielach brak wiadomości w wykazie szosu.

[9] dedit Jureg Dobroslowsky 2 marCo Krojownik sukna Jurek Dobrosołowski wraz z żoną Katarzyną byli zapewne dzierżawcami domu. Należał on do Anny Hagrowej, wdowy po starszym cechu piekarzy Bartłomieju, który posiadał go już w 1481. Anna sprzedała go w 1516 szpitalowi św. Ducha. Byl to pierwszy dom chrześcijański w przymurnym bloku po lewej stronie Sukienniczej. Cztery pierwsze działki były w posiadaniu żydowskim, mieściła się tam m. in. synagoga. [10] dedit Gromada 24 gr.

Wawrzyniec Gromada (sukiennik?) otrzymał dom w 1505 od żony Małgorzaty, wdowy po sukienniku Macieju Zegarcie. [11] dedit Massuregk [!].

Zapłacił szos w nie określonej wysokości. Może to Andrzej Mazurek, późniejszy starszy cechu czapników 1525-1531. [12] dedit Fabianus 9 fert.

Sukiennik Fabian, starszy cechu 1514,16,19,21-27, nabył dom w 1497 od żony, być moze Katarzyny, wdowy po sukienniku Hansie Haze. Prawdopodobnie w 1516 właścicielem domu był Maciej Langowski. [13] dedit Woyteg Cochan 60 gr.

Sukiennik Wojtek Kochan (Kochanek) był właścicielem domu już w 1488.

[14] dedit Czehenhaller Nicolaus l marCo Sukiennik Mikołaj ZehnhalIer, starszy cechu 1495-96,1501, z sukienniczej rodziny Zehnhallerów, nabył ten dom w 1481 od sukiennika Andrzeja Obornika (z Obornik?), wspomniany jako nieżyjący w 1518. [15] dedit Gnyasdowa ; Meuszel 12 gr.

Sukiennik Maciej Gniazdo posiadał ten dom w 1501. Wymieniony jeszcze w 1514. W 1518 Anna Gniaździna przekazała go drugiemu mężowi, sukiennikowi Mikołajowi Cnocie.

[16] dedit Matis Szalenyecz 2 marco Jeszcze w 1508 posiadał ten dom sukiennik Mikołaj zwany Przerywanym, który otrzymał go od żony Anny, wdowy po sukienniku Janie Przerywanym, W 1520 Anna (ta sama?) przekazała go mężowi Janowi Roderowi. Był to dom narożny pod murem miasta. [17] dedit Rogek in propugnacul0 6 gr.

Zapewne w wykuszu tkaczy na końcu ulicy Sukienniczej.

[Żydowska - prawa od rynku] [18] dedit Lucasschek 6 gr.

Sukiennik Łukaszek występuje już w 1502, wtedy jego dom określony jest jako retro Cross et Grelka. Był to zapewne domek w uliczce przymurnej, opisany jako pierwszy z budynków po prawej stronie ulicy. [19] dedit Stary Lucasch 6 gr. ; Meusell l marc dedit.

Sukiennik (knap) Łukasz mieszkał w 1511 naprzeciwko wykusza, być może w domu przy uliczce przymurnej w stronę Szewskiej i Kunsztatu ( nie uregulowanej zabudowy dawnej przedlokacyjnej osady przy św. Gotardzie), zajętego w przeważającej części przez Żydów, [20] dedit Lathos 16 gr.

Latosz (sukiennik?), wzmiankowany 1516, mieszkał koło Jakuba Kusza sukiennika, w pobliżu działki po Andrzeju Kroszu, prawdopodobnie w obrębie Kunsztatu, [21] dedit Gyrzyk 6 gr.

Sukiennik Gyrzyk (Jerzy) mieszkał w 1506 i 1513 na Kunsztacie koło sukienników Jana i (Stanisława?) Grelki. [22] dedit Jacobus lanifex; Jacub Dromlygk dedit 10 gr.

Sukiennik Jakub, może identyczny z sukiennikiem Jakubem Kuszą wzmiankowanym w 1516 i 1520. Sukiennik Jakub Dromlik wymieniony w 1520 jako mieszkający na działce po Latoszu. koło sukiennika Jakuba Kuszy, naprzeciw muru, koło działki po Andrzeju Kroszu. [23] dedit Szeculyna 6 gr.

Bliżej nieznana, mieszkała w narożnym domu pod murem (po Andrzeju Kroszu? Mikolaju Zehnhallerze ?) [241 dedit Croschewa vidua 6 marCo Wdowa po sukienniku Andrzeju Kroszu, starszym cechu 1492-99,1502, Nabył on w 1497 drugi dom od muru, a w 1500 dom przymurny. Wzmiankowany w 1508. [25] dedit NickeI Lysszy 36 gr.; Skoffronegk 36 gr. dedit.

Był to dom sukiennika Stefana Milczana, który go nabył w 1511 (lub 1495). Skowronek to może stolarz Jan Skowronek, który w 1509 mieszkał między Żydami (in ter Judeos). [27] dedit Milczan 2 1/2 marCo Sukiennik Stefan Milczan, wielokrotny starszy cechu w 1.1501-1521, posiadał trzy sąsiadujące domy nabyte w l. 1485-1511. Ten dom, w którym mieszkał, posiadał prawdopodobnie już w 1485. [28] Blaszko Wpłaty szosu nie odnotowano. Sukiennik Błażej Nabrzuch, zwany Męczyduszką, otrzymał ten dom narożny w 1485 od żony Agnieszki, wdowy po Janie Furmanie ( lub furmanie). W l. 1513-20 wzmiankowany jest w tym miejscu pusty plac. Obok niego mieściły się, w stronę Szewskiej, jeszcze dwa domki, które posiadał w 1513 farbiarz Jerzy.

[29] Wanglars; Micha!.; Pawel dedit 12 gr.

Wpłaty szosu nie odnotowano ani przy Węglarzu, ani przy Michale. Węglarz wzmiankowany w 1516. Był to jeszcze w 1513 dom narożny Wiodronczyny, wdowy po sukienniku Macieju Wiodronce, który go nabył w 1500.

Jacek Wiesiołowski

[30] dedit Woyteg Cochanek 60 gr.; Spyk mIody dedit.

Wojciech Kochanek, zapewne identyczny z sukiennikiem Wojciechem Kochanem vel Kochankiem zamieszkującym inny dom na Sukienniczej (nr 13). W 1513 nabył go sukiennik Wojciech Styrbarczyk, w 1516 wierzyciele (?) sprzedali go Pawłowi rzeźnikowi.

[31] dedit Thomeg 2 sexag.

Sukiennik Tomasz z Obornik był właścicielem domu już w 1496, wzmiankowany 1513.

[32] dedit CzeIuch 2 marCo Piwowar Maciej Cieluch był właścicielem domu murowanego w 1509. Prawdopodobnie dziedziczył go po ojcu (?) sukienniku Mikołaju Cieluchu, który go nabył w 1482 i wymurował (przed 1498).

[33] dedit CosczeIny Andris absolutus est.

Brak oznaczenia wpłaty szosu. Piwowar Andrzej Kościelny wzmiankowany jako posiadacz domu w 1489, prawdopodobnie wymurował go ok. 1495. Między domem Cielucha i Kościelnego był do 1494 dom sukiennika Piotra FolIi, wzmiankowany jako plac pusty od 1509.

[34] dedit Michal 48 gr.; Gowarzewsky doleator dedit 8 gr.

Rzeźnik Mikołaj Zbąski wzmiankowany jako właściciel od 1514. Poprzednim właścicielem był bednarz Jan, może identyczny z bednarzem Janem Gowarzewskim. [35] dedit Byenko 24 gr.

Rzeźnik Benesz (Bieńko), starszy cechu rzeźników z nowych jatek 1507, nabył dom już w 1487 od kramarki Agnieszki Domaszynki, sprzedał go w 1517 Maciejowi Skórzewskiemu. Być może ten dom był murowany po pożarze w 1463.

[36] dedit Barthos Croschyk 7 marCo Sukiennik Bartłomiej Kroszyk, wielokrotny starszy cechu w 1.1507-20 (może identyczny z rajCo! 1522-24,1532), był prawdopodobnie synem Andrzej Krosza, który nabył ten dom (wymurowany przed 1496) w 1501. Dom posiadał od 1447 krawiec Jakub Krosz, który w 1456 ofiarował go córce. [37] dedit Andreas Bederman 7 fert.

Piwowar Andrzej Bederman, starszy cechu 1482,85-86,88, potem wielokrotny ławnik, wójt i rajca 148'7-1504, burmistrz 1501, rajca dożywotni 1504-1518, zm. 1528. Nabył ten dom w 1478, wymurował przed 1499. Żona Barbara, syn Tomasz Bederman, filozof, poeta, profesor uniwersytetu krakowskiego i rektor Akademii Lubrańskiego. [38] dedit Swogrowa Brak podanej wysokości wpłaty szosu. Prawdopodobnie domek ten znajdował się za domem Bedermana, przy uliczce wiodącej na tyłach bloku przyrynkowego do Szewskiej.

[39] dedit Tendircy 24 gr.; Petrus Magdalon dedit 12 gr.

Paweł Tendercy murarz mieszkał potem na Podgórczu, tutaj zapewne w domku przy uliczce w stronę Szewskiej. [40] dedit Styrbarczig 24 gr.

Nazwisko dopisane do spisu na końcu ulicy Sukienniczej, co nie przesądza o jego lokalizacji.

Prawdopodobnie jest to sukiennik Wojtek Styrbarczyk, który w 1513 nabył (czasowo?) inny dom na Sukienniczej (nr 30).

[k.3v] Summi platea Magna [Wielka - lewa od rynku]

[1] dedit Matis de Ende 11 marCo Krojownik sukna Maciej von Ende, ławnik 1503, rajca dożywotni 1504-1518, burmistrz 1518 i 21, rajca 1519-20, zm. 5 VIII 1524, otrzymał kamienicę (murowaną przed 1477) połączoną

z sąsiednią kamieniczką (murowaną przed 1498) od żony Zofii Czeuchnerówny, córki Mikołaja i wnuczki Piotra, patrycjuszy posiadających te domy od 2 ćw. XV w. [2] dedit Dobrogost 7 fert.

Złotnik Dobrogost nabył tę kamienicę (murowaną przed 1468) w 1513 od złotnika Wernera.

Tradycje warsztatu złotniczego są starsze, gdyż złotnik Sebastian kupił ją w 1498.

[3] dedit Stroy 24 gr.

Rymarz Piotr Stroy, starszy cechu 1524, występuje jako właściciel domu (lub kamienicy) w 1513, będąc prawdopodobnie synem rymarza Piotra Stroy, właściciela domu od 1498. Tradycje warsztatu rymarskiego w tym domu sięgają 2 ćw. XV w.

[4] dedit Clymeg 60 gr.

Siodlarz Klimek, wielokrotny starszy cechu rymarzy w l. 1508-1528, nabył ten dom w 1504 od Urszuli Schonowej. [5] dedit Jenyk 2 marc.; sellator dedit 12 gr.

Rymarz Jan Litwin zwany Jenykiem, wielokrotny starszy cechu w l. 1506-25, nabył ten dom w 1506 od Anny rymarki i sprzedał go w 1517 krawcowi Maciejowi Oczko. Tradycje warsztatu rymarskiego sięgają 2 ćw. XV w. [6] dedit Gener Wrobi Czech l marCo Dorota Wróblewa, wdowa po rymarzu Mikołaju Wróblu, żona Jana Wróbla, przekazała ten dom dzieciom w 1510, a w 1514 zięciowi Andrzejowi rymarzowi, zwanemu Czechem lub Wróblem. Od 2 ćw. XV w. był tam warsztat siodlarski.

(17, ...: · Ą. . -.

'" ..

,.

- , n hl,.I l 'J s: . ,'-.- -. I ".

1 . ,. --.......... , ,.d tl <.

t-- - .9 ' \ D F' l " . -,"';-I' ITf.:,.! <:."".' - '.

ł I" . \i" et

-'

Ryc. 3. Wielka, Woźna i Wodna na planie miasta z 1728 roku. Z wyjątkiem przymurnej części Woźnej działki odpowiadają w zasadzie sytuacji z pocz, XVI w. 1. Wielka; 2. Woźna; 3. Wodna

Jacek Wiesiołowski

[7] dedit WrobI Jan 2 marc.; Marcus arcufex dedit 8 gr.

Rymarz Jan Wróbel, starszy cechu 150l,07---D8, otrzymał ten dom narożny przy obecnej ul.

Klasztornej w 1497 od żony Doroty, wdowy po rymarzu Mikołaju Wróblu; ostatni raz wzmiankowany 1516. Warsztat rymarski byl tam od 1465.

[8] dedit Caspar aurifaber 13 fert.; mulier.

Złotnik Kasper Scholcz, starszy cechu 1520, wielokrotny ławnik i rajca w l. 1516-1540, burmistrz 1526 i 1540, nabył ten dom narożny przy Klasztornej od złotnika Jana. Tradycje warsztatu złotniczego sięgały 2 ćw. XV w. [9] dedit Bernard slothnyk 11 fert.

Złotnik Bernard Gniewomir, starszy cechu 1510-17, posiadał ten dom murowany (przed 1465) w 1504. Tradycje warsztatu złotniczego sięgają 2 ćw. XV w.

[10] Wernar l arc.; Petrus Zeyler 6 gr.

Złotnik Werner mieszkał w domu murowanym (przed 1497), który był własnością szlachetnych Przecława i Mikołaja Potulickich (sprzedali go w 1516 zlotnikowi Andrzejowi). [11] dedit Hanus zellator 60 gr.; Petrus; Jan myecznik absolutus est, quia novus civis. Dom murowany (przed 1497) byl również własnością Potulickich, którzy go sprzedali w 1517 rymarzowi Janowi Jenkowi. [12] dedit Cobolt 1 marc.; Cosmider dedit 20 gr.

Piotr Kobolt z żoną Anną wzmiankowani w 1517, możliwe, że był to również dom murowany. [13] dedit Steffan absolutus novus civis; sellator.

Stolarz Stanisław, starszy cechu 1499-1502, nabył zrujnowany dom (murowany?) w 1496 od Anny Grodzickiej, wdowy po Janie Burcharcie; jako nieżyjący wspomniany w 1505, w 1517 Wojciech Poznański sprzedał nieruchomość ślusarzowi Jakubowi Kośmidrowi.

[14] dedit Martzyn Rzepa 20 gr.; Quaszny antiquus dedit 48 gr.

Ślusarz Marcin Rzepa występuje jako właściciel domu od 1512. Kwaśny stary, zapewne szewc.

[15] dedit Mykath 1 marc.

Szewc Mikołaj Mikat, starszy cechu 1514,16-18, nabył ten dom narożny przy Szewskiej, murowany przed 1514, od Jadwigi Wojtkowej w 1512.

[16] dedit Janeg Nadolny 36 gr.; Paulus sellator 24 ge dedit.

Rymarz Jan Nadolny wzmiankowany jako właściciel narożnikowego domu przy Szewskiej od 1510. [17] dedit Bernowsky stary 48 gr.

Ślusarz Jan Bernowski, starszy cechu 1510-13,16, nabył ten dom w 1491, w 1496 odsprzedał tył swej działki szewcowi Maciejowi Klizie. [18] dedit Woytek Bernowski l marc.

Ślusarz Wojciech Bernowski, starszy cechu 1520, zapewne syn Jana, w 1509 nabyl ten dom, murowany przed 1511, od Łucji, wdowy po Piotrze Adamowym, posiadającym go w 1500. [19] dedit Franczek myecznyk 24 gr.

Miecznik Franciszek Roch, s1. cechu ślusarzy 1506-13, nabył opustoszały plac w 1500 i odsprzedał dom w 1518 Malcherowi patennikowi (wytwórcy patynek). [20] dedit Lenhard serifex 20 gr.; Lucas serifaber 24 gr.

Ślusarz Leonard, starszy cechu 1514, otrzymał w 1510 ten dom od żony Katarzyny (wdowy po ślusarzu Janie Rozbiteckim?), W 1518 Marcin Spyk sprzedał dom Jakubowi szklarzowi (witrażyście?), a ten w 1520 ślusarzowi Marcinowi.

[21] dedit Ambrosi gladiator 24 gr Miecznik i nożownik Ambroży nabył ten dom w 1513 od ślusarza Jana Bernowskiego i wymurował ok. 1514, W 1519 należał on do Wawrzyńca konwisarza (cantrifusor). [22] dedit Roszkowa 12 gr.; Hansz sattler 60 gr dedit (scriptus est supra).

Ślusarz Stanisław Roszek, starszy cechu 1491-93, nabył ten dom w 1487. Wdowa Roszkowa występowała w 1513-16, sprzedała dom w 1516 Janowi miecznikowi. Jan siodlarz wymieniony wyżej jako lokator w domu Potulickich (nr 11). [23] vacat.

Place puste po kuśnierzach Janie Maślance i Macieju Jusko wzmiankowane są w 1514-16.

W 1520 posiadał tą nieruchomość stolarz Jan Skrzetuski młodszy.

[24] dedit Jadam slossars 60 gr.

Ślusarz Maciej Adam, starszy cechu 1496-99,1507,17-18, otrzymał ten dom od żony, wdowy po ślusarzu Adamie w 1496. [25] dedit Matis Sbąski 7 fert.; Albertus myecznygk 24 gr. dedit.

Kuśnierz Maciej Zbąski zwany Kulikiem, starszy cechu 1503-04,1518, nabył ten dom narożny pod murem, koło Bramy Wielkiej, w 1488 od krawca Stanisława Niemierzki. [26] dedit Mathis Patzanowsky 15 gr.

Może mieszkał w jakimś domu przy uliczce podmurnej, może w Bramie Wielkiej.

Altera pars [strona prawa od rynku] [27] dedit Lyssy Pawel 2 sexag.

Kuśnierz Paweł Łysy, wielokrotny starszy cechu w 1.1507-17, ławnik 1519,21, nabył murowany (przed 1460) dom narożnikowy pod murem koło Bramy Wielkiej w 1509 od Stanisława Lwowskiego.

[28] dedit Simon Mrzyglodt 3 marc.

Piwowar Szymon Mrzygłód występuje jako właściciel domu murowanego (przed 1477) w 1507, prawdopodobnie uzyskał go od żony (?) Anny Kędzierzawej, wdowy po piwowarze Janie Mrzygłodzie. Anna Mrzygłodowa (ta sama?) wymieniona 1517.

[29] vacat; Janowsky braseator 1 marCo dedit.

W 1513 wzmiankowana jest działka pusta po Bartoszu piwowarze, w 1517 mieszkał tam, już w domu murowanym, kramarz Franciszek. [30] dedit Matis Tczarnypyotr 11 fert.

Piwowar Maciej Goczałek, zwany Czarnym Piotrem, nabył dom murowany (przed 1478) przez Grodzickich od Wincentego aptekarza w 1513 i odsprzedał go w 1518 rzeźnikowi Błażejowi Goździkowi.

[31] dedit Jacub Myelczars 2 sexag.; sartor Pyerdola dedit 2 gr.

Piwowar Jakub Dachuta nabył dom murowany (przed 1461) od Katarzyny, wdowy po kuśnierzu Aleksym, w 1512, w 1518 określono go jako dom niegdyś Mikołaja Płaczka, w 1520 jako dom dzieci Błażeja. [32] dedit Stan pellifex 4 marc.

Kuśnierz Piotr Stano, wielokrotny starszy cechu w l. 1501-20, ławnik 1517-18, rajca 1523-24, miał tytuł rycerza jerozolimskiego uzyskany w czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej, jako właściciel domu narożnego przy ulicy Ślusarskiej wzmiankowany 1499, wymurował go ok. 1501.

[33] Hanus aurifaber absolutus est, quia novus civis.

Dom narożnikowy przy ul. Krótkiej , obecnie Ślusarskiej, nabył w 1509 Szymon złotnik i miał go jeszcze w 1514. W 1518 posiadał go złotnik Franciszek z żoną Dorotą.

Jacek Wiesiołowski

[34] dedit Andris myecznik 42 gr.

Miecznik Andrzej, starszy cechu ślusarzy 1514,22-23, nabył go w 1502 od kuśnierza Jerzego Filcza. [35] CIosa młody; sutor Jan dedit 20 gr.

Szewc Jan Kloza nabył ten dom od szewca Andrzeja Kwaśnego w 1493 i wymurował przed 1511, młody Jan Kloza, starszy cechu 1525-34, był zapewne jego synem.

[36] dedit Paweł pasznyk 5 fert.

Paśnik Paweł nabył dom w 1510 od złotnika Grzegorza Korybuta i jego żony Elżbiety (może identyczny z Pawłem kaletnikiem, starszym cechu miechowników 1523-32). [37] dedit Woyteg pasznyk 20 gr.

Bliżej nieznany, może właściciel jakiejś oficyny za domem Kwaśnego lub Pawła.

[38] dedit Quaszny mIody 24 gr.; Myecznig Jan absolutus.

Bartłomiej Kwaśny (szewc?) był prawdopodobnie synem Macieja Kwaśnego, ktory otrzymał ten dom od żony Anny, wdowy po szewcu Andrzeju Kwaśnym, właścicielu domu w 1493.

[k.4] [39] dedit Grothkowa 2 marc.; dedit Jacub rymarzs 20 gr; sutor dedit.

Krawiec Maciej Grodek (lub Grotek) otrzymał ten dom od teściowej Doroty Matysowej barwierki w 1507, wdowa Katarzyna, wzmiankowana 1514-16, sprzedała ten dom w 1516 medykowi dr Janowi Szadkowi, który w 1517 odsprzedał go Dorocie Matysowej, [40] dedit Schyppa barbyrs 3 marc.; dedit Matzey; Radło.

Golarz Jan Szypa nabył ten dom w 1509 od Katarzyny, wdowy po szewcu Tymoteuszu Szwogrze. Wdowa Anna Szopina, występująca w 1517, przekazała go kolejnemu mężowi Błażejowi w 1518.

[41] dedit Andris Mrowka l marCo Martzyn barbyers dedit 12 gr.

Piwowar Andrzej Mrówka nabył ten dom narożnikowy przy obecnej Klasztornej w 1502 od Szymona złotnika.

[42] deditJacub słothnyk 3 1/2 marco Złotnik Jakub Barth, wielokrotny starszy cechu w 1.1485-1507, rajca 1495-97, ławnik 1503, posiadał ten murowany (przed 1463) dom narożny przy Klasztornej od 1493. [43] dedit Jan Dudeg 5 marCo Złotnik Jan Dudek, ławnik 1510-12, rajca dożywotni 1513-17, zm. 7 VII 1517, otrzymał ten dom, murowany przed 1493 przez Ostrorogów, od żony Doroty, wdowy po złotniku, również Janie Dudku. [44] dedit Petrus sartor l marCo Krawiec Piotr Białko, starszy cechu 1513, wymieniony w 1501 jako właściciel tego domu murowanego (przed 1491). [45] dedit Simon sartor 30 gr.; Thomeg słossar; noszewnyk.

Dom murowany (przed 1458) stanowił własność szewca Marcina Bryla, który go nabył w 1510 od Barbary, wdowy po szewcu Tomaszu. [46] dedit Matis appotekars 4 marCo Aptekarz Maciej Mrzygłód, ławnik 1513, rajca dożywotni 1516-18, zm. 1529, kupił ten dom murowany (przed 1480) od aptekarza Wincentego w 1506. Dom przylegał do kamienicy przyrynkowej Jana Śmidla. [47] dedit Andreas braseator retro Mrowka 12 gr.

Mieszkał za domem piwowara Andrzeja Mrówki (nr 41)

[48] Jurga myecznygk dedit 8 gr.

Zapewne lokator jednego z budynków, może domu Andrzeja piwowara, gdyż dopisano go, kończąc wykaz mieszkańców Wielkiej, po prawej stronie kolumny, gdzie notowano lokatorów.

Plathea Stricta parwa [Ciasna obecnie Ślusarska]

[1] dedit Swyatkowa 60 gr.

Anna Świątkowa, bliżej nieznana, mieszkała przy rogu Woźnej, po prawej stronie idąc od Wielkiej. W 1519 sprzedała domek szewcowi Wawrzyńcowi Koczonkowi, a w 1520 część nieruchomości za domkiem kuśnierzowi Błażejowi. [2] dedit Jan aurifaber 6 gr.

Złotnik Jan nabył domek po lewej stronie, idąc od Wielkiej, za domem kuśnierza Piotra Stano na Wielkiej, od Pawła paśnika wraz z połową muru pod ziemią (fundamentu?), w 1513 miał żonę Katarzynę. [3] dedit Schamothulka 4 gr.; Pyerdzywol sutor dedit 6 gr.

Nożownik Maciej Szamotulka nabył domek od Doroty Matysewej kuszniczki w 1499, żona Dorota (różna od Doroty kusznikowej) występuje w 1518.

[4] dedit Jurga Szamostrzelnyg 8 gr. .

Jeszcze w 1513 domek należał do Wojciecha nożownika zwanego Kowiesą, który go uzyskał w 1502 od żony Katarzyny. W 1518 właścicielem jego był kusznik Jan Snopek zwany młodym, syn kusznika Jana Snopka. [5] dedit Jan Swyetlig 3 1/2 marCo Garncarz, później budnik Jan Świetlik występuje w 1497 jako właściciel domu, murowanego przed 1470 przez Czeuchnerów, wraz z dwoma sąsiadującymi domkami. [6] dedit Gabrielowa 36 gr.

Mieszkała zapewne w domku wymurowanym przez Czeuchnerów (przed 1477) należącym do spadkobierców mistrza Jana Pieca Bergera, plebana w Przyprostyni i altarysty kolegiaty Marii Magdaleny (zm. po 1491). Był to ostatni dom od Wielkiej po lewej stronie.

[7] Szamostrzelnyczka.

Kusznik Paweł zwany Pau likiem nabył domek naprzeciwko Świetlika, idąc od Wielkiej po prawej stronie, w 1505 od panny Małgorzaty (córki Stanisława bednarza?), występował jeszcze w 1509; w 1515 Franciszek syn Pawła sprzedał go Pawłowi siodlarzowi, a w 1516 Elżbieta siodlarzowa dała go kolejnemu mężowi Stefanowi siodlarzowi. Za domkiem był w l. 1505-19 pusty plac, a potem domek Świątkowej. [8] dedit Wyeprzeg ( scriptus est in pl. Wroniczensi.

Rzeźnik Michał Biały zwany Wieprzkiem, zm. 1514, na Wronieckiej (nr 30) zapłacił 36 gr.

Może posiadał plac pusty między Samostrzelniczką a Świątkową.

[9] dedit Blaschko 24 gr.

Kuśnierz Błażej kupił domek w 1506 od Apolonii, wdowy po kuśnierzu Grzegorzu, który posiadał ten domek od 1477. W 1508 dokupił kawałek ziemi od Jana Snopka celem wykonania kloaki. [10] dedit Jan Snopeg 12 gr.

Kuśnierz Jan Snopek nabył domek, znajdujący się za domem kuśnierza Jerzego Filcza z Wielkiej, w 1503 od Macieja Czaługi. [11] dedit Prassol 20 gr.

Prasoł (kupiec solny) Mikołaj kupił domek w 1509 od Jadwigi Pociesznej, wdowy po kramarzu Janie Pociesznym, który posiadał go już w 1463 Dom znajdował się między Pawłem kusznikiem a Błażejem kuśnierzem.

Jacek Wiesiołowski

[k.4v] Sutorum plathea [Szewska - strona lewa od Wielkiej]

[1] dedit Quaszny stary 48 gr.

Pierwszy dom na Szewskiej po lewej stronie przyległy do domu na Wielkiej należącego do Pangraczów, później szewca Mikołaja Mikata. W 1484 nabył go szewc Madej Białek, w 1506 miała go Białkowa. Szewc Maciej Kwaśny to wielokrotny starszy cechu szewców w 1.1499-1520. Szewc Andrzej Kwaśny miał do 1492 sąsiedni dom, odsprzedany w 1492 Małdrzykowi, [2] dedit Stary MaIdrzyk 24 gr.

Szewc Maciej Małdrzyk stary kupił ten dom w 1492 od szewca Andrzeja Kwaśnego.

[3] dedit Clymeg Maly 12 gr.

Klemens, zapewne szewc, występuje jako właściciel domu 1510-13, od 1517 posiadał go szewc Michał Kozieł. [4] dedit Thomas 24 gr.

Szewc Tomasz nabył dom w 1513 od szewca Stanisława Warchoła.

[5] dedit Nogawffka 12 gr.; CIymeg.

Szewc Marcin Nogawka posiadal ten dom po szewcu Stefanie 1511-13, w 1516 właścicielem był rymarz Piotr Stroy. [6] dedit CoszeI mIody 10 gr.

Szewc Michał Koziełek, starszy cechu 1520, kupił ten dom w 1511 od dzieci szewca Pawła Kozła, posiadającego go od 1496 (prawdopodobnie ożenił się z wdowa po Pawle).

[7] dedit Paskuda 10 gr.; Schydelko.

Szewc Jan Paskuda nabył ten dom w 1478 od sukiennika Marcina Kobiałki, męża wdowy po szewcu Janie Kobiałce, W 1519 posiadał go szewc Wojciech Kurek. [8] dedit Pywo Jan 12 gr.

Jan Piwojan, zapewne szewc, nabył ten dom dopiero w 1516 od Katarzyny,wdowy po szewcu Klimku.

[9] Clymek stary.

Brak zaznaczenia wniesienia opłaty Szewc Klemens nabył ten dom w 1492 od szewca Mikołaja Furmana. Prawdopodobnie oba zapisy odnoszą się do tej samej nieruchomości. [10] dedit CIawegk 12 gr.

W 1514 szewc Paweł Bolek sprzedał ten dom szewcowi Maciejowi Bolkowi, w 1516 Maciej Klawek - prawdopodobnie identyczny z Maciejem Bolkiem - sprzedał go introligatorowi Walentemu, [11] dedit GoIy Jan 12 gr.; BIasius ibidem dedit 8 gr.

Szewc Jan Goły jan (Golian) nabył ten dom w 1494 od Katarzyny Zemłowej.

[12] dedit Stari BoIeg 12 gr.

Szewc Paweł Bolek, zwany starym Bolkiem, nabył ten dom w 1505 od Tomasza Kulki, prawdopodobnie syna szewca Piotra Kulki, posiadającego ten dom już w 1465. Wdowa Kulczyna występuje w 1489-96. [13] dedit Skowronegk 36 gr.

Stolarz Jan Skowronek, starszy cechu 1512, nabył ten dom w 1514 od Barbary Głowiny, wdowy po szewcu Marcinie Świaniagłowie, posiadającym go od 1497. Skowronek posiadał też od 1508 roku dom sąsiedni, który nabył od szewca Serwacego. Był to dom narożny, przy bocznej uliczce biegnącej od Wronieckiej i Żydowskiej, może na wysokości obecnej Mokrej. Naprzeciwko domu był browar Andrzeja Bedermana.

[Przed Mnichy] [14] dedit Szamostrzelnyczka [O; ibidem Wysliczsky pellifex dedit 12 gr.

Dorota Matysowa kusznikowa (samostrzelniczka) nabyła ten dom w 1505 od dzieci stolarza Piotra, odsprzedała go w 1512 Agnieszce Szwogrowej, a ta w tymże roku księdzu Stanisławowi z Młynów. Dom ten, narożnikowy, rozpoczynał grupę domów na Szewskiej określaną "przed mnichy", czyli naprzeciwko kościoła i klasztoru dominikanów. Nazwa ta przeniesiona została również na domy przy obecnej Dominikańskiej zamieszkałe przez dewotki z dominikańskiego kręgu. [15] Lyschkowska ; Rosczynsky.

Katarzyna Liszkowska nabyła ten dom w 1510 od Małgorzaty Bogdanczanki, córki znanego młynarza Tomasza Bogdanki. [16] Gostynska.

Dom ten, określany jako położony naprzeciwko studni (ex opposito fontis), należał prawdopodobnie do 1510 do Macieja Foczka, potem posiadała go jakaś "Bylaska", w tymże 1510 nabył go krojownik sukna Kasper Gracz. [17] dedit Jan Tysscher [!]; Clawicordegk 6 gr.

Stolarz Jan Pizdek, wielokrotny starszy cechu w l. 1503-1522, posiadał ten dom od 1483, w 1519 Bartłomiej Kroszyk odsprzedał go Kasperowi Graczowi. Jan Klawikordek (lub Klawikorda, może muzyk?) występował jako właściciel domu przy Szewskiej w l. 1510-12. [18] dedit Waczlaw sartor 12 gr adorno.

Krawiec Wacław był właścicielem innego domu przed Mnichy w 1.1503-08, który odsprzedał młynarzowi Tomaszowi Bogdance. [19] dedit Hanslewa 6 gr.; Patcochowa.

Ani Hanzlewa, ani Pa koszowa nieznane. Może mieszkały w jednym z przynajmniej trzech domów w podmurnej części ulicy należących do szlachty, która nie płaciła szosu.

Altera pars [ strona prawa od Wielkiej] [20] dedit Jan Tysschar 60 gr.; Andreas; malars.

Stolarz Jan Skrzetuski, starszy cechu 1516-18, nabył działkę w 1503 (lub wcześniej w 1495) po Stanisławie stolarzu. Z jednej strony domu, naprzeciw kościoła dominikanów, był narożny ( przy Dominikańskiej) dom begudek, dewotek dominikańskich. z drugiej dom należący do klasztoru cysterek z Owińsk. [21] Glupowska cum genere Simone.

W 1506 Barbara Tomkowa mydelniczka przekazała dom murowany (przed 1499) mężowi Tomkowi szewcowi. W 1519 miała go Katarzyna Łazarka. może identyczna z Głupowską.

W 1505 z sąsiadujących działek: Tomka mydelnika, Mikołaja Długosza, Wojciecha Dudka, Andrzeja Szczęsnego i Małymiszka płacono czynsz ziemny cysterkom owińskim.

[22] dedit <glad> Dlugosch 1 marc.

Szewc Mikołaj Dlugosz, zwany Wielikim lub Krobskim, starszy cechu 1501,13, otrzymał dom od żony Doroty, wdowy po szewcu Marcinie. [23] dedit Dudeg Nicolaus 24 gr.

Szewc Mikołaj (lub Jan?) Dudek występuje od 1501, może syn szewca Wojciecha Dudka, który nabył ten dom w 1489. [24] dedit Andreas Sczeszny 12 gr.

Szewc Andrzej Szczęsny kupił dom w 1505 od Małgorzaty Juszyny, wdowy po szewcu Macieju Jusze, który posiadał go już od 1465.

[25] dedit Maly Mischko 24 gr.

Szewc Mikołaj Krzywosz, zwany Mały Miszko, nabył dom w 1496 od Małgorzaty Salsy.

Jacek Wiesiołowski

[26] dedit Czygan 8 gr.; Rosczinska 4 gr.

Cygan, może też szewc, występuje jako właściciel od 1511.

[27] Curegk Woyteg ; Paczoska 4 gr dedit.

Wojciech Kurek, może też szewc, występuje od 1503, ostatni raz wzmiankowany 1511.

[28] dedit Miody Maldrzyk 24 gr.

Szewc Maciej Małdrzyk, zwany młodym Małdrzykiem, nabył ten dom od nożownika Jana Pątnowskiego, który otrzymał go od żony Jadwigi, wdowy po kramarzu Tomaszu Mazurku, posiadającym ten dom od 1500. W rękach rodziny Mazurków dom znajdował się od 1459. [29] dedit Skopkowa O m.

Skopkowa, wdowa po szewcu Mikołaju Skopku, który posiadał dom w 1497, występuje od 1500, w 1502 przekazała go Maciejowi Skopkowi, w 1516 nabył ten dom szewc Maciej Kwaśny od ks. Hieronima Białka, [30] dedit Warchol 30 gr.

Szewc Stanisław Warchoł, starszy cechu 1513, nabył ten dom murowany (przed 1514) dopiero w 1515 od szewca Mikołaja Mikata posiadającego go od 1499. [31] dedit Bawol Woyteg 24 gr.

Szewc Wojciech Bawół (lub Bawołek), starszy cechu 1509-10,23-24, nabył ten dom w 1490 od dzieci szewca Mikołaja Mikułki. [32] dedit Doctor Kaszpaska 1 marco Szewc Paweł zwany Doktor nabył ten dom w 1507 od Katarzyny Naramowej.

[33] dedit Laurenti Coczoneg 36 gr.

Szewc Wawrzyniec Koczonek, starszy cechu 1512, występuje jako właściciel domu po szewcu Michale Matrasie od 1510. Był to ostatni dom na Szewskiej, przyległy do domu złotnika Macieja Ruska z Wielkiej.

[34] dedit Dudeg 24 gr.

Pozycja dopisana. Mikołaj Dudek z identyczną opłatą figuruje wyżej (nr 23), może chodzi o szewca Jana Dudka występującego od 1501.

[k.S] Bedelli plathea [Woźna - strona lewa od rynku]

[1] dedit Lys pellifex 32 gr.; Heletala dedit 6 gr.

Kuśnierz Mikołaj Fochs, zwany Lisem, starszy cechu 1480,88-93,1502-04, posiadał ten dom na rogu obecnej Klasztornej, na lewo od rynku, od 1490, w 1503 sprzedawał go kuśnierzowi Adamowi Marszałkowi, a w 1515 sprzedał piwowarowi Andrzejowi Jackowskiemu, wdowa Dorota Andrzejowa przekazała go w 1517 nowemu mężowi, piwowarowi Maciejowi Mikoszowi. [2] dedit Wlaszlowa 4 gr.

Zapewne mieszkała w domku przy ulicy Klasztornej, za blokiem przyrynkowym. W 1509 ks. Zachariasz sprzedał go kuśnierwwi Mikołajowi Oleksie. [3] dedit Myregk 12 gr a domo et ab alia hac vice absolutus esl.

Kupiec Franciszek Mirek (żona Małgorzata 1516) występuje jako właściciel w 1514, poprzednio dom miał kupiec Jan Mirek (jego ojciec ?, nieżyjący w 1509), który go kupił w 1490 od kramarki Katarzyny Grabintalowej. [4] dedit Czygann 36 gr.; Sduneg; Skoczkowa przekupka.

Murarz Szymon Cygan kupił dom w 1511 od Jerzego Strusia (Strausa), mieszczanina krakowskiego, Małgorzata Strusiowa (jego matka?) kupiła ten dom w 1495.

[5] dedit Blyszkawa 12 gr.

Kramarz Bartłomiej Błyskawa, ławnik 1502-03, rajca dożywotni 1504-08, zm. 1508, kupił dom w 1475 od wdowy Elżbiety Pampkowej. Przy jego domu znajdował się wymieniany do 1494 dom budnika Jana Sikuty. [6] dedit Swyateg 1 marc.; pellifex dedit.

Piwowar Świątek nabył ten dom prz rogu Ciasnej (Ślusarskiej) w 1497 od piwowara Jana Sepelina, wdowa Świątkowa sprzedawała go w 1519 i 1520.

[Strona prawa od rynku] [7] dedit Waczlaw penes balneum 20 gr.

Łaźnia murowana (przed 1439) przez Mikołaja Czeuchnera Fetternikla była od 1477 własnością burmistrza Jerzego Boka, po którym odziedziczyła ją córka Łucja, żona Piotra Adamowego. Za łaźnią był domek nabyty przez nią w 1508 od dzieci piwowara Jana Danka, dalej w stronę murów były prawdopodobnie tylko nie zabudowane na stałe tyły działek z Wodnej. [8] dedit Woytegk Osdzylys 1 marco Rzeźnik Wojtek Oszylis otrzymał ten dom naprzeciwko łaźni w 1504 od teścia, rzeźnika Piotra Latko zwanego Kopciem, który posiadał go już w 1470. W posiadaniu Kopciów dom był od 1444. [9] vacat. .

Działka będąca w posiadaniu Oszyli sów od 1449, użytkował ją rzeźnik Wawrzyniec Oszylis (do 1484), potem określana była jako opustoszała.

[10] dedit Michal pistor 6 fert.; Clymeg pistor 12 gr dedit.

Dom murowany (przed 1503) był od 1484 własnością piekarza Jerzego, starszego cechu 1504,06-08, który go uzyskał od żony, wdowy po piekarzu Andrzeju Scho1cu, ostatni raz wzmiankowany w 1508, w 1514 Jadwiga ( córka Jerzego? Scholca?) przekazała go synowi Grzegorzowi piekarzowi. Tradycja piekarni w tym domu trwa od 1442.

[11] dedit Hanus Rewss 60 gr.

Kramarz Jan Reuss (Rewss), starszy bractwa 1527(?), wystąpił jako właściciel z żoną Zofią w 1503, poprzednikiem był medyk dr Jan Niger, który go kupił w 1502 od kupca Kiliana Śmidla.

[12] dedit Marschalek 8 gr.; Michalowa dedit 8 gr.

Dom był własnością kuśnierza Michała Jarchina od 1499, wdowa Anna Michałowa występuje od 1511. Marszałek, to zapewne kuśnierz Adam Marszałek, przejściowo właściciel domu na Woźnej (nr 1).

[13] dedit Greger Libeheneg 60 gr.

Piwowar Grzegorz Libehenek posiadał dom w l. 1514-15, poprzednio był tam rzeźnik Walenty Osikoń (1511-12), potem Maciej Libehenek od 1520. [14] dedit Sobala 1 marc.; Szwesza trambaczka.

Kuśnierz Wojciech Soboła (żona Agnieszka 1509) nabył narożny dom z browarkiem, za kamienicą przyrynkową Mikołaja Grodzickiego, w 1511 od kuśnierza Mikołaja Zegarta i sprzedał go w 1515 piwowarowi Andrzejowi Latkowskiemu. Świeża trębaczka może wdowa po miejskim trębaczu. Po tym wpisie opuszczono 4 linie i dopisano następne cztery wpisy: [15] Smolka carnifex dedit 20 gr.

[16] Costrzynegk carnifex 18 gr.

[17] Paulus Dambny 12 gr.

[18] Capustha carnifex 36 gr.

Osoby te, bliżej nieznane, mogły mieszkać w przymurnej części ulicy (po prawej?), za obecną Ślusarską w stronę nie wymienionych w spisie szosu wykusza katowskiego i domku woźnego.

Jacek Wiesiołowski

[k.Sv] Aquatica plathea [ulica Wodna, strona lewa]

[1] dedit Blaschko kramars 5 mare.

Kramarz Błażej Koperszmidt, starszy bractwa 1507-18, nabył w 1502 dom (murowany przed 1484, wraz z dwoma sąsiednimi domami, przez Mikołaja Wildę) od sukiennika Jerzego Klimka. Przy jego domu w stronę rynku były jeszcze dwie działki: narożnikowa (pusta 1501) mieściła stajnię Łukasza Górki, druga zaś w 1516 stajnię rzeźnika z Wodnej (nr 20) Macieja Makówki.

[2] dedit Jacub Wylda 1 marco Krojownik sukna Jakub Wilda, syn Mikołaja Wildy, ławnik 1514,21-22, odkupił w 1507 dom murowany przez swego ojca (przed 1484) od kupca ruskiego Artyczki, który go nabył w 1495. [3] dedit Jan Bedermaneg 60 gr.; Schram sartor dedit 8 gr.

Dom murowany (przed 1484) przez Wildę należał do Agnieszki Dankowej, wdowy po piwowarze Janie Danko, który go nabył od córek Jana Wildy w 1494 wraz z murowanym browarkiem. Był to dom narożny przy obecnej Ślusarskiej. [4] dedit Martzyn Cosczescha 3 marco Krawiec Marcin Kościesza, starszy cechu 1509,16-18, nabył dom narożnikowy przy Ślusarskiej, wraz z browarkiem, w 1504 od kramarki Barbary Nolliny, która miała go po mężu od 1485. [5] dedit Martzyn Wyrambeg 3 1/2 marco Maron Wyrębek występuje w 1513 jako właściciel domu z browarkiem po piwowarze Macieju Kruszynie, zwanym Wielkim Maćkiem, posiadającym go od 1495, w 1518 miał go Mikołaj Kozak. [6] dedit Jacub Oppasza 16 gr.; Swynka barbyrs; Tzwelyna 6 gr. dedit Krawiec Jakub Opansa (Opęsa) nabył dom w 1504 od rzeźnika Mikołaja Dybasa posiadającego go w 1501, przekazał go w 1518 zięciowi Wojciechowi Opansie. [7] dedit Pawel carnifex circa Opasa; Dambny dedit 12 gr.

Rzeźnik Paweł mieszkał może w domu tylnym lub był lokatorem Opansy.

[8] vacat Pusta działka po golarzu Jakubie, mieszkajacym tu do 1495, występuje od 1501.

[9] dedit Martzyn Wasserfur 7 fert.

Woziwoda Maron mieszkał w 1512 w domu murowanym (przed 1494) przez piwowara Marcina Okrągłego, właściciela domu od 1476, w 1514 kupił go od Łukasza Okrętki.

[10] dedit Franczeg cramars 1 marco Kramarz Franciszek Płachta występuje jako właściciel domu od 1485, może identyczny ze starszym bractwa 1519,27. [11] dedit Nicolaus Scheyka 6 fert.; Varias carnifex 24 gr dedit.

Piwowar Mikołaj Szyjka (Scheyka) kupił ten dom w 1492 od rzeźnika Jakuba Wielkiego.

[12] dedit Michal Nądza 3 1/2 marco Piwowar Michał Nądza (Nędza), zwany Karczek, występuje od 1506 jako właściciel domu po rzeźniku Bartoszu i Dorocie Piecach, wymurował dom (przed 1513), w 1506 nabył sąsiednią działkę (pustą od 1485) od Wojciecha Święcikobyły. [13] dedit Wyetzoreg 24 gr.; Woyteg pistor 5 gr dedit.

Stanisław Wieczorek z żoną Anną występują od 1517 jako właściciele narożnikowego domu pod murem. W 1506 był tam jakaś Wieczorkowa. Tradycje piekarni w tym domu trwają od 1446.

[strona prawa od rynku] [14] dedit Olexa 8 gr.

Dom narożnikowy pod murem był do 1494 własnością Stanisława Mizgały zwanego Libchen.

Zapewne do jego właściciela odnosi się zapis o Libehenku (nr 21) umieszczony niewłaściwie w środkowym bloku Wodnej, [15] dedit Pruschynowsky 3 1/2 marCo Piwowar Marcin Prusinowski nabył dom w 1494 od Małgorzaty, wdowy (córki?) po Mikołaju Schone posiadającym go już w 1463. Obok znajdowała się dom kupiony w 1502 od kramarki Heleny Michałkowej przez Jakuba Wildę, mieszkającego też na Wodnej (nr 2).

[16] dedit Jan Bednars 1 marco Bednarz Jan posiadał prawdopodobnie dom na działce po bednarzu Macieju Rychliku występującym 1488-1502. Prawdopodobnie obok był dom kramarza Bukowskiego (por. nr 22). [17] dedit Andreas Baraneg 36 gr.; Martzyn carnifex ; bednars.

Andrzej Baranek (rzeźnik?), prawdopodobnie syn Bartosza Baranka, miał prawdopodobnie dom na działce przyległej do domu ojca, należącej uprzednio do bednarza Macieja występującego do 1487, potem pustej jeszcze w 1508. [18] dedit Barthos Baranegk 2 marCo Rzeźnik Bartosz Baranek, starszy cechu rzeźników z nowych jatek 1509-14, kupił dom w 1487 od Macieja budnika. Do 1482 posiadał ten dom krawiec Stanisław Baran. [19] dedit Budzylowsky 42 gr.; Andreas carnifex dedit 48 gr.

Krojownik sukna Mikołaj Budziłowski, starszy bractwa 1519-20, nabył dom w 1512 od Łucji Piórówny, wdowy po kupcu Jakubie Sternbergu zwanym Pióro. Dom nabyła w 1481 jej matka Barbara Hektorowa, wdowa po Piotrze Pióro sołtysie winiarskim. [20] dedit Matis MakowHka 6 marco Rzeźnik Maciej Makówka nabył ten dom w 1486 od piwowara Andrzeja Kościelnego, wymurował go przed 1504, [21] dedit N. Lubeheneg 6 fert. gr. 10 Libehenek (Mikołaj?), zapewne syn piwowara Stanisława Mizgały zwanego Libchen, posiadacza podmurnego domu (nr 14), być może zapis niewłaściwie umieszczony. [22] dedit Martinus Bukowsky 2 marc.; Andreas braseator dedit 48 gr.

Kramarz Marcin Bukowski, starszy bractwa 1517-18, prawdopodobnie zajmował dom w podmurnej części ulicy, między Janem bednarzem (nr 16) a Andrzejem Barankiem (nr 17), który należał uprzednio do kotlarza Wojciecha Biskupa i jego żony Katarzyny (od 1457), która go przekazała szpitalowi św. Ducha, [23] Dampnyczky Doktor medycyny Mikołaj Dembnicki, ławnik 1509, rajca dożywotni 1510-18, burmistrz 151820,25,30, nabył w 1508 dom murowany narożny (przy obecnej Klasztornej) od krojownika sukna Pawła Walkiera, który go wymurował przed 1498.

[24] dedit Andreas Stettner 6 1/2 marco Kupiec Andrzej Stettner nabył w 1509 od kupca Jana Bana dom murowany (przed 1492) przez kupca Jana Walkiera. Dwie sąsiednie działki na narożniku Klasztornej nabył w 1473 kasztelan poznański Piotr Szamotuiski i wymurował na nich kamienicę stanowiącą początek obecnego pałacu Górków. [25] dedit Petrus Gehelhor 7 marco Złotnik Piotr Gelhor, starszy cechu 1499,1502-03, potem wielokrotny ławnik i rajca w 1.15041534, nabył w 1491 dom murowany (przed 1462) przez krojownika sukna Łukasza Koperszmidta od spadkobierców jego syna Mikołaja Łukaszowego.

Jacek Wiesiołowski

[26] Brosy bednars 14 gr.

Bednarz Ambroży (Brosy), starszy cechu 1518, dopisany do spisu, był pewnie nabywcą którejś działki pustej w przymurnej części ulicy.

[k.6] Caprina plathea [Kozia, od 1519 zwana ulicą św. Stanisława, obecnie Świętosławska]

[1] dedit Andris auri£aber 66 gr.

Dom narożnikowy, po lewej stronie idąc od rynku, obecnie na tyłach palacu Górków, należał do złotnika Piotra Gelhora z Wodnej, który nabył go w 1509 od Mikołaja Morczana. Wymurowany przed 1517, kiedy Gelhor sprzedał go szlachetnemu Przecławowi Potulickiemu. Złotnik Andrzej, może Andrzej Strencz, starszy cechu 1518-19,23-24.

[2] dedit Aman Herp 48 gr.

Kramarz Aman Herb, wielokrotny starszy bractwa w L 1496-1516, miał dom murowany (przed 1511), narożny, w uliczce wiodącej do kościoła, obok domu Gelhora.

[3] Hanus Pawler.

Brak poświadczenia wpłaty. Niżej pozostawiona wolna linia na wpisanie nieruchomości (nr 4).

---!' ł.::-:-: ; O ... / tfI;\1

CI>

..

'"

..

..... ..,..

-:....." ;* .

.. '''1/;'' r, ,,1> ,'" . .. "j ," "ił' .,

...

Ryc. 4. Kościół św. Marii Magdaleny, Świętosławska i Wrocławska na planach miasta z 1728 roku. Wrocławska i częściowo Świętosławska zachowały układ działek z pocz. XVI w. Wybudowanie kościoła, starego i nowego kolegium jezuickiego wprowadziło znaczne zmiany w części podmurnej. 1. Kościół św. Marii Magdaleny; 2. Świętosławska; 3. Wrocławska

[5] dedit Blaszko Crohmer 4 1/2 mare.

Kramarz Błażej, starszy bractwa 1507-18, nabył dom murowany od Pawła Walkiera w 1509.

Dom stał obok domów należących do Walkiera, na tyłach Wodnej, przy starym cmentarzu otaczającym kolegiatę Marii Magdaleny (obecnie plac Kolegiacki), naprzeciw głównego wejścia do kościoła. [6] dedit Michał kanngissar 1 marco Konwisarz Michał nabył w 1516 inny dom od krawca Macieja Kurnickiego, w 1514 mieszkał zapewne w jednym z domów Walki era przy starym cmentarzu. [7] dedit Jacub Sklars gr absolutus est propter laborem fenestrarum ad Corpus Christi.

Ani szklarz Jakub, ani jego witraże w kościele karmelickim Bożego Ciała nie są znane.

[8] dedit Wyrsbynka cum genero 18 gr sine genero.

Kramarka Urszula Wierzbinka, wdowa po Jerzym Lodwigu, posiadała domek dobudowany do muru. przylegający z prawej do Ciemnej Bramki, który jeszcze w 1506 należał do dewotki Doroty Merklowej, w 1513 przekazała prawo do 1/3 domku zięciowi Jakubowi Myśliborskiemu, mężowi jej córki Anny. [9] Casperheydzyna.

Urszula, oddająca się dewocji i dobroczynności wdowa po krojowniku sukna i wielokrotnim rajcy i burmistrzu Kasprze Heydzie (zm. przed 1491), który wzniósł przymurny domek murowany koło późniejszego domku Wierzbinki (przed 1490). . [10] dedit Jan Gerlin 3 sexagen.

Kramarz i kupiec Jan Gerlin, wielokrotny ławnik i rajca w 1.1493-1503, rajca dożywotni 1504-1518 (zm.1518), posiadał dom murowany (przed 1472) położony w uliczce po prawej stronie, idąc z Koziej do kościoła, graniczący z tyłu z budynkiem plebanii św. Marii Magdaleny, położony w pobliżu wejścia do kościoła. Nabył go w 1491 od Barbary Goczałkowej, sąsiadował z domem kramarza Tomasza Reszki. Wymurował go na nowo w 1498, w 1509 sprzedawał go Katarzynie zWidawskich Knorowej, ostatecznie jednak przekazał jej inny swój budynek dokupiony od Pawła Walkiera. [11] Margonska.

Właścicielką domu między Gerlinem a Kruczkiem była w 1509 kramarka Reszczyna (2-0 Wielżyńska), która odziedziczyła go po mężu Tomaszu Reszce, który ten dom posiadał w 149B. [12] dedit Crutczeg Stossyk 3 marco Kramarz Marcin Kruczek, zwany Stoszyk, w 1508 posiadał trzeci dom w uliczce wiodącej do kościoła, po prawej stronie, naprzeciw posesji Pawła Walkiera; nabył go w 1499 od kramarza Bernarda Zambockiego. [13] dedit Jacub Clysa 2 mare.

Nieznany wśród mieszkańców Koziej, natomiast znany piwowar, ławnik i rajca Wawrzyniec Kliza posiadał murowany (przed 1510) browar przy uliczce przymurnej w stronę Wrocławskiej. [14] dedit Urban Kanngisser 6 fert.

Konwisarz Urban nieznany bliżej.

[15] dedit Mathis Kurniczsky 2 marco Krawiec Maciej Kurnicki, starszy cechu 1510,12,16, ławnik 1513-14, jako mąż Doroty Lubikównyotrzymał w 1512 dom narożny przy Koziej ( na lewo idąc od rynku) i uliczce wiodącej do kościoła od swego teścia księgarza i ławnika Piotra Lubika (który zachował sobie dożywocie). W 1513 dokupił sąsiednią parcelę po Grzegorzu krawcu i odsprzedał ją w 1516 Michałowi konwisarzowi, który w 1519 wymurował tam dom. Po Kurnickim dziedziczyły w 1519 córki Anna i Agnieszka i żona (druga) Katarzyna.

Jacek Wiesiołowski

[16] dedit Pawel sartor dictus Pauligk Sthossigk 30 gr.

Krawiec Paweł, zwany Paweł Stosik (lub Stoszyk), zajmował działkę po lewej stronie Koziej po Andrzeju krawcu i jego żonie Katarzynie, którzy ją nabyli w 1510 od Łucji Adamowej. [17] dedit Stanislaus sartor 3 1/2 marco Krawiec Stanisław nabył dom po lewej stronie Koziej w 1502 od furmana i handlarza Wojciecha, wymurował dom przed 1516. [18] dedit Toffel pistor 30 gr.

Piekarz Wawrzyniec Toffel dziedziczył (?) dom po lewej stronie Koziej po piekarzu Wojciechu Tofflu, który go otrzymał w 1490 od żony Doroty, wdowy po Tofflu piekarzu mieszkającym tu już w 1478. Za tym domem znajdowała się kamienica (przed 1491) i łaźnia na rogu Gołębiej w posiadaniu Stanisława Helta. [19] dedit Valenta 2 marCo Piwowar Walenty, starszy cechu 1488-90,95, posiadał dom murowany (przed 1495) z browarem pod murem, przy uliczce biegnącej w stronę Wrocławskiej (obecnie Gołębiej), Wdowa Agnieszka, występująca od 1511, przekazała posesję bratankom Janowi i Szymonowi, synom rzeźnika Matusza w 1514, zatrzymując sobie dożywocie. Naprzeciw jej domu, w stronę kościoła św. Marii Magdaleny, znajdowały się pod murem dwie działki z browarkami, które ks. Mikołaj Goźdź, syn piwowara Mikołaja Goździa, przekazał w 1504 szpitalowi św, Gertrudy (następnie był przy murze szpital św. Gertrudy i szkoła parafialna), [20] dedit Martzyn furman 3 1/2 marco Piwowar Marcin Furman mieszkał na Koziej, po prawej stronie idąc od rynku, już w 1506, lecz kupił ten dom dopiero w 1518 od Stanislawa Helta. Za jego domem w stronę rynku był dom należący od 1447 do szlachetnych Tomickich z Tomic i Iwna. [21] dedit Janowa Cramarka plathnerka 36 gr.

W domu należącym do Ulryka Helta ( przedtem Mikołaja WiIdy), obok Marcina Furmana, 111 ieszkał w 1506 jakiś płatnerz, w 1518 kupiła go od Stanisława Helta Małgorzata płatnerka w tymże roku wzmiankowana tu Anna płatnerka, która w 1520 jako żona Stanisława Wronowskiego, burmistrza średzkiego, sprzedała go kramarzowi Jakubowi. [22] dedit Woynowsky 4 marco Piwowar Michał Wojnowski, starszy cechu 1518, nabył ten dom narożny, za nowymi jatkami rzeźniczymi na tyłach domów przyrynkowych, pierwszy po prawej stronie idąc od rynku, w 1501 od rzeźnika Mikołaja Kołaczka, który go nabył w 1496 od kramarki Anny Burchartowej. [23] dedit Pawlowyczsky braseator 60 gr.

Piwowar Pawłowicki bliżej nieznany, występuje na Wrocławskiej.

[k.6v] Wratislaviensi platea [Wrocławska - strona lewa od rynku]

[1] dedit Gregorius sartor 1 marco Krawiec Grzegorz mieszkał tu w 1509 (w bocznej uliczce, za domami przyrynkowymi, obok nowych jatek rzeźnickich, koło Jana Kuny), w 1513 nabył domek od dzieci krawca Jana Krówki [2] dedit Jan Kuna 36 gr.

Krawiec Jan Kuna, starszy cechu 1520, mieszkał tu w 1507 w domku murowanym ( przed 1507) na tyłach domu przyrynkowego Kunczy Wildy hafciarza, obok nowych jatek. W 1509 nabył, wraz z żoną Ludmiłą, dom od swego teścia golarza Andrzeja Czecha. [3] dedit Clymegk 6 fert.; <Paulus>; Pawel sartor 24 gr.

Jeszcze w 1509 dom murowany (przed 1499) należał do kupca Andrzeja Puhana, który go nabył w 1487.

[4] dedit Quinterna 6 fert.

Jeszcze w 1509 dom należał do rzeźnika Wojciecha Białka, który nabył działkę w 1489.

[5] dedit Jan Duss 2 marco Rzeźnik Jan Duś, starszy cechu rzeźników z nowych jatek 1508-09,11-13, nabył dom murowany (przed 1492) od dzieci rzeźnika Marcina Rokity, który go nabył w 1486. [6] dedit Franczeg Kytha 60 gr.

Franciszek Kita otrzymał dom murowany (już przed 1447) od matki Reginy Kiciny, wdowy po krojowniku sukna Macieju Kijku (Kicie), który go nabył w 1499, [7] dedit Pawel Slyduch 2 marco Piwowar Paweł Złyduch nabył ten dom, murowany przed 1443 wraz z sąsiednimi przez Bergerów, w 1486.

[8] dedit Carull 24 gr.; Zophia Bargerowna.

Dom murowany (przed 1443) przez Bergerów należał jeszcze w 1512 do Macieja Bergera, który go odkupił od Macieja Osła. W 1514 wymieniony Łukasz Carul (Karnl), w 1516 Cherubin Berger (zm. 1518), od 1519 miał go Jan Szaluga. [9] dedit Jacub Danko 2 marco Piwowar Jakub Danko, starszy cechu 1520,25-28, powinowaty lub krewny Bergerów, nabył dom murowany (przed 1443), narożny przy Gołębiej, w 1494 od spadkobierców Jana Bergera i Piotra Rodera. [10] dedit Jan braseator retro Pszolka dictus Pawlowyczsky 60 gr.

Piwowar Jan Pawłowicki wymieniony już poprzednio przy Koziej.

[11] dedit Pszolka pileator 48 gr.; Mathis murars dedit 6 gr.

Dom narożny przy Gołębiej nabyła w 1503 Jadwiga, żona Wojciecha Twardogłowca, w 1503 wymieniona jako Pczołczyna, mogła więc być żoną czapnika Pczółki (=Pszczółki). Sprzedała go w 1513 piwowarowi Walentemu Magowskiemu (mężowi?), zwanemu również Pczółką.

[12] dedit Powrosznyk 60 gr.

Powroźnik Maciej Gerngruss nabył dom w 1501 od Małgorzaty Garbowskiej.

[13] dedit Clysa Wawrzynecz 5 marco Piwowar Wawrzyniec Kliza, wielokrotny starszy cechu w 1. 1503-16, wielokrotny ławnik w 1. 1516-35, rajca 1520, otrzymał dom w 1495 od żony Doroty, wdowy po rzeźniku Jakubie Klizie, i wymurował go w 1496.

[14] dedit Jadam carnifex 6 marco Rzeźnik Adam ( lub Maciej Adamowy?) nabył dom w 1488 od rzeźnika Stefana. Tradycja rzeźnicza warsztatu sięga 1456. [15] dedit Czarna Mikolayewa 60 gr.

Rzeźnik Mikołaj, zwany Czarnym, nabył w 1503 dom od dzieci Agnieszki Płachciny (swej żony?), wdowy po Marcinie Płachcie, który dom posiadał od 1488. [16] dedit Sankowsky bednars in domo est Slomowski.

Bednarz Stanisław Sankowski (Sękowski) odziedziczył dom w 1493 po ojcu (?), bednarzu Marcinie Sankowskim, który go nabył w 1485. W 1503 Maciej i Wojciech Sankowscy sprzedali dom bednarzowi Michałowi Słomowskiemu (ojczymowi?). [17] dedit Nicolaus Struszegk 2 marc.; Slomowsky 24 gr dedit.

Piwowar Mikołaj Struś nabył dom w 1505 od piwowara Piotra Płachty, który go otrzymał od żony Barbary w 1465. [18] dedit Capyczkowa wdowa 2 marco Piwowar Stanisław Capica (Capiczka, Kapiczka, Kapica) występuje w tym domu od 1507,

Jacek Wiesiołowskichoć dopiero w 1513 otrzymał go od brata Błażeja. Do 1505 właścicielem domu był rzeźnik Maciej Matusz.

Alia pars [prawa od rynku] [19] dedit Fredrich 12 gr.

Piwowar Piotr Prydrych otrzymał ten dom narożny pod murem w 1488 od żony Katarzyny, wdowy po piwowarze Janie Frydrychu, posiadajacym dom już od 1447. W 1516 Kasper Frydrych (syn?) sprzedał go piwowarowi Szymonowi Kunyszkowi.

[20] dedit Jan bednars 24 gr.

Właścicielem domu był od 1499 piwowar Jan Pierzykoszula, który go nabył od bednarza Marcina Grata. W 1516 dom przekazał Jerzy Pierzykoszula bratu Wojciechowi, a ten w 1520 stryjowi (wujowi?), piwowarowi Wojciechowi Capinosowi. [21] dedit Lucas Cosschulka 1 marco Właścicielem domu był od 1494 piwowar Jan Pierzykoszula, w 1516 Wojciech Pierzykoszula przekazał go bratu Jerzemu wraz z browarkiem. [22] dedit Sachwyeya 4 marCo Rzeźnik Stanisław Zachwieja, wielokrotny starszy cechu w 1.1501-22, w 1496 nabył dom (być może murowany przed 1496 lub 1507) od piwowara Jana Danko, którego rodzina posiadała ten dom od 2 ćw. XV w. [23] dedit Jan Popyola 1 marco Piwowar Jan Popiela nabył ten dom w 1496 od piwowara Jana Rucianego, który go kupił w 148B. [24] dedit N. Skorzewsky 24 gr.

Dom był do 1514 własnością piwowara Kaspra Szamotuiskiego, który otrzymał go po ojcu, piwowarze Jakubie z Szamotuł w 1488. Szamotulscy mieli dom od 1452. [25] dedit Jan Krzywonoss 3 marco Piwowar Jan Krzywonos otrzymał go w 1497 od teściowej Katarzyny, wdowy po piwowarze Mikołaju Krzywonosie, który nabył ten dom narożny przy Gołębiej w 1463.

[26] dedit Coszmyder 9 fert.

Piwowar Wojciech Kośmider, starszy cechu 1504,06-09, występuje jako właściciel domu narożnego przy Gołębiej od 1493. [27] dedit Martzyn Kunysch 7 fert.

Piwowar Marcin Kunysz (zm. przed 1516) nabył ten dom w 1477 od żony Małgorzaty Krzyżanówny, wdowy po czapniku Grzegorzu Kolnerze. Krzyżanowie posiadali ten dom od 2 ćw. XV w.

[28] dedit Jasch carnifex 2 sexagen.

Rzeźnik Jan Jaś Oasz), starszy cechu rzeźników z nowych jatek, nabył ten dom w 1491 od piwowara Cudnego Janka. Między jego domem a domem Peszlowej znajdowała się działka pusta (od 1491) po piwowarze Wawrzyńcu Lorku. [29] dedit Paschlewna Severinowa dedit m.

Zofia Peszlówna, wdowa po Andrzeju Wielkim Maćku, żona Seweryna (kupca kościańskiego?), jako właścicielka domu wzmiankowana od 1515. Do 1514 dom posiadał bednarz Jan Gnat po ojcu (?) bednarzu Marcinie Gnacie, który nabył dom w 1497. Na marginesie nota: 24 gr.

[30] dedit Barthos Holczucher 2 marco Dom narożny, murowany przed 1498, położony na dwóch działkach scalonych przez krojownika sukna Jana Walkiera w 1477 ( w tym działka narożna z domem murowanym przed

1465). Dom został w 1504 przejęty przez kupców gdańskich za długi Jana młodszego Walkiera. Bartłomiej Holzschuer, ławnik 1516-17,20, zapewne go dzierżawił. [31] Herman barbyers.

Golarz Herman, starszy cechu golarzy 1527-28, mieszkał zapewne w uliczce bocznej, za domami przyrynkowymi, wiodącej do Psiej (obecnie Szkolnej).

[k.7] Canyna plathea [Psia ulica, obecnie Szkolna]

[1] dedit Petrus braseator 36 gr.

Dom narożny przy obecnej Koziej, po lewej stronie ulicy idąc od rynku, wraz z sąsiadującą stajnią należał od 1485 do burmistrza Ulryka Helta, jego synowie przekazali go w 1505 bratu Leonardowi.

[2] dedit Mathis Helywoda 34 gr.; Jurga cramarzs.

Kramarz Maciej Hejwoda nabył plac w 1512 po domu rzeźnika Adama Słapa, który go otrzymał od żony Katarzyny Kołackiej (lub Kołaczkowej) w 1497. [3] dedit Myscho Jan 40 gr.

Rzeźnik Jan Scholtis, zwany Myszo, starszy cechu rzeźników ze starych jatek 1506-8,10-11, otrzymał dom od żony, wdowy po rzeźniku Mikołaju Myszo zwanym Taborem (lub Taborkiem) posiadającym go od 1465. [4] Woyteg Swyathly Wojtek Światły nabył dom w 1509 od rzeźnika Jana Dusia, który go nabył w 1508. W 1516 mieszkał tam jakiś Mieszała. [5] dedit Petrus Glowa 20 gr.

Rzeźnik Piotr Głowa nabył dom w 1503 od rzeźnika Macieja Gęstwy, który go kupił w 1496.

Obok tego domu był browar Marcina Kunisza, na narożniku Gołębiej. Dalej w przymurnej części Psiej znajdowały się w 1514 tylko browarki, częściowo należące do piwowarów z Wrocławskiej.

[6] dedit Duptzyna 50 gr.

Dorota Dupczyna, wdowa po rzeźniku Wawrzyńcu Dupce, który nabył dom w 1475, mieszkała w środkowej części przymurnego bloku Psiet po prawej stronie idąc od rynku. Dalej w stronę muru były tylko browarki. [7] dedit Jatka Jan 2 sexag.

Rzeźnik Jan Jatka, starszy cechu rzeźników z nowych jatek 1516-18,20,23-24, nabył dom narożny przy Gołębiej, koło Dupczyny, w 1509 od Heleny Wilkowej (Suchowilkowej). [8] Lwowsky.

Stanisław Lwowski (piwowar?) nabył dom narożnikowy przy Gołębiej, naprzeciwko Jatki, w przyrynkowej części ulicy, wraz z browarkiem w 1509 od kuśnierza Pawła Łysego i sprzedał go w 1514 rzeźnikowi Wojciechowi Bieckiemu. [9] Michal Torlopeg scriptus est in pl. Wroniczensi Piwowar Michał Torlopek posiadał ten dom w 1514 i sprzedał go rzeźnikowi Janowi Jatce w 1515, przenosząc się na Wroniecką (nr 1). [10] dedit Mischko Klepka 4 gr.

Piwowar Mikołaj Klepka występuje od 1514 w domu posiadanym przez ojca (?) piwowara Jana Klepkę od 1474.

Jacek Wiesiołowski

[l1J vacat O.

Dom narożny przy obecnej Koziej otrzymał w 1501 Paweł Sierpowski od teścia rzeźnika Jana Jelenia, który go kupił 1494. Potem brak wiadomości o posesji.

[12J vacat O.

Dom narożnikowy przy Koziej, w narożnikowym bloku przyrynkowym, po Mikołaju kowalu, w 1497 Dorota Mizgalina sprzedała Wojciechowi Ruchale. Potem brak wiadomości o posesji. f13J Capinos. Piwowar Wojciech Capinos (lub Kapinos), wielokrotny starszy cechu w l. 1509-1531, nabył ten dom w 1487 od wierzycieli rzeźnika Jana Wielkiego. [14J vacat O.

Pierwszy dom w bloku narożnikowym rynku, frontem do Psiej, w 1505 dzieci jakiejś Kunczgroszowej sprzedały Maciejowi woziwodzie, w 1520 miał go Bartłomiej Gliwicki.

In Monte [Na Podgórczuj

[1J dedit Lysseg 24 gr.

Rzeźnik Marcin Lisek posiadał 3 dom na lewo, przy uliczce idącej z rogu rynku do bramy Glinnej (obecnie ul. Paderewskiego), kupiony w 1473 przez ojca (?) rzeźnika Macieja Liska.

Dwa pierwsze domy znajdowały się wówczas w posiadaniu Jakuba Wildy i Jana Czerwo Bukwicza.

-.. ... -- .

.<ł . '. ... .,;...", .. -. ,,'" ....: ::,.""'. .

f:-'Ł= '1. CJ O .

1 1 ;[ .f( :r-I \ \ "". S L .,.. -.,A _ -d' . ::..-Tr-l -r r r t1 ".t. t ,;. .....'V.

. (J ' , ,.

:t'( (. f.

..

) r. .. . .

Ił J: '.,i. i' #f' i .

.. ;",'f'" _. ., J C 'f, " ... . r.: ' : ., "fi l {i fU

..

.t

..

.., li.. s f.

. . i. ... ,. 'J1 ......... .., . _.-.1. <,-", ..

.. fi.'" 1\ · ..

"-'-'ł ,.

c; \

'"

Ryc. 5. Podgórcze na planie miasta z 1728 roku. Wybudowanie klasztorów franciszkanów i teresek doprowadziło do całkowitego usunięcia dawnej zabudowy mieszczańskiej

[2] dedit Jackyel l marc.; murars.

Rzeźnik Szymon Jakiel, wielokrotny starszy cechu rzeźników ze starych jatek w l. 1498-1520, otrzymał dom w 1477 od żony Jadwigi, wdowy po Jaklu rzeźniku posiadającym go w 1473. Warsztat rzeźniczy istniał tam od 2 ĆW. XV w.

[3] dedit Hanus Lulla 3 marc.

Hanusz Lulla, wzmiankowany 1516, może identyczny z Janem furmanem, który w 1498 nabył od rady miejskiej narożny dom koło Jakla (nr 2). [4] dedit Lypka [!] Madej Lipka otrzymał w 1515 dom naprzeciwko Lulli ( nr 3) od żony Anny Niemierczyny, wdowy po krawcu Stanisławie Niemierzy, który go kupił w 1489. [5] dedit Bytzeg 2 sexag.

Rzeźnik Szymon Byczek, starszy cechu rzeźników ze starych jatek 1512,16, miał w 1510 dom obok Niemierczyny ( nr 4) po ojcu (?) rzeźniku Grzegorzu Byczku, który go kupił w 1485. [6] dedit Styreg 2 sexag.; Maszyna dedit 6 gr.

Styrek, zapewne syn rzeźnika Jana Styra występującego na Podgórczu w 1502. Jadwiga Maszyna, wdowa po Wojciechu Madze (nr 20). [7] dedit Maly Janeg [!]; Szosnowy.

Rzeźnik Jan Małymaćko, zwany Mały Janek, syn Małego Maćka mieszkającego w 1502 koło Styra (nr 6) i Jana Charwata, sługi miejskiego, w 1517, sprzedając dom, sąsiadował.z Maszyną.

[8] dedit Mussygan 14 gr.

[9] dedit Woyteg circa Mussygan m.

[10] dedit Lepygnyasdo [!]; Pynka carnifex 20 gr dedit.

Słodownik Maciej Lepigniazdo (lub Gniazdo) posiadał w 1513 dom pod murem na tyłach działek z Psiej, koło wykusza Buszewskiego i stajni Olbrachta Czilga. Sprzedał go w 1518 słodownikowi Bartłomiejowi Mieczce. Rzeźnik Pinka por. niżej (nr 13). [11] dedit Jurga Schyczka [!].

Może Jerzy Sieczka, który w 1516 nabył dom Macieja Lipki (nr 4).

[12] dedit Jagelka 48 gr.; Gruchalanka.

Gruchalanka, może córka piekarza Gruchały, mieszkającego od 1492 w prawej podmurnej części uliczki idącej do bramy Glinnej. W 1516 Marcin Gruchała (mąż?) odsprzedał część parceli piekarzowi Marcinowi Swobodzie. [13] dedit Stanislaus Pynka [!], Czyrann; Czudny Pyotr.

Rzeźnik Stanisław Duszny, zwany Pinka, mąż Anny Pinczyny, wdowy po Marcinie Pince (rzeźniku ?). W 1514 Anna Pinczyna zabezpieczyła posag swej pasierbicy Magdalenie na tym narożnym domu. Cudny Piotr, zapewne późniejszy starszy cechu rzeźników ze starych jatek 1527-34. [14] dedit Mleczko Jan [!]; dedit Placzek pistor 6 gr.

Rzeźnik Jan Mleczko występuje w 1514. Między jego domem a domem Pinki (nr 13) był dom, który w 1514 Jan, syn piekarza Marcina, sprzedał piekarzowi Marcinowi Płaczkowi. Madej (?) Płaczek - starszy cechu piekarzy 1519-20.

[15] dedit Granowsky 15 gr.

Piekarz Mikołaj Granowski, starszy cechu 1520-22,24-32, kupił dom narożny naprzeciw Jana Kolera pisarza ławniczego i obok rzeźnika Strakacza w 1507.

[16] dedit Waszylecz [!]; Malymaczko 6 gr dedit.

[17] dedit Nicolaus pyekarzs Cowal 24 gr.

Piekarz Mikołaj Kowal, starszy cechu 1519,21-22, posiadał od 1512 dom narożny obok Marcina Pochwili (nr 18), po lewej stronie idąc od Psiej do wieży Zegarnej.

Jacek Wiesiołowski

[18] dedit Pochwyla [!].

Rzeźnik Marcin Pochwili posiadał dom w rejonie wieży Zegarnej od 1473 kupiony od Matysa krawca, sprzedał go w 1518 słudze miejskiemu Janowi Pankowi. [19] dedit Osratz Matczey [!].

[20] dedit Maszyna 6 gr.; Simon camifex.

Jadwiga Maszyna, wdowa po Wojciechu Madze (Maga), który kupił dom koło Rejka (nr 21) w 1508 od rzeźnika Jana Kijka, który posiadał go od 1496. Szymon rzeźnik - może późniejszy starszy cechu rzeźników z nowych jatek 1527-34. [21] dedit Regeg 40 gr.

Rzeźnik Grzegorz Rejek nabył w 1496 dom, po prawej stronie idąc do wieży Zegarnej, w części ulicy od Psiej, od piwowara Jana Popioły. [22] dedit Tzeszkamater Michal 8 gr.; Jacub murars.

Rzeźnik Marcin Czeska mać nabył w 1491 narożny dom pod murem miejskim naprzeciw bramy Glinnej (ex opposito glynnych wroth) od Stanisława Rychlika. W 1501 wymieniony obok Macieja ladarza (nr 23), Michał był może jego synem.

[k.7v] [23] dedit Mathis ladars 12 gr.

Ladarz - przenoszący towary wewnątrz miasta - Maciej kupił dom w rejonie wieży Zegarnej w 1501 od Jana Zawady, sługi miejskiego. [24] dedit Nicolaus ladars 12 gr.

Ladarz Mikołaj nabył dom koło Macieja ladarza (nr 24) od jakiejś Katarzyny, poprzednią właścicielką była (od 1501) Barbara Łukaszowa. [25] dedit Drost 5 gr.

Maciej Drost nabył dom w 1509 w rejonie wieży Zegarnej od Stefana, syna piwowara Macieja Rożna, który go posiadał w 1503. Między Drostem a Mikołajem ladarzem był dom po słodowniku Janie Rzepie, który w 1515 słodownik Grzegorz sprzedał Mikołajowi Oczko.

[26] dedit Slaby 5 gr.

Słodownik - wytwórca lodu - Jan Słaby posiadał dom koło Drosta (nr 25) w rejonie wieży Zegarnej od 1509.

[27] dedit Jacub ladarzs 12 gr.

Ladarz Jakub nabył dom w rejonie wieży Zegarnej koło Słabego (nr 26) w 1509 od Jadwigi Frykowej.

[28] dedit Curenczy murars 18 gr.

Murarz Jan Curenczy (Kurenczy) nabył dom po Małgorzacie Leganowej w 1508, określono go jako położony pod zamkiem. [29] dedit Mandzylewsky Skrzypeg O.

Skrzypek Jan Mandylewski kupił dom narożny koło Marcina Swawoli (nr 30), w rejonie wieży Zegarowej, od piekarza Stanisława Kulczy w 1513. [30] dedit Swawola 6 fert.; Ccholewa pistor 8 gr dedit.

Piekarz Marcin Swawola, starszy cechu 1509-18, nabył dom w rejonie wieży Zegarowej w 1503 od piekarza Jana Kmiecia. [31] dedit Bielegewska 6 gr.

[32] dedit Woyteg trambatcz 2 gr.

[33] dedit Costrzyneg [!].

[34] dedit Pyotrowa [!].

Wzmiankowana 1516 koło domu kupowanego przez trębacza Kiliana pod zamkiem, w 1520 dom posiadał Opęsa. [35] dedit Trambatcz Lenardt gr 8 Trębacz (miejski?) Kilian nabył w 1516 dom od Marcina Spyka, położony pod zamkiem koło Mzykotka (nr 36), i sprzedał go w 1520 Jadwidze Ludomskiej.

[36] dedit Msykoteg 6 gr.

Słodownik Jan Mzykotek nabył dom pod zamkiem od siodlarza Klemensa w 1513, Mzykowa wymieniona w 1520. [37] dedit Sawada Jan [!]; Jan wasznyok dedit 6 gr.

Jan Zawada, były sługa miejski, posiadał w 1501 inny dom na Podgórczu, wymieniony koło Mzykotka (nr 36) w 1513. Jan ważnik, zapewne pracownik w wadze miejskiej.

[38] dedit Durzyna [!].

[39] dedit Simon Pleschewsky 60 gr ; Paulus pistor.

Piekarz Szymon Pleszewski, wielokrotny starszy cechu w l. 1489-1518, posiadał dom pod zamkiem w 1514, uprzednio, co najmiej w 1. 1485-92, miał dom w uliczce idącej do bramy Glinnej, po prawej stronie.

sub castro retro domum Ruthschel [Pod zamkiem za domem RuczIa - obecna Zamkowa] [40] Gorka.

[411 dedit Skorupka 4 gr.

[421 Pohanowa.

Zapewne Anna, wdowa po kupcu Andrzeju Puhanie, jedna z córek burmistrza Piotra Łukaszowego. Na k.8 wpis 5 podatników zGarbar, k. 8v-9 puste.

[k.9v] In Arenis [na Piaskach]

[1] dedit Jadamowa 24 gr.

Przekupka ( lub kramarka) Adamowa miała od 1501 dom przy drodze do karmelitów, po lewej stronie. Droga do karmelitów wiodła od końca Czapników (obecnej Strzeleckiej) u wylotu Rybaków, a jednocześnie od centrum Piasków (w rejonie obecnego placu Bernardyńskiego) do mostu na Kamionce, który oddzielał błonia karmelitańskie z kościołem Bożego Ciała od przedmieść Poznania.

W przeciwieństwie do domów wewnątrz miasta wymienianych topograficznie, mieszkańcy Piasków spisani są prawdopodobnie w kolejności wpłat, co wyraźnie utrudnia identyfikację.

[2] dedit Jan Tyschar czesia 6 fert.

Stolarz i cieśla Jan, wielokrotny starszy cechu w l. 1504-1521, mieszkał w 1504 z żoną Barbarą w centrum Piasków. [3] dedit Jan Coryschka 1 marco Szewc Jan Korzystka (starszy) posiadał od 1505 dom przy drodze do karmelitów po prawej stronie. [4] dedit Cuncza Tuncher 4 gr.

Agnieszka Kunczowa Tuncharka nabyła dom przed Bramą Wrocławską w 1509 od krawca Jana Zaifryda, w 1508 Anna Tuncharka kupiła dom przy Gasce (obecnie Za Bramką), po lewej stronie idąc od Ciemnej Bramki do bernardynów, od Katarzyny Bochnarowej. Kuncza

Jacek Wiesiołowski

Tuncher wzmiankowany w 1510. W 1517 Anna i Małgorzata, córka Kunczy, przekazały swój dom golarzowi Urbanowi (drugi mąż Anny?). [5] dedit Jacub FIaschner 18 gr.

Jakub Flaszner nabył dom po prawej stronie Caski od wdowy Katarzyny Kochnarowej w 1507, w 1517 wikariusz wieczysty Maciej sprzedał go czapnikowi Maciejowi Kurnickiemu. Był to pierwszy narożny dom za mostkiem na fosie miejskiej (penes ponticulo).

[6] dedit [1] Maruscha Clepka Almana absoluta est Marusza, zapewne dewotka, które nazywano klepkami.

[7] dedit Helska przekupka Janowa 12 gr.

[8] dedit Mathis Stosch pileator 2 marco Czapnik Maciej Stosz, starszy cechu 1507-08,10-13, posiadał od 1491 dom po lewej stronie idąc od miasta i Stelmachów na Czapnikach (obecnie Strzelecka). [9] dedit Benedictus farbyers 36 gr.

Farbiarz Benedykt (Bieniasz) posiadał w 1514 dom na Czapnikach po lewej stronie, poprzednio należał do Jakuba mydelnika. [ID] dedit [!] Woytkowa vidua absoluta est propter egestatem 2J.""" ł x\\ \ ;;. \\\' \ / ( i ,/ ' C\ """

Ryc. 6. Przedmieście Piaski na planie miasta z 1787 roku. Przed Bramą Wrocławską, budując szaniec w pocz. XVIII w., zlikwidowano całą uliczkę Stelmachy i fragment ulicy Czapniki. l. Rybaki; 2. Stelmachy; 3. Czapniki; 4. Caska; 5. Rynek Bernardyński; 6. droga do Karmelitów; 7. Bernardyni; 8. Karmelici

[11] dedit Jacub Bodzantha 14 gr.

Jakub Bodzęta nabył dom w centrum Piasków od Jakuba Wildy w 1508.

[12] dedit Jan Gosds 14 gr.

Jan Goźdź kupił dom na Gasce z lewej strony w 1511 od Jadwigi Pczołczyny, wdowa Goździowa wzmiankowana 1517. [13] dedit Stanislaus Koszka 18 gr.

Golarz Stanisław, zwany Koszka, starszy cechu golarzy 1527-29, nabył w 1505 dom na Czapnikach po prawej stronie od dzieci golarza Wojciecha Koszki (jako ojczym?), ten zaś kupił dom w 1496. [14] dedit Andris Religa 2 marco Miedziownik Andrzej Religa, wielokrotny starszy cechu kowali w l. 1508-1525, kupił w 1503 dom na Czapnikach od miedziownika Grzegorza. [15] dedit Jagna circa Koszka 12 gr.

Mieszkała zapewne na Czapnikach po prawej stronie obok Koszki.

[16] dedit Andris Masur pilleator 2 marco Czapnik Andrzej Mazur, może identyczny z Andrzejem Mazurkiem, starszym cechu 1525-31, nabył dom na Czapnikach po lewej w 1514 od czapnika Stefana Szklanki, który go miał od 1495. [17] dedit Maczey circa Koszka 2 gr.

Mieszkał zapewne na Czapnikach po prawej, obok Koszki.

[18] dedit Matis perator 22 gr.

Kaletnik Maciej, starszy cechu miechowników 1513,16-19,21-24, nabył dom po Wojciechu Rzerzusze, w centrum Piasków, w 1510 od witryków kościoła św. Marcina i sprzedał go w 1518 Piotrowi tasznikowi. [19] dedit Andryczka 36 gr.

Kaletnik Andrzej Andryczka, wielokrotny starszy cechu miechowników w 1.1493-1520, posiadał dom na Gasce po lewej od 1493, w 1505 miał jeszcze inny dom na Piaskach. [20] dedit Hanus faber 30 gr.

Może kowal Hanusz Eisenhauer, który w 1516 nabył dom na Stelmachach (obecnie wschodnia część placu Wiosny Ludów) po prawej od Jakuba kołodzieja. Może identyczny ze starszym cechu 1521-25 (Joannes Almanus). [21] dedit BIaschko pileator l marco Czapnik Błażej Buchwalt nabył dom na Czapnikach po prawej w 1496 od czapnika Stanisława Słonki. Może identyczny ze starszym cechu 1521-22 (Błażej Szyp).

[22] dedit Jan Lubyczsky 36 gr.

Czapnik Jan Lubicki nabył ten dom na Czapnikach po lewej w 1502 od szewca Jana Korzystki.

[23] dedit Dochna chlebowa 4 gr.

W 1.1481--87 posiadała dom w centrum Piasków jakaś Tochna, [24] dedit Stanislaus Bydeg 24 gr.

[25] dedit Coltza pistor 18 gr.

Piekarz Stanisław Kolcza nabył dom przy drodze do karmelitów po prawej w 1513 od piekarza Jakuba Cyrusa. [26] dedit Matis Rokythnyczsky l marco Maciej Rokietnicki posiadał od 1511 dom na Czapnikach po prawej, uprzednio dom Barbary, żony Stefana Bochwicza (1506). [27] dedit Greger taschnygk 10 gr.

Tasznik Grzegorz sprzedał w 1519 dom przy drodze do karmelitów na prawo garbarwwi Wawrzyńcowi Foytowi.

Jacek Wiesiołowski

[28J dedit Martzyn rotifex 24 gr.

Może identyczny z Borkiem kołodziejem mieszkającym w 1517 na Stelmachach po lewej [29J Woytek Bwuy furman.

Furman Wojtek Bwuj (Bujny) mieszkał w 1512 w centrum Piasków koło Gaski.

[30J dedit Jan Zelensky 24 gr.

Czapnik Jan Zieleński (lub Zieliński) nabył dom na Czapnikach po lewej w 1514 od Tomaszowej, wdowy po Tomaszu czapniku posiadającym dom od 1503. [31J dedit Vitt drewny 6 gr.

Może identyczny z Witem mieszkającym w centrum Piasków w 1517, w 1520 w wykazie szosu wymieniona Witowa (in Arenis). [32J dedit Jan Korzystka 6 gr.

Jan Korzystka młodszy wraz z żoną Jadwigą kupił dom na Czapnikach w 1505.

[33J dedit Nicolaus Schluffka sutor 3 1/2 fert.

Szewc Mikołaj Śliwka ( lub Szluwka) otrzymał dom na Czapnikach po prawej w 1501 od żony Anny, wdowy po szewcu Pawle posiadającym ten dom od 1470. [34J dedit Philip pileator gr 6 Czapnik Filip Wierzba nabył dom narożny na Czapnikach po prawej w 1484 od szewca Michała.

[35J dedit Jan Dzyetza 14 gr.

Jan Dziecię posiadał dom przy drodze do karmelitów po lewej, który w 1.1468-87 miał Stanisław Dziecię. W 1510 nabył też dom w centrum Piasków od Łukasza Sporna, który odsprzedał w 1513 ks. Janowi z Margonina. [36J dedit Brosy pilleator 1 marco Czapnik Maciej Ambroży, zwany Broszy, wielokrotny starszy cechu 1501-17, posiadał od 1498 dom na Czapnikach po lewej po Broszynie (matce?), która miała go od 1486.

[37J dedit Bayr pilleator 2 marco Czapnik Szymon Bayer (Payer, Bayr), wielkrotny starszy cechu 1514-1533, kupił dom na Czapnikach po prawej w 1496 od Aleksego kuśnierza.

[k.lOJ [38J dedit Jagna pistrix 6 gr.

Może identyczna z Jagną wdową, która w 1501 nabyła dom przy drodze do karmelitów po lewej od Jadwigi, wdowy po Jakubie Korczaku posiadającym go od 1486. [39J Andris Byenyaschegk.

Może syn Benedykta stolarza mieszkającego na Czapnikach po lewej w 1503, dom ten sprzedał w 1514 ks. Tomasz Coczałkowski. [40J dedit Katherina pyerniczka 24 gr.

Pierniczarka Katarzyna posiadała w 1516 dom w centrum Piasków, na prawo idąc od Caski do Bożego Ciała. [41J dedit Martzyn Kulka gr 4 [42J dedit Woyteg kowal 4 gr.

Kowal Wojtek wzmiankowany na Stelmachach po prawej w 1516.

[43J dedit Blaszko calethnyg l gr.

Może mieszkał w 1513 w centrum Piasków przed bernardynami.

[44J dedit Jan Roszyczsky l 1/2 marco [45J Franciscus acufex.

Iglarz Franciszek według spisu czynszu ziemnego z 1514 mieszkał na Czapnikach po lewej.

[46] dedit Gregorius faber l marco Kowal Grzegorz, wielokrotny starszy cechu w l. 1510-20, posiadał w 1520 dom na Stelmachach po lewej po Błażeju kołodzieju wzmiankowanym w 1510. [47] dedit Roszolowsky 10 gr.

[48] dedit Barthosch carpentarius 12 gr.

Cieśla Bartosz nabył dom przy drodze do karmelitów z prawej w 1508 od Katarzyny Czechowej. [49] dedit Woytegk theschars 16 gr.

Stolarz Wojtek, może starszy cechu 1519, posiadał dom na Czapnikach po lewej nabyty w 1514 od ks. Tomasza Goczałkowskiego (dom należał uprzednio do stolarza Benedykta). [50] dedit Woythegk colodzey 24 gr.

Kołodziej Wojciech występuje na Stelmachach po lewej w 1520, w domu po Piotrze kołodzieju i jego żonie występujących w l. 1494-1510. [5I] dedit Philip sartor 12 gr.

[52] dedit Jan acufex 4 gr.

[53] dedit Andris Slotnyczsky 12 gr.

Czapnik Andrzej Złotnicki nabył dom na Czapnikach po prawej w 1504 od Wierzbiny, wdowy (?) po czapniku Mikołaju Wierzbie, który go kupił w 1473. [54] dedit Stanislaus tyscher 12 gr.

Stolarz Stanisław nabył dom na Czapnikach po lewej stronie w 1508 od Mikołaja tasznika i sprzedał go w 1517 czapnikowi Grzegorzowi Bytyńskiemu_ [55] dedit Niczko oleynygk 20 gr.

Posiadał dom na Piaskach w 1497, wymieniony w spisie czynszu ziemnego 1520, [56] dedit Laurencius tzesla 8 gr.

Cieśla Wawrzyniec nabył dom narożnikowy przy drodze do karmelitów po prawej w 1509 od Marcina igielnika. [57] dedit Bernard praszol 10 gr.

Prasoł (kupiec solny) Bernard, może identyczny z Bernardem ladarzem mieszkającym od 1497 przy drodze do karmelitów po prawej lub z Bernardem furmanem, który nabył w 1501 dom od Jana Bolesty, również przy drodze do karmelitów. [58] dedit Katherina circa thisser l gr.

[59] dedit Szorawegk 8 gr.

[60] dedit Katherina in domo Slawyensky 2 gr.

Katarzyna Sławieńska posiadała w 1488 dom w centrum Piasków, w 1513 przekazała dom Jadwidze Janowej Sławieńskiej.

[61] dedit Andris Cowal 3 fert.

Kowal Andrzej nabył dom na Stelmachach po prawej w 1502 od Stanisława Grucy.

[62] dedit Lucas thescher 12 gr.

Stolarz Łukasz posiadał dom na Czapnikach po lewej od 1507, uprzednio należał do Grzegorza Gnieździskiego. [63] dedit Grzegorzewa 2 gr.

[64] dedit Crupna Dorotha 8 gr.

[65] dedit Bernarthowa Babyebygk 6 gr.

Może Małgorzata Biernatowa, która nabyła od karmelitów w 1518 dom w centrum Piasków lub wdowa po Benedykcie furmanie, który nabył w 1501 dom przy drodze do karmelitów po lewej od Macieja Bolesty.

Jacek Wiesiołowski

[66] dedit Germolath acufex 2 gr.

[67] dedit Jan Arnest szvyeczcz 15 gr.

Szewc Jan Arnest (Ernst), może syn paciornika Jana Ernsta posiadającego dom na Casce po lewej od 1496. [68] dedit a PhiIip Comornyczsky per l gr.

[69] dedit Colba linitextor 9 gr.

Płóciennik Wawrzyniec Kolba, starszy cechu tkaczy 1513-14,16-17, może syn tkacza Jana Kolbe, miał dom na Casce po lewej w 1511.

[70] dedit N. Schyemyanegk 24 gr.

Mikołaj Siemianek nabył dom w centrum Piasków za Caską w 1512 od Marcina Bukowskiego, inny dom na Piaskach otrzymał w 1505 od żony Anny. [71] dedit Greger murars 10 gr.

Murarz Grzegorz posiadał dom na Gasce po lewej w 1513.

[72] dedit Jan Coscharss 8 gr.

Koszarz Jan posiadał dom na Casce po prawej w 1.1494-97, w 1509 nabył dom przy drodze do karmelitów po lewej. [73] dedit Jurga cowal 12 gr.

[74] dedit Jan Sthyr 2 gr.

Rzeźnik (?) Jan Styr posiadał dom na Stelmachach po prawej w 1515. Odziedziczył go pu ojcu (?) Andrzeju Styrze rzeźniku, który nabył go w 1504. [75] dedit Jan Cruklycza 2 gr.

Jan Kruklica wymieniony w spisie szosu 1520.

[76] dedit Petrus sthelmach 12 gr.

Stelmach Piotr, wielokrotny starszy cechu w 1.1519-33, występuje w 1520 w domu na Stelmachach po prawej, (w l. 1464-1506 dom był w posiadaniu stelmacha Niczko, a potem wdowy po nim). [k.lOv] [77] dedit Andris Driar 18 gr.

Tasznik Andrzej Dreher (Driar) otrzymał dom przy drodze do karmelitów po lewej w 1510 od żony Katarzyny, wdowy po Andrzeju Dreherze (posiadali go od 1497), w 1519 sprzeda! go Janowi Pierznikowi z Chwaliszewa. [78] dedit Motzygamba 16 gr.

Stelmach Maciej Moczygęba nabył dom na Stelmachach po prawej w 1491 od kowala Macieja Neisera.

[79] dedit Grosfewer Pawel 2 marco Paweł Crosfewir miał dom przy drodze do karmelitów po lewej od 1503.

[80] dedit Malowthygk Matis fert. 6 Kołodziej Maciej Małowtyk, wielokrotny starszy cechu w l. 1504-22, nabył w 1504 dom po prawej stronie Stelmachów, po stelmachu Macieju Orliku posiadającym go od 1493, obok posiadał od 1502 drugi dom. Dom Małowtyka znajdował sie naprzeciwko stajni miejskiej przy Bramie Wrocławskiej, obok był jedyny na przedmieściu dom murowany posiadany wówczas przez złotnika Bernarda Cniewomira po ciotce Jadwidze Matysowej kowalce. [81] dedit Anna Matzeyewa 2 gr.

Anna Maciejowa, może wdowa po kołodzieju Macieju Warszewskim, który od poprzedniej żony Anny, wdowy po Marcinie kowalu, otrzymał w 1508 dom na Stelmachach po lewej. [82] dedit Bartoschewa in Stelmachy 2 gr.

Katarzyna Bartoszowa, wdowa po Bartoszu furmanie i ladarzu, który nabył narożny dom na Stelmachach po prawej w 1495. Katarzyna przekazała go w 1515 zięciowi Pawłowi furmanowi.

[83] dedit Starostka 2 gr.

Furman Mikołaj Starostka posiadał od 1511 dom w centrum Piasków, po prawej idąc od Gaski do Bożego Ciała.

[84] dedit Hanus Hoffman carpentarius 6 gr.

Może identyczny z Janem stolarzem posiadającym w 1512 dom na Gasce po lewej.

[85] dedit Jacub Malygk taschnygk 2 gr.

Może jest on - lub Mikołaj tasznik (nr 86) - identycznym z kaletnikiem mającym dom w centrum Piasków w 1511. [86] dedit Mykolay taschnygk 2 gr.

[87] dedit Stephan Szmytzer 4 gr.

Może identyczny ze Stefanem cieślą posiadającym dom na drodze do karmelitów po lewej, kupiony w 1501 od jakiegoś Piotra. [88] dedit Mathis czyesla 14 gr.

Cieśla Maciej mieszkał w centrum Piasków przed bernardynami w 1510, inny dom (przy drodze do karmelitów?) sprzedał w 1513 Szymonowi Mrzygłodowi. [89] dedit Pschenyczsnygk 12 gr.

Marcin Pszenicznik nabył dom przy drodze do karmelitów po lewej przed mostkiem w 1505 od Doroty Szapaliny, zwanej Świdniczką, wdowy po Szapale mającym go w 1481. [90] dedit Mathis Bohemo 30 gr.

[91] dedit Nicolaus Waga 4 gr.

Cieśla Mikołaj Waga mial dom w centrum Piasków w 1510, zapewne po cieśli Wojciechu Wadze, mającym go w 1491.

[92] dedit Mathis Czalny 20 gr.

Matys Czaługi (Cza1ny) nabył w 1510 dom przy drodze do karmelitów po lewej od budnika Jan Mleczki, który posiadał go w 1498.

[93] dedit Gregors Zambegk pilars 6 gr.

[94] dedit Jacub Drigala 3 gr.

[95] dedit Wyrszbyna 5 gr.

Wierzbina, wdowa po czapniku Mikołaju Wierzbie, sprzedała jego dom na Czapnikach w 1514 Andrzejowi Złotnickiemu, mieszkała gdzieś na Piaskach. [96] dedit Pruszewa tzapnyczka 6 gr.

Czapniczka Prusowa, wdowa po czapniku Pawle Prusie, który miał dom po lewej stronie Czapników od 1498, uprzednio Mikołaja Prusa (ojca?).

[971 dedit Stzepan Ribag 24 gr.

Szczepan (Stefan) Rybak nabył w 1501 dom przy drodze do karmelitów, po lewej przed mostkiem, należący uprzednio do Genczeka (Walentego kaletnika?), w 1517 bractwo ubogich z kościoła św. Marcina sprzedało ten dom Janowi Kliszkowi. [98] dedit Andreas glynars 4 gr.

[99] dedit Mathis Coppersmydt 60 gr.

Miedziownik Maciej posiadał dom na Czapnikach po prawej w 1520, do 1508 właścicielem jego był miedziownik Wojciech. [100] dedit Gambyna gr. 4 Gębina sprzedała dom przed bernardynami w centrum Piasków w 1519 kuśnierzowi Piotrowi Stano. [101] dedit Jan Gronostay faber 7 gr.

Kowal Jan Gronostaj kupił w 1517 dom na Stelmachach po lewej od Macieja Przesmątka mydlarza, uprzednio posiadał go Mikołaj kowal.

Jacek Wiesiołowski

[102] dedit Swoger tzesla gr. 2 [103] dedit Lenarł tzesla gr. 2 Cieśla Leonard nabyl dom w centrum Piasków w 1509 od Marcina igielnika.

[104] dedit Stanislaus tzesla gr 1 [105] dedit Stanislaus mlodi Colba 2 gr.

[106] dedit Baranyaglowa gr. 2 Cieśla Wawrzyniec Baraniagłowa mieszkał na Gasce po lewej od 1510.

[107] dedit Martzyn tzesla 3 gr.

[108] dedit Brukarka 6 gr.

Brukarka Katarzyna, wdowa po Janie brukarzu, który nabył dom w centrum Piasków od witryków kościoła św. Marcina w 1510, sprzedała go w 1517 Janowi de Regen z żoną Dorotą. [109] dedit Jan linifex 1 gr.

Może tkacz Jan Tempil, który posiadał dom na Gasce po prawej od 1488 do co najmniej 1506.

[k.U] Exactio in pl. Cerdonum [Pobór na Garbarach]

[1] dedit Greger Wayner 3 fert.

Czerwonoskómik Grzegorz Wayner, starszy cechu 1510-14, sprzedał w 1513 dom nad Wartą garbarzowi Maciejowi Poczko, a w 1512 nabył kolejny dom na Garbarach nad Wartą, między przystanią (naprzeciwko wykusza katowskiego na Woźnej) a Bramą Wodną, od Łucji, wdowy po burmistrzu Piotrze Adamowym.

U i _ _. --? ....;,,;.... . " .

.

,. .. ..Wi' "111 1 t - - ł " : .. 11,:n.i!l' ".: T.. . '- - '< - - r :. .- ,Jl ,ł " ) -,., ..,

'ol .... ", "." .,yo

:ł:.: -

..

,.

:J :" - F .. JL . at...'..... I 'II. - 'I 'I .- j '%:0

Ryc. 7. Garbary na planie miasta z 1728 roku. Fortyfikacje z pocz. XVIII w. zniszczyły zabudowę południowej części Garbar a przekopany kanał odciął Garbary od reszty Piasków

[2] dedit Hannus Kornugk 6 fert.

Prawdopodobnie to czerwonoskórnik Jan Konig (Konik), wielokrotny starszy cechu 1501-17, posiadający od 1489 dom nad Wartą, idąc od Bramy Wodnej ku bernardynom. [3] dedit Cunrat pergaminygk 3 fert.

Pergamenista Konrad nabył dom nad Wartą w 1507, między przystanią a Bramą Wodną, od białoskórnika Jakuba Szolca, w 1515 dom posiadał Jan pergamenista. [4] dedit Jan Golan 12 gr.

Jadwiga Golanczyna miała w 1502 dom idąc od kutlofa (rzeźni nad fosą koło nowego cmentarza) ku bernardynom na prawo. [5] dedit Dominicus Swartz 30 gr.

[6] dedit NiceI Gyrka 2 fert.

Czerwonoskórnik Mikołaj (Nikel) Gyrka, poślubiwszy w 1511 Barbarę Oremuskę, mieszkał na Grobli. [7] dedit Martin Hoffachter 30 gr.

Białoskórnik Marcin Hoffrichter otrzymał w 1509 dom nad fosą miejską w pobliżu Bramy Wielkiej od teściowej Małgorzaty, wdowy po białoskórniku Janie Zygmuncie, który go kupił w 1478, w 1520 mieszkał tam Fabian białoskórnik [8] dedit Lorincz Foyt 6 fert.

Czerwonoskórnik Wawrzyniec Foyt, wielokrotny starszy cechu w 1.1509-1529., otrzymał w 1499 dom nad Wartą, idąc od Bramy Wodnej ku bernardynom, od teścia czerwonoskórnika Baltazara Moreisena, który go kupił w 1485, w 1509 dokupił sąsiadujący plac po domu Mikołaja powroźnika.

[9] dedit Cunrat Fochs 6 gr.

[10] dedit Hanus Sa1czborn 36 gr.

Jan Salczborn (Salczkorn), może garbarz, nabył w 1510 dom po garbarzu Janie Groszu (Grosie), idąc od kutlofa ku bernardynom na prawo, część tej posesji kupił w 1509 od garbarza Macieja Wincenca, [11] dedit Caspar Ebert 24 gr.

Kasper Ebert (garbarz?) posiadał od 1492 dom po garbarzu Marcinie Mende, idąc od kutlofa ku bernardynom po lewej, sprzedał go w 1519 Janowi Kitzingowi. [12] dedit Pawel Gobel 2 gr.

Czerwonoskórnik Paweł Gobel (Gebel) nabył w 1503 dom nad Wartą, między Bramą Wielką a przystanią, od Piotrowej, wdowy po garbarzu Piotrze Langhanuszu. [13] dedit Lorincz Mayler 2 marco Czerwonoskórnik Wawrzyniec Mayler, starszy cechu 1508-09,17, posiadał dom nad Wartą między przystanią a bramą Wodną, sprzedał go w 1517 czerwonoskórnikowi Wojciechowi (Olbrachtowi) Melde.

[14] dedit Hanus Kytzyngk 18 gr.

Czerwonoskórnik Hanusz Kitzing, starszy cechu 1520, nabył dom w 1519, idąc od kutlofa ku bernardynom po prawej, od Kaspra Eberta posiadającego go od 1492. [15] dedit Bernart Prayl 18 gr.

Białoskórnik Bernard Prayl, starszy cechu 1510, posiadał w 1511 dom narożny nad fosą koło przejścia (na wysokości Woźnej i przystani), w stronę Bramy Wodnej, w 1520 posiadał już inny dom w sąsiedztwie. [16] dedit Mathis parnimther 1 marco Pergamenista Maciej, starszy cechu białoskórników 1511-14,16-17, posiadał dom narożny nad Wartą, na wysokości Bramy Wodnej, kupiony w 1492 od Barbary, wdowy po garbarzu Bartoszu.

Jacek Wiesiołowski

[17J dedit Mathis Przesmandeg 3 marco Mydelnik Maciej Przesmądek (Przemądek), chyba identyczny z Maciejem mydelnikiem, nabywcą domu nad Wartą, między przystanią a Bramą Wodną, w 1504 od Jadwigi, wdowy po Mikołaju mydelniku, który kupił go w 1499. [18J dedit Hanus Prendel 60 gr.

Jan Brendel (PrendeD miał w 1509 dom narożny nad fosą, między przejściem a Bramą Wielką.

[19J dedit Mathis Andris 18 gr.

Matys Andres wymieniony w spisie czynszu ziemnego 1515 wśród posesji nad Wartą.

[20] dedit Mathis mydelnyg 1 1/2 mrc.

Mydelnik Maciej nabył w 1495 dom nad Wartą, idąc od Bramy Wodnej ku bernardynom, od czerwono skórnika Szymona Mazura, który go kupił w 1493. [21J dedit Jurga Folkal 24 gr.

Garbarz Jurga Falkner (Folkel) nabył w 1503 dom nad fosą, między przystanią a Bramą Wodną, od Szymona Lewperta (Laypera).

[22J dedit Nikel Hubsch 18 gr.

Czerwonoskórnik Mikołaj (Nikel) Hubsch (Hobsch) nabył w 1514 dom nad fosą, między przejściem a Brama Wodną, od czerwonoskórnika Wawrzyńca Meylera. [23J dedit Hanusch Scholcz 1 marco Białoskórnik Hanusz Szok, wielokrotny starszy cechu w l. 1509-1520, nabył w 1510 dom nad fosą, między przejściem a Bramą Wodną od rymarza Jana, w 1520 sprzedał go Wawrzyńcowi Foytowi. [24J dedit Bernard Sigmunt 12 gr.

Białoskórnik Bernard Zygmunt, starszy cechu 1516-23,25, kupił w 1510 dom, idąc od kutlofa ku bernardynom po prawej, od Jana Salczborna i odsprzedał go w 1514 białoskórnikowi Stafanowi Hoffrichterowi. [25J dedit Simonowa Byenaschowa 12 gr.

Może mieszkała w narożnym domu idąc od kutlofa ku bernardynom na prawo, którego ostatnim znanym właścicielem był jakiś Szymon (przed 1491), farbiarz Szymon wymieniony w 1514 w spisie czynszu ziemnego wśród posesji nad Wartą. [26J dedit Valter Jasch 1 marco Walter Jasz (garbarz?) wymieniony w spisie czynszu ziemnego z 1515 wśród posesji nad fosą miejską i za kutlofem. [27J dedit Cleyn Jurgewa 3 gr.

Stenczel Kleinjurge (garbarz?) wymieniony w 1515 w spisie czynszu ziemnego wśród posesji nad Wartą. [28J dedit Hanus Parmynter 1 marCo Pergamenista Jan, starszy cechu białoskórników 1501-04,06-09, posiadał dom narożny nad fosą przy moście Bramy Wielkiej od 1504. [29J dedit Ulrych Hoze 16 gr.

Białoskórnik Ulryk Hoze nabył dom nad Wartą koło Bramy Wielkiej w 1492 od Bartosza pergamenisty i dokupił obok garbus w 1497 od szewca Tomasza Mawrka. [30J dedit Mychal Faber l marco Kowal Michał nabył dom nad Wartą, między Bramą Wielką a przystanią, w 1514 od białoskórnika Jana Prusa (Preuse) i odsprzedał go w 1520 Maciejowi rękawicznikowi. [31J dedit Steffan Hoffachter 12 gr.

Białoskórnik Stefan Hoffrichter, starszy cechu 1519, nabył w 1514 dom za kutIofem, idąc ku bernardynom po prawej, od białoskórnika Bernarda Zygmunta.

[321 dedit Valentinus moler 6 gr.

Malarz Walenty, członek cechu złotników i malarzy od końca XV w., występuje jeszcze w 1511.

[33] dedit Stanislaus Skorka 10 gr.

Malarz Stanisław Skórka, uprzednio mistrz krakowski, członek cechu złotników i malarzy od 1497, działał jeszcze w 1513. [34] dedit Joannes Grobyenygk 24 gr.

Grzebiennik Jan nabył w 1510 dom nad Wartą, idąc od Bramy Wodnej ku bernardynom, od Urszuli Ponieckiej. [35] dedit Byenegk carnifex 24 gr.

[36] dedit Barthosewa Capiczka 4 gr.

[37] dedit Martzyn copersmydtgesel 4 gr.

[38] dedit Paskowa Skorka 1 gr.

[39] dedit Gregorius Garbowsky 30 gr.

Kuśnierz Grzegorz Garbowski nabył w 1507 dom w okolicy kutlofu, idąc ku bernardynom na prawo, po Macieju taszniku. [40] dedit [!] domus Margonska 12 gr.

W 1464 Adam Margoński nabył dom (domy?) nad Wartą, idąc od Bramy Wodnej ku bernardynom, który przeszedł potem w ręce Budziszewskich, w 1486 odkupiła go Małgorzata Folkrowa, córka Adama Margońskiego. Właścicielką w 1514 była może Anna Margońska. [41] dedit Oszykoyn in Cuttelff ! 8 gr.

[42] dederunt domus Strikokowska ! 2 gr.

Strykowska (szlachecka dewotka?) posiadała w 1495 dom nad Wartą, idąc od Bramy Wodnej ku bernardynom, który nabył uprzednio w 1464 Adam Margoński, potem posiadał go Mikołaj Budziszewski (1466-86). [43] dedit Stanislaus farbyer 2 gr.

[44] dedit antiqua Copersmytka 12 gr.

Dorota kocielniczka nabyła w 1514 dom, idąc od kutlofu ku bernardynom po prawej, od Anny (wdowy po Fryderyku Kunkerze?).

[45] dedit Bernart acufex 6 gr.

[46] dedit Matis Bewother 12 gr.

Tasznik Matys Beher wymieniony w 1515 w spisie czynszu ziemnego wśród posesji nad Wartą, [47] dedit Mathis Fosch cerdo 1 gr.

[481 dedit Jacub pictor 3 gr.

Malarz Jakub, bliżej nieznany, nie identyczny ani z mistrzem Jakubem (1489-1500), ani Jakubem Koszem (1492-1499). [49] dedit Haukentewffel 2 gr.

Białoskórnik Wincenty Hakenteuffel miał dom nad Wartą przy Bramie Wielkiej od 1500.

[k. 8v] platea Cerdonum [ulica Garbarska]

[50] dedit Martinus pileator 2 sexag.

Czapnik Marcin nabył dom narożny na Międzymościu, pomiędzy Bramą Wielką a Chwaliszewską, w 1514 od Bartłomieja, syna Jana mydelnika.

Jacek Wiesiołowski

[51] dedit Mathis Puczko 1 marco Garbarz Maciej Puczko (Poczke) kupił dom nad Wartą, między przystanią a Bramą Wodną, w 1513 od garbarza Grzegorza Waynera, który go kupił w 1488, w 1514 dokupił drugi dom nad fosa w pobliżu Bramy Wodnej od jakiejś Łukaszki, w 1520 Kasper Poczke sprzedał go Szymonowi farbiarzowi.

[52] dedit Matis Vinczencz garber 2 marco Czerwonoskórnik Matys Wincenc, starszy cechu 1506-07, w 1508 nabył od Jakuba Pióro dom za kutlofem idąc ku bernardynom na prawo i odsprzedał go w 1509 Janowi Salczbornowi, w 1509 nabył dom nad fosą w pobliżu Bramy Wielkiej od Stanisława Krystka. [53] dedit Manka 2 marco Miedziownik Wojciech Mąka, starszy cechu kowali 1501-04,06-07, posiadał w 1507 dom na Międzymościu przy Bramie Wielkiej, naprzeciwko młyna szpitala św. Krzyża, nabyty od miasta i obciążony obowiązkiem reparacji bramy wjezdnej (Chwaliszewskiej? Wielkiej?). [54] dedit Schyba im kuthloff 16 gr. dedit f!],

[k.12] Ante podam Wroniczensem [Przed Bramą Wroniecką]

[1] dedit Clymegk figulus 20 gr.

Garncarz Piotr Klimek, starszy cechu 1522,27-30, otrzymał w 1515 dom, idąc do św. Wojciecha po prawej, od żony Jadwigi Klimkowej, która go kupiła w 1513 od garncarza Marcina Strusia.

['2] dedit Starostka figulus 60 gr.

(,uncarz Wojciech Starostka nabył w 1500 dom, po prawej idąc do św. Wojciecha, od dzieci garncarza Piotra Grodzickiego, w 1501 dokupił plac pusty od Jadwigi Margońskiej, idąc do św. Wojciecha po lewej, w 1502 nabył dom od Bartosza Rułanta, który sprzedał w 1504 Janowi (Rożkowi?) garncarzowi, w 1516 jedną ze swych posesji sprzedał garncarzowi Janowi Strusiowi.

[3] dedit Tonnbergk 8 gr.

Maciej Tonnberg, przedmieszczanin, w 1502 miał dom z ogrodem, idąc do św. Wojciecha po lewej. Tonnbergowie, kmiecie z Winiar, kupowali wcześniej różne ogrody przed Bramą Wroniecką.

[4] dedit Szantz figulus 24 gr.

Garncarz Andrzej Zięc (Szyancz, Szancz), starszy cechu 1523-24 (może 1531-34), nabył plac w 1514 od rzeźnika Marcina Lekarza, sądząc z miejsca na spisie czynszu ziemnego z 1515 był on po prawej idąc do św. Wojciecha. [5] dedit Cosla 9 gr.

Mikołaj Kośla nabył dom po prawej, idąc do św. Wojciecha, w 1503 od Macieja, syna garncarza Piotra Grodzickiego, który posiadał go już 1485. [6] dedit Paulus Rzepiola 60 gr.

Garncarz Paweł Rzepioła (może starszy cechy 1532-34), miał najpierw dom przy drodze do cegielni po lewej 0493-94), następny nabył w 1504 po prawej idąc do św. Wojciecha, jak wynika ze spisu czynszu ziemnego z 1515. [7] dedit Adam pellifex gr 20 gr.

Kuśnierz Adam z żoną Dorotą nabyli dom po lewej, idąc do św. Wojciecha, w 1512 od sukiennika Piotra Frony, Tomasz syn Adama odstąpił go w 1516 ojczymowi Bartłomiejowi, w spisie czynszu ziemnego 1515 wymieniona Jadamowa kurschnyczka.

[8] dedit Golywągorzs 33 gr.

Piotr Goływęgorz wzmiankowany 1501, w 1513 Dorota Goływęgorzowa z dziećmi przekazała dom narożny mężowi Mikołajowi Goływęgorzowi, sądząc ze spisu czynszu ziemnego w 1515 był to dom po lewej idąc do św. Wojciecha. [9] dedit Strusz 2 gr.

Strusiowa (wdowa po Klemensie garncarzu?) występuje 1508, w 1513 garncarz Marcin Struś sprzedał dom Jadwidze Klimkowej, w 1516 garncarz Jan Struś zwany Kulawym nabył dom (dworek) od garncarza Wojciecha Starostki, sądząc ze spisu czynszu ziemnego 1515 położony po prawej stronie idąc do św. Wojciecha. Garncarska rodzina Strusiów występowała od poło XV w. [10] dedit Waldowsky 16 [gr?] Piotr Wałdowski miał dom z ogrodem nad fosą miejską w 1503, inną posiadłość miał w 1515 za wzgórzem św, Wojciecha, koło drogi do Winiar. [11] dedit Adam [!] [12] dedit Carczewska gr 9 [13] dedit Petrus faber 20 gr.

Kowal Piotr występuje w 1.1490-92 w domu po lewej, idąc do św. Wojciecha. Potem brak o nim wzmianek. [14] dedt Valenti 2 gr.

[15] dedit Jan Sczodrofsky 16 gr.

Kowal Jan Szczodrowski posiadał dom po lewej, idąc do św. Wojciecha, od 1498.

'"

' W ""V , J J .'" f f-... " -... .... J ' t ::ł.-1"--'::Y .

,( ł t.łL . "''L'" - " . .. K' .

-:.,' -

"

Ryc. 8. Przedmieście św. Wojciecha przed Bramą Wroniecką na planie miasta z ok. 1772 roku. Przed Bramą Wroniecką, budując szaniec w pocz XVIII w, zlikwidowano część zabudowy najbliższą Bramie Wronieckiej 1. Brama Wroniecka; 2. katarzynki

Jacek Wiesiołowski

[16] dedit Jan Rossek 36 gr.

Garncarz Jan Rożek (Rosek, Rusek) miał dom kupiony w 1504 od garncarza Wojciecha Starostki, nabył sąsiednią działkę w 1505 od Błażeja syna Bartosza Rulanta (sądząc ze spisu czynszu ziemnego 1515 znajdowały się one po prawej idąc do św. Wojciecha). [17] dedit Szarnwaczka in gassa 2 gr.

[18] dedit Byelagewsky 1 marco Garncarz Jakub Bielajewski (Bielejewski), starszy cechu 1523-24, nabył dom w 1510 od rzeźnika Jana Sroki, po lewej idąc do św. Wojciecha, w 1513 dokupił sąsiednią działkę od Doroty Smoliny.

[19] dedit Jan Saramba figulus 4 gr.

[20] dedit Gelnowa 11 gr.

Warzyniec Geln (murarz?) występuje w 1503 zapewne w domu odziedziczonym po (ojcu?) Jakubie Gelnie murarzu.

[21] dedit Andris linitextor 2 gr.

Tkacz Andrzej posiadał dom po lewej, idąc do św. Wojciecha, od ISO!.

[22] dedit Jagyenka 52 gr.

Piekarz Jagienka wzmiankowany od 1501 po prawej, idąc do św. Wojciecha.

[23] dedit Frona 2 gr.

Sukiennik Piotr Frona posiadał dom od ]498 kupiony od Katarzyny Wojtkowej, po lewej do św. Wojciecha, który sprzedał w 1512 kuśnierzowi Adamowi, od 1504 posiadał inny dom po Pawle Zimochu. Sukiennik Jan Frona nabył w 1504 dwa sąsiadujące domki, idąc do św. Wojciecha po lewej, od tkacza Marcina i Jana Prusa.

[24] dedit Cunatt 4 gr.

[25] dedit Thomegk tragarzs 6 gr.

[26] dedit Glowatzs 4 gr.

[27] Cobiloch.

Elżbieta Kobyłocha (Cobilocha) miała dom w 1514-16, sądząc ze spisu czynszu ziemnego 1515 był on po prawej idąc do św. Wojciecha.

[28] dederunt in domo Cnaponum 6 gr.

W 1507 cech sukienników nabył dom od Katarzyny Wawrzyńcowej, sądząc ze spisu czynszu ziemnego 1515 był on po lewej idąc do św. Wojciecha.

[k.12v] In Novo Aggere exactio 1514 [Pobór na Nowej Grobli 1514]

[1] dedit Goly 12 gr.

Furman Mikołaj Goły nabył dom po prawej stronie Grobli, idąc od miasta, w 1509 od Anny, wdowy po furmanie Macieju Motylu posiadającym go od 1499. [2] dedit Maly Juregk 8 gr.

[3] dedit Stanislaus Wyrzba 12 gr.

[4] dedit Niclas faber Rutha 24 gr.

Kowa] Mikołaj Ruta, starszy cechu 1514 (może też 1533-34), odziedziczył dom po prawej po Wojciechu Rucie (ojcu? stryju?), w 1480 nabył ten dom Bartłomiej Ruta, [5] dedit Stanko stelmach 6 gr.

Stelmach Stanisław (Stanko) nabył działkę po prawej po Małgorzacie Spykowej w 1513, w 15]4 odsprzedał jej część Mikołajowi Oremusowi, resztę sprzedał w 1516 Walentemu Majewskiemu.

[6] dedit Jan <Jurga> furman in curia Rikosza 12 gr.

Marcin Rykosza, krojownik sukna, nabył dom po prawej w 1490 od Piotra Zawartego, który posiadał go od 1464. Furman Jan wzmiankowany na Grobli w 1509 po lewej, w spisie szosu 1520 określony jako Jan furman Krakowczyk.

[7] dedit N. Oremus 2 sexagenas.

Mikołaj Oremus starszy nabył dom narożny, koło mostu po prawej stronie, w 1497 od dzieci czerwonoskórnika Jana Kuncza, od 1508 występował Mikołaj Oremus młodszy. [8] dedit Jacub Cowal 20 gr.

Kowal Jakub nabył dom po prawej w 1509 od Stanisława Stelmacha i odsprzedał go w 1517 kowalowi Mikołajowi Rucie. [9] dedit Lozarka 2 marCo Katarzyna Łazarka, wdowa po Łazarzu mydelniku, nabyła dom po prawej od kowala Macieja Starego w 1508, jej mąż Łazarz kupił w 1503 dom sąsiedni od Marcinowej Łysej. Katarzyna miała też inny dom po prawej, który sprzedała w 1509 Maciejowi Makówce. W 1514 wymieniona jest Małgorzata Łazarka (córka?) jako właścicielka domu po prawej stronie Grobli. [10] dedit [!] Magdalena et Hedwigis 4 gr.

W 1520 Magdalena wymieniona w spisie szosu.

[11] dedit Mykolayewa in curia Rykossa 4 gr.

Po prawej stronie Grobli.

[12] dedit Jacub Cuba 10 gr.

W 1520 Kuba wymieniony jest w spisie szosu.

[13] dedit Jacub Koschko 15 gr.

Jakub Koszko posiadał w 1510 dom (narożny?) po lewej stronie, którego poprzednim właścicielem był od 1499 Bartłomiej Ruta.

Ryc. 9, Grobla na planie miasta z 1787 roku.

Jacek Wiesiołowski

[14] dedit Coslowa 6 gr.

[15] dedit N. <Konrath> Kmothr furman 12 gr.

W 1520 Kmotr, może Mikołaj furman, wymieniony w spisie szosu.

[16] dedit Andrzen [!] Barthoskowa 12 gr.

[17] dedit Urbanka pistrix 20 gr.

Piekarka Jadwiga Urbanka ( wzmiankowana 1496), może wdowa po Urbanie Newmanie (Neumanie) występującym do 1512, który nabył w 1499 dom po prawej od furmana Urbana.

Jadwiga Urbanowa sprzedała w 1509 dom po lewej Janowi płatnerzowi.

[18] dedit Malarka Mymlina! 4 gr.

Przydomku tego nie nosił żaden ze znanych malarzy poznańskich.

[19] dedit Coszt1a 6 gr.

[20] dedit Tatzala 6 gr.

Małgorzata Taczalina nabyła dom po prawej w 1510 od Anny Pokręczyny, wdowy po Piotrze Pokrętce posiadającym go od 1498.

[21] dedit Woytheg sklarzs 2 gr.

[22] dedit Jan Skrobyrogk 3 gr.

[23] dedit Andrzey Colodzyey 5 gr.

[24] dedit Kola faber 4 gr.

[25] dedit Szura carnifex 18 gr.

Rzeźnik Jan Szura nabył dom po prawej od Zofii Pleszewskiej w 1514.

[26] dedit Joseph furman 12 gr.

Furman Józef nabył dom po lewej stronie w 1510 od jakiejś Anny ( może wdowy po Bartłomieju Rucie?). [27] dedit Hedwigis circa Joseph dedit [!].

Po lewej stronie Grobli.

[28] dedit Jan murarz s circa Joseph dedit [!].

Po lewej stronie Grobli.

[29] dedit in domo Byenyegk 8 gr.

Rzeźnik Benesz (Bieniek) kupił w 1498 dom po lewej od młynarki Małgorzaty i przekazał go w 1516 swej siostrze Agnieszce, która jako Bieńkowa występuje w spisie szosu 1520. [30] dedit Szolandzegk copersmyth 20 gr.

Miedziownik Andrzej Żołądek nabył dom po prawej po Abrahamie Gryzolu (Grysom posiadającym go od 1495, wdowa Elżbieta sprzedała go w 1518 furmanowi Janowi Księdzowi, a ten w 1519 Elżbiecie, żonie Jerzego kowala. [31] dedit Andrzey przekupyen 8 gr.

Może Andrzej Krasnostawski, który nabył dom po lewej od Stanisława Świerkały w 1512 i odsprzedał temuż w 1516. [32] dedit Matzey Marzy jan 12 gr.

Maciej Marzy jan nabył dom po prawej w 1514 od Jana Cerwo Bukwicza.

[33] dedit Woyteg pyekarzs circa Marzy jan dedit [!] 3 gr.

Piekarz Wojtek Krzesina (Krzesinka) posiadał dom po prawej stronie w 1503, od 1514 sąsiadował z Marzy janem, odsprzedał go w 1515 Barbarze budmczce. [34] dedit Nyedbala 7 gr.

[35] dedit Szak furman 1 marCo Furman Żak wzmiankowany po lewej stronie Grobli w 1510.

[36] dedit Matzey colodzey 18 gr.

Kołodziej Maciej Orzełek nabył dom po lewej w 1505 od Stanisława kołodzieja, wdowa Orzełkowa wzmiankowana 1517.

[37] dedit Duda 2 gr.

W 1520 Duda wymieniony w spisie szosu.

[38] dedit Ruszka 1 gr.

[k.13 ] [39] dedit Stanislaus Masur 11 gr.

Stanisław Mazur, może stolarz, miał od 1508 dom narożny po prawej od strony rzeki.

[40] dedit Stanislaus circa Co19dzey 6 gr.

Po lewej stronie koło Macieja Orzełka, [41] dedit Jacub Tokarka 2 gr.

[42] dedit Stamparz 1 gr.

[43] dedit Stanislaus Kowal furman 12 gr.

Furman Stanisław Kowal nabył wraz z żoną Reginą dom po prawej po Macieju Kurzym w 1507, w 1506 miał inny dom na Grobli. [44] dedit Barthos furman pistor 16 gr.

Piekarz Bartłomiej furman otrzymał dom po lewej od żony Elżbiety piekarki w 1514, trzymany uprzednio w 1502 przez Marcina cytrzystę, Miał też inny dom po lewej stronie od 1490, który sprzedał w 1516 Stanisławowi tragarzowi.

[45] dedit Nicolaus Czyeply 12 gr.

[46] dedit Tzapla carpentarius gr 9 Cieśla Czapla posiadał dom po prawej od 1509.

[47] dedit Caspar Poczko furman 20 gr.

Furman Kasper Poczko odziedziczył dom po lewej po ojcu (?), czerwonoskómiku Janie Poczko, który go nabył w 1490; w spisie szosu w 1520 wymieniony jako Kasper Poczko olejnik. [48] dedit Stanislaus Stawsky 3 gr.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1996 R.64 Nr3; Karol Marcinkowski i jego czasy dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry